Skip to main content

Full text of "History of the Peloponnesian War, second book"

See other formats

'^χ^^ιΛ.ο^ ψ.ήΑΑΜ^^>4^^' 

9^..^ ^ 

'3.Μ^^^^ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ Β. ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ II \νΐΤΗ ΟΟΙ,ΕΑΤΙΟΝ Ο Ρ ΤΗΕ ΤΝΛ^Ο ΟΑΜΒΕΙΒΟΕ Μ88. 
ΑΝΒ ΤΗΕ ΑΙ,ϋΙΝΕ ΑΝϋ ίΠΝΤΙΝΕ ΕϋΙΤΙ0Ν8. ΕΚΉΑΚΒ 8ΗΙΙ.Ι.ΕΤ0, Μ.Α. 

ΡΕΙ-Ι^Ονί• ΟΓ ΡΕΤΕΚΠΟυδΕ, ΟΑΜΒΚΙΠΟ.Ε. ΟΑΜΒΚΙϋΟΕ: 

υΕΙΟΗΤΟΝ, ΒΕΙ.Ι., ΑΝΒ 00 

Ι,ΟΧϋΟΧ: ΒΕΙ.Ι. ΑΝϋ ϋΑΙ>ϋΥ 

1 88ο ΐ-'ζΐΚ£) ΟΓαηιΙ» ίΟβε 

ΡΒΙΝΤΕΟ ΒΤ Ο. ^. 01.ΑΥ, Μ. Α. 
ΑΧ ΤΗΕ ϋΝΙΥΕΚΒΙΤΥ 1>ΒΕ88. ΑϋΥΕΕΤΙδΕΜΕΝΤ. Τηε Νοΐβδ ίο ίΐιβ δβοοικί Βοοίι ο£ ΤΚαο^ίϋάβδ ^νθτβ 
ρΐΊπίβίΙ αηά Ιιαά 1)ββη βηαΐΐγ Γβνίββά 1)ν ίΐιβ ΑνιίΙιοι• Ιιίιη- 
8β1£ ίΐ8 £ατ α8 ρ. 284 (οΐιαρ. 72) 3.ί ίΚθ ίίχαβ ο£ Ιιίβ (Ιβοθίΐδβ. 
ϋηίθΓί:ιιηίΐίβΐ7, Ηβ Ιβίί ηο ανίΐίΙαΗβ οορν £ογ οοιηρίβϋη^ 
ΐΚβ τνοΓίί ; ηοΓ Ηίκΐ Ιιβ οβττίβίΐ ΐ3θ7οη(1 ί,ΐιίδ ροΐηί Ιιίδ οοΐΐα- 
ίίοη βίίΙΐθΓ οΓ ίΙΐΘ 03,ηιΙ>Γί(1^6 Μδ. Ν', ογ ο£ ίΐιβ βαΓΐ7 
ρΓΐηΪ6(1 θάϋίοηβ οί" ΑΜιΐδ αη(1 ^αI1ία. Ιί \τα3 ΚΪ3 ου3ί.οΐϊΐ 
Ιο οοιηρίΐΘ ίΚθ ηοίβδ Ι)^ ίπβίαίιηβιιίβ £ΐ3 ίΚεν λνβΓβ Γβί^πίΓβά 
1)7 ί1ΐ6 ΡήηίβΓδ ; αικί ίΚαβ ί1ΐ6 ΡαΙ>1Ϊ8ΐΐ6Γ8 1ια(1 ίο ά6οί(ΐ6 
1)8ΐ;\νβΘη ίΙΐΘ έιΙίβΓηο,ϋνββ οί βιιρρίγίη^ Ι)^ ίΐηοίΙιβΓ Ιιαικί α, 
οοηιπίθηίίΐΓγ, 1)θ1:1ι οήίίο&Ι αηά ΘΧΘ^βϋαβΙ, οη ίΐιβ τεπιαΐη- 
ίη^ ίΚΐΓί^- ΟΙιαρίθΓδ οι ί\ήΒ Βοοίί, ογ ραΙ)1ί3ΐήη^ ίΐιβ "«όγΙι, 
αίίθΓ ίΚθ άβίαν οΓ πιογθ ίΐιαη ίΙΐΓθβ τθίΐΓ8, ΐη α ίΐΈ^ιεηΐαι^ 
ίοιτΩ. 

ΤΙΐΘ οΙ)]6οί λγΚίοΙι ίΐιβ ΑαίΗοΓ αρρβϋΓβ ίο Ιιανβ 1ια.(1 
ρΓίιιΐ£ΐΓΐΐ7 ίη νΐθ\ν ίη 1ιί3 1οη^-ρΓοηιΪ8Θ(1 αηά αηχίααδίν 
Θχρβοίβίΐ 6(1ίίίοιι οΓ ίΐιβ \ν1ιο1β ο£ Τ1ιιΐ07(ϋ(1θ8 \\'α3 ηοί 80 
ιηιιοΐι ίΐιβ θχρίαηαίίοη οί ίΗβ Τβχί, ογ ίΐιβ άθδίΓβ ίο ί1ΐΓ0\ν 
80ΐη3 η^νν Ιϊ^Ηί οη οΐ380ΐΐΓ6 1ίί6ΓαΓ7 €[ΐιβ8ίίοιΐ8 οοηηβοίβά 
λνίίΐι ίΙΐΘ Βχητγραφη, 93 ίο ιηαΙίΐΘ α οΓίίίοαΙ Γβοθη8ίοη ο£ ίί 
ίΚβ νβΚίοΙβ £οΓ ί1ΐ6 (1Ϊ80ΐΐ83Ϊοη ο£ ιηΐηιιίβ ροίηίδ ο£ δοΙιοΙαΓ- 
δΐιίρ, Λνίποΐι 1ΐ6 Γβί^ίΐΓάθοΙ &8 πιοΓβ ΟΓ 1β38 ίηίβΓβδίίπ^ αιιά 
ροΓίίΐηί ίο ίΐίΐναηοθά 8ίιΐ(1βηί3. Ηίδ &1πΐ08ί ίοί&Ι δϋβηοβ ικ * II \νίΐ3 ηοί ιιηΐϋ ΐΗβ οο11»1ΐοιι ο£ Ιιϊβ οορν οι ΒβϋβΓ'δ Ειΐϋϊοη. Τΐιβ 

Τ Ιιαά 1)ββη οοηιρίβίβύ ϋΐίΐί Μγ 81ιϊ1- ίνα ρΓονβά, οη ΟΛΤβΓιιΙ οοηιραηβοη, 

Ιοί-ο'» ο\ϊ•η οοΐΐίΐϋοη ο£ ίΐιώ Μδ. οΛπιβ Θχαοίΐν ίΐιβ δαηιβ ϊη βνβΓν |ΐίΐΓί;ϊοαΐ3Γ. 
ΐ) Ιι<ιη(1, ΓΘΟΟπΙβά οη Ιΐιβ πκιι^η ο£ ίν ΑυνΕΚΤΙ8ΕΜΕΝΤ. 

αΙ)θπί ίΗβ ρορπΙϋΓ α,ηά αββίιιΐ βάίΐίοη 1)γ Βγ ΑγηοΜ βββπΐδ 
ίο 8ΐιο\ν ίΐια,ί Ηβ ρΓβίβΓΓΘά ΡοΓδοη'δ πιβίΚοά ίο ίΐιαί ηο\ν 
^θηβΓειΙΙ^ ίίρρΓονθά \)γ ΟΙείδβίοα,Ι Τθ3,ο1ι6Γ8 α,ηά 80 α\Λγ 
ΟΆΥΥΐβά οιιί }^γ ΕΓη63ί Γγ. Ρορρο. ΜβΓβ βχρίαηαίίοη οί 
ίΚβ ΑιιίΙιοΓ'δ πΐθ8-ηίη§, βχοβρί ίη ίάίοηιαίΐο ρΙίΓαββδ οΓ Ιββδ 
οΙ)νίοα8 οοηβίΓποίίοη, Ηβ α,ρρβαΓβ ταίΙΐΘΓ ίο βΐιπη ίΚαη ίο 
ΘΐκΙβεινοηΓ ίο δπρρίγ. Ηβ ρβΛα-ρβ Ιιεκΐ α (ΙίδΙίΙΐΘ ίο ίΐια,ί 
Ιίίικί οί" αηηοία,ίίοη ηο\ν 80 ιηυοίι ίη νο^θ, \ν1ιίο1ι βχρίαίηδ 
βνβΓγίΙιίη^ αηά Ιβανβδ Ιίίίΐβ ογ ηοίΜη^ £ογ ίΗβ βίαάβηί'δ 
ο^γπ ίικ^^αΐΓ^ 0,11(1 οΙ)8ΘΓν&ίίοη. Νο\ν, Ώτ ΑγηοΜ \να8 οηο 
ο£ ίΚβ νβΓγ βρδί ίο ΐ3Γβα,1ί ίΙίΓοα^Ιι ί1ΐ6 ο\ά δοΗοΙοδίίο 
ίΓαάίίίοηδ, \)γ 8πΐ3δίίίπίίη^ ^βο^ΓαρΗίοο,Ι οΐίά ΗδίοΓΪοειΙ 
ΐη(][ΐιίΓί6δ ίοΓ (οΓ ταίΙιβΓ, Ιογ οοπιΐίίηίη^ ίΙΐΘββ λνίίΚ) ριΐΓβΙγ 
^Γοιηπιαίίοα,ΐ οικί βγηίαοίίοειΐ ίΠαβίΓαίίοηβ. 

Ιη ίΐιίδ Γθδρθοί ΐί 18 οΙ)νΊθΐΐ8 ίΚ&ί ίΐιβ οοηίΐηπίΐίίοη ο£ α 
\νοΓΐ£ 80 ηβοΓΐ^ οοπιρίθίθά ΐ3γ ίΐιβ ΑυίΚοΓ 1ιίπΐ8θ1£ βΙιοαΜ 
1)6 αΐίολνβά (£18 ία,Γ α,δ ροδδίΜβ) ίο Γβίαίη ίΐιβ Βαπιβ ^βηοΓαΙ 
οΗα,ΓίΐοίΘΓ, λνίίΗοηί 2^η^ α&οτί ΐον α οΙοδθΓ πη^£ο^π1ίί^. Αη^ 
ίΐίίβηιρί ίο ίηαίίαίβ βίίΙΐΘΓ Ιιίδ δίγΐβ ογ Ηίβ πιβίΚοά \νοπ1(1 
ρΓθΙ)9,1)ΐ7 Ιιανβ ρΓονβά πηδποοββδίαΐ, αηά λνοπίά 06Γίαίηΐ7 
Ιια,νβ 1)β6η ς^αίίβ οαί ο£ ρΐαοθ. ΑΠ ίΚβΓβίοΓβ ίΐιαί 1ΐ8,8 
1)θ6η ειίηιβά ειί 18 βποΐι ο, οοηίίηυα,ίίοη ο£ ί1ΐ6 οοηιηιβηίο,Γγ 
λνΐιίοΐι 1ιβ 1β£ί, αδ λνοπΜ ηιο^Ι^β &,η Εάίίίοη ο£ ίΚίβ ηιοδί 
ίηίβΓβδίίη^ Βοοίί ηοί ιηθγθΙ^ α £Γ8,^πΐθηί£ΐΓ7 ΓβοοΓά ο£ £ΐη 
βηιίηβηί ΒοΚοΙείΓ'δ 1οΙ)οαΓ8 υροη ίί, 1)πί 3, οοιηρίβίβ \νοΓ]ί 
ην&,ίΐΒ,Μβ £θΓ ίΚβ ΙιΘοίπΓβ-ΓΟοιη ογ £ογ ρΓίναίο 8ίυ(ΐ7, 

ΤΚθ ΧΙηίνβΓδίίγ Κανίη^ Ηηάΐ^ ο,11ο\\^6(1 ίΚβ ΙβΐδηΓοΙγ 
πδθ ο£ ίΗθ ίννο νοΙπειΒΙβ Μβθ. (Ν ο,ηά Τ), αηά αίδο ο£ ίΐιβ 
ί\νο βθΓΐΪ€βί ρηηίβίΐ Εάίίΐοηδ, ίΗβ οοΠοίΐοηδ ο£ ίΗβ τβπιαίη- 
ίη^ οΙια,ρίβΓδ Κανβ Βθβη οοπιρίβίβά \νίί1ι ίΗβ δαιηβ οαΓΟ Άηά 
ήάβΐϋγ \\^1ιίο1ι ίΐιβ ΑιιίΙιοΓ Ιιείδ 8]ιο\νη ίη οα,ΓΓ^ίη^ ουί Ηΐδ 

ρίΙΓί ο£ ίΐιβ \νθΓΐζ. ΘΟΥΚΥΑΙΑΟΥ ;ξτυγγραφης Β. ιτ Ι. "ΆρχζΤαυ δε 6 πόλεμος ένθενΒε η^ Αθηναίων καΐ 
ΤΙελοτΓοννησίων και των εκατεροις ξνμμάχων, εν ω οΰτ€ 
επεμίγννντο ετι άκηρνκτΐ παρ* άλλτ^λους καταστάντες τε 
ζυνεχως εττολεμουν γεγραπταυ δε εζης ως έκαστα εγίγνετο 
τα θέρος και -χειμώνα. θονκνδί5ον ξΐ'^/Ύραφηί το δΐί•τΐρον Ιίϋ. πιίη. Ν. θουκνδίΒου σνγ^ραφηί δΐύπρον 
Μα. χηΐη. Τ. ΘΟϊΚΪΛΙΛΟΤ ΞΤΓΓΡΑΦΗΣ ΔΕΤΤΕΡΑΣ Α. ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ αΤΓ- 
ΓΡΑΦΗΣ ΔΕΤΤΕΡΑ. ΘΟΤΚΪΛΙΔΟϊ ΞϊΓΓΡΑΦΗ Β.' ^. 

Ι. καΙ ίκ των Τ. οϋτ' Τ. ακήρυκτα Ύ.Α.-7. νιιΐ^. αί νϋ ρ1. οιηη. 1ί1)π. άκηρνκτί 
ΟΟΓΓ. Ν. (ϊ ίαίί άκ-ηρυκτίΐ) (Ββ V. ί&ο. Αά. άβ Ρ.Η. ίβο. Ββ.). άκηρνκτΐ Βθΐϋί. Ρορρο. 

κατασταν' Ν. (βπρΓβδΟΓ. ορ. ιη. 6&<1. Ιϊίΐ;. πιίηιιΗθΓΪΙ)α8). τέ Ν.Τ. καΐ ΟΟΓΓ. Ν. (οί 
ιη. Γ. άίδβΓίβ ^ ρΓ. ηι. ίαϊί /^ κατί Ιιοο ςποίΐιιβ 80γ. ρβΓ οοιηρβη(1). Ι. κατά βέροί καΐ χβίμΰνα. Ιη ΐ1ΐ6 
1ιορ6ΐβ38ηβδ3 οί (ϋνί(ϋΒ§ ΙΙΐΘ 7ββΓ ϊηΐο 
ιηοηΐΐαβ, ϊηίβΓΟ&ΙαΙϊοη 1)βίιι§ βχβά 8θ 
8ΐ•1)ϊίΓ&ΓΪΐ7, &ιιά ηο ίντο θΓβοΐ&η οοιη- 
ππιηϊίΐθβ 1ι&νίη§ τιηίίοπαϊίγ οί ηαηιβ 
ρβΓΐΐΗρ8 ηοί οί Ιβη^ίΐι οί ιηοηίΐι, Τ1ι. 
Βθβιπδ Ιο Ιι&νβ Ιιϋ; αροη ίΙΐΘ 1)63* ροδδΛΙβ 
άΐ^ΐδϊοη οί ίΐιβ γ^&τ, ωιά 1ι»8 ίϋίβη ίο 
Ηπηδθΐί ΟΓβάίΙ; ίοΓ Ιήβ- ρΓθοίδίοη, ν. ίο. 
Ιη Μδ Ιϊιηβ ίΙιβΓβ \να8 & ί^ίοίοΐά άϊνΐδΐοη 
οί ίΐΐθ νθΕΓ, ΒΐιηΐΜ^Γ αηά υτϊηίβΓ, βϊίΙιβΓ 
βι^ιΐίΐΐ ίο Ιιαίί & τβ&τ, (ξ ημισείας έκατέρου 
τοΰ ένιαυτοΰ δύναμιν ίχοντο$, ΝβΐίΙιβΓ 
ίρνίηρ ηοΓ αηΐιιτηη ντ&β νεί ίβο1ιηϊθ3ΐ]7 
8ρθ&Μη§ α Ββαβοη. Ιη ί^οί ίαρ {ηροί) 
ντ&Β, &Β ϋ8 νβΓ7 η&ηιβ ίηάϊοβίβδ, ΙΙιθ 
μγ/τ/ (ορ. ηρι "ϊη ίΐιβ ηιΟΓηϊη^, €αΓΐ}/ 

II. ΐη ίΙΐΘ άβ}-," ηρι-γ6'ίΐα ΗοηιβΓ, Τ1ιβοθΓ.)> 
ϊ< β. β&τίν ρ&τΐ οί ίΐιβ 7Θ3Γ, &η(1 εο πββά 
οηΐ^ \νϊί1ι θέρους, ίΐΐθ βτίΐ Ιιαίί, ογ ίοηηά 
&ΐ35θ1ηίθ1ν θ.§. 2,1. Τΐιβ Επίυπιηβΐ ρ&Γί 
οί ίΐΐθ 5•β&Γ 1)β&Γ8 ΙΙΐΘ η&ηιβ οί φθινοττω- 
ρον ΟΓ μετύττωρον, &ηά ίιοιη ίΐιβ βχρΓθδ- 
8Ϊοη ΊΓβρΙ δέ τό φθινάιτωρον τοΰ θέρουί 
τούτου II. 31 1 ι ΐ)β1οη§6(1 ίο Βΐηηιη^τ. Ιί 
ίδ ρΓθ1)»1)1β ίΐι&ί ΒρΓΪηο αηά αιιΐιιιηη && 
1)βϊη§ δυΐϊΟΓάϊη&ίβ ΛνβΓβ οί ϊηάθΐβπηίηίΐίβ 
1βη§ί1ι ϊη ίΐιβ οοηοερίίοη οί Τ1ι. απά 1ιΐ3 
οοηίθΐηροΓίΐπθδ, Τΐιβ 1\νο ^Άηά <1ίνΐ- 
ΒΪοηδ οί ίΐιβ ί-β&Γ 1)62αη, ίΐιβ οηβ 8.ί ίΗβ 
νβΓη&Ι β<ιηϊηοχ (" \Γΐιίΐ6 ίΐΐθ δΐιη ίη 
Ατΐβδ ΓΟδβ "), ίΐιβ οίΙιβΓ &ί ίΐιβ αηίηηιη&Ι 
βςηίηοχ ("ΙιίΙ)Γ& (ϋβ δοηιηΐίΐαβ ρ&Γβ9 
η1)ϊ ίεοβηί Ιιογββ "). Τ1ι»ί βαοΐι \Γαδ ίΐιβ 

13 ι82 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

II. τέσσαρα μλν γαρ και δέκα ετη ενεμ,ευναν αΐ τρια- 
κοντοντεις σπον^αΐ αΐ ετγενοντο μετά Ευβοίας αΧωσυν" τω 
δε πεμπτω και δεκάτω ετει, επί Χρνσί8ος εν '^ Αργεί τότε 
πεντήκοντα Βνοΐν δέοντα ετη Ιερωμενης, καΐ Αΐνησίου εφόρου 
εν ΧπάρτΎ), και ΤΙυθοΒωρου ετι δυο μήνας άρχοντος Άθη- 

II. μβτ' €ύβ. Α.^. νπ1§. ΒβίΙί. Ρορρο. μΐτ^ Ν.Τ.Υ. (οοΠ. ΑΛ. Υοΐ. π. ρ. 439) 
Ρ. (ίθβΐθ Β9,. ίαο. Βγ.) η. χρνσίδοί οογγ. Ν. (αΐί. σιη. γ.), σττάρτη Ν. {Ιίί. ϊηίβΓ (Ιϊνϊδΐοη οί Τΐι. 13 ηοί οηΐγ οΐβαρ ίΓοιη 
αηΐηνιη 1)βΐη§ τβοΐίοηβά ραΗ ο/ εητηιηετ, 
\)τιί 18 ίιΐΓίΙιβΓ οοηβι•ιηβ(1 \)γ ιν. 1 1 7, ι 
α/χο ηρι τοΟ (ττί-^ί'^νομένου θ^ρονί βύθύί 
έκΐχβφίαρ έποί-ήσαιη-ο ένιαύσιον, οοιπραΓβά 
νϊίΐι Ιΐ8, 7 τ€τράδα ΐπΐ δ^κα του ^λαφη- 
βόΧιωνοί μηνοί, &Ίΐά. ν. 2θ, ι αμα ηρι ίκ 
Αιοννσίων τών αστικών, οοιηραιβά ^νϊίΐι 
19, Ι έλαφηβολιώνοί μηνοί ίκτη φθίνοντος. 
Βγ ΓβίβΓβηοβ ίο ΙοΙβΙθΓ, ϋηίίβ Ταίθΐ α, 
ρ. 34ι ίΐρρβη<1β(1 ίο ΡΕδΒΟ-ίν'β (τγ. Ιιβχίοοη 
Τόπι. II., ϋ Π17 οοηαρπίίΐίίοη 1)β οογγθοΙ, 
ίΐιβ ίοΓίπΘΓ ά&ίθ 18 Αρηΐ η β.ο. 423» ^Ιιθ 
ΙαίίβΓ Αρήΐ 13 Β.ο. ^ιι. ΜοάβΓη &8- 
ΐΓοηοιηβΓ8, αοΐ£ηο•νν1θ(1§ΐη§ ίοτίΓ άϊνϊβΐοηδ 
οί ίΐιβ γβη,Γ οί βς[ΐια1 Ιεπί;;!;}!, ίο11ο\7 ΐΐιβ 
Ζοάϊαο&Ι γπΙθ, αηά ιπίΐΐίβ δρήπ^ άπα 
ιιιιίΐΐηιη Γβδρβοίϊνβΐγ \>βφ.η &ϊ ΙΙιθ β(\ηΐ- 
ηοχββ, 8υπιηΐ6Γ άπα ■«'ίηίεΓ Γβ8ρβοϋνβΐ7 

&^ ΐΐΐθ 8θΐ8ϋθΘ8. " Τΐΐβ ρΟβίβ 8,11(1 ίΐΐθ 

ίαηηβΓ8, -«Ίιο 1ια.νβ ά ιηυοίι ΒβίίβΓ τίφϊ 
ίΐι&η ίΙΐΘ αδίροηοπίθΓβ ίο 8θ1ί1β ΐΐιβ πιβαη- 
ίη§ οί ίΐιβδβ ίβπηδ ίοΓ οοιηπιοη τΐΒβ" 
(Ι 1186 ίΐΐθ ΜΌΓ^δ οί & \ντίίβΓ ϊπ Ρβηπγ 

Ο7θ1θρ. ΤνίΝΤΕΚ, 8ρΕΙΝ6, 8υΜΜΕΕ, Αϋ- 

τϋΜΝ), άθίβπηϊηβ ίΗβ ίΐδίΓοηοηιϊοαΙ 66- 
ςίηηίη0$ ίο 1)θ τηϊάάΙβΒ, ιηϊά-8ρτίη() , ηιΐά- 
βητητηβΓ, &ηά δο οη. Ρΐΐη. Ν. Ηϊδί. ιι. 
47= 122 ..• 125 ίο11ο\νδ ίΙΐΘ ροβίϊο αηά 

ρορίΐΐΕΓ ΕΓΓαη^ΟΠΙΘηί, 132 ΥβΓ 6Γ§0 9,ρβ- 

ΓΪί ηανΪ8αιιίίΐ3ΐΐδ ιηίΐΓΪ&, ου]π8 ίη ρι-ϊη- 
οΐρΐο Ρανοηϋ ΙαίΙιβΓπυιη ηιοΐΐϊπηί οαβίυιη 
Βοΐβ Α(ΐιΐ8-ή XXV ορίΐηβηίβ ρ&Γίβιη...ί8 
άΐθ8 δθχίιΐδ Ρβ1)ηιαη8,δ αηίβ ϊάτίΒ. Τ1ιΪ8 
χβτγ ηβΆτΙγ οοίηοίάβδ -ΛΪίΙι Ονΐ(1. Ραβί. 
II. 148 α Ζθρ1ΐ7Πδ πιοΙΗογ εϊιγ8, νβηϊί. 
^ΐ1^11ίι1δ 9λ> ίΐθς[ΐΐ0ΓβΪ8 ηϊίϊάιιιη ΐτιΒαΓ 8Χ- 
ΐιιΐϊί ηηΛΪ8 ΙιποίίβΓ, βί ρΓΪιηί ίοπιροΓα 

νΘΓΪδ βΓΙΐηί (ίΙίΟΤΙ^Ιΐ ■ννΐίΐΐ 0ΐΐ9,Γ8,0ίΘ1-Ϊ8ίΪ0 

οατβίβδδηβδδ 1ΐθ ρΐαοβδ τηϊά-8ρηη^ οη ίΐιβ 
ά9,7 οί ίΐΐθ 8βίίίη§ οί Αΐ'ϊβδ Αρηΐ 25. 
8βχ ηΙ)ΐ ψΐΆβ Γβδί&ηί Ιιιοββ ΑρΓΪΙϊδ 1ι&ΐ3θ- 
1)ϊί ; Ιη ηιβάΐο οηΐ'δΐι ίβιαροΓ» τβΓΪδ βηιηί. 

IV. 90ΐ)• 8ο ν6Γ§. Οβ0Γ§. Ι. 43 νβΓθ ηονο, ββΜηβ οαηΪ8 οαπι ηιοηίίΐιηβ ιυηοΓ 
ΙιϊηηϊίτΐΓ, θί ΖβρΙι^ΓΟ ρηίήδ βθ §1θΙ)» 

Γβδοΐνϊί, ντΙΐβΓΘ ίΙΐθΓβ 8ΘΘΠ18 ίΟ 1)β 80Π1Θ 

οοηίαδίοη ϊη ίΐιβ οοιηπιβηί οί 8βΓνΐιΐ8. 
Ρΐϊη. 123 <1^* αβδί&ίβπι βχοΓίτΐδ νβΓβίΙί- 
&Γυπι...8βχ άΪ6ΐ)ΐΐ8 αηίβ Μ&ϊ ϊ(1α8. ΡΗη. 
124 <1ο^8 ηοί βχ ίΐιβ 1>θ^ηηϊη^ οί 
αιιίηηιη, 1)ΐιί 125 άοβδβχίΐιαί οί-ϊνΐηίβΓ; 
ροδί ΐά (αηίαπιηϊ 124) &βς|ηΐηοοΐίαιη 
(ϋβΙ)ΐΐδ ίβΓθ ςη&ίίτιοΓ θί 0[ΐΐΕ<ΐΓ88Ϊηί& ΥβΓ- 
§ΐ1ϊ&Γΐΐιη 0008,8116 Ιιίβπίθΐη ΐηοΐιοαί, ςηοά 
ίβιηρτίδ ϊη ιιι. ίάηδ ΝονθπιΙ)η8 ίηοϊ(1βΓΘ 
οοηδτιβνΐί. 

II. Ιερωμάνηί ηοί ρΓββαιί ρ8,Γίίοΐρ1β 
οί Ίεράομαι, ίΐΐθ βχίδίβηοβ οί \7ΐιϊο1ι 'ίνοΓά 
ίη Αίίίο ντΓΪίθΓδ ίΐιοη^ΐι 8,ο1ίηο-ί\•ΐΘά§β<1 
1)7 Εβχΐοοηβ Ι 8θΐηθ\ν1ΐ8,ί άοτιΐιί, 1)ηί ρβτ- 
/βΰ( οί Ίεράομαι, ίμά τραφίίί τβ και καθιε- 
ρωμένο; Αβδοΐι. Ευιη. 304, ■«Ήοΐι Ι (^υοίβ 
8,8 ^νΐη§ πίθ οοο88Ϊοη ίο ριοίθδί 8§&ϊη8ί 
& ίθ8θ1ιΐη§ ίΐιαί ίρ05 Ϊ8 &άιηί8δΐΙ)1β ίοΓ 
Ιερό! ϊη 8.η ΙαιηΜο δβηαπαδ. Ι 1ΐ8νθ 
■Λ'ΙιβΓθ ιηβίΓΘ άβιηαηίΐβ Ιεροί. 8ορ1ι. ΡΜΙ. 943ί Επγ. Ιοη. 1317 
(Ι §Γ8ηί ίΐιαί ίΐιίδ Ηηβ τηατ/ 1)Θ ϊηίβτρο- 
Ιαίβά), ΗθΓΟ. Ρ. 922, ΒεοοΙι. 494> Ρΐιοβη. 
840, Ιρίι. Τ. 1452. ΤΙΐΘ ρΰτ/ρβί βχ- 
ρΓθδδβδ " δΐιβ Ιιαά 1)ββη οοηδβΟΓ&ίβοΙ αηά 
8ίί11 \ν8δ." 8ο -ητιμωμένοί, ώστρακισμένο!, 
ΒΆΐά οί ΒΐΐΰΤι αβ Ηανβ 1>ββη αηά ΒϋΙΙ 
α?•β...(8ββ οη Ι. 135, 3)• Ιρόίται ίη Ηβ- 
Γοά. II. 35 ^^"^ 37 ϊβ ^0* "δϋοβΓάοβ €8ί," 

1)αί "βαοβΓάοδ ^ί." ^η δύο μψαί άρ- 

χοντοί οαη ηαβ&η ηοί1ιϊη§ 1)ηί " Ιιανΐη^ 
ί-ίνο ιηοηίΐΐδ γβί ίο οοηιρίβίθ Ιιίδ οίϊΐοβ," 
αηά, &δ 4, 2 τελεν^-ωρτο! τον μηροί δα^δ, 
ίη ίΙΐΘ 1ίΐ8ί (χτιαΓίβΓ οί ίΐιβ ιηοηίΐι, ίΐιβ 
ίβηίΐι ιηοηίΐι Μτιηγοίιϊοη. Βαί ίΐιϊβ ογθ- 
δίβδ Ά ίθ&ΓίιιΙ οΙιΐΌηοΙοβίο»! ρβΓρ1βχΐί7. 
ΜτιηγοΜοη βηάβά β.ο. 43 ϊ» Μβ,^ 7 — 
Ι Ιιανβ ΙιβίοΓβ τηβ ΙάβΙβτ, &ηά Ιιορβ Ι 
Ιιανβ ο&ΓβίηΙΙ^ οοιηρτιίβά— ς[υΐίβ α ιηοηίΐι 
ΙαίθΓ ίΐιαη άμα ηρι άρχομέρφ (8ββ θ1ι. ι). 
Α§3,ΐη, ίΐιβ ϊηταδϊοη οί Αίίίο» ΐβ βροΐίβη ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 2. 183 

ναίοίς, μετά την εν Ποτίδαια μάχην μηνΐ €κτω και αίμα 
ηρι άρχομένω, Θηβαίων άνδρες ολίγω πλείονς τριακοσίων 
(ήγοΰντο δε αυτών Βοιωταρχονντες Πνθάγγελός τε 6 Φνλεί- 
δου και Αίεμπορος 6 Όνητορί8ον) εσηλθον ττερί πρώτον 
υπνον ζυν οττλοις ε? Πλάταιαι^ της Βοιωτίας ούσαν *Αθη- 

ι ναίων ζνμμαχίΒα. εττηγάγοντο δε και άνεωζαν τάς ττνλας 
Πλαταιών άνδρες Χαυκλειδτ^ς τε και οι μετ αντον, βονλό- 
μενοι ίδιας ει^εκα δυνάμεως ανΒρας τε τών πολιτών τους 
σφίσιν νπεναντίονς ΒιαφθεΙραι και την πόλιν θηβαίοις προσ- 

; ποιησαι. έπραξαν δε ταΰτα Βι Έ^υρυμάχου τον Αεοντιά- 
Βον, ανδρός Θηβαίων Βννατωτάτον' προϊΒόντες γαρ οΐ Θη- 
βαίοι ΟΤΙ εσοιτο 6 πόλεμος, εβονλοντο την ΤΙλάταιαν αεί 
σφίσι Βιάφορον ονσαν ετι έν ειρήντ) τε και του πολέμου 

ρ βίτ). δ' μψαν ερβοίοδβ οοη]ΐ<ϊί1; ΚταβββΓ. Υϋ ιιά. 57» 4• ^λίγω οογγ. Ν. (ω ιη. γ. 

ονς ονΐ 

6\ί-/ο (ϋδθΓΐβ ρΓ. ιη. ίηϊί ό\ί-γον). ιτλβι' οογγ. Ν. («ι ' ιη. γ.). ψιΧήδου Τ. φν\Ιδου Α^. 

ττι1§. φυλΐίδου Ν.Υ.Γ.Η. &1. δΐΐμτοροί οογγ. Ν. (ι^ ροδί Ιϊί. ιη. γ. ίαίί ορ. δίμτοροή. 

§2. έτΓΐ-γά-γοντο (δϊο) Τ. ιτΚαταίέων Α..Ί. νηΐσ. χλαταιώκ Ν.Τ.Υ.Ρ. ("£β(1 α 

ιηοπ. Γβο. ΟΟΓΓ. τλατοίί'ωρ" Βα. ίίΐο. Βγ.) ρ1. οιηη. Ββ. να.νκΚάδτ)% τέ βί άνδραί τέ Ν.Τ. 

§ 3• Θηβαίου Ν. βαίούν Τ. (3αρΓ&80Γ. ιη. βαά.). θβαχοιΎ. (3ηρΓ£ΐ50Γ. πι. ββά.). Ύΐβού- 
Χορτο Τ. ρ1. οηιη. Βθ. (αβ Ρ.Η. ίδο. Β&.) Α^. νηΐβ. Ββ^^. έβούΚοντο Ν.Υ. (Ιρηνη τί 
Ν.Τ. μηνου φανΐροΰ Α.^. 

οί II. 19, Ι 83 ί&Μη§ ρΐΒοβ ο^δοηκοστ% βοίτβϋΐιίβ ΟθΓ(1ί»η Ιαιοί, 1)η4 Ι ηον ίβ&τ 
μάλιστα ήμ^ρψ. αίίβΓ ίΐιβ οοοηρΒίίοη οί ί1ΐ8ί ϊί οοπιβδ ηηάβΓ ϋβ \>&ώ. οί ϋιβ ρΓΟ- 

ΡΐΛί&β», ϊ. θ. Μάίΐΐ ΟΠΓ ΙβΧί ΟΟηδίάβΓβίΙ ΤΘγΙ) μη κακοΐί Ιώ κακί, ίΟΓ 1)β5ί(1θ3 θί}ΐθΓ 

ρπΓβ, ηθ&Γΐ7 Ιΐιβ βηά οί ^π1ν. Ηο\7 (ϋΜοαΙϋββ, ϋ φχβΆ & ηιοηΰι ίοο β&τΐγ 

ααη ίΐήβ \>β Γβοοηοϊΐβιΐ \π11ι ίΐιβ είβίθ- ίοΓ άμα ηρι άρχομένφ. ΑηοχΙΐθΓ οοη3θ(5- 

πίθηί ν. 2ο, Ι η έσβολη ή 6$ την Άττικηρ ίατβ \ϊ111 1)β πιβηϋοηβά οη 19, ι, βςηαΐΐ^ 

καΙ ή αρχή τοΰ τολΐμου τοϋδε έ-γένετο τ&τγ ϊη^επίοηδ, 1)π1; Ι ίβδΓ θίΐπ&Πί" χιηηιβηα^θ- 

ίθ\ν άΒΥδ 1>€ίθΓβ ΟΓ ίΐίίβΓ ΕΐΕρ1ιεΙ)θ1ϊοη 851β. Ι οοηίβδδ ηι^δβΐί &ί ίβαΐί, &η(1 

25, \ί1ιΪ€ΐι Ι 1ΐ8νβ »ίίβιηρί€(1 ίο ϊάβηίϊί^ ηβϋΙιβΓ δββ Ιιο^ν &η7 οοιηρΓοιηΐδβ 1)€ίϋν66η 

λν-ϊίΐι ΑρΓΪΙ 13 ? Μαΐάησ α11 άαβ »11ο\γ- ίΗβ ΜβΙοηίο θ7θ1β 3ηά ίΐιβ πιοηίΐΐδ κατίι 

&ηοβ ίοΓ ίΐιβ Ιοοδβηθδδ οί Τ1ι. ιι. 19, ι, σιΚήνην (ιι. 28) \ϊ111 Ιιβίρ πδ, ηοΓ 1ιο\γ 

\τ1ιο ρβΓίι&ρδ ηιβ&ηί Ιιν εσέβαΧον, " ηι»άβ \ϊ•β ο&η &Γπνβ βί Ιΐιβ άβίβ οί Ιΐιβ 1)»ίί1β 

αοίΐΓβ Οδβ οί ίΐιβ έσβο\ή,''' &ηΛ Ιοτ Ιΐιβ οί Ροϋ(ΐ8θ&, \«•1ιϊο1ι πιίβΐιί Ιι&τβ ίΙίΓοτιηι 

Ιβη^ίΐι οί ίπηβ οβΓίίήηΙ^ \5•85ίβά άοΓίη» 1ΐ§1ι1; προη ίΐιβ ιηδίίβΓ ίο πδ, αβ μετά την 

Λθ 8ί37 &Ϊ Οβηοβ αίίθΓ ίΐιβ ΙσβοΚη Ιιαά ίν Ποηδαίςι μ<ίχην μηνΐ ΐκτφ τη&γ Ιι&νβ 

ΓΘ8ΙΙ7 Ιιββη ιηβΛβ ΐηΐο Αίΐϊο^, δίϊΐΐ δοιηβ ςΐοηβ ίο ίΐιοδβ ^ν^ϊιο £ΐ8ί Γβ»<1 ίΐιβ ΜδίοΓγ. 

άβΥδ, Ά Υίββί ΟΓ 1:\7θ &ί Ιθ&δί, \νοπ1(1 \)θ § 3. ίνραξαν κ.τ.\. " Τΐιϊδ ΐηίΓΪ^αβ 

Γθ<ΐΐΐίΓβ(1 ίοΓ Λβ ιηαδίβΓΪη^ οί ίΐΐθ οοη- Ιΐιβ^ οωτίβά οη 11ΐΓθη§]ι &ο." δυνατω- 

ίΐη^θηίδ οΐι. ΙΟ, £ΐη(1 ίΐιΐδ ■ννοιι1(11)πη§ί1ιβ τάτον: ροΙΊΐΊοαΙ ηιββηίη^, 88 ι. 115, 5» 

βΓδί 801 οί Ιΐιβ ίητ8δϊοη, ίΐιβ 3(Ιν8ηοβ 1 26, 3; '^ο ν\ηθο% ντ83 Ι078Ι ίο Αίΐιβηδ, 

ίο Οβηοθ, ίο ίΐιβ ηιϊάίϋβ οί Μετ 8ί 1β8δί, 8η(1 ίΐιβ Τ1ΐθΙ)8η8 οί ίΐιίδ ά&γ, νηίϊι \τ1ιοιη 

1 β. ηιΟΓβ ί1ΐ8η 8 ιηοηίΐι 8ίΙβΓ Λρπΐ 13. ίΐιβ Ρΐ8ί8€&η 8ηΙί-Αί1ιβη8 ρ8Γίί• τλ-33 

Ι οηοβ ί1ιοα§1ιί ΕΙταβ^θΓ'δ ϊη^θηΐοοδ οοη- δοίΐηβ, ΛτβΓβ ο1β8Γΐ7, ίί ηοί ηηάθΓ 8 δΐΛΌ- 

ΐβοίοΓβ, δ* ίοΓ δΐΛ>, Ιι&ά Βοΐνβά ογ ηβ8Γΐ7 στβ'α ανδρών δΧΙ-γων (88 νΐιβη ί1ιβ7 ιη^. 

132 1 84 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

4 μηπω φανβρον καθβστωτος προκαταλαβεΐν. •^ καΐ ραον 

5 ίλαθον εσβλθόντες, φυλακής ου προκαθεστηκυίας. θέμενοι δε 
€5 την άγοραν τα οττλα τοις μλν επαγόμενους ουκ βπβίθοντο 
ωστ ευθύς έργου εχεσθαυ καΐ Ιεναι ες τας οικίας των έχθρων, 
γνωμην δε εττουοΰντο κηρύγμασί τε χρησασθαυ επιτηδείους 
και ες ^υ/Α^ασ/,ν μάλλον καΐ φυλίαν την πόλυν άγαγεΐν, καΐ 
άνευπεν 6 κηρυζ, ευ τυς βούλεταυ κατά τα πάτρυα των παΐ'- 
των Βοιωτών ζυμμαχευν, τί^εσ^αι, παρ αυτούς τα οττλα, 
νομίζοντες σφίσυ ρα^ίως τούτω τω τρόπω προσχωρησευν 
την πόλυν. 

ΙΤΙ. ου δε ΤΙλαταυης ως ησθοντο ενΒον τε οντάς τους 
Θηβαίους καυ Ιζαπυναίως κατευλημμενην την πόλυν, καταδεί- 
σαντες καΐ νομυσαντες πολλω πλείους εσεληλυθέναυ {ου γαρ 
εωρων εν τη νυκτΐ) προς ^υ/χ^βασιι/ εχωρησαν καΐ τους λόγους 
Βεζάμενου ήσύχαζον, άλλως τε καΐ επευ^η ες ούΒενα οΰδει/ 

§ 4• Ρ^ον Ιιίο Ν. ραΐδιον Έ. (ίβδίβ Βγ. ίαο. Β».). 

§ 5• έτα•^ομένοίί οοΓΓ. Ν. (Ηΐ. βηρΓίΐ ε οογγ. 8ρΪΓ. α οογτ. γο ΒΐιρΓ. πι. γ. ίιιΪ88Θ 
νϊάβΙτίΓ έτΓομένοιή. έττα'^ομένοι.^ Ρ. " 8βΛ ηααηιΐ8 οοΓτίβϋ; €ΤΓα-^α'^ομένοι$''^ Βα. (ίαο. Βγ.). 
τε (ρο8ί κηρύ^μασι) οιη. Ν.Υ. κ7)ρυξ Ύ.Α.^. Ββΐίΐί. τΓρία Τ. ηάτρία οογγ. Ν. («α 
πι. θ&ά.). ττροσχωρήσΐΐν οογγ. Ν. (&οο. θί €ΐν ίτιϊΐ ιτροσχωρησαι). 

ΠΙ, Πλαταΐΐϊί Ν.Τ.Υ.Ρ. (ίαο. Βγ.) Η. αϊ. Α.^. Ιίλαται^$ ντιΐ^. ένδον τέ Ν.Τ. 
σβ 
έληλυθ^ναι ΟΟΓΓ. Ν. (&ά.(1. δρΐτ. ρο8ί Κί. βηρΓαβΟΓ. πι. γ. Ρηϋ; έληλυθέναι). 

άίζεά III. 62, 4), ^βί υηάβΓ &η αΓίδίοοΓ&ίΐο \)β πι&ίηί&ίηβά. Ιβ ΐί ηοί γ8ϊ1ιθγ 9, βτ/ιη- 

ίοΓΠΐ οί βονβΓΠΠιβηΙ;. δεθ ν. 31, 6.—. — ΙοΙίοαΙ βχρΓβ88ίοη 80ΐηθ\ϊ1ΐ8,ί απαΐο^οτιβ 

έτι έν ΐΙρ-ηρΎΐ τε..."8ίϊ11 \ν1ιί1θ ρβαοβ •νν88 ίο οπγ " 08,8ί ίη γοπΓ Ιοί αιηοη^ τΐ8," ίη 

οοηίίηυϊη^ αηά ■ννΐιβη ίΐιβ ΛναΓ ■νν»8 ηοί ίαοί α 87ηοη7ΐηβ οί ιτροσχωρίΐν ? Ιβ ίί 

^βί ορεηΐ^ Βοίίΐβά ϊηίο." ηοί ίη ίίιϊβ Ββηβθ ίΐα&ί ΡΙ&ίο 89,73, αύτ6 

§4• ■η ρςίον :■§ καΐ μάλλον ίβ & ίαΎΟλίτϋβ (τό θνμοΐΐδέ!) έν τ% τηί ψυχη$ στάσει 

6χρΓβ88Κ)η οί Τ1ι. Ι. II, 3) 011 ■ννΐιϊοΐι τίθΐσθαι τα 6πλα πρόί τον λο-γισηκοΰΊ 

Κηιβ^θΓ ςιυοίβδ ι. ■25, 5> ιιΐ• ΐ3> '^ι ϊν. ι, (ιν. ΕβραΜ. 44° ε). Αηά 80 Ι Ιιβίϊβνθ 

3, 103, 2, ίΐίΒΟ ίΐιίδ ρ£ΐ888,§Θ. ΤΙΐΘ οοπι- ϊπ 9ΐ1 ραβδα^Θδ λνΙιβΓΘ ΐί οοοιίΓΒ ■«•ίίΐι ΰττέρ 

ρΕΓ9ίίνβ 18 οιηίίίβά 1)7 ϋβιη. Μϊά. ρ. 577 τίνο$, 3,8 ίη ϋβιηοδίΐι. Μϊά. ρ. 561 § 185 

§ 194 Ώ 1^°^^ Ύΐλοΐα ΐΐναι τα νυν οΙ/Λαι [ = § 145]) Αβδοΐιϊπ. ΤίιηβΓοΙι. ρ. 5 8ί. = 

δάκρυα €ΐκ6τω$ αν αύτου δοκοίη. 55 Ι^• > ογ ττρόϊ τινοί, 8,8 ίη ίΐιβ ΡΙ&ίοηΐο 

§ 5- τοίϊ έπα'/ομένοι^, " ίΐιβ ΐηνίίβΓδ." ρα888,§θ; ογ τταρά τίνα, ΆΒ ϊη Τΐιηο. ιι. ι; 

δβθοη 5, 9• — τίθΐσθαι παρ' αύτούί τα οττλα. ογ μ€τά τινο!, 8,8 ϊη Τΐιπο. ιν. 68 ; '^νβ πι&7 

Ι ίΓ8η80Γί1)β -ννοΓάβ ίτοηι α ηο^ίν ίοΓ^οίίθη δαίβΐ^ ίΓίΐηδΙαίβ, "ίο Ι&ίβ οτιγ δί&ηά 

ρ8,πιρ1ι1βί οί ηιϊηβ, Ιαανϊηβ ηο άοιΛί οί ^νίίΐι "οηβ.'" Τΐΐθ ΙιβΓαΙά Ηΐΐξ^ΐιί βς[η&1ΐ7 

ΙΙΐΘ 8θοηΓαο7 οί ίΐιβ Γθΐη&Γΐ£3 ίΙΐθΓθΐη 83,7 "οοπιθ αηά ϊοϊη Ιΐΐβΐη (β08}," ογ 

βϊνβη. ' Ιί ΑΓποΙά'δ ίηίθΓρΓβίαίϊοη Ϊ8 ίο " οοπιβ απά ϊοΐη ηβ («β)." Ιί δββηΐδ ίΙιβΓβ- 

1)6 8ίΓ&ΐηβά, ΐί ίΐΐθ ρΓΟοΙαιηαίΐοη οί ίΙΐΘ ίοΓθ ΙιβΓβ ίηιιηαίΘΓΐαΙ -ννΙΐθίΙιβΓ -«νθ Γβαά 

Τ1ιβΙ)8η ΙΐθΓ&Ιά ϊη ιι. 2, ογ οί ίΐιβ Αίΐιβ- αύτούί ογ αυτούς. προσχωρήσαν : 8βθ 

ηΐαη ϊη ιν. 68, οοητβ7βά & Βΐιηιιηοηδ ίο οη 82, 6. 

ΐαεταΙΙι/ ρϊΐβ αππΒ, οί οοπγβθ ΐί οαηηοί III. 6 ούδάνα κ.τ.λ. Ορ. ιν. 51 ννοτττ- ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. 2—3. 185 

1 €Ρ€ωτ€ρίζον. πράσσοιη-ες δε ττως ταντα κατενόησαν ον πολ- 
λούς τους Θηβαίους οντάς καΐ €νόμί(ταν έπίθεμβνοί ρα,διωξ 
κράτησαν τω γαρ ττληθει των ΐίλαται,ων ου βουλομενω ην 

3 των ^Αθηναίων άφίστασθαί- έΒόκει ούν έπιγειρητεα εΐναι, 
και ξυνελεγοντο Βωρύσσοντες τους κοινούς τοίχους παρ αλ- 
λήλους, όπως μη δια των 68ων φανεροί ώσιν ίόντες, αμάρας 
τε άνευ των υποζυγίων ες τάς οΒούς καθίστασαν, Ιν άντΙ 
τείχους η, και τάλλα εζηρτυον η εκαστον εφαίνετο προς τά 

4 παρόντα ^μφορον εοτεσ^αι. επεί δε ως εκ των Βυνατών έτοιμα 
ήν, φυλάξαντες ετι νύκτα και αυτό το περίορθρον εγωρουν εκ 
των οΙκιων επ' αυτούς, όπως μη κατά φως θαρσαλεωτεροις 
ούσι προσφερωνται και σφίσιν εκ του Ισον γίγνωνται, άλλ' 
εν νυκτΐ φοβερώτεροι όντες ησσους ώσι της σφετερας εμπει- § 2. Ιη κρατησαι οηιηβδ οοη3βιιίϊηηΚ Ραοϋβ ά» ροΐυΐί Μο ρο8* ίνόμισαΡ βΐ 
ν. 22, Ι ρο8ί ίφαααν βχοΐάθΓθ. Ιηίβήιη ΐη νηΐ^. αοςαΐβδοο. πλαταιών ρΓ. Ν. 
τ\αταΐ€ών οοττ, Ν. (ε &άά. τη. γ.), ιτλαταιέωρ τα1§. Α.7. άβ Ρ. Ι&ο. Βά. βί Βγ. άθ Η. 

ίάο. Β3. ιΐβ V. ίαο. Α(1. πλαταιών Τ. Αά τβΓίϊοαΙαιη -μισαν ττΧαταίΐων, γ/). 

ονϊ 
αττικών Ν. ιπεγ^. πι. γ. ου βουΧομένω Ν. ου βου\ομ4νοΐ5 Ν. τη&ΐξ. τη. Γ. 
ο 

§3- 5ιορύσσΐΐντ€ί (1) Τ. [ηνηρτ.τα. β&±). τοίχου$Ν.ί7. τείχουϊ V. άμάξαί τέ Ν.Τ. 
Γ'ΛλλαΝ.Τ. 

§4• έτοιμο Βοΐίΐί. ττερί δρθρον ¥. (ίβ8*β Βγ.) &1. Ββ. ττροσφέροιντο Α. νροσφέ- 
ρ^ντο (δΐο) ^. 

§ 5• ■η-ροσ€βά\\ορτο δ' Ν.Υ. ΊτροσέβαλΚόν Τ.Ρ.Η. (βΐ ίηίβΓρΓ. Γβοίβ βίίθηΐ;. 
ΒΛπβπ) ρΙβΓ. Ββ. Α. -Ι, νιι1§. ιτροσέβαΧον 8ο1ιο1. ηί νΐάβίατ, ηαιη ϊηίβΓρΓβί&ίατ χροσ- 

ΐυσάντων ίί αύτούί τι ν€ωτ€ρΐ€Ϊν, οοΓΤβ- δβτνβ ίοΓ & \?»11 1)&ΓηοίΐΛθ." Τ1ιΪ3Ϊ8ΐθ38 

εροικίϊη^ ίο \νοΓ<ΐ8 ντίιίοΐι ίο11ο\7 μηδέν Ιίοβηίΐοιίδ Ιΐιαη ίΐΐθ ηοίϊοη ίΐι&ί Τ1ι. Ιι&ά 

τΓΕρί <Γ<^άϊ ν€ώτερον βουλΐύσΐΐν. ΤΙΐθΓΘ ϊη Μ3 ίΐιοη^ΐιί άρματα, '^ΐιίοΐι ρΓθ1)&1)ΐ7 

βαοΐι &8 Γβί&ίη αύτούί β,ιβ ■ντίΌπ^ ϊη Ιΐθ \νοιι1(1 ηοί βνβη ίη ί1ιου§1ιί Ιι&νβ 

ίΐιίηΐίϊη^ ίΐΐβί ύττοψίαν ίχΐΐν ?$ τίνα ίιΐδ- ίίβηΐϊββά -ντϊίΐι άμαξαι. 8ο Ι ιυκΙθΓδίαηύ 

ίϊβββ ύτΓοιττΐύΐίν ί$ τίνα. IV. ρ» 2, σφίσι δέ τοΰ τάχουί κ.τ.λ. " &3 

§ 2. (νόμισαν. ..κρατησαι. 8θβ Ι. 26, 5• ίϊιβΐτ \ν&11 -κ-Λδ 1β&3ί; 8ίΓοη§ ΐη ίΐήδ ρ8ΐ•ΐ, 

Ι γβηΙαΓβ ίο ίι-αηδίαΐβ " ίΐιβ^ ίΐιου^ΐιί; Ιο Ιιβ βχρβοίθ*! ίΐ (βτιοΙι οϊχοαιηδίβηοβ) ίο 

ΟΥθΓροντβΓ ίΐίθηι." IV. 127, Ι Ρομίσαντΐ$ αΐίαιβ ίΐιβιη, &ο." 

φΐΐτγΐΐν τΐ αύτον ((ΙιαΙ }ΐ£ «Γαβ ϊη 1ϋ§1ιί) καΐ § 4• φοβίρώτεροι : ηΒΤίΕΐΙ^• " ίθΓΐηί(1&- 

καταλαβόντεί διαφθΐίρειν {Ιο άβδίΓΟ^ Ιιίιη), 1)1β," ΙιβΓβ οΐβατίγ )( θαρσαλΐωτέροΐί, &ηά 

Αήδί. Νίο. Είΐι. III. ιι =8, 13 δ'ά τό 80 "αιοΓβ ίϊηιϊιΐ." Ορ. Χβηορίι. Ο^τορ, 

οΐεσθαι κράτιστοι ΐΐναι {ΐΗαΙ ίΗβι/ ατ6) ιιι. 3ι 9 «'ί«»'ίΊ-'$ μ^ν φοβερωτάρονί ποι-ί^- 

καΐ μηδέν άνητταθεΐν {ύήηί ίο, βχρεοί Ιο, σομβν, ήμαί δέ αύτούί θαρραλεωτέρουί, 

&0.). " Ι (ϋά ηοί ί/ϋ'ηλ; ίο δΐιβά & ίβ»Γ 8ορ1ι. Οθ(1. Τ. (Ρορρο ίη&άνβΓίίηΐΙ^ δ&^β 

ΐη εΙΙ ιη^ πιΪ36ΓΪβ8," Ϊ8 &η θΧΕίηρΙβ οί Αηί.) 153 φοβεράν φρένα δείματι πάλλων, 

ονα δοηιβίΐηιβ βϊπιϊΙεγ ΐιϋοηι. ίΌηηίάοΙοβιιβ Ιιαβ 1)θί1ι πιβαπία^β ΐη 

§3• έττιχ^ιρητέα: 8ββ ίοΓ ίΐιΐδ αηά § 4 Β&ίΐη. Ιη Εητ. Τγο&Λ. 1300 μαλερά, 

€τοιμα ηοίβ οη ι. 7• ί^"* ό.ντΙ τείχουί μίλαθρα πυρι κατάδρομα Ι Ιΐιΐηΐί μαλερά 

3 : " Ιΐιαί ίί (ίΐιβ ίαοί οί 8θ άοΐη^) ηιΐ^^ΐιί 1 86 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

5 ρία<ς ΤΎ)<ζ κατά την ττόλιν. ττροσββαλΧόν τε ενθνς καΐ ες 
)(€φας ηεσαν κατά, τ άγος. 

IV. οΐ δ' ως έγνωσαν ηπατημενοί, ζυνεστρεφοντό τε 
εν σφίσιν αντοΐς και τάς προοτβολάς η προσπίπτουεν άττεω- 

2 θονντο. καΐ δις μεν η τρΙς άττεκρονσαντο, έπειτα πολλω 
θορνβω αντων τε προσβαλλόντων, καΐ των γυναικών καΐ των 
οίκετων άμα άπο των οικιών κραυγή τε καΧ ολολυγτ) χρω- 
μενων, λίθοις τε καΐ κεράμω βαλλόντων, καΐ ύετοϋ άμα δια 
νυκτός πολλού επιγενομένου, εφοβηθησαν και τραπόμενοι 
εφυγον δια της πόλεως, άπειροι μεν οντες οι πλείους εν 
σκότω και πηλω των 8ιό8ων η χρη σω^τ7^αι (και γάρ τελευ- 
τωντος του μηνός τά γιγνόμενα ην), έμπειρους δε έχοντες 
τους Βιωκοντας του μη εκφεύγειν, ώστε 8ιεφθείροντο οι πολ- 

3 λοί. των δε Πλαταιώ^' τις τάς πύλας η εσηλθον και αΐπερ 
ήσαν άνεωγμεναι /χοζ^αι, εκλησε στυρακίω ακοντίου άντΧ 

έττεσον, Ββΐϊΐί. Ρορρο. 8ΐ ς[ηΐά νΐάβο, ΐηιρβτ/βΰΙηΜ ηΐθΐΐιιβ δβςπθηίθ ^5 χεΐρα$ -^εσαν, 
ηοη ηΚθον. -^βσαν Ιιϊο Ν. κατατάχο$ Α .^. 

IV. οΐδ' Ά. Ι. ίξηπατημέΐΌΐ Α.^. νπ1§. -ηπατημένοι Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. ρ1. οηχη. Βθ, 
ξυνετρέφοντο ρΓ. Ν. ξυνεστρέφοντο οογγ. Ν. (σ Εάά. ιη. βαά.). 

§ 2. προσβαλόντων οιηη. Ββ. (άβ Ε. βί Η. ίαο. Βά. άβ V. ί&ο. Αά.) Ρορρο. Α. 
νιι]§. Ίτροσβαλλόντων Ν. Τ. ίοΓί. &1. ^. Ουηι ΒθΙίΙίβΓΟ Γβοβρϊ. λίθοίί τέ οοιτ. Ν. 
(ρΓ. ι ηι. θ&ά. νϊά.). λίθοι; τέ Τ. σκότεί Ν.Υ. Ιβοίίο ηοη ίβπίθΓβ Γβρτιϋα,ηάα. οί πολλοί 
οηιηββ ηί νϊά. τρτ&βίβτ ηηαηι ΙΛγππι. Ε^ο Γβροδίιϊ: γϊά. ηοί. α,ά § 4. 

§ 3• τώ" δέ Α.^. νη1§. Ββίί. των τε Ν.Τ. Υ.Ρ. (ίίΐο. Β&.) Η. -πΧαταιέων Ν.Τ.ν..4. ^. 
νιιΐδ. ορ. ρ1. οπιη. τΙ$ '&.Ύ.Α.^. γη1§. μ6ναι. οπι. Α.^. έκλεισε ]ϊ\)ή ρ1. οηιη. 

§ 5- " Τ1ΐθ7 \νθΓβ οοηιιηβηοΐη§ ίΐιβ \νοΓ<1β, 1»η1; ^8 καοΐι δίΓοη^Ιγ ορροεβά ίο 

αΐΐαοΐί αί οηοβ αηά οοπιϊη^ ίο οίοδβ ίΐΐθ βχΐβίβηοβ οί ίΐαβ χπβΒβηΙ κράζω ΐη 

ςη&ΓίβΓΒ." ρπΓβ ΑΙίϊο. Ι Ιιανβ 1οη§ βτίδρβοίβοί ίΐιαί 

IV. άττεωθονντο " Ιίβρί άηνΐη§ οβ Ατίδίορίι. ϊη Εί^πϋ 287 Ιιϊηίδβΐί β^νβ 

1)θίθΓθ ίΐίθηι." Ιη § 2 άπεκρούσαντο, ίΐιβ ΎΆδαγτηοΐβ ΒΟΏΟτοΜΒ κατακεκράξομαί 

" δΐιοοββάθά ΐη Γβρυΐδϊη^ ίΐίθηι." κεκρα-γώί.] διόδων ^, &8 § 3 τα,ί πύλα; ^, 

§2. κρανγ^ τε καΐ όλολυ-/^: τε καΐ ΡΙαί. Ρ1ι&Θ(1γ. 255 Ο διά των ομμάτων 

■ρτο\>εΛΛγ ηιβ&ηβ βαΐιβι•...οτ (8ββ οη ι. Ιόν, χι ττέφυκεν έπΙ την ψυχην Ιίναι. Ιη 

82, ι), κραν/^ 1)β1οη^η8 ίο οΊκετών, αηά ίΐιβββ ρο,888,§β8 &ηά ηι&η^ ηιοΓθ ίΐια,ί 

ό\ο\υ^^^ ίο Ύυναικών Ϊη αοοοΓά&ηοβ ντϊίΐι ηιίβΐιί 1)θ οίίβά ■§ αάνετϋα^οϋ. 8ο 2"« 

ίΐιβ ββΠΓβ ο&Πβά οΙύα&τηηΒ. Ροΐΐυχ ι. ϊη Γιαίϊη ηοί Γ&ΓβΙ^. Ι ςηοίβ οηβ βχ- 

28 83,78, όλολΰξαι καΐ όλολυ'/^ χρήσασθαι απιρίβ ΟΐοβΓ. Οίΐβοϊη. 8, 2 1 'Έά οηιηίβ 

έπΙ '^υναικων. 8ββ 8ραη1ιβϊηι 01)8βΓν. ΐηίΓοϊίηδ ([ηα &άϊτϊ ροίβΓ&ί." 8ο άι>θ^ 

ϊη ΟΕΐΙίιη. Τόπι. ιι. ρ. 478/οίί., 646, ογ δτου Άϋβι β, /βηιίηίηβ Άηίβοβάβτιί. 8ορ1ι. 

Βίοπιί. ΟΙ. Αβ8θ1ι. 8θρί. ΤΗ. 254• Οβάϊρ. Οοΐ. 967 ίμαρτία; ... άνθ' δτου 

κραυ-γ^: & \νοΓά οΙ)ϊβοίβ(1 ίο 1)γ ΑΐΗοΐΒίβ (οιιτ, ([ΐιατε, ηοί ρτορίβτ ^ηατη, βίββ ηστι- 

88 ΗβΙΙβηίβΙίΰ ίοΓ κεκρα-γμό!. Ιί οοοιιγ8 νο;) ; Επγ. Ιρίι. Τ. 9-6 ή δ' αιτία τ/5 άνθ^ 

1ιο•ίνβνθΓ 6ΐ8βΛν1ιβΓβ ϊη Τΐιπο. αηΛ 8βν6ΐ•α1 δτου κτείνει πόσιν; Ιι^δΐ. χιι. § 2 ρ. ΐ2ο 

ίίπιβδ ϊη ΕτίΓΪρϊίϊθδ Εηά ίη ίΐιβ Αίίίο 8ί. = 383 Β• ητι; ην αύτοΪ! ττρο; ΤΊ)ν ττόλιν 

Οι•ίΐίθΓ8. [κεκρα•γμο5 Β,ηά κέκρα'-γμα, Ι γθ- έχθρα άνθ^ δτου τοιαύτα έτοΚμησαν. 

ιηανίί ΐη ραβδΐη^, αΓβ δίταη^βΐγ ίοΓπιοά § 3- ίκΚτβσε κ.τ.λ., Βρίΐίβά, α8 -ννβ βα^ ΕΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 3—4• ιδΖ 

βαΚάνον χρησάμενοζ €5 τον μοχλοί/, ώστε μη^€ ταύττ) Ιτι 

4 βζοΒον είναί. διωκόμενοι τε κατά την ττολίν οΐ μεν τίνες 
αντων επΙ το τείχος άναβάντες ερριφαν ες το εζω σφας 
αντονς καΐ Βιεφθάρησαν οΐ πλείονς, οί Βε κατά πύλας έρη- 
μους γυναικός Βούσης πελεκυν λαθόντες και Βιακόφαντες τον 
μοχλον εζηΧθον ου ττοΚΚοΧ {αϊσθησις γάρ ταχεία επεγενετο,) 

5 άλλοι δε άλλτ; της πόλεως σττοράΖην άπωλλυντο. το δε 
πλείστον καΐ όσον μάλιστα ην ζυνεστραμμενον, εσπίπτου- 
σιν ες οίκημα μέγα, ο ην του τείχους καΧ αί πλησίον θύραι 
άνεωγμεναι ετυχον αύτοΰ, οιόμενοι πύλας τάς θύρας του 

6 οικήματος εΤι/αι και άντικρυς ΒίοΒον ες το εζω. ορωντες δε 
οι ΐΐλαταιης αυτούς άπειλημμενους εβουλεύοντο είτε κατα- 
καύσωσιν ωσπερ εχουσιν, εμπρησαντες το οίκημα, είτε τι 

ίου 

ντύξ. στνρακίω οογγ. Ν. (ι ηι. θ&(1 ηβοηβ ρ. 1.). άκοιηίω Τ. (βαρταδΟΓ. ιη. βδά.). μ•η^€ 

Ν,ν.Η. μ■ήδ^Α.^. μη Τ. ίτι ΟΙΏ. Τ. 

§ 4• διωκόμενοι δέ Λ.^. τπιίσ. Ββΐϋι. διωκ6μ€»οί τε Ν.Τ.ν,Ε. (Ιβο. Βίΐ.) Η. αΙ βΖϊ 
λ 
τδ ίξω Ν.ν. οί δέ" Τ. άιτώλυντο Τ. (8ηρΓ»80Γ. πι. βίΐά.). άπόλλυντο (δΐο) ^. 

§ 5- ξυνΐιττραμμίΐΌΐ' οογγ. Ν. (ξυν τη. τ.), είϊ οίκημα Τ. οί θύραι Α.^. νΐΐ1§. αΐ 
ιτΚησίορ θύραι Ν.Τ.ν.Γ.Η. (" Ιϊπθέΐ βαΜαοί» ηοίαίιιιη βτ&ί" Βά.) ρ1. Βθ. Ρΐαοβί 
ΗΛ&δϊϊ ϋοηίβοίιΐΓ» 810 Ιοουιη 0Γ(Μη»ηίΪ3 του τείχουί -τΧησίον, και αί θύραι . . . Ειιοα1}Γ. 
ρ. 51—54• οίόμΐνοί ρΓ. Τ. οΙόμενοι οογγ. Τ. ($ ίΓ&ηδτ. οδΐ. ϊιιάιιοί;. θί ϊη ί πιαίβί.). 
ϊ" Τ. διόδον Ν. δνοδον V. 

§ 6. όρώντεί δέ οΊ Ίτλαταΐίΐί αύτούί Ν.Υ.Γ.Η. όρωντεί δέ αντούί οΐ ν\. Λ.^. 
ορωντεί αύτούζ δέ οί χλ. νη1ο[. τΧαταΐΐϊί ορ. οηιη. κατακαύ(τον<ην Ν. (άβ V. ίαο. 
ΑΛ.) ττιΐ^• κατακαύσουσι Η, κατακαύο^ωσιιτ Τ. (άβ Ρ. ίΕΟ. Β». Βγ.) Λ.^. εϊτΐ' τι 
Τ. Λ. Ι. είτε τι οογγ. Ν. (βάά. 800. βαρΓ» &1ί. ε Ιϊί. 8ηρΓ. τι αχ. γ.), είτε ότι Ρ. (" 8β(1 

οί & οβηηοη; βάλανοί " ρϊη, ΐοϋ," οοιιΐά "ρπβοη," 8,3 " ΐΐιβ Ιιαπίβ^' Ϊ8 Β^ ΐίδ ίη- 

\}β βχίι&αίβά 1>γ & βαλα^ά-γρα οτύγ. ΤΙΐθΓβ ιηαίβδ αδβά ίοΓ'ΊΙιβ ιαοΓ}ί)ιοη$β ,^' δ... 

\ΐ&3 ηο ιηθοηβ οί εχ,ίΓ&οίίη^ ίΐιβ στυρά- αύτοΰ: 8ββ αάηοΐ. αά ^^^^, ι. αί πλησίον 

κ^ίο;» " Βρϋίβ Β* ίΐιβ βηά οί 8 8ΐη&11 ϊ»νβ1ίη." θύραι τη&γ ιηβ8η " ίΐΐθ /γοπΙ §8ΐβ3," 

8θβ ιηοΓβ ϊη Αά. ορρο3β<1 ίο ί1ΐ03β 8ί ίΐιβ δαολ-, &ιΐ(1 50 

§4-0* χλείοΜ ΓβίβΓ8 ίο οΐ μέν τίΡΐί, ηβατ ίο ίΐιβ ίη§ϋίνΘ3. Ι οοηί683 Ιιον- 

ίΐιβ 5Γ68ί6Γ ηιιιηΙ)θΓ οί ί1ιΪ3 ββοίϊοη οί βνβΓ ίΐιαί ίΐιβ ίΓωίδροδϋίοη οί Η883β 

ίΐιβ ριΐΓ8ΰ6(1 8ο ρΓθΙ)£ΐ1)ΐ7 οί ΐΓολλοί οοιηπιβηΛδ ϊίββίί ίο πιβ. 
ϊη § 2, ίΐιβ ιη8Ϊ0ΓΪί>• οί ίΐαβ ^τβΒίθΓ ηυαη- § 6. Ρογ αοη^ηηΰϋνβ 8βθ οη ι. 25, τ, 

ΐ3βΓ \ν1ιο 1ΐ8(1 ηο ]ίηο\ν1β(ΐ2β οί ίΐιβ 3ίΓββί3 Ατΐδίοΐ. ΕΙιβίοΓ. ιι. 23, 37 οΓον Α^νοφά- 

οί Ρ1»ί&68, ί1ιοα§1ι Ι οοηίβδβ ίΙιβΓβ Ι νηί Έλεάταυ έρωτωσιν εί θύωσι τη Αευ- 

εΐιοιιΐά ρΓβίβΓ τολλοί ΐί βαρροΓίβά 1)7 8ΐι- κοθέφ και θρηνωσιν η μη συνφού\ΐυα> 

ίΙΐΟΓΪί^. Κ.Τ.Χ. ΤΙΐΓββ οί ΒβΙίΙίθΓ'3 Μδ8. ^Υθ θύ- 

§5- τδ ιτΧύστον, " ίΐιβ Ι^Γ^βδί ηιυη- οΐ'σί...^/)77ίΌίσι»'ηοί ίηίίδθ1ίοΙ)ϊβοίϊοη3ΐ)ΐΘ. 

1)6Γ Ή-Μοΐι ■«■83 οοιηρ8θί αητντΙιβΓΘ," 83 ΤΙιβΪΓ ς^ιΐθδΐϊοη ηήσΐιί Ιι&νο 1)ββη θύομερ 

οί νΧεία-τοι IV. ^ι, 2, 44> 2, νιι. 30» 2• και θρηνοΰμίν η ού; ν>\ήο]ι ίη ίΐιβ ϊηάΪΓ€θί 

Υβί οί ττΧΐΐστοι 11137 8ΐδθ = οί χολλοί, 88 ςιΐίίϋοη ιηίσΐιί 1)β μη αδ Ή-βΠ 88 ού. 8βθ 

ιν.26, 2. οίκημα, " 1)αί1(ϋιΐ8," 88 ι. 1341 Βαίίιη. οη Ρΐ8ί. Μβηο, ρ. 87 β = § 23, ι. 

3, 8η(1 IV. 47» 3' *1ιοιι§1ι ίΐιβ υγογ(1 ΐδ ϊη Τΐιβ ν8§8Πθ8 οί (τΓθβΙί 8αί1ιθΓ3 ϊη ιΐΒΪη^ 

ίΐιβ θΓ8ίθΓ3 δοηιβίϊιαβδ 8 βηρΙιβιιιΪΒηι ίοΓ ΐη ίΐιβ 88ΐηβ βεηίβηοβ 1)θί1ι ιηοάεβ οί 1 88 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

7 άλλο -χρησωνταί. τέλος δβ οντοί τε και όσοι άλλοι των 
Θηβαίων πβριησαν κατά την πόλιν Ύτλανώμενοι, Συνέβησαν 
τοΓς ΐίλαταιευσι παρα^ονναι σφας αντονς καΐ τα οττλα χρη- 

8 σασ-^αι ο τι αν βούλωνται. οΐ μεν δ>) εν τη Πλαταία ούτως 
επεπράγεσ-αν. 

V. οί δ' άλλοι Θηβαίοι, ονς Ιδεί ετι της νυκτός τταρα- 
γεϊ'εσ^αι ττανστρατια, ειτι άρα μη προχωροίη τοις εσελη- 

& πια,ητχ γθο. βηίβα βηΐιη βογ. είτε τί" Β&,) Η. χρησονται 'ίί.Α.^. γαΐζ. χρη- 
σωνταί Τ. 

§ 7• οντοι καΐ Τ, ουτ-οί τέ Ν. ττλοταιεΟσι Ν. (Ιϋ, ΒπρΓ. αι). (Τ(^α5 τε αύτούϊ ιτα/οο- 
δονναι καΙ τά όπλα Λ. Ι. νηΐβ. παρ. σφά$ αύτ. και τά δττλα Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. (σφάί) αϊ. 
(ρο8ί οττλα ΙιγροΒίϊ^ιυβη ροηϊί Ν. ιη, γ.), ο, η Τ,^/. να1§. ό'τι Ν.Ρ. 

V. οΖ δέ νπΐ8. οί δ' Ν.Τ.Ρ.Η. 8,1. (άβ V. ί&ο. Αά.) Α.^. ίτι οιη. Ν.Υ. προσχωροΐη 
Ν.ν.Ρ,Η. ρ1. Ββ. Α. ττροσχωρίοί (είο) ^. προχωροίη Τ. καθ' όδόν οογγ. Ν. {θ τα. βαά. 

0Ϊ5 

ίαίδΒθ νΐά. καο), αΰτψ Τ. (βνιρΓ&βΟΓ. ιη. β&(1.). βχρΓΘ88χοη \ν1ΐθΓ6 βϊίΙιβΓ 13 Ιβ^ΙίιααΙθ 
1118,7 ^6 ϊΠιιβίΓ&ΐβά 1)7 ί\νο βχίΐιηρίεβ. 
ϋβπι. Ιιβρί. ρ. 482, § 83, οΰ σκέψΐσθΐ... 
Κ0.1 "Κο^ιεΐσθβ δ'τι νυν ούχ 6 νομοί κρίνβται 
πύτΐρόν έατιν έπιτηδειοί ή ού, άλλ' 
ίμεΐί δοκιμάζΐσθε ΐϊτ' επιτήδειοι πάσχειν 
έστέ εδ τόν λοιπόν χρόνον είτε μή, ΤΙΐΘ 
οίΙιβΓ ϊί ρΓοοΘθΐϋη^ ίΓοηα ίΐΐθ ααίΙιοΓ'β 
Ιιαηά Ϊ8 8ΐί11 ηιΟΓβ βίΓαη^β. Ιβ&θ. νιιι. 
§ 9~Ρ• ^9 81;. = 200 Κ. άνά-γκη τήν Ιμ-ην 
μητέρα, εϊτ ε θχτγάτηρ ην Κίρωνοί €Ϊτ{ μή, 
καΐ (Ι παρ^ έκάνφ διτ^τατο ή οϋ, καΐ ^ά- 
μονί εί διττούί υπέρ ταύτη$ ΐΐστ'ιασΐν 
η μή,.. .πάντα ταΰτα ΐΐδέναι τού$ οΐκέταί 
και τάϊ θεραπαίνα$ άί$ έκΐΐνοί ίκέκτητο. 
8ο1ιβϊΙ)6 ΙΐθΓβ 8θπιβ\ν1ΐίΐί &ιιάα.οϊου8ΐ7 ^νθ8 
ίΐΐθ ίβχί ίΙιιΐΒ ; διητάτο [η οΰ], καΐ γά/χοιίϊ 
[εί] διττού$ κ.τ.λ. ΝοΓ αίθ ίΐιβ ναποιιβ 
Γβ3,(ϋη§8 κατακαύσουοΊν... χρησονται 1ΐίΐ8- 
Ιϋγίο 1)β Γθϊβοίθά. ΕιΐΓ. Ιοη, 758 (ϊπωμεν 
η σι^ώμεν ή τί δράσομεν ; Ορ. Αβδοΐιγί. 
βιιρρί. 777 ''''■ ττεισόμεσθα; ποϊ φύ^γω- 
μεν...; -ίνίΐΐι 8ορ1ι. Τιαοΐι. 973 ^' πάθω; 
τί δέ μήσομαι; .Τ1ιΪ8 (ΙβΙίΙϋΓαΗνβ /αίηνβ 

(" 8ΓΘ ■ϊνβ ίο," ηοί " β,ΓΘ -«Γθ ζοΐΐΐζ ίο ") 13 

οοπΒίθ,ηίΙγ ίοιιηά ϊη Ρΐαΐ. ΕοριιΙ)1. β §. 
II. ρ. 37^ ^ ^Ρ^ °^^ °^ μουσική πρότερον 
άρξόμεθα παιδεύοντεί ή -γυμναστική ; 377 ^ 
α/)' οΰν ρ(}δίω$ οΰτω παρήσομεν... ; 

§8. οϋτωί έπεπρά-γεσαν, \ΙΙ. 24» '• ^^^ 
ίΙιίΒ ΘχρΓθ88Ϊοη ίΓΘηπβπΐ ϊπ ΗβΓοάοΙηδ 
Ύ&ΙϋίβηΆβτ αηά οίΐιβτ οοιηηΐ6ηίαίθΓ8 
(οη ΗβΓοά. III. 25) Γβοο§ηί8β ϊη ού'τωϊ 
{V βιιρίΐθπιϊδίιι ίοΓ κακώ$, άικΧ δο οαι 8ο1ιο1. ίηΐβΓρΓθίδ έδυστύχησαν, &τιά ίΐιβ 
8ο1ιο1. οη ϋβιη. άβ ΟοΓοη. ρ. ■293 § 93 
οΰτω! εϊμαρτο πραξαι 8Άγ8 πεπρωμένον ην 
δυστυχήσαι δηλαδή. Τ1ιΪ8 Θυρίΐθΐηίδίΐο 
νΐβ•^ οί ού'τωϊ ΓθΟΘΪνββ οοιτοΙ)θΓαϋοη ίτοιη 
Αβδοΐιγί. Α^αιη. 128 εΐδον Ιλίου πόλιν \ 
πράξασαν ώ$ ίπραξε (\ν1ιίο1ι ηιο,γ 1)β 
οοωρΕΓβίΙ \νϋ;1ι 8πωί ίτυχε, βθθ οη Ββηι. 
Λο Ρ. Ι;β§. § 309) ' °^ ^' ί^Χ*"* τ'όλιν \ οίΐτωί 
άπαλλάσσουσιν έν θέων κρίσει. 

V. Τΐΐθ οοηίιΐΒίοη οί πρΌί αηά πρό ίβ 
80 ίΓβς(τΐθηί ίΙίΕΐ; Ι αοοίπΐβδοβ ϊη προχω- 
ροίη. ^ϊϊ\\ προσχωροίηί.&.'Π.λάταια, "ϊη 
οαδΘ ίΙΐΘ αϋγ Βΐιοηΐά ηοί οοηιβ ονβι," 
ιηίβΐιί 1)Θ ίυδίϊβθά 1)7 2, 5 νομίζοντε^ σφίσι 
ρ(}δΐωί τούτφ τφ τρόπφ προσχωρήσειν την 
πόλιν. εϊτι ΥίΌπΙά 1)6 ηο ο1)δίίΐο1β ίοΓ ϋ, 
88 -η-βΠ 83 οΰτι, ίΓθφίβηίΙγ αάνβτΜαβΰϋ 
(ΐ/ ΒΟΏΐΰΙιοιυ, ί/ αί αΐΐ). Ι Ιιευθ ηο άοιι1)ί 
ί^αί ϊη ΡΙ&ί. Τ1ΐθ8β1;. 192 ε Σωκράτης 
έπΐΎΐ-γνώσκει θεόδωρον καΐ θεαίτητον όρψ 
δέ μηδέτερον ί1ΐ6 ΕΐίθΓαίίοη εϊτι -γι-γνώσκει 
18 η60Θδδ8Γ7 οη 1\νο ^Γοιιηάδ; ραΓΐΐ7 
έπι•γΐΎνύσκω ο&ηηοί ιηβ8η 8ίηιρ]7 "ίο 
]ίηο\ν," ϊη οΐΙΐθΓ \νοΓ(ΐ8 1)β α δγηοηγηΐθ 
οί οΓδα, έπίσταμαι, -γι-γνώσκω, αίδο ούδέτε- 
ρον \νοηΜ 1)θ Γβς[ΐιΪΓβ(1 ϊί ει 1ΐ3-(1 ηοί ρΓβ- 
οθάβά. Ορ. ϋθπι. Μίά. ρ. 572 § 179 «ί 
μή τοΐί κηρΰ•γμασιν . . .έπειθόμην, τίνο5 4κ 
των νόμων εΐ κύριοί;...ονδ' οΰτω πείθομαι; 

επιβολην έπιβάλλειν. α/ία καθ' οδόν 

' ' ίοΜ ΙΙΐΘΐη \ν1ιϊ1β ϋιβγ νίβνβ οη ίΐιβ 
Γοαά." Τ1ΐ6 δοΙιοΙΪΕδί βΓΓ8 ϊη ΐοϊηϊη§ 
αμα \νϋ1ΐ έπεβοήθουν. ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β, II. 4—5- 1 89 

λνθόσί, της αγγελίας αμα καθ" οδοί/ αντοίς ρηθείσης περί 

1 των γετγενημένων εττεβοηθονν. άπέ)(ει δβ η Πλάταια των 

Θηβών στα^ίονς εβΒομήκοντα, καΐ το ύδωρ το γενόμενον 

της νυκτός εποίησε βραΒύτερον αυτούς ελθεΐν 6 γαρ \\σω- 

3 ΤΓος ποταμός ερρυη μέγας καΧ ου ρα^ίως οιαβατος ην. πο- 
ρευόμενοί τε εν ύετω και τον ποταμον μόλις Βιαβάντες ύστε- 
ρον τταρεγένοντο, ηΒη των άνΒρων των μεν διεφθαρμένων των 

4 δε ζώντων εχομένων. ως δ' ησθοντο οι Θηβαίοι το γεγενη- 
μένον, επεβούλευον τοις έζω της πόλεως των Πλαταιών 
ήσαν γαρ και άνθρωποι κατά τους αγρούς και κατασκευή, 
οία απροσδόκητου κακού εν ειρήνη γενομένου" εβούλοντο 
γαρ σφίσιν, ει ηνα λάβοιεν, ύπάργειν άντΧ των ένΒον, ην 

ί άρα τυχωσί τίνες εζωγρημένοι. και οΐ μεν ταύτα Βιενοούντο, 
οι 8ε ΐΐλαταιης έτι Βιαβουλευομένων αυτών ύποτοττησαντες 
τοιούτον τι €σ•€0Γ^αι και Βείσαντες περί τοις έζω κήρυκα έζέ- 

§ 2. άτ6χεί δέ Ν.Τ.Υ.Η. Γ6ρο3ηΐ. [τοτομοϊ] ττι1§. »η1;β ΒβΚΙί. 8β<1 Η&Ι). οητα. 
(ρΓΒβΙβΓ Ι Ρ&Γΐδ.) βΐ Ατιοί. Νβ&βΓ&β ρ. 1 3 79 ' § 99 *1^ Ιιαηο Ιοοαιη ρίίθηβ ίοΐίάβιη νβΛϊδ 
βχδΟΓΪρδϋ. έρρύτ) Ν. Τ. δία^οτόϊ οογγ. Ν. (δια οογγ. ««ϋ &οο. ηι. γ.). 

§ 3• /^ΐϊ ναΙ" Α.^. μόλΐί Ν.Τ.ν.Γ.Η. οπιη. ρΓββΙιβΓ ι Ββ. 

§ 4• ττλαταιέων 'ίί.Α.^. υώ1§. πλαταιων Τ. οΓςι οογγ. Ν. (&00, θί δρΐτ. ροδί Ηί. ιη. 
θ»ά.). ήβούλοιη-οΤ.Έ. (ί&ο.Βτ.)Ή..Έά.ΒΒ,\ιβτ. ΐβούλοιτο'ία.Υ. Α..7. 

§ 5. οΐ μίν Τ. Πλατοί^ί νηίδ. τΧατακΐί Ιιΐο βΐ § ;, § 8 Ν.Τ.Υ.Ρ. (ί»ο. Βγ.) Η. 
τλατακΐί Ιήο, Ββά τλαταφ §§ 7, 8, Α.^. δσιο ββςαϊ. 1ί1). Α.7. 

§ 2. " ΚοΙϊΜβ, & 8ΐη«11 νΐΐΐδ^β, ΒΪΙτι- στων των ίΐδων των χρησίμων και άνα-γ- 

'&ϊβά ηβ&Γ ίΙΐΘ Γοϊηβ οί Ρ1&ί&63, ίο ίΐιβ καΐων ίχονται οΐ τόττοι. 

Βοηϋι-νιβΒΐ, 13 &1)οα1; β'ιφΐ ιιιϊ1β3 ίτοιη §4• κατασκΐνη=ΐη^ίηιηι«ηΙηιη να. ϋβ 

Τ1ιϊν3 (Τ1ιβΙ)β8) 1)7 ίΙΐΘ Γοαά, 1)αΙ; ίΙΐΘ ίηΐΐ δθηββ, " Ιΐτβ Βΐιά άεαά δΐοΛ/' — οΓο = 

ηβατβδί ντ&Πδ οί ίΐιβ ί^ο &ηοϊθη1; οίΐϊββ άτε, ορ. νιιι. 95) 2. Ι ηι&7 Γθΐη&Γΐί ΰΐΕί 

ντβΓθ ηοΐ ιαοΓβ ίΐι&η βίχ ιηϊΐβδ «πα α άτε εββιηδ ίο 1)β ίοηικί οηΐ^ οηοβ ϊη 

1ι&11 ΆψΆτί, 8η(1 ίΐΐθ (ΙΪΓβοί (Μβί^ηοβ λν^ββ ΤΓ&§θ<1ν, 8ορ1ι. Α]. ι68 Ίτατα-γονσιν άτε 

Ιΐίίΐθ ηιΟΓβ Ιΐι&η βγθ §θο§ΓΒρ1ηο&1 ηιί1β3." πτηνών ά-γί\αι, Άπά ίΙΐθΓβ ηοί ία ίΐαβ 

I^6β1ίβ, ΝοΓίΙι. Ογθθοθ, ΥοΙ. II. ρ. 323• 5βη8Θ ηΐροΐί. (ϊ τίνα λάβοιεν ... ην 

ΐρρύη μέ-'/αί &5 ρέω ττολΟϊ {ιηιιΙίιΐΒ βιιο), άρα τύχωσι... " Οονάά Οιβγ 5α^^βΘ^ ίη 

αυξάνομαι μέ-γα$. Ι&ϋη" αη^ ρΓΪδοηβΓ; βΐιοτιΐίΐ £ϋΐ7 1ΐ3ρ- 

§3- των δέ ξ;, έχ. "οίΙιβΓΒ ΙκΙά (ίη ρβη ίο 1ΐ3νβ 1)€6η ί&^βη &1ϊνβ," 83 Αά. 

οα8ΐο(1ν) 8ΐίτ6." Τΐήβ ραβίΐνβ οοοπτδ 1ΐ8δ 1ΐ8ρρίΐ7 ίη ίπιηβΐ&ΐϊοη ιηοΓΔ^εά ίΐιβ 

6ΐ3β\ν^1ΐθΓβ θ.§. IV. ιο6, ι άμα ίφ αν εΓχετο, ιηοοάδ. 

ιο8, Ι ίχομένηί δέ τψ Άμφιττόλεοκ, VI. § 5 . δίο^ουλευομ^νωι» " άβ1ϊΙ)θΤ8ίΐη§ ^11ι 

91, 3 ^χεταί καϊ ή ττάσα Σικελία. Α οηβ ΕηοίΙιβΓ, 1ιο1(1ίη§ & οοηηοϊΐ," &3 

ηοίϊοθαΗβ ϊαδίαηοβ ϊδ ίοαικί ϊη Αηδίοί. νι. 34' 6» ^^ΐ- 5°» 4• ϋιϋβΐΐ 3ΐΐ(1 δοοίί 

II. Εΐΐθί. 22, II οσφ μέν -γαρ Αν τλείω δβγ ((ΐτιοίϊη^ ΐΜδ ρ88δ3§θ) ίο άίΙΛβΓαΙύ 

ίχηται {ατβ €ΐιώταο«ά δι/ «») των ύταρ- χεβΙΙ. δπτθΐ^ χεΜ ϊη 311 ίΐιβ ϊηδίβηοβδ Ϊ3 

χόντων τοσοΰτφ ρξ,ον δεικνύναι, ντοτάΒ οαί οί ρΐαοβ. χε/χ τοΐί " ίοΓ," δββ οη 

νΐιϊοΐι ηιί§1ιΙ ρΓοΙ)&Μ7 1)β οΙϊδοΠΓβ ϊί ηοΐ ι. 6ο, ι \4^οντε$..."ίβ\ϊΐιΐζϋιβια ίΗαΙ 

ίο11ο\νθι1 1)7 σχεδόν μέν οΰν ήμίν τερί έκά- ...ίΐιβ}- ίο1<1 ίΐιβιη 8ΐ3θ ηοΐ ίο... " 01)νϊ- ιρο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

πβμ^αν παρά τους Θηβαίους, λέγοντες οτι οΰτβ τα πβποίημενα 
οσίως Βράσειαν έν σπον^αΐς σφων ττεψαθέντες καταλαβεΐν 

6 την πόλυν, τα Τ€ ε^ω βλβγον αύτοΐς μη άΒυκεΐν. βι δε μη, 
καΐ αύτοΙ εφασαν αύτων τους άνΒρας άποκτενείν ους ετχουσι 
ζώντας• άναχωρησάντων δε τταΚιν εκ της γης αττοδωσειζ^ αύ- 

7 7015 τους άνδρας. (ί^ηβαΐου μεν ταύτα λεγουσι καΐ επομόσαι 
φασίν αυτούς• Πλαταιι^^ δ' οΰ^ όμοΧογοΰσυ τους άνδρας ευθύς 
ύτΓθ(Γ^έσθαι άττοοώσειν, άλλα \6γων πρώτον γενομένων ην 

8 τι ζυμβαίνωσι, καΧ επομόσαι ου φασιν. εκ δ' οΰν της γης 
άνεγωρησαν οι Θηβαίοι ού8εν άΒικησαντες• οι δε Πλαταιι^^ 
επειδή τα εκ της ^ωρας κατά τά)(ος έσεκομίσαντο, άπέκτει- 

9 ναν τους άνδρας ευθύς, ήσαν δε ογΒοή κοντά καΐ εκατόν οι 
ληφθέντες, και Έ^ύρύμα^ος εϊς αυτών ην, προς 6ν έπραξαν οι 
προΒι^όντες. 

VI. τοΰτο δε ποιήσαντες ες τε τάς ^Αθήνας άγγελον 

επεμπον καΐ τους νεκρούς ύποσπόνΒους άπε^οσαν τοις θη• 

βαίοις, τά τ εν τη πόλει καθίσταντο προς τα^ παρόντα η 

1 ^δόκει αύτοΐς. τοΙς δ' ^Αθηναίους ήγγελθη ευθύς τά περί των 

§ 6. 'γηί οοιτ. Ν. (7η τα. β&ά. ηβοηβ ρ. 1.). αυτού$ Τ. 

§ 7• ονχ' όμολο-γοΰσι Τ. γϊοΐ. 8,(1 ι. 2ΐ, ι. ίύθύί οιη. Τ. νποσχέσθαι ΟΟΓγ. Ν. 
(σθ ροδί Ιϋ. 3 ■ν'βΐ 4 ^ϊ**• "^Ρ- ι^^• ^ίΐΛ. ηβοηβ ρ. 1.). ύποσχέσθαί οογγ. Τ. (ν. πι. βαά. 
ίηίΐ; α), ηντινα φΓΟ ην τι) Τ. 

§ 8. έκ Ύοΰν Τ. Α.Ι. νιιΐ^. έκ δ' ονν Ν.Υ.Ρ.Η. οηιη. Ββ. (βΐ δϊίβηί. Γβοίβ ΐη- 
ίβΓρΓβίοΓ) . κατατάχο$ Τ.Λ.^. 

VI. τά τε Ν.ν. 

§ 2. εύθύί ΟΟΙΤ. Ν. (ηι. βαά.). πάρα (β,ηίβ των ττλ.) Α.Ι. Υ\ύ§. ιτβρί Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. 

οιιβίγ ?λε70ί' αΰτοί! Ϊ8 αάάβά Ι)^ 8, Γβάταη- ίο ί1ιί8 ΐη ίΐιβ ΙιΕίίη ίάΐοηι: ςιιβπι άαί 

ά8,ηο7 πιοΓβ ίΙίΕη οηοβ ίο Ιιβ ηοίβά, αηά δίάοηία ϋϊάο (Ϊ8 ίΐιβ ρίνετ) Υθγ^. Αβηβίά. 

οϋτ€...τ€ ΐ6^ϊύτΩ.&ΙβΙγ οοηβδροηά. ιχ. 266, Βοι-Μίϊο ΙοΙΙίΙ (ΐτιβπι άΐια οΐοιιίαβ 

§ 7• ίνθύ! 1)6ΐοη§8 ίο άποδώσειν. 8βθ {Ϊ8 Ιΐιβ Βίαι/ετ) ΡβΓ8, ιν. 2, οη ντίιΐοΐι βββ 

οη ϋβπι. Ρ&18. Ιιθ^. § 117• ■ήν τι ξ. ^&11η'8 ηοίβ, 

"ϊί ίΐιβγ οοπιβ ίο 8θπιβ ίβΓπΐ8." Κπιβ§βΓ VI. ?ϊ τε . . . τά τ' έν οοΓίβδροηά, 8,3 

αρροΒΪίβΙ^ οϊίβδ IV. 41. ^ ^^^^ οίΙιβΓ ρΕ8- ίΐιβ ίηψετ/βΰίβ βΐιβνι• {καΐ .... άπέδοσαν 

ΐπιρ1ϊβ8 α -ννοΛ άοηβ). " λνΐιΐΐβ ββηιΐϊηδ § 9- οΐ ττροδώόντεί, " ίΐΐθ ίΓ9,ΐίθΓ8." 8 ΗβΐΈΐά, ίΙιβ7 ννει-β Β.ηΒ.ηξϊη§ πιαίΙβΓβ ΐη 

Βο τοι$ έπαΎομένοί! 2,ζ,τών διαβαλλόντων ίΐιβ οϊΐ^." Ρογ ί\ή^ ραηοταηιίΰ ϊηψβτ- 

III. 4, 4• Ιϊΐ εαοΐι ρ88888β8 ]3γ ηο χηΘ^ηβ /εΰΐΐ ιβίβΓ ίο ηοίβ οη χ. 26, ι. 8ο 3) 5> 

Γ8ΓΘ ίΐΐθ ΙβτηροταΙ βοηεβ οί ίΐιβ ρΕΓίϊοί- 1)β1ο•«τ § 3. 

ρΐβ 18 Ιοδί, &ηά ίΐιβ ραΓίΐοΐρΙβ 1)βοοπιβ8 § 2. νεώτερον ττοιεΐν ττερί τών ανδρών : 

ηβ&Γΐγ 8 8π1)8ί&ηίϊνβ. Ρι-βηιιβηί βχ8ΐη- ττερί νίϋΐχ αοΰΐίβ. ΐη ιν. 51 («ΐτιοίβί οη 

■ρΙβ^οί'ΣοΚων 6 τιθεΐί τού$ νόμους τούτουί 3ι ι)• 8ββ οη ι. 135» ί• βουλεύσωσι 

&ι•θ ίοαηά ΐηί1ΐ6θΓ8ίθΓ8 οο-βχΪ8ΐΐη§Λνΐί1ι "^Ινβ ί1ιβΪΓ βάνΐοβ," ηοί " άβΙίΙιβΓ&ίβ " 

6 θείί. ΤΙιβΓβ Ϊ8 8 ηβ&Γ οοιτβδροηάβηοθ (βουλεύσωνται). ΕΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 5—7• ιρί 

Πλαταιών γ^ειτημένα, και Έοιωτων Τ€ παραχρήμα ζχ/ν^Καβον 
οσοί ήσαν Ιν τβ ^Χτηκτ} κα\ €? την ΐΐλάταίαν επεμι^αν κή- 
ρυκα, κελεύοντβς εΙπεΐν μη^εν νεωτερον ττοιείν περί των άν- 
Βρών ους εχουσί Θηβαίων πρΙν αν τι καΧ αυτοί βουΧευσωσι 

3 περί αύτων ου γαρ ηγγελθη αύτοΐς δτι τεθνηκότες είεν. α/χα 
γαρ ττ) βσόδω γιγνομέντ) των Θηβαίων 6 πρώτος άγγελος 
€$ηει, 6 δε Βεύτερος άρτι νενικημένων τε και ζυνειλημμενων 

4 και των ύστερον ούΒεν -η^εσαν. ούτω δτ) ουκ εΙΒότες οΐ 
Αθηναίοι επεστεΧΚον 6 Βε κηρυζ άφικόμενος εύρε τους άν- 

5 Βρας διεφθαρμένους. καΧ μετά ταΰτα οι Αθηναίοι στρατεύ- 
σαντες ες ΐΐλάταιαν σΐτόν τε εσηγαγον και φρουρούς έγκατε- 
λιπον, των τε ανθρώπων τους αχρειότατους ^ν γυναιζΐ κα\ 
παισίν εξεκόμισαν. 

VII. γηγενή μενού δε του έν Πλαταιαις έργον και λελν- 
μενων λαμπρώς των σπονδών οι ^Αθηναίοι παρεσκευάζοντο 
ώς πολεμησοντες, παρεσκευάζοντο δε και οι ΧακεΒαιμόνιοι 
και οι ζυμμαχοι αυτών, πρεσβείας τε μέλλοντες πέμπειν 
παρά βασιλέα κα\ άλλοσε ες τους βαρβάρους, ει ποθέν τίνα 
ώφέλειαν ηλπιζον εκάτεροι προσληχ^εσθαι, πόλεις τε ξυμμα- 
2 χίΒας ποιούμενοι οσαι ήσαν έκτος της εαυτών Βυνάμεως. καΐ 
Αακεοαιμονίοις μεν προς ταΐς αυτού ύπαρχούσαις έζ ^Ιταλίας 
και Σικελίας τοίς τάκείνων ελομένοις ναύς επετάχθησαν ποι- 

ρ1. Ββ. ττλαταιέων Λ.^. γτίύζ. τΧαταιωρ Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. κελ• α^οίϊ ΐΐττέΰ^ Α.^. χτύ^^. 
αύτοΐί οιη. Ν.Τ.Υ.Ε.Η. χρϊ» <ίν τί (είο) Τ. 

§ 3• ν^νικημέρων τί Ν,Τ. ξυι>€ΐΚημένω^ Τ. υστέρων ¥. (ίβδίβ Βγ. ί»ο. Ββ.). 

§ 4• ^1 ουκ ΟΟΓΓ. Ν. {η βΐ 8<1<1. βρΪΓ. ιη. γ.), κύρνξ Τ. (δηρΓ&δοτ. ιη. β&ά.). κήρυξ 
.^.Ββ1ύ^. 
§ 5• μ€τατα.ΰτα^.Λ.^. σίτοι» τέ Ν. Τ. ί φρουρ. ουίΤ. ί ταισίν Τ. 

νΠ. •γα>ομένου Τ. 5ί Ιι&Ι). Ν. οιη. V. σιτοδίΰ» Τ. (δηρΓ»δθΓ. ιη. βοά.), ιτρΐσβ^ία! 
τέΝ. χαρα(δίο)Ν. ώφ€\€ια^^.Ί.Α.^.\Ώ1^. χόλβκτέΝ.Τ. 

§ 2. ταΓϊ αϋτοΰ ΟΟΓΓ. Ν. (οϋ ηι. γ. Αη ίιιίΐ αι)τών?) ΡοδΙ ύτταρχούσαΐί 1ϊ4. Ν. 
|ορ. ΐηΓοστίΎμηί ηαηι ροδΙ έλομίνοΐί χητοστι-γμην 8(1(1. ηι. γ.) ττοίύσθαι, β<1(1. Ν. ροδί 1^ §3• "ΓοΓ δίπιαίΐαηβοηδΐ^ \ή11ι 1;1ιθ ίΐιβ δροί, δίβίβδ &α;οΓάΐη§ ίο ίΗβίτ πιβ^- 

βηίΓ&ηοβ οί ίΐιβ Τ1ιβΙ)»η8 ίΐΐθ βΓδί πΐ6δ- ηίϊηιΐβ (αί χόλεκ κατά. μ^^εθοί, 8ββ οη 

86η§βΓ ^88 (Ιβρατίΐη^. " Ι. 3, 2, ρ. 4 1>) ^βΓβ βηϊοϊηβά ίο 1)αι1ά 

ΥΙΙ. §2.1 ηΐ3ΐίβ ηο Εΐίεηιρί; ίο ίτωΐδ- Βΐιϊρ3," 18 ρ€Γίθ€ΐΐ7 1θ§ϊίϊπΐ8ίβ, Ιΐιβ άίΐ- 

ΙαΙβ α ρθΓΐΐ8ρ3 1ιορβΐ6δδΐ7 οοΓΓαρΙβ(1 ϋτβ »ρρβΓί8Ϊιιϊη§ βϊίΙιβΓ ίο νταρχούσοΛί 

ρίΐδδΕβθ. Ι 8ηι ρβΓδΐΐ8<1θ<1 ίΐι&ί ίΐιβ {Μοη^ϊηυ ίο ίΐιβ ίαο.) ογ ίο ναΰί τοίΐϊσ- 

ιβηάβτία^ " Αη(1 ίοΓ ίΐιβ Ια&οβά&βιηοηϊ- θαι. Βηί 1ιο\ϊ• ίο άονβίαίΐ οη ίο ίΐιβ Γβδί 

8ηδ ΐη 8(1(1ϊίίοη ίο ϋιβ δΐιϊρδ &ΐΓβ8(ΐ7 οη ίΐιβ ϊηΙβΓτβηϊη^ \?ογ(1β έξ 'Ιταλία5...ί\ο• 192 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

είσθαυ κατά μεγζθοζ των ηόλεωρ, ώς 65 τον πάντα αριθμόν 
πεντακοσίων νεών εσομενων, καΐ αργύρων ρητον έτοιμάζειν, 
τά τ άλλα ησυχάζοντας καΐ ^Αθηναίους Βεχομενονς μια νηϊ 
3 €0)9 αν ταύτα παρασκενασθ^• ^Αθηναίοι δε την Τ€ νπάρχον- 
σαν ζνμμαγίαν εζηταζον καΧ ες τά ττερΧ ΤΙελοττόννησον μάλ- 
λον -χωρία επρεσβενοντο, Κ,ερκνραν και Κεφαλληνίαν και 
Ακαρνανας καΐ Ζάκυνθον, ορωντες, ει σφίσι φίλια ταντ ειη 
βεβαίως, περιζ την ΤΙελοττόννησον καταπολεμησοντες. 

VIII. ολίγον τε επενόονν ον^εν αμφότεροι, άλλ' ερ~ 
ρωντο ες τον πόλεμον, ουκ άπεικότως' αρχόμενοι γαρ πάντες 
οζύτερον αντιλαμβάνονται, τότε δε και νεότης πολλή μεν 

ττόΧΐων (βχοηΓΓ. ΐη πΐΆΤ^. ορ. ιη. βαά.) βαά. οοΠοο. ϊη V. καΧ έί (ρτο ώί έή Τ. 
άβ ί βϊ ϊ' ρβΓίηΐΐίαίϊδ νΐά. 8,(1 ι. 2, 6. ρητ6ν οιη. Ν. ΒτιρΓαβΟΓ. χα. γ. ΟβΙβητιη 
οοΓπαρΐβΙίΐ ^ΓανΪΒ βΐ ίοΓί&κεβ ίηεαηαΙοϊΙίΒ Ιιΐο 8θ ρΓΕβΒβΙ;. Ργο έξ οοιΐ]'βοϊί νξ' (460) 
ίπββηϊοΒΘ Κηΐθ§ΘΓ ; ϊη§βιιίθ8Ϊη8 σξ' (260) βί ϊηίΓ8, έίΓετάχθ-η σμ' (240) Βοη&ΙάΒοηιιβ. 
Δί οιαϊ ρΓοΙίαΙιϊΐυΓ Ι^αοθάαβιηοηϋΒ ϊπθΐιηίβ 1)6ΐ1ο άηοβηΙα8 Βΐχαβϊηία ηανβδ ίηί88β? 
^ϊι^8 ββηΐθΐ ηιοηϊίηβ ϊη ηιιιηβΓΟ (^ιιϊηββηίαηιηι ηιιγϊηπι ηοη Ιι&θγθ&Ι; ? ϋΐοάοΓ. 8ίο. 
β&ΙΙβιη ιηο(1β8ϋυ8 &§ϊΐ χιι. ^ι. καΐ τούί κατά, την Σικΐλίαν καΐ Ίταλίαι/ συμμάχουί 
δίατΓρεσβενσάμίνοί διακοσίαΐί τρίήρεσιν έπεισαν βοηθεΐν. ^α&η(^παIη Ιΐίίικί 8θϊο αη 
βί ϊρ8β πΐΐιηβΓηιη ΕΧΐχβήί. ϋΐ ϊη ίΒ,ηίΪΒ ίβηβΙ)ΐΪ8, Ιίοβίΐί ιηΐΐιί ς[αο(ΐηθ αΠίμήοΙ ρβή- 
οΙϊί&ΓΪ. κα1...ΰπαρχούσαι.$, έξ Ίταλίαϊ καΐ Σικελίαί τοΐί τάκείνων ελομένοίί ναΰί 
έττετάχθη (οί καΐ πρόί τηρ ζυμμαχίαν ίτάχθησαρ) ττοιεΐσθαί κατά μέ^εθο^ των πόλεων, ώϊ 
έ$ τ6ν ττάντα αριθμόν ρ (ιοο). Ώβ ρ βί φ οοηίιΐδϊβ ^ηά. Τά\). νι. ηιιιη. 13, νιι. ΐ2 
ροδί Βαβίϋ Οοιηιηβηί. Ραΐαβο^τ. ΥβΛα (ΐτι&β ϊη ιιηοϊηΐδ ειιηί βΐιρρΙβηίιΐΓ & ιιι. 86, 3• 
Υϊά. ηοΐ. αν (ροΒί ^ωή οιη. V. ΙιαΙ). Ν. 

§ 3• κεφαΚψίαν ^. άκαρνάναί Τ. ρΓ. Ν, άκαρναναί οογγ. Ν. (αοο. η. Γ.), ταύτα 
Ν. Ε. (ΐβδίθ Β&. ίαο. Βγ.). εϊη, βεβαΙω$ ϊηίβΓριιηδαηΙ; Ν.Τ.^./. νη1§. Ββ]ύί. Ρορρο. 
Υΐά. ηοί. καταπολεμήσαντΐί Τ.Ε. (ίβδίθ Βγ. ί&ο. Βα.). καταπολεμησοντες οογγ. Ν. 
οντεί (να. β&ά. ηβοπθ ρ. 1.). 

VIII. όλί7ο;' τέ Ν. Τ. ίρρωντο (βί ίρροττό § 6) Ν.Τ. Βγ. τότε δη οτηη. εαΐίβιη ρ1. 

μένοίί (ίοΓ ίΐιβ ίηίυηοΰοη -νναδ βιιγθΙ^ οη -νΥιοΙβ 1ιΪ3ΐ;οΓ7 8ΐιβ•ϊν8 ίΐι&ΐ ίΙιβΓθ θχίδίθά 

Ιίαΐ}^ αηά Βΐοϋγ, ηοί /ογ), Ιιο^ν ίο ΐΐΐβίΐί}^ βαοΐι ίΓχβικΙΙ^ Γθίαίϊοηδ •ν\Ίιϊο1ι ίΐιβγ ^νβΓβ 

ΙΙΐΘ ίοΐΐο-η^ϊπβ &οοη8α1,ίνθ8 ησυχάζονται, άβ8ΪΓ0ΐΐ8 ίο δίΓθπ^ίΙιβη ο,ηά οοηίΪΓΐη οη ε 

δεχομένουί, &ηά 1ιο%ν ίο αοοουηί ίοΓ ίΐιβ 8θ1ί(1 1)ίΐ8Ϊ8. Νογ άοβ8 ίΐΐθ οηιΐδΒΪοη οί 

ΘχίΓ£ΐθΓ(ϋη&Γ7 ηπηιΙ)βΓ, ρ&88θ8 ηΐ7 βΐίϊΐΐ Οβρίΐϋΐίθηϊαηδ ϊη ίΐιβ 1Ϊ8ί οί Αίΐιβηίαη 

ΐη 8βη8θ. ΙΌγ οοη]βοίιΐΓθ8 866 αάη. οτϋ. &11ίβ8 (ο1ι. 9) πιϊΐίί&ίβ β^&ΐηβί ί1ιΪ8 νϊβνν. 

Μ^ ο\νη Ι Γβη(ΐ6Γ, "οη ί1ιο8θ -ϊνΐιο ίΓοηι Ρογ ίΐιβ Αίΐιβηΐ&η νΪ8Ϊί ίο 06ρ1ΐ3,1ΐ6ηΐα 

ϋβΐγ αηά βϊοϋγ 68ροτΐθ6ά ίΙιεΪΓ 03,ιΐ8β ϊί (ο1ι. 30, 2) -νν&β ηοί &η ηηίΓΪβηάΙ^ οη6. 

■ννθ,β βηϊοίηβά, &ο." μιφ νηΐ': ορ. ιιι. ΤΙιθ ϊηΙιαΜί&ηίβ \νβΓβ ηοί Γ6θ1υοβά ίο 

71, Ι, VI. 52, 1. ο1)6(ϋβηο6 1)ηί ϊηοοΓροΓ&ί6(1 ΐηίο αΐΐίαηοβ. 

§ 3• τα περί Π. χωρία: ηοί " Γοηηά," Ρογ ί1ΐ6 οοΙΙοοΕίίοη οί βεβαίως Αά. αηά 

1)ϊΐί " ΐη ί1ΐ6 ηβΪ8ΐιΙ)οηΓΐιοο(1 οί ίΐΐθ Ρβίο- οί1ΐ6ΐ•8 ς[ηοίβ ιν. 2θ, 4 ^^ακεδαιμονίοις έξ- 

ροηηβ86." Ορ. νιι. 57ϊ 7 '''^'' '^'^ ""^Ρ' Πε- εστίν ύμίν φίλου! Ύενέσθαι βεβαίως, 
λοπόννησον νησιωτών Κεφαλληνες.,.Ζακύν- VIII. Ορ. γιι. 59» 3 ολίγοι/ ούδ^ν ές 

θιοι... Κερκυραίοι. μάλλον "&1& αηάβΓ- ουδέν έπενόουν. ύπό απειρίας. Ι. 8ο, ι Ϊ8 

β^τοΐιΐη " ΕΓΠ6§βΓ, Ι ίΐιΐηΐί ΓΪ§1ιί1γ. βε- ΓβίβΓΓβά ίο Ι)^ Κηιβ^βΓ. ΤΙιθ 8ο1ιο1ΐ&8ί 

βαίως οβΓίαΐηΙ^ τη&γ 1)6 ϊοΐηβά \νίί1ι κατά- ςηοίβδ ίΐιβ ρΓονβΓΐ) Ύλυκύς άπείρφ πόλε- 

πολεμησοντες, Ιυηί εΐ σφίσι φίλια ταΰτ' εϊη μος. ΙηβχρβΓίΐ 1)β11ΐ ΕηιΟΓ Τιιο. Ηΐδί. 

Εΐοηο \νοιι1(1 8θβιη ίο ΐπιρί^^ ίΐιαΐ ίΐιο^ \νβΓθ ιι. \. (8ο ίοΓ ΙαΙον, ΓορβαίεΛ \λ^ & οΙθγϊ- 

οοϋΓίΐη^ ίι-ΐβηάΐ}^ τβίΕίΐοηΒ, λν1ΐ6Γβα8 ίΐιβ οαΐ θγιόγ, ιοοβηί Εάά.) ΕΤΓΓΡΑΦΗ5 Β. II. 7—8. 1 93 

ονσα €ν τ^ ΥΙεΚοποιητησω πολλτ) δ* ει/ ταΓς *Α^ι/αΐ9 ουκ 
ακουσίως νπο απειρίας ητττετο του πολέμου, η τε άΧΚη Έλ- 

2 λάς πάσα μετέωρος ην ζυνίουσων των πρώτων πόλεων. κα\ 
πολλά μεν λόγια ελεγοντο, πολλά δε χρησμολόγου ^δον εν τε 

3 τοις μεΧλουσί πολεμησειν καΧ εν ταΐς άλλαις πόλεσιν. ετι δε 
Δ^^λος εκινηθη ολίγον προ τούτων, πρότερον ούττω σεισθεΐσα 
αφ* ου "Ελληνες μεμνηνταΐ' ελεγετο δε και εδοκει επΙ τοΖς 

4 μελλουσυ γενησεσθαι. σημηναι. ει τε τι άλλο τοιουτότροπον 
ϊ ζυνεβη γεί'εσθαί, πάντα άνεζητεΐτο. η δε έννοια παρά πολύ 

ετΓοιει των ανθρώπων μάλλον ες τους ΑακεΒαιμονίους, άλλως 
6 τε και προειπόντων ότι την Ελλάδα ελευθερουσιν. ερρωτό 

οιαη. δι ΒβϋθΓΪ εΐΐθπίίπιη Γβοίβ ΐηίβΓρΓβΙοΓ, άβ V. Ιβο. Αά. ούκακουσίωί ρτ. Ν. 
ουκ άκονσίωί ΟΟΓΤ. Ν. {Άάά. δρϊτ. ηα.Γ.). συνωνσων ΚΥ.Η. 

§ ?. Α^ΓΓο Α.^. γοΐ^. Βεΐ^. βθύ ΐλί-τοντο Ν.Τ.Τ.Ρ. ρ1. Ββ. Ρορρο. Ιλ€7ο.'Η. 
χρησμολό^οι οοΓΤ. Ν. {οι πι. ββά. ηεοηβ ρ. 1.). μΐλλονσι οογγ. Ν. (^ ιη. β3ά. ορ.). 

§ 3• ίλΐγω (βίο) ^•/. όλ/γν Γβ• Γ. (ίβ3ΐβ Βγ.) τα1§. όλί^ω»- Τ. όλ/γο» Ν,Τ.Υ. 
ρ1. οιηη. Ββ. τοίτων οογγ. Τ. {ου χα. β&ά.). 

ξ 4- €ίτ4 τι Ν.τ.^.^. 

§ 5• ταρατΓολύ Τ. Α. -Ι. \ν1ξ. έιτψι οηια ββςηϊ. 1ΐΙ)Γ. Β&ηβΓ. 4τοΐ€ΐ ^.ιΤ'.Ν.Τ.Υ.Η. 
((1β Ρ. ΐη άαΜο ββί, ηβιη. ίΛ€. Β», "^χ^ί» Ο." Βγ.). άϊ^ω'ν Ν.Τ. μάλιστα V. μαΧλο» Ν. § 2. λό^'β' ^«""ί τα ταρά του θΐοΰ λβ- 
-/ά/ΐίΐ'α «τατολογάδτϊΐ' («η ρτο8β). χμησμοί 
δέ οΓτϋΈϊ έμμίτρωί. δοΐιοΐ. Τΐιβ ντοΓάδ οί 
Τ1ι. Βββηι ίο οοαηίβη&ηοΘ ίΐιϊδ νϊβ^ν, &1; 
Ιθ&δί 83 ίατ 83 ίΐιβ οηβ &Γβ πΙίβΓθά Ϊη 
ρΓΟδβ, Ιΐιβ οΛβτ ΐη τβΓ3β, 1)αί \ό'/ΐα να&γ 
ηοί ηβοθ888πΐ7 1)β 1)θΐΐη(1 ίο ά^οηιηι 

νθ€ί8, 1)1ΐί ϊΐηοίπάβ (85 Η880Ϊ 5878) ρΓΟί- 

βαοϊα ιαίΗΐη, βηά ρΓοΙί^Μ^ οτηίηα ϊη ϊί3 
είτΐοΐ 3βη5β {ι•0€£3 Ιιοτηπηιτη, 33 ΟΐοβΓΟ 
8878 ΐ• <1β ϋϊνϊη. 4.τ> Ι02, ϋΐίϊησ ϊη- 
8ί8η(ί65). Τΐΐθ (ϋδίίηοίϊοη ΙιοντβτβΓ 13 

ηοί &1\«-&Τ3 θΙ)5ΘΓνθ(1, 83 βΤΘΓν ΓβδάθΓ οί 

Αγ. Εςτιϊίβ3 ντθΠ 1ίηο^3. 1 1ΐ8Υβ ίοΐ- 

1ο\ΓΘά ίΐΐθ 1)β5ί Μ53. Ϊη Γβδίοπης «λ^- 
70ΙΤ0, Ι3θ1ίβ\τιι§ ίπ1ΐ7 ί1ΐ8ΐ ίΐιβ ΙιϊίΙιβΓίο 
αηθχρΐ8πΐ6(1 Π38§β ϊη ΟΓββΙί οί ηβηίετβ 
ρΙιίΓαΙ ίοΠοινθά 1)7 ν^τΐ ετηρηίατ Ϊ5 \)γ ηο 
ιηθ8η3 ηηϊτθΓβίΐΙ. 

§ 3• Τΐΐθ ι1Ϊ50Γβρ8η07 1)βΙνΓβ6η Ηθγο- 
άοία3 VI. 98 8η<1 Τ1ι. ιη87 ρο5δίΙ}ΐ7 1)β 
ηβνθΓ Γβοοηοϊΐβά. Ι Γ68(ϋΐ7 βοοβρί ίΐιβ 
\?0Γ(ΐ3 οί ΤΜγΙ^. πι. ρ. 12 3 "Τΐιβ Ι10Ι7 
131811(1 οί Β6ΐθ3 1ΐ3ά 1)θΘη Γβο«ηΙΐ7 3ΐΐ8^βη 

1)7 811 68Γί1ΐ(ΐη3^θ. II \ν38 ίθΓ§θίίθη, ΟΓ 

^88 πβνβΓ ^ηο\ηι οηί οί ϋβ1θ3 ϊίββίί, 
ίΙΐ8ί ίΙιί3 }ΐ8<1 ΙίΒρρβηεά 81γ68<17, ίπδί 1)βίθΓβ ίΐΐθ βΓ8ί ΡβΓδίαη ϊηνβδϊοη. " Τΐιπ.- 

07<Μΐ1β3 ίΚθΓβίΟΓβ ίΓΘ8ί€(1 ίΐΐβ ϋ6Η8113' 
8€001ΐηί 38 3 ΠΙΘΓβ β^ΠΙΘΙΐί οί ίΐΐβ ρΓΙβδίδ. 

ΗβΓθ(1οίτΐ3 Ιιΐιηδβΐί ςη&ϋβββ Ιήδ 8Ι0Γ7, 
ώί ί\€^0Ρ οΐ Δι}λίθί. σημτμιαι•. "ίο 

ΒβΓΥβ 33 3 Π18Γ^ ίΟΓ." σημίΐον Λ>αΐ 8879 

Βοΐιο]., ρΓθΙ)3ΐ)ΐ7 Γ3ί1ιβΓ σημίΐον -τοιάν 
(Βϊρηϊβσατβ). 8ο τ. 2θ, 2 βί τα χρογε- 
Ύβτημένα σημαινόντων, Άϋά Χβηορίι. Ηβΐ- 
Ιβη. ν. 4» 17 ά,ηόντι •γΐ μην &»(μοί αντφ 
(ξαίσιο! ίΐΓ€)έν€το, δν καΐ οιωνίξοντό τίνα 
σημαίν€ΐν τρό των μΐ\\6ντων. 

§ 5- *"ορα τολι> ίτοίΐΐ... 4ί " ιη8<1β 8 
Ιοη^ \Γ87 ίοΓ." Ι ίΐιίηϊ: ΙΙιβΓβ 13 ηο 
ρΓ6θί3βΐ7 8ΪΐΙΐίΐ8Γ θχρΓβδδϊοπ ίη 5ί&ηά- 
8Γά Ογθθ^, 1)ηΙ ϊί 1ΐ38 1)€€η ϊηήίβίβά 1)7 
ΑρρΪ3η. Βθΐΐ. Οίτ. ι. § 82 (ςηοίβά 1)7 
Κταβ^θΓ) η -γά,ρ ΐϋνοια των άνδρϋν 4$ τούί 
ύττάτουί ταρά χολύ έχοίε». Τΐιβ I^8ί^η 
ρΙΐΓ8δ6 /αα^Γβ αά (ϊη) "πιβϊβ ίοΓ, οοη- 

άηο6 ίο," 18 ηοί άΪ35ίιηιΐ8Γ.-^ νροΐΐ-τόν- 

των : ίΐΐθ ρβη. αδβοΐαΐβ 8θ ίΓβ(ΐηβηίΐ7 Ϊ3 
ίοηηΛ ίη Τ1ι. ί1ΐ8ί ϋ 6ββηΐ3 ίο Γβςπΐτβ 
ηο ηοίίοβ. 

§ 6. Ορ. IV. 14, 2. Μίΐίοη Ιΐ88 βοπίΘ- 
\τΙΐ8ί νβήβά ί1ιΪ3 οοηοβίί : Ε8ΰ1ι οη Μπι- 
Ββΐί Γβΐ7'<1 Ι Αδ οηΐ7 ίη Ιιίβ βπη Ιΐιβ II 194 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Τ€ πάς καΐ ΙΒυωτης και πόλυς εΓ η Βνναυτο καΙ λόγω καΐ 
€ργω ξυν€.τη\αμβάνειν αυτοΐζ• εν τούτω τε κεκωλνσθαυ εδοκει 

7 βκάστω τά πράγματα ω μη τις αντος τταρεσται. ούτως οργτ] 
εΐχον οΐ πλβίονς τους Αθηναίους, οΐ μεν της άρχΎ)ς άπολνθη- 

8 ναι βονλόμενοι, οΐ δε μη άργθωσι φοβούμενοι, παρασκευή 
μεν οΰν τοιαύτη καΐ γνώμη ωρμηντο, 

IX. πόλεις δε εκάτεροι τασδ' έχοντες ζυμμάχους ες 
1 τον πόλεμον καθίσταντο. Αακε^αιμονίων μεν οί'δε ζύμμαχοι, 
ΐΙεΧοποννησιοι μεν οι εντός ισθμού πάντες πλην ^Αργείων 
και ^Αχαιών (τούτοις δ' ε'ς αμφότερους φιλία ην ΤΙελληνης δε 
Αχαιών μόνοι ζυνεπολεμουν το πρώτον, εττειτα δε ύστερον 
και άπαντες), εζω δε ΐίελοποννησου Μεγαρης, Φωκης, Αοκροί, 

3 Βοιωτοί, ^Αμπρακιωται, Λευκάδιοι, * Ανακτόριοι. τούτων ναυ- 
τικόν παρείχοντο Κορίνθιοι, Μεγαρης, ^ικυώνιοι, ΤΙελληνης, 
Ήλειοι, "Αμπρακιωται, Λευκάδιοι, ιππέας δε Βοιωτοί, Φωκτ^ς, 

4 Αοκροί• αί δ' αλλαι πόλεις πεζον παρεϊχον. αύτη Αακε^αι- 

5 μονίων ξυμμαχία. Αθηναίων δε ΧΓοι, Αεσβιοι, ΐΐλαταιης, 
Μεσσήνιοι οι εν 'Ναυπάκτω, Άκαρνάνων οι πλείους. Κερκυ- 
ραίοι, Ζακύνθιοι, καΐ αλλαι πόλεις αί νποτελεις ουοται εν 

§ 6. ΤΓοΧίτψ Τ.^■. βάά. Εηίθ ΒαηβΓ. ττόλίί ^.Ν.Γ.Η. 9,1. τούτίρ τέ Ν. Τ. 
κεκωλύσθαι 'Ν.Α.^. νυ1§. κεκωλΰσθαι Τ. τταρίσται οοιτ. Ν. (οογγ. αι αοΜ. αοο. ιη. γ.). 

§7. 7Γλ^ου5 νιιΐ8. πλε/ου^ Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. οιηη. Βθ. ^.^. οΐ μίν.,.οΐ ΜΎ. άχθώσιΐί. 

§ 8. καΐ Ύρώμη τοιαύτη Ν. νηΐ^. τοιαύτη καΐ 'γνώμη Ύ.Α.^.Έ. (δϊ Ββΐ£]ί6ΓΪ ΗΪΙβη- 
ίϊαιη Γβοΐβ ϊηίβΓρΓβίοΓ, άβ Ρ. βί Η. ίαο. Βε. πί ρο88Ϊ8 οο11ϊ§θγθ ΐΐ1;ηαη<ιιΐθ οΰΐη νιαΐ^. 
οοηκβηίΪΓβ. Βθ V. ίαο. Αά.). 

IX. πόληί δέ Ν.Τ. (άθ V. ίΕΟ. Αά.) Ρ. (ίθβίβ Βε. ίαβ. Βθ.) Η. Ρορρ. ττόλε» δ' 
Α.^. τα1§. Βθ1£^. 

§ 2. τούτοις .. .ξυν(ΐΓο\έμονν ονα. Ν. &(3(1. Ν. ταοτ^. τα. γ. τούτοΐί...άχαιΟ;ν οήχ. Τ. 
εΙ. ρΓορίβΓ Ιαοιηοβοίθΐβτιίοη. ΙιεΙ). ΐη ηΐΕΓ§ίηθ Ρ. (ίβ8ίβ Βγ. ϊεο. Βε.). ττΐλληνηί Ν. ηι. 
Λ.^. νπίβ. '^πβληνΐΐ! Ρ." Βγ. "ιϊιεπ. ΐβο. ΕΐίθΓΠΠΐ λ 8υρβΓ80Γ." Βε. τοπρώτον 
Ν.Τ.4.ε7. τα1§. το ττρώτονΈ.Ή.. /χεγαρεΓϊ βί 8Ϊπι. οοιίδίηηίθΓ Ν.Τ. -η^ Α.^. γχύ<ξ. 
λοκροί βοιωτοί φωκηί Α. Ι. νιι1§. φ. λ. β. Ν.Τ.Υ.Η.Ρ. (8Ϊ Γβοίθ ΐπίβιρρ. 8Ϊ1. Βθΐίΐί. 
ΟοηίΓΕ ροίβδί, οο11ίί;ϊ βχ 8ί1. Βεπθγϊ οτιιη νιι1§. οοηδβηίΪΓβ Ρ.), άμβρακιώται Τ. (βΐ; § 3) 
Ρ. (ΐβδίβ Βγ. Ιιεο. Βε.). 

§ 3• μΐ•/αρΐΐί ρθ8ί ήλΐΐοι ροη. Ν.Υ. (ΗεΙ». -ηή λοκροί φωκΐΪ5 V. φωκεΐί \οκροΙ Ν- 
φωκΐΐί ΟΊΏ.. Τ. 

§ 4- α.ν-'ν β^ν Α.,Τ. νηΐ^. μέ;- οιη. Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. ε1. 

§ 5- μ'.σψιοι Ν.Τ. θαλασσή οογγ. Ν. (Ιίί. ΒπρΓ. αλ. Εάά. εοο. οογγ. η ηι. Γ.). 

ιηοιηβηί Ιευ | Οί νΐοίοΓγ. Ρεγ. Ι^οεί;, νι. Μβ, ού'τω5 όργηί ίΐχον οΐ ηλείουί ^$...&8 

238. 0ιλία ^$ 9> '^' ^Χ^/"^ ^5 68, 9• 

§ 7• οΰτωί όρΎη ΟΕη ΙΐΕΓάΙ^ πίθΕη ει/ IX. § 5• ^ί' ίθνεσι τοσοΐσδε Καρία 

τοιαύττ) όρ-γη, Επά ίΐιβ οοηϊβοίτίΓβ οί κ.τ.λ. Τΐιβ 8ΐΓΪη§ οί πονήηαϋνβΒ ίοΐ- 

ΥΕίοΙίθηΕβΓ (οη ΗθΓοά. ν. 8ι) Ϊ8 ρίαιαβϊ- 1ο\νΐη§ ίΐαθ 6Ζαίζι;<; Ϊ8 ΓβηΐΕΓΐίΕΐ)1β. βΐιηίΐΕΓ ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. Π. 8—10. Ι95 

εθνεσι τοσοΙσΒε, Καρία η επι θαλάσσ-τ), Αωριης Καρσί πρόσ- 
οίκοί, Ιωνία, 'Έιλλησποντος, τά έΐτΐ Θράκης, νησοί οσαι 
€ντ6ς ΙΙξλοποννησον καΙ Κρήτης προς ήλων άν'κτγοντα, πα- 

6 σαι αί άλλαι Κυκλάδες ττλην ΛΙτ^λου και Θήρας, τούτων 
ναυτικον τταρβίχοντο ΧΓοι, Λεσ/διοι, Κερκυραίοι, οί δ' άλλοι 

7 ττεζον καΧ χρήματα, ξνμμ,αχία μεν αυτή εκατερων καΐ πα- 
ρασκευή ες τον πόλεμον ην. 

Χ. οί δε Λακεδαι/^ιονιοι μετά τά εν Πλαταιαις ευθύς 
περηγγγεΧΧον κατά την ΤΙεΧοπόννησον και την εςω ξυμμα- 
χίαν στρατιάν παρασκενάζεσθαι ταίίς πόΧεσι τά τε επιτήδεια 
οία εΙκος επΙ εζοΒον εκ^ημον ^ειν, ως εσβαλοΰντες ες την 

1 ^Αττικην. επειΒη δε εκάστοις έτοιμα γίγνοιτο κατά τον χρό- 
νον τον είρημενον, ^νηεσαν τά δυο μέρη άπο πόΧεως εκάστης 

3 ες τον ισθμόν. και εττειδτ) πάν το στράτευμα ζυνειΚετγμενον 
ην, Αρχίδαμος 6 )8ασ"ΐλεν9 των ΑακεΒαιμονίων, ωσπερ ηγεΐτο 
της εξόδου ταύτης, ζυγκαλέσας τους στρατηγούς των πόλεων 

δωρίΐΐί ΟΟΓΓ. Ν. είΓ (πι. β&ά.). ΐλΧ-ησποντοί €ιγΙ Θράκης Ν. γρ. εΧ-ήσιτοντοί (δίο) τά ετΙ 
θράκηί Ν. ηι&Γ». πι. γ. τά οπι. Τ.Ρ.Η. αϊ δσαι (ποη όσοι) -ήσαν (ντ6$ Ν. Γ. Η. νησΜ 
άΧλαι δσαι ήσαν έντόί V. 

§ 6. οί δέ (ίλλοι τ. $' Τ. 

Χ. ττερίΎτγ-γΐΚον ^. ξυμμαχίδα Α. 7. τα1§. συμμαχίαν Ν. ξυμμαχίαν Τ.Υ.Ρ.Η. 
β1. πίπυηςυβ ρΓοΙ)ηπι. 

§ 2. έτοιμα Βθΐίΐί. -γί-γνοιντο Τ.Υ. ίκάστοκ ρτ. Η. 

§ 3• ί7Γ« δί; Τ. 8Θ<1 ρΓ. &00. ο»1. ίΓοηβν. ίικίαοί;. σν^καΧέσαί Ν.Τ.Υ. χασώρ 1οο8βΐ7 οοπδίτποΐβίΐ δθπίβηοβΒ &Γβ ίοηηά Ιί ΐηο1η(1β<1 αίδο Τ1ΐ3808 ϋ ηοί πιογθ οί 

θ1δβ\ν1ΐθΓβ. ΐΙ&Ι. ΤΥϊΒΆ&Ι. τρ. ι -.β Β αΐ μΐν ίΐιβ ηοΓίΙιβπι ΐβίΕπάβ οί Ιΐιβ Αθ^θβη : 

ονν αίσθήσεΐί τά τοιάδε ήμΐν ^ουσιν όνό- 8ββ νιιι. 64, 2. Τ1ΐ8ΐ; Ιιθπιηοδ Ϊ5 ηοί 

ματα, δψΐΐί τ€ καΐ άκοαΐ κ.τ.\. (ίΐιοπ^ΐι ηίθηΐϊοηβά ίη ίΐΐθ ΟΒί&Ιο^β Ϊ3 ρΓοΙ^^Μ^ 

κ(κ\ημίναι \ν1ιϊο1ι &ρρβ?ΐΓ3 1»1:β ίη ΐΐιβ ίο 1)β ίΐοοοπηίβά ίοΓ ίτοπι ϊ{;3 1)θϊη§ γθοΙϊ- 

οΐ8υ5θ δοπιβ\ν1ι&ί πιοίϋββδ ίΐιβ ΕΠίΐοοΙϊΐ- οηεά &3 ρ3Γί οί Αδϊ» ΜϊηοΓ, αηά βο 83 

ΐΐιοπ), Ατίδΐ;. ΕΙιβίοΓ. ι. 6, 8 ώ$ δί καθ' \νθ11 8δ ]^θδΙ)08, 01ιίο5, &ο., •«■οαΐά 1)β 

ίν (Ιττϋν, άνά-γκ-η ά-γαθά ίΐναι τάδε, «ΰ- βηπηιβΓ&ίβά αηάβΓ Δωρι^$... Ιωνία, Έλλ^- 

δαιμονία. . .δικαιοσύνη, άνδρία κ.τ.Χ. τά σνοντο5. 

έτΙ Θρ4κηί 13 50 ίΓβςηβηίΙν πιβηϋοηθ(1 Χ. § 2. Τΐιβ άίδϋηοίϊοη 1)βί\νββη ορ- 

ίη Τ1ι. 88 8 8ρβοΪ8ΐ (ϋδίΓΪοΙ ίΐι»!; ύχβ &τ- Ιαϋνβ έπειδη ■γί'^/νοιτο "■κΊΐθπ ΐΐιβ τβ- 

ΐϊοΐβ 08ηηοί 1)β ϋβρβηδβά \ήί1ι. Ιη ϊίβ βρβΰϋνβ οοηίϊη^βηίδ -νΓθΓθ Γβ3(1ν," &η(1 

νιάβδί &ρρ1ίθ3ίΐοη ΐί ηΐ8ν 1)θ οίεβηθά ίο ίΐαβ ϊηΛϊοαϋνβ έττειδη ξυνΐΐ\(•γμένον -ην 

θπιΙ)Γ86β Οΐΐδίοϊάϊοθ, τήί^ ϋδ ίΐιχβθ ρτο- § 3 ""ϊίΐιεη &11 ^ν-βτβ ηιη3ΐβΓθ<1,"' ϊβ 3θ 

]'βοίϊη§ ίοη§τΐθ3 οί Ι&ηιΐ, ίθ5;θί;1ΐθΓ λήΐΐι οΐβ&τ &β ΊΐΆτάΙγ ίο άβδβΓΥθ α ρ388ίη§ 

&11 ίΙΐΘ Ηβΐΐθπίο οοΐοηίβδ είχθΐοΜη^ 6881;- ηοίΐοβ. 

■«•81(1 8ΐοη§ ίΐιβ Ηηβ οί ΐΐιβ 3β8-οο8δ1;, §3• Ι 1ι»νβ νβηίπΓβ<1 ίο §ΐνβ ίΐΐθ 

ίΐπηϊηαίϊησ 81; εοπιβ ροΐηΐ; ίο ίΐιβ ντβδί; τεδάΐη^ οί Ν. 8ηά V. Ιΐιβ ΐην8ΓΪ8ΐί1θ 

οί ίΐιβ ΓΘ^οη 08Πβ(1 Ιΐιβ ΗβΠβδροηί. II; ροδϊίΐοη ϊη Τΐιπο. \ν1ιβη ηβΐιβπηβ ίη ά 

18 1)0ΓςΙβΓβά οη Ιΐιβ ντβδί; ΐ3ν Μαοβάοηϊα. δρββοΐι οί τοιάδε, τάδε, ώδε \ϊί11ι 1)πΙ οηβ 196 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ττασων καΧ τους μάλιστα έν τέλει καΐ άζωλογωτάτονς τταρζΐ- 
ναί ελβξζ τοίάΒβ. * 

XI. *' ΑΝΔΡΕ^ ΤΙεΧοτΓοννησίόί καΐ οΐ ζνμμαχοι, καΧ οι 
" πατέρες ημών ττολΧάς στρατείας καΐ €ν αντγι ΤΙελοττοννησω 
" καΐ εξω εποιησαντο, και αντων ημών οΐ πρεσβύτεροι ουκ 
" άπειροι πολέμων είσίν όμως δε τησΖε οϋπω μείζονα παρα- 
" σκενην έχοντες εζηλθομεν, άλλα καΐ επΙ πόλιν Βννατωτάτην 
" νυν εργόμεθα και αυτοΧ πλείστοι καΐ άριστοι στρατενοντες. 
" δίκαιον ονν ημάς μήτε των πάτερων χείρονς φαίνεσθαι μήτε 
" ημών αυτών της Βόξης ενδεέστερους, η γαρ Ελλάς πάσα 
" τ^δε ΤΎ) ορμή επηρται και προσέχει την γνώμην, εϋνοιαν 
" έχουσα δια το Αθηναίων εχθος πράξαι ημάς α έπινοοΰμεν. 
'' οϋκουν χρη, ει τω και Βοκουμεν πληθει επιε^αι και άσφά- 

οιη. Τ. τοίίίδ' ίλείο; Ρ. Η. Ββΐίΐί. Ρορρο. Τ. τοιάδ' Λεξε Ύ.Α.^. Αεξε τοίά^^ Ν.Υ. 
ηηοά ΓβροΒτιϊ, (ΐιΐ£ΐης[ΐι&ΐϊΐ ορίίιηή βεί οοηϊθοίτιτα Μ&άνΐ^ϋ Αάν. Οτιϊ, ρ. 309 ^ο*• 
■παρψζί ρΓΟ τταρεΐναι, ΟΠ1Ϊ880 Ιλεξε. 

XI. δημη-γορία Ν. ΐηαΓβ. δημηγορία άρχιδάμου νρ πεΚοίΓοννησίονί Τ. ϊΠ&Γ^, 
>?, 

Ηΐΐ. ιηΐη. οΐ νρς'% (οιη. καϊ) Ν. ββά οί οογγ. ροβί Ιϊΐ. ρ1. Ηί*. οαρ. ηι. γ. (Μί 
Κ. οί) οΐ ττρΐ'ί Τ. και οιη. Τ.Υ.Ε. (" καΙ α ταΆπη Γβοβηίϊοή &άΛϊ1;πιη" Βα.) 
ρ1. Βθ. στρατια,ί (8Ϊο) Τ. αύττ] τ-§ ττελοποννησφ Λ.^. ναΐ^• ττ} οιη. Ν.Τ.ν.Η, οηιη, 
ρι-ίΐβίθΓ Ι Βθ. ((1θ ρ. ίαο. Βα.). ημών αύτων Α.^. νιι1§. αυτών ημών Ν.Τ.Υ.Η. (άβ Ρ. 
ίαο. Ββ,.) &1. ουκ άπαροι οηα. Τ. άριστα Τ. 

§ 2. Ίτρων Ν. Τ. αύτων τβ τηί δύξηί Ν. 

§ 3• ΐΓροέχ€ΐ Τ. έχουσα (βίο) /. 

§ 4• άσφαλΐία πολλή ρΓ. Ν. ασφάλεια ττολλή ΟΟΓΓ. Ν. (πι. β&ά. νΐά.). άσφαλΐΐα 

βχοθρϋοη ίο ίΐΐθ 1)θ8ΐ; οί ιηγ ιηβπιοΓγ ίΐιβ ιηοΓβ ίάίοηιαϋο δίκαιοι οΰν έσμίν 

τοιάδε τταρΐκελΐύετο ΤΙ. 67, 3• (-^-^ '^^^ μήτε... ενδεέστεροι. 

οί ίΐιβ ί\νΌ ίηβίαηοβδ -ννΙΐΘΐ-θ ΪΊι. άβρ&Γίβ § 3• έπηρται, γ>τβοΪΒβ1γ οπΓ "Ϊ8 οη 

ίΓοιη Ιιίδ 0Γ(ϋηΕΐ7 ηιΐβ — 8βθ οη ι, 31,4 ίΗβ ίίρίοβ." εϋνοιαν έχουσα, "1ΐ8,νϊη§ 

— -«νΘ Ιι&νβ ίΙΐΘ οοΐΐοο&ίΐοη έί τ6 κοινόν §οοά\νί1Η1ΐΕίι ^νβ βιιοοββά," ΐ.β. " ■«άδΐιϊη^ 

τοιούτον$ δη λ6•γουί εΤπεν.) ΒβΒΪάβΒ ίΐιβ ίΓοηι βοοά^νίΠ οτιγ 81100688," 8, ρΓθβΠΒ,ηί 

ο&οίβηοθ ίο Ώΐγ πιϊηά Ϊ8 ΛνοηάβΓίαΙΙγ ϊηι- βχρΓθ88Ϊοη ίΐιαί Ιιαβ ΙιβΘη οοηιρίΐΓθά \νϋ;1ι 

ρΓονβά. Ι οοηίΘ88 Μβ,άνΐ^'δ οοηΐβοίιΐΓθ ιιι. 83, 3 καταφρονοΰντα καν προαισθέσθαι, 

\ν1ιβη βΓΒί Ιίηονντι ίο ηιβ ηβατίγ ίοοίί πιβ ν. 40, 3 ^'' φρον^ματι 6ντε5 τηί ΙΙελοπον 

ϊιγ 8ΐ;0ΓΠΐ, Ιιπί τταρεΐναι 80 ηαΐΐΐΓίΐΙΙ^ ίοΐ- ρήσου Ίγγήσεσθαι. 

Ιο-ννβ ζυ^καλέσα^ (ηοί άξιολο-^ωτάτονί) § 4. εϊ τφ καϊ δ. ΝβίίΙιβΓ ΙιβΓβ ηοΓ 

ίΐιαί Ι ΓβίΕΪη ϊί. § •} εΐ μη και νΰν άο Ι Γβοο^ηίδβ 3, ηιί8- 

XI. "4.8 οτΐΓ ίαίΙΐθΓβ Ιιεινθ βοηβ οη ρΐη,οοά καί. " Ιί οηβ &οίιια1ΐ7 ίηΐΕ§ϊηθ8, " 

ιη&η^ 0ίΐηιρ&ί^8 1)ο11α ■ννΐΐΐιϊη 8,ηά \νί1;1ι- " ϊί ηοί βνβη ηο^ν." άσφαλείφ πόλλ-β 

οαί ίΐιβ Ρβίοροηηβδβ, εο Β,Γβ ίΐιβ βΙάβΓ ηαί§1ιί 8ί&ηά ϊί εΐί'αι \νθΓΘ οηιΐίίβά, Ιίΐιί 

οί οπΓδβΙνβδ, &ο.," αηά 1)β1ο•ν7, " ινΜΙβ ΐί δοκεΐ ΐβ' Θ8,8ίΐ7 8ΐΐρρ1ΐβ(1 ίΓοηι δοκοΰμεν. 

18 8, ηαοΒί ρο\νβΓίΐΐ1 είαίβ -«νΐιίοΐι Λνβ ατβ 1 ϊοϊη άλλα καϊ ΙιβΓβ, ίΐιοιι^ΐι § ι 

ιηΕΓοΙιϊηβ αβαϊηβί, οπΓΒβΙνβδ αΐεο, &ο." Ι ΙίΕνβ ΒβραΓαίβά ίΐιβηι οοηο6Ϊνϊη§ και 

ΤΏ.&γ ΒβΓνβ ίοΓ α ΓβηάβΓΪηβ οί ά οοιιρίβ οί ηόλιν οοΓΓβ8ροηάβά ίο καΐ αύτοΙ, " 1)ΐιί 

ραΪΓβ οί ίΐΐθ ίΓβίΐτιοηίΙγ ΓβοτιΤΓΪη^ και. Γδ,ίΙιβΓ ίη βαοΐι οοηίίη^βηί βί&ίβ, οβΐοβΓ 

§ 2. δίκαιοι/, κ. τ. λ., ΒτιΙ)8ίίίιιίθά ίοΓ αηά βοΜϊθγ βΐιοιιΐά \>β βνβΓ ΐη βχρβοία- ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. ίο— 1 1. 197 

λίΐα πολλτ} εα^αι μη αν ελθείν τους εναιττίονς ήμΐί/ δια μά- 

" χΐ7^' τούτου ένεκα άμβλεστερόν τι παρεσκευασ μένους χωρεΐν, 
" άλλα και πόλεως εκάστης ηγεμόνα και στρατιώτην το καθ* 

5 " αύτον άεΐ ττροσΒεχεσθαι ες κίνΒυνόν τίνα ηζειν. ά^ηλα γαρ 
" τα των ΤΓολεμων, καΐ εξ ολίγου τα πολλά και δι' οργής αί 
" επυχειρησεις γίγνονταΐ' πολλάκις τε το έλασσον πλήθος 
" θ€θΐθ9 άμεινον ημύνατο τους πλέονας δια το καταφρονοϋντας 

6 " απαρασκεύους γενέσθαι, χρη Βε αεί εν τη πολέμια τη μεν 
"γνώμη θαρσαλεους στρατεύειν, τω δε έργω δεδιοτας παρα- 
" σκευάζεσθαι• ούτω γαρ προς τε το εττιει/αι τοις εναντίοις 
" ευφυχότατοι αν εΐεν, προς τε το επιχειρεΐσθαι άσφαλεστα- 

7*'τοι. ημείς Βε ουδ' επΙ αδύνατον άμύνεσθαι ούτω πάλιν 
" εργόμεθα, άλλα τοΙς πάσιν άριστα παρεσκευασμενην, ώστε 
"χρη καΐ πάνυ ελπίζειν δια μάχης Ιεναι αυτούς, ει μη καΐ 
" νυν ωρμηνται εν ω ούπω πάρεσμεν, άλλ' όταν ^ τη γη ΐΓολλη Τ. Ρ. (Ιββίβ Βγ. ίβο. Έ&.) Η. ρ1. Ββ. άνίλθεΐ» ρτ. Ν. &ν Α^εΓ;- οογγ. Ν. (βάιΐ. 
βοο. δρΪΓ. ιη. Γ.). ίβ£Καν Λ..Τ. τούτνν Α^.\Μύ^. τοιίτου Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. ρ1. οιηιι. Ββ. 
τό καθ' εαυτόν Τ. -ηξειν ρΓ. Τ. βϊξΐΐν τϊά. ΟΟΓΤ. Τ. ηξειν Τ. ηι»Γβ. (ιη. β&ά. ορ.). 

§ 5• ό\ί•/ον Ν. (ου ρο8ί Ιϊί. οαιη άαιηιιο οΙιβχΐΑβ). ττοΧΚάκΐί τί Ν.Τ. τούί 
ν\(ονταί Τ. τούί χλεοίΌϊ Τ. ιη&Γβ. (ιη. θ&ύ.) 

§ 6. δΐδίώταί (ύο) ^. ναρ€σκ(υάσθαί Α.^. ναΐ^. ναρασκευάζΐσθαι Ν.Τ.Υ.Γ.Η. 
οιηη. ρΓβείβΓ ι Ββ. ΐύψυχώτατοι Η. άσφαΚέστατον Τ. 

% 7• ιταρΐσκ(νασ•μα>' οογγ. Ν. {ψ πι. γ.), αϋτούί διά μάχη^ Ιέναι Ν.Υ. δηοΰιτταί 
τί Τ. τφκάνω» Α.^. ϋοη ϋί&Ι Μαΐδθΐί πιβ^ οοιηβ ίηίο ά^η- 8ββιη8 ϋηιηαίβπ&Ι \ν1ιβ11ΐ6Γ ντβ 8»7 ού βφ- 

ββΓ." τό καθ' αΜν πιϊβΐιί ιηβ3η " 1ιΪ3 δίω$ οΰτωί ογ ούχ οΰτω ραδίω$, 11ιοη§1ι 

οντη άϊτίδΐοη;" 5ΘΘ οη ι. 48, 3• Βαΐ; ίΐαβ " ηοη οίΐιι^α αάίο ξ&%ϊ&πινβ ρβοίοτ» Τβη- 

πΐ8θΓΐίοη οί στρατιώτην βϊνβδ ίΐιβ Ββηεβ οη" ίη Ε^ϋα Ϊ3 γβγθ. "Νοί δο ρο\ί•θΓ- 

" ίοΓ 1η3 ο\νιι ρατί." Ιβδδ [ίο Γθδϊδί] &8 ΙΙ1Θ7 νουΐιΐ Ιιβτβ ηβ 

§5- ίξ ολίγου, "&1; α βΙιΟΓΐ; ηοΗοβ," 1)β1ίβγβ." ΑΙ). τάκάνων ηοί ίοΓ τά 

88 τ. 64, 4> 65, 5. ^νΙιβΓβ ϋ 13 οοαρίβά σ^ετερα, 1)αί " ΐΐιβ Ιαηάδ οί ΛοδβνοηάβΓ." 

νίϋι αίφνιδίφ. Γογ δεδιόϊ άπα ΐΐ3 £ΐη- Ηβ ίδ ροίιιίΪΒ» ίο ίΐιβ ρΐαϊη οί Αίίϊο». 8ο 

ϋίΐιείίο -η-οΓιΙδ δββ ηοίβ οη ι. 36, ι. ϊη ίΐιβ εΙιΟΓί δρβεοΐι οί ΗίρροοΓ&Ιβδ 1)βίθΓβ 

§ 6. Ιη δρΪΓΪί πίΕΓοΙι -ννίίΐι 1)ο1(1ηβδ3 ; ίΐιβ 1)8ίί1β οί ϋβΐϊαηι, ιτ. 95> 2 ίν δέ 

ίη Εοίΐοη ηι&^β ^οτιτ ρΓβρ&Γαϊϊοηδ \νϋ1ι μι^ μάχ-^ τ-ήνδΐ τε ιτροσκτίσθΐ καΐ ίκείνην 

Οβηίίοη. Τΐιβ οΐά Γβαθϊη^ ιταρεσχευά- {ι/οιιά€Γ ψ)ΐΐΓ /αΐΗίτ-Ιαηά) μάΧΚον έλει,^ε- 

σθαι 1ι&3 ηο 8ίΕη(1ίη§ ρΐΕΟβ ΙιβΓβ. ροΰτΐ. Ορ. 8οϊρϊο"3 βάίΐτβδδ ίο Μδ 8ο1(1ϊβΓ8 

χρόϊ τε τό έχ. " &ηά ίοΓ 8ϊΐδί&ϊηϊη§ &η οη ίΐιβ 1)αη]ί8 οί ίΐιβ Τϊοϊηπδ ϋτ. χχι. 41, 

8ίί8€^ πιοδί δθοητβ." 17 ϊ(1βηίί(1βπι Ιιοο βηίπιο τβραίβί, ηο8ΪΓ»3 

§ 7- Μ3<1νϊ§. Αάν. Οήί. ρ. 309 νΐδίιβδ ηηηο ϊηίηθπ ιη&ηηδ ββη&ίηηι ροραΐαηι- 

ίο Γθηιονβ ούτω &δ Γβρβαίβά ίτοιη ί\νο (ΐηβ Εοπι&ητιιη : ςηβΐϊβ ηοδίτ» νϊδ νίτίτίδ- 

Ιϊηβδ ρΓθ06<ϋη». Ηβ ο1)ίβοίδ ίο ϊίδ ροδί- (χαβ ίπεήί, ί&ΐβπι (Ιβϊηάβ ίοΓίαη&πι ίΐΐίηβ 

ίίοη. Βαί εΰΐθΐ^ Ιΐιϊδ Ϊ3 οβρίϊοοδ. Ιί πτΐϊίβ αο Εοηι&ηΐ ϋηρβηί ίοΓβ. 

14 II 198 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

8 " ορωσιν ημάς ΒΎ)θΰντά<; τε καΐ τάκείνων φθείροντας, ττασι 
" γαρ εν τοις 6μμα(η καΐ εν τω τταραντίκα οράν πάσχοντας 
*' Τί άηθες οργή ττροσττίτΓτεί' και οι λογισμω ελάχιστα χρω- 

9 " μενοί θνμω πλείστα ες έργον καθίστανται. Αθηναίους Βε 
" καΐ πλέον τι των άλλων εΙκος τοντο Βράσαι, οΐ άρχειν τε 
^^ των άλλων άζιονσι καΧ επιόντες την των πελας Βηονν μάλ- 

10 "λον η την εαυτών οράν. ώς ουν επΙ τοσαύτην πόλιν στρα- 

"τεύοντες, και μεγίστην Βό^αν οΐσόμενοι τοϊς τε προγόνοις 

/"και ήμιν αύτοΐς επ' αμφότερα εκ των άπο βαινόντων, επεσθε 

^' οπη αν τις ηγηται, κόσμον καΐ φυλακην περί παντός ποιου- 

'' μενοι και τα παράγγελλα μένα οζεως Βεχόμενοΐ' κάλλιστον 

§ 8. δμΛσι Τ, (8αρΓ£ΐ80Γ. ιη. β&ά..). νάσχοντάί τε ρΓ. Η. ττάσχοντάί τι. οογγ. Η. 
$ οί Τ.), ελάχιστοι Τ. 

§ 9- Ίτλ^ον τι Α.1. -κΚίον τ\ Τ. ναΐ^, τλέόν τι Ν. δράσαι οογγ. Ν, (αοο. ίυΐΙ; 
δράσαι Τ.). άρχ€ΐι> τέ Τ. 

§ 10. ΡΐΌ τοσαύτην, την αλλην Τ. η* &1ΐ<ϊ. Ββ. Ρ. ("&ά(ϋΙΪ8 ίη ιη&Γ§ΐηθ -γρ.; 
τοσάυτην δ καΐ βέλτιον" Βγ.). Εχ80η1)θ ηοίαια Ββ,ιιβΓΐ, ςυϊά 8ίΙ)ί νβΐίΐ; ρΐαηβ 
ί^0Γ£ΐη8 : "έττί τοσαύτην ττ. (7α88. [Η.] βί ίη• Ματ^. -γρ. ώϊ οΰν έπΙ τοσαύτην ιτόλιν 
δ καΐ β^λτιον. \]ηάβ αρρ&ΓβΙ, ίη 1ϊ6γο, β φιο ίά άβΒΟΓΪρίυιη β8ΐ;, τοιαύτην, νβΐ 
άλλην ίιιΐ88β. Ιη Αη§. [Ρ.] τοσαύτην 8βΛ, τιί νΐάβίιΐΓ, οοηβοί. αΙ) &ηίϊ(ΐηα ί&ηιβη 
ηιαηα." [ΡθΓΐ8,88β νοίηϋ ΒΟΓΛβΓβ "ϊη Αυ^. ΜαΓ(^. ^ρ. κ.τ.λ.'"^ η&πι ΐηίΓίΐ βογϊΜϊ 
"τοσαύτην, ς[ηοά, ηί β οο(1. Αη§. ηοίανίηιηΒ, ιηβΐίιΐδ 68<;."] έττ' (&ηίβ άμφότ(ρα) 
οηι. Ν.ν. ίπβσθ' δποι Α.^. τιι1§. ίττεσ^ε οτη Ν,Τ.Ρ. Ηεσθαι δπη V. (ίβΒΐθ Αά.) 
ίπαισθε όπη Η. παραγγελό^αε^/α Τ. 

§ 8. Τΐΐθ βΓΒΐ; οΙατίΒβ ίη ϋιΐ8 εβοϋοη ίΐιβιηββίνββ 8η£ί6Γίη§ βοιηβ^Ιι&Ι; ιιη^νοη*- 

Ϊ8 οβΓίαΐηΙγ ηι§5θ<1, 1)ϊΐί; 1)6£ιγ8 ηο ΐΓβ,οβ βά, ΐΙιβΓβ άοΐΐι ίαΐΐ ιιροη ίΐιβπι &η§6Γ." Ι 

οί οοΓΓπρΙϊοη: πασί...6ραν πάσχονταί βϊνβ &8 α Βαιηρίθ οί Εη^ϋεΐι ίη ίΙΐΘ ιόίΐι 

18 ίη ]£βθρίη§ \νί1;1ι ^^βστιν έμοί βύδαίμονα 0βη1;ηΐ7 «η βχίΓ&οί ίΓοηι α ΙβίίβΓ ίο 

ίΐναι, &ηά ίΥιβ αΐιπιρί ΒΐιΙίΒίίίηίίοη οί Οβοίΐ ννΓΪίίβη \)γ 'νί'&τνίϊοί, Β,ίίβτνίΒχάΒ 

ό/)7ή Ίτροση'πΓτΐΐ ίοΓ ίΐιβ ηιοΓθ ίαηΐΘ 6ρ^\]ν ϋιιΐίβ οί ΝθΓί1ΐΐΐιηΙ)βΓΐαη(1, ίβ,ίΙΐθΓ οί 

ίμ.ΊΓοΐ€ΐ 8β6ηΐ8 ςηϋθ ΟΓ&ίοΓίο&Ι. Ορ. ταΟτα Ε1ίζ&1)6ΐ;1ι'8 Ι^βίοβδΙβΓ &η(1 ίβ,ίΙΐθΓ-ίη-Ιβ,'νν 

άτΓορία εστί, οί ντΜοΙι βχ&ηιρ1β8 ηιΐδίιί οί Ι^Άάγ ^&ηΘ Οτβγ; " Βείη^ άββΐΓοηβ 

68,8ίΐ7 1)β ρΓοάηοβά. ΤΙιβΓβ ίβ 8, Βοηιβ- *ο ΙιβαΓ -ννΙίθΙΙιβΓ ιηγ ΕοΓά Ιι&ίΐι ρΓΟ- 

\ν1ια* ΒΪηιΙΙ&Γ αΙίΓηρίηβδβ 45» 4 Μ^^ χείροσί οββάβά •ννί1;1ι ΐΐΐθ ΕΓΓΟ^αηί Βίβΐιορ (8ΐβ- 

Ύ€νέσθαι ύμΐν, μΐ-γάλη η δόξα, &ηά ίη ίΐιβ ρΐιβη α&ΓάίηθΓ) &οοοτάΐη§ ίο Μ& άβ• 

δρββοΐι οί Ογίϊρρηβ νιι. 68, 3 τ^ δ^••• 8βΓνίη§8, ίβ ίΐΐθ οΐιίβί οοο&ΒΪοη οί ιηγ 

τούσδΐ τε κολασθηναι καΐ τ^ πάση ΣικελΙφ \νΓί1;ίη8 ίο ^οιι 8,1; ίΙιΪΒ ΐίπιβ," α ηιίχίητθ, 

καρπονμένχι και ττρίν έλΐνθΐρίαν παραδοΰναι, ^^ '^'β θΓίίίθ8 88,7, οί ί-ητο οοηβίΓϊΐοίίοηΒ, 

κολόϊ ό ά.'γών. Ορ. &180 νιπ. 46, 3 εΰτε- " 1)βίη8(1β8ίΓ0ΐΐ8...Ι &ηι ο1ιίβ%ρΓοηιρΙθ€ΐ 

λέστ€ρα δετά δεινά, βραχά. μορίφ τηί δα- *» -ννΓίίθ," αηά "ηιγ άβ8ίΓβ...ί8 ίΙΐΘ οΜβί 

ιτάνηί καΐ άμα μετά τη$ έαυτοΰ άσφαλΐίαί ΟΟΟΕδίοη." (Τ^ίΙβΓ'β Εη^ΐΕηά ηηάβΓ 

αύτού$ ττερϊ έαυτούί τού$ "ΈιΧληναί κατά• Έίνί&τά VI. αηά Μ&τγ, Υοΐ. ι. ρ, ιο8.) 

τρΐψαι (ίΐιου^ΐι ϊΜβ Βοοίί οΙβο,Γΐγ 1ΐ88 ηοί ςν τοΓϊ δμμασιν οράν : 8ο ΗοηιβΓ βΓΒ* 

Γβοβίνβά ίΙΐΘ ΑυΙΙιΟΓ'Β 8ηνηηα 7ηαηη8). Ι ^^ όφθαλμοΐσιν όρώμαι. Ρογ ίΐιίδ ηββ οί 

ο&η τβΒ.άΐ\γ οοηοβϊνβ Ιΐι&ί 9, -ίντίίβΓ βοηιβ ςμ 8βθ οη ι. 93, 6. 

οβηΐηιίθΒ &§ο ηιίδΐιί Ιι&\β ρβηηβά, " λνΐΛ § ς), δράν : 'βηρρΐ^ δηουμίνην. 

αΐΐ ίο 8ββ 1)θίθΓβ ΙΙΐθΪΓ 6768 ρΓβδθηίΙ^ § ίο. ^τγ' αμφότερα : βθθ οη ι. 83, 3• ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. ιι— 12. 199 

'' γαρ τοδβ και άσφαλβστατον, ττολλονς 6ντα<; ενΧ κόσμω 
" χρωμενονς φαίνεσθαι." 

XII. Ύοσαΰτα ζχπων και διαλυσαί τον ζνλλογον 6 Αρ- 
χίδαμος ^Ιβλησίππον πρώτον άποοΎελΧα ες τάς * Αθήνας τον 
Αίακρίτον ανΒρα "ϊ,παρτίάτην, €ί τι άρα μάλλον έν^οΐεν οι 
^ ^ΧθηναΙοί όρώντες ηΒη σφάς εν όδω οντάς, οΐ δβ ον ττροσε- 
Βεζαντο αύτον ες την ττόλυν οΰδ' επΙ το κοινόν ην γαρ ΙΙερί- 
κλεους γνώμη πρότερον νενικηκνία κήρυκα και ττρεσβείαν μη 
ττροσ^εχεσθαι, Αακε^αιμονίων εζεστρατ εν μένων άττοττεμτΓου- 
σιν ούν αντον ττριν άκονσαι και εκελευον έκτος ορών είναι 
αυθημερόν, τό τε λοιπόν άναχωρησαντας επι τά σφέτερα αύ- 

3 των ην τι βούλωνται πρεσβενεσθαι. ζυμπεμπονσί τε τω 

4 ^^εΧησίππω αγωγούς όπως μη^ενΐ ζυγγενηται. ό δε επεώη 
επι τοΙς όρίοις εγένετο και έμελλε διαλυσεσ^αι, τοσόν8ε εΙπων 
έπορεύετο ότι " ηΒε η ημέρα τοις "ΕλΧησι μεγάλων κακών 

δ αρ^ει" ώς δε άφίκετο ές τό στρατόπε^ον και έγνω ό ^Αρχ^ί- 
οαμος ότι οι * Αθηναίοι ού^έν πω εν^ώσουσιν, ούτω δτ) άρας 

XII. λυσαί Τ. ΔΙΑ ί^οϋβ βχοΐάί* ρθ3ΐ ΑΙ βί αηΐβ Λ. σΰ\\<τ/ον Ν.Υ. μβλλιί- 
σίΤΓτον Τ. (ίθδίβ Βγ. ΐβο. Β».) Η. Ρ. λακρΐτου, ρτο Αιακρίτου, β&Οβ ΐη^βτήοΒβ τββϋία- 
Ιαιη νιιΐ4 Οοϊ>βί. Νον. I^β^^. ρ. 339• 

§ 2. οί δί Τ. Χακΐδαιμονίων οιη. ρΓ. Ν. 8<1ά. Ν. ιη. Γ. βχο. ΐη ιοΒΧζ. αντ-η- 

μίρόν ^. άιταχωρήσαντΐί ταΙ§. άναχωρησαι^α Ύ. {τη. θ&ά.). άναχωμήσανταί Α.Ι.^. 
ϋλ, ηί τιά. Νβια νπ1§. ίοΓί. βπτοΓβ ίίρο§Γ8ρΜοο ΐη ΕϋΙ. Ηα(ΐ5οη. ϊτΓβρβΐί. -ην τίνα Τ. 
βούΧοιται. ρΓ. Η. 

§ 3• νίιχτουσι Τ. μΐλΧησίττω Η. μίλησίχιτω Ιΐίο Τ. 

§4• ό δ' €ΐΓ6ίδ^ Ν.Τ..1../. ό δ' ίτίώη Υ.Ρ.Η. διάΧύεσθαι Α..Τ. τηΐ^. ««χ- 
Χνεσθαι ρΓ. Χ. διαΚύσΐαθαί οογγ. Κ (8αρΓ380Γ. σ ηι. Γ.) . διαλύσεσθαι Υ. Ρ.Η. ρ1. Ββ. 
δίο^Χύσασθαι Τ. τοσόνδΐ ύιτών έττορεΰίτο οογγ. Ν. {(ϊτών ίττο θχο. ΐη ιαβΓ§. ΒοΙά. ηα. Γ. 
ρ^ΰΐτο ροδί Ηί. 3(1(1. ιη. γ. ίαίί τοσόνδε είττων). ίκορΐίΐτο οιη. Γ. (ΐβ3ίβ Βγ. "ΐη Απ^. 

3βά Λ ΏΧΆΊίτι &ιιϋςιιβ, ιιί τϊίΙβίΐΐΓ, δΙιρβΓδοηρίαιη " Β».), ΐταρ^ύΐτο (ορ.) Τ. δαρΓοβοΓ. 
πι. 6Άά. 

§ 5• οΐ αθηναίοι οιη. Ν. {«1(1 Ν. τα&τξ. τα. τ. ιτρονχώρΐΐ, Ν. Ββϋ, 

XII. § 2. οΰ ιτροσΐδΐζαντο " ϋ(1 ηοί ίΠΙ ϋβ Αβα&γ οί Λβ Ι&ηςη&ξβ, εββπΐδ οη 

ιάπήί," μη τροσδίχίσθαι, "ίο Γβίηκβ ίο 3ΐ1 Ιΐίΐηάδ ίο 1)β &ο^ον1βά§β<1. (τίί -γαρ 

Λάαάί." 8ββ οη (1β Ρβίδ. Ι.6§. § 365• άΧώσεται ττώτοτε ιρενδομαρτιών ; ϋβιη. ο. 

^ ΡοΓ -γνώμη νοΊκηκυϊα δββ οη § 49 °^ 8Λΐηβ δίβρίι. ι. ρ. 1 1 15 § 45 ϊ^ *ο ™7 βπτρπδβ 

Ε(1ϊ4ϊοη. Γβίαϊηβίΐ Ι)^ Ββίε^. Έ,ά. βΐ. βηά ίΐιβ Ζα- 

§ 4• Τΐιίβ ιηβιηθΓ»1)1β βλ^ϊπ^ οΐββτΐ^ ηοΐι Ε(Ηΐϊοη, 1)α1; ίΙιβΓθ τω δββπΐδ ίο 

Ι 3Π88β8ίβ(1 ίο Αήδίορίι. ίΐιβ ρΓβ^βΓ Ρ&ο. 1ι»νβ ΟΓβρΙ ΐη ίτοηι & οΐβπο&ΐ θγγογ ΐη 

1 435 Ο'τίύδοιτίϊ εύχώμΐσθα την ννν ήμέραν \τηϊνα^ ίγοτγοτϊ ίοΓ χοτί. ϋτ&ίϊη. ]χιη. 

Ι Ι 'ΕΧλησιν άρξαι ττόσι τολλώ» κά-^αθών. έν Ίιτασι Μβϊη. Ργ8§. Ροβί. Οοπι. Τοηι. 

§ 5• Τ1ΐ8ΐ οΰτώτοτΐ, τίί -τώτοτί, μη- ιιι. ρ. 377 βίΠΙ ^^ηΐδ & οοΓτβοίοΓ.) Βαί 

ίντΐ, \νβΓβ ηοί η8θ<1 ^ί1ι α /ιιίητβ &% ίο οΰνω ηο εαοΐι οΙ)1ϊ§&ίίοη &ίί8θ1ιβ3. 200 Θ0ΤΚΤΔ1Δ0Τ 5 τω στρατω ττρονχώρεί ές την γην αντών. Βοιωτοί δε (χβρος 
μεν το σφετζρον και τονς Ιππεαζ τταρείχοντο ΐίελοποννη σίοις 
ζυστρατενειν, τοις δε \εηΓομ.ενοί<ζ €? Πλάταιαι^ ελθόντες την 
γην ε^ηονν. 

XIII. ετί δε των ΐίελοττοννησίων Συλλεγομένων τε ες 
τον Ισθμον και εν όδω όντων, ττρίν εσβαλείν ες την Άττυκην, 
ΐίερίκλης 6 αανθίππου στρατηγός ων ^Αθηναίων δέκατος 
αντος ως εγνω την εσβολην εσομενην, νποτοττησας, οτι Αρ- 
χίδαμος αντω ζενος ων ετύγχανε, μη πολλάκυς η αντος ιδία 
βονλόμενος χαρίζεσθαι τους αγρούς αΰτοΰ παραλίπη και μη 
Βηωσητι, η και Αακε^αιμονΙων κελευσάντων επί Βίαβολη τη 
αντου γενηται τοντο, ωσπερ καΧ τα αγη ελαννειν ητροείττον 

§ 6. ξννστρατΐύειν Η, λινομένοκ Γ. (ίθβίθ Βγ. ίαο. Ββ,.). 

XIII, ξυ\\€•/ομέι>ων τέ Ν. Τ. τε οιη, V. αντοΰ οτα. Ν.Υ. αύτου οηνα. Βγ, γθ- 
Βοήρεί, κ ΟΟΓΓ. Ν. (πι. γ. ίοιί, ίιιϋ •^), καΐ (ροβί ή) οιη, Τ,Υ, ίι&\}. Ν, έαυτοΟ Α.^. 
ντι1§. Ββΐίΐί. αντου Ν.ν,Ρ.Η. ρ1. Βθ. αύτοΰ απ αντοΰ Ιιίο βί ευρΓ. Τ. ρ. Ι. μ^ντοι 
(ρΓΟ μέν οί) Τ.Ρ, (ίθΒίβ Βγ, ί&ο. Β&.) &1. άφίησιν οογγ. Ν, (η. ηι, ββ,ά. ηβοηβ ρ. 1,). 
οί οιη. Ν.ν.Ρ.Η. (" οηί άβϊηάβ χηβηιΐβ ΓβοβηίϊοΓ &άάίάθΓα1;." Β»,.), ^ίνεσθαι Ν.Υ,Ρ. 
(ίβ8ίβ Β&. ί&ο. Βγ.) η. Ι Β,οοβρί ΐΐιβ Γϊΐΐβ οί ίΐΐθ (ΪΓ&ηιηι&ΓΪ8,η8 
(Τΐιοηι, Μ&^ίδί. ρ. 664) τό οϋττω άναιρβΐ 
το ίνεστόϊ καΐ τό παρελ-ηλυθόί, καΐ επαΎ- 
7^λλετοι τό μέΧλον, οΐον οϋττω έστι καιροί, 
καΐ οϋττω 'γέ-/ονεν, άλλ' ϊσται δηλονότι. 
"Ι Ηανβ ηοΐ ?/βί άοηβ ΐί," "Ι αιη ηοΐ 
ϊ/βί 8ΪΙΓ6," "/ ΐνίΙΙ ηοΐ ί/6ί οοιηπιϋ; ιηγ- 
86ΐί," &11 ίιηρίγ ίΐΐίΐΐ "ίΐΐθ ίΐηΐθ ΎΆ&γ 
0ΟΠ16 Υίΐίθη Ι βΐιαίΐ ογ λυΠΙ." ΤΙιθ ίαοΐ οί 
μηττω ΐη & ΡΓ&7ΘΓ 1)βΐη2 ηοί πηίΓθςιιβηΙ; 
'*ηι&7 ίΐ ηοί \)β ι/βΐ" (8ορ1ι. Ρΐιϊΐοοί. 961 
ίλοίο μήιτω ττρϊν μάθοψ'), ΟΓ •ϊνΐ1;1ι ϊιη- 
ρθΓ&ίϊνθ (1409 μ'ήτΐ'ω 76 (στειχβ), ητρίν αν 
των ημετέρων άιτ)^ μΰθων), 811(1 8π1)]'τιηοΙίνθ 
(Ργ. 52θ2)ΐ/ΐίΖ.)ρΓβ8ηρρο8β8 ϊ\ι&ϊ οϋττω 09,η 
1)β ϊοΐηθά λνϋΐι & /ηΐηνβ. Τιβί υβ Ιοοίί ϊηίο 
άαία, μ-ήπω (μηδέ τι πω) Ϊ8 ίοιιηά 8Ϊχ ίϊπιβ3 
Ϊη ΗοπίΘΓ, οϋττω ν/ϋΐα ίτιίυτβ Ι Ιιανβ ηο- 
ίίοβά. 1\νϊθθ ; Ιΐΐαά ιιι. 306 οϋττω τλήσομ" εν 
όφθάλμοϊσιν ορασθαι (οη -ννΜοΙι Ευείαίΐι.ρ. 
4 1 8, ΙΟ το δέ οϋττω τλησομαι άσΰνηθεί τοΐ$ 
ύστερον, & ηιΐβΐ&ΐίθ, &8 -ννΐΠ ρΓβεεηίΙ^ αρ- 
ρβ&Γ), Οάγδδ. τ. 358 ^λλά μάλ' οϋπω ττεί- 
σομ'. Ββ8Ϊ(1β8οηΓρ8,8Β&§θΡ1αίο ίιίΓηίβΙΐθΒ 
Ιννο βχ&ιηρίβδ, ΌίβΆβί. 2θθ ο οϋ -γάρ ττω 
ά,ττερουμέν "^έ ιτω (Γβαά 7^ "ό•^» «'ΙΚ^ ϊιΐ 
ΕαΓ, Ιοη 546 ου -γ^ρ ύστερον -^έ ττου), 
ΓΜΙθΐ). 23 Β ούδείί ττώ σε ημών μεθήσει ττρΙν αν εΐί τί\θ5 έττεξέλθτΐί τούτων τφ 
λό'^φ. 

XIII, μη τΓολλάκΐί " Ιββΐ ρθ88Ϊ1)ΐ7," 
οηΐ7 θχαηιρίβ ΐη Τ1ι, οί ίΐιίβ ιΐ8β οί Ιΐιβ 
■ννοΓά, ϋβπΐ08{;1ΐθηβ8 αίδο §ΐτΘ8 οηβ Ζβ- 
ηοίΐι, ρ, 883 § 3 ^"'Π'^Ρ έ-γώ τά ττεπρα-/• 
μίνα αύτφ ττρόί ύμα,ί ττοΧλάκΐί είττεΐν δυ• 
νηθω. Τ1ιΪ3 ηβ&ββ (αίίβΓ &ν, εΐ, μη) 8θ 
8\ν&Γπΐ8 ΐη ΡΙεΙο, ίΐιαί οηβ ίβ ίβπιρίβά 
ϊηναΓίΛΙ^ ίο Γβοοβηίβθ ϋ Ιη ί-κΌ ϊη- 
δίαηοβδ ΙιολνβνβΓ Β,ίίθΓ ίΐιβ Ιι^ροΙΙΐΘΐϊοδ.Ι 

ρΕΓίϊοΙθ 7Γθλλ(ίκΐ5 = 8αΘρθ. ΟοΓ^• 513 " 

άλλ' έίι,ν τΓολλάκυ ί'σωί και βέΧτιον ταύτα 
ταΰτα διασκοττώμεθα, ττεισθήσει ("1)υ1; ϊί 
ρβΓΐΐ9,ρ8 -πβ \νβΓβ ίο βχ8,ηιΐη6 ίΐιβδβ β^πιθ 
ς[ΐιβ8ΐϊοη8 οίίβη ονβΓ &ξ&ΐη &ηά Ιίβϋβτ, 
^οτι'ίΐ 1)β οοηνϊηοβά" Οορβ), ΟΓαί^Ι, 
404 ο ί'σωϊ δέ μετεωρολόγων δ νομοθέτηί 
τδν αέρα "Ηραν ώνόμασεν έττικρντττδμενοί, 
θεΐί την άρχην έττί τ^ν τελεντήν' "γνοίηί 
δ' &ν, εΐ Ίτολλάκΐί λέγοίί (ί/ 'ΐβοχι εΐιοηΐά 
τερβαί /τβ^ιΐ€7ΐΐΙτ/) τό τηί "Ηραί δνομα. Ι 
&ηι ρβΓδτιαάβά 1ιο\νθνβΓ ϋα,&ί ΐΐιβ ΟΓίϋηΕΓ}^ 
τΐ8α§θ 18 οΙ)8βΓν6ά Ϊη Κιαβάτ, ■238 η ώστε 
έαν άρα πολλάκις νυμφύληπτοί ττροΐόντοί 
του λ(τ/ου "γένωμαι, μη θανμάσχι^, ίΐηοΐ ίΐααί 
ΒοβοΙΛ'δ " βαβρίηβ 8θ & ηγηιρίιίδ οογ- 
ΓθρίηπιΐΓΪ" (ΗβΓίη,Ορΐΐδο.νιι.ρ. ιο8ηοί,) ΞΤΓΓΡΑΦΗΕ Β. II. 12—13• 20ΐ 

ένεκα βκβίνον, προηγόρβνβ τοις \\.θηναίοις Ιν ττ} εκκλησία οτι 
Άρ;ί(ΐδα/Λ09 μ€Ρ οί ξένος εΐη, ου μεντοι επΙ κακω γε της 
πόλεως γενοίτο, τόνς δ' αγρούς τους εαντου καΐ οΙκίας ην αρα 
μη ^ωσωσιν οΐ πολέμιου ωσπερ και τα των άλλων, αφιησιν 
αυτά Βημόετια €Γί/αι και μηΒεμίαν οι ύποφίαν κατά ταντα 
2 γίγνεσθαι, παρηνει δε και περί των παρόντων απερ και 
πρότερον, παρασκενάζεσθαί τε ες τον πόλεμον καΐ τά εκ των 
άγρων εσκομίζεσθαι, ες τε μάχην μη εττε^ιεναι, αλλά την 
πόλιν εσελθόντας φνλάσσειν, και το ναντικον ηπερ Ισχυονσιν 
εζαρτνεσθαι, τά τε των ξνμμάχων δια, χειρός εχειν, λέγων 
την Ισχνν αντοΐς άπο τούτων είναι, των -χρημάτων της 
προσόδου, τά δε πολλά τον πολέμου γνώμη καΐ χρημάτων 

§ 2. δέ ϊ' (βΐ § 1 ώστΓΐρ γ) Τ. #5 τε την μάχην Ν. Υπί^• ?ϊ τ€ μάχηρ Τ. ((1β V. 
ί&ο. Αά.) Ρ. Η. οηιη. Βθ. Λ.^. ηπερ ΐ. ^ίθδΐβ Βγ. ίαο. Ββ..}. τοΐι> (&ηΐβ ΐσχίν) ρΓ. Τ. 

ΤΤΙΡ ΟΟΓΓ. ιη. 63(1. Ϊ3 &η ηηίΒΪίΙιίηΙ Γβη(ΐ6Γίη§. μν--βν 

ίοΓ μη.,.ού [νεηοΓ ηβ ηοη) ίή νβΓ7 γμθ. 
Μ3<1νΐ§, δ^ηί. § •2θΐ 1) ηοί., (^ποΐββ 1)αί 
οπθ θΧΒοηρΙθ έθαύμαζΐ Σωκράτης, «Γ τυ 
φοβοΐτο, μη 6 'γ€νόμΐνο^ κάλόί κά-γαθ6ί τφ 
τά μ^-γιστα ΐύΐρ^ΐτήσαντι μη την με^ίστην 
χάριν ίξοι Χβηορίι. ϋβιηοΓ3.1). ι. 2, γ. — 
έπΙ διαβολ-β '^ ΐο βχοϊίβ ρΓβ]ηίΙΊοβ β^ώαδί 
Μιη." Αχϊδί. ΕΙίθΙ;. ι. ι, 4 διαβολτ} "γαρ 
καΐ ί\€ο$ καΐ όρ^/τ]...^ 5 ο^ "Ϊ^Ρ δ^' '^'^" 
δικαστην διαστρέφειν ίίϊ όρ^ην Ίτροά^γονταί 

■ή φθόνον ^ ίλίον. δη (ίη.,.-γένοίτο 

...άφίησιν: ίΐήδ ο1ΐ£ΐη§β οί ιηοοά 1ιε8 
1)6611 ηοΐϊοβά οη Ββιη. Γ3Ι3. ίι6§. § 2 1 3 
αηη. οήΐ. Ι ηο"«- ίΐιίηΐν 'γί^νίσθαι ϊδ, &3 
5, 5 Μ•ν αδίκίΐν, ίο ϊιβ ΓβηάθΓβά "Β,ηά 1ιβ 
1>Ε(ί6 ηο δαδρίοίοη ίο ό(? στεαΐβά &§ΆΪιΐ3ί 
Ιώη," ΟΓ, 38 \ϊ•β 1θδ8 ΐοΓίτιοιίδΙ^ δΐιοηΐίΐ 
δ3ν, "1ιβ \)8.άβ ίΚειη Ιο 6η1;6ΓίΕΪιι ηο 
εαδρϊοϊοη." Ορ. τι. 99» ^ άποκ\τάσ€ίί 
•γίΎνΐσβαι, \ί1ΐθΓ6 ηο (ϋβ3.οιι11;7 ντουΐά 
1ΐ3νθ ΒΓΪδεη 1ΐ3(1 Τ1ι. νντίίίβη άτ. ποίΐΐσ- 
θαί. 8ι"πΊΪΪ3τ ί ΟΓίαοΐΐδ ^ίο Π8 ) βχρΓβδδίοηδ 

ΐϋΐ 1)6 ί1ΐθΓ6 ίαΓΐ;1ΐ6Γ άϊδβαβδβά. ώστερ 

«αϊ: δ6β οη Ατϊδΐορίι. ^0ΐ1Γη. οί Ρΐιίΐο- 
1ο§3Γ Υοΐ. ιγ. ρ. 3ΐ3• '^ο ϊη3ΐ3ηο6δ ίΐιετβ 
^ϊνεη ίΐιίδ αη(1 ΗθγοιΙ. ιι. ίο οί ούδώ» 
τοίοΟτο πάσχουσι οίον καΐ 6 Νεΐλοί ηι&7 

1)6 Ε(Μ6(1. Ι ηΐΙΟίβ & ρ3δδΕ§6 ίΓΟΠΙ 8. 

Ρίΐϊΐΐ'δ Ι Ερ. ΟοΓ. χ. 6... ΙΟ ηΐίΐίιιΐ}- Ιε- οβηδβ οπχ ΤΓ3ηδΐ3ΐ;0Γ3 δ6βπι ίο Ιιετθ ο&γ- 
ΓΪεά ϋιείτ Ιοτε οί ΙϊίβΓ&Ι Γβηά6ηη§ ίο 
8η αη(1τιβ βχοβδδ, ταΰτα δί τύττοι τιμών 
^-/ΐνήθησαρ, είϊ τό μη ΐίναι ήμά; ΐττιθυμη- 
τάϊ κακών, καθώί κάκΐΐνοι ένιθύμησαν ("38 
ϋιβ7 3ΐδθ 1αδί6(1'')...μΐ7δέ είδωλολάτροί 
Ύΐνεσθε, καθώ$ τι»€ί αύτων (" 33 \ν6Γβ 
8θπΐ6θί ί1ΐ6ηι").../ί57δέ πορνεύωμεν, καθώί 
τίνρτ αϋτω» έττόρνενσαν ("33 δοηιβ οί 
ίΐιβηι οοηιηήί ί 6(1 '')... μηδέ έκιτειράζωμεν 
τόν ^φιστόν, καθώ$ καΐ τινε^ αυτών έττείρα- 

σαν ("33 30Π1β οί ίΙΐβΠΙ 3ΐ30 ί6Πΐρί6(ί") 

...μηδέ Ύογ^ύξετε, καθώί καί τινεί αυτών 
έ-γόγ^υσαν ("33 8οηιβ οί ίΐιβαι ήίδο πιατ- 
ηιηΓ6ά"). ώσιτερ και 3ΐ)0Τβ, απερ καί ττρό• 
τερον § 2, 5τερ καΐ τρό τοΰ 15» 3» *^^ <1ϊΐΐ7 
Γ6ρΓβδ6ηίβί1 1)7 "38 1)βίθΓβ Ιοο (αίβο)." 

§ 2. ναυτικόν ^ττερ: Κ6β οη 4ι 2 "ίΐιβ 
νθΓτ ροϊηί ϊη -ντίϋοΐι ί1ΐ67 3Γβ δίτοη^." — 
δια χειρο! ίχειν " ίο ΙιοΜ 11ΐ6 Γ6ίη3 ίί^ΐιί." 
δββ οη Ι. 75» 2. Τΐιβ \νοΓ(ΐ3 3Γβ ΙϋεΓαΙΙ]/ 

χΐΒβά "ϊδ, 4• τά δέ νο\\ά...κρατΐ'ίσθαί 

"3ηι1 ί1ΐ3ΐ ηιοδί βηαοβδδεδ ΐη ■νν3Γ ^θγθ 
1)7 ϊα«1§6ηιβηί (ρο1ίθ7) ωιά δηρ€Γ3ΐ)ηη(1- 
3ηοβ Ϊη πιοηβ7 \τοη." ϋθβρΐίβ οί ηιθ(1βπι 
ιηί3ηΐ3η3§6ηΐ6ηί ίΜδ ^Ιοήοηβ ίπιίΐι, 
οοαρΐ6(1 Λνΐίΐι ί1ΐ6 Γβ3ΐϊδ3ΐϊοη οί καΐ τό 
ναντίκον τ}ΐΓΐρ ϊσχύονσιν έξαρτύεσθαι, 38 ϊί 
1ΐ38 1)β6η δο \νϋ1 1)6 01(1 Εη§ΐ3η(1'3 ηιοίΐο 
ίοΓ 311 ίϊπιε. 202 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

3 περιουσία κρατ^σθαι. θαρσβίν τε έκελευβ ττροσιόντων μερ 
εξακοσίων ταλάντων ώς εττι το πολν φόρου κατ Ινιαυτον άπο 
των Συμμάχων τύ) ττόλβί άνευ της αλλιώς προσόδου, υπαρχόν- 
των οε εν τ^ άκροπόλει ετι τότε αργυρίου επίσημου εζακισχίτ 
λίων ταλάντων {τα γαρ πλείστα τριακοσίων άποΒεοντα μύρια 
εγενετο, αφ ων ες τε τα προπύλαια της ακροπόλεως και 
τάλλα οικοδομήματα καΐ ες Ποτιδαιαν άπανηλώθη), χωρίς δε 
χρυσίου άσημου καΐ αργυρίου εν τε άϊ^α^ϊ^/χασ-ιν ιδίοις και 
οημοσίοις καΐ όσα ιερά σκεύη περί τε τάς πομπάς καΐ τους 
άγώΐ'ας καΐ σκύλα Μη8ικά και ει τι τοιουτότροπον, ουκ ελάσ- 

4 σονος [^ν] 7^ ττεντακοσίων ταλάντων, ετι δε και τά εκ των 
άλλων ιερών προσετίθει χρήματα ούκ ολίγα, οϊς χρησεσθαι 
αυτούς, και ην πάνυ εζείργωνται πάντων, και αύτης της θεού 
τοις περικειμενοις χρυσίοις. άπεφαινε δ' έχον το αγαλ/χα 
τεσσαράκοντα τάλαντα σταθμόν χρυσίου άπεφθου, και πε- 

5 ριαιρετόν εΤναι άπαν. χρησαμενους τε επΙ σωτηρία εφη 
Οχρηναι μη ελάσσω άντικατ άστη σαι πάλιν, χρημασι μεν 

ούν όντως έθάρσυνεν αυτούς, όπλίτας δε τρισχιλίους και μυρί- 
ους εΤι^αι άνευ των εν τοις φρουρίοις και των παρ επαλ^ΐί^ 

6 

Ι § 3• θαρσύν τέ Ν. ^κελει/ε;/ Τ. 8ΐιρι•£ΐ80Γ. ηι. βαΛ. ώί ΐπιτοττόλύ Τ.Α.^. νυΐβ. 

ώί ΐπιτοπολύ Ν. έττΙ το τολύ Υ.Η. έ-γένοντο Τ. τάλλα οοιτ. Ν. (ΗΙ. 8υρΓ. ρΓ. α ίιιϊί 
τ'άλλα). τ'άλλα Τ. ταλλα Α.^. νηΐβ. Ββΐϊΐί. Ρορρο. καΐ άσήμον Τ. σκΰλα ΟΟΓΤ. Ν. 
(Εοο. ροδί \α. τη. τ. ίηϋ σκύλα). έ\άσσονο$ -ην οιηη. υί νϊά. 

§ 4• χρήσασθαί Τ. ηυοί! θΐ ϊρ8ΐιηι 1)οηυιη θδί. 

§ 5• χρησαμένον^ τέ Ν. Τ. σωτηρίαί ϊ. 

§ 6. Ίταρ' ίΧπαζιν Τ. τταρ ίπαλξιν ϊ. ιααΓβ. ιη. βαά. 

§ 3• ^"«ΐ" (^-ηΛ § 6) " ΐπΛβρβικΙοηί βπ^^ββίβ ίΐιβ τνψβταϋνβ 'Ίη&ίβ ιΐ8β οί 

οί." άπανηλώθη, " Θχρ6η8θ8 ΙΐίίοΙ 1)ββη ϋ." πΐριαιρ^τόν : &8 τό α-^αλμα ττΐρίψ 

ΐηοιίΓΓβά, 8111113 113,(1 Ιοθβη ερβη!;." Γογ ρέθη τά χρυσία 18 Ιβ^ϊΐΐιηΕίθ Οΐββί, ϋ 

ίΐιβ ίηιρθΓ8οιια1 8ββ οη ι. 5, 4> 6, 5» 93. 4• 8ββπΐ8 ϊΗθ 8ίιηρ1β8ί -νναγ ίο ςίνβ ίΙΐΘ βρί- 

ούκ έλάσσοίΌ! [ην]. Τϊιβ ΥβΛ ο&ηηοί ίΐιβί ίο το άγαλμα, " απά ίΐιβ 8ί3,ίπβ οουΐά 

1)Θ ίαδίϊβθά ιιηΐ688 -ννΘ 8ΐιρρο8Θ Τ1ι. ίδ ηοί 1)β 8ίηρί οί ΐί8 §ο1(1βη ΟΓη&ηιβηίδ." Τΐιβ 

ΓβρΓβδβηίίη^ \ν1ΐ9,ί Ρβήοΐβδ 8ί&ίθ<1, 1)ΐιί ίδ ροννβΓ οί ίαΐίΐη^ οδ ίΐιβ ΟΓηαιηβηίδ τα&γ 

νοαοΐιίιι^ ίοΓ ίΐιβ ίο,οί Ιιϊπίδβΐί. Τΐιϊδ ίβ ροδδϊΗ)^ Ιια,νβ βϊνβη ΓΪδβ, ογ &ί Ιθ&βί 

ΒαβΐοΪΘηίΙ^ ΙιαΓδΙι ννΐιβη ίΐιβ βηιιιηθΓΕίϊοη οοιιηίβηαηοβ, ίο ίΙΐΘ βο&ηά&ΙοιίΒ δίοΓ^ οί 

οί ΡθΓΪοΙβδ 18 οοηίίηιΐΘίΙ ϊη § 4, &ηι1 ί1ιοιι§1ι Ρ1ιϊάΐ&8' ρβοαίΕίίοη αηά Ρθΐϊοΐβδ' οοηηί- 

δσα ίβρα σκΐυη ταΐφί Ίι&Υβ ρΓθ(1ηοΘ(1 ίΐιβ ν&ηοβ ΐθοοΓίΙβΛ ϊη ΡΙτιίΕΓοΙι Ρβήοΐ. ο1ι. 

βηΐίβ υθγΙ), ^θί -ννβ 8ΐιοιι1(1 -ννΕπί ίλασσον ^ι, ειι(1 ρΐΌΐ)Εΐ)ΐ3^ εΠικΙθΛ ίο \>γ Ατίβί. 

^ ιτεντακόσια τάλαντα ΟΓ ίλασσο;» πεντα- Ρεο. 605 νρώτα μ^ν "γαρ αύτηί ηρζε {ηη. 

κοσίων ταλάντων. ηρξ' άϋτψ) Φβιδίαϊ πράξαί κακώί. 

§ 4• οΐί χρησίσθαι: Ηίδ λνοΓίΙδ ννοπΙΛ § 5- ΐλάσσω η. ρ1. χρυσία. 

1)β οίϊ χρήσίσθΐ, " \ν1ιϊο1ι 5ΌΠ λνϊΠ ηΐΕΐίβ § 6. των ναρ" ίπαλξιν νΐι. 28, ϊ ττρόί 

Πϋβ οί." χρήσααθαί ίΐχβ τθΕάΐη^ οί Τ. τ^ έπάλξα. ηκβ(1 οοΐΐεϋϋνβΐ)^ "» Ιίηβ οί ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. 13—14• 203 

7 €.^ακΐ(τγί\1ων και {χυρίων. τοσούτοι γαρ ζφύΧασσον το πρώ- 
τον οπότε οι πολέμιοι εσβάλοιεν, από τε των πρεσβυτάτων 

8 και των νεωτάτων, καΧ μετοίκων όσοι οπ\Ιται -ήσαν- του τε 
γαρ Φαληρικού τείχους στάΒιοι ήσαν πέντε κα\ τριάκοντα 
προς τον κυκλον του άστεος, και αύτον του κύκλου το φυλασ- 
σόμενον τρεις καΐ τεσσαράκοντα' εστί Ζε αυτού 6 καΧ άφύ- 

9 λακτον ην, το μεταζυ του τε μακρού καΐ του Φαληρικού, τα 
Βε μακρά τείχτ) προς τον ΙΙειραιά τεσσαράκοντα σταδίων, ών 
το εζωθεν ετηρεΐτο' και του ΙΙειραιως ζυν 'Μουνυχία εζηκοντα 
μεν σταΒίων 6 άπας περίβολος, το Βε εν φυλακή ην ήμισυ 

ΙΟ τούτου. Ιππέας δ' άπέφαινε Βιακοσίους και χιλίους ζυν ίπ- 
ποτο$6ταις, εξακοσίους Βε καΧ γιλίους τοξότας, καΧ τριήρεις 

II τάς πλωίμους τριακοσίας. ταύτα γάρ ύττηρχεν \\θηναίοις 
καΧ ουκ ελάσσω έκαστα τούτων, οτε ή εσβολή το πρώτον 
έμελλε ΤΙελοποννησίων εσεοτ^αι και ες τον πόλεμον καθί- 

1 - σταντο. έλεγε Βε καΐ άλλα οίάπερ εΐωθει ΤΙερικλής ες άπό- 
Βειξιν του περιέσεσθαι τω πολεμώ. 

XIV. οι Βε Αθηναίοι άκούσαντες άνεπείθοντό τε και 
εσεκομίζοντο εκ των αγρών παΙΒας και γυναίκας και την 

§ 7» τοττρωτο» '^.Ύ.Α.^. ταΐ^. το νρΟτοψ Η, όχλίταί Τ. 

§ 8. Λ(ΤΓ6ωί νηΐδ• Λγγ^οϊ Ν.Τ.Υ.Η. &1. (άβ Ρ. ί«ο. βΐ Β», β* Βγ.) Α.^. τρ^ΐί 
οοΓΓ. Ν. («ί ορ. πι. β&ά.). 6 ί Τ. καΐ τον οτα. Τ. . 

§ 9• τίίραίο. ΟΟΓΓ. Ν. (αίά ροβί. ϋί. 5θά ορ. ιη. β&ά.) το (βηίβ ίξωθ^ν) οιη. Γ. 
(ίβδίβ Βγ. ί80. Βά.). τ(ΐραΐ€ωί Α.Ί. νη1§. &η1β ΒβπβΓ. ■ηφω.ωί Ν. Τ. Ρ. Η. οιηη. Ββ. 
άθ V. ίβο. Α(1 το δ' έν Α.Ί. νηΐ^. ΒβΜί. το δ.^ ίν Ν.Τ.Υ.Η. ον -η» τημισν Α. -Ι. ναΐ^. 
ον οτα.. ρ&αοϊ Ββϋ. ην οτα. Ν. Τ. Υ.Ρ. Ρορρο, άβ Η. ίβο. Β», ι^ρ ί&ώΪΒ &ιιίβ ημ ίττερβιβ 
ροίαΐΐ. 

§ ΙΟ. ΑτΐφηπΊ. ί τριηρα^Ί. τλοζαοι/ί Τ.Ρ. (ίθδίβ Ββ.) Ββΐϋί. τλωζιιοι/ϊ Ν. ^ . 
τηΐσ. Ρορρο. τλωΐμοΐί (βίο) </. τριακο<τίου$ Ρ. (ίβδί© Βά. ί&ο. Βγ.). 

§ II. ΐητηρχον Υ. ΐητηρχεν Ν. έκαστα Οίη. Ν. &άά. Ν. ιηβΓ^. ιη. γ. τονρώτον 
Ν.Τ. ^.ι7. νπ1§. το χρώτον Υ.Η. 

§ 12. ί* Λλλα Τ. οΙα ηρ (δϊο) Τ. «ί άτόζΐίξιρ οιη. Ν. »ά(1. Ν. ηιβΓσ πι. γ. 
Τ4ΐ)ΐι1αιη 8&ΙΪ3 ηιΛθΐη ρ^Γίϊππι οα3ίο<ϋίίΐηιηι €ί ΐηοηδΐοάϋΗταιη ρΓββΙϊβί ϋϋ. ηιΐη. Τ. 
3(1 οίΐΐοβηι ρ4§ϊη8β. ΙΙγ XIV. ταΐδαί "γυναϊκαί Τ. εηρΓ35€Γ. ηΐ. 68<1. τταρασκ^υην Α.^. $' αυτών Τ. βιηβηίδ." ίτάΧξίΐί τν. 69, ι, ιιζ, ι, τίβΐθίηδ ο£ ΰιβ Αϋιβηΐωιβ (ου ρ?δία» ο1ι. 

6, ι. ι6, ωιά χολειτώί 1)€ΐο•νν § 2). τι. 87, ι 

§8. κύκ\ον = νίρίβο\ον. του μακροί) μήτΐ-,-ταΙί τώνδΐ διαβοΧσΙί άνατΐίθΐσθΐ 

ιηοΓβ ρΓβοίδβΙ;• § 9 ο&11β(1 τα μακρά τάχη, ...άξιώσομΐν πίθαν. κατα<τκ€νην 13 α 

α3 Λβ \^»11 ίο ίΐιβ ΡίΓΕβη3 ν&δ α άοηΙ)1β δαΜοϊβηΙΙν οοιηρΓθΙιβηδϊτβ \ίθΓά 1)αί ΙιβΓβ 

\ϊ^&11, 80 τό ίξωθ(ν. 8ββ οη ι. 107, ι. θχοίηιΐβδ οβίΐΐβ (ι. ίο, 2, 8ΐ)ονβ 5. 4)^ »ηίΙ 

§ 12. τ€ριέσ€αθαι. 8βθ Ι. 55, 2• οοηΐά Ιχβτάΐ^ ίηοΐαάβ \νΐν6δ ίΐηά οΜΙΛΓβη. 

V. ώ'ίΐΓβίβοΜ-ο ϊηιρϋβδ ϋΐΘ Γ6ΐαοί3ηί δο ττ/ι» άλλι;»- ίδ " &150.'' ξνλωσι» τα&γ Ι 204 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

αλλην κατασκευήν Ύ} κατ οίκον Ιγρωντο, και αντων των 
οικιών καθαιρονντες την ζνλωσιν' ττρόβατα δε και νποζΰγια 
€<; την Έίϋβοιαν διεττε/χψαντο και €? τάς νήσους τάς έπικειμε- 
2 να^' -χαλεπως δε αύτοΐς δια το άει εΐωθβναι τους πολλού9 ^ν 
τοις αγροις διαιτάσ^αι 17 ανάστασις έγίγνετο. 

XV. ζυνεβεβηκβί δε άπο του ττάνυ αρχαίου έτερων 

2 μαΧΧον Άθηναίοις τούτο, εττΐ γαρ Κ,εκροπος και των πρώ- 
των ^βασιλέων η Άττικη ες Θησέα άει κατά πόλεις ωκείτο 
πρυτανεία τε έχουσα και άρχοντας, και οπότε μη τι δεί- 
σειαϊ', ου ζυνηεσαν βουΧευσόμενοι ώς τον βασιΚέα, άλλ' 
αΰτοι έκαστοι εποΧιτεύοντο και εβουΧεύοντο' και τίνες και 
εποΧέμησάν ποτέ αυτών, ωσπερ και Έλενσιζ/ιοι μετ Εΰ- 

3 μόΧπου προς ^Έ^ρετχθέα. επειδή δε ©ησεύς εβασίΧευσε, γε- 
νόμενος μετά του ζυνετοΰ και δυνατός, τά τε άλλα διεκό- 
σμησε την χωράν, και καταΧύσας των άΧΧων πόΧεων τά τε 
βουΧευτηρια και τάς αρχάς ες την νυν πόΧιν ούσαν, εν 

§ 2. τΓολλουϊ ρι•. Ν. τΓολλούί ΟΟΓΓ. Ν. (α,άά. αοο. πι. γ.). 

πβ 

XV. συνΐβφ-ήκΐΐ Τ.Η. συνφεβήκΐί Ν. (βυρί'ίΐΗΟΓ. ιη. γ.). συνβπεβεβήκβι Υ.¥. 
(ίββίβ Βγ. " συνφΐβ-ηκΐί Αιι^. 8β(1 νί(1βίιΐΓ απίβα ίαΪ886 συι>εΐΓίβεβήκ€ί, φιοά βχίΐΒαθ 
βπηί Ιϋΐθΐ'αβ ςηαεάαηι" Βα.). 

§ 2. των βασιλέων των πρώτων Τ. ^ί θ•ησέα ΟΟΓΓ. Ν. (ροβί Ιίΐ;. ηι. Γ.), φκεΐτο Ιιΐο 
Ν. τΓβυτανεΐα τέ Ν. Τ. άρχα^ οοτν. Ν. (ϋΐ. 8ηρ. αρ• αάά. βρΐτ. άϊ οογγ. ροδί Ιΐί. ρ1. ΙίΙΙ;. 
Ο&ρ. πι. Γ. ίυϋ; άρχονται.) . άρχάί V. ξυνίεσαν Τ.Η. 

§ 3• ττόλίί' (ρΐΌ χώραν) Τ, τά βουλευτήρια οιη. τε Ν.Υ. ϊ* νεμομένου$ Τ. τά 

1)6 &(1άβι1 ίο ίΐιβ 1ΐ8ΐ οί νβΛαΐΒ ΐη Τΐι. ΙΙιβΪΓ οίνίο απΛ άβΙΛβίίΐίΐνβ ίιιηοΐίοπδ." 

βϊνβη 1)7 ΙιοΌ. ίΐ(1 ΡΙΐΓ^η. ρ. 35"• λΥΙιβη ΐη οουι•8β οί ϋηιβ Αίΐιβηβ 1)βο8,ιη6 

§ 2. ή άνάστασιι ΙιοΐΌ " πιί§Γίΐϋοη, οηβ ττόλυ, απά ίΐΐθ ο1(1βη ττόλευ δυηΐί ϊηίο 

Γβηιογαΐ," &8 Ηθτοά. ιχ. ιο6. τιι. 75» ι δ^μοι ογ Ά^^νβ^οίβΆ οί 5ημοι, ίοΓ ττολιτεύ- 

ιΐ8βά ίοΓ " ίΐιβ Ιϋ'θίΐΐίϊη^-υρ οί ίΐιβ οαηιρ" εσθαι "ϊναδ δπΙίδίϋηΙβΛ δημοτεύεσθαι ΐη ίΐΐθ 

ορ. άναστάντε$ νιι. 50, 3• 8ο εξανίστασθαι οοηάαοίϊιι^ οί " Ιοοαΐ οΙθΗΙίθΓαίϊοηδ," β. ζ. 

VII. 49> 3> ΗθΓοά. IV. ιο8, 115, λνϊίΐιοιιΐ; Βοιη. ΕυΙϊπΜ. ρ. 1314 § 49 ^ημοτευό- 

ύχβ ποΐϊοη οί α ταησναί /οι•ΰ£ά ηροη νιβη μενοί μετ έμον. Α οοΐΐοοϋοη οί ίοτίΓ 

δ// οίΐίβτβ, ίΐΐθ Π10ΓΘ οοηιιηοη τΐδ&ί^β οί (Ιβιηβδ Οβηοβ, ΡΐΌΐ)α1ίη<;1ιιΐ8, Τήοοι^ίΐιιΐδ, 

ίίΐθ ντοιάβ. μετανιστασθαι, μετανάστασίί ΜαΓΕίΙιοη, Γβίαίηβά ίη Ι&ίθΓ ϋπιβδ ίΐαβ 

(ο1ι. 1 6) ϋδυαίΐ^ βχρίθδδ νοΙηηίαΓΤ/ ιχ- (ϋβίϊη^ηίδΐιίηκ ηαπιβ οί τετράπολι^, ΕυΓ. 

ιηοναΐ. ΗβΓαοΙ. 80 τετράτττολιν ζύνοικον λαόν (Μα- 

XV. ετέρων μάλλον τ. 85, ι. Ιη ιν. ■ ραθωνα και σύ^κληρον χθόνα 32), Αηβί. 

92, 4 έττικινδυνοτέραν ετέρων την τταροίκησιν ΤιγαΐΒίτ. 295 Μ'?' ίΊ"* ^'''' ^ν τετρατττόλει τού- 

τώνδε ίχομεν ηοί -ή "έτεροι ((Ιιαη οΙΙιετΒ μόν τροπαΐον εΐη, οοιηιη&ιαοΓΕίϊνθ οί ίΐιβ 

Ήανβ) \)Μί ΓΗ,ίΙΐΘΓ ^ την των ετέρων {Ιΐιαη αηοίθηΐ; ΐηάβροηοίβηοθ. ωσπερ καΐ... 

ϋιαΐ ο/ οΙϊιετΒ). 8ββ οη ι. 71, 2. Ρογ " &8 ίοΓ ϊηβίαηοβ," " &8 ίΐιβ Εΐβιΐδίηϊαηδ 

ΙΗβ βαΓίγ 1β§βιΐ(ΐ8 οί Αΐίΐοα 8βθ Τΐιίτίνιτ. Ιοο αβ ιοβΙΙ α» σΙΙιβνΒ." 

Η. Ο.οΐι. XI. ΟγοϊθοΙι. XI. έπολιτεύοντο §3• έβασίλευσε "\)βο&το.β Ιίΐηζ." Ιη 

καί ^/ίοι/λει/οί-το: "αάπιΐηΐβίβΓθΐΙ 8βνθΓΕΐ1ν Αββορ'δ ίαΜβ ννΙΐΘΓβϊη ίΐιβ ΙιοΓδβ οουι- ι , —.. „.,„. ... 

βονΚζυτηριον αττοδει^ας και τΓρντανβΐον, ζυνωκισζ. παντας, 
καΐ ν€μομ€νονς τα αύτων ίκάστονς άπβρ καΐ προ τον ηνάγ- 
κασε μία ττολει ταύττ] -χρησθαι, η απάντων η^η ^ντεΚούντων 
€9 αυτήν μεγάλη γενομένη παρεδόθη ύπο Θησέως τοις επειτα' 
καΧ ζυνοίκια εζ εκείνου Αθηναίοι, ετι καΧ νυν τη Θεω εορτην 

4 ^μοτελη ποιοΰσί. το δέ προ τούτον η ακρόπολις ή νυν 
ονσα πόλις ην, και το υπ* αύτην προς νότον μάλιστα τε- 

5 τραμμενον. τεκμηριον Βε' τα γαρ Ιερά εν αύτη τη άκρο- 
πόλει και άλλων θέων εστί καΐ τά εζω προς τοντο το μέρος 
της πόλεως μάλλον ιΒρυται. τό τε του Δι09 του ^Ολυμπίου 
κάί τό ΤΙυθιον καΐ τό της Της και το εν Αι/Αναις Α,ιονυσου, 
ω τα αρχαιότερα Α,ιονυσια τη ΒωΒεκάτη ποιείται εν μηνΐ 

αντών Τ.Η. αυτών ΟΟΓΤ. Ν. (ροδί. Ηί. ΟΟΓΓ. δρίτ. ιη. γ.), τροτοΰ Α.-Ι. τιι1§. τρό τον 
Ν. Τ. V. Η. -^(νομέντ, μβ-^άλη Τ. 

στα 
§ 4• το (ίϋαίβ ντ' αύτην) ονα. Τ. μάλι ΟΟΓΓ. Ν. {στα 5τιρΓ830Γ. ιη. γ.), μάλιστα 

νρ ^ότονΝ-Υ. 

§5• ϊ άλλα;»» Τ. θίΐάν ίστι Ν.Τ.-4..7. ΤΤΐΙ§. τρο τοντον (ηί τϊά.) ρΓ. Τ. νρο τοντο 

-ίο) ΟΟΓΓ. Τ. (ιη. βαά. τοίηϋ ορ. ιτρ6$ τούτο), τό τον διοίΟΟΓΤ. Ν. (δαρΓαδΟΓ. ιη. γ.), τό, 
τΐ Α.^. τηΐ^. καχ (ροδΙ; ώσ-ιτΐρ) οηι. Ν.Υ. 

ρΐ&ϊηβά ίο ίΐιβ πι&η ίΐιαί ίΐιβ δία§ \?8εί6ά βηά ΟΙιβδίβΓίοπ -ηϋΐι ΟδπιΙίΠίΙ^β ώ βίβοί- 

Ιιίδ "ρ^δίτίΓΟ, ωιά. ϊη ΟΓάβΓ ίο Ιι&τβ Ιιϊδ ίη§ ηιβπιΙ)βΓ8 οί ρ&τΙίΕΠίβηί. Τΐιϊδ πιβ»- 

Γβνβηςβ βοοβρίβά ίΐΐθ πι&η'δ οοπίϋίϊοηβ βητβ οί Τΐιβδβηδ, 38 οίΙΐθΓδ 1ι3τθ οΙ)86ΓνείΙ, 

ίο 1)Π(Ήβ &η(1 ηιουηί αροη Μπι, ορτί τοΰ ίδ πιΟΓβ ίηαΐ7 ΓβοοΓίΙβ»! Ι)^ ϋν7 χχχι. 30 

τίμωρήσασθαι αυτοί έΐίού\ΐνσίν^-η(1ιΊΏΐ8ΐΙ) ά<Λ\ί\)τΆ βϊΐιϊ ίαϊδδβ, (^αββ ςποηύαηι ρα^α- 

ίβααιηβ Ηβηι-ί/οΓίΙι αίανβ) τφ άνθρώττφ ϋηι 1ΐ3ΐ)ϊ1ίΐηίβ8 ία ρΕτνϊδ ϊΐϋδ ο^ϋΐβΠϊδ 

ΑτίδΙοί. Εΐιβί. II. 2θ, 5. Μίτο τον ξυ- γϊοϊδψιβ οοηδ6θΓΛί& ηβ ϊη ηηαηι ητίειη 

νετοΰ (κί-κί.) οοπίίβηδβά ίοΓ /4€τά το^^ΐΛ^β- ςαίάβιη οοη<η7>ι<<ί ιη3ΪθΓβ8 δοί άβδβΓία 

τοϊ είναι, 33 ΡΙ&ί. Τ1ιβ3βΙ. ρ. 185 Ε /τολόϊ Γ6ΐϊί}Π6ΓΪηί, ίΐιαη ϊ>γ Οκβτο Ιιβ^. π. 2, •, 

"γαρ (1, ώ θεαίτψ-ΐ, καΐ ονχ, ώ$ ίλεγε θεό- ηΐ τβδίΓΪ Αίΰοί ροβίς[π&ιη Τΐιβδβαδ βοδ 

δωροί, αισχρό}• 6 -γαρ καλώϊ λέ^ων καλοί άίτηϊβΓατβ βχ αρήί θΐ ϊη 38ία, (ΐαοά αρρεί- 

τε κά-γαθόί. ττροί δε τφ κά\φ εδ (ΤΓθίησα$ ΐΛίτΐΓ, οιηηβδ δ€ οοηίθΓΤθ ϊπδδίΐ. δίϊΐΐ 

μι ... ΗβΓβ ΗθϊηιΙοΓί δίορί, βχρβοίϊη^ ΟΐοβΓΟ ιηβαηί ίΐιβ δβιηβ 1ιο\νβτΘΓ 1οοδβΐ7 

(ΐναι, 1)αί δΠΓβΙν ίΐιβη καλόϊ. δίώΐιααιη Ηβ 1ΐ3δ νπιίίβη, ίοΓ <1οη1)Ιΐ638 ϊη ίΐιβ οίοδβ 

ΙιβΒ οη ίΐιβ ρ38δ8§β ^νβη ΓβίβΓβηοβ ίο οί ίΐιβ ββηίεηοβ 1ιβ \ντοίβ, βοοοηϋη^ ίο 

ηΐ3η7 βχ3ΐηρ1β3. άρχάί, " 1)03Γ(ΐ8 οί ίΐιβ 8(1πιίΓ»1)1β οοηϊεοίτίΓβ ιηα<ΐ6 1)7 Ββ^β 

πΐ32ΪδίΓ807," ρ1θΓ3ΐ οί αρχή, ^Ιιϊοΐι 1ΐ38 &ηά Μ^ίΙνί^ δερ&ΓίΐίβΙν, βί δοί θΓοηί ϋάεπι 

1)ββη ηοίϊοθά οη ι. 96, 2. 8ο τάϊ κατά- βΐ Αίίϊοΐ {πΐίηώ&ι•^ βαίΛ ο/ Μβ οίτη ά€-ιηβ, 

σκενάί ι6 — την κατασκενην ίκαστοί. αβ ιοβΙΙ α» Ι^αηηρ ΐΗβ €0τηρΓβΗ€η»ίνί 

ξυντΐλούντων, " οοηηίίη^ ντϊΐΐι, ΐΜΊηρ ηατηβ). εορπίκιτοιοί/β-ι ηοί "οβ1βΙ)Γ8ίβ" 

ντϊΐΐι" ίοΓ ροΐϊΐϊοαΐ ηηϊοη, 88 8οοίΐ8ηΙΐ (λτΜοΙι \γοο1(1 Ιβ ποιούνται), 1)ηΙ "βρ- 

νίϊί1ιΕη§ΐ8η(1,ΐΓθΐ8ηάΐΛΓΪί1ιθΓ68ίΒπίαϊη, ροίηί" 83 πομτ-ην νοιεΐν, ά-γώνα τμεΙτ, 

ΒΪηοβ ίΐιβ Γθδΐ)6θίΐτβ ϋηίοηδ. Ορ. ιν. 8η<1 ίΐιβ Ιϋβ. δββ οη ι. 77> '• 
76, 3 Χαιράνειαν -η {$Όρχομενόν ξνντΐλεΐ, §5• «<" άλλων θΐάΐ', " οί οίΙΐβΓ δοάβ 

"οοιιηίδνί•ϊ11ι"ίη6ΐ6€ΐΐοηοί8Βθ6οί8Γθ1ι, 88 \<^βΠ 88 Αίΐιβηβ," Βΐιά § 6 «αϊ άλλα 

8δ, ίο πδβ 8 Ιιοιηε ί11αδΐΓ3ίϊοη, Βατηντεΐί "οΟιεΓδ 8δ ντεΐΐ 83 ίΐιοδβ ]α5ί βητυηε- 2θ6 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Ανθεστηριωνι, ωσπβρ και οΐ απ ^Αθηναίων "^Ιωνες €Τί και 

6 ννν νομίζονεην. ΙΒρυταυ Ββ καΐ άλλα 'άρά ταντγ) αρχαία. 

7 καΐ ΤΎ) κρηιητ} τύ} νυν μβν των τυράννων ούτω σκβυασάντων 
Εννβακρούνω καλουμεντ), το δβ πάλαι φανερών των πηγών 

ουσών Καλλιρρότ) ώνομασμβντ}, έκβίντ) Τ€ εγγύς ούστ} τά 
πλείστου άζια εχρώντο, καΐ νυν ετι άπο του αρχαίου προ 
τε γαμικών καΐ ες άλλα τών Ιερών νομίζεται τω υδατι χρη- 

8 οτθαι. καλείται δέ δια την παλαιάι/ ταύτη κατοίκησιν και η 
ακρόπολις μέχρι τοΰ^ε ετι ύπο Αθηναίων πόλις. 

XVI. τη τε ουν επΙ πολύ κατά την χώραν αύτονόμω 
οικηατει μετεΐχον οι Αθηναίοι, και επειΒη ζυνωκίσθησαν, 
δια το εθος εν τοις άγροίς όμως οι πλείους τών αρχαίων και 
τών ύστερον μέχρι τούΒε του πολέμου πανοικησία γενόμε- 
νοι τε και οικησαντες ου ραΒίως τάς μεταναστάσεις εποιοΰντο, § 6. αρχαία ταύττ] να1§. ταύτη αρχαία Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. &Ι. Α.^. 

§7• οϋτωί Η. σκΐυασάντων ^«ίντ; τε ^γγύ$ οιη, Ε. (ίββίβ Β&.). κέΚΐυσάντων 

8β(ΐιιϊ. 1ϊΙ)Γ. Α.^. καλλί/3077 Ν.ν.Ρ. (ίβΒίβ Βγ. καλλφόψ) Α. .7. καλλφώη Τ. ίκ(ΐι>οι 
8ρβοίθ8θ Ββΐίΐί. νϊ<1. ηοί. ϊίκΐίνη τέ Ν. Τ. 

§8, δέ (αηίβ δίά) οιη. Τ. ταύτψ κατ. Α. 7. γηΐ^. ταυ'τ-ι; Ν.Τ.Γ.Η. αϊ. άβΥ. Ιίΐο. 
Αά. ύπό αθηναίων Ν. Τ. Γ. (ίθβίθ Βα.; Η. ς[πο(1 Γβοβρΐ. 

XVI. τη.,.αΰτονομφ οίκησα μΐΤ€Ϊχον οιηηβΒ ρι-αβίβΓ (ιΓαβνΐαηιιηι ϊη ο[ΐΐο βιι- 
ρΓ8,80Γ. μΐτοίκέων νά, νϊ(1. 1ίΙ)η βί 8ο1ιο1. I^ο^11ι^οηβ1η οηιη θχρΙΐοΕΓβ ηβιηο ρο88Ϊΐ, 
ηβπιο βχρίϊοβ,ηάΐίπι 8ΪΙ)ΐ ριοροηβΓβ ά6ΐ)ΐιί1;. Ναιη ς[ΐιοΛ Ρορρο 8οηιηΐ&ί 1)Γβνΐ1;βΓ 
ββά 88,ίί8 Γβίιιί&νΐ 8(1 Ββιη. Ρ&18. Ιιβ^. § 384• Επιβη(ΐ3,ΐΓΪοβ ιη&ηνι οριιβ βδί, &ί 
ςυίδη&ηα θπαβηά&ίοΓ Ιοοηρίββ ροίβΒΐ; ϊηνβηίΓΪ? Ιη Ιοοο ρ&βηβ (ΙβδρβΓαίο Ιϊοβ&ί 
ρβήοαίαιη ββή οοηϊβοίτίΓίΐβ. οίκησειμεταχον νϊχ άϊδΟΓβρίΐΙ; (ά> οίκησεψΐτειχον ϊ.θ. 
οϊκησιν (εί βί ί ρβηηιιΐ3,1;& β88θ ηβιηο ββί ςηϊ ηββοΪΒ,Ι;) ίτ εΐχον. οίκησαν 8βπιβ1 ΐη 
οικησειμ οοΓΓϊΐρίο, τη βί αντονόμφ ρΓΟ 60 ς[ηθ(1 (Ιϊοϊ <1β1)ΐιϋ; την βί αΰτόνομον βροηίθ 

8α& 8βςαθΙ)3,η1;ηΓ. Ρογγο νίάβ ηβ ρΓΟ τε οΰν Τ1ι. δ' οΰν βΟΓΪρδβηί. έπιπολύ Ν. Τ. 

Α.7. να1§. Εηίβ ΒαιιβΓ. έπΙ πολύ Η. οι (αηίο αθηναίοι) οπι. Ν.Υ. τών τε αρχαίων 
Α.7. νη1§. των αρχαίων Ν.Τ.Υ.Η. (" & ριίηια ηΐ3.ηιι οηί άβηκίθ &ά80ΓΪρίιαπι βϋί" 
Β».). Γβ Ρ. ίίΐο. Βα. Βγ. ττανοικεσία Τ. μεταστάσεις Ν.Υ.Ρ. (" Β^ΙΙϋΙ)» να β, να&η. Γ&ίβά." νομίξουσιν 1186(1 8,1)8θ1πίβ1γ, §8. ττόΧις: βχαηιρίοδ οί ί1ιΪ8 ιτ8β αι•θ 

"οοηίίηυβ ίΐιβ ιΐ8α§β." δββ οη ι. 77» 8. ίουη(1 ί1ΐΓου§1ιοϊΐΙ ίΐιβ ΒγδίδίΓ. αηίΐ βίβε- 

8ο § 7 νομίζεται, " ίΐιβ η88,§θ Ϊ8 οοη- -ννΙΐΘΓβ ίη'ΑτίβίορΙιειηΘΒ; &ηά ϊη Τ1ι. ΐη 

1;ϊηιιβ(1." ρηΜίο (1οοιιηΐ6η1;8 ν. ι8, 9, 23> 5> 47> "• 
§ 7• ίκείνη : Ι αιη ηο* ρΓ6ρ&Γβ(1 ίο XVI. Ι Ιιορβ ηιγ οοη]6θΙιΐΓθ χηβ,^ οοπι- 

Γβΐβοί ίΐιΐβ τβΆάΪΏ^, υη(ΐ6Γ8ΐ;ίΐηάϊη§ ίΐιβ ηΐ6η(1 ίΐδβΐί ίο ίΐιβ Γβ&(1θΐ•. Ιί ίΐιβ άαΐίνβ 

ίουηί&ϊη αβ ίί ίΛ(;7ΐ Μ?α8 1)βίθΓ6 ίΐιβ &1ίβι-8,- \νίί1ι μετέχειν οονίά. ιηβαη "ίο Ιιβ,νβ & 

ϋοη πΐ9,άβ 1)7 ίΐιβ ΡΐδίδίΓαίϊάαβ οοηιρΕΓβοΙ 81ι!ιγθ ίη" &ά ■ννεΐΐ 8,8 "ίο 1ΐ8νβ 8 βΙΐΗΓβ 

ν^ΐίΐι ϊίδ 2)Γ68βηί &ρρβ8Γ&ηοβ. 8ο τε.,.καΐ ΐνϋΚ," ΒίϊΠ ίΐιβ ίβηαηί οί α (Ι^νβΐΐΐηβ 

οοΓΓβ8ροηά. Ι &(1πιίί 8ί ίΐιβ 88ΐηβ ίϊπιβ οουΙΛ οηΐγ ίΐιβη 1)β 88ΐά "ίο Ιιανβ α 81ι8γθ 

Ιΐιβ ίαοΐΠίγ οί Ββ]ί]£6Γ'8 ο1ΐ8η§β, 97 (27) »η<1 «'«" ϊί ί1αβΓ6 \ν&8 α ΐοϊηί ίβηαηί. Βιιί 

οι 1)βΐη8 8θ ίι-βί^τίθηίΐγ οοηίΐΐ8β(1. λΥΌ 8ηοΙι ηαβ&ηΐη^οί ί1ΐ6 ίίαίίιγ Ϊ8 ϊιηροδβίΜβ. 

Ιιανβ 8η ίηδίαηοβ 8ΐ)ονβ, ιι. 8, 5- ϊΐιο ραβΒα^β αοοοΜίη^ ίο ταγ 8ΐΙβι•8ΐίοη ι ξτγγραφη:^ β. ι ι. 15—17• 207 

αλλω9 τ€ και άρτι άνειληφότες τάς κατασκζνάς μβτά τα 
ΜηΒίκά, ^βαρύνοντα δε καΧ χαλεπωζ εφερον οικίας Τ€ κατα- 
λίπόι^τες καΐ Ιερά α δια παντός ην αντοίς εκ της κατά το 
άρχαΐον πολιτείας πάτρια, Βίαιτάν τε μέλλοντες μεταβάλλειν 
και ούΒεν άλλο η πόλιν την αύτοΰ άπολείπων έκαστος. 

XVII. επειδή τε άφίκοντο ες το αστν, ολίγοις μεν 
τισιν νπηρχον οικήσεις και παρά φίλων τινάς η οικείων 
καταφνγη, οι δε πολλοί τά τε έρημα της πόλεως ωκησαν 
και τά ιερά και τά ήρωα πάντα πλην της ακροπόλεως καΐ 
του ^Ελευσινίον και ει τι άλλο βεβαίως κληστον ήν' τό τε 
ΤΙελασγικον καλονμενον το νπο την άκρόπολιν, ο και επάρα- 

Γβο. ΒπρβΓΒΟΓ." Βά. ί&ο. ΒιΛ. καΐ (ροβί Αλλα;$ τβ) οηι. Τ. πί ρ1. οιηη. τι. 72, 2. 
οΐκίαί τέ Ν. Τ. ιιη κατα\ΗΤΓοιη-ΐ$? διαχαντόί Ν.Τ.^ίί.ιΤ^. αύτοΰ Ν. τη1§. αύτοΰ &η 
αύτοΰ Τ. ρ. 1. άβ Ρ. ίβ,ο. Βά. Βγ. άβ Η. ί&ο. Β», αύτοΰ Α.^. άιτολΐίιτων οογγ. Ν. 
(ω ιη. Γ. ίιιϋ ανολ££ΊΓ€ΐΐ'?) 

ΧλΉ. ίταδη δέ Α. .7. τηΐ^. <?ΐΓ«δή τέ (δΐο) Ν. ΐπειδ-ή τε Τ.Υ.Η. άβ Ρ. ί&ο. Β». 
Βγ. ό\ί-γοι μίν τιν€ί ύπηρχον οικήσει ρΓ. Χ. όλίγοίί μέν τισι» ϋτηρχον οΐκήσίΐί ΟΟΓΓ. Ν. 
{σ 8ΐιρΓ3 -γοι δΟΓ. σιν οογγ. σ 8ΐιρΓ3 ει 80Γ. ιη. Γ.), ^λουί Ν.ν. τα ΐρ-ημα οηι. τί Ν.Υ. 
έρημα Βγ. φκ-ησαν Ιήο Ν. τά (&η1β "ηρφα) οηι. Τ. τοΰ βλ. οογγ. Ν. (οί? ηι. γ.). 
κλΐίοτον Ν.Τ.Ρ. (ΐβδίθ Βά. ί&ο. Βγ.) Η. κλψστόν Α.^. τιιΐ^. τό, τβ οογγ. Ν. (, 8(1(ί. 
ιη. γ.), τό, τΐ Ί.Α.7. ττύζ. έπάρατον ρΓ. Ν. έπάρατόν τε οογγ. Ν. (8ά(1. &11;. βοο. εί τε 

18 "Τΐιβ Αίΐιβηίαηβ ίΐιβη {Γ63ηηιΐη§ ίτοπι άλλοι ιτοιδίοΐί δλλαυ χρωνται, συμτοσίοΐί 

θ1ι. 14) βΙϋΙοοηίΐηαβάΙΙιβΐΓ §θηβΓ3ΐϊη(ΐΘ- τε άρδοντεί αντοίί έτέροι$ τε όσα τούτων 

ρβηάεηί (1•«•θ11ίηκ ίη ΐΐιβ οοτιηΐΓ7, βηά άδελψά, τότ' εκείνοι, ώί ίοικεν, άντΙ τούτων 

1)βοαιΐδβ, βίίθΓ Ιΐιβ ιιηϊοη, ^βί &00θΓ<ϋη§ οΓϊ λέγω παίζων διάξει. Αδ ίη ίΐιβ βΓδί- 

ίο αδ8§β ίΙΐΘ ιηΕΪΟΓίί^ Ιι&ά 1)ββη 1)θΓη βηά οιαοΐεά ΡΙ&ίοηίο ρ&βδΕ^θ ϋ Ϊ3 (ϋίΕουΙί &ί 

άντθίΐ; ίη ίΐιβ οοηηίΓ7, ΐΐιβγ Γβ1ηοΐΕηίΐ7 βτδΐ ΒΪ§1ιί ίο Ββρ&Γ&ίβ μανθάνων ίτοπα διε- 

οΐι&η^βά ϋιοΐΓ &1)θ(ΐ6δ." κατασκενάί : τέλεσαν, 80 ϊη ίΐήδ ε11 δβθηι ίο 1ι»τβ 

866 οη 15, 3• καταλείποντε^ 8ΠΓ6Ι7 ^οίηεά παίζων ■ννϊίΐι διάγει. ΒαΙ βΓδί, ο&η 

866Πΐδηβθ688&Γ7 68ρ6θί8ΐΐ7&3/ΐιΑλοντεϊ οΤί λέ-γω παίζω ΐΩ.βΆΏ. ί1ΐ6 δ&ηιβ 8δ εν οΐί 

μεταβάλλειν Άηά άπολείπων ίοΆονί. "ΤΙ167 λέγω π.? Τ^β 1ΐΕΤ6 Ιιβίο^ Ε τοΰ εν \ό•/οΐί 

ίβΐί 1ΐΘ&νίη688 οί Ιιεβχί εΙ ΙβΕτίη^." δυναμένου ταί^ιι/. δβοοηάΐχ, άοβδ 8οογε- 

ούδέν άλλο ■ή (;ΐί/ίίί αΐΐιιά ([ΐιατη) •ϊν1ΐ6Γβ ί63 ηΐ6Εη ίΙίΕί ίΐιβ εβΓΪοαδ πίΕη ■«ϋΐ ρΕδδ 

(ιΓεβΙί Επά ΙιΕίϊη ΙεΕνβ οηί Ε ντοΓά \νΜο1ι Ιιίδ ίϊηαε ϊη (1ίδροΓίΐη§ ίη Επιπδεπιεηίδ, 

\ί"8 δηρρΐ^ (άο ηοϋύηρ €ΐ3β ϋιαη) ίδ 80 ενεη ίη ίΐιε ίηίεΙΙεοίιίΕΐ (ΙίδροΓί ? ΕΕίΙιβΓ 

Λνεΐΐ 1ίηο•«•η Εη ίϋοηι (δβε ΒηΙίηι. Ιηά. 1ΐ6 πιβΕηδ " Λνΐιεη οί1ΐ6Γ8 εγ6 ίηΛηΙβϊη^ 

ΡΐΕί. ϋίΕΐο§. Γν.) ίΙίΕί Ι δΐιοηΐά ηοί ΙΐΕγε ίη οίΙιεΓ ρΕδίΐηαεδ, ΓεοΓεΕίίη» ίΐιεηίδείνεδ 

ηοΐίοεά ίί, ίί Ι 1ιε(1 ηοί ίη ίΐιε οοπΓδε οί {ιηοίβίβηίηβ (ΗβΙτ οίαι/) \νί11ι &ο., ίΐιεη 

ηΐ7 εχρεήεηοβ ίοηηά ίί οοοΕδίοηΕίΙ^• & ντίΠ 1ιβ, χαΗβη ϊη Βροηϊνβ ΗιηηοιίΓ, οοη- 

8ίιιηι1)1ίη§ΐ3ΐοο]£ \ήί1ι α 1)ε^ηηεΓ. ΡΐΕί. Ιίηηε ίο τεοΓεβίε Ιώηδείί {άρδων έαντόν, & 

ΤΗεΕθί. ρ. 2θ6 Α ώί ουδέν άλλο μανθάνων 1)εΕΐΐΙίίιι1 βχΕπιρΙε οί ζειι^ηΐΕ) ντίίΐι βηοΐι 

διετέλεσαϊ (" 7ου οοηίίηηεά ίο άο ηοί1ιίη§ &3 Ι επί δρεΕίίίη^ οί." 

είδβ ίί•7ϋ7β ΐ€αΓηΊηρ'') ■)) τά (ττοιχίΓα...δια- XVII. τό άστυ ηοί 1ιεΓ6, Ε8 πδτίΕΐΙν, 

γιγνώσκειν πειρώμενοί. Α δίηιίΐΕΓ <ϋίβ- ίη οοηίΓΕδί ίο ίΐιβ ΡΪΓΕεπδ Εΐοηε, 1)ηί ίο 

οαΐί^ οί ίΐΐθ ρατΙϊοίρΐ6 ίοαηά ίη ΡΜ. ίΐιε ΰοηηίΓΐ/ Εί ΐΕΓ§ε &8 "«νείΐ. 8ο ΟίοεΓΟ 

ΡΙίΕεάτ. ρ. 276 ο εεεηΐδ είίΐΐ ίο ΓείΐηΪΓε ίη ίΐιβ ρΕδδΕββ &1)θτβ ςηοίβά Ιιβδ ηηοΙεΓ- 

6χρ1&η»Ιίοη. Τΐιε τνοΓΛδ 8Γ8 δταν δέ δίοοά ίΐιβ 1)θΓΓθ\νβά ΟΓββΙε ντοΓά. 2θ8 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

τον Τ€ Ύΐν μη ουκβίΡ και τι καΧ ΤΙνθικον μαντείου άκροτε- 
λεντων τοίόρ^β Βιβκωλνε, λεγον ώς 

το Πελασγικον άργον άμζίνον, 

"2 όμως νπο της τταραγρημα ανάγκης εζωκηθη. καί μοι ΒοκεΙ 
το μαντεΐον τοννα^ντίον ζυμβηναι η ττροσε^εχοντο' ου γαρ 
δια την τταράνομον ενοίκησιν αΐ ξνμφοραΧ γενέσθαι τη πόλει, 
αλλά δια τον ττόλεμον η ανάγκη της οίκησεως, ον ουκ ονο- 
μάζον το μαντεΐον ττροη^ει μη επ άγαθω ττοτε αντο κατοι- 

3 κισθησόμενον. κατ εσκενάσ αντο δέ καΧ εν τοΙς πνργοις των 
τείνων ΤΓοΧΚοΙ καΐ ως έκαστος που εΖννατο' ον γαρ εχωρησε 
ζννεΧθόντας αντονς η ττοΚις, άλλ' ύστερον ^η τά τε μακρά 
τείχτ) ωκησαν κατανειμάμενοι καΐ του ΐίειραιως τά πολλά, 

4 άμα δε και των προς τον πόλεμον ηπτοντο, ζυμμάχους τε 
άγείροντες καΧ τη ΥΙελοποννησω εκατόν νέων επίπλουν εζαρ- 

β τύοντες' καΐ οι μεν εν τούτω παρασκευής ήσαν. 

XVIII. 6 δε στρατός των ΤΙελοποννησίων προϊών άφί- 
κετο της * Αττικής ες Οίι^ότ^ν πρώτον, ηττερ εμελλον εσβαλείν. τα.. Γ.) καΧ (αηίθ νυθικου) οτα. Ν. μαντεΐον Τ. λέγειν Τ. (δαριαβΟΓ. ιη. θαά.) ^$ 
(ρΓΟ ώή Τ. έξψκήθη οοΓΓ. Ν. {θ ροβί. Ιΐί. οοΓΓ. ΠΙ. Γ. &η ίιήί -σθη? ηοη -ίσθη, η&ιη ή 
ρΓ. ιη. άΐβθΓίβ ΙββίίιΐΓ). 

§ 2. 5 (ρΓΟ η) 1 Ββ. τί} ττόλίί (δίο) τ. ο ονκ ρ1. οιηη. Βθ. (άβ Γ. ίαο. Βα.) 
όνομαξ^ον (8Ϊο) ΟΟΓΓ. Ν. (οογγ. ρΓ. ο (1β1. &00. βΐιρΓ. &1ί. ο ιη. γ. ίιιΐί; ώνόμαξΌν). ένόμάζον 
(βίο) Τ. (86(1 <αοο. άΜ. ίΓ&ηκν. οαΐ. ϊη<1ιιο1;.). το το μαντ. Τ. δβά ρΓ. το 1;Γ3,η8ν. οαΐ. 
ίπάτιοί. ττροΎΐδεί Ιιϊο Ν. έπα•γαθώ (βίο) ϊ. ίττ' άγαθφ ιτοτΐ Α.^. 

§ 3• έδύνατο Ν. Τ. συνΐλθόντα$ Τ. ψκ-ησαν (Ιιίο) Ν. ώκισαν Τ. ί' Τ. ττειραιέωί 
Α.^. γπΐ^. απίβ ΒαιιβΓ. ττεφαίώΓ Ν.Τ.Γ.Η. 

§ 4• κα-Ι (ροδί άμα δέ) οηι. Τ. ττρ Ν. ηπτοντο οογγ. Ν. (ρΓ. ο ορ. ηι. βαά.). 
ξυμμάχου5 τέ Τ. ξνμμάχον% τέ ΟΟΓΓ. Ν. (ο,άά. &00. ΒΐιρΓ. α βΐ; τε οογγ. ουϊ ιη. Γ.), 

τη 

ά•γ€ΐροντ€$ ΟΟΓΓ. Ν. (ο ορ. ιη. βίκΐ.) τώ ττελ. Τ. (βηρΓαδΟΓ. πι. θαά.). οί μ^ν Τ. 
6 
XVIII. στρατ Ν. άφίκίτο οογγ. Ν. (ο ηι. βαά. ορ.). 

§ 2. ξυμβψαί " ίο Ηανθ £ΐ ίαΐίϊίπιβηΐ;," 1)£ΐΙ)ΐ7 (1ίΐ1ίη§ ΐΙΐΘ §ίΐί1ιβπη§ ΐη ίΓοπι ίΗθ 

&8 ν. 0,6, 3 καΐ τ6ι$ άττό χρησμών τι Ισχυ- δίθ^θ οί Ροίίάαβα) οϋκ έλεαίρευ; 
ρισαμένοα μόνον, δή τοΰτο ίχυρώϊ ζυμβάν. XVIII. έσβαλΐΐν ίη ροίηί οί ίοΓΚί Ϊ8 

αϊ ξυμφοραί : δΐίρρίγ ίΓοηι ίΐΐθ αΙ)0Υθ θίΙΙιβΓ αονΐβΐ ογ /αίιΐΓβ. 8ο τεμεΓί» 2θ, 3, 

δοκοΰσι, £ΙΒ ιι, 4• ^^ βαλεΐν ΕηΓ. δηρρί. 33° ^τ' α^τον <ϊλλα 

§ 3• ΓΌγ ίΐιίβ ορ. ύιβ βΓίίρΜο άθΒΟΓίρ- βλήματ' έν κύβοΐί βαλεΐν \ νέττοι,θ'. Τΐαΐβ 

ϋοη ΐη Αχίδίορίι. Ε(ΐιιί1;. 79^ '^'^' ^ώι σύ ίδ οηΐγ ίη Ιΐιβ ΊηβηϊΙΙνβ, &δ βα\ω/ηΙ. Άηά 

φιΧεΐί 6ί τούτον όρων οίκονντ' έν ταίί φίλάκ- βάλω αον. βηΐΐ)., βαλων /η(. &ηά βαλών 

ναισι Ι καΐ Ύυτταρίοΐί καΐ πυρ•γί5ίοι.$ ίτοί αοι:, ο&ηηο* 1)β οοηίοαηάβά. Ιί ίδ &1δθ 

δ-^δοον {6ΧΆζζβι•9.αηζ Ιΐιβ Ιΐηιε, ογ ρΓο- ρΓθΙ>£ΐΙ»ΐ3? ταΓβ ; ίοΓ ΐΐιίδ ίοηη οί αοήβΐ ^ ΗΤΓΓΡΑΦΗΕ Β. II. 17—18. 209 

5 καΙ ως €καθέζοντο, προσβολάς παρ€σκ€νάζοντο τω τείχει, 
Ίτονησόμενοι μη-χαναΐς τ€ και αλλω τρόπω' η γαρ Οΐνόη ονσα 
Ιν μβθορίοίς τύ]<; Άττίκη^ και Βοιωτίας Ιτ^τείγιστο, και αντω 
φρονρίω οί Αθηναίου εχρωντό οπότε πόλεμοζ καταλάβοι. 

3 τάς τ€ ονν προσβολάζ εύτρεπίζοντο και άλλως «'διετριψαν 

^γρόνον ττερί αύτην. αίτίαν τε ονκ ελαχίστην Άρ^ίδα/χος 
ελαβεν απ αντον, ^οκων και εν τ^ ^ναγωγ-η του πολέμου 
/χαλακος είναυ και τοις Άθηναίοις επιτήδειος, ου παραινων 
προθύμως ποΧεμεΐν επει,Βη τε ζυνελεγετο 6 στρατός, η τε εν 
τω Ισθμω επίμονη γενομένη και κατά την άλλην πορείαν η 
(τχολαίότης ^υεβαλεν αυτόν, μάλιστα ^ε η εν τη Οΐνόη επί- 

5 σχ€(τις. οί γαρ ^Αθηναίοι εσεκομίζοντο εν τω γρόνω τούτω, 
καΐ εΒόκουν οί ΤΙελοποννησιοι επελθόντες αν δια τάχους 

§ -2. τοιησόμοΌΐ οογγ. Ν. (ό ροβί Πί. 2 "ύϋ. ο&ρ. πι. γ.), αντω τω φρονρίω Τ., τω 1)18 
εοπρίο. 

§ 3• ■ηντρΐν'ιξοντο Ν.Τ. ρ1. οπιη. Α. 7. ναΐ^. Ββ^]^ εντρετίξοττο ιν. 123, 4 οταη. 
1ΐ1)Γ. βί β&ά. 

§ 4- αΙτίαν τέ Ν.Τ. διφαλίρ ΟΟΓΓ. Ν. (λ ρΟΒ* Κί. 2 Ιϋ;*. Ο&ρ. ΠΙ. Γ. ίαϋ δί4βα\• 
λεν). δέήίί-Ν. ί^οπι. V. δίοί^νΤ. 

" 5• διά τάχον$ Ν. διατάχουί Τ. Λ. 7. τάιηα τά ?ξω Ν.Υ. καταλαβΐΐι/ ΰοττ. Ν. 
πι. Γ.). ΙΗ 13 §βηθΓ&1ΐ7 ίοπικί εοοοιηραπίβά Ι)^ /μ- ΙιάΟιι, \3 οοοαδΐοπαΠ^ ίοπη(1 ία ΟΓθβ^. 

ίιΐΓβ νιΐάάΐβ, 6.§. ιτεσίΓν {αοτ.) ττεσΐΐσθαι ΡΙβί. Ρ1ι&Θ(1γ. ρ. 24δΕ Ί^ι^^ί οΰσίαν τε )γο2 

[ΐ'ηΙ.),Έ:0 μοΚΐ'ίν){μχι\ΐΙσθ(υ., θανείν){θανΐΐ- λόγο^ τούτον αυτόν τΐί λί'γων οι/^ αΐσχυ• 

σθαι. Τΐιβ ίοπηδ έσβαλάν, τΐμύν, ίοπηά ί/εΐτοί, ί1ιοα§1ι &1)ονβ ο τοί^το χ^ι; καΧ 

ϊη οτΐΓ ρΕδ5&§θ3, Βπά βα\€ΐι> ϊπ Εατΐρ., οί αρχή κινήσεων, τβηάβτβά. \)γ Ο'ϊοβΓ. Ταδο. 

οοατδβ Άτβ /ιιίιΐΓβ. Ι. 23» 53> ο^ ΕβριιΜ. τι. 2;, 27 ^"^ ίοιι^ 

§2. έτΐτείχιστο. Α ίοο ΙίίθΓοΙ ίτΗηβ- ήοο ρήποΐρΐτιπι Θ3ΐ ιηονεικίί. 

Ι&ίίοη "Ιι&ά 1)βθη ίοΓΐϊβθά" ηη§1ι1; ΙιβΓβ § 3• ένδιέτριφαν νάΐΐι χρόνον ββ 85, 8, 

ηιϊδίβ&ίΐ, οοηνβνϊη^ 88 ρΓθ1)8,1)ΐ7 ΐΐ 1ΐ88 \ϊΊί;1ιοαΙ χρ6νον ιιι. 29, ι, νιΐ• 8 1, 3• 

άοηθ ίο Ιιβ&ΐίβ ίΐιβ ί(1β3 οί & τεοεηΙΙΐ) καΐ Λλλωϊ, " &ιιά ίη οίΙιβΓ -νν&ίδ," 33 

(Γβαίβά ίοΓί. ΤΓΕΠδίΛίβ " Οβηοβ νΓ38 α νασαν ίδέαν 19, ι εΙιο-κ-Β. 

ίοΓίίβθίΙ ροδίίϊοη." 86Θ οη 2, 2, £ΐη(1 §4• έττιτήδΐίοί " & οοηνβηϊεηΐ; βηβιη7 

Ι. ΐ35> 3• ΓοΓ ίΐιβ εΐίβ οί Οβηοβ, ηοί ίο ίοΓ ίΐιβ Αίΐι.," 38 ΡΓορβΓί. τ. ι, 138 Εί 

1)β οοηίοαηάβά •νΓΪί1ι ίί3 η3ηιβ33ΐίβ άβηΐθ Λ'βηβπε ραβηβ ηΐίΐίί ΙιοβΙϊβ βπδ. 8ο 

3 ιηθπι1)βΓ οί ίΐιβ τβτρατολίϊ, εββ ί,β&ίβ ονκ ανωφελείς η. 33 1 4' ξνμφορώτατοι 

Τορο^Γ. οί Αίΐιβπδ Υοΐ. II. ρ. 129, Χ3θ• προσιτολεμησαι νιιι. 96, 5, ίΐπά βΙδβτί-ΙιβΓβ. 

"Ιί Λν33 ίοΓίϊββά ρήοΓ ίο ίΐιβ Ρβίοροπ- Τΐιβ (αΓάίη€$3 οί Ατοΐιΐάβπιαδ ί8ί1ΐΓθπ§1ι- 

ηβδίδη \ν3Γ, 3η(1 1)β03ΐηβ οηβ οί ίΐιβ πιοδΐ οαί ίΐιβ 03ΐΐδβ οί 1)ΐ3ΐηβ, ηοί ^ΓΪεηάΙϊηβΒί 

ΐιηροΓί3ηί άβίβηοβδ οί ίΐιβ Αίίϊο ίτοηίϊβΓ. ίο ίΐιβ Αίΐι. , ίΐιοα^ΐι ίΐιβ -ννοιά -«-οιιΐίΐ 

Ιί 8ίϊ11 βχϊδίδ ϊη πιϊηδ οιιάβΓ ίΐιβ ηαιηβ οί 1)β&Γ ίΜβ ιηβΕηίη^. Οί ίΐιβ Ιλγ^θ 8- 

61ΐ7ίίό-ΐ£3δίΓ0, &ηά Ϊ8 οηβ οί ίΐιβ ιηοδί 1)νιη<ΐ3ηοβ οί ■«■0Γ(ΐ3 άβηοίΐη§ ηβ3Γΐ7 ίΐιο 

οοιηρίβίβ βΧ3ΐηρ1ο8 οί & Οτββ^ ίοΓίτβδδ β&ηαβ ϊ(1β3 σχο\αώτ•ή$ Βββιηδ 3η άπαξ 

βχίδηί." ΝθΓί£ βρββοβ Υοΐ. ιι. ρ. 37^, Χε-^όμενον, ένίσχεσίί 1ΐ3ά 1)ββη ΠΒβά 1)0- 

377• α^ν "ί* (Οβηοβ) 33 8 §3ΓΓΪ3οη." ίοΓβ 1)7 ΗοιηβΓ Οιΐ^δδ.χτπ. 451 ίτ«' οΰτα 

Τ1ιΪ8 8ίίΓ3θΙϊοη, 8ΐιηο8ί ΐην3ΓΪ3ΐ)1β ίη έιτίσχεσα. 210 ΘΟΤΚΤΔ1ΔΟΤ 

ττάντα ετι ε^ω καταλαββΐι^, εΐ μη δια την εκείνον με\Κησιν. 

6 εν τοίαντη μεν οργή 6 στρατός τον ^Αρχ^ί^αμον εν τη καθέδρα 

7 είχεν. 6 δε ττροσ^ε^ζόμενος, ως λέγεται, τους ^Αθηναίους της 
γης ετι ακεραίου ονσης ενΖώσειν τι καΧ κατοκνησειν ττερα^εΐν 
αύτη ν τμηθεΐσαν, άνεΐχεν. 

XIX. εττει^η μεντοι προσβαλόντες τη Οΐνόη καΐ πάσαν 
ΙΒεαν πειράσαντες ουκ εΒνναντο ελεΐν, οΐ τε ^Αθηναίοι ού^εν 
επεκηρυκεύοντο, ούτω Βη ορμησαντες απ αύτης, μετά τα εν 
ΤΙλαταία των εσελθόντων Θηβαίων γενόμενα ήμερα ογΒοη- 
κοστη μαΚιστα, του θέρους καλ του σίτου ακμάζοντος, εσε- 
βαΚον ες την ^Αττικην ηγείτο δε ^Αρχ^ίΒαμος ό Ζευ^ι^άμου, 

§7• ό δί Τ. ίνδώσαν τι Ν. (ϋί. ΒπρΓ. τι βί ιιί ΥΪά. ίΐ,ά.οΙ. 8,00.). ίνδόσειν (βίο) οογγ. 
Τ. ΐΐν (ιη. Γ. νΐ(].). τι Α. τΐ Ύ.^. νυΐβ. 

XIX. ΐδύναντο οηιη. βί ΙϊΙογ. βί βάά. εΧθΐΐν Τ. άπικηρυκίύορτο Ρ. (ΙθβΙβ Βγ. ί&Ο. 
Β&.). ώρμήσαΐ'τ($ Ν. έσέβαλλον Τ. δ(^ οογγ. Ν. (ροδί. Ιίί. 3 νοί. 4 ϋ**• ε&Ρ• ίΐη ίιιί* 
δέ ό ?) δέ ό Ρ.Η. βασιλεύε οογγ. Ν. 03α ηι. γ.). §5• ^Ι μ^ διά : 3β6 οη Ββπι. άβ Ρ. Ιίβξ. 
§ 83. "Βιιί; ίοΓ, Ιιβ,ά ΐί ηο4 1)ββη ίοΓ, 
Ιιΐβ άβ1&7." 

§ 7- νερίϊδ(ΐι> 13 αΙΆβ ίοΐηβίΐ Λνϊίΐι α 
ραΓίίοίρΙβ ΟΓ ίηβηίϋνβ. 'Ψβ Ιιανβ ίΐιβ 
Ι&ίΙθΓ Ι. 35» 4» 1>β1ονΓ 20, 2, ί1ΐ8 ίΟΓίαβΓ 

2θ, 3• άνεΐχεν &8 νιιι. 94» ^• άνεΐχε 

βΙβο ιΐΒθά ϊηίΓαηδίίίνβΙ^ νιι. 48, 3• 

XIX. Ίτάσαν Ιδίαν, " ίη βΥθΓ^ ίοΓΠΐ οί 
1)θ8ίβ§ίη§," Ε3 πάντα τρόπον Ϊ8 οοηβίαπί- 

1^ υ8Θ(1. ΤΙΐΘ αΙίθΓαΙϊοη οί ό'/δοηκοστ•^ 

ίηίο πεντ-ηκοστ-ζ Μνϊΐΐ 1)Γίη§ Ιΐιβ ΐηναΒίοη 
Ιο ^ΐιηβ 26 &ηά, μάλιστα βχρΓθββΐη^ 
Γοιιηίΐ ηιιιη1)βΓ8, ίο οπγ ΜϊάβιιπιπιβΓ, 
Βαί Ι ίΐιίηΐί ΐΐ 1ι&8 1)ββη 8ΐιο\νη Ιΐιαί ίΐιβ 
ΐην&8Ϊοη οί ΡΙ&ίαββ, ιπιαβί \χ&\β 1)θβη ςυϋβ 
α ιηοηίΐι θ&γΙϊθγ. 8ββ ηοίβ οη 2, ρ. 3• Ιί 
νβ Γβί&ίη όΎδοηκοστϊ] Ιιθγθ, αηά ίοΓ δύο 
2, Ι Γβρί&οβ τρεΐί (γ' ίοΓ β', Ι αάιηϊΐ; αη 
αΙίβΓΕίϊοη ηοΐ; οοηιιηΘηάϊη^ ίίδβΐί οη ογϊ- 
Ιίο&Ι ^οηηάΒ) 'ννθ §βΙ &ί ρΓβοίδβΙ^ ίΐΐθ 
Β&ηιβ ά&ίβ, ΆΒ ΑηίΙιβδίθΓΪοη βηάβά ίη ίΙιίΒ 
γθίΐΓ οη ΑρΓΪΙ 7. ΟίΙιβΓ άίβίοΐΐΐίίθδ \ν1ιίο1ι 
1ΐ9,νθ 1οη§ ρβΓρΙβχβά οτιγ οΙΐΒ,ρίβΓ &Γβ \>γ 
βίίΙΐΘΓ οοη]βοίιΐΓβ 8ΐΐΓηιοιιηίΘ(1. Τΐιβ ^α- 
ίΐΐθπη^ οί οοηίίη^βηΐβ &ί ί1α.β Ιδίΐιηηιβ, 
ίΙΐΘ ΐ&Γά7 ορβΓ&Ιίοηβ 1)βίθΓ6 Οβηοβ, ίΐιβ 
αβϋνβ ίην&βίοη οί Αίίίοα ρΓθΙ)&1)ΐ7 Ιαεί- _ 
ίη§ ίοΓίγ άαγβ, \νί11 ηΐΕΐίθ τιρ ίΐιβ βίοΜΐ/ 
άαγΒ. Ι)8,1ίη§ ΙΙιβ ίην&δίοη ίΓοπι ίΐιβ Ιιβ- 
8ίηηίη§ οί ίΐΐθ 8ίβ§β οί Οβηοβ (ή έσβολη ■η έί την ^λττικην V. 2θ, ι) "«'ίΐΐ αΠοΑν ΙΙΐΘ 
ββι/ άαγβ. Τΐιβ 6θ1ίρ8β οί ίΐιβ Βΐιη Αυ^. 
3 (ο1ι. 28) β,ίίβΓ ίΙΐΘ ίηνα,Βίοη -ννίΐδ βηάβά 
ίβ αίβο οΙβθ,Γ. Ρίη&ΙΙ^ τοΰ θέρου$ καΐ τοΰ 
σίτου ά.κμάζοντο% 13 ίηΙβ11ί§ίΙ)1β. Ιί 8ρΓίη§ 
■ννΒ,Β ίΐΐθ βΒ,Γΐ^ ρ&Γί. οί ΒπηιηιβΓ αηά 1)β- 
β&η αϊ ίίιβ νβΓηαΙ βςηίηοχ (Βββ οη ι) ί,ΐιβ 
ΜίάδυπιπιβΓ οί Τ1ι. \νοϊΐΜ οοΓΓββροηά 

λνίίΐι ΟΠΓΒ. σίτου ακμάζοντος Ι ΓαΙΙιβΓ 

ιιη(1βΓ8ΐαη(1 ίο ιηβ&η "'ννίιβη ίΐιβ οοι-η 
■νν&δ ίη ίαΐΐ &α,τ" ϋα&η " λνΐιβη ίΗθ οοηι 
■νν&Β τίρβ ίοΓ ίΐΐθ βίοΐίΐβ," Ε Ββηδβ "ηΜοΙι Ι 
ρΓββυιηβ "ίνίΐΐ ηοΐ 1)β ϊηοοηΒίΒίβηί \νίί;1ι 
ΙΐΕΓΥβδί-ίίπιβ ίη ΑίίίοΕ Εηά 8ββηΐ8 οηΐ^τ 
ίο Βΐιίί ίΐιβ πιβΕηίηβ οί άκμαζαν, οΐ ακ- 
μάζοντες ίη Εββ ΕΓβ ίη Εη ίηίβηηβάίΕίβ 
ΒίΕίβ 1)6ίννββη οί νέοι &ηά οΐ πρεσβύτεροι 
Ατίδίοί. Είιβί. II. 14, ίΐιβ άκμη οί ίΐιβ 
1)0(ΐ7 1)βίη§ 1)βί\ί'ββη ίΙιίΓί^ ίο ίΙιίΓί7-ίίν6, 
ίΐιβ πρεσβύτεροι ΕΓβ παρηκμακότεί II, 13. 
8ββ εΙβο ι. 5, II• (ΡΐΕί. ν. Εβρ. 460 ε 
βχίβηάδ ίΐιβ άκμη ίο ίΐιβ ε^θ οί ίΐίί^-βγβ 
ίοΓ ΒρβοίΕΐ ΓβΕΒθη8, Ιιιιί Ιιίβ άκμάζοντεί 
ΕΓθ ηοί πρεσβύτεροι.) ΑάυΙίΕ ΕβδίΕδ 
Ταοίί, Αηη. ιι. 231 »<1ιι1ία8 Εΐιίυιηηηβ 
XI. 31, ιηΕ3^1)β Ε8 ΕίίίβΓ ίηίβΓρΓβίβ ίΐιβιη, 
ίοΓ ΤΕοίίτΐδ Ώΐί(ΐ]ιΙ οοηιηιβηοβ βρπη^ Εηά 
Επίιιηιη Εί ίΐιβ βθ[αίηοχβ8. 8ίί11 1 ίΐιίηΐί 
1ιβ ίοΠολνβά 1ιί8 οοηίβπιροΓΕΓίβδ, Εηά 
άοηβο νβΓ αάοΙβδΟβΓβί χιιι. 36 Βία^ββΒίΒ ίο 
ηηβ δβνβΓΕί \νθβ1ΐ8 1)βίθΓβ Με^. ΞΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. ι8— 2θ. 2ΐι 

« ΑακζΖαίμονίων βασίΧενς. καΐ καθβζόμενοί ετεμνον πρώτον 
μεν ^ΈΧευσΙνα και το Θριάσων πεδίοί^, καΙ τροπην ηνα των 
^Αθηναίων Ιππέων περί τους 'Ρείτονς καλουμένους εποιήσαντο' 
έπειτα προύχωρουν εν Βε^ια έχοντες το ΑίγάΧεων ορός δια 
Κρωπειας εως άφίκοντο ες 'Αχαρνάς, χωρον μεγιστον της 

3 * Αττικής των Βημων καλουμένων, και καθεζόμενοι ες αυτοΐ' 
στρατόπεΒόν τε εποιησαντο γρόνον τε πολύν εμμείναντες 
ετεμνον. 

XX. γνωμτ} δέ τοιαδε λέγεται τον ^ΑρχίΒαμον περί τε 
τάς ^Αχαρνάς ως ες μάχην ταζάμενον /ΑβΓί'αι και €5 το πεδίον 

' εκείντ} ττι εσβολτ) ου καταβηναι. τους γαρ ^Αθηναίους ηλ- 
πιζεν, ακμάζοντας τε νεότητι πολλτ) και παρεσκευασ μένους 
ες πόλεμον ως οϋπω πρότερον, Ισως αν επεζελθείν και την 

3 γην ουκ αν περιιΖεΧν τμηθηναι. επειΒη ούν αύτω ες Έλευ- 
σίνα και το θριάσιον πεδίον ουκ απήντησαν, πείραν εποιεΐτο 
περί τάς Άχαρνάς καθήμενος ει επεζίασιν άμα μεν γαρ αύτω 
6 χώρος επιτήδειος εφαίνετο ενστρατοπεΒευσαι, άμα δε και 
οί ^Αχαρνης μέγα μέρος οντες της πόλεως (τρισχιλιοι γαρ 
όπλιται εγενοντο), ού περιό^εσθαι ε^όκουν τα σφετερα δια- § 2. ίτΐμον Τ. θρίάσων ΟΟΓΓ. Ν. [σ να. Γ.), ρατούί ρτ. Ν. ρ^Ιτου! ΟΟΓΓ. Ν. 
{&άά. 800. ιη. Γ. πι. 8αρΓ& του$.) καλουμίνουί οογγ. Τ. (οι/ί ιη. β&ά.). ιτρονχώρουν Ν. 

ΒεΗί• νρουχώρα Έ. (ίββί. Βγ. ί&ο. Β».). αΙ'γάΚεον Ν.Υ. αΐ-γαλέων Τ. 6ρ (εϊο.) Α. 
κΐκρωττΐίαί Λ.^. Κΐκροπίαί να1§. κρωπίίαί Ν.Υ.Ρ.Η. ρ1. οιηη. Ββ. διακρωττιά! Τ. 
(φίκοντο Ν.ν. χωρίον Α.^Τ. νη1§. Βθίνΐί. χωρον Ν.Τ.Υ.Γ.Η. ("ϊη ςυο άβϊηάβ χωρίον 
ί&οίαιη, βΐ Βοοθηίαδ ιηιιί&1η8 βΓ&ί." Β&.) ρ1. Ββ. 

3- καΐ καθΐζόμίνά τε Τ. οι)τό Α. -7. ντύβ. Ββΐί^. αυτόν Ν.Τ.Υ.Γ.Η. ρ1. Ββ. 
■ον τ\ Ν.Τ. 
XX, τοι.ά5ζ Τ. καταβηναι Ν. (Ιϋ. βηρΓ. κατ νβΐ ιηβη(1. 1ίΐ)ή.). κάί (ρτο ώι) Τ. 

^λτι^ε Τ. τταρασκΐνασ μένουν Τ. ίττΐξΐΚθΐΐν Ν. (Ιίί. εαρΓ. &11;. ε νβΐ ιηβιιά. 
π.) ΊΓΐρίώάν ΟΟΓΓ. Ν. (ερ οογγ. &1ί. ι &άά, ιη. γ. &ιι ίηϊί; Ίταρώΐΐν^) 
§ 3• θρίάσων οογγ. Ν. (σι ιη. γ.). ό.χαρνη% Α.1. νηΐ^. άχο/)μεΐ$ Ν.Τ.Υ.Γ, (ίββίβ 
Β&. ί80. Βγ.) Η. μέ^α μένο^ Α.7. ίητλίταιΤ. ί&Οίΐ 

1 § 2. ΓοΓ'Ρείτοι/ί, "δαΙί-ΒρΓΐη^δ,χνΙιίοΙι, ϋιηβ ίΚβ (ϋηαΐηαίΐνβ βηίίΓβΐ7 εαρβΓΒβάβά 

0Γ085ίη§ Ιΐιβ η&ΓΓ0\ν Ρ358 Β,ί ϊίίβ βπίΓ&ηοβ ίη ρΓΟδβ, 18 οηβ οί ϋβ ντοΓάβ οοηιηιοη Ιο 

οί ί1ΐ6 Τ1ΐΓί3,5Ϊ&η ρΐ&ϊη, ίοπαβά ίΐιβ ηα- ίΐιβ οΙάβΓ Αίίίοδ ντϊίΐι Ιοηίο \9ΤΪίβΓ8 &ηεΙ 

ίιΐΓ&Ι 1)οιιη(ΐ2,Γ7 οί ίΐιβ Αίΐιβηϊ&ηβ Β,ηά ροβίβ. Τ^β &ηά 'ύ ΐη Αηίϊρΐι. ιιι. § 8 

Είβηδϊηϋ," βββ Ιιβ&^β Τορο^Γ. Αίΐι. Υοΐ. ρ. ΐ22 8ΐ. =664Β. του χώρου διαμαρτύιρ 

π. 131.. ΐ4ΐ• χωρον (αηά § 3 αύτ6ν) Ι έν φ διατρέχων ούκ αν έτλή^η. Ιη Ιιγ- 

τβ&ά λήϋι 1)βδί Μ88. "\Λ^β 1ΐ8νβ χωροί οιΐΓβ. ο. ΕβοοΓ. § 96 Ρ• ι6ο 81;. = 2θΐΕ. 

22, 3) χώρουί 25» '2• χί^ροί, ντΜο^ ίη ά^' ων καΐ τό χωρίον (τι καΐ νυν χροσ- 212 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

4 φθαρζρτα, άλλ' όρμησειν καΐ τους πάντας ες μάχην. €ί Τ€ 
και μη ίπεζέΧθοιεν έκείντ) τύ] έσβολτ) οΐ Αθηναίοι, άδεεστε- 
ρον η8η βς το ύστερον το πεΒίον τεμείν καΧ προς αντην την 
πόλίν χωρησεσθαί' τους γαρ Άχαρνεας εστερημενους των 
σφετερων ονχ^ ομοίως πρόθυμους εσεσθαί υπέρ της των αλ- 

5 λωΐ' κινΖυνεύειν, στάσιν δε ενεσεσθαι τη γνώμη, τοιαύτη 
μεν διάνοια 6 Άρχί8αμος περί τας Άχαρνας ην. 

XXI. ^Αθηναίοι δε, μ^χρι μεν ου περί Ελευσίνα καΐ 
το θριάσιον πεδίον ο στρατός ην, και τίνα ελπίδα εΐχον ες 
το εγγυτερω αυτούς μη προϊεναι, μεμνημενοι καΧ Πλειστο- 
άνακτα τον ΐίαυσανίου ΑακεΒαιμονίων βασιΚεα, οτε εσβαλών 
της Αττικής ες Ελευσίνα και %ρίωζε στρατω ΐΙεΧοποννησίων 
προ τοΰ8ε του πολέμου τεσσαρσι και Βεκα ετεσιν άνεχώρησε 
πάλιν ες το πλείον ούκετι προελθών (διο δι) κοΧ η φυγή αύτω 
εγενετο εκ Σπάρτης Βόζαντι γρημασι 7Γεισ^τ7^αι την άναγω- 

% 4. εττεΙζέΧθοίζν Ν, έξέλθοιεν V. εττεξίλθοιβν εν ρτ. Ρ. (ίβδίβ Βγ. ίαο. Βά.). άδε^σ- 
τερον ΟΟΓΓ. Ν. (ά ροκί. Ιϊί 2 Ιϊΐ;!;. ο&ρ. οογγ. ιη. γ.), τό, τε ττεδίον Α.^. νη1§. τό πεδίον 
Ν.Τ.ν.Ρ.Η. ρ1. οπαη. Βθ. 6$ αντην Α.Ι. ντιΐ^. ΝοΙεΜ1Ϊ3 ναΓΪβί&δ. 8θ(1 υί εν ΐηίβτ- 
άητΩ. ρΓΟ ΘΟ βδί ηιιοά Ι;ΕΐΙϊηΘ (ϋοΐίαρ ίη νίβίηϊα, 6 στρατοί έτι εν ταΐί Άθ-ηναΐί ο^ ιν. ξ, 
Ι (έν τ-§ ^ Αττική δντεί 6, ι), έν τ^ Έπιδαύρψ οι Άρ~/εΐοι ήσαν ν. 55» ι {εσέβαΚον 6$ Τ7]ν 

ο 

'Έπιδανρίαν 54, 3)» ί<^3• ηοη ιηβπιίηϊ έϊ ίάβιη ναΙθΓβ ϋ[ΐιοά ίη νΐβίηίαιη. ιτρ Ν. ιτρία 
Τ.ν.Ε.Η. ρ1. οιηη. Ββ. οΰχ δμοίω; Τ. νϊά. αά ι. 2ΐ, ι. στάσιν "ΐία βπίθηάαΐιιηι βΓδ,ί 
ίη 0ίΐ83. [Η.] ριο ιτασιν" Βά. Ιη Αβ8θ1ΐ7ΐ. ΡΐΌΐη. V. 354 τυφώνα θοΰρον, στάσιν 
δϊ άντέσττ) θεοΐί (Ιΐπ θβί ουηι οοηΐβοί, ϊϊηΛθπι ηΰΐηβπΒ ςαίΐιιΐδ ραιοΐυβ 8β(1 ηοηηηη- 
ςίπαιη υίϊίυΓ ΑβκοΙι^Ί. ν.ο. Βιιρρί. 516 αλλ' οϋτι δαραν χρόνον ερημώσει ττατηρ,Έ'βτβ. 1 8 1. 
XXI. μέχρι μεν ου Α^. νυΐ^. Ββΐίΐί. Ρορρο. μέχρι μέν ονν Ν. (8θ(1 ϊη ιηαΓ^. ου 
πι&η. <ϋνθΓ88, 8,1) βα (ΐυαιη άίχί "ιη. γ.") Τ.ν.Ρ.Η. (" 8Θ(1 ϊή Ιιοο ηΐΕηιι Γβοβηΐ;. οογγθο- 

6 
ίαιη οΰ " Βα.) αϊ. θριάσιον οογγ. Ν. {σι τα. χ.), στρατ Ν. θρίωζε οογγ. Ν. (ίω πι. γ.). 

σιν 
θριώξΐ Ε. (ίβδίβ Βγ. ίαο. Βα.). έθρίωξε Η. ττρδ τούτου Τ. τεσσαρσιν Τ. ίτε οογγ. 

σιν 
Ν. (ροδί ϋί. ε ιη. γ. ίοΓί. ίυίί ίτη). άνεχώρησε οογγ. Ν. (ω πι. θαά. νΜ.). ιτλέον Α.^. 
νιι1§. πλέων Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. αϊ. δώ βέ νηΐ^. δώ δη Ν.Τ.Υ.Ε.Η. αϊ. Α./. καΐ Ιιαΐ). (ηοη 
0Π1.) Ν. τηί 7^ί ν^ε- 7^7^ Ν.Τ.ν.Ρ.Η. οπιπ. Βθ. Α.Ι. 

αΎορεύεσθαι {λέ-γεται) των ευσεβών χώ ρ ον, 8ββ οη ι. 72, 2. ΤΗαΙ; ίΐιίβ Ϊ8 ίΐιβ αρο- 

χωρίον 18 ίΐιβ ΟΓαίοΓ'Β ο\νη -ννοΓοΙ, χωρον άθ8Ϊ3, α,ηά ηοί ούκέτι άνασχετ6ν έττοιοΰντο, 

Γβίαίηβά ίΓοηι ίΙΐΘ οΐά ίΓαάϊϋοη. 18 οΙβαΓ ίΓοιη μέχρι μέν οΰ.,.έπειδη Μ 

XX. §3• καΐ τούί ττάνταί : Τΐΐθ βηι- μεμνημενοι... δτε " ΓβιηβιηΙ)βΓΪη^ ίΗβ 

ρ1ια8Ϊ8-^νϊη8 ίοΓοβ οί καΐ Ϊ8 νβΓ^ 'ννβΐΐ ίίττιβ ίϋ/ίβ« ΡΙθΜοαηαχ..." Ετιγ. Ηθο. 109 

ϊίηοΛνη \νϊ11ι ττάί. ΤΗθΓβ αΓθ ηηπιβΓ0ΐΐ8 οΐσθ' 6τε χρυσέοΐί έφάνη ξύν δττλοΐί, οη 

οχαιηρίβδ ίη Τ1ι. αίοηβ. Ι Ιιατβ ηοΐΐοβά \ν1ιΐο1ι Ρογβοπ ββ,^β, "ρΐηβ Θ8ΐ; 8Ϊ ς[υΪ8 

80Π16 οη ϋθπι. άβ ¥. Εβ§. § 212. 8ίπιιι1 βί Γβιη ίρδαιη βί γθϊ Ϊ6ΐηρυ8 ςιι&ηι 

§ 4• τεμεΐν. 8ββ οη ι8, ι. 8Ϊ Γβιη βοίαιη ιηβιηοΓαΙ;." Τΐιβ ϊηνα8Ϊοη 

XXI. και τίνα έλνίδα εΐχον, " Ιιαά αηά Βΰάάθη ΓβίαΓΠ Ϊ8 1)Γίββ^ ΓαθηΙϊοηβά 
ίοηιβ Ηορθ," ίΐιονίδΐι καΐ τα&γ 1)θ αροάοίίο, ι. ι Γ4, 4• ττεισθψαι ταΐπτα αηά δίιηϊΙ&Γ ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. Π. 20—21. 213 

ρησιν)" εττειδτ) δε πψΐ *Αχαρνάς εΐΒον τον στρατον έξηκοντα 
σταΒίονς της πόλεως απέχοντα, ουκετι άνα(τχετ6ν εποίονντο, 
άλλ' αντοΐς, ώς εικός, γης τεμνόμενης εν τω εμφανεΐ 6 οϋπω 
εωράκεσαν οΐ γε νεώτεροι, οΰδ' οΐ πρεσβύτεροι πλην τα Μη- 
δικά, Βεινον εφαίνετο, και εΒόκει τοις τε άλλοις και μάλκττα 
1 τη νεότητι εττε^ιε^αι και μη περιοραν. κατά ξνστάσεις τε 
γιγνόμενοι εν πολλή εριΒι ήσαν, οι μεν κελεύοντες ε^ιεναι, οί 

3 δε' τιι^ες ουκ εώντες. χρησμολόγοι τε ηΒον χρησμούς παν- 

4 τοίους, ων άκροασθαι ως έκαστος ώργητο. οι τε Άχαρνης 
οιομενοι παρά σφίσιν αντοΐς ουκ ελαχίστην μοΐραν εΓι^αι 
Αθηναίων, ως αυτών ή γη ετεμνετο, ενηγον την εζοΒον μά- 

5 λίστα, παντί τε τρόπω άνηρεθιστο ή πόλις, και τον ΤΙερι- 
κλεα εν οργή είχον, και ων παρηνεσε πρότερον εμεμνηντο 
ούΒεν, άλλ' εκάκιζον οτι στρατηγός ων ουκ επεζάγοι, αίτιον 
τε σφίσιν ενόμιζον πάντων ων επασχον. 

§ 2. καταξνστάσεΐί Τ. τέ Ν.Τ. ίιτφίναι Α. Ι. γα1§. ϊξίίναι Ν.Τ.Υ.Γ.Η. &1. 
οΖ μίν.,.οΐ δι τινβί Τ, 

§ 3• χρησμοΚό-'/Οί τι Ν.Τ. ^δον Ιάο Ν. ων ■ηκροάτο Α.•Τ. τηΐ^. Λπίβ Β&αθΓ. ων 
άκροασθαι Ν.Τ.Ε.Η. &1. {ίβ V. ίαο. Αά.). άκροώσθαι (δϊο) Τ. ώί ΟΏΧ. Ν.Τ.Υ.Ρ. ωρμη- 
το Α.^. να1§. ώργητο Ν. (ώρμητο Ν. ιη&Γ§. ιη. γ.) Τ.Γ. ρΓ. Η. ("βχ ώρ^ψ-ο να. 
ίθχίη ΓθοβηίίοΓβ ιη&ιιπ ί&οίηιη βΓ»* ύρμητο" Β&.) άβ V. Ι&α. Αά. ϋιιΜί&ηίβΓ 

ΓΘΐίςΐΐϊ. 

§ 4- οΐ^ΐ Τ. άχαρν^ί Α.^. τα1§. άχαρνεΐί Ν.Τ.Υ.Ρ. (ί&β. Βγ.) Η. μοΙραν (&ΐο) 
Τ. 73 (810) Ν. 

§ 5• τταρψεσΐ Ιιίο Ν. τταρηνησε Τ. στρατη-γ Ν. ίνόμιξον' αοχτ. Ν. {ιτα.. βΒοΙ. νίά.). ι ί8β€ ΙβτΒ οοηίαΐη ηοί1ιΐη§ ίο (ϊ\νθ11 αροη (Είττη. Οπά. ϊπιτεταμένουί 433- 1 6), ίη- 

32, ι), 1)αί; την άναχ. ίβ ιηοΓΘ ίβΓρτβΙ; όρ-γωνταί. 
ηοίίοβ&1>1β. ΗβΓπι. ςτιοίθδ οατ ρ&888§β § 5. εκάκιζον, ηοί βΐηιρίγ " Ιίθρί οη 

ϊη ϋβ ηοίθ οη Επγ. ΟΓβδί. 175 {—'^^β &1)η8ίη§ Ιιϊπι," ΜΙ; " ο1ι&γ^§ Ιιίιη •«■ΐίΐι 

Βίηά. ) δστίϊ μ' εττάραϊ ίρτγον άνοσιώτατον, οο^3,Γ(Ηοθ." Ορ. ι. 105, 7> '^• 75ι 3» ΙΊ^*• 

■«•Ιιϊοΐι Ιίηβ ΙιοΐΛ-θΥθΓ ΙΗου^Ιι ϊη & ροβί 1ΐθ Ρ1ι&β(ΐΓ. ρ. ■2540 τολλά κακίζ^ων τ6ν τ€ 

6ΐΐ8ρβο1;3. (ΡΙ&ί. Κβρ. ιιι. ρ. 415 ^ '''°^- ■ηνίοχον καΐ τον ομόζυγα ώί δίίλ/ςι τε καΐ 

τον οΰν τον μΰθον δττωί αν Ίπισθύεν ίχείί άνανδρ'ιη. λιπόντε την τάξιν. δΐϋΐ κακί- 

τινα μηχανήν ; αάιηϋδ οί &η θχρίαπίΐίΐοη, ^«ι/ ίβ ηοΐ &1\να3•8 80 ΐίιηϊίβοΐ. ϋθΐη. 

&3 -«111 1)β 8ΐΐθ\πι οη ν. 36, ■:.) έπεξιέ- άβ ΟοΓΟη. ρ. 327 § 3°^ τηντύχην κακίζΐΐν 

ναι ΙιβΓβ &η(1 2 2, ι (ί^ίεί'αι § 2) ρτβεβηΐ; την οΰτω τα πράγματα κρ'ινασαν, Μίά. ρ. 

" Ιΐαβ7 νοίβά ίο βεΙΙ^ ίοΓίΙι." 53^ § 73 "^ '^°^ Μ^" (ίΛ€ ιηαη χείιο Ιιαά 

§ 3• ΤΗθ ίοπη ώργητο 13 ηοί ίοηηά οοιητηϊΙί«ά ΐΤιβ αΒεαηΙΙ) κακίΐΐν οΓϊ ίττραξε, 

βΙδβντΙΐθΓΘ, ί1ιοα§1ι 8αΐ(ΐΕ3 1ι»8 ώρτγωμέ- τόν δ' έτταινέσεσθαι μετά. ταΰτα άνασχόμε- 

νοίί : εκτεταμένου, έτιθυμοϋσιν, ίοΓ τνΐιΐοΐι νον καΐ κατασχόνθ' εαυτόν ίμε\\ον, Οοηοη 

Γβαά οργωμένοι^ (ογ ώργημενοΐί) Άηά ρΓΟ- ρ. 1257 § 5 "^οιδορηθέντοί δ' αύτοΐί εκείνου 

1)8,1)17 έτΓΐτεταμένω% έτιθυμοϋσιν, ΆΆ Είττη. καΐ κακίσαντοί {Ιιανίη^ τίρτϊηιαηάίά) αύ- 

Μα^. 629, 5°» Οήοη ΤΙίθΙ). 627, 35 "'ό^'^ <"^ μόνον περί ων εΙ$ ημα% ησίΚγαινον. II 15 214 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

XXII. ΤΙζρικλης δε ορών μεν αντονζ προζ το παρόν 
■χαλεπαίνοντας καΐ ου τα άριστα φρονονντας, πυστενων δε 
ορθώς γνγνώσκ€.ιν ηερί τον μη επεζιέναι, εκκλησίαν τε ουκ 
εποίει αυτών ουδέ ζύ\\ογον ονΒενα, τον μη οργή τι μάλλον η 
γνώμη ζυνελθόντας εξαμαρτείν, την τε πόλιν εφύλασσε και 

2 δι' ησυχίας μάλιστα όσον ε^ννατο είχεν. Ιππέας μεντοι εζε- 
πεμπεν αεί τον μη προδρόμους άπο της στρατιάς εσπίπτοντας 
ες τους αγρούς τους εγγνς της πόλεως κακουργεΧν και Ίππο- 
/>ια;)(ία τις ενεγενετο βραγεία εν Φρυγίοις τών τε ^Αθηναίων 
τέλει ενΧ τών ιππέων και Θεσσαλοΐς μετ αυτών προς τους 
Βοιωτών ιππέας, εν η ουκ έλασσον εσχον οΐ Αθηναίοι και 
Θεσσαλοί, μέχρι ου, προσβοηθησάντων τοΐς Βοιωτοΐς τών 
οπλιτών τροπή εγένετο αυτών και άπέθανον τών Θεσσαλών 
και * Αθηναίων ου πολλοί' άνείλοντο μεντοι αυτούς αυθημερόν 

3 άσπονδους, και οι ΤΙελοποννησιοι τροπαΐον τη ύστεραία 

4 έστησαν, η δε βοήθεια αύτη τών Θεσσαλών κατά το πα- 
λαιον ξυμμαχικόν εγενετο τοΐς *Αθηναίοις' και άφίκοντο παρ* 
αυτούς Λαρισαίοι, Φαρσαλιοι, [Πα/ΰάσιοι,] Κρανώνιοι, Πύ- 
ο 

XXII. νρ Ν. -^ινώσκΐΐν Τ.Υ. ^ι-γνώσκειν οογγ. Ν. (ροδί Ιϋ. -γν. τα., ©αά. ηβοηβ 

ρ. 1.). ίκκΚησΙαν τέ Ν. Τ., οι/χ βττοίει Τ. (βτιρΓβ,δΟΓ. ιη. βαά.). -η^ύνατο Α.Ι. τα1§. 
ί^ύνατο Ν.Τ.ν.Η. (ϊΜνατο Ρ. εϊ τβοΐθ ΐηίβΓρΓ. εΐίβηί. ΒβΙίΙίβΓΐ. ΐβ,ο. Β.). 

§2. ίτΓΤΓομαχ/α τί$ Ν.^. τίί Τ.ί7, νη1{;. βγ^ί-ίτο Ν. ^ .^. νιαΐ^. «'ρίγ^νετο Τ.Γ.Η. 

6 
»!. άθ V. ίαο. Αά. ββσο-αλοίϊ οογγ. Ν. (ο£Γ ιη. γ.), ιτρ Ν. (χεινΎ. αθηναίοι, οογγ. 
Ν. (&00. ραβί 1ϋ.). μίχρι.^ Ύί.'ΐ.Α.^. νιχΐ^. άβ V. ίβοβί Αά. άθ Ρ. ίαο. Βα. Βγ, μέχρι. 
Η. οι πολλοί Α.^. 8θ(ΐΐΐί, Ιΐΐιη. 

§ 3• τρότταίον Ν.ν. τροπαΐον Τ. 

§ 4• λαρισσαΐοί Ν.^.^. νυ1§. λαρισσαΊοί ρτ. Τ. λαρίσαΤοί οογγ. Τ. (ιη. β&ά.). 
"λαρίσαΐοι Ρ. (ίβδίθ Βγ. ί&ο. Βα.) Η. παράσιοι οιηη. ρΓ&βίθΓ ι Ββ. παράλιοι βχ οοη]. 
Οοΐίΐοΐ). €κ1. Βδ,υβΓ. 8βά ογΙππι β88β βχ υβ,γ. Ιβοί. Ββ^αβηϋβ παράσιοι νβΐ πυράσιοι &\η 
ϊαιη νϊάβηαηί. Μοχ πειράσιοι '^ί^.Α.^, νιχΐ^. ΒβΙΛ. πυράσιοι Η. Ρορρο. παράσιοι,... 
φΐραΐοι οτα. Τ. 

XXII. έκκλησίαν τ( οί'κ... πιόγθ γη,γθ ρο^ΓαρΙιβΓ ιηβαη8 οτιγ ρ1ΐ3,οβΙ)υΙ Βββιπδ ίο 

ίοΓ οΰτ€ (κκλησίαν. 8ο τβ οι;ί^ ΐη οίαυδβ Ιιανβ βΐνθπ ίοο ν&^ηβ & Ιοοαίϊίί^. Ρογ 

Ββοοηά Ι. 5, 2 (\ν1ιβΓΘ Ρορρο ΓθίβΓβ ίο ΐΐιβ ΤΙιβ88&1ϊ&η &11ίίΐηοθ 8βθ οη ι. 107, 9• 

ΗβΓίη. οη 8ορ1ι. Αηίί§. 759)> ^'^Β, 6. άσπόνδονί: ο έστι μί] δΐ7]θέντα$ σπον- 

§ 2. Φρυ-γίοΐί ηιιΐδί 1)6 α βροί ίη ίΐΐθ δων αΐτησιν πάρα ΙΙΐλοποννησίων. ούδί 

ηβί^ΙιΙίΟΐΐΓΐιοοίΙ οί ΑοΙι&ΓΠ&β ίΓΟίη ίΐιβ -γαρ ήσαν πάνν ■ήττηθέντΐί, ωστΐ καΐ δίψ 

οοηίεχί. Ιί Ϊ8 ηοί πιβηϋοηβά \)γ Ιιβαίβ θψαι σπονδών ϊνα θάψωσιν αύτούί 8οΙιο1. 
ηοΓ Ι)^ Βθ88, ϋβιηβη νοη ΑίίίοΕ. 8ίβρΙι. § 5• '''ν^ στάσίωί, "Μβ ίαοϋοη" (οηβ 

Βγζαηί. ?στι δέ τα Φρύ-για οίδίτέρωί, οΙϊ^&τοΥιϊοάΙ, ίΐιβ οΙΙιθγ άειηοοΓ&ίϊοΕί). 

τότΓΟί μΐταζύ {ρτό\)&1)1γ ηιβαηϊη^ έν μΐθο- ΝθΐΛβΓ τ^5 έαυτοΰ (ογ αντον) στάσςωί, ηΟΓ 

ρίοΐί) ΒοιωτΙαί και Άττικψ. τδ τοπικδν (κ%τέραί (ίΐιοαβίι ερβοΐοΐΐβ) βββπΐδ ηοοββ- 

4'/9υγ<ίΐ5ί, ώί Ί/ίί'γαρα Μίγο^€ΐ5». Τΐιβ ίο- Ββ,Γ}^. ΗΤΓΓΡΑΦΗ:Ε β. II. 2 2 — 23. 215 

5 ράσιοι, Τνρτώνιοι, Φβραΐοί. ηγουντο δε αυτώι/ εκ μεν Λα- 

ρίσης ΤΙολνμηΒης καΙ Άριστόνονς, άπο τηζ στάσεως εκάτε- 

ρος, εκ δε Φαρσάλου Μένων ήσαν δε καΐ των άλλων κατά 

ττόλεις άρχοντες. 

XXIII. οΐ δε ΤΙελοποννησίΟί, επειδτ} ουκ επέδεσαν 
αντοΐζ οΐ Άθηναΐοί ες μάχην, άραντες εκ των Αχαρνών εδτ}- 
ονν των ^ημων τυνάζ άλλους των μεταζυ Τΐάρνηθος και Βρι- 
-ζ Χησσου ορούς, όντων δε αυτών εν τύ) γτ} οι Αθηναίοι απέ- 
στειλαν τάς εκατόν νανς περί ΙΙελοπόννησον ασπερ παρε- 
σκευάζοντο, και φίλιους όπλίτας επ αυτών και τοζότας τε- 
τρακόσιους• έστρατηγει δε Καρκίνος τε 6 Βενοτίμου και 
3 Πρωτέας 6 Έπικλέους και Σωκράτης ό Άντιγενους. και οΐ 
μεν άραντες τύ) παρασκευή ταύττ) ττεριέπΧεον, οι δε Πελοττον- 
ι^ίτιοι χρόνον εμμείναντες εν ττ) Αττική όσου είχον τα έπι- 

§ 5• \αρίσσηί Ν. 4./. νη1§. \αρίσηί Τ.Γ. (ίββίβ Βγ. ίβο. Β&.) Η. ά,ρκηώνοχη Τ. 
ώ$ (κάτ6ρο$ Τ. (κατέραί 8ο1ιο1ΐ&8ίθ3 νίίβίητ 1β§ί88θ. 

XXIII. έτίξίασιν Ν.Υ.Ρ.Η. ςηοά νίάβ αί ρΓ0Γ8Π8 Γβρηϋβικίΐπη εΐΐ;, 8Ϊ ϊηίβΓρΓβ- 
ί8,ΓΪ Ιΐοβαί (π€ξΐ€ναι μίΚλουσι. πάρνίθο% Τ. πάρνητοί ^. βριλησσοΰ ϋΟΓΓ. Ν. {η ϋΟΓΓ. 
&άά. &00. τα. Γ. 1ΪΙ;. βηρΓ, ρβηιιΐί.). βριλυσσοΰ V. βρίλησσοΰ Ρορρο. 

§ 2. άπ^στΐλλον Τ. Αί τταρΐσκΐνάζοντο Ν. άθ V. Ι&ο. Αά. καρκίνοι '^.Α.^. νηΐβ. 
άθ Ρ. 1;εο. Β8,. Βγ. άβ Η. ί&ο. Ββ,. κάρκινόί Τ. "καρκίνοι Ιβ^βηΛιπη βδβθ Ατΐδ- 
1ορ1ι»ιιΪ3 νβΓ8Ϊΐ)Π8 ρ1ιΐΓΪιηΪ8 βγΐηοίίητ" Ρορρο. τέ βαρτΕδΟΓ. Ν. ιη. γ. 

§ 3- οΐ μέν Τ. έν (&ηίβ τη άττικη) οηι. Τ. δσον Ί.Α.^. ταίξ. δσου οογγ. Ν. (υ 
τα. Γ. ίτιϊί δσορ). δσου Ε.Η. ρ1. οίπη. Ββ. δ&α V. έσέβαλΚον Τ. ιτα/ΐίόί^ίϊ οογγ. Ν. XXIII. § 2. τά$ ^/τατό;/... "ΓΛβ Ιιιιιι- 
άτβά 8Μρ3 ΛτΜοΙι Ι ίοΐά ^οτι 1;1ιβ7 \ίθΓβ 
ββΐϋπβ Γβ&ά7." Τνβ Ιι&νβ 1)θβη ίοΜ 8θ 
17, 5• ΤΜδ πδβ οί ΙΚβ ϊιηρθΓίβοΙ; π§1ι1;- 
17 δί&ίβά 1)7 Αά. \π11 οίΐβη γθοιιγ. Ι 
ςΰοίβ οηβ ϊηδίαηοβ ΐτοιη ΗβΓοά. ιιι. 47 
τΐσασθαι βονΧόμενοι τοΰ κρητηρο^ τηί άρ- 
τογ^ τον Ύ)Ύον Κροίσψ (^οη Ιι&τβ ΙιθηογιΙ 
ΰΐ&ί 1)βίθΓβ Ι. 69) καΐ τοΰ θώρηκοί τον αύ• 
τοισίΆμασίί ό ΑΡγύπτου βασίΧΐύί ίττΐμψΐ 
(Ηαά ίβηΐ, ντΜοΙι Ι Ιι&νβ ηοί 1)βίοΓθ ιαβη- 
Ιϊοηβά) δωρον. Τ1ΐΐΐ8 ίΐιβ οΐ&αββ ίοΠοντ- 
ϊηβ 18 ίη1;β11ί8Ϊΐ)1β ; καΙ ^ίίρ θώρηκα έληί- 
σοΜΤΟ τψ ττροτέρφ ίτεϊ η τον κρητηρα οί 
Σάμιον " ίοΓ ίΐΐθ 83,ιηίΕη8 Ιΐδά ΓθΙ)1)β(1 ίΙΐΘ 
ΐΛΟθάββιηοηΪΕηδ οί α ΐΙιΟΓ&χ α5 ινβΙΙ ϋαβ 
1)6ίθΓβ &ο." 
§ 3• όσου 1)6ΐοη§8 ίο το Ιτιτ-ήδαα, 
Ι'ρΓονΐδΐοηδ ίοΓ νΐήοΐι," &8 σιτί' ημ^ρωρ 

8ο III. 1, 3• ■'■■')•' Πίί^αίλήι/ 

31113 ίο Ιι&νβ 1)ββη ηφ.α.γ εοιηρ&Γβά ^ίΐΐ ^ί Ώρωτόν τη! νέραν γη! ΙΠ. 9'> 3• 

1)1ΐί ΙίνΙΐβίΙΐβΓ ΙΐβΓβ ΟΓ ίΙΐβΓΘ ΟΓ ιη 1)θί1ΐ 

ρ&88&§βδ Ιατίίδ α οοΓΤπρΙϊοη ίδ Ιι&τά ίο 
άβοίάβ. Ιί οητ \γογ<1 ίδ οοηηβοίβά ^Λ 
■ιτέραν, ϋιβ άίΜθΐΐ11;7 1ϊβ3 ηοί δο ιηαοΐι ϊη 
8θοβρίΐιι§ ΰιβ ηοϋοη οί " βΟΓΟδδ 1)οαιιά' 

βΓΙβδ" (ί. β. "Ι&ηά ΟνβΓ ΐΐΐβ 1)ΟΓάβΓ8" 

Γ&ίΙιβΓ ί1ΐ8η " ίΐιβ 1)σΓ(ΙβΓ οοπηίΓ^ "), 

ί1ΐθυ§1ΐ "30ΓΟ88 Λν&ΙβΓ" 86βηΐ8 ίο Ιΐ&Υβ 

1)ββη ίΐιβ οΓΪ^ϊιι&Ι ιηβ&1ιΪΒβ (δββ Βιιίίιη. 
I^^x^1. Ατί. 91, ί• Ο- Η&γθ ΡΜΙοΙ Μηβ. 
Υοΐ. Ι. ρ. ι^ο /οΙΙ.), &8 ΐη &οοοπιιίΐιι§ ίοΓ 
ίΐιβ ίοπη χειραϊκη ίηδίβ&ά οί νβραϊκή, 
ΝβΐίΙιβΓ ΗοιηβΓ ηοΓ ΗβΓοάοίαδ 1ΐ88 
ίΐιϊβ Ιοηίδίη. ΛΥβ Ιι&νβ &1νΓ&7δ νέρην, 
τΐραΐη, νεράω (ΐη βΐίΙιβΓ δβηδβ "ίο ΟΓΟβΒ " 
ΟΓ "0&ΓΓ7 ΕΟΓΟδδ"), Τΐραιόω. Οη ίΐΐθ 
0θηίΓ8Γ7 *έρα! "Ππιϊί" Ιιβοοπιβδ πΐΐραρ 
ΟΓ ιτεΓραϊ, ττΐραίνω \>βθθταβΒ τταραίνω. Ιδ 
ΐΐ ίιηρο88Ϊ1)1β ίΐι&ί Παραΐίύί χη&γ \>€ οοη- 
ηβοίβίΐ \αί1ι ττέρα!? II &η(1 ΐίαραίον νιιι. 

15—2 2ΐ6 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ Τϊ^δεια άνεχωρησαν δια Βοιωτών, ονχ^ 'Ο'^^Ρ εο'ε^δαλοζ^• τταρι- 
6ντ€.<ζ δε 'Ω,ρωπον την γην την ΐΐβίραϊκην καλονμενην, ην 
4 νβμονταυ Ώ^ώπιοι * Αθηναίων νττηκοοί, ζΒηωσαν. άφίκόμενοί 
δε !? Πελοπόζ/ι^σ-ον ^ιεΚνθησαν κατά πόλεις έκαστοι. 

XXIV. άναχωρησάντων δε αΰτώι^ οΐ ^Αθηναίοι φύλα- 
κας κατεστησαντο κατά γην και κατά θάλασσαν, ωσπερ δτ} 
εμεΧΧον δια παντός τον πολέμου φυλάζειν καΧ -χίλια τά- 
λαντα άπο των εν τη άκροπόλει χρημάτων εΒο^εν αντοΐς 
εξαίρετα ποιησαμένοις χωρίς θεσθαυ και μη άναλονν, άλλ' 
άπο των άλλων πολεμεΐν ην δε τις είπη η επι^ηφίση 'κινείν 
τα χρήματα ταύτα ες άλλο τι, ην μη οΐ πολέμιοι νηίτη 

(α ΐη. Γ. ίυίΐ περώντβή. ΐΓεφαΐκην οπιη. τιί νίά. Τραΐκην Οα8αηΙ>. Άά 8ΐΓ£ΐΐ)οη. 
ρ. 404 = 618, Ηβγη. &ά Ηοιη. ΙΙΪΒ,ά. ιι. 498, βΐ ηυρθΓΓΪιηβ Ρορρο βχ 8ίβρ1ι. Β^ζαπί, 
ϊη Ώρωττόί : και θονκυδί5ψ δευτ^ρςι• τταρώντι Ώρωττόν την Τραϊκην καλονμένην, ην 
νέμονται Ώρώπιοι Αθηναίων υπήκοοι, έδ-ηωσαν. Υϋ. ηοί. αθηναίων υπήκοοι οιη. Ν. 8,(Μ. 
Ν. τη&τζ. τα. τ. 

§ 4• καταπόΧΐΐί Τ. 

XXIV. φύλακα! Α. Ι. νπ1§. αηίθ ΒαηθΓ. φυλακαί Ν. Τ. άβ Υ. ίαο. Αά. άθ Ε. Η. 
ί&Ο. Βα,. "φύλακα! Ε." Βγ. 6γ§ο φυλακάί Ε. βί ρ1. οιηη. Ββ. διαπαντόί Τ. Α. Ι. 
ψηφίσηι Ε. (Ιβδίβ Βγ.). ψηφίστ] Βα. (" έπΙ α ηιο,η. ιβο. 8ΤΐρβΓ80Γ."). ψηφί^χιν ηοηηίδϊ ΙΟ, 3 1)6ΐοη2 ςιιίίβ αβ ηηιοΐι ίο Ιΐΐθ ηοΐίοη 
οί ίσχατοί &Β ίο ίΙίΕί οί μεθόρια. Μ&γ ηοί 
ίΐιβη ή ΤΙειραϊκί] ^η (ΐί ίΐΐθ ίηιβ Γβαάπι§) 
ΒΪιηρΙγ ιηβαη "ίΐιβ βηά-Ιίΐηά," ηβϊίΙιβΓ 
άΐβίίηοίΐγ &88βΓίϊη§ 8, οίαίιη οη ίΐιβ ρΕίΓί 

οί ΑίΙΐΘΠΒ ίο ίΙΐΘ (ΐΘΐ)ίΐίθαΙ)1β (ϋδίΓΪοί 8,3 

ρ&ιί οί ίβηϋοτγ, ηοΓ αάιηϊίίϊη§, ■ννΐιϊοΐι 
"οοιιηίΓγ 8,ΟΓ088 ίΐΐθ 1)ογ(1θγ" ηιί§1ιί άο, 
ίΐι&ί Ϊί \ί8,8 Τ]ΐΘΐ)£ΐη ρΓορβΓί 7 ? Τ1ιί8 οοη- 
ϊβοίτίΓθ — \ν1ιίο1ι Ι ίΙίΓο^ν οΐΐί -η'ίίΐι οοη- 
βίάθΓίΐΜθ (ϋίΕάθηοβ — Ϊ8 \βτγ ίίΐνοπΓ£ΐΙ)1β 
ίο Ριοί. Ρθ7Γοη'3 ρι•ορο8β(1 ΒυΙ)8ίίίηίϊοη 
οί τή$ ΐΐΐΐραϊκη! ίη ιιι. 91, 3• ΤΙιβΓθ 
ΠΕΡΑΙΚΗΣ -ϊνοπία 1)θ ηβ&Γ ΠΕΡΑΝΓΗΣ, 
Ηΐιά ΠΕΡΑΙΚΗΝ να&γ Ια&Ύβ οηοβ Ιιαά 
ρΐ8,οβ ϊη ίΐΐθ ίθχίδ οί Τ1ι. , ρ088Ϊ1)1γ 8,ΐ80 
8ίβρ1ι. Βγζ. ταα&γ Ιι&νβ ^νβη ΠΕΡΑΙ- 
ΚΗΝ οοητιρίβά, ί1ΐΓ0ΐι§1ι ίΐΐθ ιπογθ ίΐιαη 
οηοΘ ρΓΟχίηαίί^ οί ΓΡΑΙΑ (ιπθηίΐοηβά 
αίδο ιιηάβΓ Ύάνα^ρα), βΓ8ί ίηίο ΡΡΑΙΚΗΝ 
ίΐιβη ίηίο ΓΡΑΙΚΗΝ. ΤΙιθ ίορο^τίΐ- 
ρΐΐθΐ'β &Γίϊο1β 18 80 ΐΐΐιηΙ)1θοΙ, ίΐι&ί ϊη ευοίι 
& ίβ,ΓΓα^ο οηβ 1ιαι•άΐ7 Ινηο'η'Β ίοΓ ■ννΐιαί 
ρητροδβ 1ΐθ ς[νιοίβ8 ίΐιβ Τ1ι. -Λ-ΟΓάδ. ΤΙιθ 
ΛνΓΪίβΓ ΐη ίΗβ Ρΐιίΐ. Μυ8. ιηβηίϊοηβά 

&1)ονθ Ιβί ιηβ ϊη ρα88ίη§ Β,δΐί ηι^ 

ΓβΕ(ΐ6Γ8 ίο Βΐΐΐάγ ΐί : ΐί -«-ΐί! τβ-ρ&γ ίΙΐΘ 
ίΐιη^ δ8.3'8, " Ηθ ενΐάβηίΐ^ οΐίθβ ί1ιΐ3 ρίΐ88α§β 8,3 αη βχαιηρίβ οί ίΗβ Π8β οί 
ΏρωτΓοϊ 8.8 Ε ίθΐηΐηΐηθ." (ρ. 193•) Ι 
ί1ιοα§1ιί 80 οηοβ: Ι ηον ίΐιΐαΐί Ιιθ οΐίβθ 
ΐί ίοΓ ίΐΐθ ίοιηι Ώρώπιο!, & ίοττη Ώρω- 
πΐΐύί Ιιανΐη^ ΙίβίοΓθ 1)Θβη ^ΐ^βη, ββρβοΐβΐ- 
1γ 88 1ΐθ Ιΐ88 8ΕΪ(1 \>βίονβ λέ-/εται καΐ 
άρσβνικω!. Θουκυδίδη! όγδότ; (6ο, 2, Εηά 
ΐηνΕηΕΐ)ΐ7), ίχοντβ! οΰν τον Ώρωπόν άφι- 
κνοΰνται είϊ την "Ρόδον, Τραϊκήν Ϊ8 αΛορί- 
βά \}γ (χΓοίΘ VI. 1 8ο, Βθ88 ΙίΕΥΐη^ ίοτιηά 
ΐη αη ΐηδΟΓΪρίΐοη Τραη! ΓΕη^βά πηάβΓ 
ίι•ΐΙ)θ ΡΕηάΐοηΪΒ, Ββηιβη τοη ΑίίΐοΕ ρ. 3• 
Εθ88 ΙιΐπίΒθΙί ρ. 8 Ϊ8 80 οοπβάβηί ίΙίΕΐ 
1ιβ 88^8, ' ' άΕΐιβΓ 1)βΐ Τΐιυΐίνάΐάθδ ττ]ν κα• 
λουμένην Τραϊκήν," ΙβΕνΐη^ 1ιΪ8 ΓβΕάβΓ ΐη 
ίΐΐθ άΕΓίί ίΙίΕί οηι Μδβ. ΙίΕνβ ΐΐεφαϊκήν, 

XXIV. φύλακα!, ρταοίάία, ΐη άΐί- 
ίβΓβηί ρΕΓίδ οί ίΐΐθ οοαηίΓγ άίΙϊβΓβηί 

φυλακτήρια. ^άί'αλοΟί', Εη οΜβη ίοΓΜ, 

ίοΓ τνΐιΐοΐι ΐη ρτ€8(ηί αηά ίιηρβν/βΰΐ ΐη 
οοπΓδβ οί ίίιηβ άναλίσκΐΐν ν,&Β ηβΕΡί^ βχ- 
οΐυβΐνβΐγ ιΐδοά. άναλίσκην 1ιο\νβνβΓ 8ρ- 

ρβΕΓ8 88 ΘΕγΙ^ 88 ΡϊηοΐΕΓ Ργίΐΐ. IX. 7^, 18 

οηοθ α8β(1 1)^ Επήρ. Ιρίι. Τ. 337> οηοβίιγ 
ΑήδίορΗ. Τΐΐθδίη. 1130 (ρΓθ1)Εΐ)ΐ7 \νοΓά8 
οί ΕπηρϊάβΒ), Εηά Ι)^ ΤΗ. ΐη ΐΕίβΓ 1)οο1ί8. 

€ϊ άλλο τι ταΆγ ροδδΐΐΐγ Ιι&υθ ΟΓβρί 

ΐη ίΓοηι § 2, 3^βί ην μτ] ταΆγ 1)β βρβχβ- ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. Π. 23—25. 217 

στρατω εττίπλεωσι. ττ) πόλει καΐ Βέβ άμννασθαι, θάνατον 
ζημίαν ίττεθεντο. τρίηρβίς τε μ.€τ αντών εκατόν εζαιρετον^ 
εποίησαντο κατά τον ενιαυτον εκαστον τάζ βελτίστας, καΐ 
τριηράρχους αύταΐς, ων μη χρησθαι μηΒεμια ες άλλο τι η 
μετά των -χρημάτων περί του αύτοΰ κινΒύνου, ην οεη. 

XXV. οΐ δ' εν ταΐς εκατόν ναυσΐ περί ΐΙεΧοπόννησον 
Αθηναίοι, καΐ Κερκυραίου μετ αυτών, πεντήκοντα ναυσΧ 
ττροσβεβοηθηκότες, καΐ άλλοι τίνες των εκεί ζυμμάχων άλλα 
τε εκάκουν περιπλέοντες, και €? 'Μεθωνην της Αακωνικης 
άποβάντες τω τείχει προσεβαλον οντι ασθενεί και ανθρώπων 

Βορίιοοί. Α]". 449 "'^'^ ^ -τοτ^ \ δίκηρ κατ £λλοι; φωτ6ί ώδ* (ψήφισαν, βί ΪΜ ρΓΟ ίψΐίφί- 
σαντο, ηοη ίηψήφκταν. όλλό τι Τ.Ν.^Ι.ίΤ'. νψτη στρατω οογγ. Ν. (ί 6ΐ στ ιη. β&ά.). 
την ζημίαν ντι1§. &η1β ΒαιιβΓ. ζημίαν Ν.Τ.Ρ.Η. ίοΓί. οιηη. 1ϊΙ)γ. Α.^. 

§ 2. τριήρείί τέ Ν. Τ. ίξαιρ^τονί €κατ6ν Α.^. νπΐ». εκατό»» (αηίθ έξ.) οηι. Ν. 8(ϋ 
Ν. ιη&Γβ. πι. Γ. έκατον οιη. Τ.Η. οπι. ϊη Ηίοτ» Γ. εκατόν ίξαφ^ους V. 3 Ββ. Μοχ 
ίκαστον οοιτ. Ν. (&(ϊ(1. αοο. οογγ. στ ιη. γ. Ιϋ. εηρΓ. ον, ί\ήί εκατόν), εκατόν οογγ. Ρ. 
(" ίκαστον ιητιίίΐίΓαια ϊη ΐκατόν " Β&.). εκατόν Τ.Η. (οιαϊδδο εκαστον). Ιη 1ϊ1)ΓθΓαηι 
άΪ80Γ6ρ&ηϋ» Ιθοίΐοηοηι ςιίΕηι άαηί ρΓ. Ν. Τ.Η. 8β(ΐυβη(1»ηι άηχίδδθΐη, ηϊδϊ οηιί8δθ 
ίκαστον ατύοτύχΐΒ ςαοςαβ οηύΐίβηάαδ Θ83β τϊάβΓθίοΓ. 3λλό τι Ν.Τ. ^.-7. 

XXV. τΓ€\\οτΓοννησον '^ . ΐΓροσβ€βοηθηκότΐί οοττ."!^. {οηθηκό ιη. β&ά..). "ΡοδΙ ξυμ• 
μάχων, νοΧΚών &άά. Τ. άλλα τέ Ν.Τ. νροσφαΧλον Τ. άΐ^ών Ν.Τ. βθΰο, "ίοΓ Εηγ οϋβΓ ρητροδβ, ϊ. β. ηη- 
1β53 ίΐιβ θηΘπΐ7 &ο." 8θ8 πιογθ οη πι. 

II, 4• νηίτΎΐ στρατφ: ορ. IV. 85, 5• 

έπέθΐντο: ϊη &η βρρΛτβηίΙ^ δίηήΐΛΤ 

ρ&δδο^β Υΐιι. 6-, 2 ντβ Ιιανβ ααϊΐίβ μΐ-γά- 
λα$ ζημίας ίττέθΐσαν, \>ΤΛΪ ίΙΐθΓβ ϋ Ϊ8 ΰδθά 
οί \Λιβ ρΓορο$βτΒ οί ίΐΐθ ιηβ33ΐΐΓβ (έσ-ίινΐγ- 
καν οί ξνγγραφήί § ι), ΙιβΓβ οί ίΐιβ νο(6 
ραβίβά. 8ο ίΙΐΘ (ϋδθΓβηοΘ οί τιθέναι 
νόμον, τίθΐσθαι νόμον (δββ οη Ι. 37ϊ 3)> οί 
νομοθΐτΐΐν, νομοθετίΐσθαί. Ι 1ιθ1(1 δίίΐΙΙΙ). 
οη Ρΐαΐ. 6θΓ§. ρ. 483 Β ίο 1)β αίίβΓΐ^ 
■«τοη^. οΐ τιθέμενοι τού% νόμουί &τβ ηοΐ 
Ιΐαβ Ιανο-ρΓΟίηηΙβαίοη 1)ηί ίΐιβ Ιίΐυ-αο- 
οβρίετβ, ΐΐιβ Ι6§ϊδ1»ϋνβ &8δβιη1)1ν λνΐιϊοΐι 
εηαοίδ ίΐιβ Ιβ-νν. δββ "Σόλων ό τι^ύί {θεϊί) 
ραβΒΪιη ϊη Ιΐιβ 0Γ8ΐθΓδ. ΗβΓΟίΙ., \?1ιο 
άοβδ τΐδβ ίΐΐθ ηιΐάάΐί' οί 8ο1οη ι. 29 νό- 
μοισι τοΐ'ϊ άν σφι Σόλων θηται, &αά π. 
177 ''0'' νόμον ^ Αθηναίοισι ίθίτο, ιη»7 ρο8- 
8Ϊ1)ΐ7 Ιΐίΐνβ ίΐιβ άϊδϋηοίϊοη ϊη νίβντ ντίιίοΐι 
8ί3ΐ11). ίοϊδίδ αροη Αίίίο ντπίθΓδ. (Αγϊ- 
βίορίι. Υβδρ. 467 των νόμων. ..ων ίθηκεν 
Τ) τόλίί Ι οοηίβδδ ρηζζίβδ πιβ. έθήκα&' 
18 ηοί 8η Αίίίο ίοηη. Μ87 εοιηβ ρΓορβΓ 
η&ιαβ ΙπΓ^ αηάβτ η τόλίϊ, ετιοΐι &8 Εδ- 
?) ΙΓ § 2. μη χρησθαι έί 5λλο τι : μη ϊη ϋ- 
Ββΐί 8ασ§68ί8 Ιΐιβ ρΓο1ιΐΙ)ϊ1;ΐοη " ί1ΐ67 •«•θγθ 
ίαΓίιϊάάβη ίο Πδβ ίΐιβιη ίοΓ οΙΙιθγ ρητ- 
ρο868:" 80 ΑΓΪδΙορΙι. Αο1ΐ8Γη. 72 2 Ααμα- 
χψ Η€ μη, " 1)η1; δβν ηο ίο Ι.8ΐη8θ1ιιΐ8. " 
Ι \νοηάθΓ ί1ΐ8ί ίΐιΐδ νβχεά ραδδβ^β 1ΐ83 
ηοί ΙιϊίΙιβΓίο 1)βθη οοιηρ8Γβ(1 ^ίΐι Εοο1β3. 
560 /ο/ί. ου -γίρ ?τί τοΐί τόλμωσυ/ αυτήν 
αισχρά 5ραν \ ίσται το λοίνόν, οΰδαμοΰ 
δίμαρτυρεΐν, \ ου συκοφαντίΐν,.,.μηΧωτο- 
δυτησαι, μη φθονΐΐν τοΐ$ Ίτλησίον, κ.τ.λ. — 
χρησθαι τίνί τι 18 ίοο οοηιιηοη ίο ΓβςιιΐΓθ 
ϊΐΐιΐ8ΐΓ8ίΐοη, ?ϊ τι ΐδ ιηοΓθ γ&γθ ; 1)ηί \γθ 
Ιιβνβ 15, 7 '''^ τλΐίστου άξια έχρώντο 
ίοΠοΛΤβά 1)7 ^Γ άλλα των 'αρων νομίζε• 
ται τφ ΰδατι χρησθαι. Οί οοπΓδβ ίΐιϊδ 
ίδ ηοί ίο 1)β οοηιρ8Γβ(1 Λνϊίΐι χρησάμΐνοί 
έί τον μοχλδν 4, 3» ι^ΟΓ \ίϊί1ι ΗβΓοά. ι. 34 
ττώη-α τοΐσι χρίονται ίί τόλΐμον άνθρωνοι, 
Χβηορίι. Αη8ΐ). ι. 4» 1 5 ^ί^" χρησθαι και 
είί φρούρια καΐ βΐϊ λοχαγίαί, ν. ι, ι6 τοΓι 
τλοίοα χρήσαιντο είϊ τταρα-γωγήν. ΊΚ ιν. 
97, 2 τΓρ6$ τά Ιερά χίρνιβι {ΰδατι) χρη- 
σθαι 13 8ΐ30 οί 8 (ϋδβΓθηί δί8ηιρ. 

XXV. Τΐΐθ 81(1 οί ίΐιβ 0θΓ07Γβ8η3 
πιϊ^ΐιΐ 1β8(1 οηβ ίο ίηίθΓ ί1ΐ3ΐ ίΐιβ τεβοΐί 
οί ίΐιβ βηι1)8887 ηιεηίϊοηβά η, 1 1ΐ8<3 1)ββη 2ΐ8 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

■2 ουκ ενόντων, έτυχε δε ττερί τους χώρους τούτους ΒρασίΒας 
6 ΎελλιΒος άνηρ Σπαρτιάτης φρουράν έχων, καΐ αίσθόμενος 

3 εβοηθει τοΙς εν τω χωρίω μετά οπλυτων εκατόν. ΒυαΕραμών 
δε το των Αθηναίων στρατόπεΒον εσκεΒασμένον κατά την 
χωράν καΐ προς το τείχος τετραμμενον εσπίπτει ες την 
Μεθωνην, καΐ ολίγους τυνάς εν τη εσΒρομη άποΧεσας των 
μεθ' εαυτού την τε πό\ιν περιεποίησε καΧ από τούτου του 
τολμήματος πρώτος των κατά τον πόλεμον επηνεθη εν 'Ζπάρτη. 

4 οΐ Βε Αθηναίου άραντες παρεπλεον, καΐ σχόντες της Ηλείας 
ε9 Φεί,άν εΒηουν την γην επΙ Βύο ημέρας, καΐ προσβοηθη- 
σαντας των εκ της κοίλης "Ηλιδος τριακοσίους λογάΒας καΐ 
των αύτόθεν εκ της περιοικίΒος ^Ή,λείων μάχη εκράτησαν. 

5 άνεμου Βε κατιόντος μεγάλου χειμαζόμενοι εν άλιμενω χωρίω, 
οι μεν πολλοί επεβησαν επΙ τάς ναΰς καΐ περιεπλεον τον 
'Ιχθύν καλούμενον την άκραν ες τον εν τη Φεια λι/χει^α, οι Βε 
Μεσσηνιοι εν τούτω καΐ άλλοι τίνες οί ου Βυνάμενοι ενί/δ^ναι 

6 κατά γην χωρήσαντες την Φειάϊ' αιρούσι. και ύστερον αϊ τε § 2. βρασίδαί 6 τΑλιδοί οογγ. Ν. (ρο8ί Ιΐΐ. ρΐατ. Ιϊϋ. οβρ. αϊ ό τέ οογγ. ιη. γ.). 
ττΑλιδοϊ Τ. 

§ 3• άπωλέσαί (βίο) Ν.Υ. ΐΓο\4μων Ρ. (ίβΒίβ Βγ. ία,ΰ. Βα,.). 

§ 5- άλιμένι Τ. Ιχθύν Ν. ι Ββ\±. Ιχθΰν Τ.Η. Ββ,αβΓ. Ρορρο άβ &1η8 ίβοθίιΐτ, 
ϊχθυν Α.Ι. Ιχθνν (βίο) Εάά. Ητιάβ. Βιιΐί. το Ιχθΰί προσψγορικόν ■7Γ€ρι,€σνάσθη άλόγωϊ 
Αίοαά. άθ Αοοθηί. ρ. 91, 1 1. Ίχ^ι;»• άαί ΚταιηβΓ. 8(;γη.1). χνπ. ρ. 836 = 1193• μ^(^• 
σηνιοι ρΓ. Ν. μεσήνιοι οογγ. Ν. (ηι. β&ά. ηβοηβ ρ. 1.). μςσήνιοί Τ.Υ. άλλοι τινεί 
ΟΟΓΓ. Ν. (ο,άά. αΐί. &οο. ιη. γ. 1ϋ. βηρια €ϊ ηαΐΐ. τθβίίδ. Ραϋ <£λλοί τινε!). δλλοι 
τίνίί Τ. & ξνμμαχία &8 ίΐΐθ 8ο1ιο1ί&8ΐ; οη ϊ\ι&1 ρ&8- ίνόντων : λίίτει νολλων δοΐιοΐΐβ,βί. Αβ 

ε&^β 88,78 ; &ηά ίΐιβ ΟοΓΟ^Γβ&ηβ &γθ ίη ννθ ιηΐ^ΐιί Βα^, " ϊΙιθγθ 1)θϊη§ ηο πιβη ΐη 

ί&οί ιηβηίίοηβά αιηοη^ ϊΥιβ Αίΐι. αΐΐϊββ ίΐΐθ ίοΓί." 

9, 5• 8*ΐ11> 8•8 Ι"• 7θ' 3 ^ψ•η(βσαντο 'Κίρ' § 3• ίπψέθη : 8ββ οη ϋβιη. άθ Ραΐβ. 

κνραίοί 'λθψαίοΐί μίρ ξύμμαχοι είναι κατά ϊι^Ε• § 35• 

τα ξν/κείμενα, ΙΙελοττοννησΙοΐί δέ φίλοι §4• τψ περιοικίδο$, " ϋιβ 3.ββΰβηί&ηίβ 

ωσττερ καΐ πρότερον, ίΥϊβ 8,11β§β(1 ΐηίβηίϊοη οί ίΐιβ οΐίβΓ ρβορίθ, \ί1ιο -κόγο οοηςιυβΓ- 

οί ΡϋΙιϊίΐΒ § 7 το ττληθοί άναπείσειν τού5 Βά })γ ίΐαβ Αβίοΐΐ&ηβ, &ηά ηαν^ ίοττοαβά, 

αύτούί Άθηναίοΐί φίλονί τε καΙ εχθρούί &8 ίη 8ο ηα&η^ Ρθίοροηηββίο,η δί&ίββ, ίΐιβ 

νομίξειν, 8,ηά ίΐΐθ 8υ1)8βςηθη1; ίηΐβΐηιβηΐ 8ηΙ)0Γ(1ίηαίβ 019,88 οα11β(1 ίΐιβ ιτερίοίκοι" 

75, Ι, Άτβ άβοίδίνθίγ Μαΐ ίο ίΐιίδ νίβ'νν, Αά. 

•ννβ ηηΐ8ΐ; οοηοθίνβ ίΐι&ί ίΙΐΘ Ρβίοροηηβ- § 5- Ρογ Ίχθύί, Ο&ρβ Καίάΐίοΐο, &ηά 

βίαη ίην&δίοη οί Αί1;ίθ8, ίιΐδίίββά ίη ίΐιβ Φειά, α 8ηΐ8,11 ΟΓθβΙί &1; ίΐΐθ ίοοί οί & Ιιίΐΐ 

6^68 οί ίΐΐθ ΟοΓΟ^ΓβΒ,ηβ ίΐΐθ 8βηάίηβ Ιΐιίδ οοηί8,ίηίη§ ίΐιβ τυίηδ οί & ο&βίΐβ οβ,Πβά 

&ίά 8,8 ίί ηο* ίη ΙβίΙθΓ γβί ίη βρίΓϋ αη ΡοηάίΙίόο&δίΓΟ, 86β Ιίβα^θ, ΜοΓβα, Υοΐ. ιι. 

αοί ριΧΓβΙ^ άβίβηβίνβ. ανθρώπων ονκ ρ. 190, ι^ι. ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. Π. 25—27. 219 

1^65 περιπλευσασαί άναΚαμβάνονσιν αντονς καΐ εζανάγονται 
έκΧιπόντβς Φευάν, καΐ των Ηλείων ύ\ πολλτ) η[δτ7 στραπα 
7 προσββεβοηθηκβί. παραπΧενσαντες δε οΐ ^Αθηναΐοί επι 
άλλα -^ωρία εδτ^ουν. 

XXVI. ΰτΓΟ δε τον αντον χρόνον τούτον οΐ Αθηναίου 
τριάκοντα ναν<; έ^βττεμφαν περΧ την ΑοκρίΒα, καΐ Ευβοίας 
α/Αα φνΧακην €στρατηγεί δε αντων Κλεόπομπος 6 Κλανίον. 

2 και αποβάσεις ποιησάμενος της τε παραθαλασσίου εστίν α 
ε^ηωσε και θρόνων εΐλεν, όμηρους τε ελαβεν αύτων, και εν 
ΑλότΓΎ) τους βοηθησαντας Αοκρών μάγτ} εκράτησεν. 

XXVII. άνεστησαν δε και Αίγυνητας τω αύτω θερει 
τούτω εζ Αίγίνης ^Αθηναίοι, αυτούς τε και παιδας και γυναί- 
κας, επικαλεσαντες ούχ^ ηκιστα του πολέμου σφίσιν αιτίους 
είναι* και την Αιγιναν άσφαλεστερον εφαίνετο, τ^ Πελο- 

2 ποννησω επικειμενην, αύτων πεμφαντας εποίκους εχειν. και 

3 εζεπεμχ^αν ύστερον ού πολλω ες αύτην τους οικητορας. εκπε- 
σούσι δε τοις Αιγιντ^ταις οι Αακεδαι/χ,όνιοι εδοσαν θυρεαν 
οίκεΐν καΐ την γην νεμεσθαι, κατά τε το Αθηναίων Βιάφορον 
και ΟΤΙ σφων εύεργεται ήσαν ύπο τον σεισμον και των 

4 Ειλώτων την επανάστασιν. ή δε (όυρεάτις γη μεθορία της 

§ 6. έκ\€ίτ6ντεί (8Ϊο) Τ. (ττρατια ρΓ. Τ. στρατιί ΟΟΓΓ. Τ. (ιηαη. βαά.). 61 
τολλοϊ ^. 

XXVI. λοκρίδα ΟΟΓΓ. Ν. (ροβΐ; ϋί. ο πι. γ.), βνοΐαί Τ. 

§2. δμ-ηρουί τέ'^.Ύ. άλώπη Α.Ι. ταΐο. άΧόττη Ι^.Ύ.Υ.Έ.Ή.. (δι ΓβοΙθ ίηίβΓρΓ. 
ΒΪΙβηί. Ββΐίΐί. ί&α. Β&.) ρ1. οηιη. Ββ. ΗοιηβΓ. Ιΐίαά. ιι. 682 ο? τ' Άλον οϊ τ 'λΧόιτψ οί 
τε Ίρηχΐν' ΐν^μοντο, ιιΐΰϊ άβ εϋΐα, ηΛβ, ςααθ ίη ΡϋιίοΙϊάβ οο^ηοηιΐηϊβ ββί, α^ϋητ. 

XXVII. οΰχηκιστα Ύ.Α.^. ούχ ηκιστα Ν. καΧ (&ηίβ σφίσιν) &άά. Τ. αυτών 
Ν.Τ. άβ &1ϋ8 Ι&οθΙπΓ Λ.^. νιι1§. απίβ Ββ,ηβΓ. ττέμψαντΐ^ Ύ.Έ.Α.^. τυ1§. αηίβ Β&υβΓ. 
πέμψανταί Ν. Η. ρ1. Ββ. άθ V. ίαο. Α(1 Νοηιϊη£ΐϋνα3 ΙΐΒ,Ιιβί ς[ΐιο 8θ ρο83ϋ άβίβηάβΓβ. 

§ 3• καΐ των βίλώτων οί μίν οιη. Τ. ΐΐΚώτων Η. 

4- θυρΐάτί! 001Τ. Ν. (ε βηρΓαδΟΓ. ροδί Ιϊί. 3,(Μ. &οο. ηι. γ. ίιιϋ θυράτα). θυρεάτα 
.1. τιιΐ^. άθ V. οβίβΓΪβ ίαοβίητ. 7ϊ? (^ί^) Ν• 

XXVI. § 2. ΡοΓ ΤΙίΓοηΐαιη άπα Αίορβ βΐΛβΓ οί ίΐαβ ^β&Ι ρο\ΓθΓ3 τολύ νικησειρ 
8βθ Ιιβαΐίθ, ΝοΓίΙι. ϋΓθβοβ, νοί. ιι. ρ. 176 τούτον ζύμβουλον (χονταί ΑοΙι&γπ. 650 

78. /οΙΙ. 

XXVII. ε'τοίκουί. Ατάβίορίι&ηββ ίβ § 3. Βνρ4αν, ϊϊιβ 1>&ίί1βββ1(ϊ ί&ιηοηβ 
ϊά ίο Ιιανβ 1)θβη οηβ οί ίΐιβδβ κληροΰ- "ΐη βοησ £ΐη(1 βίοτγ" 1)θ1;\\Γββη ίΐιβ 300 

χοί. 8ο 1ΐθ ]ααιηοΓθΐΐ8ΐ7 ΙθΙΙβ ηβ ΙΙι&Ι ΒραΓί&ηδ ίίικί ίΐιβ 300 Ατ^ΐνβδ, » οοηίϋίίο- 

Ιΐιβ Ιιίΐοβ(ΐ3,βιηοηΪ3,η8' άβδίτβ ίο ΓβοονβΓ ηαΐ Γβνϊνη,Ι οί ντίιίοΐι ίΐιβ δβπιϊ-ΐ3αΓΐ)αΓοα8 

Αβ^ΐηα ^9,3 ηοί 8θ ιηυοίι ίοΓ ίΐιβ ν&ΐιΐθ ΑΓ^ϊνβδ (Ιβιηη,ηά αηά. ο1)ί8.ίη & ρΓΟίηΐδβ 

οί ίΐΐθ ίδίαηά 8δ ίο γοΙ) ίΐιβ Αίΐιβηίίΐηδ οί ίΙιβΓθοί ίτοιη ίΐαβ I^&^β(^&€Iηοη^8ιη3 βί α 

ίΐΐθ ροβί, ίοΓ ίΐΐθ Μηβ ]ι&ά β&ϊιΙ ίΐΐδί Ιαίβτ ρβΓΪοά οί ίΐαβ \τ&γ, ν. 41. ■■ββϊι II 220 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Άργβίας και Αακωνικης €στΙν επΙ ^άλασσαζ^ καθηκονσα. 
5 και οΐ μεν αντων ενταύθα ωκησαν, οΐ δ' έσπάρησαν κατά 
την αΧΧην Ελλάδα. 

XXVIII. τον δ' αντοΰ θβρονς νονμ,ηνία κατά σεΧηνην, 
ωσπβρ και μόνον δοκει είναι γίγνεσθαι δυνατόν, 6 ηλως 
εξέλιπε μετά μεσημβρίαν και τταΚιν άνεττΧηρώθη, γενόμενος 
μηνοειΒης και αστέρων τίνων εκφανεντων. 

XXIX. και εν τω αντω θερει 'Ννμφόζωρον τον ΤΙύθεω, 
άνΒρα ΆβΒηρίτην, ον είχε την ά^ελφην Χιτάλκης, Βννάμενον 
τταρ' αντω μέγα οί Αθηναίοι ττρότερον πολεμιον νομίζοντες 
πρόζενον εποιησαντο και μετεττεμφαντο, βονλόμενοι 'Χιτάλκην 

1 σφίσι τον Ύηρεω %ρακων βασιΚεα ζνμμαχον γενέσθαι, ό 
δε Ύηρης οντος 6 τον 'ϊ,ιτάλκου πατήρ ττρώτος Όδρυσαις 
την μεγάλην ^ασιλείαν εττι πλεΐον της άλλτ^ς Θράκης 

3 εποίησε' πολν γάρ μέρος και αντόνομόν εστί Θρακών. Ύηρεΐ 
δε τω ΐΐρόκνην την ΤΙαν^ίονος απ ^Αθηνών σχόντι γνναΐκα 
προσήκει 6 Ύηρης οντος ονΒεν, ονδέ της αντης Θράκης 
εγενοντο, άλλ' ό μεν εν Δανλία της ΦωκίΒος ννν καλονμένης 

§ 5• φκησαν Ιιίβ Ν. 

XXVIII. € "" ί. β. σημείωσαί (νΐά. &ά ι. 1 1 8, 4) ιη^Γβ- Ν. ία. β&ά. κατά (ρΓΟ 
μετά) Τ. ττάλιν οογγ. Τ, (αλ πι. β&ά. νΐά.). μψοβώτ]^ οογγ. Ν. (η τη. γ.). 

XXIX. εΐχει> Τ. 8β(1 ν ίΐΒ,ΠΒΥ. 09,1. ϊηάαοί;. βουλόμενοί οηι. Τ. τηρεων Τ. τη- 
ρεω ΟΟΓΓ, Ν. (ήρ τα. γ.), 

§ α. ό (8Ϊο) δέ Τ. τ-ηρη$ οογγ. Ν. {-ήρ πι. γ.), ττηρ' Ν.Τ. ίπιπΧεον Α.1. ττΐΐ^. 
^7γ2 -κΚεΙον Ν.Τ.Ρ.Υ. (ίβείβ Βα. " ττΑίόρ" Βγ.) Η. αϊ. αύτόνομον ίστί Τ. 

§ 3• τύρέι Ν. αΰτω (ρΓΟ τω) Τ. τ¥,ν πρύκνην (ηοη τω τ7]ν ιτρόκνην) Ν. νρώκνηρ 
^. τοΰ (ρΓΟ την) Η. ιτανδίονο! οογγ. Ν. (ρΓ. ο πα. γ.), νροσηκεν Α.1. ταΐ^. -κροσ-ήκει. 

XXVIII. "νβΓίια κατά σε\Ύ\ντ\ν ϋ,^^- Ιάη^άοια πηεΙβΓ δίί&ΐοθδ, &ηά α 1ΐ8ί οί 
άΐΐ ΤΙιηο^άϊάβΒ, ρΓορίβΓβο, ς[ΐΐθ€ΐ νουμψϊα ίΐΐθ ϊηάθρθπάβηί ίΓίΙ)β8, &γθ ^ΐνοη 1)β1ο\ν 

ΤΓολιτικη ογοίΐ Μβίοηίοΐ ηοη 8βπιρβΓ ϊη φ /οΙΙ. καΐ αύτόνομορ, "Ϊ8 &180 ϊηά,β- 

νβΓ3,ηι νονμψίαν ίηοί(1θΐ39,1; " Είπιβί. αά ρβηάθηί." δοιηβ Ιιανβ ίαΐίβη ϋ " ϊρδΟΓαπι 

ΕαΓ. ΗβΓαοΙ. 779> ^ογ(18 βηάοΓβθίΙ Ι)^ ^ηο(ΐηθ ΤΙίΓαοηηι ηοη ίαηίηηι Ογ&θ- 

Οϋηίοη, Εα8ΐ;. ΗβΗοη. ρ. 339• οογηπι," 1)ΐι4; καΐ οαηηοί 1)6ΐοη§ ίο &τι^ 

XXIX. § 2. ""νναβ ίΐΐθ βΓ8ί -ννΐιο ο&γ- οίΙιβΓ ννοΓά ίΐι&η αύτόνομον. 

Γΐθά ουί ίΐΐθ 1ΐηιϋ;8 ίο α ^ΓβαίβΓ βχίβηΐ § 3• ό μίν.,.ο Τηρεύ$. Τΐΐθ οηβ Ιΐνβά 

ίΐιαη ίΐιβ Γβδί οί ΤΙίΓαοθ." 8ο Ι ίϋΐίβ ίΐΐθ ... Ι ηιβαη ΤβΓβιΐΒ. Μαίΐΐι. (3γγ. 6γ. § 288 

ξβιάίίΎβ-^ την άλλψ θρφκην. Ορ. Ι. 9> 3 01)8. 5 ςηοίβε 1)β8ίοΙθ8 ί1ά8 ρ&δβα^β νιι. 

ένΐ νλέον των άλλων {ή οί άλλοι) ίσχύσαί. 86, 3 ξυνεβαινε δέ τόν μίν πολεμίώτατον 

Ιη VII. 48, 2 ϊί 18 ναΓΪβά, ^τΓΪ πλέον η οί οντοίϊ εΖ^αι Αημοσθένην, &ηά ΡΙαί. ΟοΓ^, 

άλλοί. Τΐιβ οΙΙΐθΓ ϊηίβΓρΓβίΒ,ϋοη " ονβΓ 501 ^ V β^" "τούτον οΰ θεραπεύει καΐ την 

& Ι&Γ^βΓ ροΓίϊοη οί ίΐιβ Γθδί οί Τ1η•8,οβ" φύσιν ίσκεπταί καΐ την αΐτίαν ων πράττει, 

οαηηοί 1)β χϋγοπ^. ΤΙιο βχίεηί οί ίΐιβ καΐ λό^ον ίχειν τούτων έκαστου δούναι ή ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β, II. 27—29. 22 1 

γης ό Τηρευζ ωκ€ΐ τότε νπο Θρακών οικουμένη*;• {καΧ το 
έργον το περί τον "Ιτνν αΙ γυναίκες εν τη γη ταντη έπραξαν 
πολλοίς Βε και των ποιητών εν άηΒόνος μνήμη Δανλιάς η 
ορνυς επωνόμασταΐ' εικός δε και το κηΒος ΤΙανΒίονα ξννά- 
χΙ/ασθαι της Θυγατρος δια τοσοντου εττ' ωφέλεια τη προς 
αλλήλους μάλλον η δια πολλών ήμερων ες ΌΒρύσας όδοΰ•) 
Ύήρης Βε ούτε το αυτό όνομα έχων, ^αοτιλεΰ^ τε πρώτος εν 

4 κράτει ΌΒρυσων έγένετο. ου Βή οντά τον 'ϊ,ιτάλκην οι 
^Αθηναίοι ξύμμαχον έποιήσαντο, βουλόμενοι σφισι τα 

5 επΙ Θράκης χωρία καΐ ΤίερΒίκκαν ξυνεξελεΖν αυτόν, ελθων 
τε ες τάς Αθήνας 6 'ΝυμφόΒωρος τήν τε του "ϊ,ιτάλκου 
ζυμμαχίαν έποίησε και %άΒοκον τον υιον αυτού Αθήναιον, 
τον τε έπι Θράκης πόλεμον ύπεΒέχετο καταλύσειν πείσειν 
γαρ 'ϊ,ιτάλκην πέμχ^ειν στρατιάν Θρακίαν \\.θηναίοις ιππέων 

ΟΟΓΓ. Ν. {η τη. βαά.). προσήκει Υ.Γ.Η. »1, νροσ-ήει. Τ. -Ηιρηί αοτι. Ν. (^ρ ιη. γ.). 
όμίνΤ. τυρεύϊ Ν. ίτυ»» ΟΟΓΤ. Ν. (υ ιη. Γ.). Ιτυν Λ.^.'\xύζ. δαυ\ία5 Τ. ώφίλΐί} 
Ββΐϋί. Ρορρο. έ$οδρύσα$ (εΐο) Τ. τήρψ οογγ. Ν. {ήρ πι. γ.). 

§ 4- ξύμαχον Τ. πΐρδίκορ ΟΟΓΓ. Ν. (βηρΓβδΟΓ. πι. γ.), ξυνελεΐν Ν. -γρ. ξυν (οθίθΓα 
άββηηί ορβΓΒ. ^Ιαίϊη&ίοΓΪδ) ιπεγ^. Ν. πα. γ. ξυρΐξίλεΐρ V. &1. 8β(ΐηϊ. 1ϊ1)Γί. Ρορρο. 
• ξυν€\ΐΐν Τ. ΒβΙίϋΙί. 

§ 5- €\θών τ€ Τ. ύττεδέχοντο Τ. νείσει ρΓ. Ν. (ν εαρίίΐδΟΓ. πι. γ.), νέμπειν γαΐ^. 
χέμ^είν Ν.Τ.ν.Γ.Η. &1. Α. α. Ιννέων τέ Ν. Τ. Ιατρική, οη -^-Μοίι δββ ΗβΐικϊοΓί. Ι Μδδ. 8β6πΐ3 ίο Ιι&νβ ηο ρβΓίΐηβηί ηίθαη- 

βπ^^βδί ίΐιΐδ ΘχρΙαηΗ,ίίοη οί ΡΙεΙ. Ρΐιΐΐβΐ». ίη^. Ηθγθ Τ'. δΐιά ρΓθΙ>»1)ΐ7 ια8Γ§. Ν. 

41 ο ούκοΰν τό μέν επιθυμούν ην -η ψυχή ΙχΆΎβ ΙΙΐΘ ίπΐβ Γθ&ϋη§, " ^οΐηίΐ^ Λίϊίΐΐ 

των τοΰ σώματος εναντίων Ιξεων, τ 6 δέ την ΐΐιβιη εξε\εΐν,'' εχραρηαΓβ, & ί&τοητϋθ 

α\^ηδόνα -ή τίνα δια νάθοί ή^ονην τό ΥίΌΓά οί Τ1ι. 

σώμα ην τό παρεχόμενον. ΑποίΙιβΓ τό δέ § 5- Ι* 18 1ΐ3Γ(ϋ7 λτοτίΐι ηοϋοίη^ ϋι&ί 

■«•Ιιϊοΐι 1ι&3 ρθΓρΙβχβί βάϊίοΓδ Άπά Γβ&άβΓβ ίΐιβ Αίΐι. ξιίμμοχοί' έποιήσαντο 8ϊ1;α1οβ8 

οί ΡΜΙθΙ). 24 Ε τό δε ίίί αΰθίί τε και αΰθι^ § 4, 'ντίιΐΐθ Ντιηρίιοιίοηΐδ Ά ΐΜηΙ ^ρΒ.τ^^ 

ϊσνί λεχθέντα τόν τ ερωτώντα καΐ τον έρω- ξυμμαχίαν έποίησε. ΡοΓ ίΐιβ Γβδί — ίΐιβ 

τώ/λενον Ίκανώί δ,ν ξυμφωνοΰνταί άποφηνειεν ηβ'νν οϊίϊζβη απά Ιαϊδ Λνθ&Μίθδβ ίοΓ 1)1&ο]£- 

ιη8,7 ρβτΐι&ρδ 1)β1οη§ ίο ίΐιβ τΐδ&^θ βτδί ρτΐ(1(ϋη§8, Ιΐιβ Ιοοαδί-ρβΙίΕδίδ, &ο. — δββ 

ηοίΐοθά 1)7 ΗβϊηάοΓί οη Τΐιβ&βί. 157 ^ ίΐιβ οΐιαπαίη^ δοβηβ Ατϊδίορίι. Αοΐι. 141 

"■ν?1ΐθΓβ&8 ρβΓΐΐ3,ρ3 ϊί ίΐιβν ί)β 8ί»ίβ(1 &§9,ίη /οΙΙ. πείσειν... πέμψειν: Ηβηη^ηη, -ννΐιο 

&ιΐ(1 5-βί 3§&ίιι &ο." δίά τοσοι>7-οι; ) ( δίά οηοβ ί1ιοιι§1ιί ίΐΐδί ΙιβΓβ &ιΐ(1 ία 8ορ1ι. 

τολλώΐ' ήμερων οδοΰ. " Αί δο «ΛοΓί α ΡΜΙ. ι ^^.^ πείσειν δυνησόμεσθα ίΐιβ /αΐΗΓβ 

(ΰδίΕποβ." ίχων.,.έ-γένετο. Τΐιβ δίιη- χηβηΐϋνβ ^89 άτιβ ίο &ίίΓΕοίΐοη, 1ι&3 

ρΐβδί βχρΙ&πΕίϊοη Ι ίΐιϊηΐί ϊδ ίο 08.γγ7 οη π^ΐιίΐγ οΙΐδβΓνβά οη ίΐιβ ρ^δδ^^β οί δορίι, 

ψκει ίο ίχων οη ίΐιβ ρΓΪηοΐρΙβ πιβηίίοηβά ί1ΐ3ί οΐΐιβτ ίβηββθ οί δύναμαι, θέλω, προ- 

οη Ι. 2θ, 3. έ-γένετο ϊη οΐ&ιΐδθ δβοοηά θυμούμαι, &ο. &Γβ ίο11ο\τβά 1)7 ίΐιβ /ηίηη. 

1)βϊη§ 8ΐι1)δίϊίυίβ(1 ίοΓ Ύενόμενοί, & νίΒΆ§θ Ορ. Ι. 37> 3 έδεήθησαν...ξυμπροπέμψειν. η ηοίβά οη Ι. 58, ι. \ΐιΐ.2,ι ξυμπροθυμηθέντε$...άπαλλάξεσθαι, 

§ 4• ξννελεΐν ίΐιοαβίι Γβαάίαδ οί ιηοδ* νΐιβιβ ίΐιβ οΜ χβ&άϊη^ βαρροΓίβά 1)7 Μββ, 222 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

6 τ€ καΐ πελταστων. ζννεβίβασε δε καΧ τον ΤΙερΒίκκαν τοις 
Αθηναίοις, καί θερμην αντω βπβυσεν άποΒονναυ' ζννεστρά- 
τενσβ τ ευθύς ΙΙερ^ίκκας επΙ Χαλκιδεας μετ Αθηναίων καΐ 

1 Φορμίωνος, οντω μεν Χίτάλκης τε 6 Ύηρεω βρακών βασί- 
λενς ζνμμαχος εγενετο ^Αθηναίοις καΐ ΐΙερΒίκκας 6 Άλεζάν- 
ορον Μακεδόνων βασιλεύς. 

XXX. οί δ' εν ταΐς εκατόν νανσΐν * Αθηναίοι ετι οντες 
ττερι ΐίελοποννησον ΧόλΧίόν τε Κορινθίων ττόΧισμα αίρονσι 
και παραοιοόασι ΤΙαλαιρεΰσιν Άκαρνάνων μόνοις την γην 
και ττόλιν νεμεσθαι' καΧ "Αστακον, ης Έναρχος ετνράννει, 
λαβόντες κατά κράτος καΐ εζελάσαντες αντον το χωρίον ες 

« την ζνμμα-χίαν ττροσεποιησαντο. εττί τε Κεφαλληνίαν την 

3 νησον προσττΚενσαντες ττροσηγάγοντο άνευ μάχης' κείται 
οε η Κεφαλληνία κατά * Ακαρνανίαν κοΧ Λευκάδα τετράπολις 

4 ούσα, Παλι^9, Κράνιοι, 'ϊ,αμα'ίοι, ΤΙρονναΐοι. ύστερον δ' ου 
ΤΓολλω ανεχωρησαν αί νηες ες τάς Άθηνας. 

§ 6. περδίκαν Ν. (8ΐιρΓ&80Γ. ΐη. Γ.). " Υοοΐδ Θ4ρμηρ ΙίίΐθΓ&ΐΠ η ΟΟΓΓ. Ε." ΒβΙίΐΣ• 

%&α.Έ&. μ€τα άθ.Τίί.Υ. ξυνεστράτευσέ τεΤ^.Ύ. ττερδίκα! Ν. (8ΐιρΓ3,80Γ. ιη. γ). ^7γ2 
χαλκιδέαί οιη. Ν. α,άά. Ν. τα&τζ. να., χ. 

κ 

§ 7. σιτάλκψ οοη. Ν. (κ τα. β&ά.) τ| Ν.Τ. τηρίω οογγ. Ν. {ψ τα., γ.), -ττερδίκαί Ν. 

(8ΐΐρΓΕ80Γ. ΐη. Γ.). 

XXX. σόλίόν Ν.Τ.^.^. νιι1§. Ββΐιΐί. άβ V. ϊ&ο. λά. άβ Ε.Η. ί&ο. Β&, (σόλων Έ. 
ορΐηοΓ η&ια ί&ο. Βγ.). σόλλιον ββί^ηϊ. ΙΛγ. δΐβρίι. Β.γζ£ΐηί. Ρορρο. (ιιι. 95, ι σόλων 
ρΓ. Ν. σόλλων οογγ. Ν. σόλων Τ. ν. 30, 2 σόλεων Ν. σόλλεων Τ.) ιταραδιδόασιν Τ. 
ναλιρεΰσίΡ Α. Ι. νπ1§. τταλαιρεΰσιν Ν.Τ.Υ.Η. &1. άβ Ρ. Ιαο. Βα. 8βά ορϊηοΓ τταλαι- 
ρβΰσιν η&τα ίΆΟ. Βτ. άστακτον Τ. κατακράτο! Τ.Α.^. αυτήν Τ. 

§ 2. κεφαληνίαν θί ΐηίΓΕ κεφαληνία Τ. ιτλεύσαντε^ 2 Ββ. Ββΐϋί. [προσίνλεύσαν- 
τε5 Ρορρο. ττροσή'/οντο Τ. 

§ 3• ΤΓολλ^ϊ Α. νιι1§. 7Γολλ^5 ^. ΐΓαλϋί Τ.Ρ. ΤΓολεΓϊ Ν.Υ.Η. κράννωι ^. 
Ίτρύναωι \χύ.§. ιτρόνναωι Α.^. ΐΓρονναΐοι Ν.Τ.Υ.Η. άβ Ρ. ίαο. Βα. 8βά ιτροννάιοι ορ. 
η&ιη Ι&ο. Βγ. Ββΐίΐί. ΪΙροναΐοί Ρορρο. 

§ 4• Ίτολλω Ν, πολλώ χρόνω V. οί νηε$ οογγ. Τ. (α ιη. βαά. ορ.). 

άτταλλά^ασ^αί οαηηοί 1)β ΓθβίοΓβά, ίοΓίΙΐθ Οί Ραΐαβηιβ 1ΐθ 8&γ8, "ίί οοουρίβά ρβΓ- 

ίοΓίη 18 άΐΓαλλα•/ηναι. Τΐιβ δίΐπΐθ ίαί&Ι 1ΐ3,ρ8 ϊϊϊβ ν&ΙΙβγ οί Ιιίνάάΐιί δίίυαίβά \)β- 

οΙ)]βοίΐοη &ρρ1ί68 ίο ΒοΙ)Γθ6'8 οοηΐβοίπΓθ ί-ννββη ΐ1ΐ08β οί Ζανώ-άΐαα Β,ηά Κειηάίΐΐ." 

Ίτροθυμησασθαι ίοΓ ττροθυμησεσθαι. ιν. 9> 2. Τΐιβ ρο8ίίϊοη8 οί ίΐΐθδβ ρΐαοθβ ΐη ΜιιβΙΙβΓ'β 

8βθ Ιιοίίβοΐί οη ΡΙΐΓτα. ρ. 744 /οΙΙ. ιηαρ (ϋοΓΪαιίδ) ναΓγ οοηδϋβΓαΙιΙγ ίτοιη 

§ 6. ΡοΓ ίΐιβ ο&ρίιΐΓβ οί ΤΙΐΘΓηιβ Ββθ ΐ1ΐ08β §ϊνβη ΐη Εββ,Ιίβ'Β. 

Ι. 6ι, αηά ίΙΐΘ ιηΪ88ίοη οί ΡΙαοΓίηϊο ι. 64. § 2• 8ββ οη 7. 3• 

XXX. δοΐΐΐυηι, Ρ&1&βηΐ8, αηςί Αβία- § 3- "νΥΙιαίβνβΓ 1)β ίΐιβ ΟΓίΙιο^τ&ρΙιγ οί 

0118, ο&η Ιι&ΓάΙγ 1)β ϋβηίίββά ηο\ν. Βββ ΙΙρονναωι, ϋ 8τι§8β8ΐ8 ίο ίΐιβ ηιοδί ιινοη- 

Ιιθβ,ΐίβ, ΝοΓίΙι. (τΓβθοβ, Υοΐ. IV. ρ. ι8, 19• άθΓίτιΙΙαιιηίβΓ&ίίΘΓ οΙ^βουηίίββΙιί^οορΙίΓοη 
Ηβ 8ΐ駧β8ί8 ίοΓ ίΐΐθ βΓδί ίΐιβ 8ηΐ8,11 ροΓί Γ)ί ■ & ηαηαβ ίοΓ ίΐιβ βυϊίοΓδ οί Ρβηβίορθ, 

8ίΓ&νο1θηιίόη£ΐ, ίοΓ ίΐΐθ Ιαδί ΡοΓί Ρΐαίίδ,. Ο&δβαηάΓα 79 1• ^^ ΤζθίζθΒ ίηίβΓριβίβ ξτγγραφη:^ β. II. 29—31. 223 

XXXI. π€ρΙ δβ το φΘινόττωρον τον θέρους τούτον 
* Αθηναίοι πανΒημεί, αντοί καΐ οΐ μέτοικοι, ΙσίβαΚον ες την 
« Μεγαρίδα ΤίερικΧέονς του Βανθίττπου στρατηγοΰντος. καΐ 
οΐ περί ΤΙβλοπόννησον * Αθηναίοι εν ταίζ εκατόν ναυσίν (ετυ- 
χον γαρ εν Αίγίνη οντες επ οίκου άνακομιζ6μενοι)' ώς η- 
σθοντο τους εκ της πόλεως πανστρατια εν Μεγάροις οντάς, 

3 έπλευσαν παρ" αυτούς και ^νεμίχθησαν. στρατόπεΒόν τε 
μέγιστον δτ) τοΰτο άθρόον "Αθηναίων εγενετο, άκμαζονσης 
ετι της πόλεως και οϋπω νενοσηκυίας' μυρίων γαρ οπλιτών 
ουκ ελάσσους ήσαν αύτοι "Αθηναίοι (χωρίς δέ αύτοΐς οι εν 
Ποτίδαια τρισχίλιοι ήσαν), μέτοικοι δε ζυνεσέβαλον ουκ 
ελάσσους τρισγιλίων οπλιτών, χωρίς δε ό άλλος όμιλος 

4 χΐίΐλων ουκ ολίγος. Βηώσαντες δε τα ττολλά της γης άνεχω- 

5 ρησαν. εγένοντο δε και αλλαι ύστερον εν τω πολεμώ κατά 
έτος εκαστον εσβολαΐ "Αθηναίων ες την Μεγαρίδα, και 
Ιππέων και πανστρατια, μέχρι ου Νίσαια εάλω υπ" "Αθη- 
ναίων. 

XXXI. φθίίν6ΐΓωρον Τ. 

§ 2. ■ήδη Α^. γτιΐβ. ΒθΙιΙς. φη οτΩ.. Ν.Τ.ν.Ρ.Η. Ρορρο. 

§ 3- 1\άσσουί [σσον: βχο. ίη ηΐ8ί§.) οογγ. Ν. (Ιϊί. 8πρΓ. β &(1(1. βοο. ουί ΟΟΓΤ. ΐη. τ. 
ίαϋ Ιλασσον). αύτοΙ οΐ Ρ. ββά " οί & ιη&η. γθο." Β», ί&ο. Βγ. ξυνέβαΚονΎ. 6μχ\\ον (δϊο) 
ρΓ. Τ. δμίλλοϊ ΟΟΓΓ. Τ. (' ίΓ&ηβτ. 0&1. ΐηάιιοί;. ' &(1ά. ία. β&ά.). όλί-γων Ν. <5λί70ί' V. 

05 

ολίγων Τ. (δπρΓΕδΟΓ. ιη. β&ά.). 

§ 5• άλλαί τΓολλαί Α.^. Λλλο* [ττολλοΐ] νη1§. ττολλαΐ οιη. Ν.Τ.Υ.Η, οιηη. Βθ. 
(άβ Γ. Ι&ο. Ββ,.). έσβολαί ρΓ. Ν. (ίΐάί &οο.ιη. Γ.), μέχρίί ί^.Α.^. νηΐβ. μέχρι Τ.Η. άβ 
V. ί&ο. Αά. άθ Ρ. 13,0. Β». Βγ. 

ΤΙρωνίων. θουκν5ί5ψ εΐϊ τέσσαρα φν\α οροΐίδ Ϊ8 ίο Βθ ίπΐδίβΛ, νβΓ^ άβείπιοϋνθ. 

δίαιρΐί την Κεφαληνίαν, Τίρωνίου^, Σαμίουΐ, Τΐΐθ ΟΓίϋηβΓγ &Γΐΐοΐ68 βαΖί, 0ατ1ίο, &Γβ 80 

Παλεΐϊ, καΧ Κρανΐίουί. Πρωνίων δέ των οΐβ&η §οηθ, ί1ΐ8,ί 1ΐθ δβΠδ 1ιΪ8 ά3,υ§1ι1;βΓ3 ίοΓ 

μνηστήρων άττό ΐθνου^. ■ ίΐιβδβ νβΓ^ ηβοβδδαΓΪβδ (Αήδί. Αοΐι. 813). 

XXXI. τό φθινόπωρον: εβθ οη ι. ρ. Νο πίθπϋοη -ντΙΐίΐΙβνβΓ οί οίΗβΓ δί&ρΐβ 

1 8 1. οοηιηιθ(1ίίίθ3, -ϊνοουβη οίο&ΐίδ, οιιοηιη1)βΓ8, 

§ 2. ίνΜε^άροΐί, "ίη ίΐιβ νΐοίηΐΐ^ οί ΙβνβΓβίβ (δββ 519. 52θ). δαοΐι Ιηχαηββ 

Μθ^ατ»" (§ Ι έϊ την Μεγαρίδα). 8βθ 1ιβ 1ι»3 ηο 8,1)ίϋΐ7 ίο Ιατΐηξ. Ηθ ΐδ ί&Γ 

αάη. ΟΓίί. οη 2θ, 4- 8ο ή μ€^άλη μάχη... 1)βίίβΓ οβ ίη ίΐιβ Τ&χ, \)ηί ίΐιβη ίΐιβ \ν£ΐΓ 

7) 4 ν Κορίνθφ (ντβ 8&7 ΙαϋΙβ ο/) Ββηι. ■ν^ββ ονβΓ αηά Αίΐιβηβ Ιιβά 1)ββη ίοΓ βοηΐΘ 

Ιιθρίϊη. ρ. 472 § 52, το/)ΓΓάξοτο^ί'θι?|3οίϊ γβ&Γδ ίη ροδδθδδΐοη οί ΝΐδΕβα, αηά ΙιβΓ 

479 § 7^• ίηίβΓβδί νΓ»δ ίΐΐίΐΐ; Μββ&Γ» δΚοαΜ ίΐιηνβ. 

§ 5• ΤΗθ ο&ρίητβ οί Νϊδ&β& ■νν88 β. ο. '^β ίΐιβη Η&νβ ίΐιβ ρΓ&ί-βΓ β,ηΛ ίΐιβ Ιιορβ 

424, ΐ"^• 69. Τΐιβ ίην&δΐοηδ ϊηίο ίΐιβ Μβ- (999••• ^οο^) καά την ά-γοράν ήμΐν άβαθων \ 

ζΆτΐά. \νβΓβ ί^νϊοθ & γβ&χ (δθθ ιτ. 66, ι), ίμπΧησθηναι, με•γά\ων σκορόδων, | σικύων 

&ηά, ϊί ίΗβ Μβ§αΓΪ8,η -π-ΐιο ίη 5•β&Γ 4^5 νρφων, μήλων, ροιών, \ δούΚοισι χλαΛ>ισκί- 

οοηιββ ίο ίΗθ ιη&Γ]£βί ρΓονίάβά % Όϊο&β- δίωμ μικρών. 2 24 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

XXXII. ΙτειχΙσθη δε καΐ Αταλάντη νπ ^Αθηναίων 
φρονρίον τον θβρονς τούτον τελεντώντος» ή βττΐ Αοκροΐ'ζ τοις 

Οπονντυους νήσος έρημη ττρότερον ονσα, τον μη Χηστάς 
εκπλεοντας εζ ^Οπονντος καΧ της αλλτ^^ Λοκρίδας κακονρ- 

2 γεΐν την Έινβουαν. ταντα μεν εν τω θερει τούτω μετά την 
ΤΙελοποννησίων εκ της * Αττικής άναχωρησυν εγενετο. 

XXXIII. τον δ' επιγνγνομενον -χευμωνος Έναρ)(ος 6 
Άκαρνάν βονλό μένος ες την "Κστακον κατελθεΐν πείθει 
Κορινθίονς τεσσαράκοντα νανσί και ττεντακοσίοις καΧ γιΚίοις 
οπλίταις εαντον κατάγειν πλεύσαντας, καΐ αντος εττικούρονς 
τινάς ττροσεμισθωσατο' ηρχον δε της στρατιάς Ένφαμί8ας 
τε 6 Άριστωνύμον και Ύιμόζενος 6 Ύιμοκράτονς καΐ Ένμαχος 

1 ο Χρυσιδος. και πλεύσαντες κατηγαγον καΐ της αλλιώς 
Ακαρνανίας της ττερί ^άλασσ-αν εστίν α γωρία βονλόμενοι 
ττροσποιησασθαι καΐ πειραθεντες, ώς ονκ ε8ύναντο, άπεπλεον 

3 εττ οικον. σχόντες δ' εν τω τταράπλω ες Κεφαλληνίαν καΐ 
άττόβασιν ποιησάμενοι ες την Κρανίων γην, άπατηθεντες νπ 
αντων εξ ομολογίας τίνος άνδρας τε άποβάλλονσι σφων αν- 
των, επιθεμένων άπροσ^οκητοις των Κρανίων, και βιαιότερον 
άναγαγόμενοι εκομίσθησαν επ' οικον. 

XXXII. ίτΐίχίσθ-η. .. αθηναίων οτα. Τ. 

§ 2. τ-ην των ττελ. Ε. βά. ΒαπβΓ. Ρορρ. μβτα, των ττ. βά. ϋιιΙίβΓ. 8θά οιη. των Ν. Τ. 
V. (άβ Η. ΐαοβίπΓ) Α.Ι. 

XXXIII. έΐΓίγΐΎνομ^νου Ν. έττιγενομ^νου V. χειμώνοί οογγ. Ν. (ει ία. βΒ,ά.), 
άκαρνάν οογγ. Ν. (ροδί Ιϊί. Β,άά. &οο. τα. γ.), άκαρνάί ϊ. Άστακτον Τ. άστακον οογγ. 
Ν. (ροδί Ιϊί. ακο ΟΟΓΓ. 8,00. ΒπρΓΒ,δΟΓ. ρΓ. α ΠΙ. Γ.), καθΐλθΐΐν (βίο) ^. εύφαμίδαί τέ Ν- 
τε οία. Τ. 

§ 2. ήδνναντο Ν. Τ. ρ1. οιηη. Λ. Ρορρ. ίδύναντο (βίο) ^. Έ§ο οηηι Έβίί. 
έδύναντο. έπέπΧεον Τ. 

§ 3. κεφαληνίαν Τ. 7^" (^ίο) Ν. όμολο-γία5 (βίο) Τ. άνδραί τέ Ν. Τ. άπροσδο- 

XXXII. 'λταΚάντ-η, ηο\ν Τ&ΙίϋκΙοηίΒΐ, αη ΐη^θπίοτίΒ 1)ΐιί ί&τ οΙηπίΒΪβΓ &ΚθΓ9,ίΐοη 
Ιιβαΐίθ, ΝοΓίΙα. Ογθθοθ, ΥοΙ. ιι. ρ. 172. ρΓοροδβίΙ Ι)^ ΜιΐΒ^ΓΒ,νβ. ΎβϋΥχ&ί ηεηΙετ8 
ΤΙΐθ Αίΐιβηϊαη -κόγΙςβ ηολν οοπΒΐηιοίβά η8β(1 &8 ρα8$ίνβ8 άο ηοί ςτιϋβ ΒηρβΓΒβάβ 
βηΒίαϊηΘίΙ βΓΟΕί άαπίΕβθ ΒοηΐΘ 7βΕΓ8 αίίβΓ- ρα88ίνβ ίοΓπΐδ Ι Ιαορβ Ι Ιιβ,νβ 8ΐΐθ\νη οη 

ντ&Γ(ΐ8 ίΓΟίη 8,η ΐηπηάαίΐοη οί ίΐαβ Ββα Βθπι. Ε. Ιι. §292. Χρύσιδοί: Άηιαεβ. 

ίο11ο\νϊη§ ιιροη α §ϊβΒ.ί β&τίΐιφχ&ίθ, ιιι. ηαπιβ ίΐίίβΓ ΐΐιβ απαΐο^γ οί ΤθΙΙϊβ (25, 2), 

89, 3• Ώο,ρΙιηίΒ, Τ1ΐ3^ΓΒΪΒ, αηά Ιΐιβ ΗΜβ, ίΓβίΐυβηΙι 

XXXIII. κατελθεΐν: κατέρχομαι, κά- ίη ϋοΓΪο. Τΐΐθ Ατ^ίνβ ρΓΪβΒίβΒΒ ΧρυσΙί 
θοδοί, &ο. βθΓΥβ ίοΓ ραββίνβΒ. ΙιΆίβτ II. Ι, Ι, IV. 133 ^^^^^ » ηαηιβ (8,8 ίΐΐθ 
■«τϊίβΓΒ φ,Υβ κατά-γομαι, κατα-^ω-^η, &ο. αοοβηΐ; ϊη(ϋθ3;ΐβ8) αηο,ΐοβοτίδ ίη ίοΓία ίο 
Α11 ΒοΙιοΙ&ΓΒ ]£ηο\ν Ρογβοπ'β \νοη(ΙθΓίπ1 νησί^, Ίίίηρηίί. 

άϊγϊηαΐίοη ίη ΓθΒίοΓΐη^ ίΐιβ βχο,οΐ; ■ννοΓάβ § 3• Τΐιβ ΥΕΓίαπί άττροσδοκήτωί Ϊ8 ηού 

οί Ετιτ.•Μ6(1. ΙΟΙ Ι (ιοΐ5) 8ΐ駧βδί6ά 1)γ 1ια8ϋΐ7 ίο 1)6 ιβΐθοίβά. Τΐΐθ αάνβτϋ ΐ3 Ητγγραφη:^ β. II. 32—34• 225 

XXXIV. εν δε τω αύτω -χείμώνί οΐ ^Αθηναίοι τω 
ττατρίω νόμω γρώμενοι Βημοσία ταφάς ίττονήσαντο των €ν 

« τώδε τω πολβμω πρώτον αποθανόντων τρόπω τοιωδε* τα 
μ€ν οστά προτίθενται των άπογενομένων πρότριτα σκηνην 

, ποιησαντες, καΐ επιφέρει τω αντοΰ έκαστος ην τι βονληται. 

3 επειΒάν δε η εκφορά ι/» λάρνακας κνπαρισσίνας άγονσιν 
άμαζαί, φνΧης εκάστης μίαν ενεστι δε τά οστά ης έκαστος 

4 ην φνλης. μία δε κλίνη κενή φέρεται εστρωμενη των άφα- 

5 νων, 0% αν μη ευρεθωσιν ες άναίρεσιν. ζυνεκφερει δε ό 
βονλόμενος καΐ άστων καΐ ξένων, καΐ γυναίκες πάρεισιν αί 

6 προσηκονσαι επΙ τον τάφον ολοφνρόμεναι. τιθεασιν ονν ες 
το δημόσιον σήμα, ο εστίν επΙ τον καλλίστου προαστείου 
της πόλεως, και αεί εν αύτω θάπτουσι τους εκ των πολέμων, 
πλην γε τους εν Μαραθώνΐ' εκείνων δε Βιαπρεττη την άρετην 

7 κρίνοντες αύτοΰ και τον τάφον εποίησαν, επεώάν δε κρύ~ 
χ^ωσι γη, άνηρ ηρημένος υπό της πόλεως, 6ς αν γνώμη τε 
Βοκη μη άζύνετος είναι και αξιώσει προηκη, λέγει επ' αύτοΐς κητωί Α.^. ναΙ". άττροσδοκήτοΐί Τ.Ρ.Η. άτροσδοκητοΐί οοττ. Ν. (οίί ιη. Γ.) V, 
(οιΐη. Γ.), νϋ. ηοί. άί'α70ίίί;Όΐ Τ.Υ. ά»'αγα70/ΐ6ΐ'0ί Ν. 

XXXIV. νόμω οιη. Ν. 8ηρΓ&50Γ. ιη. γ, δημοσίαί Τ. τάϊ ταφά5 Ν. άβ V. {&ο. 
Αά. 

§ 2. ιτροθίθεντα.ί (δΐο) ^. αύτοΰ Ν.Υ. αύτοϋ &η αύτοΰ Τ. ρ1. Υϋ. &ά ι. 136, 3. 

§3• δε [/ίαί] ναΐβ. δθά και οηι. Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. 4.•/. κυτταρισίνοικΥ. κυτταρισσίναί 
Ν. ίμαξαι (ϋΐο) Τ. ^νΐστί (8Ϊο) δέ καΙ Τ. δέ και Α.^. ναΐ^. καΧ οιη. Ν.Υ.Γ.Η. οιηη. 
Ββ. ίκαστο•3 οοιτ. Ν. (ροδί Ηΐ. στο 8.(ϋ &οο. ευρτ» έ ηι. γ.). 

§4• ΐίί άναχρΐσίν^.Ύ.Ύ. 

§ 5• τΓαρησαν Α.^. νη1§. &ηίθ ΗαάΒοη. 
.§6. δ €στιν (810) Τ. δέστι^. 
^§ 7• Ύν ^ϊο Ν. νττό ΟΟΓΓ. Ν. (ροΒί Πί. ύ ηι. βαθ. ορ.). -γνώμη τέ Ν.Τ. άξίώματι 

ίοοηοΐ, Ι ίΙιίηΐΣ, ϊη 8ΐ1 Μββ. ιν. 29, 4. "^ΐ*• δί&ΙΙΙ). π^ΐιίΐ^ ΓβηάβΓβ. ■ή βουλί] 

VII. 21, 4. Αβ άπροσδόκ-ητοί Ϊ8 ραββίνβ οοπίά ηοί βίΓΪοίΙγ ϊ)β 8αί<1 θάττταν. Ιη 

οί ΐΜη^Β, αούνβ οί ρετΒοηί (ορ. ά.νί\- Οεπι. Γιβρΐ. ρ. 499 § ^4^ τα^ϊ ποίΐΐη 

ττιστοί, άπρακτοί, αφύλακτοι, Βθβ ίητίΙιβΓ (?/οω οτάαίη ύηήαΐβ) &ηά ταφάί ττοαΊσθΐ 

οη ιπ. 3θ, 2), ϊη ιν. 103, 4> ^ιι<1 ^"ΐ• (ί/οίί δΜΓί/) »Γβ βςιιβΠ^ ΒΛηιϊδδϊΜβ, βοοοΓά- 

23, 3. βϊΐΙΐθΓ ΐΐιβ αάνίτΐ) 18 ίο 1)β ΓβδίοΓβά ϊη» ίΐβ "70η" ΓβίθΓβ ίο 1\ϊβ ΐηηϋΙϊοηαΓίβε 

ϊη ίΐιβ ίοΓίηβΓ, ογ ίη 1)ο11ι (^ϊΙιϊοΙι Ι ογ ίΐιβ ρβορίβ. δβθ οη ι. 77> ϊ• 

ταίΙιβΓ ΐ3Θΐΐβτβ) άιτροσδοκ-ήτοΐί. βιαιό- §2. πρότριτα: ηοί "Ιΐιτββ άβΥδ \)β• 

τερον, " αηάθΓ τιηαδηαΐ ρΓθΒδητθ." ίοΓβ" 1)αΙ "οη ίΐιβ ίΐιϊτίΐ ά»^ 1)θίθΓθ." 

XXXIV. ταφάί έποί-ησαντο δΐχηρΐ^ Τΐιβ η3Π»1 ταοάβ -ντΆΒ, && οί1ιβΓ3 Ιιατβ 

13 έθαψαν. 8θθ οη ίΐβ Γ. Ιι. § 103. ΓβηΐΕΓΐίβ(1, τ^ νροτΐραχί}. 

Ββίο^ § 6 τον τάφον ίίΓοΙησαν, " ί1ιβ7 § 6. 5 έστιν.,.καΐ ίν αΰτφ: δββ Αηη. 

οοηδίΓΠοίβά ίΐΐθ ίοιηΐϊ," α8 σκηνην ττοιή- ϋτϋ.οη ι. 74> ι• 

σαΐ'τε5§2,8.ηάτας5άϊ...χοΐ6Ϊί'Ρΐ£ΐί. Μθηβχ. § "• άξιώσβί: δ€β οη 37ι ^• 2 26 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

8 ετταυνον τον ττρέττοντα,' μετά δε τοΰτο απέρχονται,, ώδε μεν 
θάτΓΤονσΐ' καΧ δια τταντοζ του ττολεμον, οπότε ζνμβανη αν- 

9 τοΙ<;, εχρωντο τω νόμω. επΙ δ' ούν τοις πρωτοίς τοϊσοε 
ΙΟ ΐίερυκλης 6 Έανθ ίππου χΐρ^θη λέγειν, καΐ επειΒη καιρός 

ελάμβανε, προελθών άπο του σήματος επΙ βήμα ΰψτ^λόν 
πεποίημενον, όπως άκούοιτο ώς επΙ πλείστον του ομίλου, 
έλεγε τουά^ε. 

Α^. νιιΙ§. άξιώσ-α Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. ρ1. οηαη. Βθ. ιτροι^κει Τ.Ρ.Η. νροηκη οογτ. Ν. (αΐΐ. 
■η να.. Γ. ίαϋ προηκίΐ) άβ V. ί&ο. Αά. 

§ 8. διαπαντόί Ί.Α.^. " Αηίθ τφ άβίβί&,β άιιαβ Ρ." Βγ. ί&ο. Β». 

§ 9- νρέθη οοΓΓ. Ν. (ρο8ί Ιίΐ;. Εάά. 8ρΪΓ. ιη. β&ά.). 

§ ΙΟ. καιρόν ΟΟΓΓ. Ν. (6ν ιη. γ.) ^ρ. καιρόν Ν. ιηαΓ§. ιη. γ. άθ V. ίαο. Αά. 
καφόί Τ. καιρόν ι Βθ. Εάϊάϋ Ββΐίί. Βθ ρα88ίνο άκούεσθαι νϋ ίηίΓβ. άΐοία. 
Ιη ΑΓοΙαϊΙοοΙιί ίΓ8,§ηιβηίο ςαο^ ΗβΓοάϊαηηδ ττερί σχημάτων 8βΓν£ΐνίί (νϋΐοίβοηϊ 
Αηβοά. Ογ&θο. Τ. ιι. ρ. 93> Ρ• 57 εΛ. Βΐηά. Βϊρβ. μβοοοχχυ. == Ργ. 63 [90] Ββτ^Ιί.) 
νυν (ν. 1. νυν δί) Αβώφιλο^ μέν άρχει, Αΐώφίλο$ (ν. 1. -φίλου) δ' επικρατεί, \ Αΐωφίλφ 
δέ πάντα κείται, Αεώφιλε (ν. 1. -φίΚοή δ' άκουε, ιι1ϋιη& ΡοΓδοη. δηρρίβηι. αά 
ΡΓ&βίαί. ρ. αϊ θά. 8ο£ο1θί. μβοοοχχυι. ίβηΐβ,νϋ Αεωφίλου δ' ακούεται. ΡΓ8,βοβ88Ϊ1; 
πόλΰπτωτον δέ δταν ήτοι τά$ όνομοσία$ η τα ονόματα εΐί ττάσαϊ τά$ πτώσεις μεταβάλ- 
\οντεί διατιθώμεθα τδν λό-γον, ώ$ παρά Κλεοχάρτ;. Αημοσθίνηί υπέστη ΦιλίτΓΤΓί;;. 
Αημοσθένουί πένηί μεν 6 βίο^.,.Αημοσθένει ποΧΧών διδομένίύν.,.Αημοσθένη Αλέξανδροι 
εξ-φ-ει [? άπήτει. Υίά. Οο\>βί. Ύ&ΐ. ΒβοΙ. ρ. 2 75]•••^δίκω5 τε απέθανες, ώ Αημ6σθενε$• 
ίστι δέ τό τοιούτον σχήμα και παρά τισι των ποιητών, ώ$ παρά 'Αρχιλόχφ. 86ς[ΤΐϊίτΐΓ 
παρά δέ Άνακρέοντι έπΙ τριών. Κλεοβούλου μέν ?7<«'7 ^Ζ"•*» Ι ^λεοβούλφ δ' έπιμαίνομαι, 
Ι Κλεόβουλον δ' ϊδέειν ποθέω. ^^ήάη&τη 8,ρβΓίίιΐ8 βδί ςη&ιη έπΙ τετ τ άρω ν άϊχϊββθ 
ΑΓοΙιίΙοοΙιηπι ? Ιί&ςηβ ηοη άηΜίο (ΐιιϊη Αεωφίλου {φιοά 'ίι&ίιβί Οοά. ορί.) ίπη 
κρατεί Γβροηθηάηηι βϋ (ίη Εϊιγ. Βυρρί. 296 ίπη κρύπτειν &1ϋ ΓβροΒίιβηιηί. Οτ&βοΐ 
^ιίοηηί κρύπτω νβΐ κρύπτομαι σε ταΰτα, Ββά οοηδί&ηΐβΓ αποκρύπτομαι, έπικρύπτομαι) 
ίη ρΓ. νβΓ8ΐι, ΐη αΙΐβΓο Αεώφιλον. 8ϊ οοπΒΐαΓβί ακούω σε ρο88β άϊοί ρΓΟ θο ςιιοά 
άΐοϋΐΐΓ ακούω ίπη σου, βάβηίθΓ ιβδΟΓΛβΓβηι Αεώφιλον δ' άκούετε, ί. θ. ά λέ•γει. 
ΑΊϊφήά άβΙιβίνΐΓ βΐί&ιη ηβοβδΒΪί&ίϊ ίη Ιιηϊηδηιοάί 1ιΐ8ίΙ)ΐΐ8, ραβηβ άίχβΓαπι ίηβρΐίίβ. 
ώ5 έπιπλεϊστον Ύ. Α. ^. γηΐξ. έπΙ πλείστον Υ. ΐί. ώίεπιπλεΐστονΈ. 

§ 8. ώδε, ■ννΙιβΓθ ού'τω ηιί§1ι1; 1)θ βχ- άβΆά. Ηθ άίά ηοί &ν&ί1 Ιιίηίδθΐί οί &η 

ρβοΐβά. Βηί 8βθ οη Ι. 3 1 > 4• οοο&βίοη, Ηθ ρβΓίοΓηιβά ϊϊχβ Ι&βί •ννΜο1ι 

§9• δ' οΰν : πδηαΐ Γβδυηιρίίοη αίίθΓ 1ΐθ \ν£ΐ8 οΐιοδβη ίο ρβΓίοΓηι. 8ο Ι άο ηοί 

& άί§Γθ8δίοη (ι. 3, 5> ΙΟ, 7); ίη Β&οοη'β λαμβάνω πυρετόν,\)\ιί πυρετοί λαμβάνει με. 

Ι&η^ηαβθ "ΐ3Τΐί ϊιοΛνδοβνβΓ." Οη α ΤΥαΓ Μογθουθγ ίΐιβ Μδδ. αηίΙιΟΓϋγ ίοΓ καιρόν 

■«νίΐΐι 8ρ&ίη, Υοΐ. ιιι. ρ. 526. ΤΗθ χνοΓάβ δββπΐΒ νθΓγ δηιαίΐ. άκούοιτο^ραεήνβ 

βθβηι •ννοΓΐ;1ι ς[ΐιοίίη§: " 1)υ1; Ιιο-ννδΟβνθΓ 8οηΐ6\ν1ΐ9,ί γ&γθ. άκουσθένΐιι. 38, 4)(δρα- 

ίί πι&ΙίβΒ ρΓοοί Ιο ίΐΐθ ΛνοΓίά, ίΐιαί &η σθέν. ΡΙαίο ϊΙιγθθ Ιίηιββ υδββ άκούεσθαι ίη 

ίην&δίοη οί 8. ίθ-νν Εη^ΗδΙι ηροη 8ρ&ίη, οοηίΓ&δί ίο άκούειν Εθρ. νι. 508 ο &ηά η, 

ηια^ Ιι&Υθ ϊηβί Ιιορβ οί νίοίοΓ^, 8,1; Ιβαδί &ηά §ίνθ8 άκουόμεναι συμφωνίαι νιι. 53^ 

οί Ρ&88ρ0ΓΪ ίο άθρ3,ΓΪ δ&ίβΐ^." Α Εηά ο, ροδδίΗ^ βΐ8Θ\ν1αβΓβ ίΐιοιι^ΐι Ι 

§ ΙΟ. Τΐΐθ ρ1ΐΓ&8β ίδ 8οηιβ\ν1ΐ3,ί 011- οαηηοί 08,11 ίο πιίηά οίΙΐΘΓ βχαηιρίβδ. 

ηουδ; 1)αί Ι ίΐιίηΐί καιρ05 λαμβάνει με, έπΙ (ώί έπΙ) πολύ (πλέον, πλείστον) ηχ&γ 

ΊϋΗβη α ΰοηιββ ηροη τηβ; Ι λαμβάνω βθγυθ ίοΓ ο1)^β^ι β(ΐ\ι&11γ β,ηά 8ΐώ]€οί, &β 

καιρόν, ιοίιεη Ι εβίζβ ηροη αη ορροΗη- καθ' εαυτούς (έκάστουή Ιιτϊ^Άγ ίοηοΐΐθά 

7ηίί/. ΕτίΓΪρ. Ιοη 659 χρόνφ δέ καιρόν ηροη ι. 3» 2, &ηά ϊηΐβτ ηο3 (νοε, 8β) ίη 

λαμβάνων προσάγομαι \ δάμαρτ' εάν σε Ιι&ίίη, &ηά ίΐιβ ατίίΰΐβ ίβ γ&γθΙ^ ρΓββχβά. 

σκήπτρα τάμ' ίχειν χθονάί. Τΐιίδ δβηδβ 8ίί11 Ι αιη ηοί (ΐηίίβ βπγθ ίΐιαί Τ1ι. άίά 

εβθηΐδ ίο Ιιανθ ηο ρΐαοβ Ιιθγθ. ΤΙιθ ίίηιβ ηοί -ντΓίίβ ό'ττωϊ άκούοι τό ώί έπΙ πλείστον 

03,ηΐ6 ίΟΓ ΡβΓΪΟΐβδ ίο βρβ&]£ 0Υ6Γ Ιΐΐθ τοΰ ομίλου. ι 

κ. ΕΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. 34—35• 227 

^^Η XXXV. " ΟΙ μ.€ν πολλοί τώι^ ενθά^ε είρηκότων "ηΒη 

^^Λβτταινονσι, τον ττροσθεντα τω νόμω τον \6γον τόνδε, ώ<; 

^^^αΧον έπΙ τοις εκ των πολέμων θαπτομενοίς άγορεύεσθαί 

7 " αντόν. εμοί δ' αρκούν αν ε^όκει είναι άντρων ά-γαθων έργω 

" γενομένων έργω καΐ Βηλονσθαί τάς τψάς, οία καΐ νυν περί 

'' τον τάφον τόνΒε Βημοσία παρασκενασθεντα οράτε, καΐ μη 

ΧΧΧΥ. ^*'"'^'Ρ*° Ν. ιη3Γ8. (^ίπυηςαβ σ ορβΓ» §1αίπΐ8ίοπιιη βχοΐάίΐ;), 

ζημ-ψγορία τΐρικΧέου! 

•ο , Τ. ιη»Γ§. 1ιϋ. ιηϊη. ηδη φηκότων Λ. 7. νηίξ. Ββα 77817 

νρ άθηναχουί 
ροδί ΐϊρ. Ιοο&ηΐ Ν.Τ.ν.Γ.Η. &Ι είρηκότων οογγ. Ν, {ων τα., τ.) ροεί -ηδη ροηίί ννο- 
στι-γμ^/ν Ν. (ιη. Γ.) ροδί είρηκότων Τ. ίττΐ οπι. Ν.Υ. πόλεων Γ. 

§ 2. όν αρκούν Τ.Λ.Ι. ννϋ^. άρκονν αν Ν.Υ.Ρ.Η. ρ1. οιηη. Ββ. όροταιΝ.Υ. ΧΧΧΥ. Τΐιίδ ηΐίΐ^ΐβοβηί ΟΓ&ϋοη— 
1ιο\ί' ί&Γ ίο \)β &δδί§ηβά ίο ΡβΓΪοΙβδ, 1ιο\ν 
ί&Γ ίο Τ1ΐΐΐ07(Μάβδ, ΙΙ1&7 1)β ΐιηροδδϊΙ)1β 
ίο άείβπηίηβ; 1)αΙ Ι 16β1ΐβνβ ϊη πιειι- 
ηβΓ &η(1 ΐη ιη&ίίθΓ ίΐΐθ νβΓ7 δρββοΐι οί 
ΡθΓΪοΙθδ — οπιϊίδ ίΐιβ οίί-ςηοίθά ρΙιτΒδθ 
ί^ίοΘ ηοίϊοβά 1)7 Ατίδίοί. Εΐιβί. ι. 7, 34> 
III. 10, 7 (ςιαοίϊη^ ίτοιη ιηβηιοΓγ 88 ίΐΐθ 
ναπεί^• ίη ίΐΐθ -π-ΟΓίϋη» δϊ^ίββδ), " ίΐιαί 
ίΐιβ 3Όα11ι \ν»3 ί&ΐΐβη ίΓΟίη ίΐιβ οίί^, 88 
ΐί οηβ ■«•βΓβ ίο ί8ΐίβ ίΐιβ 8ρι1η§ οτιί οί ίΐΐθ 
7β8Γ." ΤΙΐΘ δβηίϊιηβηί \ν83 ΐΐββίί 1)ογ- 
ΓονΓβά ίτοιη Οείοη δατίπ^, ντίιβη ίΐιβ οοη- 
άϊίϊοη οί Ιιϊδ δυοοοατ Ιιβίοτβ ίΐιβ 1)8ίί1θ οί 
Ατίβιηίδίαπι νΓδδ ΐθίπδβά, ούκ αν φθάνοιτε 
(8878 1ΐΘ ίο ίΐΐβ 6ητθ7δ) την ταχίστην 
οττίσω άπαΧλασσόμίνοι, καΐ άγγέ\\οντεί 
τη Έλλάδί δτι εκ το5 ένιαντοΰ τδ ίαρ 
αντη ίξαραΐρ-ηται. ΗθΓοά. τιι. 162. Τΐήτίνν. 
Π. 273ι ατοίβ ν. 296• ΕίίΙιβΓ Τ1ι. 
άβδί^β(ϋ7 οιηΐίδ ίΐΐθ ■Η-οΓίΙδ 8δ ηοί 

0Γί^8ΐ, ΟΓ, 83 18 ί8Γ ΙΠΟΓΘ ρΓθΙ)8ΐ)1β, 
11ΐθ7 ■«"βΓΘ 6Ι1ΐρ1θ7β(1 ίη ίΐΐβ Θ8ΓΠβΓ 

έτιτάφίΟί λο70ί δροΐϊβη \)γ Ρθποΐβδ οτβΓ 
Ιΐιοδβ \τ1ιο ίβΠ ϊη ίΐιβ 88ΐηί8η ν8Γ 440 
Β.ο. Βηοΐι ϊδΟΓοίβ'δ ορϊηϊοη νι. 41 ο- 3• 
ΓοΓ 8 βηοοΐηοί 8θοοηηί οί ίΐιβ ΙΊιηβΓ8ΐ 

θΓ8ίίθη8 οί ίΐΐβ ΟΓΘβΙίδ ίίΐβ Γ68(1βΓ 18 
ΓβίβΓΓβοΙ ίο ΡΓΟίβδδΟΓ ΟΙπίΓοΜΠ Β8ΐ)ϊη8- 
ίοη'δ ΓπηβΓ8ΐ θΓ8ίϊοη οί ΗτρβΓϋββ 

Αρρ. Α. βάΐί. 8νο. ηδη Ίπα]) Ιιβ1οη§ 

ίο ίναινοΰσί, " %ο 80 ί8Γ 38 ίο ρΓδϊδβ," 
8δ ίη § 5 ίο α-πιστοΰσιν. Ι ρρβίβΓ ίο ϊοΐη 

Ϊί ΥΓΪίΙΐ \?1ΐ8ί ρΓΘΟβάβδ, "-ννΐΐο 1ΐ8νβ 1)βίθΓβ 

ιηβ δρο^βη οη ίΐιίδ ρΙβίίοΓπι." τψ 

νόμψ ■ ϊί δββιηδ ί(11β ίο εηςηίτβ -ηΊιο ίΐιβ 
8αί1ΐ0Γ οί ίΐιβ ΐ8\ν -ν^δδ. δηΚονότί τον Σόλωνα, οί οοητδθ 5878 ίΐιβ 8ο1ιο1ϊ&8ΐ;. 
Βθδΐάβδ τφ νόμψ Π137 ιηβ8η ηο ιηοΓβ ίΐι&η 
"ίΐιβ αδ8§β, οιΐδίοηα" εϊίΙιβΓ Ιιθγθ ογ 

34ι 1• ώϊ καλόν (όν), 8δ λε-γόμενον 

47» 4 «αλοί έστιν ό λόγοϊ ά-γορενεσθαι, Ϊ8 
ρβΓ 8β Οτββί, 1»αί ίΐιβ 8<1<ϋίϊοη οί αυτόν 
86βπΐ8 ίο άθίβπηϊηβ ί1ΐ8ί καλόν ΐδ πεηΙβΓ. 
§ 2. "Ι δΐιοχιΐά 1ΐ8νβ ίΐιου^ΐιί ίί 
πιί»1ιΙ 1)θ δαδδοίβηί . . . . " Ιί άι^ 1)β- 
Ιοη^δ ίο ίΐιβ ίηβηΐίϊνβ, ϊί Ϊ3 ηοί ηβοβδδ8Γ7 
ίο Γ63(1 δοκεΐ, ίοΓ ψ/οΰμην, φμην, ρΐΐία- 
όατη, υίβΓαΙΐ7 "Ι αδβά ίο ίΐιίηΐί," "πι^ 
οντη ίιηρΓθδδίοη ■ϊί83," &ηδνΓβΓ ίο -Η-ΙΐδΙ 
ίη οατ ίίϋοιη ΐδ " Ι δΐιοπίά 1ΐ8νβ ίΐιοη^ΐιί. " 
αν εδόκεί "«"ΟπΙά ίηιρΐ7 " Ι 8ΐιοπ1(1 1ΐ8νθ 
ίΐιοτιρίιί ηηάθΓ οβΓΐ:8ίη οοηίϋίϊοηδ, Λΐί-ΐιίοΐι 
οοηάϊίΐοηδ ηοί 6χίδίίη§ Ι άο ηοί ίΐϋη^," 
ίηοοη^ταοηδ, 3ί 1β88ί ίο Π17 ηιίηά, \ήί1ι 
■ν9Ίΐ3ί ίοΠο\ν3. Ορ. Ρΐ8ί. ΡΓΟί. ^τ^ λ. 
ονκ φμην διδακτόν εΐναί ίοΠοννεά 1)7 
ηγούμαι οΰ Β, ονχ ψ/οΰμαί 320 Ο. Ιί αν 
1ΐ8(1 1)6βη 8(1(1βά ίο φμην, 8θ€Γ8ίβ3 ΛνοαΜ 
1ΐ3νβ ηιβ8ηί " 1)αί Ι άο ηοί ίΐαϊη^ δο 
ηο•«ν," οΙ)νίοαδΐ7 ηοί 33 76ί ηιβ8ηί, ηοΓ 
Β8ί<1 ίίΐΐ— 3η(1 ίΐιβη ηοί 881(1 \νίί1ιοαί 
ς^η3ΐίβθ8ΐϊοη — εττείδη δί σου άκονω ταύτα 
λέ•γοντοί κάμπτομαι καΐ οΐμαί τι σε λέ•/είν. 
8ο Ρβήοΐββ ΙιβΓθ, τκ-ΜΙβ οοπιρίτίη^ \ήί1ι 
ίΐιβ αδ8§β οί ίοΓίηβΓ ηαθη, άοβδ ηοί 
ο1ΐ3ησβ Ιιίδ ο\πι ορϊηϊοηδ, ί1ιου»1ι Ιιβ 
ιηο<ΐ6δίΐ7 ε87δ "ίΐ ιεαί ταγ ηοίίοη" ίη 
ρΓβίβΓβηοβ ίο 837ίη& "ίί ΐδ ιη7 ηοίίοη." 

καΙ μη έν " 3ηά ί1ΐ3ί ηοί ία (ίΐιβ 

ιηοΐΐίΐι οί) οηβ ιηβη δΐιοαίά ίΙΐΘ τ8ΐθΓοη3 
ίθ8ί3 οί ια3η7 1)β ίπιρβΓίΙΙβά ί1ΐ8ΐ οη Με 
δρβ3]ίίη§ ΛίβΠ ΟΓ \τοΓεβ εΐιοιιΐά ίΐιβ οΓβίΙί- 
1)11ίί7 ί1ιβΓ6θί εί8η(1." [8αο1ι ίδ 017 II 2 28 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

** €ν ΙνΧ άνΖρί τΓολλων άρετάς κυνΒννενεσθαι, εν τε καΐ χείρον 

3 '' ειττόντι πιστενθηναι. ^αλεπον γαρ το μετρίως είττεΐν εν ω 

4 " μόλις καΐ η ^όκησυς της αληθείας βεβαιούταν, ο τε γαρ 
" ζννει^ως και εννους ακροατής τά^' αν τι εν8εεστερως προς 
*' ά βονλεταί τε καΐ εττίσταται νομίσειε ^ηλονσθαι, δ τε § 4- δ', τε (Ηο βί ΐπίτα) Ί.Α.^. νιαΐ^. 
Ζιαφθόνον (8Ϊο) Ν, δ'τε Ν. ^ίίΐΈίδώϊ (βίο) ^. νομίσει. Τ. ίαϋΐιίιιΐ Γθηύβήη^; Βΐίρ^Τιοά νβτΒΐοη 
ΒοηΐΘ 03,11 ϋ Α8 8,η βάϊίοτ Ι Γβίτίδβ ίο 
ΙιβαΓ ίΐιβ νοίοθ οί ΙΗθ οΙιαπηβΓ, Ιιοΐάϊη^ 
ί1ΐ8,1; ϊη ίΙιΪΒ πιαίίθΓ 1ΐθ οΐιαπηβΐΐι ηοί 
■ννίδβΐ^. Α ίΓ&η8ΐ8,1;ίη§ ΕιΙίίοΓ ογ ΤβαοΙιβΓ 
Ιιαβ ηοί οηΐ^ ίο §βί οπί ίΐΐθ ωβίΐηίηβ, 
1)α(; ίΐιβ ^\'9ι7 ϊη ^νΐιίοΐι ίΐιβ ιηβαηΐη§ 18 
6χρΓ088βά ϊη ίΐΐθ οη^ΐη&Ι. Ηβ 1ΐ8,8 ίο 

βίτίοΐ^ 8,1)0νθ 8,11 ίΐΐίη^δ 8,8 ίΕΓ 88 ρ083Ϊ1)1θ 

Ιΐΐθ 8υ1;1ιοι•'8 ογιΙθγ οί οοΐΐοο&ίϊοη, αηά 80 
ίο (Ιτα-νν ουί ίΐιβ ίτιΠ βιηρ1ι&8Ϊ8 οί αηγ 
βΐνβη δθηΐθποθ. Ηβ ιηπδΐ; άο ΐ1ιΪ8 πη<ΐ6Γ 
ίΐιβ ^ταΐάαηοθ οί ρθΓ8ρΐοιιΐ1;7, 1)τι1; Ιο ΙίΐβΓ&Ι 
Γβηάβηη^ 1ιβ πιιΐδί" Β&οήίϊοθ θΐβ^&ηοβ. 
ΤΙΐΘ ΐηίΘΐ1ϊ§βη1; ΓβαάθΓ ογ ρυρΐΐ \νΐ11 
8ΐι&ρβ ουί ί&Γ 1)βίΙβΓ Ιιίδ 1;Γ8η8ΐ8,1;ϊοη 8,ίίβΓ 
Ϊιη1)ΐ1)ίη8 δΐιοΐι \ντϋίβη ογ ογ81 ιηδίΓηο- 
ίίοη. Οη ϋαί8 ροΐηί ΒβνιεΙ άΊοΙητη 8Ϊί.] 

ΡοΓ τε. . . καί 8ββ οη Ι. 8 2 , 2 , &ηά 1)θ1ο-νϊ- 

οη 42, 3• χείρον ίο11ο•ίνίη§; ε5. 8βθ α 

βΜΙάη^ ΐηδίαηοθ οί ΐ1ιΪ8 ιν. 65, 4 άλλα 
καΐ τά δυνατό, έν ϊσφ καΐ τά απορώ- 
τερα μ-ε'^άΧτ) τε ομοίωε καΐ ένδεεστέρφ 
ΤΓαρασκΐυ-^ κατερ^άξβσθαι. Μ&γ ηοί 8ΐιο1ι 
ίο οιΐΓ ηοίίοηδ 1οο8β η88§Θ ϊηδίϊίχ (ογ 
ραΙΠαίθ) ΡΐΕί. ΡΜΙβΙ). 56 η καΐ δει τά 
μ^ν ώϊ καθ αρώτατα νομίζειν, τά δ' ώϊ 
άκαθαρτ6τερα1 Β&(11α&ηι'8 8θθοηά ο1)- 
ϊβοίίοη 86βηΐ8 ίο 1)Θ ίοπηάβά ηροη ίΐιβ 
οοηοβρίΐοη ί1ΐ8ί ίΐιβ βηρβτίαΐϊνβ ηιβΕηβ 
" ηιοδί" &ηά ηοί " νβΓ}'." 

§ 3• μ€τρίωί = μήτ€ ττρίι καιρού μηθ^ 
ντΓΐρ- " άηΐγ, ίαΪΓΐγ, ηβίίΙΐθΓ ίοο πηιοΐι ηοΓ 

ίοο Ιϊίίΐβ." 56κησί$, αηοίΙΐθΓ οί Τ1ι. 

τβΓΐ)8,ΐ8 (δβθ οη Ι. 73) ι)• Ηβ 1ι&8 ίΜ8 χνοΓά 
ΐη οοηιηιοη -ννϊίΐι ΗβΓοά. 8ορ1ι. ΕιΐΓΪρ. 

§4• δ Τ€ άττειροϊ: προσυττακουστέον 
καΐ μη ΐϋνον$ 8ο1αο1Ϊ88ί. Τ1ιΪ8 1οο8Θηβ88 
ρβΓπιβαίβδ ίΙΐΘ Ιαη^ιια^β, αηά Ϊ8 οοοα- 
βΐοηαΐΐγ ίοπηά ίη Ιι&ίϊη, ηιοΓβ γεγοΙ^ ΐη 
Εηβΐίδϊι. Ρογ ίΐΐθ Ιο,ίίβΓ Ι βίίηί ηα^ΒβΙί 
ίο ΑάάΪΒοη, ΒρβοίΕίοΓ 293• " Τ1ιοη§1ι 
ρηιάβηοβ (1οβ8 ηηάοηΐιίβοΐΐ^ ϊη 8, §Γβ&ί 
ηαβ88υΓβ ρΓοάΰΟβ οιιγ βοοά ογ ίΠ ίοΓίηηβ ίη ίΐιβ χνοΓϋ" (ί.θ. ρΓπάβηοβ ογ ϊηιρηι- 
άβηοθ). Ιη ίΐιβ ίοΓηαθΓ Ι οάίβ ΟίοβΓ. άθ 
Ρίη. III. 3> II οβίθΓ8θ ρ1ιΐ1ο8ορ1ιθΓηηι 
άΪ8οΐρ1ϊη86, ...ςα&θ τβιη πΐίαιη νΪΓίυίΪΒ 
βχρθΓίβπι Επί ίη 1)οηί8 8.υί ίη ηι&ΐίδηπηιβ- 
Γβηί, ηιαίηΐγ Ιιβοα,ηδβ Μαάνί^'β ηοίθ Ιθά 

ηΐθ 0Γίβίη8]ΐ7 ίο ΟοΠβΟί ρ8888§68. Μ£1<1\Ί§ 

Β878 " 8ί δίο ΟίοβΓΟ 8θπρ8ίί, τεΜθ ηβ§1β- 
^βηίβΓ δοηρβίί, ί&ης[αίΐηι άβ δοΐίβ 1)οηί8 
08ίο ΙοςυαίαΓ." Ηβ Ινββρβ ίΐιίβ ηοίθ 
ίη θά, 2, ηοίίοίη§ & δίηιίΙαΓ 088θ ίη 
IV. 1 7, 47> *ο \ν1ιίο1ι Ι &άά Ύ&ο. Ηίδί. 

II. 74 6888 ρΓίναίΪΒ 00§ίί8ίίθηίΙ)118 ρΓΟ- 
§Γβ881ΐηΐ, ί. θ. 8,πί ΓΘ§Γβ88ΐΐηΐ. Ιη (τΓββΙί 

Ι (ΐΓ8,\ν^ οηί οί & ΐΒ,τξβ βίοΓβ & Ιβντ. ΡΙαί. 
ΡΓοίΕ^. 331 ^ <"^'Χ' ^"^ δμοιόν τι έχοντα 
βμοια δίκαιον καΧεΐν, ουδέ τά άνόμοιόν. τι 
ίχοντα ανόμοια, καν ττάνυ σμικρόν ^χ-η το 
δμοιον, ντΙιβΓβ εοιηβ ΙίΕτβ ίηίβΓροΐΒ,Ιβά 
^Χν '''^ άνόμοιόν η τό δμοιον. 35^ ^ '^'^ 
Ίταραχρημα ηδύ (ί. θ. καΐ λυττηρον) του είί 
τον ύστερον χρΌνον και ηδέοί καΐ Χνττηροΰ, 
I. Εβρ. 34° ^ ώστε δημιουργοί η σοφοί 
ή άρχων ούδει$ άμαρτάνει τότε, δταν άρχων 
(ί. β. 17 δημιουρ-/όί η σοφοί) η. ΐΙΐΆβάτ. 
272 Β δ τι αν αΰτων τΐί ίΧλεΙττγι Χέ^/ων η 
διδάσκων η "γράφων, φ^ δέ τέχνη \έ'^ειν 
(ί. β. η διδάσκειν η 'γράφειν). Ρΐαίΐβΐ). 40 Ε 
πονηράί δόζαί καΐ χρηστάί άλλωϊ 17 ψ^^' 
δεΐί (ί. β. καΐ άληθεΐί) Ύΐ^γνομεναί ^χομεν 
εΙττεΐν; IV. Εβρ. 442 ι> άλλα /χει» δη δίκαιόί 
"γε, φ (ί. 6. καΐ ώί) ττολλσχυ Χέ-^ομεν, 
τοΰτφ καΐ οϋτωί ίσται, λνίίΐι ■«'ΐιίοΐι ορ. 
[Ααοί.] Νίο. Είΐιίο. ν. 8 = 5, 9 άνηροΰντο 
Ύαρ άν, εΐ μί] έττοΊει τό ποιοΰν και δσον 
καΐ οίον, καΐ τό ττάσχον Ιττασχε τούτο 
καΐ τοσούτον και τοιούτον, •η'1ιβΓΘ ΒβΙίΙίβΓ 
1ΐ9,8 ηββάΐβδδΐ^ ίηδθΐ-ίβά δ ΙϊβίοΓβ ίποίει. 
ΐ>βΏΐ. άβ Ρ. ίβ^. § Ι07 (ηΐ7 βά.) ρ. 371 
τηλικαΰτα καΐ τοιαύτα ηλίκα, 'ννΙιβΓβ 8θηΐθ 
Μ88. οηιίί καΐ τοιαύτα. Μγ ίηνβ8ίί§8- 
ίίοη βοΐ ηΐθ οπί οί άίίϋοπίίίθδ ■ννΐιίοΐι 
οίΙΐθΓβ ιη&7 1ΐ8νβ 1&1)οπγθ(1 αηάβΓ. ΡΙαί. 
Τΐιβαβί. ι6ι Β Χό^ον λαβείν καϊ άιτοδέ- ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 35—36. 229 

" άπαρος εστίν ά καΐ πλεονάζβσθαυ δια φθόνον ει τι νττερ 

5 " την εαυτού φύσι,ν άκονοι. μ-^χρι γα,ρ τονΒε ανεκτοί οΐ 
" έπαινοι είσι περί έτερων λεγόμενοι, ες όσον αν και αυτός 
" έκαστος οΐηται Ικανός είναί δρασαί τι ών ηκονσε' τω δ' 

6 '' νπερβάλλοντί αντων φθονονντες η^η και άπιστουσιν. επεί^η 
" δέ τοις πάλαι όντως εΒοκψάσθη ταύτα καλώς εχευν, ^τ} 
" και εμε επόμενον τω νόμω πειρασθαι υμών της εκάστου 
" βουλήσεως τε και Βό^ς τυχεΐν ως επΙ πλείστον. 

XXXVI. '' άρζομαί δ' άπο των προγόνων πρώτον 
** Βίκαων γαρ αντοΐς και πρέπον Βε άμα εν τω τουωΒε την 

§ 5• ίτταινοι (ΙσΙ Ν.Τ. δρασαΐ η ΟΟΓΓ. Ν. (ροδί Ιϋ. &(1(1. &00. 8ηρΓ. ρα. αάϋ &(Μ. 
8ΠρΓ. οί. Ιϊί. δΐιρΓ. τε τα., γ. ίαϊί Βράσαι τι) δράσαί τι Τ. ΟΟΓΓ. δρασαί τι (πι. β&<1.)- τφ 
δί Λ.^. τώ1§. τώ δ' Ν.Τ. τφ δ' ν.Ρ.Η. αυτών οοπτ. Ν. (ών ιη, γ. ίτιΐί ο^όν) αύτον 
ρΓ. Η. ΟΟΓΓ. αυτών, αυτών ΟΟΓΓ. Ρ. αυτών Τ. άβ V. ί&ο. Αά. αυτόν ρ1. οιηη. Βθ. 

§ 6. οΰτω Τ. έπίττΧΐΐστον Ί.Λ.^. ντιΐ». έτΙ Ίτλειστον Υ.Ρ.Η. ώ%ενιτ\εΐστορ 
Ν. δίιιιιΙϊίβΓ 34» ιθ• 

XXXVI. δέ από Α.^. Υΰΐ^. δ' από Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. βΐ. ξασθαι Ϊ3 ηοί βχρίαίηβά (&δ ίατ &δ Ι Ιιβνβ 
εββη) 1)7 οοηιιηθηΙι&ίοΓδ. Τΐιβ Ι&ίΙβΓ ■ννοΓά 
ηίθαηδ " £ΐΠο\ϊ•, &ρρΓονβ," ηοί δίιηρΐ^ 
' ' Γβοβϊνβ ίτοηι. ' ' Ι £οαη(1 ίΐΐθ βχρί&ηβϋοη 
ίη Ι. Ββρ. 337 Ε άλλου δ' άποκρινομένου 
\αμβάνΎ} λόγο;», καΐ έλ^γχτ;, 8.π(1 Μβηο 
75 Β <^όν ΐρτ^ον λάμβαναν λό-γον καΐ βλ ^7" 
χΐΐν, ίΥι&ί "οπίϊοϊδθ" ν^δ ιηβαιιΐ;, 1)ΐιί 
νΓΐΐ7? Ι ίΐιβη ΓβιιιβπιΙ)βΓβ(1 Ατϊδί. ΕΛ. 
Νίο. Ι. 1=3, 4» 8 -ννΙΐθΓθ οίο τεπαιδευμέ- 
ροί, ϊϊιβ ραρΐΐ ^άαρίβά ίοΓ & ΰαΙίΰΗιιηιβη, 
άτοδεχίσθαι, άττοδεκτέον 13 αδοά, &η(1 
41ι&η1ίία1ΐ7 οοηιραΓβ(1 άβ ΐ&ιί. ΑπιπιεΙ. 
ΐηϋ, τΐτταίδευμένου '/άρ εστί κατά τρόπον 
το δύνασθαί κρΐναι βνστο'χωι τι καλώϊ η μη 
καΧώί άποδίδωσιν ό Χέ'/ων. 8ο Ι Ιβ&ΓπΙ 
ϋι&ί άποδίχεσθαι άϊά δθΓνίοθ ίοΓ ϋδ ΟΟΓ- 
Γβίβϋνβ δυσχεραίνειν 8,δ ντβΠ Εδ ίοΓ ίΐδθΐί, 
&η<1 ντΕδ ξΙβΛ ίο δβθ ϋΐΘ δίΐιηθ ΐη Ατίδΐ;, 
Ν, Είΐι. IV. = 6, 5 ού "γάρ τφ φίλεΐν η 
ίχθαίρειν αποδέχεται (ΐ. θ. τ} δυσχεραίνει) 
((κάστα ώ$ δεΓ (ορ. § 3 ό,ποδέξεται ά δει 
και ώ$ δει, ομοίων δέ και δυσχεράνει) Άηί τβ- 
νβΓ86ΐ7 Ϊη ΡΐΒ,ί. III- Κβρ. 401 ε καΐ όρθώί 
δη δυσχεραίνων (ί. β. καΐ αποδεχόμενοι) τα 
μέν καλά έπαινοι... τα δ' αΙσχρά ψέ-γοι. Ι 
Ιιορβίΐιίδ ίβ(Ηοη3 ηοίβ τα^γ ΒβΓτβ ίο δαϋδί^ 
Ιΐιβ δίτκίθηΐ; οί ΑΓΪδίορΙίΕηβδ {ΙΐΕί ϊη Εειι. 
719» 7^ο ^1^6 ΓβΟθϊνβά. ίβχί καΐ το καινόν 
χρυσίον να&γ ΙιοΜ ϊίδ ο\ντι Εραϊηδί Μβϊηβ- 
^β'δ ιηοδί &ιι(1εοϊοιι3 οοηϊβοΙιΐΓβ καΐ καΚΰί κεκομμένον. 

§ 5• τψ δ' ύπερβά\ΚθΡτι αυτών ϊ. θ. 
επαίνων " ίο τϊτΙιεΙ; ΐδ βχοβδδΐνΘ ϊη ίΐιβπι," 
83 ίΐιβ δοΙιοΠΕδΙ; ΓΪ^ΙιίΙ^ ΐΕΐίθ3 ϋ Τΐιβ 
ΥΕΓίΕπΙ αυτόν ντίιΐοΐι Ι ίηίβΓρΓβί ούτό»» Ι 
■κ-οιιΐά ηοί ς[ΐΐΐίβ Γβρα(ϋΕΐθ " \ν1α&1; βχοθβά» 
Ιιίιηδβΐί ΐ. β. 1113 οντη ροντβΓβ," ίοΓ ίη 
8ρβΕΐαη§ οί Ε ο?α.53 «ίη^τ. Επά ρΐαΓ. ατβ 
\νοπ(1βΓία1ΐ7 ηιϊχβά ΐη (τΓββΙι Επά ΙιΕίΐη, 
βνβη ίη οατ ΐΕΐι§ιΐΕ§β, ϋιοιι§1ι ιηοΓβ 8ρΕ- 
Γΐη§ΐ7. 

§ 6. τοΐί ΊτάΧαι ρΓβ<5θάβ8 ίδοκιμάνβη, 
80 πίΕΐίβδ ίΐιβ ϋ£&οπ1ί7 οί ^^^ άΆϋνβ 1β83. 
Ρθ33ί1)ΐ7 ίδοξε \?Ε3 οοηίβηιρίΕίβά. 0ΓΪ§ΐ- 
ηΕΠ7. 

XXXVI. καΐ δέ 13 νΕ8ΐΐ7 ηιΟΓβ 

ίοΓΟΪΗβ ίΙίΕη και γε ντΜοΙι ΟΓΐίίοδ 

ίοπηθΓΐ7 δΰΐΐδίίίαίβά ίοΓ ϋ. Ιί ίδ ίοιιικί 
ίη ΤΙιαο. ι. 132, 2 οη \ί1ιΐο1ι Ρορρο οίίοδ 
ίΜδ ρΕ5δΕ§β, Εηά ΤΙ. 71, ■2, VII. 56, 3- 
" καϊ ίη ίΕΐίΙ)α3 νΕίβΙ; βΐίατη βί δέ ηθοϋί 
8βηίβη1;ίΕ3" 8873 8βί<ϋβΓ οη ΕοΓίρ. 
ΕΙβοίΓ. ΙΙΙ2 (ι 1 17)• Τΐιίδ τίβ\ν ίβ οοη- 

βΓηιβά 1)7 ίΐϊβ οο-βχίδίβηοβ οί οΰδ^ δ^. 

Αήδίοΐ. Νίο. ΕΙΙι. Γν. 1 = 1, 14 ούδί Χψ 
ψεται δι όθεν μη δει, ννΙιβΓβ ουδέ ίδ οΙ)νί- 
οαδΐ7 ηβ — (^ιήάβηι, " Εηά 1ιβ νίϋΐ ηοί 

ΓΘΟβίνβ βίίΙΐΟΓ ίΓΟΠΙ ίπίρΓΟρβΓ ΒΟηΤΟβδ." 

Ορ. καΙ Χήψεται δ' δθερ δει καΐ δσα δεΐ 
§ 24• Ι* ^^7 ^^ ο1)δβΓνβ<Ι ΛεΙ; και — δέ 
Εΐ)ονιη(ΐ3 ίη ίΐιίδ Βοοίί οί ίΐιβ ΕΙΙιίοβ. 

16 230 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

α ?' τψην ταύτην της μνήμης δίδοσ^αι. τηι> γαρ χωράν 
V άά οί αυτοί οίκονντες ΒιαΒοχη των επίγυγνομενων μ^χρι 

3 ^' τον^ζ. έλβνθψαν δι' άρετην τταρέΖοσαν. καΐ εκείνοι τ€ 
" αζιοι επαίνου και ετι μάλλον οΐ πατέρες ημών' κτησάμε- 
" νου γαρ προς οϊς ε^εζαντο δσην εχομεν αρχήν ουκ άπό- 

4 *' νως ημΐν τοΐς νυν προσκατέλιπον. τα δε πλείω αυτής 
" αΰτοΙ ημείς οΓδε οΐ νυν ετι οντες μάλιστα εν τη καθεστη-' 
" κυία ηλικία επηυζησαμεν, καί την πόλιν τοΧς πασυ παρε- 
^' σκευάσαμεν καΐ ε'ς πόλεμον και ε? είρηνην αύταρκεστά- 

5 "την. ων εγώ τα μεν κατά πολέμους έργα, οίς έκαστα 
" εκτηθη, η ει τι αύτοΙ η οι πατέρες ημών βάρβαρον η 
" Έίλληνα πόλεμον επιόντα προθύμως ημυνάμεθα, μακρηγο- 

§ 2, διάδοχη (βίο) ρΓ. Ν. &οο. ΒΐιρΓαΒΟΓ. ηι. γ. 

§ 3- Ίκεΐνοί τέ Ν.Τ. έδέξαντο οογγ. Ν. (ρο8ΐ; Ηί. ^. ορ. ηι. β&ά.). ουκ Τ. 

§ 4• τλ^ω Λ.^. τιιΐ^. ττλείω Ν.Τ.Υ.Ρ.Η, αϊ, ίη οιη. Τ. 

§ <;. τΓολ^μονί Ν. ΟΟΓΓ. σ ιη. βα,ά. πίβι ιηβηιΐ. ΒΪί οΙι&Γίαβ. μακρί'γορ€Ϊι> (νβιδδσιν 

(βίο) Τ. οί'αίτέ Ν.Τ. ^}λθομίρΑ.^.\\ύξ.Ββ^. ■^ίλ^ο^' Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. μΐτ' οϊα$ ^. ξ 2. Τ1ιΐ8 αιιίοοΗΐΗοη τρτϊάβ Αϋιβιιϊαηδ 
Ιι&ά ϊη οοιηιαοη λγϊίΐι Ατοαάί&πδ. 8ββ 
άβ Ε. Ιιββ. ρ. 424 § 296 (Ώχγ Έά.) νίϋΐλ 
Υαΐοΐίβη. ηοίβ ίΙιβΓβ ςηοίβά. Ιη Ι&οί 
ϊίϊβ ίοτταβτ \\6τβ εοΙ)βΓ ϊη ίΙιβΪΓ οΐιιΐηα ΐη 
οοηιρ&ΓΪ8οη ΛνιΛ ίΐιβ ΙαίίβΓ, ίί ίΐΐθ 
οοαρίβί 18 ίιπθ, Αηίβ ^ονβη1 ηαίνιηι 

ίβΓΓ9,8 1ΐίΐΙ)ηϊβ8β ίβΓαηίΠΓ ΑΓ0£1(1β3, βί 

1αη& ^^ηδ ρΓΪΟΓ ϊΙΙε ίαϊί. δια.δοχ-η τα&^ 

\)β αΜαΙΐνβ α3 Ρορρο ΓβηάθΓβ ίί 3ηο- 
θ(8είοηε ροείετοπινι. Το ηΐΘ ϋ βββπΐΒ 
ι-αίΙιβΓ άαΐίνβ; " ίο α βτιοοθδβϊοη οί ρο8- 

ίβΓΪΙγ." 

§ 3- "Αηά ηοί οηΐ^ (τί) ί'ίιβγ βγθ 
άβεβΓΥίη^ οοηιηίθηά&ίϊοη Ιινιί &1εό (καΙ) 
οιΐΓ ί&11ιβΓ8 ; (ί. β. ίΐΐθ 8βαβΓ£ΐϋοη ίηιηΐθ- 
(Μ&ΙβΙ^ ρΓβοβίίΐη^ οτΐΓ ο\νη) ίοΓ Ιιανίη^ 
■νν-οη ίη αάάϊίίοη ίο -ννΐιαί ίΐιβ^ ΐηΐΐβήίβά. 
β11 ίΐαβ θπιρΪΓβ λυΙιϊοΙι -ννθ ηο\ν ΙιοΜ ηοί 
•ννϊίΐιοηί βδοΓί, ίο ηβ οί ίΐιβ ρΓβεεηί ά&γ 
ϋϊβγ &180 1)β(ΐυβ8,11ιβ(1 ϊί." 8ο Ι ίΓ&ηβ- 
Ιαίβ, 1)ΐιί ρο88ί1)ΐ7 ΤΗ. Ιβίί ίο ίΐιβ ΓβαάβΓ 
ίΐιβ ορίΐοη οί ΐοίηΐηβ ουκ άττάνωί -ννίίΐι 

■νν1ΐ8.ί ίοΠοΛΥδ, ΟΓ \ΥΪί1ΐ \\Ίΐαί ^068 ΙοβίοΓΟ ; 

ίΐιοη^ΐι ί1ΐ6 ρα,Γβ,ΠβΙ ρ&ββίΐββ 62, 3 οΐ 
μΐτά χύνων κ.τ.\. ΒβοηΐΒ ίο ίΕνοπΓ ίΚβ 
γϊβ\γ Ι ΙίΕΥβ ίαΐίεη. 

§4• '"« 2^ ττλί/ω.-.ηοί " ϊηοΓ6&8βά 
ηιοΓβ οί ϊί" (ί.ε. βηΙ&Γ^θά ουτ βιηρίτβ'β 
Ιίηιίΐί!) \γ1ιΐ(•1ι ίγοαΜ 1)ο ίηοοπίήδίθηί ντϊίΐι § 3 Άι^ην ίχομΐν, αηά ίΐιβ' ΐηναΓΪ&1>1θ 
ροΐϊο^ οί ΡβΓΪοΙβδ (βββ Ι. 144. ι> 8.η(1 
1)€ΐο\ν, 65, 7)> ηιΟΓβογθΓ υγοιιΜ Ιι&υθ 
1)βθη βχρΓβ88Θά Ι)^ Ίτλείονα (ττλε/ω) αυ- 
τήν έπηυζήσαμΐν, 1)υΙ " ίΙΐΘ ^ΓβαΙθΓ ρβ,ιί 
οί ίί λΥβ ηΐίΐ§ηίββά," βτύΒ,τξβά ίίβ ρο-ννβΓ, 
ϊηιρΓονΘά ίί, οοηβοΙίΛαίοίΙ ίί. Ορ. γιι. 
7ο, 7 ■''ή'' οίκίίαν έκαστους ττατρίδα νίκή- 
σανταί ^τΓαι/^^σαι (αρρΓαηάίββ) : μ(•γαλνναι 
ηιίβΐιί Ιιανο 1)66η 8ΐι1)8ίίίιιίβά, αύξάν€ΐ.ν 
ηββά οί α,ηγ ίηοΓβ&ββ β(ΐιΐ8,1ΐ7 οί Ιίαϋ αβ 

οί ηηπιΙ)βΓ. τ^ καθεστ. ήΧικ'ίί/. "ίΐιβ 

ββίίΐβά, Βί&ί4, 80 ηιαίιιτβά &§β οί Ιίίβ." 
(ηλικία ηοί ηθΟβββαΓϋ^ αρβ ίη αβηεταΐ, 
1)αί ΐη α ηιίΙίί&Γγ ροίηί οί γίθ-ϊΥ α^ε ^οτ 
ύβατίτΐβ αηηβ; δστι$ καΐ όττωσοΰν έδόκΐΐ 
•ηλικίαί μίτ^χων έιτιτήδίΐοί €Ϊναι VII. 6θ, 3» 
ξννώμνυσαν δέ και Έ,αμίων πάιτΓ€$ τδν αντδν 
ορκον οί έν τ-β ηλικίφ.) Ιη Ηαιηΐθί ιν, 
7, 79 "Υοιιΐ^ΐι Η,ο 1β88 1)βοοηιβ8 Τΐιβ Ιϊβΐιί 
αηί ο&Γβ1β88 1ίγ6Γ7 ίΐι&ί ίί \ν6&Γ8 Τΐιαη 
Ββίίΐβά &8β 1ιί8 εαΜββ αηά Ιίίβ -ννεβάε," 
18 81ι&1ί68ρβ3.Γθ οοηίΓαβίίη^ ίΐιβ οΐά ■ννίίΐι 
ίΙΐΘ 7οαη2, ογ ταίΙιβΓ ίΐιβ ^ανβ αηά 
ΒθΙ»βΓ αίίίτβ οί ιηίάάΐβ αρβ λγίίΐι ί1ΐ6 Ιΐβΐιί 
ίο-ρ-ρβτγ οί 5Όΐιί1ι ? 

§ 5• Ίτάλΐμον ϋιβ οοη]βοΙηΓθ οί Η&&8, 
ΙιϋοηΙ)Γ. ρ. 65, οί \ν1ηο1ι 1ιβ οοηβάβηίΐγ 
8&78 ' ' πι&ηίίεείηηι 68ί βοτίρβίΒΒβ ΤΙια- 
ονάΐΓίρΓη," ΛοΡί) ηοί οοηιηίθηΛ ίίδβΐί ίο ν ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. 36—37• 231 

ρβΐν €ν ίΙΒόσΐΡ ου βον\όμ,€νος Ιάσω' άπο δε οΓα5 Τ€ 
ΙτΓίτη'^^ύσεωζ ηΚθομεν Ιπ αυτά καΐ μ^θ' οΓας πολιτείας και 
τρόπων έξ οίων μεγάλα βγενετο, ταύτα Βηλωσας ττρώτον 
ειμί και εττΐ τον τωνΒε επαινον, νομίζων επί τε τω πα- 
ρόντί ουκ άν άπρεττη Χεγβ-ηναι αυτά, και τον πάντα 
ομιΚον και άστων και ζενων ζύμφορον ^ναι αυτών επα- 
κουσαι. 

ΧΧΧΛ^ΙΙ. '' -χρω μέθα γαρ πολιτεία ου ζηλούοΎ) τους 
των πέλας νόμους, παράδειγμα δε μάλλον αύτοΙ οντες 
τινι η μιμούμενοι έτερους, και όνομα μεν δια το μη ες 
ολίγους άλλ' ες πλείονας οίκεΐν δημοκρατία κεκληται' 
μετεστι δε κατά μεν τό^ς νόμους προς τα Γδια Βιάφορα 
ττάσι το ΐσοί', κατά δε την άζίωσιν, ως έκαστος εν τω 


ονί 

ΧΧΧΥΙΙ. ξηλώση Τ. νόμων Τ. ΒαρΓ&δΟΓ. ηι. ββ<1. αι>Γο2 /ιαλλοι- Α. Ι. νχύβ. 
μάλλον αΰτοΙ Ν.Τ.Υ.Γ.Η. οιηιι. Ββ. δντίί τισιν Λ.^. τισίν ταΐ". τινι Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. ρ1. 
οιηη. Ββ. (τέρονί μιμούμενοι Ν.ν. 

§ 7. όλίγονϊ οοΓΓ. Ν. (ροδί Ιΐί. οι« πι. γ.) ηκειν οογγ. Ν. {η 1ϋ. 5πρΓ. « ιη. γ. ίαίΐ 
ι^χΐΐν) -/ρ. οί«:6ί»'Ν. ιη&Γ3. ιη. γ. ηκΗνΈά. Β&ηβτ. οΙκεΐν Τ.Υ. άβ Γ.Η. ίβοείοτ. Α./. ΤΙιβΓβ Ϊ3 α 1)θ1(1 ρβΓδοηΐβοΛίϊοη οί 
χόλβαοί, (οοιαιηοη ίη ροβίΓτ, τόλί,αον θ' 
€νδοντ' έτέ-^ΐΙρ€ΐ,) ίΓΜββ οί ■«■Ιιίοΐι Ι ίΐω'ηΐί 
Ι εββ ΐη ιγ. 1 8, 4. ^^^ ηοί ίοο 1)ο1(1 ίοΓ 
&η ίιηρ355Ϊοηβ<1 οτβίΟΓ οί ίΐιβ &§β οί 
ΡβΓΪοΙβδ. Οη ίΐιίδ εηρροδϊϋοη ίΐιβ αά- 
ϊΐοϋνίε 8Γβ ΓΪ^ΙιίΙν πεβά, βηά 8θ &Γβ ίΐιβ 
νετύβ. " Το Γβρβί αη ϊητβίϋιι^ \ν•ω•" 
ντοπΙά βίΓϋβ ιηβ 88 είτοηβ 1)η1; 1)ν ηο 
ιηβ8η9 ίοο 3Τ!ΐά8θίοτΐ8 ΐη &η Εησίίδΐι 
ΒρβΛΪβΓ. Ββδίάθδ Ϊη ϋ9βΚ τ-όΧεμοί ^τβρ- 
χΓΓΟί 13 ]αδ1ίβ6<1 1>ν Λβ ιΐ5β οί 8η 8η- 
^Οξοαβ \<•θΓ(1 έΐΓίτίθί^θαι. δββ Ι. ?3•! 4 
ταΰτα '^ίιρ τάΐρτα (σεισμοί, ήΧίον ίκλεί- 
ψΐΐί, αύχμοί, λιμοί, η λοιμώδης νόσο!) 
μττά τονδΐ του το\4μον ξννΐχίβΐτο. Ορ. 
IV. 126, 6 β (τό τροΰτάρχον δεινόν) ίητο- 
μείροττεί Ιττιφερόμενον . 8ηά νι. 91» 3 '^'^^ 
ότ άρτι κίνΰννον εκείθεν τροεΐιτον «^•κ αν Ζιί 
μακρόν ϋμ2ν ετι^νοι. Ιί ίΐιβ Μβδ. 1ΐ8<1 
βΐϊτεη τολεμιον, ϋ ^τοαίά Ιιβνβ 1)6θη Γ&δΐι- 
ηββδ ΐΐδβΐί ίο ρΓοροδβ τόλεμον. ΒϋΙ βη«1- 
ίη^ χόλεμον, Ι 84ί1αιο\νΐ6(1σβ » ρο-κ-θΓ 

νΐιΐοΐι Ι 08ηηοί τβηίητβ ίο νββ^θη. 

έτΙ τφ ταρόντι ηοί^ίΐ» τφ τ. (έιη. του 
χαρόντοί), 1)αί Ληδίο^οηβ ίο 34» 7 λό« 
Λγ* αύταΐί, 9 ^τί τοΐί τρώτοα λέγειν. ΧΧΧνίΙ. ζιτιλοί-στ) ΐΜχιΙαίΐηρ, ορ. να- 
ρα5εί-γμα, μιμούμενοι. 

§ 1. όνομα 8 ΟΟ^βΙβ 0&8β Ιο κ^κληται. 

ΟΪκεΐν 1186(1 8ΐ)8θ1αΐ€ΐν, " 84ΐΐηϊηί8ίβΓ8." 

άξίωσιν ο1θ8Γΐν )( άξιώματοί. Τίϊθ 

1βίί€Γ (1βηοί€8 " ίΐιβ βδίϊπίΛΐβ Ϊη \ί1ιίο1ι 
1ΐθ 18 ΙιβΜ 1)τ οΙΙΐθΓδ," ίΐιβ ίοπηβΓ "Μβ 
Θδίϊηιβίβ οί δβΐί," \Γΐΐ8ί 1ιβ οΐ8Ϊπΐ3; Οιβ 
ΙβίίβΓ 1ιί3 "οοη(1ΐίίοη," ίΐιβ ίοΓπιβΓ 13 
" δθ1ί-οοηβ(1θηο&." Τΐιίδ άΐβίΐηοίίοη Ϊ3 
ηΐ8Γΐ£θά Ιιβτβ 811(1 6ζ, 8 Ι)^ ίΐιβ οοηΐτβδί 
οί ίΐιβ •«•ΟΓοΙδ. Ιί ϊδ Ιβδδ οΐ68Γ ίη 34> 7» 
8ηά τη. 54ι 3 1)β08α3β ίΙΐθΓβ ϊδ ηο οοη- 
ίτΛδί ϊη βϊίέβΓ ρ8δδ&§β4 δίϊΠ ϊη βίίΙΐθΓ Ι 
ίΐιϊηΐί " όβΐΐβί ίη Ιιίδ ο\πι νδίαβ, ροντθΓδ" 
ίδίίδββδ ίΐιβ δβηδβ. αξίωμα ίη οΙΙιβΓ 
^π-ίίβΓδ δβΓΤθδ ίοΓ 1)θί1ι δίρύήοδίίοηδ 9του 
τΐί (ΙξίβΓ εαντόν, 8η(1 δτου άξιονται. Αά 
&η βχ&πιρίθ οί ίΐιβ ίοπηβΓ εββ Ατίδί. Νίο. 
Είΐι. III. 11 = 8. ι6 χείρουί δ' δσφ αξίωμα 
ουδέν (χουσιν (οί ά'ξνοονντεζ) ίκεΐνοι (οί 
εύέλτιδε%) δέ. Τΐιβ '«όγ(1 δββπΐδ ίο Ιι&νβ 
α ιηίχβ(1 ηιβ&ηίης ίη ιυ. 8 = 3, υ ό 
δ^ μικρόψυχοι ίΚλείτει καΐ τρο^ έαυτ&ν, 
καΐ τρο! τ6 τοΐ' μεγαλόψυχου αξίωμα. 
Τΐιβ 1ον1γ-ιηίη(ΐ6(1 ιηαη ίΓοηι (ΙίβΒ- 
άεηοβ ΐη ροντβΓβ \?1ιίΰ1ι 1ιβ 

16—2 232 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ " ενΒοκψζί, ουκ άπο μβρονς το ττλβΐον ες τα κουνά η άπο 
*' αρετής προτιμάται, ουδ' αύ κατά ττενίαν, έχων δε τι άνα- 
" 66ν Βρασαι την πόλίν, αξιώματος άφανεία κεκωΚυται. 

3 " ελευθέρως δε τά τε προς το κοινον πολιτενομεν καΧ ες 
" την προς αλλήλους των καθ' ημεραν επιτηδευμάτων ύπο- 
" χ^ίαν, ου δι' οργής τον πελας εΐ καθ" γβονην τι δρα 
" έχοντες, ουδέ άζημίους μεν λυπηράς δε τη οφει άχθη^ό- 

4 " νας προστιθέμενοι, άνεπαχθως δε τά Γδια π ροσ ομιλούντες 
" τά δ?^)αόσ"ΐα δια δέος μάλιστα ου παρανομοΰμεν, των τε 

νηΐ^. αηΐθ Β&πθγ. Ισον 'ΐ.Α.^. ?ν τω οογγ. Ν. {&Ά.δ.. αοο. ιη. γ. \\ϊ. δυρΓ. ω, ίιιϋ 
4ν τώ). ίν τω ("βΐηβ ιοί» 8ΐιΙ)80ΐ•ίρ1;ο " Βα.) Ρ. (" τώ Ε." Βγ.). ^ν τω Τ. άττ' άμΐτηί 
Α. Ι. νηΐβ. Ββΐίΐί. άττό ίρ. Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. &1. Ρορρ. ^ρασαι οοιτ. Ν. (αοο. ιη.Γ. ίιιίΐ; 
δράσαϊ) δρα σαι Τ. 8θ(1 ρΓ. &οο. ίιαηβν. οαΐ. ίηάιιοί. ιη. β&ά, "ροεί άξιώματοί άβίβίαβ 
ίΓβ8 Ε." Βγ. άφανία Τ. άφαρίφ Λ.^. 

ον 
§ 3• καθημ^ραν Α. 7. καθ' ήμάραν Ν.Τ. ίττοψιν Μβ,άν. οΰ οιη. Τ. τώκ Ν. 
ΒυρΓα80Γ. ιη. γ. ττΛαϊ οογγ. Ν. (ε. ηι. &&&. _ορ.). οι κο^' ήδοί'^ζ' τί δρξ,ν Α.Ί. ηδονήν 

δρά 

ΟΟΓΓ. Ν. (ροδΐ. ϋί. δο β* ήν ορ. ηι. γ.), δ/ία»/ Ν. (δτιρΓ&βοΓ. ηι.Γ.). τί 1)Ϊ3 Τ. οΰδ' Ν.Υ. 
άξήμονί ρΓ. Τ. άζημίον^ ΟΟΓΓ. Τ. (ηι. βαά.). λυπηραΐ Τ. πηάβΓΓβ,ίβδ 1ιΐπΐ8β1ί, αηεΐ 80 αηάβΓΓ&ίθβ 
ίΐιβ 8β1ί-β8ίίηια1;Θ οί ίΐιβ Ιιϊ^Ιι-ηιϊηοΙθά 
ηι&η &ηά Ιΐιβ ββίϊηι&ίθ ίη ^Ιιΐοΐι οΐ1ιβΓ8 
ΙιοΜ Ιιίηι. οΐ έν άζιώμαη βίντϋγβ = οΐ 

άξωύμβνοι τιμηί. ούκ άττό μέρουί 

" Ηβ 18 ηοί ίΓοηι α 8θθ1;ΐοη (ε8 &ΐ δρ&Γΐ;») 
80 ηατιοΐι ίο ρηΜϊο οίϊΐοβδ αβ ΪΓοιη ιαβΓΐ!; 
ρΓοηιοίβά, ηοΓ α^αΐη οη 80θΓβ οί ρονβΓί^, 
ντΗβη θ,ΐιΐθ ίο άο εοηιβ βοοά βθΓνϊοβ ίο 
Ιιίδ οοηηίΓ7, ϊδ 1ιβ ο\νίη§ ίο ο1)δθυηί7 οί 
ροδϊίΐοη ρΓβΥθηίβά." κατά τηνίαν Ι)^ 

& ίοΓΟβά &ΌΓί οί Β,ίίΓίΙΟίϊοη ΟΟΓΓΘβροηΛδ 

λνϊΐΐι κατά τούί νόμους, κατά. την άξίωσι». 
Τΐΐθ ίο11ο\νίη2 οίαπδβ βΐιουΐά ΓβςιηΪΓβ 
ττένηί μ^ν ων, ΟΓ κατά πενίαν δΙιΟΐιΙΛ 1)β 
ίοΠοννοά Ιιγ ίχων -γε (οοη]6θίαΓβ(1 Ι)^ 
ΚβΪΒΐϊβ) ΟΓ εί' ^χ€ί, &οοοΓ(1ίη§ ίο ί1ΐ6 1α\ν 
οί Γί§ί(1 §ΓίΐηιηΐΕΓ. 

§ 3• έί...ΰτΓοφίαν: ηοί οητ, 1)πΙ τηβη'β 
ρβηβταΐ τηηίιιαΐ 8ΐι$2ήΰίοη. Μα,άν. δα^δ 
"ηβο Γβοίβ (ϋοϊίιΐΓ υποψία των καθ' ήμ. 

έπι." ΥίΙιγ? τον ιτέλαί: Εΐηίδΐ. οη 

ΕιΐΓ. Μθά. δ5 Λοπίίίδ ίΐΐθ ΒΊη0ηΙατ δββηι- 
ίη^Ι^οη ηο Ϊηί8ΐ1ί§ϊ1)1β βΓουηάδ. "^Υβ 1ΐ9,νβ 
ΙΐΕά ϊΐ &\ΐ6Άάγ Ι. 32, 4> ■«'ΐ'ϊοΐι 1ιβ α^οΐ^β*^ 
&δ \νβ11 ίΐδ Ηθγο(1. III. 142 δϊιηρΐ}^ ίο βί&ίβ 
Μδ βπδρϊοϊοη "υίΓαηιο[ΐιβ Ιοοιιιη• οογ- 
Γΐιρίυηι βδδβ." "^Ιιγ ίΐΐθ τηαη]) θχαηι- 
ρΐβδ Λνΐιϊοΐι 1ΐθ ^ίνβδ οί ίΙΐΘ ρίηταΐ δΙιοιιΜ 
$1ΐηιϊηίΐίβ Ιΐΐθ {ρλϊ ΐηδίαηοβδ οί ίΐιο ί/π- ρηίαν ιηίσΐιΐ δαίίδί^ ΡΓοί. ΟοΙ)βί, 1)ΐιί 

ρο,δδθδΐ οοηίβδδ ιη7 οοιηρΓθΙαοηδϊοη. 

ουδέ ιτροστιθέμενοι. Α(1ιηΐ1ίΐη§ ί1ΐ6 

οΙ)8οαΓίί7 οί ί1ιΪ3 ρ8,888,§θ, Ι ΟΒ,ηηοΙ 
αοςίυίβδΟθ ΐη ίΐιβ Γβη(1βΓΪη§ " ν\'θ3,Γίη§ 
& Ιοοίί οί ο^βηοθ" (Αά.), "αηδίβι-ΐία- 
ίβηι (ηιοΓΟδίίαΙβηι) νιιΐίυ. ρΓαβίθΓβηίθδ " 
(Ρορρο), αοοβρίβά 1)7 Οιοίβ. ΝβϊίΙιβΓ 
οαη Ι ΒβρίίΓαίβ τ^ δψΐΐ ίτοτα λυπηρά;. 
Ι ΙιοΜ ΟοβΙΙβΓ'β οΓΪ^ϊηαΙ ΎΪβνί ίο Ιιβ 
Γΐ§1ιί ίΐιαί &11πδϊοη ϊδ ιηαΛβ ίο ίΐιβ Άοζ- 
ζϊη^Ά οί ίΐιβ δρ&Γίαη ^οηίΐι ηοί &8 α 
ρηηίδΐιηιβηί 1)ηί ίο ηιαί;6 ίΐιβηι ΙΐίΐΓίϊ^. 
ΒπΙ 1ιο\ν αΓβ νίβ ίο αοοοηηί ίοΓ ί1ΐ6 
νιίάάΐβ ? Ι οηοβ ίΐιου^ΐιί ΑΓΪδίορΙι. Εςιαΐί; 
5 πλη-γάί άΐΐ προστρίββται τοΪ5 οΐκέταα 
{Ηβ ()€ΐ8 ίηβΐΰΐβά ; 1ιο άοββ ηοί Ιιΐηίδβΐί 
ϊηίΐίοί ίΐιβ Ιιΐο^νδ, 1)πί ί1ΐΓου{5ΐι Ιι&νϊη^ Μδ 
ηιακΙβΓ'δ βαΓ 1ΐθ ρΓΟοηΓβδ ίΐιβ ΐη&ίοίίοη: 
ορ. 64 ψίυδη δίαβάΧΧ€ί' κ^τα μαστι-γού- 
μίθα Ι ήμ££?• £ΐηά β^ άρατε τον "Ύλαν δι' 

έμέ — — ηοΐ ύττ' έμοΰ μαστι-γούμενον, 

Άηά 6() πατούμενοί \ ύπό τοΰ Ύέροντοί) 
ηιί^ΐιί ϊαδίίί^ ίΐαϊβ ΓοηάβΓίη^ " 0Γ(1βΓΪη<,' 
ίΐιβ ίηίΐίοίϊοη οί ίοΓίηεηίδ ηοί ϊηιΐββά 
ρεηαΐ Ιιηί ρΕΪηίιιΙ ίο ίΐΐθ βγβ." 'Ώιβ 
νιϊάάΐβ 80 η8θ(1 ίβ ηοί ηηοοηιηιοη. Βίίΐΐ 
ίΐΐθ ιΐδαββδ οί ίΐιβ θΓββΙί ιηίάάΐβ &γ6 δο 
ηιαηγ β,ηά δο να,ΓΪβά, ίΐιαί οηβ ίεβίβ οηβ- 
δβΐί ΙΐΡΓΟ ηοί ίΓβα<ϋη§ οη ευΓΟ ^ΐΌηηΛ, ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 37—39• 233 

" άβΐ €1^ αρχγ) όντων άκροάσει καΧ των νόμων, και μά- 
" λίστα αντων όσοι τε εττ ωφελεία των αδικούμενων 
** κείνται καΐ όσοι άγραφοι οντεζ αΙ(Γχννην ομολογονμενην 
"' φερονσι. 

XXXVIII. "και μην καΐ των ττόνων πλείστας άνα- 
" παύλας τγ) γνωμτ} εττορισάμεθα, άγωσι μεν γε καΧ θυσίαις 
" ^ιετησίοις νομίζοντες, ίδίαις δε κατασκεναΖ<ζ ενπρεπεσιν, 

1 " ών καθ' ημεραν η τερχ^ις το λνττηρον εκπλήσσει, επεσερ- 
" ;)(€ται δε δια μέγεθος της πόλεως εκ πάσης γης τα πάντα, 
" και ξνμβαίνει ημϊν μη^εν οικειοτερα τβ απολαύσει τα 
" αυτού άγα^ά γιγνόμενα καρποΰσθαι η και τα των άλλων 
^' ανθρώπων. 

XXXIX. " ^ιαφερομεν δε και ταις των πολεμικών 
1 " ^ελεταΐ5 των εναντίων τοΐσΒε• την τε γαρ πόλιν κοινην 

§ 4• Βα•οί τέ Ν. Τ. ώψελίςι Ββΐίΐί. Ρορρ. ώφβλεΐα Ν.Τ. Τΐά. βά Ι. 28, 4. 

XXXVIII. τη Ύνώμη οπι. ρρ. Ν. &ά(1. ταοτζ. Ν. πι. γ. γ^ (ρο^* Ζ^") ο™• Ν.Υ. 
Υβΐΐβιη 001133. ίη 3ΐ. Οοϋ έκιτλησσει οογγ. Ν. {έκ ροδί Ιϊ4. 3 ϋ**• β&ρ. σ•σ« ροδΙ Ιίί. 

. 5 ν^Ι 6 Ηίί. ο&ρ. ία. γ.). 

!. έπασέρχΐται οοηβίαηίβΓ 1ΐ1)π βί Ε(1ά. ρΓ&βΙθΓ Ββΐί^. ^πβιη ΒβοαΙαδ δπιη. 
ί>ϊο) Ν. η 5'Τ. ΛΙά. &α. Ι. 2, 6. άτ^'ν Ν.Τ, 

XXXIX. δίαφ4ροίμ{ν Τ. 

Μ»7 Ι ηοί — οη Ιΐιβ 8,η&1ο§7 οί ίπέθεντο αΙσχύνη λύττη τα καΐ ταραχή περί τα εΐί 

24, Ι, ρ. 217 — ίΓ&ηδΙ&ίθ " εηαοΐϊηρ ίΐιβ άδο^'ιαν φαινόμενα φίρειν των κακών. 

ίηί1ίοΙ;ίοη..."? XXXVIII. τ^ -γνώμτ} (άαΐίνβ) "ίοτ 

§ 4• δ^οί: 866 οη ι. 36, ι άκροάσει: οια ίοβ1ίη§3." Τ1ιβν&ποη8 8ρρΗο&1ΐοη3 

Τΐΐθ ^ΓΒ,ιηηΐίΐίίο&Ι Γθίαίϊοη 1)6ί'«Γββη ίΜ8 οί ί1ιΪ3 ΛνοΓ(1 ντΠΙ 1ΐ6Γβ&ίΐ6Γ 1)θ ηοίίθ6(1. 

άαϋνβ (οτ αϋΐαίϊνβ) Άηάνίΐι&ί ξθθ8)36ίοτβ ά-^ω(η...νομί^οντΐί: 8ββ οη ι. 77» 8. 

13 ρτιζζ1ίη§. Τ1ι. ίιιτηίδΐιβδ ί-«•ο οΙΙιθγ κατασκενάίί: δββ οη ι. ίο, 2. 

βχ£ΐπιρ1β3 VI. 37» ■^ στρατοττέδφ τε ίκ §2. " ΑηΛ ϋ Ι3βί&ΐ8 α8 ίΐι&ί ■ντϋΐι 

νέων Ιδρυθέντι (λν1ΐ6Γ6 ί1ΐ6 8ο1ιο1ΪΕ3ΐ; ίπ68 βηϊοτηιβηΐ ηο ηιΟΓβ οιιτ ΟΛνη ίΐιβ §οοά 

Ιο οηί ίΐιβ Ιίηοί λείπει χρώμενοή, αηά ίΜη^δ ^ονίτι ίη οητ Ι&ηά (αύτοΰ, οη ίΐιβ 

VII. 67, 4 ού παρασκευής πίστει μάλλον 8ροί) •ν\-6 Γ63,ρ ίΐιε ΙΐΛΓνβΒΐ; οί ίΐι&η οί ίΐιβ 

ή τύχη$ άποκινδυνεύσει. Ιη &11 & ρ&Γίΐ- ρΓθ(1αοίίοη3 &130 οί Ιΐιβ Γ6δί οί ίΐιβ 

οϊρί»1 ηοϋοη &ρρβ&Γ8 ίο 1)6 οοηίαίηβά, -ννοΓΜ." Ιί ίβ οηΓΪοηβ ίο ίΜηΙί 1ιο\ν 

" δΐιο^ηβ οΙ)βϋΐβηοβ ίο," " Ιιατΐη^ α ηααοΐι πιοΓβ ίΙιΐΒ 18 ΕρρΙίοαΗβ ίο οητ ο-πτι 

οαηιρ," "ηοί ίηΐδίϊη^ εο πιηο1ι...&3 άβ- οοιιηΐΓΥ, &ηά νταβ βο βνβη ϊη ίΐιβ άα^δ οί 

ΒρβΓ&ίβΐ7 Ιι&ζ&τάΪΏξ." 8β6 ηιοΓΘ οη Αάίϋδοη. Τ1ΐ6 νβ&άβτ 13 ιβίβττβά ίο &η 

VI. 37, 2. άκροάσΐί, άκροασθαι, ^θηβιαίΐ^ ίηί6Γ6δίΐη» ητυηΙ>6Γ οί ίΐιβ δρεοί&ίοι- 

Ιι&νβ ίΐιβ εΐπιρίβ ηοίϊοη οί " ΙίθΕΓΪη», (69) ίοο βοοά ίο οητίΕΐΙ, &η(1 ί&ι ίοο 

1Ϊ8ίβηίη§ ίο, Είίθπιϋηδ Ιεοίατβδ ε3 & Ιοη^ ίο ίταηδΟΓίΙίβ. 

ρηρίΐ," ΙΐΘΓΘ 8.ηά ιιι. 27, 2 οί "ο1)6άί- XXXIX. Τΐΐθ ΟΓΕίοΓ 1ι&3 ΗίΙιβΓίο 

βηοθ ίο." — αίσχύνην (δββ οη ι. 84, 5) οονβΓίΙ^ οοηίΓΕ3ίβά 1ιΪ3 ο-κτι ηΕίΐοη -νηίΐι 

"Ββηδβ οί Ιιοηοητ," -ννΐιίοΐι άθίβΓ3 ηιβη Ιι&οβά&βυιοη. Ηβ ηο-νν ορεηΐ^ &νο\ν3 

ίτοιη νίο1αίϊη§ 1ε•^3 ηοί Ιβ^αΐΐ^ βηίοΓΟβά, ί1ΐ6 οοηίΓΕβί. ^ο^η των εναντίων (ηοί 

1)αί ιηοΓοΙίΛ^ ΐιϊηοΐϊη^. φάβας άβίβΓδ ηιβη μελέταα) Λνϊίΐι διαφέρομεν. " ΤΥβ ίϋδβΓ 

ίτοιη ίΓ&πδ^Γθδδϊη^ τούί Ύε-γραμμένουί ίΓοηι οηΓ βηβιηΐβδ ϊη ίτΕΪηίη^ ίοΓ νν&Γ 

ρόμονί. Αι-ϊδίοί. II. Εΐΐθί. 6, ι (1βίΐηο3 ίη ίΐιβ ίοΠο-^ίη^ ροΐηίδ." διαφ^ρειν 234 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

** παρεχομ€Ρ, καΙ ουκ €.στιν οτ€ ζενηλασίαΐζ άπείργομί,ν 
" τίνα η μαθήματος ή θεάματος, ο μη κρνφθεν αν τυς των 
** πολεμίων ΙΒών ώφεληθείη, τηστεύοντες ου ταΐς τταρα- 
" σκευαΐς το πλέον καΐ άπάταις η τω άή> ημών αντων ες 
"τα έργα ενφνχω^ καΐ εν ταΐς τταιδβίαΐί οι μεν επιπόνω 
'' ασκήσει ευθύς νέοι οντες το άν^ρε'ιρν μετέρχονται, ημείς 
" δε άνειμενως Βιαιτωμενοι ούΒεν ή,σσον επί ΤΌυς ισοπαλεΐς 

3 " κινΒύνους χωροΰμεν. τεκμηριον Βε' ούτε γαρ Λακεδαι- 
" μόνιοι καθ* εκάστους, μετά πάντ<ι>ρ δ' ε^ τψ γην ημών 
" στρατεύουσι, την τε των πελας αύτοΙ επελθόντες ου χα- 
" λεπως εν τη αλλότρια τους περί των οικείων αμυνόμενους 

4 *' μαχόμενοι τα πλείω κρατοΰμεν. αθρόα τε τη Βυνάμει 
" ημών ούΒείς πω πολέμιος ενετυχε δια την του ναυτικού τε 
** α/χ,α επι/Αελειαι^ καΐ την εν τη γη επι πολλά ημών αυτών 
^' επίπεμφιν' ην δε' πον μορίω τινί προσ:μί^ωσι, κρατησαντες 

§2. τοπλέον Λ.^. να1§. το ττλ^ον Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. ίίί Ν.Τ.Υ. παιδΙαί5 (βίο) Τ. 
οι μέ\ Τ. έτη-πόνφ καϊ άσκησα Η. " δβά άβϊηάβ οοηεοίαπι πιαηΐΐ Γβοβηί." Βα. 
έιτί Ίτόνω ρΓ. Τ. ρΓ. &οο. ίΓαηβν. οαΐ. ΐηάαοί. ιη. ββ,ά. το άνδρίΐο:^ οιη. Ν. Ββά Ιι&Ι). 
Ν. ηα&Γ^. ιη. " (1ίνβΓ83," (νΐ<1. Λά 2ΐ. ι, ς[η£ΐπιο[ΐΐίΐηι 1ι. 1. άί1ιιίϊη& αίΓαπίθηΐαιη βΒ*). 
κινδύνους (βίο) Τ. 

§ 3- καθ' έκάστουί ηί \Ίά. οιηηβ3. Υΐά. ηοΐ. δ' (ρο8ί πάντων) οιη. Τ. έιηστρα• 
τΐΰουσί Τ. ούχ άττλώί Τ. αΚΚοτρίψ Ιιίο Ν. ταπλείω γαΐ^. τα ττλί/ω Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. 
Α./. 

§ 4• άθρύα τΙ Ν. Τ. τη ΟΟΓΓ. Ν. (αοο. ηίβί ηιβηά. οΐιατί;.). ναυηκοΰ τε Ν. 

(ςΙϊββΓ /ηηι) τβφχϊιβΆ ρβηΊΐΙνϋ, διάφερε- " ΤΙιαο^'άίΛββ ο1ιθ8β ίο εα^' λακεδαιμόνωι 

σθαι (άίββΓ ίΐ'ίί/ι,) άαϋνε. 8ο διάφοροι. τ&ϊ\ι&ΐ ίΐιαη Τίέλοττονν^σιοι, 1)608,υ8θ ίΐΐθ 

Ιη ΕτίΓ. Μβά. §79, (ό^δ Εΐηΐβΐ. -ννΐιοηι Ιιίΐοβιίαβηιοηίίΐηδ ΛνβΓβ ρ&ΓΐίοιύαΓί^ ίΐιβ 

ϋΐθ άαΐϊνβ χιηάαΐγ ρβΓρΙβχθά) η χολλά ο1)ϊβοί8 οί 1ιΪ8 οοηιρίΐπ8οη : 1)ΐΐί Ηθ 9,(1(13 

ΐΓολλοίϊ εΙμΙ διάφορο$ βροτων ίΐ'&ηδίαίβ: κα^' εκάστον$, ηιβαηϊηβ ύι&ί ίΐιβ Ιιαοβ- 

" Υβπΐγ οη πι&ηγ ροΐηί8 απι Ι &1; \&ύ- άαβηιοηϊδ,ηβ ■ννουΜ ηοί αίίαοΐι Αίΐιβηβ 

βηοΘ (ίδθΐιβ) Λνί1;ΐι ηΐίΐη^ αοιοηΒδΙ; ηιαη- \ν•ΐ1;1ι ίΐιβ ΒΪηδΙβ ίΟΓΟθ οί αη^ οηβ βίαίβ οί 

Ιίΐηά." ίί'/χϊ δίάφ. = διαφέρομαι. ίίίβ οοηίβ(1βΓ8,ογ, 1)ΐιί; Γβ^ΰίΓ6(1 Ιΐΐθ 8,ϊ(1 οί 

§ 2. ούκ ίστιν 6τε (ορ. ούκ ίστιι> ύ'ττωϊ) 8,11 ίο^βίΙιβΓ λνϋΐι ί1ιβΪΓ Ολνη ίοΓΟβ." Ατ>. 

= ηθνβΓ, 1)ΐι4; οΰκ,.Μτιν δτε^ονκ... ενίοτε Ρρβοίδβΐγ 8.3 ϊη ίΐιβ Ιθ,ίθ \^&τ λν'θ βΐιοιύά 

VII. 2ΐ,3• τψ άφ' ημών αύτων εϋψύχφ ΒΒ,γ " ίΐιβ ΡηΐΒδΐαηδ" ιΐ8θ(1 ί1ιβΪΓ οοη- 

'•' Ιΐιβ οοαΓ&§[θ \ν1ιΐο1ι ΝνβΠδ (δριϊη^δ) ϋη^βηίβ οί Β&ναι-ία, δαχοη^, &ο., αη(1 

ίΓοπι ουΓδβΙνβδ," ίιι)!}^ ίιΐδίϊβεβ ίΐϊθ ρτβ- ηοί " ίΐΐθ Οβηηαηδ." Ιί Ϊ8 3, ςυβδίϊοη 

ροδϊίΐοη ίη III. 37> 4 ^ν ^^ έαυτων ξυνέσει, \νϋ1ι ηΐθ τνΙιβΙΙιβΓ ίκίορίϊηβ ίΐιβ οοη^βοίιΐΓθ 

οη ντίιΐοΐι δβθ ηιΟΓθ. τα άπδ τηί τύχη$ καθ^ έαυτούί νιβ δΙίΐουΜ ηοί ■«'&ηί μετά, 

&ηά ίΐΐθ Ιϊΐίβ ηοίίο Λθ ριιτροδβ. άνει- πάντων δέ των ξυμμάχων, &Ά ν. 109, 

μενω$ δίαίτώμενοί "ρδ,δδΐη^ α ιηοΓβ υη- τηί '^οΰν οίκείαί παρασκευής άπιστίφ καΐ 

ηΥχ&οίΙβά 1θδ8-ίβίίθΓβ(1 ιηο(1θ οί Ιϊίβ." Ορ. μετά ξυμμάχων πολλών τοΊί πέλαί έπ^ρ• 

Ι. 6, 3, VII. 6(), 2 τηί άνεπιτάκτου πάσιν 4ΐ χονται. 

τ V δίαιτα;» ίζουσίαί. § 4• έπίπεμψιν : Ο,ηοίΙιβΓ οί ΤΗ. νβτίαΐβ, 

ξ 3• καθ' εκάστους )( μετά πάντων 8οβ οη ι. 73) ΐ• (Ι" ΟΓοΙίηίΐιγ Οτ. ΐΧΗΆξο ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 39• 235 

" τ€ Τίνας ήμων πάντα^ζ αυχουσιν άπεωσθαι καΐ νίκηθεντες 
5 " ύφ* απάντων ησσησθαί. καίτοι ει ραθυμία μάλλον η 
" πόνων μελετγ) καΐ μη μετά νόμων το πλεΐον η τροπών 
'' άνΒρίας εθελοιμεν κίνΒννεύειν, περιγίγνεται ημίν τοις τε 
" μέλλονσυν άλγεινοΐς μη προκάμνειν, καί ες αυτά ελθονσι 
" μη ατολμότερους των άεΐ μοχθούντων φαίνεσθαί. 

ναντικοΰ τ^Ί. ^ιηποΧΚα. Λ.-Ι. προμίζωσιΤ. κρατησαντεί τινα^'^. κρατησαντέί τ( 

ον 
τίϊ-άϊ Ύ.Α.^. νηΐσ. τε οιη. V. νω Τ. πι, β&ά. ήσσ-ησθαι οογγ. Ν. {ηασητα. β&α.). 

§ 5. τοπλβΐον Α..7. νπ1?. τό ττλ^ΐον Ν.Τ.Υ.Γ.Η. τρόπον Γ. (ίβ8ί6^&, ί&α. Βγ.) 
Η. έθίΚομεν οαιη 2 ΠΙ)γΪ8 Βγ. δβά νβΓβ Ρορρο " ηϊΐιίΐ ηΐδΐ ιηοάβ3ϋιΐ3 (ϋθθη(ϋ 
8611113 β5ί ρΓΟ ίιι<ϋο.'' ιτΐρίγ-γνΐσθαι Τ. ■ημΙν τΐ τοΐί Ν.Υ.Ρ.Η» ατολμότερους Ββά 
ΟΟΓΓ. ατο\μοτέροί$ Ρ. άτολμοτέροΐί Γβο. ηι. 8αρΓ&80Γ. τ4ρουί Η. ατολμότερα^ Ν.Τ.Υ. 
ϋίΓαςαβ οοηδίχαοϋο ρΓθ1)α. 
βίά τό...ίχίχ^ΜΤ€θ'.) ίητέμιτΐΐν ιηβ&η3 
(α) "ίο 6611(1 β^&ίηδί," (ΐ€ΐ $Ηρ υροη), 
(β) " ίο Ββηά &ίίβΓ," &3 VI. 75Λΐ^• ΐ5. ΐ• 
Τΐιβ ίοΓπιβΓ εεηεβ εεβηιβ ιηοΓθ ηεααΐ. 
ΙίΤΒ. άβ 01β& § 4θ Ρ• III 81. = 292 Ε. 
τοιούτου! δέ ίτηπΐ μίτου σί μα,ν<\χ^τ& Εβϊβΐίβ 
ίηιΐ7 ΓβιηαΓΐί3 "ρΓθ1)ΐιιη 68ί βΐ ΐη Ιι&ο 
Γθ ρΓορήαιη, ηί οαιη τβηβίοΓβδ ίβήδ 
ο&ηβδ ϊιηιηίίίαηΐ." 8ο ίΐιβ ϋβϊίν έη- 
νϊμτΓΐΐ α ^ΐίάρβϊπεηί, θ. §. α ρβδίίίβηοβ, 
ίΐιβ δρΐιίηχ, ίΐιβ -«ϋά 1)0£ιγ οί Οαΐ7(1οη. 
Βΰΐη. ΤϊπιοοΓ. ρ. 73^ § 1 2 1 τψ ϋβριν καΐ 
τί]ν ύΐΓερηφανίαν...ύττό τψ θεού ΐττινεμφθεί- 
σαν, Ιιγβ. ο. Αηοΐοο. § 20 ρ. 105 εί. = 2ΐ7 
Β. δέη ΐΓολλά καΐ κινούνουί δ 0(6$ εττίπέμ- 
Χ6ΐ τοΓϊ άδικοΰσι. Α (Ιαβ αίίβηίΐίΐηοβ ίο 
οοΐΐοο&ίϊοη ντίΐΐ βη^Μβ ίΐιβ δίικίβηί ίο 
βρρΓβοϊαίβ Ρΐίΐί. Ρ1ι3θιΙγ. 245 β οϋκ 
ίχ' ώφελΐίψ ό Ι/3ω5 τφ ίρΖντι καΐ τψ (ρω- 
μίνφ έκ θέων ίπίττέμνεται (ί5 $εηί αΒ α 
νϊήΐαΐϊοη). Ηβτβ ρΓθΙ)3,1)1ν ίΐιβ Γβρβίί- 
ϋοη οί ίΐιβ ρΓβρ. Ϊη ίΐαβ νετίαΐ αΰοοτάβ 
νΐ'ιύι ίΐιβ ρΓΪηοίρΙβ &\ιβ&(ίγ ίουοίιβά υροη 
ΐη ηοίβ οη Ι. 13, 2. 

" 5• Τΐΐθ ΓΘ&(1βΓ 13 ΙβίΙ ίο ΘΧΘΓΟΪδβ 1ΐί3 

ίηάββηιβηί -νν^ΙιβίΙιβΓ άνδρίαί ^ΤΕΠίιη&ίί- 
08ΐΐ7 1)β1οησ3 ίο νόμων !13 ννβΐΐ Ε3 τρόττί^ν 
(ϊτ/ίδδ ταίΐιβτ ϋιαη ίαΒίύοπί ο/ ιηαηΙϊηβΒΒ), 
:•ΟΓ &3 &1)0νβ ραθυμίφ )(τόνων μελέτ-η 80 

βΓβ νόμων )(τρόπων άνδρία$. Ι 0θηίθ83 
ϋι&ί ίΐιβ ρηηοίααϋί^ οί Οτββί &ηίΐί1ΐθ8Ϊ3 
ΐη&]ίβ3 ιηβ Ιβαη ίο Ιΐιβ ΙβίίθΓ νΐβ-ϊν. Ορ. 
Ατίδί. Νίο. Είΐι. VI. Ι οΰτε τλί/ω ούτε 
ίλάττω δει ΐΓονεΐν οΰδί ρψθυμεΊν [βχ(Γ- 
χΪΒΐ, ΓβΰΓΰαϋοη). των αεί μοχθούντων: 

^Υιο &Γβ αΙιοαι/Β, ενβτ τηοτβ, βη^^^βΛ ϊη 
ίοϋάη^." Ορ. Αήδί. Εΐΐθί. ιι. 6, 1 8 διά 
τούτο τούί άεΐ ταρεσομένονί μ.αλλσν αίσχν• νονται, ΡΙ&ί. Κβρ. VII. 517^ *<''* άεΙ δεσ• 
μωταΐί εκείΐΌΐ!^ ρεΛαρδ 413 ^ ■''^'' ^^^ (*'* 
αΙΙ Βία^βΒ ο/ Ιϊ/ε) ίν τε παισΐ καΐ νεανίσκο($ 
καΐ εν άνδράσι βασανίξόμενον, Ββπΐ. ρΓΟ 
Ρΐιοπη.ρ. 961 § 55 ■'"0'' Ί°•Ρ (^υκοφαντοΰντΛ 
άεΐ {ιοΗο ιιβνβΓ αβαββΒ /νοηι) τι χρή νομί- 
ξΐιν νΰν νοιεΐν; 866 1)6ΐονΓ <5 μίν ^άρ 
ιτερί ιτάντ' άδικοι, άεΐ Ϊ3 βϊί1ΐ6Γ εκάστοτε, 
&Β ΡΙ&Ι. ΡΙιαβίΐΓ. 242 σ άεΐ δέ με επίσχει 
δ αν μίλλω ιτράττειν (οΙ)ΥΪου8ΐ7 ηοί " Ιί 
13 &1-ίν£ΐ73 ο1ΐ6θΜη§ ηΐθ," 1)αί " οη βνβιγ 
νΪ5Ϊίαίϊοη ϊί ο1ΐ6θ1ί3 ιηβ,'* -ννΐιεηοβ Ι 
ΐηίεΓ, ϋ ΐΐ <1ο63 ηοί νίδΐΐ ιηβ, ίΐι&ί 
ϊί Ιαοϊίΐ7 ρβπηϊίδ ιηβ ίο &οί: ^ςϊ'— ηοί 
κελεύει — Τ1ιβΕ6ί. 151 α), ογ συνεχών. Ιη 
Ιΐΐθ οοπιΙ)ϊη3ίΐοη οί ίΐιβ -ννοκί -ννϊίΐι ατ- 
ΙίοΙε ΆπΑ ρατίίεΐρίε (ό αεί κρατών), ΟΓ 
■«■ϊΐΐι τείαϋνε &η(1 νετί) (6ί αν άεΐ κρατ^, 
ίΐΐθ ίθΓηΐ6Γ ΰ8ίΙ§β 13 πη(1οιιΙ)ί6(11ν ίΐιβ 
ιηοΓθ ρΓβν&Ιβηί. ΒαΙ οΙ)νίοα3ΐν "ίΐιοεβ 
■ννΐιο /γο;» ϋτηε Ιο Ιΐηιβ ΒΧβ ίοϊϋηβ" Ϊ3 ΐη- 
αρρΙίοαΜβ ίο οητ ρα83£ΐ»β. II ιηα^ 1»θ 
α ς[η65ΐίοη ΐη Ρΐβ,ί. Τίιεαεί. ρ. 146 α ό δέ 
αμαρτώνκαί ογ αν άεΙάμαρτάνΎ] καθεδεΐται, 
ωσπερ φασίν οί τταΐδεί οί σφαιρί'ςοντε^, 
ίΐΌϊ ^1ιβίΙΐ6Γ ίΐιβ 3θη8β Ϊ3 " αηά \ν1ιο ίροιη 
ίΐιηε ίο ίΐιηβ εΐι&ΐΐ ιηΐδδ" ΐ. 6. 63θ1ι εαο- 
068δΐτβ ηιΐδ36Γ 31ιβ11 ΐη 1ιΪ3 ίητη δϊί (1ο\νη 
αδ α (Ιοηΐίβν, ογ " \ν1ιο δ1ι&11 Εΐ\ί-&ν3 ηιΪ83,'' 
ηενθΓ Ιιΐί £ΐί βΠ. Οη ίΐιβ Ι&ίίβΓ δυρροδΐ- 
ίΐοη, Λνΐιΐοΐι Ι ο\νη Ι ρΓ6ίβΓ, 1)6ΐν(ΓββΒ 
"ίΐιβ Εΐ\ν{ΐν3 Γηΐδ36Γ" (ίΐιβ (1οηΐ£6ν) &η<1 

"ί1ΐ6 Εΐ\ν&78 1ΐΐίΐ6Γ" (ίΐιβ Ιίίπβ), ίΙΐβΓβ 

λνΐΠ 1)6 ΥΕποαδ ροδί3 Εδδΐ^ηβΛ (ϋδεΓίη^ 
ία άβ§Γ66 ΕθοοΓ(1ΐη§ ίο ίΐιβ ηηιηΙ)6Γ οί 

1ΐΐί3 ΟΓ ΠΐΪ33β3, εΠ 8Πΐ)]6θί ίΟ (ϋίϊβΓβη* 

ίβδίΐδ άΐοίΕίβά 1)7 ίΐΐθ Ιίΐη^. ΡοΙΙ. ιχ. ιο6 
όττότε ΐΓρδ% τδν τοΐχον την σφαΐραν άντί• 236 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ΧΓί• " ΚαΙ ζρ τ€ τούτοις την ττόλυν άζίαν εΤι^αι θανμά- 
2 " ζζσθαι, και ετι εν άλλοις. φί\οκα\ονμ€ν Τ€ γαρ /χ€τ' ευτ€- 
" λείας και φιλοσόφου μεν άνευ μαλακίας, ττλοντω τε έργου 
'' μάλλον κάψω η λόγου κόμττω -χρώμεθα, και το ττενεσθαι 
*' ούγ^ ομολογείν τυνί αίσχρόν, άλλα μη δια<^ευγειν έργω 
3 " ακτχίον. ενι τε τοις αΰτοΓς οικείων α/Λα και πολιτικών 
" επι/λέλεια, και ετεροις προς έργα τετραμμενοις τα πολιτικά 
"μη ενοεωζ γνώναι* μόνοι γαρ τον τε μη^εν τώνδε μετέχοντα 
" ουκ άτψάγμονα άλλ' αχρείον νομίζομεν, και αΰτοι Τ7'''0'' 
" κρίνομεν γε 17 ενθυμούμεθα ορθώς τα πράγματα, ου τους 
'' λόγους τοις εργοις βλάβην ηγούμενοι, άλλα μη προδιδα^- 

XI^. Ργο ?τί, ίτί Τ. 

§2. τε 7άρ ^.<7. ναΙ». τε οιη. Τ.Ε.Η. φίΧοκαλοΰμΐν'Ν. τε δτιρΓαδΟΓ. ηι.Γ. [ϋβ 
V. ίαο. Αά.] ΕΘβίϊΙιιί. μαλακίας οογγ. Ν. (ί ίοιί. πι. γ.), ττλοι^τω τί (ηοη ιτλούτου τέ) Ν. 
χλούτου τέ Τ. ίρ-γου Ν, Ι/37ω οογγ. Ν. ιη. γ. (ίαϋ ^ρ-γου). (ρ-^φ Υ.Η, μάλλον οογγ. Ν. 
ον να. Γ. (Ιϊί. ρΙαΓ. Ιϊίί. οαρ. ίνιίί μάλλον έν). έν καφφ \χύ§. 8βά έι> οιη. Τ.Υ.Ρ. 8,1. 

αϊ 

Α.^. Ίτένΐσθΐ Τ, ΒπρΓ&δΟΓ. ιη. βαά. ούχ' ομολο^ύν Τ. τιϊί οιη. Τ. τί»*! οογγ. Ν. 
(αάά. Εοο. ηι. γ.), τινι. Α. Ι. 

§ 3• ^"ί τέ οογγ. ν. (αάά. ι &οο. ΒτιρΓ. &1ί. ε ηι. γ. ίυ,ίί (ΐ> τε). ίν τε Τ. Ρ. ("ββΛ ΊτίμίΓΟίΟΐ τδ ιτληθοί των ττηδημάτων 
ίιελογί^οί'το καΐ 6 μέν ήττώμ(νο$ ονοί 
ίκαλΐΐτο καΐ παν έτοίΐί τό ττροσταχθέν, 6 δέ 
νι,κων βασι,λβύί τε ην καΐ έττέταττεν δθθΐηβ 
Ιο ΒϊίρροΓΐ; ιη7 νίβ^, αηά βίΐΐΐ ιηοΓβ Ταοΐΐ;. 
XIII. Αηη&Ι. 15 Γβ^ηιιιη ΙαΒίι ΒΟΓίϊβηΙϊηηι 

βνβηβΓ&Ι 69, 80Γ8 ΝθΓΟηΐ, ΐβίίΐΙΓ ΟβΙβΓΪΒ 

άίνβΓΒ» ηβο ηιΙ)0Γβιη &(1ΐ8,ίιΐΓα. 

ΧΙι. § 2. ""^Υθ &Γβ ΙονβΓΒ οί βίβ^αποθ 
■ννΐΐΐι βοοηοηΐ7, βηά ΙονβΓΒ οί ΙίίβΓ&ίαΓβ 
\ν^ϋ1ιοηΐ βίίβιηΐη&ο 7. " Ρογ φιλοσοφείν 
ορ. ίΐιβ οοηΙθίαρΙιιοιίΒ οτιίοΓγ οί Οαΐϋοΐββ 
&8&ίη8ΐ; Βΐιοΐι &8 ΟΆχτγ οη ί1ιβΪΓ ΒίαάίθΒ 
1)β7οη(1 α οβΓίαΐη ρβήοά, •νν1ΐθΓβΙ)7 1ΐθ 
Β&78 ίΐιβγ 1)8θοηιβ αηβί ίοΓ ίΤαβ άαίίββ οί 
αοΐίνθ Ιΐίβ, ΡΜ. ΟοΓβ. 485, 486. ΝθίίΙιβΓ 
ίΙΐθΓΘ ηοΓ ΙιβΓθ 1ια8 ίί ίΐιβ ν&^β ιηβ*ηΐη§ 
^νβη ίο ΐί \)γ ΐ8θθΓ8,ί&8 λνΐιο άοαίδ υροη 
ίΐιβ -«τοΓά. 8βθ 8&η(1γ8' ηοίβ οη Ρ&ηβ^. 

§ ΙΟ 8.ηά 8,Γϋθ1β8 ίΙΐβΓβίη ΓβίβΓΓβά ίο. 

Οηβ οί ΙιΪΒ οΐίαίΐοηβ Ιιο^νβνβΓ 1)Θ9,γ8 οη 
ίΐιίδ ρ&888,§β. Ρδ,ηαίΐιβη. § 209 = ρ. 276 β 
•ννΙιβΓβ ίΐιβ 1^α^βάαθIηοη^αη8 &γθ ίΐιαβ 
ΓβρΓ68βηίθ(1 : τοσούτον άττολβλειμμένοι τηί 
κοινή! τταιδείαί καΐ φιλοσοφίας είσΐν ώστε 
ουδέ -γράμματα μανθάνουσιν. Ρΐδ,ίο Ργο- 
ί&8• 342 Α — 343 β &<ϊηιϊί8 ίΐιαί 8υο1ι Ϊ8 Ιΐιβ 
ρΓβν&Ιβηί 1)ε1ίβί, 1)ΐιί αΙίΓίΙ)ΐιΐ68 ϊί ίο ίΐιο ξενηλασίαι &ηά οοη8β(ΐιιβηί ΐ^ηοΓαηοβ 
■ννΐιίοΐι ίοΓθΐ^ηβΓβ Ιιανβ οί ίΐιβ ϊηηβΓ 
ΒρίΐΓίαη Ιΐίβ. [Ρογ ΑΓοΙιίάαηιαΒ' βδίίηι&ίθ 

οί 1ιΪ8 οοηηίΓ^ιηβη 8ββ ι. 84•] καιρφ 

&ηά κόμπφ ρΓβάίοαίββ οί πλούτφ, &8 ϊη ίΙΐΘ 
νΓθ11-1αιο\νη βχρΓθ88Ϊοη8 τούτοι$ ταραδεί-γ- 
μασι (τεκμηρίοΐί) χρησθαι, τίνΙΐθΓθ λνβ &άά 

"&8." Βββ οη Ι. 7°) 6. αΐσχιον οί 

οοαΓΒθ ηοί ίΐιβ 89,πιθ 8,8 αΙσχρόν, — 1ιο\ν 
ΓθΛτιηάαηί ίΐιβ ΓθρβΙίΙΐοη ^νοιιΜ 1»θ ! — &3 
ΒααβΓ αίΙβΓ Βοιηβ §Γαιηηΐ8,ΓΪαη8 βε^», 
1)αί μάλλον αΙσχρόν. Ρορρο (ΐηοίβδ νιιι. 
2 7, 3 • ^Ι^* ΐδ 1ΐ3.Γάΐ7 ηθοβδβαΓγ ίο αάίΐ πι. 
63, 5 ι^"^ λ^Ύετε ώί αϊσχρόν ην ιτροδοΰναι, 
τούί εύερΎ^ταί, πολύ δέ ^ε αΐσχιον κ.τ.λ., 
οηΐγ ίΐιβ ο1ίηΐ8,χ ίΙΐθΓβ ίβ πιογθ ρβΓδρίοη- 
οηβΙ^• 8ΐιο\νη. 8ο § 3 μάλλον (βλάβψ). 

§ 3•" έτέροΐί: " & άΐβίΐηοίίνβ οΐ8,88," οίοι* 
τοί $ δημιουρ-γοί! καΐ γεωργοί $ και κυνη-γοΐς (?) 
και τοΐί άλλου Ιδιώταΐί (?) και χειροτέχναί! 

8ο1ιο1. ούκ άπρά•/μονα..." ηοί υη- 

ηΐθάά1ϊη§ 1)ΐιί ηηρΓοβί&Μβ." 5;τοί — 

7ε — η. *' Τΐΐθ ρ&ΓϋοΙβ -γε αΐνα^β βχ- 
ΡΓΘ88Θ8 ίΐΐθ ηιοΒί οβΓίίΐΐη ρα,Γί οί αη β,ΙίβΓ- 
ηαίίνβ, αΐίΐιου^ΐι ίΐιβ ί\νο ίΙιϊη^Β 1)β ηοί 
ρΐαοβά ΐη ίΐιβ βαπιβ ογΛογ β,β ίη Εη^ΙΪΒΐι." 
Αο. ΑΙιοα]/8 ίη Τ1ι. Ορ. νι. 34. ^ ν^οι 
κρύφα γε η φανερώί, βΐΙΙιβΓ οροηΐ^ 0Γ &1 ΗΤΓΓΡΑΦΗ2 Β. II. 40• 237 

" θηναι, μαΧΚον λόγω πρότερον η €πΙ ά δει έργω ΙΚθύν. 

4 " ΒιαφεροΊττως γαρ δτ) καΐ τόδε εγομεν ώστε τοΧμόίν τε οΐ 
" αύτοΙ μάλιστα και ττερί ων έτηχεφησομεΐ' εκλογίζεσθαί' 
" ο τοις άλλοις ά/χα^ία μεν θράσος, λογισμός δε οκνον φέρει. 

5 " κράτιστοι δ* αν την χ^υχην δικαίως κριθείεν οι τά τε δεινά 
" και η^εα σαφέστατα γιγνώσκοντες, και δια ταύτα μη άττο- 

6 " τρεπόμενοι εκ των κινΒννων. και τα ες άρετην ηναντιώ- 
*' μέθα τοΐς πολλοίς* ου γαρ πάσχοντες εν άλλα Βρωντες 

7 " κτώμεθα τους φίλους, βεβαιότερος δε 6 δ/οάσας την χάριν & τηαη. τβο. εαρβΓδ. ?η" Ββ.) Η. χρ Ν. ροδί ίρτ/οΐί, αϋ. μαΧΧοΐ' Τ. /ιάλλοί' ιηοχ 
ΟΠ1. Τ. 

ίτγούμαΌΐ ΟΟΓΓ. Ν. {νοι ροδί Πί. ία. β&ί.). § 4- το\μα.ν τε Μο Ν.Τ. αηΐβ τοίί 

2λλΜϊ, ο (δϊο) Α .-7. \<τγισμ Ν. 

§ 5• κριθοΐί» Τ. Ύΐνώσκοντ€ί Ν.Τ.Υ. δίατοΟτα ^.ιΤ". 

τονϊ 

§ 6. ε« όρετν Τ. φίλον^ Ν. δηρπίδΟΓ. ιη. β&ά. &117 Γ&ίβ 860Γβίΐ7, 381 2 ^'Ό' λέγοίί 7^ 
τοιοΖσδε...^ ίρ•/θίί, 40, ι ήτοι μαθόντΐί -γ€ 
η /ίεταγνοΜ-εί, ίί ίοα \νοη<; τερβη!;, &^ 
1β88ΐ 1)β ί&ησίιί χοαΓ (1αΐ7. Ιη Οΰητδβ οί 
Ιϊιηβ ίΐιβ οοιηΙ)ϊη&ίϊοη οί -ννοΓάβ 1)βο&ιηβ 
ίωηΐ1Ϊ3Γ, 311(1 ίΐΐθ ίοιοβ οί γε δββιηδ Ιο 
ΙίΛΥβ Ιιβεη ίθΓ§οΙΙβη. Ιη ΡΙ^ί. Οογ^. 
467 Ε αρ' οίν ΐστι τι των Οντων ο ούχΙ ήτοι 
ά-γαθόν 7^ €στΊν ή κακόν ή μεταξύ τούτων, 
οΰτ€ ά-γαθόν οΰτε κακόν; δΠΓ6ΐ7 "€Ϊ11ΐ6Γ 
1«ά ΟΓ &1 Ιββδί; §οοά " ο&ηηοΐ; οοηαιηβηϋ. 
ϋδβΐί &3 α ίκιηδίΕίϊοη. Ιη Ριοία^. 33 ^ 
Β ήτοι ταϋτόν -γέ ΐστι δικαώτψ όσιόττμι ή 
ΟΤΙ όμοιότατον, &ηά Αροΐ. 270 τούί δί δαί- 
μαναί ούχι ήτοι θΐούί -γι ή-γονμεθα ΐΐνίΐι, η 
θΐων ταΐδαί, ίΐΐθ ηιοΓβ οβΓίαίη ρ&τί οί ίΐιβ 
β14βΓη»1;ίνβ ϊδ ίη ίΐιβ δθοοηά ο1&ιΐ5β. (Τΐιβ 
ΐιατϋοΐβ 1ιο\ν^βνβΓ ϊη ίΙΐΘ βΓδΙ; ραδδ8§β ϊδ 
οιαϋίβά ίη βοηΐθ Μδ3. Εηά Εϋ) ΤΗθ 
Β*αά6η<; ηΐίΐ7 ίατΙΙιβΓ ίηνΘ3ϋ§»ίβ ίΐαβ 
ιη&ΙΙΰΓ 1)7 Ιύηίδβΐί, &8 Είπίδΐ. οη Μθ(1- 
1363 1ι»δ ίιΐΓηΪ3ΐΐ6(1 οορίοαβ βχ&ηαρίβδ, — 
ΡοΓ ενθυμούμεθα 36β οη 6ο, 6. 

§4• 2 τοΐ$ άλλου κ.τ.Χ. "Τοπο1ιίη§ 
νΐύοΐι (Ι θ. ίΐιβ οοηι1)ϊη3ϋοη οί άΕΓίη§ 
^τίϋι οβίοοίδίπισ ίθΓβ6Ϊ§1ιί;, 3 ΓβΙ&Ιϊτβ ίο 
τόΚμάν αηά έκλο^ίζεσθαι &1ΐ]ϊβ) &3 Γθ^^ηΐδ 
»»ϋιβΓ ηιβη (33 3 β6ηθΓ3ΐ Γηΐβ) ντίηΐβ 
ί^οιαηεβ ρτοάαοβδ Γ35ΐι οοηβάβηοβ ^οηβ 
οί ϋβ ρ3Γίδ οί ίΐιβ βηίβοβάβηί; οΐ3η5β), 
νβΐ <53ΐοηΐ3ΐ;ΐοη (ίΐιβ οίΐιβτ ρ3Γί) ρΓούαοβδ 
1ιβ3ίΙα1;ϊοη, ΐ3Γάίη68δ, άβ1&7• Τ^ οοηι- 1)ίη8ϋοη ίδ ηοί ίοιυκί ίη οί1ιβΓ3. Οηβ 
ρ3Γί οί ίί, ΟΥΘΓ-οοηβάθηοβ, ίδ ίΐιβ οδ- 
6ρΓίη§ οί ί^ΟΓΕηοβ, ίΐΐθ οίΙιβΓ, ο&ηϋοπδ 
Ο3ΐοηΐ3ίίοη, ίδ ίΐιβ ρ3Γβηί οί ί3Γά7 
1;ίηιίάίί7• ΓοΓ *1ιβ εβηΐΐηίθηί ίη ίΐιβ 
ΐ3ΐ;ίβΓ οΐ3η5β ορ. ιν. ίο, ι όσα -γαρ έί 
άνά-γκην άφίκται ωσττΐρ τάδε \ο•γισμόν 
ήκιστα ΐνδεχόμενα κινδύνου τοΰ ταχίστου 
Ίτροσδΐΐταί, βηά Ββη ^οηδοη'δ €3ΐ;ί11ηβ, 
" Τΐιβ πιΟΓβ Αοίίοηδ οί άβρίΐι 3ηά (1«η§βΓ 
3Γβ οοηδίάβΓβά, Τΐιβ Ιβδδ 8δδαΓβ<1ΐ7 *1ιβ7 
&Γβ ρβΓίοπηβά." Τΐιβ Γβΐ3ίίτβ ίδ ηο πιΟΓβ 
η8βά3ύνΘΓΐ)ί3Π7ΐ:1ΐ3η ίη δηοΐι ντβΐΐ-ίαιονν-η 
ρ3δ38§βδ 33 ότΓΐρ φϊΚΐΐ μ(-γά\α στρατόχΐζα 
άσαφωί έκιτλή'/ννσθαι, ίί3 ςηοά οβίβή 
ρΓΟρίβΓ Η1)βΓ0δ ρθοιιηί3β οαρίίΙίοΓθδ βδδβ 
δοΐβηί (Οίο. ρΓΟ ϋΐηεηί. 9, ίδ), ΙιοντθτοΓ 
τιη1;Γ3ηδΐ3ίθ3ΐ)1β ίη βίίΙιβΓ 03δβ ίί ηΐ37 1>β 
ίη οητ ίάϊοιη. Τΐιβ βπρροδθύ ρ3Γ3ΐ1β1 
ΠΙ. 12, Ι ρΓθδβηίδ ηο άΪΜοα1ί7> 33 ^ήϋ 

1)€ δΐΐοντη ίΙΐΘΓΘ. 

§ 5- τά τε δείί-ά καΐ ηδέα. 8βθ οη 
Ι. ΙΟ, 4• 

§6. άρ€την λέ-γΐΐ νΰν τ^ν φίλίαρ καΐ 
ίύερ^ΐσίαν δοΐιοΐ. π^1ιίΐ7 ίοΠο^τθΙ 1)7 
ΕιΙίΙΟΓδ. 8ο § 7• ί^'Ρ- Γν• ΐ9' ^ ό-ρ(τ^ 
νικήσαί, Βϋά 3 άνταττοττοδονναι άρΐτήν. 
" ΚίηάϋηΘδδ " ιη37 ρβΓΐΐ3ρδ οοητβ7 ίΐιβ 
ιη63ηϊη5. 

§ 7- ΕάίΙΟΓδ Ιιβνβ ίη βΐηοίίΐβίίοη οί 
ΙΜβ ββηίεηοβ <ιαοίβ(1 ΑγΙβϊ. Νίο. Είΐιίο. 
IX. 7, αηά ΡΠη. Ερίδί. ιπ. 4. 6. " Ηβ 238 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

" ωστ€ οφειΚομβνην δι' εννοίας ω ΒεΒωκε σωζβίν' 6 δ' αντο- 
" φείλων άμβλντερος, €ΐδώς ουκ ες γάριν άλλ' ες οφειλή μα 

8 " τηρ άρετ-ην άττοΒώσων. καΧ μόνοι ον του ξυμφεροντος 
" μσΧλον λογισμω η της ελευθερίας τω τηστω άδεώς τινά 
*' ώφελοΰμεν. 

ΧΙΙίΙ. " ξυνελων τε λέγω την τε ττασαν πόλιν της 
^' Ελλάδος τταίΒευσιν εΤι^αι, και καθ^ εκαστον ΒοκεΖν αν μοι 
"τον αυτόν α,νΒρα παρ* ημών επί πλεΐστ αν εϊΒη και μετά 
** χαρίτων μάλιστ αν εύτραπελως το σώμα ανταρκες παρε- 

ί '^ -χεσθαι. καΐ ως ου λόγων εν τω παρόντΑ. κόμπος τάδε 
" μάλλον η έργων εστίν άλτ7^εια, αύτη η δυι^α/χις της πόλεως, 

3 " ην άπο τώνΒε τών τρόπων εκτησάμεθα, σημαίνει, μόνη 

% 7• ό'0λ7?μα Τ. όφλημα ρΓ. Ν, όφείλημα ΟΟΓΓ. Ν. (ϋί. βυρι. ό ίΐάά. Βρη•. ίί ιη.Γ.)• 
άποδώσων οογγ. Ν. (ων ιη.Γ.). 

§ 8. μόνοι ρΓ. Ν. ου αΜ. ιη. Γ. εχουττϋ ϊη πΐίΐΓ^. 

ΧΙιΙ. καθέκαστον Α^. ίπΐ νλΐΐστον αν (Ιδη (βίο) Τ.Υ. έιτί ιτλεΐστον άρ ηδη (δΐο) 
ΟΟΓΓ. Ν. (ον 8ΐιρΓ. οτοίν Β.Μ. ΠΙ. Γ. ίιιϊΐ; ΐπΐ ττλεΐστ' αν) ΐΐδή (βίο) Ν, ιηαΓ^. ιη. γ, 
^νΐ ιτλεΊστ' αν εϊδη Γ.Η. έττΐ πλεϊστ είδη γχύζ. χαρίτων οογγ. Ν. (ϋί. ΒυρΓ. αρ. &άά. 
&00. εηρΓ. ί ων οογγ. πι. γ. ίαϋ χάριτοί ο άίδβΓίβ Ιβ^ίίιΐΓ). 

§ α. λό-γου Ν.ν. ^ί^άλλο:» τάδε (ίββίβ Βγ. ΐ&ο. Βα.). αΰτη Α^. ντιΐ^. οι^ττ; Ν.Τ.Υ.Η. 
[οΐθ Γ. Ιαο. Βα. 8βά Βγ. νϊ<1. Ιββίδδβ.] ΡγοοιιΙ άαίιίο ΓβοΙβ. Ιρ^αβ ητΗβ υίτβΒ. €ί. 
αντδ βοξ. 8ΪπήΗα. ννΐιο οοηίβΓδ ΐΐιβ ίανοιίΓ ίβ & ιηοΓθ βΐΐΓβ, 
&1)ίάίη^, ίηβηά, -ννΐ!;!! α νίβ'ΠΓ Ιο ρΓβββΓτθ 
βηίΐΓθ (ηβνβΓ ίο 1θ8θ) ίΐιβ εβηδθ οί οΗΐ- 
β&ϋοη άαβ ίο Ιιίηι ίΙίΓΟίι^Ιι Ιιίβ Ιίίηά 
ίββίίη^ ίο\ν»Γ(ΐ3 ίΗθ ρβΓδοη οη ντίιοπι 1ιβ 
1ΐ8,3 1)β8ίο\νβά ίί." Β^ ρβΓρ6ΐυ&ΐίη§ Ιιϊβ 
&ο1;8 οί 1)βηββθθηοθ Ηβ ΒίΓΪνβδ ίο ββοαΓβ 
ίΐιβ ^Γαίίίιΐίΐβ οί ίΐιβ Γβοίρίβηί οί 1ιΪ3 
βτ&οβ. ΡΚη^'8 -ντοΓοίΒ " ΜηΒβτναηάιιτη 
νβίβΓΪδ ο£&οϋ ηιβΓΪΙιιηι ηονο νϊ(1βΙ)ίΐίιΐΓ," 
β,άιηΪΓ&ΙιΙγ ΐ11ιΐ8ίΓ£ΐίΘ σώζειν. Αηά ΟοβΙΙβΓ 
1ι&3 &ρίΐ7 οϊίβά ΡΙηίαΓοΙι. Ρΐαηιίηίη 
ι=ρ. 3^9 "■/30$ δέ τάϊ χάρίταί τελεσίουρ- 
•^όϊ και τοΐί εύερ•γετηθΐΐσι δια τταντο! 
ώσπερ εϋερ^έταα εϋνουί καΐ ττρόθνμο^, ώϊ 
κάλλιστα των κτημάτων τούί εΰ πεττονθόταί 
ύπ' αύτοΰ περιέττειν άει καΐ σώζειν. Τΐιβ 
8θ1ιο1ΐ&8ί'8 ώστε οφειλομένην σώζειν εκεί- 
νον δηλονότι φ δι εύνοίαί δέδωκεν Λθβ8 
νΐοίβηοβ ίο ίΐαβ ογΛθγ οί ίΐιβ \νοΓ(ΐ8, 
Επά ίί ηα&γ 1)β ςαβδίίοηβΛ -ίνΙιβίΙιβΓ 
σώζειν ΛνοηΜ ΐη Τ1ι. ιαβαη " ίο ρΓβββΓΛ'β 
ϋΐθ ηΐθΠίΟΓ^ οί," ίΐιονίφ. σώζεσθαι 13 80 
ηεβά ίΓθ(ΐιΐθηίΐ7 ίη ίΐΐθ ΤΓ&^θάϊ&ηβ αηά 
η&ίο. § 8. \νΤΐ7 έλευθερίαί (ίτονα ελεύθερα) 
ΒΐιοηΙά = έλευθεριότητοί (ίΓΟΠΐ έλευθ^ριοί), 
&ηγ ωοΓΟ ίΐιαη ΙώΰΗαί 8ΐιοΐΐ1(1 = Ζί&β- 
ταΙϊΙοΒ, Ι οαηηοί 8βθ. Τΐΐθ \νοΓά3 είηι- 
ρΐ7 ηίθα,η " οοηή<1βηοβ ΐη οτιγ ίΓββάοηι." 

ΧΙιΙ. πορ' ημών: " ίΓΟΠΐ αηιοηβδί 
υ3" Αγ. Βθ8ΐ(1β3 τ. 115, ι ορ. Ώβνα.. 
Ιιθρίίη. ρ. 47^ § 69 ϋτου -γά,ρ &ν τΐϊ ναρ' 
ημών ά'/αθοΰ τοΐί άλλου αίτιοί ^ένηται. 

ίπΐ πλεΐστ' " ίοΓ ίΐιβ πΐ08ί ταΓί- 

0λΐ8 ]ίΐη(ΐ8 οί αοίίοη -ννίίΐι ίΐιβ ΙίαρρίβΒί 
νβΓβαίϋϊΙγ " Αο. ΥίΊιο ηποίβδ α ο1ιαΓπιίη§ 
ραββα^θ ίΓΟπι 81ι. λΥ. Τ&Ιθ ιν. 4, ΐ3δ — 4^• 
Ορ. Εΐν^'Β ο1ι»Γ&οίβΓ οί Οαίο ίΐΐθ ΟβηβοΓ 
" Ιηιΐο νβΓδαίίΙβ ϊη^βηϊαηι βίο ρ&ΓΪίβΓ β,ά 
οπιηία ίαϊί ηί ηαίηηι αά ΐά ηηιιπι άΐοθΓβδ 
ς[αοάοηηη[ΐΐθ α^βΓβί" χχχιχ. 40, 5• ΓοΓ 
αη τιηίίΐνοτίΓαΙ)!© νΐβ\?• οί ίΐιβ ΟγοθΙς — ρ&Γ- 
ίϊοηΙαΓίγ ίΐιβ Αίΐιβηϊ&η, τπίάϋΒ 8βά ηαΐίΐ» 
^ίΛίίΐϊδ— νβΓδίΐίίΙϊί^,ορ. ^ανβη&1 ιιι. 73 — 

8ο. αΰταρκε$, "δθΙί-ΒπίΗοϊβηί, 8β1ί-άβ- 

ρβηάβηί, ΓβίΐΰΪΓΪη^ ηο αϊά ίΓοηι οίΙιβΓδ." 

ΡοΓ ίΐΐθ Γθρβαίβά αν, Ββθ ηοίβ οη 

Ι. 76, 4• 

§ 2. κόμΐΓ0% τάδε. 8βθ οη Ι. '^. ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 40—42. 239 

' γαρ τώι> νυν άκοης κρείσσων ες πείραν άρχεται, καΐ μόνη 
" οντ€ τω πολεμίω ίττεΚθόντι άγανάκτησιν €χ€ί νή) οίων 
"κακοπαθβί, ούτε τω νπηκόω κατάμεμφίν ώς ονχ^ υπ αξίων 

4 *' αρχεταί. μετά μεγάλων Βε σηημείοίν και ον Βη τοί άμάρ- 
"τνρόν γε την Βύναμιν παρασχόμενοί τοί<ί τε νυν και τοΐς 
'* εττειτα θανμασθησόμεθα, και ονΒεν ττροσΒεό μα/οι ούτε 
" Όμηρου επαινετού ούτε όστις επεκτι μεν το αντίκα τερχΙβει, 
" των δ' έργων την ύττόνοίαν ή αΧηθεια βλάφει,, άλλα πάσαν 
"μεν ^άλασσαΐ' και γην εσβατον τ^ ημέτερα τόλμη κατα- 
*' ναγκάσαντες γενέσθαι, πανταχού δε μνημεία κακών τε 

5 " κάγαθων άΐδια ζχτ/κατοικίσαντες. περί τοίαύτηζ ούν πό- 
" λεως οΓδε τε γενναίως, δίκαιο νιτες μη άφαιρεθηναι αυτήν, 
** μαχόμενοι ετελευτησαν, και των λειπομένων πάντα τινά 

** είκος εθελειν υπέρ αυτής κάμνειν. Ι^ 

ΧΣίΙΙ. '^διο δτ) και εμτ}κυνα τα ττερι ττ79 πόλεως, 
" διδασκαλία^ τε ποιούμενος μη περί ϊ(του ήμΐν εΤι/αι τον 
" άγωνα και οΓς τώζ^δε μηΒεν υπάρχει ομοίως, και την εύ- 
" λογίαν άμα εφ' οΐς νυν λέγω φανεράν σημείοις καθιστάς. 

§ 3- ΊπΙρα-ν (δίο) Τ. έΐΓΐΚθόντί οιη. Ν. &άά. ταβχ^. τα., χ. ?&« οόχ' ντ' Τ. ?«$ Γ. 
(ΙββίβΒΓ. ί&ο. Β».). 

§ 4• Ροδί νυν, ϊ Τ. τοαντ'ίΚΛ Α. Ι. τηΐ^. των δέ Ν.Υ. τώ δβ (ρτγω Τ. γζν χΛ 
βΙϊΜ Ν. άί'δία οοΓΓ. Ν. (&(1(1. ρτ. ά βάά. &οο. 8πρΓ. ιδ Ηί. βαρτ. &11;. ι, Ιχάϊ ΙδΙα). Ιδία Τ, 
ΙδΙεα Ρ. Ιδίς. Η. 8θοΙ πι. γ. οογγ. 

§5. οίδβτίΝ.Τ. ϊ' Τ. 

ΧΐΐΙ. διδοσκολίαΐ' τέ Ν.Τ. τώνδε ΟΟΓΓ. Ν. (ροδί Ιίί. 8<Μ. &€0.). ίτίίρχ«: όμοίωί 
α καΐ Τ. 

§3- ά-/ανάκτ7]σί» Ιχβί ." οοπίδΐαβ οΙι&Γ&οίβτ οί Οτπιβ Ιΐιβ 7θπη§βΓ ι. 

8Γ0ΐιιΐ(ΐ3 ίοΓ ίη(ϋ§ηβίίοη...δ6ΐί-άθρΓβοΪ£ΐ- Αη&Ι). 9, 1 1 φαν€ρ6ί δ' ηρ καΐ (ί τΐί η 

ϋοη" 83 Ίτροσβολην ίχον ΐτ. ι, 2. ά•γαθ6ν η κακόν χοιήσΐκν αυτόν νίκα» 

ύφ' οΐων — δτι. ίητό τοιούτων "1)7 Βΐιοΐι, νειρώμΐνο!" καΐ εΐχην δ4 τινεί αΰτοΰ 

ΒΟ ηη'Β^ΟΓίΙι^ & ίοβ " Ϊ3 -ντβΐΐ ϊΙΙαβίΓβίβά έξέφΐρον ύ% (ΰχοιτο τοσούτον χρόνον ^ν 

ϊ)γ ώϊ ονχ μγ' άζίων ^Μοίι ίο11ο\ί3. ?ϊ τε νικφη καΐ τούί εΰ καΐ τού^ κακόη 

§ 4• "τοΐί τε νΐν §τ&ιιιιη£ΐίΐθ8ΐΐ7 οοη- τωοΟη-αί αΧεξόμενοί. Τ1ι. ι,τ. 63, ι 

Βίηιβίΐ νάΐΗ ταρασχόμενοι ίη εβπδθ λΙηο αυτοκράτορες οιη-εί τόν εΰ καΙ κακί^ί δρώντα 

1)€ΐοης3 ίΰ θανμασθησόμεθα. ^-^ ίττεσί έξ Ισου άρετ^ άμννούμεθα. Τΐιβ βοΜβη 

τβΓδ63, ροβίτ^. δβθ οϋ III. 67, 6 λό^οι Γοΐθ, ίΐιβ δαοΓθά άαί7, οί & }ΐ6&ίϊιβη 

ί«•€(Γ4 κοσμηθέντεί. κακών Τ6..."ί1ΐθ 1)βΐη§ ίΐιϊδ " ίο άο ίο &ιιθί1ΐ6Γ ν1ΐ8ί 1ιβ 

8θθά ΟΓ βνΐΐ -«-Ιιίοΐι λνθ ΙίΛΤθ άοπθ." 1ΐ83 άοηβ ηηίο ^οπ," Ισοί ων ίσοκ άνηρ 

βοηΐθ Ιιανβ οοη]βοίηΓβ<1 καλών, \)ηί Οΐθ Βορίι. Ρΐιϋοοί. 685. 

5Γ&η(1βδί βα1θ87 ί1ΐ3ί οοηΐά \)β 1)θ- §5. δικαιοΐντεί " άββηιΐη» 14 ϋιβίτ 

8ίονβ(1 οη & 111811 ίη οΐάβη ίΐιηβ3 •νί83 άν^\^^ ηοί Ιο 1)β άβρΓίνβά οί ΙιβΓ." 
ΐ1ΐ8ί 1ιβ \<Γα3 οοηαρβίβηί ίο άο ίΐιβ §Γβ&ί- ΧΜΙ. εφ' οΓί νΟν λε'γω "οί ί}ιθ3θ 

ββί βοοά ίο 8 ίΓΐθΐκΙ 8ηί1 ίΐιβ ^τβ^^βδ* ονθΓ -ντίιοηι Ι 8ΐη ηογτ βρεβίόη^," ιηα$€η. 

ΐη}νιιγ ίο βη εηβιηί. 8ββ Χεηορίιοιι'β Ιΐη€. Οί ίΗθ βΙ)8θΓρίϊοη οί ίΐιβ Γβίαίϊτβ 240 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

" και βφηταί αντηζ τά μεγιστα' α γαρ την ττόλιν ύμνησα, 
" αΐ των^€ καΐ των τουων^ε άρεταΐ €κ6σμησαν, καΐ ουκ αν 
^' πολλοίς των Ελλήνων Ισόρροπος ωσπερ τωνΒε 6 λόγος των 
" έργων φανείη. Βοκεΐ δε μοί ζήλουν άνΒρος άρετην πρώτη 
" Τ€ μηννονσα καΐ τελευταία βεβαιούσα η νυν των^ε κατα- 
" στροφή- καΧ γαρ τοις ταλλα -χείροσί Βίκαων την ες τους 
"πολέμους υπέρ της πατρίδος άνΒραγαθίαν προτίθεσθαν 

§ 2. αι5το£5 Τ. οοΓΓ, Η. ηι. γ. οοηίΓαπο θγγογθ ϊη Αηδί;. Υεβρ. 422 ρΓΟ αύτοΐί 
ψιοΑ Ιιοάΐβ Ιβ^ϊίπΓ Μ8. Υβη. αυττ)•! ίη οβίβήβ 1ίΙ)ΓΪ8 ϊη αυη^ οοιτυρίηηι. 

§ 3- Ίτρώτη τέ Ν, Τ. τελευταία Τ. βΐβαιουσα οογγ. Ν. (ού ίοιί. ιη. 68,(1.). καταστρα- 

Τ05 (8Ϊ0) Τ. 

§ 4- τάλλα Α.^. ΈάΛ. τ'άΧλα Τ. τάλλα οογγ. Ν. (ροεί 1ϋ. αάιΐ. αοο. ηι. γ. ίηϊί 
τ'άλλα). ΤΓρι,δοί (βίο ΒΪηβ αοο.) Τ. ϊηΐο ΐΐιβ αηίβοβίϊθηί λ^β Ιαανβ ιηοΓβ ίΗίΐη 
οηβ ϊηδίίΐηοβ ίη ΐΜβ βρββοΐι β. §. εννοίαί 
φδέδωκ€ 40, Τ,^.β. έκΐίνου. 

§ 2. αΰτηί ϊ. β. Τ7)ί εύλ(τγίαί. — ύμνησα, 
άεΰαηίανϊ, άββοαηΐβά υροη, ίη ρΓ&ίδβ ογ 
ίη οβηδυτθ. Νοί οηΐγ ηδεά ίη ροβίΓγ 
(δθβ Αβεοΐι^ΐ. 8βρ1;. Τ1ι. 7 &ιΐ£ΐ Βίοηαί. 
(τ1.) 1)ΐιί ίη ΡΓ08Θ. ΡΙαί. Τΐιβαοί;. 1 74 ε 

τά δέ Ύ^νη ύμνούντων. καΐ ουκ αν 

ΐΓολλοΐ^... Τΐιβ ΚΓ8,ηιηι&ίίθ8,1 βίαοίάαίίοη 
οί ίΐιίβ 8βηΐ6ηοβ άβρβηάδ υροη ίΐΐθ ΓΪ^Ιιί 
οοηοβρίίοη οί ίΐιβ ίάίοηι ούχ ύσπΐρ... 
\)ήβύγ ηοίίοβά Ι)^ πιβ οη άβ ί\ Ιι. § 140 
ρ. III Εά. 4) 8ΊΐΊ αηιρί^ ίΙ1ιΐ8ΪΓ8,ΐβά 137 
Ηθίηά. οη ΡΙαί. Οογ^. 522 α, δίαΐΐΐ). οη 
Β^ηιρ. 179 ^• Ταΐίβ οηβ οί ί1ιβραδ8&8β8 
οίΐ,θά Απ8ΐ. Είΐυίΐ;. 784 ούχ ώσττβρ ϊ-γώ 
ραψάμΐνόί σοί τουτί φέρω, 8,00θΓάίη§ ίο 
οηΓ ί(ϋοηα "1ιθ ίβ ηοί αβ Ι \)χΊηφΐζ,^^ 
ίο ίΐΐθ ΟΓββΙί " 1ΐθ, ηοί 8,8 Ι &ηι \>τυι^- 
ίη§." Ορ. Ατιοί. Νίο. Είΐι. ν. 2 = 1, 7 
ίοίκε δέ ττλεοί'αχώϊ λ^γεσ^αι η δικαιοσύνη 
καΐ αδικία, αλλά δια τό σΰνί-γ^υί ΐΧναι 
την όμωνυμίαν αυτών λανθάνει, καΐ οϋχ 
ώσττερ έττι των πόρρω δήλη μάλλον, "αηά 
ηοί 88 ίη ίΐιίη^β Γβηιοίθ — ίί ίβ πιογθ 
(Ιίδίίηοίΐγ οΙβαΓ." ΤΙαο 8θη3β ρβιΙΐΒ,ρβ 
ηΐ87 1)β ηιοδί βαβϋγ οοηνβγβΛ \)γ ίη- 
νβΓΐίη^ ίΙΐΘ οοηιρα,τίδοη : " Ιη ίΐιίη^δ Γβ- 
ηιοίθ ίί ί8 ηιοΓβ άϊδίίηοί ηοί α8 ίη 

(ΟΟηίΓ&Γγ ίο) ίΐΐβ ίΟΓΠΙΘΓ." "Ι 8,ιη 

ΙϋΓΪηβίηβ 7οη Ά οπδΐιίοη ΙιβΓβ ηοί α3 Ιιβ, 
οοηίΓ8,Γ7 ίο \ν1ιη,ί Ιιβ άοβδ." 8ο ΙιβΓβ 
"ίΐιβ ΓβροΓί οί ίΐιβδθ ηιβη'β αοΐίοηδ 
\νοη1(1 ΐ3β ίοηηίΐ (ηοί αδ -ννοηΜ 1)β ίοτηκΐ 
ννίΐΐι ιηα,ηγ οί ίΐιβ βτΓββΙίΒ) ίΐΐθ ίιΐδί 
βΓΐηίροίΒΘ οί ίΙιβΪΓ αοΐίοηδ." ϊο οίΙιβΓ ΟΓββΙίδ ίΐΐθ -ννοΓάδ αρρίίβά \)γ ΟοΓΪηίΙιί- 
δ,ηδ ίο ΙιΕΟθάαβηιοηϊίΐηδ ηιί^ΐιί 1)β αρ- 
ρϋοίΐΜβ ών άρα δ λ0705 τοΟ ^ρ-γου βκράτΐΐ, 
Ι. 68, 8, λνΙιβΓβαδ ί1ΐθ8β ηιβη'δ αοίίοηβ 
ηηίίβ 0ΟΠ16 ιιρ ίο ίΐαβ Γβρυίαίίοη ίΙιβΓβοί. 
Ι Ιιανβ ΐοίαβά ΙιβΓβ τώνδε \νίί1ι ^ρ-γων, \)γ 
ηο ηΐθ&ηδ άίδρυίίη§ ίΐιαί τώνδε δ λό-γο! 
ιαΆγ ίαΪΓΐγ 1)θ ΓβηάβΓβοΙ " ίΐιβ ΓβροΓί 
οί, ίαηιβ οί, ίΐιβδθ ηιβη." 8ββ οη ι. 6ι, ι. 
Ιί ηΐ7 νίβ\ν οί ίΙΐΘ οοηδίΓηοίίοη ίβ οογ- 
Γβοί ηβίΙΙιβΓ ί8 τοΐσδε ■ννΐιίοΐι δοιηβ 1ΐ8τβ 
οοη3βοίιΐΓβ(1 •«'8ηίίη§, ηοΓ ίδ ίΙιβΓθ αηγ 
οοηίηδίοη οί ο^δβδ ίη ίΐιβ ΙαίίβΓ οίαυδβ. 

§3• "Κ 8θβηΐ8 ί1ΐ8ί αη ίηάίο&ίίοη οί 
ηιαη'δ ναΙοιίΓ, ϋίΐΐιβν βνίηοίη§ ίί ίοΓ ίΐιβ 
ίίΓδί ίίηΐθ, ΟΓ οοηβπηίη^ ίί ίοΓ ίΐιβ Ιαδί, 
13 §ίν6η \>γ ίΐιβ άβαίΐι οί ίΐιοββ 1)6ίθΓβ 
ιηβ." Βοιηβ Ιιανβ ίη ίΐιίβ οαηιρ8,ί§η 
*' ίΐβδίιβά ίΙιβίΓ ηΐΕίάβη 8\νθΓά8 ;" ννίίΐι 
οί1ιβΓ8 ίί ίδ ίΐιβ ΟΓΟ-ϊνηίη^ ■ννίίηββδ οί α 
βαοοβδδίηΐ ΟΕΓββΓ. 8θθ ίοΓ τε.,.καΐ οη 
Ι. 82, 2. των μίν ... των δέ \νοιιΜ Ιιανβ 
1)6βη ηιοΓβ ρβΓδρίοαοηβ. 8ο ιιι. 82, 17 
πλήθουί τε Ισονομίας πολιτικής καΐ {εϋΗβΓ 
...ΟΓ, ΐΗβ οηβ, ΐΤιβ οίΗβΓ) αριστοκρατία^ 
σώφρονος, ιτροτιμ-ήσει, α^αίη έτόλμησάν 
τε τά δεινότατα έττεξ-ήεσοίν τε τά$ τιμωρία; 
ΐτί μείζον; (-ννΙιβΓβ Ι πιαΓνβΙ αί ίΐιβ ρβΓ- 
νβΓδβ ρυηοίηαίίοη οί ιηαηγ ΕάίίοΓδ), ιν. 
62, 2 '^νού; δη πλείουί -ήδη και τιμωρίαι; 
μετιόντεί τούί άδικοΰντα; καΐ ελττίσαντε; 
έτεροι δυνάμει τινί ττλεονεκτήσειν, ^νΙιβΓβ 
τιμωρίαΐί μετιόντε; βχαοίΐ^ ραΓαΙΙβΙδ 
έπεξ-^εσαν τά$ τιμωρία; ίη ίΐΐθ &1)θνβ-θίίβ(1 
ραδδα^β. 

§ 4• Ίτροτίθεσθαι ηιαγ βίίΙιβΓ Ιιβ 
ηύάάΐβ ΟΓ ραΒΒΪνβ ■ννίίΐιοηί <;1ΐ8,η§β οί ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 42. 241 

" άγαθω γαρ κακόν άφανίσαντ€<; κοινώς μάλλον ωφίλησαν 
5 " Ύ) €Κ των Ι^ίων έβλαψαν, των^ε δέ οντε ττλοντω τις την 
" [ετί] άπόλανσιν προτιμησας εμαλακίσθη, οντε πενίας ελ- 
" ττίδι, ως καν ετι Βιαφνγων αύτην πλοντησ-είεν, αναβολή ν 
" τον Βεινοΰ ετΓΟίησατο' την δέ των εναντίων τίμωρίαν ττοθει- 
*' νοτεραν αυτών λαβόντες, καΐ κινδύνων α/αα τόν^ε κάλλι- 
** στον νομίσαντες, εβονληθησαν μετ αντον τους μεν τιμω- 
" ρεΐσθαυ των Βε εφίεσθαυ, ελπίΒί μεν το αφάνες του κατορθώ- 
" σειν επίτρεχ^αντες, έργω δε περί του ηΒη όρωμενου σφίσιν 
" αύτοίς ά^ίοΰντες πεποιθεναί, καΐ εν αντω το άμννεσθαι καΧ 
^^παθεΐν μάλλον ιηγησάμενοι η το ενΒόντες σωζεσθαυ, το μεν 

% 5• ιτΚούτου νηΐ». θί Βγ. ιτλοιττω ΟΟΓΓ. Ν, (ω ιη.Γ. ίυίί; ττλοι^του). ν\ούτω Τ. νΧούτφ 
ν.Ρ.Η. αϊ. Α.^. τί5 Ν.Τ.ν. ^. /. νιι1§. Τ7]ν ίη Α.^. τα1§. βάά. ίτί οιη. ρΓ. Ν. (αΛά. αηίβ 
•ή]ν ΟΟΓΓ. Ν. πι. Γ.) Τ. Η. ΟΟΓΓ. Ρ. (" αΙ)Γαδ& 80Γ. ϊη Αυ§. άθΐβίαιη " Βα.). ξτι την 
(ηί ΟΟΓΓ. Ν. ) V. Υΐάβ ηβ α ββς. ΪΓΓβρββΓΪΙ;. ΟθΓίβ ρΓορίβΓ οοΙΙοο&ίϊοηΪΒ (ϋνθΓδϊίαίθΐη 
ΒΠδρβοΙιυη. Ι1;Ες[υΘ ΐΐηοϊηϊδ ϊηοΐιΐδϊ. ^λττίδί οογγ. Ν. 9.11;. ι. τη. τ. ώϊ καν \ιύζ. 
ώί καν Ν. Τ. ώί ουκ αν V. (Ιβδίθ Αά.). ήβουΧ-ηθησαρ Α. ταΐ^. ■ηβονλήθεισαν /. 
έβουλήθησαν Ν.Τ.Υ.Γ.Η. οιηη. Ββ. τοι)ϊ μέ'ν ... των δί Τ. τψ άμύνασθαι ντιΐ^. 
τώ βοΓΓ. Ν. ώ 131. Γ. (ίπίΐ τό) ν. (ίοΓί. ϋίίΓα ί&ο. Αά.). τό Τ.Ρ. (άβ Η. ί&ο. Βα.). 
άμύνίσθαι Ν.Τ.λ'.Ρ.Η. μάλλον οιηη. ηί νϋ κάλλω»» οοηΐβοθπιηΐ; αΐϊϊ βί ηαρβΓ 
Μ»άνϊ§. ΑίΙν. ΟγϊΙ,. ρ. 309 ^• ^• ^ '''ν ■^•^• '^αΐβ- [ν τφ βάϊάίί ΒαηβΓ.) η τό 
2ϊ,Τ.ν.Η.Ρ. &1. ένδόντα οογγ. Ν. (ροδί Ιίί. βαρΓ. ε ρΓ. &άά- ερΐτ. οογγ. 6ν ροδΐ ΠΙ;. 

Ββηδβ. Τΐΐθ πίθίβρΙιοΓ δββπΐδ ίο ΐ)β " &3 αά]εοΗν€. Α ρΐ8Π8ΪΙ)Ιβ ίάβα ί1ι»1; ττγη- 

α δΟΓββη ίο Ιιΐάβ ίΙιβΪΓ οίΙΐθΓ ί&ηΐίβ." σάμενοί Ϊ3 αββοί ϊη ϋιβ ρΓθ^&ηί δβηεβ οί 

Αά. άνδρα-γαθίαν προΰθεσβε III. 64, 3 νΎησδίΐν, ΏηάοηΜβάΙγ Ιτηβ οί άμΰν. η-γ., 

18 δΟΓαβντΙι&ί (ϋ£ΓβΓθηί. δββηΐδ ίο 1)θ άβδίΓονβίΙ Ι)^ ίΐιβ βΓίϊοΙβ. 

§ 5• Ιί την (Τί απ. Ϊ3 ίο 1)Θ Γθίίΐΐη- ΕβίίΙθΓίη§ ίΐαβ οΐά ίθχί τφ άμ τφ έν- 

βά, ϋ πιβΕηδ " ίΐΐθ οοηίϊηηβά βη^ο^- δόντε^, Άβ εεηδβ \νΐ11 1)β " ίΐιίηΐάη^ 

ιηβηΙ" = τόίΓί άτΓολαύβιΐ'. Βαί δββ ^ηη. δαίβί^ ΐδ ΙϊΓουςΙιί &1)οηί Ι)^ Γβδίδίαηοθ 

ΟγϊΙ. — νενίαί έλνίδί, " Οιβ θχρβοί8.ϋοη αηά ΐΐβ οοηδβςηβηί δπ£ΓβΓΪη§ ίΐιαη 1)7 

ίοποΐιϊη^ ρονθΓί7ί1ΐ9•ί•••- " Ορ. ΐ• 138, 2 7ίβ1ιϋιΐ8," ΐ• 6. τφ ένδόντε$ = τφ ένδοΰναι, 

τοΰ Ελληνικού Αττίδα ην ύττετίθει αντφ Βηί ϊη ίΐιϊδ χιββ οί ίίιβ ραΓίϊοΐρΙβ θΐδβ- 

δουλώσειν ϊ.β. ελπίδα ην...δουλώσειν τό -^-ΙΐθΓβ Τ1ι. Εΐ\ν&7δ Ιιβδ ίΐΐθ ρΓβροδϊίΐοη 

Έλλΐ7ΐΊκόί', &ηά 86β οη ι. 6ι, ι αντων ρΓΟΟβιΙίη^. 8ββ οη ι. ι, 5• [Ι Ιιανβ ηο 

ίΙΐΘ βηϊοτιηβηί αηά ίίιβ βχρβοίβίϊοη. — άοιΛί ϊη νι. ι,' ι ηπειροί οΐισα δΐιουΐιΐ 

λαβόντεί »8 βΙδβ^ΙαβΓΘ ϊη ΤΚ. — ΰπολα- \)β ήπεφονσθαι, ϋιονίξΐι 8ία111). (ΐιιοίβδ 

βόντε!. των τούί μέν.,Λο Άχβπξβ ϊϊιαα- ίΐ ντΐΐΐι ίίιβ οίΙιβΓ ραδδαββδ ίΓοηι ΤΙι. 

δβίνβδ προη ίίιβ οηβ {των εναντίων), ίο ϊη ίχίδΐίίϊοαίίοη οί διαφέρει τψ με-^ίστη 

7β&Γη αΓίβΓ ίίιβ οίΙιΟΓ (Ιΐιε ειΐ]θΐ)ΐηεηΙ καΐ άριστη καΐ πλείστα ωφελούσα ήμάί 

αηά ϋιβ €.τρί€ίαΙϊοη). Ιί ϊδ(ϋ9ιοα1ί ίο ΡΙαί. Ρΐιϊΐβΐ). 58 ε•] τφ ένδόντε^ ^τβη Ι)^ 

άβοΐάβ -ννΙίΕί ΤΙι. ΙαβΓθ τΥΓοίβ (δββΥΕΓΐουδ ΒααβΓ ηιαγ 1>ε ΓΪ§1αί, &3 ϊη ΡΙ&ί. Ρ1ι&θ<1γ. 

Γθίΐάϊηοβ ΐη Αηη. ΟΗΙ.). Αδδτιηιϊησ ίίιβ 232 α ρο8δϊΙ)ΐ7 έπαρθηναί τφ λέ-^ειν, οοιη- 

ΙβχΙ ηδΐΐΕΐΐ7 Γβοβίνβά, ΐί ^οηϋ δββηι ρ&ΓΪη^ β δια φιλίαν τφ διαλέ-γεσθαι. ϋροη 

ίΐι&ί μάλλον ~ κρεΐσσον {Άπα δο δοΐιοΐϊαδί) ίΐιε \ν1ιο1β Ι αιη &ί ρΓβδβηΙ ϊηοΐίηβά ίο 

1)ΐιί ίΐιοη^ΐι Η6Γ0(1. ιιι. 104 1ΐ£ΐδ επί το κάλλιον, ίΐιοη^ΐι ηοί δο οοηνϊηοβά &δ ίο 

μάλλον 7βί οηβ 1ι&Γ(ϋ7 <1γ£1^3 αη ϊηίβΓ- ρΐαοβ ίί ϊη ίίιβ ίβχί. Τΐιβ Ι&δί ϋβΒ- 

βηοβ ίΓοιη ΐί, αη^ ιηοΓβ ίΐιαη Ιγοπι τά οα1ί7 ίη ίΐιϊδ νβΓγ άϋδουΐί βεηίβηοβ Ι 

μάλιστα, ίΐααί /ίάλλον οαη ρβΓ εβ 1)β αη ίοατ Ι οαηηοί δαίΐδίαοίοΓΪΙχ δαηηοπηί. 242 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

" αίσγρον τοΐ. \6γον €φνγον, το δβ έργον τω σώματι, νπβμει- 
^' ναν, καΐ δι* βλαχ^ίστον καιρόν τύχης α/χα άκμτ} της Βόζης 
" μάλλον η τον Ββονς απηλλάγησαν. 

ΧΓίΙΙΙ. " καΐ οϊΒε μβν προσηκόντως Τη πόλα τοωίΒε 
" εγενοντο' τονς δέ λοιπούς )(ρη άσφαλεστβραν μεν ενχεσθαί, 
" άτολμοτεραν δέ μη^εν άζίονν την ες τονς πολεμίονς διά- 
" νοιαν εχειν^ σκοπονντας μη λόγω μόνω την ώφελειαν, ην 
" άν τις προς ονΒεν χείρον αντονς νμάς εΙΒότας μηκννοι, 
" λέγων οσα εν τω τονς πολεμίονς άμννεσθαι άγα^ά ενεστυν, 
" αλλά μάλλορ την τη^ πόλεως δύνα/χιρ καθ* ημεραν ^ργω 
" θεωμενονς και εραστάς γιγνομενονς αντης, και όταν νμΐν 
" μεγάλη Βόξη είναι, ενθνμονμενονς ότι τολμωντες και γιγ- 
" νώσκοντες τά Βεοντα και εν τοις εργοις αίσχννόμενοι άνδρες 
" αυτά εκτησαντο, και οπότε και πείρα τον σφαλείησαν, 
" ονκονν και την πόλιν γε της σφετερας αρετής άξιονντες 

3 νβΐ 4 1ϊίί• 09•Ρ• 111. Γ. νεβ^βΐα νϋβηίπΓ ί»» ρΓ. ιη. εοήρϋ, &1ίος[ΐιί ίνδιδ6ντ€ί ίαΐ88θ 
βταδρϊοβ,ΓβΓ). τό δ' ίργον Α.1. νυΐβ. Εάά. τό %1 Ν.Τ.Υ. (ΐαοά Γθσβρί. Ροδί τύχτ]% ίΐάά. 
Ιι^'ροΒίίδηιβη Ν. ιη. γ. 

ΧΙ,ΙΙΙ. τήι/ ε^ί τού% Ν.Τ.ν.Ρ. (ίββίθ Βα. ί&ο. Βγ.) Η. αϊ. ώφΐλίαν ΒβΙιΙίβΓ. Ρορρο. 
ώφέ\€ΐαν Ν.Τ.ν. Α.^. νυ1§. Υϊά. αά ι. ίδ, 4 Αηη. €ή(. μηκύνοι οοιτ. Ν. οι ηι. γ. 
ροβί λ^7'^'' ^*^*1• 1ΐ7Ρ08ί. Ν. πι. γ, μηκΰνοι, λέ-γων Τ. ίνΐστιν οογγ. Ν. ν &Μ. (ίοΓί. 
ιη. ρΓ.). καθημβραν Τ. καθ' -ημέραν Ν.^. (ηοη καθημέραν) ^. -ημΐνίρτ. Τ. ύμΐν οογγ. 
Τ. ιη. β&ά. ένθνμονμένοί, οογγ. Ν. {ου% ηι. Γ. νια. ίαΪΒββ βνθυμουμένοΐί, ηοη 
ενθνμοΰμΐνοί, ηαπι Ιϋ 8ΐιρΓ. ου νββΰβ. ρΓΟΓβαβ ηηΐΐηηι νϊάβο). ένθνμονμίνοί, Ρ. 
(Ιθδίβ Βγ. "& ρΓίπια ηα&ηυ, εβά ιηαηηΒ ΓβοβηϋοΓ αοοβηίηπι ίη &ηίΘρβηιι11;ϊπι& 
άθΐβνίΐ;, βί ο ϊη ον ηηιίβ,νϋ." Βε.). ΐνθυμουμένονί Τ. Η. Α.^. [ένβνμουμ^νοί! Ηαά8. 
ϋηΙίβΓ.] Ύΐνώσκοντεί Τ. V. (ίθδΐθ Αά. Τόπι. ιι. ρ. 443 ^^• ι> ϋ^ιι^ ί^ Ε^• 3 ϋβιιι 
ίαοβί). -γι-γνώσκοιτεί Ν. ττείρά τοί) οογγ, Ν. (αάά. βαρΓ. βί &οο. ροδί Πί. 8ΐιρΓ. α &(1(1. 
αοο. οογγ. τον τα. τ. τηφα. ρΓ. ηι. άβάϊδββ εηδρΐοοΓ, ψαΐά Βθοηίναη βϊί ηοη νίάβο). 
Ύ) τΓ6Ϊρα τοΰ (βίο) Τ. 

Ι ρΓβίβΓ, ίοίηίηκ τύχηί ν,ΛΐΙι καΐρφ, ίο λόγοί αάάβά Ιοόδβΐ^τ 8,8 ίη ΒυοΗ ρ&ββ&βββ 

ΓβηάβΓ Ιΐιβ Ι&Βί ■ννΟΓάθ " αΙ ΙΙι'θ νΒΓγ ΟΓίδίβ &8 ττοΐ μ ύπεξά-γΐίί πόδα. " ϋΪ8οη88 &ί 

οί ϊϊϊβϊτ αηίίοίρ&ίίοη Γ&ίΙΐβΓ Ιίιαη ίΙιβίΓ Ιβη^Λ," " βηΙ&Γββ ηρόη." ΕηΙατρε αίοηβ 

ίθ&Γ (πιίβ^ίνίη^δ οί βυοοβδδ) Ιίιβ^ άβραΓί- εββηΐδ ηοί Ιο Ιι&νβ 1)Θβη βο πδβά. καΐ 

θά ίΓοηι υδ." άταλλαχθηναι βίου ΠΐΟΓβ έν τοΐ$ ίργο» αία-χυνόμενοι. 8θθ οη Ι. 84, 

ίΐιβ,η οηοθ ίε ίοτιηά, \νί11ιοιι1; βίον (8.3 5• ' ίρανον ίη αΐίακίοη Ιο ϊΐαθ έσφορά. 

οίΙιβΓΒ 1ΐ8νθ θΙ)ββϊνβά) ΕύΓ. Ηβί&οΐ. ΑΓίδί. Ιι^δίδίΓ. 650 Τ/;/ άμΐίνω 7 (Ισΐν^Ύκω 

ιοοο. τύν παρόντων πρα-γμάτων. \ τούράνου ^άρ 

ΧΓιΙΙΙ. -ηΡ . . .μηκύνοι οΐινίοηβΐ^^ 18 ηοΐ μοι μίτεστι• τούί -γάρ Ανδραί ΐίσφέρω. \ τοΐ{ 

ϊϊιβ β£ΐηΐθ Ε8 έμήκυνα τά τγ}$ ττόλεωί 4Ι) *> δέ δυστηνοΐί "^έρουσιν ου μέτΐσθ' ΰμίν ένΐΐ 

α,ηγ ϊηοιβ ίΙΐΆη δΐόμαί ταυί-α νίονάί ]αί,αίγ \ τδν (ρανον τδν Χε-γόμινον ταττπφορ έκ 

δεό^^αι σωτηρίαν. Α ίπεηά βηά δοπιε- τώι> Μηδικών \ εΓτ' άναΧώσαντΐί οΐκ άντεισ- 

ϋπιβ ρυρίΐ οηοθ δυ^^βδίβά ίο πιβ ϊή&ί φέρετε τά% ΐίσφοράί. — ττροϊ^μεΐΌί " Ιανίβΐιΐγ 

ίΐιίδ πιίβίιΐ) 1)θ οοηιραΓβά -ννίίΐι 8ορ1ι. Οβά. Ιϊβδίο^'ίη^," α ηιοΓβ ΙβΙΗηρ βηάίη^ οί ϊϊιβ 

Οοΐ. 1 1 3θ τέκν' εΐ φανέντ' αελντα μηκύνω δβηίβηοθ ί1ι»η ίΐιβ ΟΓάίηΒΓγ έσφέροντεί, 

λόγον, τέκνα 1)6ίη8 βΟΤθΓηθά οί μηκύνω, &β Ρορρο τί^ΐιίΐ^ ροίηίβ οηί. ΞΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 42—43• 243 

: στερίσκαν, κάλλίσταν δε έρανοι^ αντη ττροϊζμ^νοί' κοιν^ 
^'γο,ρ τά σώματα διδοντ€9 ιδία τον άγηρων ετταινον ΐΚάμ- 
" βανον και τον τάφον έπισημότατον, ουκ εν ω κείνταί 
" μαΧΧον, άλλ' έν ω ή δό^α αυτών τταρά τω έντνχόντι άεΐ 
" καΐ λόγου καΐ έργου καιρώ αείμνηστο^; καταλείπεταί. 

3 " άνΒρών γαρ επιφανών ττάσα γη τάφος, Και ου στηλών 
" μόνον έν τ^ οικεία σημαίνει επιγραφή, άλλα και εν τη μη 
" προσηκούστ) άγραφος μνήμη παρ εκάστω της γνώμης 

4 " μάλλον η του έργου ενΒιαιτάται. ους νυν ύμεΐς ζηλώσαντες, 
" και το εϋΒαιμον το ελεύθερον το δε ελεύθερον το εύχΙτυχον 

5 " κρίναντες, μη περιοράσθε τους πολεμικούς κινΒύνους. ου 
" γαρ οΐ κακοπραγούντες Βικα<ότερον άφεώοΐεν αν του βίου, 
" οΐς ελπίς ουκ εστ αγαθού, άλλ' οίς η εναντία μεταβολή εν 
"τω ζην ετι κιν^υνεύεται και έν οΐς μάλιστα μεγάλα τά 

6 " διαφέροντα, ην τι πταίσωσιν, άλγεινοτέρα γάρ άνΒρί γε 
" φρόνημα εχοντι η [εν τω] μετά του μαλακισθηναι κάκωσις 
*' η 6 μετά ρώμης και κοιι^9 ελπίδος άμα γιγνόμενος άναί- 
" σθητος θάνατος. 

§ 2. ά-γ-ήρων Ν. ά-γείρωρ V. άγηρω Τ. μάλλον η Ββψΐ. ]Άτΐ. καΐ {&Ώ.Ιβ λάγου) 
οιη. Γ. (ίβδίβ Βγ. ί30. Ββ.). 

§ 3• (ττί-{ραφη οοΓΓ. Ν. {»άά. αοο. ιη. γ. ίοΓί. ροδ* Ιϊί.) άλλα ίη ιη»Γβ. δΐπΐβίτ. 
βηΐβ ϊηϊΐίαιη νβΓδίοαΙϊ Ν. πι. ε&ά, (ττί-^ραφψ Γ. (ίβδίβ Βγ. ί&ο. Β&.). 

§ 4- ^/^«'ϊ Τ. νιριοράσθ ρΓ. Τ. ττεριοράσθ ΟΟΓΓ. Τ. ηι. 6&ά. 

§ 5• ^λχΐί οηα. Τ. ούκ (στ' ά-'/αθον Τ. 

§ 6. ίρ τω μΐτα. τοΰ Ν. Τ. Α.^. κσΧ άναίσβητοί Ββψή. 1ΐΙ)Π. Α.^. 

ξ 2. Α Βίιηΐ1αΓΐ7 οοηΒίπΐΰίβά ΒβηΙβηοβ ΙβΓββΙδ" β.^• νιρίορωμίρονί όχοτίρων ή 

νβ δηά τιι. 6γ, τ ή με^ίίττη Ατΐί μ€•γΙσ- νίκη (σται ιτ. 73> ') 0€0χιγ8 θΙδβ^ΙιβΓβ ίη 

τηρ καΐ την τροθυμ'ιαν παρ4χ€ται. Οητ Τ1ι. Ιί 1ΐ83 1»€βη ηοίΐοβά \)γ Τΐιοπι. 

οο11οο3ϋοη οί ίΐιβ &Γΐίο1θ νοαΜ ίη βίίΙιεΓ Μ3§ί54βΓ. Ιί ίβ οπτίοαδ ίο οΙ)5βΓν6 1ιο\(γ 

1)β ίΐιβ 3&ηιβ. " Τ1ΐ6 ίαίαΓβ δθ,ίείν οί οητ -νίβ ίηίβΓθ1ΐ3η§β ίΐιβ Π3β3 οί ονβτίοοΐ:, 

ϋοτχηίτγ άερβηάδ οη ίΐιβ η^ΐιΐ; οΐιοίοβ οί ονΐτίοοίίβτ, οΐίτββί, ονβηβετ, ονεπΐρΗί. 
οητ ηιε&ηδ" τερΓοάποεά ίη Οιεε^ Ϊ3 η § 5- κινδννΐύίται. Βεβ 35» ι *ιϊ^ οιι ^β 

/ιΛλοι/σο σωτηρία ίν όρθη τη αίρ^σΐΐ κείται Ρ. Ια. § 2θ4> 

ΤΜΡ χηταρχόντων. χαρά τψ €ντυχ6ντί, § 6. Ι Ιΐίΐνβ ίη «ΙβίεΓβηοβ ίο οΰιβη 

ηοί ίο 1)ε ϊοίαεά \νίί1ι καφψ «Ίήοΐι •«■οαΐά Ιβίί [(ν τω], ίν τφ ηιί»1ιί 1)ε & §1θ53 οί ογ 

Γεςαίτε ΐν, &5 Κτϋ^ετ π^ΐιίΐ^• 8373. Ορ. τ&τίοαδ Γ8*ϋη§ ίοΓ μ(τά τοΰ " αί ι. 6 

§ 3 «"βρ" €κάστφ...ένδίαίτάται. μ(τα τον 'γνμνάξ^ίσθα.ι δοΐιοΐ. 4ρ τψ-/. εΐ- 

§ 4• "Αη(1 ϊηάβίηβ ίτεεάοηι ίο 1)β ρΐϊοβί." Ρορρο. 8ΐί11 1 ίΐιίη^ ίν τφ πιε^τ 

1ΐ£ΐρρίηε83 αηά ϋοηιαξβ ίο 1)ε ίΓεε<1οπι" ί)€ ϊηβίίήεά 1)7 (ν ταη. κακοιη 1)€ΐθΛ«• 37> 3- 

— τΓΐριορίσθΐ. Ι &τα. ηοί βάτε ίΐιαΐ ίΐιίδ άί-αία-^ΐίτοϊ δίπιρΐ7 " ρώηΐεεδ. " οίμό- 

1158 οί Ιΐιε τηϊάάΐΐ (\ν1ηοίι οΓάίη&Γίΐ7 των ΐΰθνησίμων άτορρυέντων, ίΐιε ιεδηΐΐ 

ηιείΐηβ ' ' ίο Ιοοίί οη ίοΓ οηβ'β ονη ίη- οί καιρία\ ν\ηΓγηί Αε£θ1ΐ7ΐ• Α^ωη. 1 293• 244 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ΧΣίΐν. " διόττερ καί τους τώνδε νυν τοκεας, όσου πά- 
'ί " ρέστε, ουκ ολοφνρομαι μ,αλλον η τταραμυθησομαυ. εν 
^^ ττοΧυτρόπους γαρ ζυμφοραΐς επίστανται τραφεντεζ' το δ' 
" ευτυχές, οί αν της ευπρεπέστατης λάχωσιν, ωσπερ οΓδε μεν 
" νυν τελευτης, ύμεΐς δε λύπης, καΐ οΐς ένευ'^αιμονησαί τε 6 
3 "βίος ομοίως καΐ έντελεντησαι ζυνεμετρηθη. χαλεπον μεν 
'' ούν οίδα πείθειν 6ν, ών καΐ πολλάκις εζετε υπομνήματα εν 
" άλλων ευτυγίαις, αίς ποτέ καΧ αυτοί ηγάλλεσθε' και λύπη 
" ούχ ών αν τυς μη πεψασόμενος άγα^ώΐ' στερίσκηται, άλλ' 

ΧΙιΐν. όλοφύρωμαι Η. « 

§ 2. ννμ (ρο8ΐ οΓδε μ^ν) ΟΏΧ. Ν.Υ. καί ει» οΐ$ Α.1. ναΐ^. &ηί;β ΒαυβΓ. κοΧ οΓί 
Κ.Τ.Η.Ρ. βί, 81 8, βϋθηΐΐο ίικϋοαη Ιΐοβί, οιηη. Ββ. 

§ 3• -κάθίΐν οοΓΓ. Ν. ε/ ροβί Ιϋ. βΐ αν να., χ. άϊββΓίθ ^ο ρΓ. ιη. άπαθεΐν Μεκίνϊ^. 
Αάν. ϋήί. ρ. 3 ΙΟ, "ηοη οοιηπαονθή άοΙοΓβ." Ιηίβ1ϊοΪ88Ϊιιΐ9, βί ς[ΐιϊ(1 νϊΛεο οοηίβοΙαΓα, 
ς[τιαπι Ιβοίοιβδ ακρβΓηαίιίΓΟδ β88θ ΐρεβ ίηΐΘΐ1ϊ§ϋ. ?^ετε• νττομνηματα ^αρ Τ. αΓϊ 
τΓοτεΝ,^.ίΖ. αΪ! ιτοτί Ύ. ουχ' ω;» Τ. ττβφασάμΐΐΌί ιιηιΐΒ θΐ. ΗΐίβΓ δβςυΐ. 1ί1)Γ. τυΐβ. 
Εάά. ττειρασόμβνοί Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. ίβιβ οιυη. Βθ. Οιιηι Κτηβ^βΐΌ ΓθνοοΒ,νί. έθάί 
οιηη. ηί νϋ. Ιη ϋβηι. Απύτοί. ρ. 605 § 37 ί^*^^ έθάδων βί ήθάδων ΎΆΐΐ&ίηι ΐη 

1ϊΙ)Π8 ηθάδων Ρ&ήβ. 8. -ηθάί Βοίηηι ροβί&θ α^ηοΒοαηί. άφαφΐθείη Ν, Τ. Α.Ι. 

να1§. ΒθΛ ητιΐΐο ραοίο είίΐΓβ ροίβεί. Ο&ιΐδδα ΟΓΓοήβ ρο,ίβί. άφαιρίθεΐ ηοίΪ88Ϊηΐ3. 
ηιαϊο,ίϊοηβ οαπι βοηρίιιηι β88β1;, η δΐιρΓαβοήρδϋ; 1ϊΙ)ΓαΓίτΐ8. Ηίηο βχ αφαιρεθεί ί&οίηπι 
681; άφαφεθείη. δΐπιϊίθηι οοΓΓυρΙβΙαιπ ίη ΕηΓ. ΗβΓΟ. Ε. άΐη Θ8ΐ οαιη βπιβηά&νΐ. 
Ι049 '*'? ''"^'' ^^ δι,αύοντα. ύπνώδεά τ' εΰναί εγείρετε. ΒβΛβΓΕί; Εητΐρ. μΐ] τον Ιαύοντα. 
ΕίΙ)Γ&Γίκ8 ει/δ. (ί. β. ίΰδοντο.) §1θ8Ββπι& 8ΐΐρΓα80Γίρ8Ϊί. δβ^ηβηίββ ευ δ. ϊη ίθχίαπι 
ϊηίβΓροΙ&νβΓοηΙ;. 

ΧΙιΐν. όλνφνρονμαί, -ννΐιΐοΐι 1ια8 1)ββη (γουτ οΙιίΙάΓβη) ίη ΙΗθ 8ηοοβ88θ8 οί οίΙιβΓΒ, 

οοηϊβοίιΐΓβά, ηοί οηΐγ -ίνβαΐίβηβ ίΐιβ οία- λνΙιβΓθΐη ^οαχδβίνθδ ίοο Βοηιβίΐηιβ ίβΐί 

ίοΓΪοαΙ βίϊβοί, 1)ηί Ϊ8 ηοί βηΐΪΓβΙγ οοίΓβοΙ;, ρήιΐβ." Εβ8θ1νβ ών ΐηίο ίπειδί) εκείνων 

Τΐιβ έτΓίτάφίΟί λ0705 ίΙίΓοη^ΙιοιιΙ; Ϊ8 ηιΟΓθ ([ηίρρβ (ΐηοηιιη. 8βθ Αά. οη ιν. 26, 4• 

ΟΓ 1β88 £ΐη όλόφυρσίί, ντίί&ί 18 οοηιϊη§ 18 Ά Ορ. ΗβΓοά. νιι. 236 εΐ δ' έττΐ τ-βσί τταρεού- 

παραμυθία. στισι τύχχισί, των νέεί νεναυ-^-ήκασι τετρα- 

§2. τδδ' ευτυχές, κ.τ.\. "Βηί §00^ κόσι.αι, "8εΰίη[/ ίΗαΙ 400 ο/ οηγ βΐιίρδ 

ίοΓίηηβ 18 ί1ΐ6ΪΓ8, ίο -ννΐιοηι Ιιω Ιϊββη ]ΐ9,νβ 1)ββη λντβοΐίεά. " στερίσκω ^^, ι. 

&11οΐίβ(1 ίΐΐθ ηΐ08ί §1θΓΪοη8 — βηά, &8 ίο στερίσκομαι 49' 8, Ι. 73' ^ι ^^• ^ο^» γ> 

ίΙΐΘΒθ 1)β£θΓβ πιβ ηο•νν — βογγο-», ίΐ8 ίο >•οπ, Χβηορίι. Αββδϊΐ. ιι. 5 Μ^'^ω ξ^μίαν η-γού- 

Β,ηά ίο λνΐιοιη Ιίίο 1ι&3 Ιιββη ροΓίϊοηβΛ οηί μενοί φίλων η χρημάτων στερίσκεσθαι, 

6(1118,117 ίο βηργ 1ι&ρρίηβ88 ΐη ϊί {εν βίφ), ΗβΓοά. ιν. 159 ο^α τη^ τε χώρηί στε• 

Βηά ίο άϊβ ΐη ίΐιβ ίΓπίίίοη οί ϊί, οί Ιιαρρί- ρισκόμενοι καΐ ττεριυβριξόμενοι νπδ των 

ηβ83 [έν εύδαιμονίψ)." τδ ευτυχεί Ρορρο Κνρψαίων, VII. 162 στερισκομ&ην ών την 

8ΐΐρρ1ΐβ8 έττίστανται 6ν. 8ιΐΓ6ΐγ ίστι Ϊ3 Ελλάδα τηί έωυτοΰ συμμαχίηί, εικάζει ώί 

ιηοΓΘ ηαίιΐΓΒ,Ι. ΤΜβ Ϊ8 1)7 ηο ιηβ&ηδ 80 εΐ τδ ίαρ έκ τοΰ ενιαυτοΰ έξαραιρημένον 

ΙιεγβΙι ει οοηδίιποίΐοη αβ ΐί 1ΐθ Ιιαά Βαΐά εϊη, Ευτ. 8ηρρ1. 1093 τοΰδε νΰν στερίσκο- 

τηί δ' εύτυχίαί, Ιΐΐίβ ΙΙΙ. 45> 7 τολλ^ϊ μαι (1090 οΐον στέρεσθαι πατέρα, 'γί-γνεται 

εύηθείαί δστίί οΐεται, ίοΓ ίΐΐθ αηίβοβάβηί τέκνων), Ρΐίΐί. ιιι. Εθρ. 414 ^ καί μοι 

18 βαεΐΐ^ δηρρίΐβίΐ. ' δοκοΰσιν άκοντεί αληθούς δόξηί στερίσκεσθαι 

§3• "Ι Ιίηοτν ίί Ϊ8 άΐίΒοηΙί ίο αί- {&\)0Ύ& των μίν ά-^αθάν άκουσίω$ στέρεσθαι 

ίβιηρί ρβΓ8ΐΐ88Ϊοη (ΐ. 6. ίο υΓ^β 7οη ηοί τούί άνθρωπου^), Τΐιηαβ. Ιιοογ. ιοο ο άϊ 

ίο ΐηάπΐ^β ΐη ίοο ηΐιΐοΐι βΓΪβί), ν?1ΐθη ^β (άκουάί) στερισκ'ομενοί εκ -γενέσιοί ό άνθρω- 

■«111 νβΓ7 ίΓβ(ΐπ6ηίΐ7 1)0 ΓβηιΐηίΙβΛ οί ίΐιβιη τγοϊ ουδέ λό-^ον ίτι προέσθαι δυνάσεται, ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β, II. 44—45- 245 

4 'ον αν ζθάζ γενόμενος άφαιρεθγ)- καρτερείν Βε )(ρη και 

" άλλων παίΒων ελττίδι, οΐς ετι ηλικία τεκνωσιν ττοιείσθαι' 

" ίδια γάρ τ€ των ουκ όντων λήθη οί επίγίγνόμενοί ησιν 

' έσονται, καΐ τη πόλευ Βιχόθεν εκ τε τον μη Ιρημονσθαι 

" καΐ άσ-φαλβία ζυνοίσ^ί' ου γαρ οίον τε Ισον τι η Βίκαιον 

'' βονλεύεσθαι οΐ αν μη καΧ παΐδας Ικ του ομοίου τταρα- 

δ ** βαλλόμενοι κινΒυνεύωσιν. όσοι δ' αΰ παρηβήκατε, τόν 

"τ€ ττλείονα κερΒος ον εύτυ-χείτε βίον ηγείσθε και τόνΒε 

6 " βραχυν Ισεσ^αι, καΐ τη τωνΒε εύκλεία κουφίζεσθε. το 

" γαρ φιλότιμον άγηρων μόνον, και ουκ εν τω άχρείω της 

"ηλικίας το κερΒαίνειν, ωσπερ τίνες φασι, μάλλον τέρπει, 

** άλλα το τιμάσθαι. 

ΧΓίν. "παισχ__3' <^^ όσοι τωνΒε πάρεστε η αΖελφοΙς 

α 

§4- τ]\ικί ΟΟΓΓ. Ν. α' ΐη. Γ. Ιόίφ τε -γαρ Τ. Λ.-Ι. -γάρ τε Ν.Τ.Γ.Η. οιαη. Ββ. 
οΐ ΐΐη•)ΐ'γνόμΐνοί τίσΐν Ν. Τ. $ Τ. ασφάλεια Ρ. (Ιβδίβ Βγ. ί&ο. Βα.). ξυνοίσειν Λ.^. 
ντιΐβ. ^ννοίσεί Ν.Τ.Υ.Ρ. (" ρΓ. ιη&ηιι " Β». Ιαο. Βγ.) Η. ρ1. οηιη. Ββ. ΐσ6ν τε Τ. 
V. ίσον τέ Ν. ΐσ6ν τε Γ.Η. Ισον τι Α^. ντι1§. ^ οιη. Τ. οΖ α,ν καΧ μ^ Ν.ν.Ρ. 
ρ1. οπιη. Βθ. οΧ μη αν καΐ Η. κινδυνεΰσωσιν Α.^. 

§ 5• κέρδο$ ον Α.^. τυΐ^. όν Ν.Τ.Ρ.Η. ρ1. οηιη. Ββ. (ύθ V. ί&ο. Δά.). τούτων 
(ρΓΟ τώ^δε) Τ. 

§6. ά•γ-ηρων{\ύα)Ύ. α-^ήρω Α^, ωστερτιρίί φασίΐί.ταίξ. ωσττ^ρ τινεί φασϊνΤ. 
(ν ίτ&ηδΤ. ϋ£ύ. ίηοΐιιοί.). ώσ-πέρ τινεί φασΙ Α.Ι. 

Δβ&ίΐιοη βρ. Ααοί. Νιο. ΕΛ. νι. ι, 6 &π§βη άϊ^ίαΐβ Οΐοβτ. ρΓο ΡΙ&ηοίο 9. 

μόνου Ύαρ αΰτοΰ καΐ θεό! στερίσκεταί. Ιη 22. ού Ύ&ρ τό μί] λαβείν τάγοίά οΰτω 

ου ϊϊχβΒβ ρα388§θ8 στερίσκομαι νια]/ ιηβ&η -γε χαλεττό;» ώσττερ τό λαβόντα στερηθηναι 

(ηοί ρήνοΓ, οΓύοΓ, \>χχ.ί) οατβο, ϊη εοπιβ λυτηρόν Χβηορίι. ΟτΓορ. νιι. $, 82 1ι&3 

(β. §. ίΐιβ ίνο Ιοδί ϋϊίβά) ιιιΐ(1οαΙ)ίθΛΐ7 Βββη &ρρο8Ϊίβΐ7 ςαοΐθά 1)ν οΙΙιβΓβ. 

άθ£8, 80 13 85Τΐοη7ΐη οί στέρομαι. Νο § 4• λή^τ;, ^τοαικί ίοΓ ίοΓ^θίίαΙηββδ, 

άβρβικΙθηοΘ ^ΙιαΙβτβΓ ο»η \)β ρΐβ,οβά οη &3 τοΰτό έστιν άτομα. καΐ ιτοΓδαϊ 

Ιΐΐθ οορ7Ϊ8ί8 ■«■Ιιο ιηο8ΐ; ΐιηρω•(;Ϊ£ΐ1ΐ7 §ϊνθ " οΐιϋάτβη Ιοο 83 νϊ-βΠ ά& 11ΐθΐη36ΐτβ3." 

αοη«1 /ΟΓ /ηΙιΐΓβ, &ηά /ηΐατί /οτ αοΗ$1; έκ τοΰ όμοιου " βςη&Π^ \τ1ί1ι οίΙιβΓδ." 

80 τειρασάμενοί τα&γ 1)6 ίΐιβ ίτυβ Γθ&(Μη§, § 5• Τΐιβ οΜ ΓΘ&(ϋη8 κ^ρΰοί ον Ϊ3 ηοί 

οηΐ7 Ι \ί•οιι1(1 ηοί ΓβηάβΓ ϊί "ςηηιη (ΐυϊβ 8ΐ)δο1ιιΙβΐ7 \9τοη8 άπα ηια^ 1)θ 6χρ1»ίηθ(1 

1)οηΪ3 (11186 ιηιιη(ΐΐΐ8ΐη θβΙ; 6χρθΓί;ιΐ8 ρήνα- 83 ρ8δ885θ3 ςηοίεά οη ι. 20, 3• δίϊΐΐ 

ίπΓ," (&11)6ΐ<;, 83 13 ρ8Γΐ;ϊ&1ΐ7 ΐη(Ηθ8ΐβ(1 ίΐιβ τθΟθΐνεά Γθ8(ϋη§ οοηιπΐ6η(ΐ8 ΐίδβΐί. 

οη Ι. 22, 4> *1ιβ §θηϊϋ3 οί ίΐΐθ (τΓββΙί § 6. Α δεηίίιηβηί βιηίηθηίΐ^ "η-οΓίΙι^ 

ΐ8η^8§6 Γ6ριΐ(Μ8ίβ3 ηοί 6ίίΖ/«) 1)ΐι1, "οιιιη 8η(1 Λ8Γ8θ1:6Γί8ίίο οί ίΐιβ ηοΙ)1θ η8ίπΓθ 

ςαΐ3 1)οηΪ8 ηπη(ΐη8ηι 6χρ6Γΐ;ΐΐ3 08Γ6ΐ;. " οί Ρβήοΐβδ. 8ίί11 Ι ί68Γ 6χρ6ΓΪβηοβ ΐβΐΐβ 

Βηί Ι ίΐιΐηΐί ίΐιβ βιΐιΐΓβ ρ8Γϋοΐρ1β 8Ϊτ63 η3 ί1ΐ8ί Αη3ίο<;1β'3 Ϊ8 ίΐιβ ίηιβΓ ροΓίΓοΐί, 

8θθά 86η3β. "8θΓΓθ\ν 1)β1οη§3 ηοί ίο δοκεϊ τ6 γηραί καΙ ττάσα αδυναμία άνελευ- 

8αο1ι 1)ΐ63δϊη§3 -ηΉοΙι οηβ ΐ8θ]£3 άβδίϊηβά θέρουί ποιεΐν Νιο. Είΐιϊο. ιν. 3=1» 37• 

ηβνβΓ ίο βχρβήβηοβ ίΐιβιη." Α3 ϊί Ϊ8 α ΧΕΥ. όσοι τΰνδε: οατ οο11οο8ίίοη οί 

ί8Γ 1β33 ^οτηκΐ ίοΓ γβχαίίοη ίο ίαϋ ΐη ί1ΐ6 ^εηϊίΐνβ \νοη1(1 1)β ϊη ί1ΐ6 8ηί6ϋ6ά6ηί 

ο1)ί8Ϊιιϊη§ 8 8β8ί ίη ρ8ΓΐΪ8ΐηβηί ί1ΐ8η ίο οΐ8ΐΐδ6. Ρ8δδ8σθ3 8ίιηϊΐ8Γ 1ΐ8ν6 1)ββη ςηοίβιΐ 

1ΐ8νβ ΐί ί8]ίβη ίτοιη 70η αίίβΓ 70η 1ΐ8νβ ίτοιη Τίι. 1»7 ΕάίίοΓβ. Ι \ίϋ1 βϊτβ οηβ ογ 

Λί8ίηβ(1 Ϊί. Ορ. 62, 3> «ιιιΊ βίβηϊηι βδί ί\νο ίτοπι οίΙιβΓ ΑιιίΙιΟΓδ. ϋβπι. Μϊά. 

5ΓΛΥΪα3 8ρο1ί8ή ίοΓΐαηΐδ, ςα8ηι ηοη τρ. ι,ιΒ % ΐ2 ίν -γάρ ονδεν εστίν έφ' φ τίϋν 

17 246 Τ^^ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

'* ορω μεγαν τ ον άγω να' τον γαρ ονκ οντά άπας βΐωθβν 
" έπαυνείν, και μόλις αν καθ* νπερβολην αρετής ονχ^ όμοιοι 

2 " άλλ' οΚίγω γείρονς κριθενητε. φθόνος γαρ τοΙς ζωσι προς 
"το άντίτταΧον, το δέ μη έμπορων άνανταγωνίστω εύνοια 

3 " τετίμηταΐ' ει δε με δει και γυναικείας τι αρετής οσαι νυν 
" εν γτηρεία έσονται μνησθηναι, βραχεία παραινέσει ατταν 

4 " σημάνω, της τε γαρ νπαρχονσης φύσεως μη γείροσι 
"γενέσθαι νμίν μεγάλη ή δό^α, καΐ ης αν επ' ελάχιστον 
" αρετής περί η φόγον εν τοις αρσεσι κλέος η. 

ΧΧ^ν^Ι. " εϊρηται καΐ εμοί λόγω κατά τον νόμον όσα 
" είχον πρόσφορα, και έργω οι θαπτόμενοι τα μεν η8η 
" κεκόσμηνται^ τα δε αντων τους παΓδα9 τά από τον^ε 
" δημοσία η ττόλις μέχρι ήβης θρέφει, ωφέλιμον στέφανον 
" τοΐσΒέ τε καΐ τοις λειπομένοις των τοιών^ε αγώνων προ- 
" τιθεΐσα' α^λα γαρ οϊς κείται αρετής μέγιστα, τοις δε καΐ 

ΧΙ^ν. μ^-γαΤ. ούχ'δμοιοίΎ. 

§ 2. τον άντίπαλον Α.7. \\ύ§. &ηίβ Βο,ιιθγ. δεά ,τό Ν.Τ.Ρ.Η. (άθ V. ίαο. Αά.). 
εμποδών Ε. 

§ 3• Ύυναίκ€ία$ τΐ Τ. τπίβ. τΐ ρθ8* άρετηί ροηπηΐ; Ν.Υ. 

§ 4- χΐΐροσι Ν. χΐίρωσι V. ύμΐν οογγ. Ν. υ ιη. βαά. \ίά. δό^α οογγ. Ν. ό βί α 
ιη. Θ3,Λ. νίά. καΐ οΓϊ άν Λ.^. ναΐβ. αηίβ ΒαπθΓ. καΙ ηί αν Ν.Τ.Ρ.Η. φύ^οI' Τ. 

ΧΙιΥΙ. ΐμοί ΟΟΓΓ. Ν. ιη. γ. κατά ίρ~/φοτα. Ν. (&(1Λ. πιεγ^. πι. γ,). &άά. ναιιτ§. Ε. 

(ίβ8ίθ Βγ. ίαο. Β&.) βί Η. καΐ ξρ-^φ οπι. Ε. (ίββίβ Βγ. "ηοη 8ηηΐ ϊη ίβχίιι 8βΛ ΐη 
ΐηαΓβϊηο " Βε.). τά μνν.,.τα δΐ Τ. τά άττό τοΰδε Ν.Τ.Υ.Ε.Η. "οοηίΓΕ πιογθπι " ίΐίί 
Ρορρο. ΟοηβίΕπίβι-α Θ8δθ ίη 1ιί8 Γ6ΐ)η8 ιηοΓθΐη ηβ§ο. ΑθβοΙι^Ι. Αδο,ιη. 248 τά 
δ' ίνθΐν, 8ορ1α. Οβά. Οοΐ. 47^ '^'^ 2' ^νθεν. τά τψ τύχηί, τά του ττόλέμου τρβτίτχΑβ 
ΐΐδτίΓρΕηίαΓ αο τδ Τ7\% τύχη•!, τδ του πολέμου. Ιιηο ρίχίΓΕίϊίβΓ Ιοητιϊ απίΕηΐ Αΐίϊοί. 
Υϊά. &ά Ι. 7• &Λ ϋβιη. άβ Ε&18. Ιιβξ. § 1 73 ■^"'*• Ο'^ϋ• ϋ^φιβ Ά-αοΙοτϋαϋ Οοάά. 
οΙ)8Θς[ΐΐθη(3απι Βίαίαί. δημόσια ρΓ. Ν. δημοσία οογγ. Ν. Ιϋ. βπρΓ. ο ΕίΙά. αοο. ορ. 
ιη. βαά. μ4χρ^!'^^^.Α.^γχύ^. μέχρι Ί.Έ.Ή.. &θλαΎ. Ροδί /-ι^γιστα, τοΓϊ δε Ν. (δβά 
Ιίί. ΒΐιρΓ. δε ηίβΐ ιαεηά, φ&τί.) Τ. 

η€πρα•/μ:ένων ού δίκαωί ων άπολώλέναι Ιιαίΐι ί1ιΪ3 &180 ; ΙΙιεΙ ϋ ορβηβΟι ί1ΐ8 §&1;β 
1>ανήσεται, ρ. 57^ § 19° ούδΐίί έστιν δστίί ίο §οοΛ ίίΐιαθ, &ηά βχίΐη^ΐΐϊδίιοίΐι βην^." έμοΙ των Χΐ^άντων συνα^γωνίξ^ΐται, ΕιΐΓ. Βεοοπ Ε88Εγ οί ϋβ&ίΐι. 

Βαοοίι. 66^ βάκχα% ποτνιάδαί είσιδών αί § 4• μ^-γάλη η δόξα: Βθβ οη ι•ι,8. 

τησδε 7^5 Ι οίστροισι λευκόν κωλον έξηκόν- καΐ ηί αν "&η(1 ίο ΙιβΓ οί ^Ιιοηι," Α- 

τισαν, "ί1ΐθΒΕθθ1ιαηίθ3 οίουΓο^νηΙαηά," ηοίΙιβΓ ϊηβίΕηοθ οί α1)8θΓρΙΐοη οί ίΐιβ Γβ- 

Ε8 ϋδίϊη^ϊδίΐθά ίΓΟηΐ ίΐΐβ ΑβΙΕίίο νθίΕΓΪ68 ΐΕίίνβ. ΤΙΐΘ ΓβΕάβΓ \?ί11 ίί&ΐάΐγ ΙίΕΥΘ 

■ννΐιο 1ΐΕ(1 ίοΐΐοντβά ϋίοη3'8ϊΐ3 (55—57)• ίΕϋβά ίο ηοίϊοο ίΐιβ ϊηΙβΓπϋχίηΓβ οί β^οοΗίί 

8ιιο]ι Εθ ϊοΐη τησδε γ^Γ λνϋΐι έξηκόντισαν β,ηά Πιίτά ρβτΒοηβ, ίοτιηίΐ εΙβο ίη άοοιι- 

ίοΓ^βί ίΙίΕί ηβϊΙΙιβΓ ίΙΐΘ 0ΓΪ§ΐηα1 ΒΕΟοΙίΕη- ηιβηίβ οί ίηιοβ επιΙ εΠιεποθ. 

ίβΒ ηοΓ ίΙΐΘ η6τνΐ7 Ε(1πιίίίβ(1 Τ1ΐθΙ)Εη ΧΙ^ΥΙ. καΐ έμοΙ Ι Ιιευθ οίοηβ ιηγ (1ηί7 

■ννοιηβη ΙΐΕά Ιβίΐ ίΐΐθ ΙεικΙ, 1)ΐΐί χνβΓθ ρβΓ- ΐη ΛβΙΐνβΓ^ οί ίΐιβ οΓΕίϊοη, ίΗθ οΐί^ 1ι&8 

ίοΓηαίη^ ΐΙιβΪΓ 0Γ§ίβ3 ϊη ίΐιβ §1εΛθ8 οί ΐη άββά ραΓίΙ^ άοηβ ΙιβΓδ αηΛ ίδ ρΓβρΕΓβΛ 

ΟϋΙίΕβΓοη. ίο άο πιοι•6, 80βπΐ3 ίΐιβ ΐηίβηάβίΐ Εηίΐ- 

§ 2. Ρβιη. (3β Ρ. Ια. § 359• "Βε&ίΐι ίΐιβδΐβ, εβ ίί καΐ πόλα τά μίν κεκόσμηκε ΞΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 45—47- 247 

'' ανΒρες άριστοι ττοΚιτεύουσι- ννν δε άττολοφνράμενοι ον 
" τΐροσ-ηκει έκαστος αττιτε. 

ΧΕνίΙ. Τοίόσδε μ€ν 6 τάφος εγενετο εν τω χειμωνι 
τούτω' και Βιελθόντος αύτον πρώτον έτος του ττολεμου τονΒε 

1 ετελεντα. τον 8ε θερονς ενθνς αρχομένου ΤΙελοποννησιοί και 
οΐ ζύμμαχοι, τα δνο μέρη, ωσπερ και το πρώτον, εσεβαλον 
ες την Άττικην' ηγεΐτο Βε Αρχίδαμος 6 Ζευ^ιΒάμου Αακε- 

^ δαιμονίων βασιλεύς, και καθεζόμενοι εΒηουν την γην. και 
όντων αύτων ου πολλάς πω ημέρας εν τη Άττικη η νόσος 
πρώτον ηρξατο γει^εσ^αι τοις ^Αθηναίοις, λεγόμενον μεν και 
πρότερον ποΧλαχόσε εγκατασκηφαι και περί Αημνον και εν 
άλλοις χωρίοις, ου μεντοι τοσούτος γε Χοιμος ούΒε φθορά 

5 οΰτως ανθρώπων ον8αμον εμνημονενετο γενέσθαι, οϋτε γάρ 
Ιατροί ηρκονν το πρώτον θεραπεύοντες αγνοία, αλλ αυτοί 
μάλιστα εθνησκον οσω και μάλιστα προσηεσαν, οντε αΧλη 
ανθρωπεία τέχνη οΰδε/χία" οσα τε προς ίεροΐς ικετενσαν 
η μαντείοις και τοις τοιούτοις εχρήσαντα, πάντα ανωφελή 

§2. έκάστω Α.^. νη1§. ίκαστόί Ν.Τ.Υ.Γ.Η. άττίτε Α.^. νηΐ^. ΒθΙίΙίβΓ. άπο- 
χωρΐΐτί Ν.Τ.ν.Ρ.Η. 

ΧΐνΠ. § 2. τοπρώτον ταΐζ. το πρώτον Ίίί.Τ.Ύ.Ή.. Λ.7. 

§ 4• Ύ^νΐσθαι οοΓΓ. Ν. ρΓ. ε Ιϊί. ετιρΓ. εΜ. &οο. ορ. ιη. γ. (ίαΐΐ -γίνΐσθαι). Ύΐνίσθαι 
Ρ. ("οοιτ. Ρ." Βγ.). η. έ-γκατασκηψαι ΟΟΓΓ. Ν. ασκηψαι τα.τ. τοσοΰτοί -γε Ν.Τ. 
{■η νϋ &ά 28. τΓΐρΙ του λοιμοΰ τα&τξ. Τ. ιηϊη. Ιίίί. όνων Ν.Τ. 

§ 5• τοτρωτον Μο Ν.Τ. Λ.^. τάΐ§. τό πρώτον Υ.Η. και (ροδί, δσω) εϊο ΒΪηβ 

6 
&00. Ν. προστάίσαν Ιιίο Ν, ττροσήίσαν Α.^. άνΤι'α 8σα τ€ (Μο) Ν.Τ. νρ Ν. μαν- 
τΐίοΐί Τ.Α.^. γχι1§. Ρορρο. μαντΐίαν! οογγ. Ν. (ου ιη. γ. ίηϋ μαντείοιή. μωη-ΐΐοΐί 

το δε θρέψει Ιιαά ίοΠοτνβά. 8οιηβ ορ. καΐ δ&ίβ Τΐι. 1ΐ83 Βοοοιηιαοάίΐΐθίΐ Ιΐΐθ βάνθΛ 

^β^ 3δ) 6 "ιητδβΐί »3 ντεΐΐ α8 οΙΙΐθΓδ -ννΐιο ίοίΙΐθΤθΓΪ). Ιηδίβίκΐ οί "βτιοΙι,βο §Γ6&ί;, » 

Ιι&νβ 1)ββη ιηγ ρι•θ(1βοθ8δθΓ8." Ιη ίΐι&ί οΙβδίΓαοϋοη," 1ιθ βηάβ -η-ϋΐ! " άΐιΐ α άβ- 

οΙΐδρίβΓ ίΐιβ Εηίΐίΐιβδϊδ οί καΐ έμί ίο τοΐί βίΓαοίίοη ίαΙίΘ ρΐ&οβ ίο Βΐΐδΐι αη εχίεηί." 

πάλαι 13 (ϋδίϊηοίΐ7 πι&γΙϊθΛ. Ηθγθ ίδ ηο ϋβπιοδίΐι. άβ ΟοΓοη. ΤπβΓ. ρ. 1232 § ι6 

ίτ&οβοίΐί. οΓϊ... τοίί δ^ δίιαρίγά&ίϊνββ οΰτω 'γαρ τιμούνται τα/εΐ εξονσίαν είναι 

οί Γβΐ&ϋοη. "λΥϊίΙι ■«•Ιιοηι, ίοΓ ντίιοιη." σφίσι,νί}ΐ6ΐβτοσαύη}νν^ο\Δάΐφ'ρ6Άτηϊοτθ 

§ 2. " Εϊηίδΐιίη^ ^οητ λναϋϊησ β&οΐι η&ίπτ&Ι. 8ο ΡΙ&ί. ΡΓθίίΐ§. 328 η ώί 

ίοΓ Ιιΐιη \ν1ιοηι ΐί ίδ ίΐΐθ άαί^ οί ε&οΐι (ίο χάριν σοι (χω, ΡΙΐίΐβίΐΓ. 230 β ώί άκμην 

1)β\νΗΪ1)" α'7Γαλ7^<τακΓθϊ 6ι, 4• (χει τηί άνθψ, (ΐη Ιιοίΐι οσην ίηϊξΥιΙ 1)β 

ΧΙιΥΠ. § 4. \ε•γόμενον : ώ% πρό$ τδ ΒπΙδϋίαίθύ). Ορ. &ΐ3θ Εατ. ΤΓΟίκΙ. 893 

νόσημα ύττήντησεν. 'Ομηροί, νεφέλη δέ ώδ' ίχει κηληματα (τοίάδε). 8ίπάβηί3 

μιν άμφιβέβηκεν \ κυανέη, το μέν οΰποτε ίαηιϊϋβΓ \νΐί1ι ΤβΓβηΟθ ννΐΐΐ γθολΙ ίο ηιίη(1 

(χιι Οάτδδ. 74) ώί πρ6$ τό νέφο; ύπήν- ίΐα ίη^βηϊο εηιηαΒ, ίΐΐ βδί Ιιοηαο, {βο, 

τησε. 8αο1ι ϊηίθΓρΓβίΕίίοη οβ,ηηοί Ιΐθ ^ιιαΙΪΒ.) 

άβιήβά. ΒαΙ 1ιο^ ηιιιοΐι ηιΟΓΘ ρΓθΙ)&1)ΐ7 §5- ττρδϊίεροΓί: ηοΐ εοιηνιοΐι •'^ϋ1ι- 

λε-γόμενον ϊδ αΐεοίχιίβ, &3 Ύε-γραμμένον, ΐη" αβ "οίοδβΐ)^." 8ο ιιι. 8ι, 5 όιτό 

είρημένον ? φθορά οΰτωί. ΡοΓ ναΓίθί}•'8 (ηοΐ έκ) τών Ιερώ¥ ίπεσνώντο ρΓβοβάοβ. 

17—2 248 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ην, τελευτωντεζ τ€ αντων άττέστησαν ΰπο του κάκου νικώ- 
μ€νοί. 

ΧΣίνΙΙΙ. ηρξατο δ€ το μεν ττρωτον, ώς λέγεται, εζ 
Αίθυοπίας της ύπερ Αιγύπτου, εττειτα δε και ες ΑΪγυπτον και 

2 Αίβύην κατεβη και ες την βασυλεως γην την ττολλην. ες δε 
την ^Αθηναίων ττοΚιν ε^απιναίως ενεπεσε, και το ττρωτον εν 
τω Πειραιεΐ ηχΐίατο των ανθρώπων, ώστε και ελέχθη υπ* 
αυτών ως οΐ ΙΙε\οποννησιοι φάρμακα εσβεβληκοιεν ες τα 

3 φρεατα' κρηναι γαρ ούπω ήσαν αυτόθι, ύστερον δε και 
ες την άνω πόλιν άφίκετο, και εθνησκον πολλω μάλλον ηΒη. 

4 λεγετω μεν ούν περί αύτοΰ ως έκαστος γιγνωσκει και ιατρός 
και ίδιωτϊ^ς, άφ' ότου είκος ην γενέσθαι αυτό, και τάς αιτίας 
άστινας νομίζει τοσαύτης μεταβολής ικανάς είναι δύι^α/Λΐν ες 
το μεταστησαι (τχείν' εγώ δε οΙόν τε εγίγνετο λεζω, και άφ' 
ων αν τις σκοπών, ει ποτέ και αυ^ις επιπεσοι, μάλιστ αν 
ε])(θΐ τι προειΒως μη άγνοεϊν, ταΰτα Βηλωσω αυτός τε νοση- 
σας και αΰτος ίδών άλλους πάσχοντας. 

ΧΣίΙΧ. το μεν γαρ έτος, ώς ωμολογεΐτο, εκ πάντων 

ΟΟΓΓ. Ρ. (ίββίβ Βγ. ί&ο. Ββ,.). μαντΐΐαΐί V, πάντ' Ν. τελβυτώί-τεϊ τέ Ν. Τ. ύπίι οογγ. Ν. 
ΰ. ιη. Γ. νικόμβνοί Τ. 
ΧΙαΥΙΙΙ. Γ λίβύην Τ. 
_§ 2. τοττρώτορ Ν.Τ. Α.^. τα\§. τί> πρώτον ν.Ρ.Η. καΐ ίν τω τταραιεΐ τοττρώτον Τ. 
άζ/ωνΚ.Τ. καΧ (ρτο ώί) Τ. χΛι.ι,β. έσφΐβλ-ήκοανΎ. είϊ (αηίθ τά) Τ.Ρ. (ίββίθ 
Βϋ. ίαο. Βγ.) Η. 

§ 4• Ύΐνώσκΐί Τ.ν. γΎ***^""*^^* Ν. αφότου ρΓ. Ν. ά0' δτου οογγ. Ν. ιη. Γ. ρΓΟ 
σχ€Ϊν, έχ€ίΡ Τ. έ-γώ δέ οογγ. Ν. (δ βί &(1(1. &οο. εαρΓ. ε ιη. γ. ίαιί ^ώ τε). ^7*^ ■''« 
Ρ.Η. οΙόν Γ€ ΟΟΓΓ. Ν. (τε ιη. γ. ίηίΐ; οϊ6ν τί). ί-γώ τε οΐ6ν τι Ρ. Η. έ-^ί-^νΐτο Ν.Τ. 
έ-γένετο V. ά;/ ίχι; Ε. (" πΐ£ΐηιΐ8 ΓθΟβηίΐοΓ ΒΐιρβΓ80Γίρ8ίΙ ίχοι" Βα.). ^χοι τί Ν. 

^Οί Τί Τ. 

ΧΙιΙΧ. Ροβί έκ ιτάντων Ιι^ροβΐ;. ροηΐί Ν. ρο8ΐ; ώμολο-γεΐτο Τ. έτύ^χανεν 

άΐΓΐκρίθη οω. Ν. αάά. Ν. ηΐ8,Γ§. ιη.τ. 8,1ϊε[ηο1; ϋΐ,ΐ;. ^Ιτιίίη&ίοΓΪδ ορβΓ» άβΒΪάβΓ&ίίβ. 

8ο Αθδοΐι. Εαηιβη. 238 νρ6ί άλλοισιν η. βά. 4• φρέατα: "ίΐΐθ Γθ8θΓνοΪΓ8 ογ 

οϊκοι^, 282 ΐΓ/)ό$ έστίφ θΐον, 451 τροϊ «λ- ίαηΐίβ ηιαάβ ίο οαΐοΐι ΐΐιβ Γ&ίη--«Γ&ίβΓ " Αο. 

λοίϊ οϊκοισι. Υβί ΐη 8ορ1ι. Τγ&οΙι. 37• ΤΙιθ κρ-ήνη ηιβηίίοηβά 15, 7 '^^8 ΐ^^ ^^^ 

ίτρόϊ μέστι Τραχινίωι^ \ ά-γορφϋιβ ΒηΙ)8ίϊία- άνω ττόλυ (ϋδίΐη^αϊβΐιβά &οαΐ ίΐιβ ΡΪΓαβαΒ 

Ιΐοη οί έν ίοΓ 7Γ/305 Λνοιιΐά ηοί ηι&ίβή&ΙΙγ β180 ι, 93> 9• 

Β,ΙίβΓ ίΐιβ ηιβ&ηϊηβ μα,ντάοι% (&8 χρι^σ- § 4• 'ίΐ'γνώσκει : ηοί " ^ηο^νθ," 1)α1; 

τι^ριο;/ 8βΘ οη ι. ρ, 3 ^'ϊΜ• ί^'^ίί.) 1)βϊη8 "ϊϊΐά^βδ," &8 νι. 2, ι άρκείτω δέ ώϊ ιτοιι;- 

ρΓορβΓίγ &η 8.οΐ36θΐΐνβ, ηιβ&ηβ αΙϊΙίΘ 8,η ταΐ$ τε είρηταί καΐ ώί 'ίκαστόί πη 'γΐ'/νώσκει 

οναοηίατ Τ€ίροη8β [ΰοηεηΐΐαίίοη) αβ &η ττερί αυτών. έ$ τ6 μεταστησαι ϊ. β. μετά• 

οτααηίατ ρΐαοβ. βολήν, "οαυ8β8 οί 80 ξτβ&ί & οϊι&η^ζβ 

ΧΙιΥΙΙΙ. § 2, έσβεβλήκοιεν. Τ1ιΐ8 «.άβί^υαίθ ίο ξβί Ιΐιβ ρο\ν6Γ ίο ρΓοάαοβ ΐί." 

ίοΓπι οί ίΐιβ ρθΓΐθοί ορί&ίϊνβ Ι ΙΐΒ,νβ δββοηι. 5, 2. 

ηοΐΐοβάΐη Αρρ. Α. Βθπι. άβΡ. Ιιβξ. ρ. 278 ΧΙίΙΧ. Ιί Ϊ8 ΐηιπίίΐίθΓΐαΙ \\•1ιβί1ΐθΓ \νβ ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. Π. 47—49• 249 

μάλίστα δτ) εκείνο ανοσον ε? τα<ζ αλλάς ασθενείας ετυγχα- 
νεν ον' ει δε ης καΧ προεκαμνε τι, ες τοΰτο πάντα άττεκρίθη. 
1 τους δ' άλλους απ ον8εμιας προφάσεων αλλ* εξαίφνης νγιεΓς 
οιτας πρώτον μεν της κεφαλής θερμαι ίσχνραι και των οφ- 
θαλμών ερυθήματα καΐ φλόγωσις ελάμβανε, καί τα εντός, η 
τε φάρνγζ καΐ η γλωσσά, ενθνς αιματώΖη ην και ττνεΰμα 
άτοπον και δνσώδες ηφίει' έπειτα εξ αυτών πταρμος και 
βράγχος επεγίγνετο, και εν ου πολλω χρόνω κατέβαιναν ες 
τα στήθη 6 πόνος μετά βηχος Ισχυροΰ' και οπότε ες την 
καρ^ίαν στηρίξαι, άνεστρεφε τε αύτην και αποκαθάρσεις 
χολής ττασαι οσ"αι ύπο ιατρών ωνομασμεναι εισίν εττηεσαν, 

3 και αύται μετά ταλαιπωρίας μεγάλης, λύγξ τε τοις πλειοσιν 
ενεπεσε κενή, σπασμον ενΒώοΰσα ίσχυρον, τοις μεν μετά 

4 ταΰτα λωφησαντα, τοις δε και ττολλω ύστερον, και το μεν 
έξωθεν άπτομενω σώμα ουτ άγαν θερμον ην ούτε χλωρον, 

§ 2. άτ' ούδί μια$ Τ. Ρ, (ίβείθ Β&. ϊ&ο. Βγ.). ΒοήρΙηπίδ ίαΐί Τ1ι. οΰδ' άπό 
μίάί. {τγίΐΪ5 ΟΟΓΓ. Ν. €ΐ ΠΙ. ορ. θ»ά. φάρυξ Τ.Γ, (ίββίβ Βγ. ί&ο. Β».) ρ1. Ββ. αίματώδη 
ΟΟΓΓ. Ν. {η ιη. Γ. Ιΐί. 2 Ιϊίί. οαρ. ίτιίΐ αίματώδηί). αίματώδψ V. γ (αηίβ δυσωδί$) Τ. 

6 (τΐ 

■ηφίΐί ΟΟΓΓ. Ν. {η ιη. Γ. Ιοχϊ. Ινάϊ νφίβι). ΊΓταρμ Ν, σναρα•γμό$ Τ. άνέστρΐφ οοΓΓ. Ν. 

(V 

(ροδί Πί. έτε εαρΓ&βοΓ. ιη. γ. ίτπί άνίστρεφ). 

§ 3• λι>γ| τέ Ν. λύγξ τβ Τ. ένέπιτττε Α^. \χύζ. Ββΐίΐί. (νέττΐσε Ν.Υ.Ρ.Η. 
ρ1. Βε. Ρορρ. ώ-εττεσε Τ. τοί5 /ιέν...τοΐϊ δέ* Τ. μ^^αταΰταΎ.Α.^. 

§4• ίτΓτομένψ \ήα Τ. ούκ αίτγαν (βίο) Τ. οϋκ ά-γα» 1^,¥.Α.^. &1. Ρορρο. 

ϊοϊη (Κ πάντων νάύί ώμολογεΐτο, &3 ΡΙαί. βρρίίο&ίϊοπ (τοί5 νλΐίοσιν, πολλοί, τούί 

Τΐιβ&εί. 171 Β 4ξ απάντων. ..αμφισβήτησε- δέ). Τ1ηΐ07ά. ίηΐθΐκΐβ ίο οοηνε^ ηοί ϋιβ 

ται ΐ.β. ηηάϊ^ιΐβ, ηοί αδ οηηίϋαΒ (δββ ηδπαΐ Γθοαττίηβ ίβ^ίπΓβδ ογ οίΙιβΓ οΐτοηιη- 

ίατΙΙιβΓ οη ιιι. 57» 4)' ογ ϊη οοηοατΓβηοΘ βί&ηοθδ οί ίΐΐθ ιη&ΐ&ίΐ^, 1)α1ι 1ιο\? ίΐ αοίβά. 

ννϊίΐι οΙΙιβΓδ Ιβ&τβ ίΐιβ ίβχί &δ ΐί 18 ροίηίβά, ηροη ογ αββοίβά α ^ΐνθη ο1»δ8 οί ρβΰθηίβ. 

βδ 8ορ1ι. Οβιΐ. Οοΐ. 742 ίχ δέ των μάλιστ Ββ8Ϊ(1θ3 ίη ίΐιβ ίΙΐΓββ ρ£ΐ33&§β3, &8 Ρορρο 

έ-γώ. ρΓορβΓίγ Γβιη^ΐίδ, "Ρ&ΐβΐ; οΐ) ηοίΐοηβιη 

§ 2. προφάσεων: Χβη. ΗβΠ. τι. 4, 33 νβΛϊ ΐρδίιΐδ Γβηα αηΐιΐδ ιηοιαβηίΐ άβδίβ- 

6 -γαρ θάνατο$ αύτοΰ (ΡοΙγίοτνίΒ ίαριΐ8 οί η&ηίβιη &0ΓΪ8ίαια ροίαίδδβ ροηΐ." 

ΡΙιβΓ&β) έξαπίναΐόί τε καΐ ούκ ίχων φάνε- μετά ταΰτα, " ΪΏπηβάϊ&ίβΙγ &ίίθΓ\ναΓ(ΐ3," 

ρίν πρόφασιν ί-^ένετο. αποκαθάρσεις, αδ τα πρ6 αυτών ι. ι, 3• ϋο1)Γθβ'8 ϊαηο- 

ηοί 011Ι7 τοιηϊΐϊη^δ άπα ροΓ^ϊη^δ, Ιϋτιί ίϊοη οί λω<^. ■«■ίίΐι ταΰτα 1 1ι&ι•(1ΐ7 αιιάβΓ- 

βνβΓ7 οΛβΓ ηαοάθ οί ^ΘίΙίη^ Γϋ οί 1)ΐ1θ. βίαηά. λωφησαντα — δ$ έλώφησε, "ΤΗθ 

"Εν&οη&ΰοηδ " Ι Ιι&νβ 1)ββη ίοΐά ΐδ ίΐΐθ τα&ϊοήΐγ \νβΓΘ δβίζβά 1>7 &η βιηρί7 Γβίοΐι- 

ιηβϋο&Ι \ίθΓ(1. ΐιι§, ρΓοάαοίη^ •κ•ίί1ιίη νϊοίθπί βρ&δίαδ, 

§3• Ι Ιι&τβ ΒάορΙβά ίνέπεσε, ρ&ΓίΙ^ ντίϊίοΐι ντίίΐι δοιηο &1; οηοβ οββδβά." Τΐιβ 
οη ίΐβ &α1;1ΐ0Γίΐ7 οί Ιΐιβ πιοδί &ηά 1»βδ1; 1\νο ίβηββδ αΓθ ϊη Ιι&πηοηγ. 
Μδδ., Βαί &130 1)60&ιΐδβ 1ΐ6Γβ &η(1 § 5 §4• τδ ίξωθεν σωμα^λ&^ηονχοτ&ϋΆ.- 
ϊδρασαν &η(1 § 9 τηνόησαν ίηδί&ηοβδ &γθ οαΐί^ ίΐι&η ίΐιβ ίτβςηβηΐΐ^ ΓΘοηττΐηβ οί 
είνβη ηοί οί ιιηϊγοΓδαΙ 1)ΐ;1; οί §6ηβΓ9,1 αύτόθεν, \ν1ΐ6Γβ \7β δΐιοιιΐά πδβ " Ιΐιοδβ οη 250 Θ0ΤΚΤΔ1Δ0Τ 

άλλ' νπέρνθρον, ττέΚιτνον, φλνκταίναίς μίκραΐς καΐ ελκεσιν 
βζηνθηκόζ' τά δε έντοζ οντωζ έκάετο ώστε μήτε των πάνυ 
λεπτών Ιματίων καΐ συντόνων τάς επιβοΧάς μητ άλλο τι 17 
γνμνον άνεχεσθαί, η^ιστά τε αν ε<ζ ν^ωρ ψυ^ον σφας 

5 αυτούς ρίπτειν. κοΧ ποΧΚοί τοντο των ήμελημενων ανθρώπων 
καΐ έδρασαν ες φρέατα, τύ) διί/ζτ; άπανστω ξννεχόμενοι' καΐ 
εν τω όμοίω καθευστηκεν τ6 τε πλέον καΐ έλασσον ποτόν. 

6 καΐ η απορία του μη ησυ)(άζειν καΐ η αγρυπνία επεκειτο δια 

7 παντός, και το σώμα, όσον περ γρόνον και η νόσος άκμά- 
ζοί, ουκ εμαραίνετο αλλ* άντει^ε πάρα 8όζαν ττ) ταλαιπωρία, 
ώστε η Βιεφθείροντο οΐ πλείους εναταΐοι καΐ εβ^ομαΐοι ύπο 
του εντός καύματος, ετι έχοντες τι Βυνάμεως, η ει Βιαφύγουεν, 

οΰτε τθΐ οΰτ Ββοίτιΐ. 1ϊΙ)γΙ. οίίτ' ΒβΜί. πεΚίδρον οταη. ηί νΐόΐ. ιτΐλιτνον οτιηι 
ΑίίίοίδϋΒ ΒθΜί. Γορρο. Ιη Αΐβχΐάίβ Ιοοο ηιιβτη οϋαί Ρίβιεοη. ο,ά Μοθπά. ρ. 325 
(β,ρ. Αίΐιβη. III. 107 ο = Οοιη. Ροβΐ. Μοϊηβΐί. ιιι. ^2^) πελιδί'όΐ' οοηΙΐΆ ιηβίηιηι 68ί. 
ΟοΓΓβχϊί ΡθΓ8. Αάν. ρ. 05 αίσχννΐταί γα/) ηβλιτνον ον τφ σώματι, φλυκταίναΐί οογγ. Ν. 

ό 
ο£ (ιη. βαά. τβΐ ιηβηά. οΙιο,Γΐ&β). έζηνθηκ Ν. έκαίετο Α^. νιιΐ^. Ρορρ. εκάετο 
Ν.Τ.ν.Ε.Η. έπφονλάί Τ. μη8' &λλο τι οαιη ίβιβ ηηΐΐα, 1ίΙ)Γ. αϊΐοίοΓΪίίΐ,ίβ ΒβΙ±. 
δλλό τι Ν. Τ. 'γνμνόν Τ.Έ.Ή..Α.Ι. νη1§. Ρορρ, '^υμνον Ν. ^υμ{Όι Ν. τη&τ§. ηχ. τ. 

τε 

ΎνμνοΙ V. Βθΐίΐί. ηδιστά οογγ. Ν. {Άάά. ίΐοο. εηρΓ. α, τε εηρΓα,δΟΓ. ιη. γ.). Αηίθ 
νδωρ, εΐϊ Ν.Τ.ν.Ρ. (ίββίθ Βα. ίαο. Βγ.) Η. _ 

§ 5• άνθρώνων οπι. Ν.Υ. ανων βχοΐάθΓθ ροίιιΐί ροβί ενων. άνω'ν Τ. εί$ φρ. 
Ν.ν.Τ.Η. άτταύστφ ττ) διψτ) ντιΐ^. τη δ. αιτ. Ν.Υ.Ρ.Η. Λ.^. τη δίψει (βίο) 
άτανστω$ Τ. συνεχόμενοι Τ. καΐ το έλασσον Τ. 

§6. Γ Τ. καΐ ά-γρυπνία Τ. διατταντόί'ί^.Ύ. Α.^. ΎηΙ§. διά ιταντόίΈ.Ή.. 

§7• ττλεΓστοί Τ.Α.Ι. νπ1ί?. Βθΐίΐί. Ρορρ. πλείονα Ν.Υ.Ρ.Η. ένναταϊοι Ν-Ρ. 
(Ιοδΐθ Βγ.) νιι1§. έναταΐοι Τ.Ρ. (ίθ8Ϊβ Βα.) Η. Α. Ι. αύτη οογγ, Ν. {η τη. β&ά.). 

ίΗθ 8ροί." 8ο ίη I^^,ί^η β. §. I^^ν. χχιν. 8Ϊοη οί 5ν (ογ ΐί "γυμνοί οί 6ντεή Ι ΗορΘ 

45» 3 Ί^^ί ϋΐϊηηάβ 8Ϊ6ΐ; ΒθΐηρβΓ, αΙΐτιηοΐΘ ίο Ιιατθ οοο9,8ίοη οί δρβα,ΐίϊη^ βΙββ^νΙΐθΓθ. 

Ββηίΐαΐ;. Ιί ίζωθεν Ιίθίοη^βά β^ίίπιπίΕίί- Αί ρΓθδβηΙ; Ι οϊίβ Ηοπιθγ Οά^δβ. χιχ. 27 

Ο&ΐίγ ίο ίπτομένφ, ίΐιβ οοΐΐοοαίΐοη ^τοαίά ού "γάρ άερ-γον ανέχομαι, ο$ κεν ίμη^ γ^ 

\ίΆ\β\>Β&Ώ.τ^ μ^ν σώμα. τά δέ έντόί ηοί, | χοίνικοί όίπτηται, ΡΙαί. ΡΙιαβιΐΓ. 2^8 Ε 

Ι ίΜηΙί, 8α1)Ϊ6θί ίο έκάετο 1)ηί τιεβά 8,Λ- οϋτε δη κρείττω (ΐ. β. δντα) οΰτε Ισούμενον 

ν6Γΐ)ία1ΐ7 " &8 ίο ίΐΐθ ΐπλναΓίΙ ρ&Γίδ, ίΐΐθ εκών εραστής παιδικά άνέξεται. 

Ιϊοάγ..." ΗθΤΕΐΓΪ63 ■ΗΊιαίιηΐ§1ιί1ιαγβΙ)Θθη §5- τοΰτο καΐ ίδρασαν "&οία8,1ΐ7 άΐά 

βχρΓθ88β(1 τ6 5ί έντδ$ οχ {(νδοθεν) σώμα. 5θ" = έρριψαν σφάί αύτούί. Ορ. ΡΙ&Ι. 

Τΐηΐδ -γυμνον χνΐιϊοΐι 1ι&3 ιηθ8ί &υ11ΐ0Γίί7 Τΐιβίχβί. 1 66 ο οϋ μόνον αΰτό$ ΰηνεΐί, άλλα 

ρΓορβΓΐ^ ίο11ο-«'8. " Τΐΐθ 1)θά7 οοπίά ηοΐ καΐ τού; ακούονται τοΰτο δράν ( = ΰηνεΐν) 

1)θαΓ αη^ίΐιϊη^ 1)πί ίο 1)β ηαΐίβά. " •γυμνοΙ εΐί τά συ'γ-/ράμματάμουάναπείθεί9,\ι.8^, 

Ϊ3 πηάοιιΙίίβΛΙγ, ϊί ίοηηά ίη ιηοΓβ Μ88., ι τφ Μήδφ τούτο δρώντε$ — παρεχόμενοι. 

άθίοηδΐΜο 1)7 βυοίι ρα83ίΐ§β3 α8 ΡΙ&ί. Αροΐ. § 6. η απορία τοΰ μτ] ησ. ΕϋΙΐθΓ 

23 Α τΓολλαί μ^ν άπέχθεια'ι μοι -^ε^όνασι "ρβΓρΙβχϊί^ ρΓβνβηίϊγβ οί Γβδί," ΟΓ ιαοΓθ 

...ώστε πολλάί διαβολά^ άπ' αύτων Ύε•/ονέ- ΒΪιηρΙ^ "ίηη,1)ϊ1ΐί7 ίο Γθδί," μη 1)θΐη2 

ναι δνομα δέ τούτο \ε^/εσ9αι σοφοί είναι, αάάοΛ αδ αίίθΓ οίΙιβΓ ηβσαίΐνβ ΟΓ ρΓΟ- 

ηοηηηαϋνβ άβ ίί ?Γθλλο?ϊ (πρόί πολλούή 1ιΐ1)ίίϊνβ \νθΓ(ΐ8. 

άπηχθίσΟαι}ιαΛ•ρτβοοάβά. Οη ίΐιο οιηΐδ- §7- διεφθείροντο κ.τ.λ. '^ΤΙιβπχΆΪοήίγ ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. Π. 49" 5θ. 251 

βπίκατυόντος του ροσηματοζ ες την κοιΚίαν καΧ έλκώσεώς τε 
αντΎ} Ισχνρόίς εγγιγνομενης καΐ Βιαρροίας α/χα ακράτου €πι~ 
ιηπτούίτης οΐ ττολλοί ύστερον δι' αυτήν άσθενεία άπεφθεί- 

Β ροντο. ^ίεξηεί γαρ δια παντός του σώματος άνωθεν άρζά- 
μενον το εν τύ) κεφαΧ•^ ττρώτον ΙΒρυθεν κακόν, καΐ ει τίς εκ 
των μεγίστων περιγενοίτο, των γε ακρωτηρίων άντίΧηχ^ις 
αυτού επεσημαυνε" κατεσκηπτε γαρ ες αιδοία καΐ ες άκρας 
)(εΐρας καΐ πόδας, και ττολλοι στερισκόμενοι τούτων, διε- 

9 φευγον, εΙσΧ δ' οι και των οφθαλμών, τους δε και λήθη 
ελάμβανε παραυτίκα άναστάντας των πάντων ομοίως, και 
ηγνόησαν σφάς τε αυτούς και τους επίτηΒείους• 

ίι. γενόμενον γαρ κρείσσον λόγου το είδος της νόσου 
τά τε άλλα χαλεπωτερως η κατά την άνθρωπείαν φύσιν 
προσέπιπτεν εκάστω, και εν τωδε ε'δτ^λωσε μάλιστα άλλο τι, 
6ν ή των ζυντρόφων τι* τά γαρ ορνεα και τετράποδα οσα 
ανθρώπων άπτεται, πολΧών άταφων γιγνομενων η ου προσ- 

»2;ει η γευσάμενα Βιεφθείρετο- τεκμηριον δε* των μεν 

ίγγΐιιομ4νηί Ρ. (ίθβίθ Βά. ί&Ο. Βγ.) Η. ίττιπτούσηί Ν. ΟΟΓΓ. (τί ΒΠρΓΛδΟΓ. ΠΙ. Γ.). 
ίϊηττούσψ Τ. δι αύτην άσθίνάα (ηοη δίά ττ/ν άσθένΐΐ,αν) Ν.Τ.Γ.Η. ρ1. οιηη. Βθ. 
δίά τήι» άσθένΐίαν 8β<ιιιϊ. 1ίΙ)π. Α.•Ι. ντύ^. &η1θ Β&ηβΓ. δίίφθΐίροντο Α.^. ταΐβ. 
άτίφθΐίροντο Ν. ΟΟΓΓ. (άτ. ηι. γ. ίιιϊΐ, δκφθίίροντο). άύτεφθάροντο Τ.Υ.Ρ.Η. ρ1. οιηη. 
Βθ. 

§ 8. καΧ διεξήει Α.Ι. [καΧ\ διε^τ/βί ταΐ», ωιΐε Β&ηβΓ. καΧ οηι. (ηοη Ιΐβΐ).) Ν. 

Τ.Ρ.Η. οηιη. Ββ. διαπαρτοί Τ. Λ.^. ακροτηρίων Τ. βηρΓαβΟΓ. ιη. β&ά, κατέσκηιττί 

ΟΟΓΓ. Ν. {Μ. £ ω. β&ά. ηθοηβ ρ. 1.). κατάσχηνται Τ. βτιρΓ&δΟΓ. ηι. β&ά. -γαρ καΐ 
Α. Ι. νιι1§. καΐ οηι. Ν. Τ.Ρ.Η. ρ1. οητο. Ββ. άβ V. Χ&β. Δά. ί$ τά νοίδ• τά οηα. 
Ν.Τ.ν.Γ.Η. ρ1. οηιη. Ββ. Α.-Τ. 

§ 9• το?5 δέ' Τ. (1)Ϊ3 ΙιεΙ). Γβρβίϋηηι ϊη ρΓΟΧ. ρ&3• ίιήϋο). σφαί τέ Ν.Τ. 
Λύτο{κ Α.^. 

I^. ανΐΐ'αν Ν. άνθρωττΐίαν Τ. άλλο τι Ν.Τ. Α.^. ί,υντρόφων τΐ Ν.Τ. Α.^. 
Οί'ωΊ'Ν. άνθρώνωνΎ. γινομένων Τ. ¥. (ίβείβ Ββ. ί&ο. Βγ.) Η. δΐ(φθΐίρ€το οογγ. Ν. 
(ε πι. γ. ο άΪΒβΓίβ ΙβδίίπΓ ίαϊΐ δΐΐφθύροντο). 

νΐιο άίβ(1, οη ίΐιβ ()ϊίί ογ 7*1ι <13'7. εθϊζοτθ οί ίΐΐθ θχίΓβηιίίίβ3." νιι. 34. 6 

βίΐΐΐ Γβίαΐηθίΐ..." 8βθ οη ι. ίο, 3• την τοΰ άι^έμου άττωοΊν αυτών, 6•^, 2. 

άκράτον. 6&1βη ((^αοίειΐ 1)7 Αά.) άκρητοι §9• τταραυτίκα άναστάνταί " ϊτηιηβάϊ- 

ύχοχωρησεΐί αί άμικτοι ύ•γρότητοί ύδατώ- &1β\γ αίίβι ίΐχβίχ Γ6θον6Γ7." Τΐΐθ 1θ83 οί 

δουί, " ηηηιϊχβίΐ \νΐ11ι β,η^ νν&ίβΓ7 πι&Ι;- ηιβηιοΓγ ^^£18 ίβπιροΓ&Γ^. Ιί &ίΙθΓ\ν&Γςΐ3 

ίβΓ." 8ο ΜηηΓο οη ΕαοιβΙ. νι. ΐ2θο. ΓβίητηΘίΙ. 8ο Δά. αηά οίΙιβΓΒ. 

άτΓΐφθείροντο & χβΑ&Ιϊοώ. οΐ διεφθίί- Ιι. έδηλωσε^δηλον έττοίησΐ. 

ροντο ρΓβ06(ϋη§. § 2. Τΐιβ οοηδίΓποΐϊοη Ϊ3 ίοο αΓΗδοΐαΙ 

§8. των -^€...αύτοΰ. ΡΓβ0Ϊ3Θΐ7 &8 ■η'θ, ■^\ί^^\1]ο^<Λβτΐκμήριον'^^\1^'γ^νΐτο. ΟθΙ)βί; 

Γβί&ίηΐη§ 011Γ 8&χοη ββηϊΐίνθ, &3 ■«■βΠ &3 (Νον. Ιιβοί. ρ. 419» 78ι) οί οοπΓεβ 

Ιΐιβ ΝοΓοίΒ,η ρθπρ1ΐΓ{ν3Ϊ8 οί ϋ, 337 "ΙίΒ \νοιι1(1 Ίηζβτϊ "^αρ Άϋ^τ των μέν. Ι ίΐιϊηΐί 252 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

τοιούτων ορνίθων €.ττί\ξ.ι•^ΐζ σαφηζ €γ€ν€το, καΙ ονχ^ εωρώντο 
οντ€ άλλως οντ€ ττβρί ταοντον ουδέν" οί δε κννες μάλλον 
αίσθησιν παρείχαν του άποβαίνοντοζ δια το ζνν^ιαιτασθαί' 

ΣίΙ. το μεν ονν νόσημα, πολλά καΐ άλλα παραλιπόντι 

άτοπίας, ώζ εκάστω ετύγχανε τι διαφερόντων ετερω προς 

1 έτερον γιγνόμενον, τοιούτον ην επΙ πάν την 'ώεαν καΐ άλλο 

παρελνπει κατ εκείνον τον χρόνον οΰδεν των ειωθότων' 6 

3 δε και γένοιτο, ες τούτο ετελεντα. εθνησκον δε οί μεν 

4 άμελεία, οι δε και πάνν θεραπενόμενοι. εν τε ουδέ εν 
κατέστη Γα/Λα ως ειπείν ο τι χρην προσφέροντας ώφελεΐν 

5 το γάρ τω ξννενεγκόν άλλον τοΰτο έβλαπτε, σώμα τε αΰ- 
ταρκες 6ν οΰδέι/ Βιεφάνη προς αυτό ισχνός περί η ασθενείας, 

§2. ίπίληψα Τ. τοιούτον οοχι. Ν. (αοο. &\ί. ο. ορ. ιη. γ. ίιιϋ τοιούτων), κΰνεί 

Τ. Α.^. 

ΙΛ. έτύ-τχανέ τβΜο Τ>ί.Τ. ττ/) Ν.Τ. ίπΙτταν'ίί.Τ.Α.Ι. γηΐ^. 

§ 3- οΐ μέ'ν...οΊ δέ' Τ. 

§ 4- ?ν τε ουδέ έν οογγ. Ν. (ροδί Ιίί. 8ηρΓ. ρΓ. βν αθά. βρίτ. βί &οο. ηι. γ. ροεί. Ιΐΐ. 
ΟΟΓΓ. &1ί. ν βί αάά. αοο. πι. γ. ίιιΐί ορ. ίν τε ουδέ έή — η&ιη ηβ ί-^κατέστ-η νβΐ ϊνκατέστη 
ρυίθ8 οΙ)8ΐ;αΙ ερίΓ. ς(. 1ιαΐ3. πι. ρτ.). ^ν τε ουδέ ίν V. ςηοά οηιη Ρορρ. Γβοβρϊ. ίν τε 
οϋδεένΡ. (ίββίβ Βα. ίαο. Βγ.) Α.^. (ίν τε Η. ("βχ βιιιβηάαί. ΓβοβηίϊοΓθ " Βα.). δ τι 
Τ. Α.^. νυΐ^. χρην (810) Τ. τφ Ιιίο Ν. 

§5- σώ;ΐ4α τέ Ν. σώμα τε Ιιίο Τ. ^υνΎΐρΐ.ι\ήα Ύ. 

ντβ ηΐίΐ3ί•ΐ3β&11ονί'θά ίο 08,11 ΐη1ΐ6ΓθθτΐΓθ\νη βάντι (ιι. 96, ι), Ζόι/τ* (ν. ίο, 6)ϊ δββ 

ΐ8,η§η&2β. "Υοιι ιηα^ οοποΙικΙθ ίί ίΓοπχ Μβάν. Ογ. Β^ηί. § 38 ο. " Οηαϊίίίηδ ηΐίΐη 7 

ίΐιίδ; ΐΗαΙ ίΙιβΓβ \ν&Β..." Ϊ8 ρΓοΙ)»!)!^ α οίΙιβΓ οΪΓοηηίδΙαηοββ, οί ϋδ ιιη\νοη1;β(1, 

ιηοΓβ τΐδΐιαΐ βχρΓβ88Ϊοη, 1)ΐι1; \νθ οειη ίΐίδο οηΐ ο/ Ιΐιβ ινατ/, οϊι&Γ&οίβΓ." 
Βοιηβ-ννίι&ΐ; πιογθ &1)ηιρίΐ7 β&γ " 3^011 111&7 § 4• ^'' τ^ ουδέ ίν. 8ο Ι ρΓβίβΓίο ^νϊΐΐβ 

οοηοίικίβ ίί ίΓοιη ΐΐιϊδ; ίΙΐθΓβ ^ν&8..." •«•ίΐΐα Ρορρο. 8θβ οη άβ Ραΐδ. Σ6§. § 223. 

ΡΙαίο Τΐιβαθί 150 ο ιηίβΐιΐ; Ιιανβ \νπ1ίβη ϊαμα : ΡοΓβοη Ριαβί. ΗβουΙ). ρ. ^ δυερβοίβ 

τό δέ αίτιον τούτου τόοΐ' μαΐίύεσθαι "γάρ με ΐίιίβ ν^οτά "8ΘΓΪ0ΓΪ3 αβνϊ β88θ θΐ νοίθήΐίΐΐδ 

δθεό5άνα^κάξ^εί,&ηάτ>ώδεδέδηλον•■π■ολλοι ΤΓ&^ίοϊδ ΐφίοίυπι." ΤΜδ δτίδρϊοϊοη Ιιαδ 

^&ρ ■ηδη...άηηλθον, Ιιυΐ; ν/Ίαγ ίοίαί ίη ίΐιβ 1)βθη ονβΓ ΙΐΕδίϋ^ ίοπηβά, α* Ιββ,δί &5 ί&τ 

ραΓΐίοΙβ ίη δρΐίθ οί ίΐιβ Μδβ. ? ΒαΙίιηαηη β8 Γβ^Β,Γάβ ίΐΐθ αηίΐςιιϋ^ οί ίΚθ ντοΓά. 

α 8θΙ>θΓ ΟηΙίο αΐΐο^νβ ίΐαβ ϊηδβΓίίοη ογ Ιί ΐδ \νβ11 Ιίηο-ννη ίΙΐΆί ώί έττοί εΙπεΐν, 

οιηϊδδίοη οί ^αρ ίη βχρΓβδδίοπδ οί ί1ιί3 ογ ώ$ εΙπεΐν, ίδ ηδβά ΟΓίΙίη&ΓίΙ^ ίο ςηαΐίίγ 

Ιίίηά, ο δέ δεινότατον δ δέ μέ-γιστον σψ & ηηίνβΓδαΙ αβΐι-ηι&ίίνΘ ογ ηβ^ίΐίίνθ, ^βνβ 

μείον δέ' δηλον δέ' αηά ίΙΐΘ Ιίΐίθ. 8θβ Ιιίδ οτηηββ, ηβιηο /βτβ. Εχίίπιρίβδ ίη Ρΐβ,ίο 

ηοίβ οη Μία. § 2 1) (=:ρ. 515 § 4)• Ιιι &γθ ηυηιβΓΟίΐδ. Ρογ Τ1ι. (^1ιο αΐννα^δ 

οηβ οί ίΙΐΘ ρ&δδο,ββδ ίο -ϊνΐιίοΐι Ιιβ τβίβΓβ υδθδ ίΐιβ ίοΓΠΐ ώ$ εΙπεΐν) δββ ι. ι, 2, ιιι. 

^3 β ( = Ρ• 54° § 79) ° ^' °^^ δεινότατον, 82, ι, ιν. 141 4> '^ϊ• 3°» ■^ ^^^^ βΙδβ^νΙιβΓβ. 

και ού λόγοϊ άλλ' έρ-γον ηδη• τάί δίκαί ώί Ιί 18 εΙβο 1186(1 &8 ίη Εα,ίίη ηΐ ίΐα Ιο(ΐηατ 

αυτών οΰσαί τιφιέσαν τοί! επιτρόττοΐί, ίΐΐθ (ί/ Ι τηαι/ 8ο 8αι/), ίο Εροΐοβίδθ ίοΓ α 

ΪηδβΓίίοη οί "γάρ \ν^οη1(1 ίη ιηγ ϊηά^βηιβηί Βοπίθτνίιβ,ί ΙίοΜ βχρΓβδδίοη. Τ1ι. νι. 72, 

ν&δίΐγ ιηαΓ ίΐιβ ΟΓίΐίοΓίοαΙ νί^οηΓ. άλ- 2 ϊδιώταί ώί είπεΐν χειροτέχνα$, νιι. 67, 2 

λωϊ ηοί " Θΐδθ\ν1ΐθΓ6, " &η τιηΙιβαΓΛ οί χερσαίοι ώί είττεΐν. 

νΐ8Θ οί ίΐιβ λνοΓά, 1)αί δίηιρίγ " οίΙιβΓννίββ. " § 5. διεφάνη: βθθ οη ι. ι8, 5• Ισχύοί 

I^I. παράλιπόντι &Β ξυνελύντι, ύττερ- ..."Νοηβ \ν&8 δο δίΓοηβ £18 ίο Γβδίδί ίί. ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 50— 5ΐ• 253 

άλλα πάντα ζυντ^ρει καΐ τά πάστ) ΒυαίτΎ) θεραπενόμενα. 

6 Βευνότατον δε παντός ην του κακοΰ η τε άθυμία οπότε τίζ 
αΐσθοίτο κάμνων {προς γαρ το άνίΚπιστον ενθνς τραπόμενοι 
τζ γνωμΎ] πολλω μάλλον προίεντο σφας αυτούς και ουκ 
άντεΐχον), καΐ δτί έτερος αφ* έτερου θεραπείας άναπιμπλά- 
μενοι ωσπερ τά πρόβατα εθνησκον' και τον πλείστον φθόρον 

7 τούτο ενεποίει. εϊτε γαρ μη ^θελοιεν δεδιοτες άλλτ^λοις 
προσιεναι, άπωλλυντο έρημου, καΐ οΐκίαι ττολλαΐ εκενώθησαν 
απορία του θεραπεύσοντος' είτε προσίοιεν, Ζιεφθείροντο, καΧ 
μάλιστα οί αρετής τι μεταποιοΰμενοι' αίσχύντ) γαρ ηφεί^ουν 
σφων αύτων, εσιόντες πάρα τους φίλους, επεί και τάς ολο- 
φυρσεις των άπογιγνομενων τελευτωντες και οί οικείοι εξεκα- 

8 μον, υπο του πολλού κακοΰ νικώμενοι. επΙ πλέον δε όμως 
οΐ Βι,απεφευγότες τον τε θνησκοντα και τον πονούμενον ωκτί- 
ζοντο δια το προεώεναι τε και αυτοί η8η εν τω θαρσαλεω 
είναι- δις γαρ τον αυτόν, ώστε καΧ κτείνειν, ουκ επελάμβανε. 

§ 6. όπ6τέ τι% ΟΟΓΓ. Ν. (&ά(1. &οο. δΐιρΓ. β. ιη. γ. ΠΙ. ΒπρΓ. « ίοϋ 6-κ&γϊ τΙ$). 
ίητότΐ τίϊ Ιιϊο Τ. οτΓ&τΐ τίϊ Α ./. να1§. κάμνών (δίο) Τ. 

§ η. θέλοκν Οοάά. Έ,άά. 'θέλοκν 80ΓΪρ3Ϊ. άιτώΧλυιη-ο οογγ. Ν. (ω τίά. ηι. γ. 
ίοΐί άπόλλυντο). άττόλλνντο Τ. έρημοι Ββώ. θΐραττΐύσοντοί οογγ. Ν. (σον τη. τ. ίχάΐ 
θίραΐΓ(ύοντο$). άρετηί τΐ Ν. ίπςιτα (ρΓΟ ΐττίί) Τ. οι {&Ώ.ίβ οίκΐϊοι) οηι. Τ. έζέκαμνον 
Α.^. νη1§. Ββΐίΐί. Ρορρ. έξέκαμον Ν.Τ.Υ.Ε.Η. ε1. Κβροδίή. τοΰ οιη. Ν.Υ. 

§8. έττΐ πλέον Ι^.Υ. επιπλέον Τ. Α.Ι. ηύξ. φκτί^οντοΜοΊίΙ. τροΐΐδέναί τε Ν. 
<ι 
νροΐώέναι τε Ιιίο Τ. κτάνοΐίν Τ. ΒΐΐρΓΕ30Γ, ΠΙ. β&ά. 

ηοηβ -ν^Ββ 80 νθΕΐί αβ ηοί Ιο &£ΓθΓά ϋ & ο/, 85 &ρρθ8Γ8 ίΓΟίη ιγ. ^ πτερών καΐ την 

Ιιοΐά οη ϊί." Αο. πάστι διαίττι "βΥβτγ "γην καΐ τόν ήέρα ΐΐναι πλέον. 

ΒΟΓί οί Γβ§ίιηβη," δίαιτα ϊηο1α(ϋη§ ηοί § 7• δεδώτεχ, "ίτοπι ίθ&τ οί οβίοΐιΐη^ 

οηΐ7 οπΓ Ιϊηιίίβά \ί•0Γ€ΐ "άΐβί" \)ηί βγβιγ Ιΐιβ άΐδβαδθ." έρημοι ϊ.β. τοΰ θίραπΐύ- 

ΰιΐη^ ντίιϊοΐι άθθ3 ηοί ίαΐΐ ηηάβτ χειρονρ- σοντο$ 8ο1ιο1. άρ(τη$ ηοί "1)Γ8νβΓΤ," 

Ύΐκη Βϋά φαρμακεία. 1)πί "Μηάϋηβδδ," &8 ίΐΐθ ίοΙ1ο\^η§ ■«ΌΓίΙδ 

§ 6. καΐ ότι έτεροί κ.τ.λ. " &ηά 1)β- βΐιονν. δββ οη 40, 6. των άνο-γι-^νομέ- 

β&πΒθ ίΓΟίη ηιίηί8ίΘΓίη§ οηβ ίο οηοίΙιβΓ νων, ίΐιβ άνϊη§, ΐΗβ άίρατΗπί) [των άπο^ε- 

ΟΛίοΙιϊη^ ίΐιβ ίηίβοΐϊοη ΙΟίβ εΐΐθβρ ίΐιβ^ νομένων, ίΐαβ άβαά, ίϊιε άΐρατίνά, 34» 2), 

ρβήδΐιβά." Ιί 8Θβηΐ3 ίηιηιαίβή^ ντΙιείΙιβΓ 8ο όλοφύρσείί εβοπιβ γ»11ιθγ ίο ηιβαη "ίΐιβ 

ώσπερ πρ. 18 ίαΐίβη \νΐί1ι άναπιμπλάμενοι 0πβ3 ίΐηύ 1)6ηΐ0ίΐηΐη28 " ντίιίοΐι ίΐιβ^ \νβΓθ 

ΟΓ ίθνησκον. άναπιμπλάναι {-ασθαι, -κβ&ήβά οιιί ννίίΐι (ορ. τιι. 71, ^όλοφνρμφ 

άνάπλεωί) ΓθδίΓΪοίθά ϊη Αίίϊο ηβ&ββ ίο τε αμα μετά βοηί έχρωντο, Βχιά 8ίί11 ηιΟΓβ 

ϊη/βΰϋοη, άεβίβτπίηΐ. Ιη Ιοηίβ ντήίβΓβ 75» 4 ^ρο* Ί^Ρ άντιβολίαν καΐ ολοφυρμόν 

ϋΐΘ υθγΙ) 18 ηοί 80 θχοΐαδϊνβ. ΗοιηεΓ τραπδμενοι), ίΗίΐη ίΐιβϊτ ■«■βϊΐϊη^β ονβΓ 

ΏΪΆά. XV. 132 άναπλησαί κακά πολλά, ίΐιβ άνϋηβ. όλοφύρσεΐί: βηοίΙιβΓ οί Τΐί. 

ΗβΓοά. VI. 12 τίκα δαιμόνων παραβάντεί νβΛ»! 8αΙ)3ί&ηίίγβ3. έξέκαμον (ντίιίοΐι 

τάδε άναπίμπλαμεν; Βηάϊη ιν. 31 "Σ-κυθαι Ι δάορί οη ίΐιβ 8πί1ιοπί7 οί ίΐιβ 1)€Βί 

λ^ουσι πτερών άνάπλεων είναι τον ηέρα Μ8δ.) &δ ίΐιβ αοήβίΒ οί οοπιρίθΐϊοη ηοΐίοβά 

Λθ &άϊβοίίν6 ηιβαηδ ηο ηιοΓβ ίΐι&η /ιιΙΙ οη 49» 3• ^ο εκενώθησαν αίονβ. 254 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

9 καΙ έμακαρίζοντό Τ€ νττο των άλλων, καΐ αντοί τω τταρα- 
χρημα περυχαρεΐ καΐ ές τον εττειτα γρόνον ελπίδος τι βίχον 
κονφης μη^^ άν νπ άλλον νοσηματόζ ποτ€ ετι ^υαφθαρηναί. 

ΧιΙΙ. εττίεσε δ' αυτούς μάλλον προς τω νπάρχοντι, 
ττόνω καΐ η ζυγκομυ^η €Κ των άγρων ες το άστυ, και ουχ^ 

2 ησσον τους έπέλθόντας. οικιών γαρ ούχ^ υπαρχουσων, αλλ 
έν καλνβαυς ττνιγηραΐς ωρα βτονς Βυαίτωμενων 6 φθόρος 
€γίγν€το ουδενι κόσμω, άλλα και νεκροί ε'ττ' άλλτ^λοις απο- 
θνήσκοντες εκειντο, και εν ταΐς όδοις εκαλινδουί'το και περί 

3 τάς κρήνας άπάσας ήμυθνητες τύ) του νΒατος επιθυμία, τά 
τε Ιερα εν οϊς εσκήνηντο νεκρών πλεα ην, αύτον εναποθνη- 
σκόντων ύπερβιαζομενου γαρ του κάκου οι άνθρωποι ουκ 
έχοντες 6 τι γενωνται, ες ολιγωρίαν ετράποντο και ιερών 

4 και οσίων ομοίως, νόμοι τε πάντες ζυνεταράγθησαν οΐς 
έχρωντο πρότερον περί τάς ταφάς, εθαπτον δε ως έκαστος 

§ 9• ναραχρημα Ν. Τ. παρά χρήμα Υ. έ\πίδο$ τί Ν. Τ. Υΐιΐ^. Αττίδοί τί Α.^, 
μήδ' ίί. Α.^. /χτ/δ' Ιιϊο Τ. νοσ-ήματο•: τοτέ Ύ. Ύ\ύ^. νοσήματόί ποτΐ'ίΐ. Λ.^. 
6 
ΙιΙΙ. πρ Ν. ούχ ησσον Ιιίο Τ. ςιυαπίΐυ&ηι § 2 οΰχ' ύπαρχονσών. 
§ 2. ί'/καντο Τ. ίκαντο &ά καΐ ροβί Ιϋ. οογγ. Ν. (οηιη, ϋϋ. ιη. γ. το, καΐ 

ίη τα&τξ. απίβ νβΓδίοιιΙιιηι). ημιΟνητ οογγ. Ν. {ητ ηι. γ.), τη του Ν. Τ. τη του Α.^. 
νυΐβ. τη ονα.. ρ1. οιηη. Ββ. Ρ. (δβά ιηαηη γθο. 8ϊΐρθΓ80Γίρ1;. Βα. ίαο. Βγ.) Βοϋ. 
Ρορρ. 0&ιΐ38ίΐιη οιηίΐ,ίοηίϋ ηοη νϊάβο ηϊδϊ τοΰ (ΐΐΐος[υβ ϊηιΐηοβικίηπι εκί. Υϊά. αά 
Ι. 1 8, Ι Αηη. ΟήΙ. 

§3• έσκήνωιη-ο Ν.Τ.Υ.Η. (" βΐ οηιη βπίθηοΐαΐ;. έσκηνηντο" Βά.) οογγ. Ρ. {" τψ 
η 8ΐιρβΓ80Γ. ω " Βα. ΐαο. Βγ. ). Υΐά. ς[ΐΐ£ΐθ βΟΓΐρκί &ά. ι^ 133• «"Ό' Ν. Τ. -γέρωνται 
ΟΟΓΓ. Ν. ων βΐ αι ηι. γ. (ίιιϊΐ; '^ένοιντο). Υΐά. 8,(1 ϋβιη. Ρ. Εβ^. § 131 Αηη. ΟτϊΙ. 
'γένωνται Τ.Α.^. όλΐΎωρίαν ΟΟΓΓ. Ν. (ο ιη. ορ. βαά.). οσίων Ν. -γρ. όσιων Ν. τα&τ^. 
(ιη. Γ.) Ρ. (ίββίβ Βγ. ί&ο. Βα.). 

§4• νόμοι τί'ί^.Ύ. συνεταράχθησαν Ν. Τ. οηαη. ρΓαβίβΓ 80^ηϊ. 1ΐΙ)Γ. Α.^. νιι1§. 

§9- κούφηί = κονφιξ^ούσηί &0ΰθΐβάηζίο ηιιηιΙ)βΓ ΟΟοηρΐβΛ τά έρημα τηί ττόλεωί 

Ιΐΐθ Βοΐαοΐίαδί. 8πΓβΐ7 " βοηΐθ 1ί§Μ, ΐάΐβ, 17, ι. Ορ. ΑγϊβΙ. Εςηϋ. •^^2 καΐ πώ$ 

ταϊηΐιορθ" ββ,ΙϊδβθΒ ίΐΐθ ρα888,36• δία- σύ φιλεΐί, 5; τοΰτον όρων οίκοΰντ έν ταΐί 

]ναι οαηηοί 1)Θ αη^ Ιΐιίηβ βίδβ Ι3ΐι1; φιδάκναισι { και Ύυτταρίοΐί και ττυρ-γιδίοΐ! "1)6 (ΙθδίΓο^οά, ρβΓΪδΙι." Ρορρο ίΙιβΓθ- Ιτοϊ ο^γδοον {βχίβηάϊηξ ίΐιβ ίίπΐθ ίο ίΐιβ 

ίοΓΘ Γί8ΐαίΐ7 θχρίο,ϊηδ ίΐιβ ηΐθαηϊη§ : ί1ιβ7 βΐε^β οί Ροίίά&Θβ, β,ιιΐταηιη 43^) ούκ 

ίοηίΠ^ ϋιοη^ΐι!; ί1ΐ3.ί ηο οΙΙιθγ ηι&ΐαά^ έλεαίρει^. 

•νν^οιαίά ρΓονβ ίαίαΐ, Άϋβΐ βΠΓνϊνΐη^ ίΐιίδ, § 2. Οη ίΐιο άϊδβΓβηοβ 1)β1;\ίΌβη κα• 

1)ΐιΐ ΐΙίΕί ί1ΐθ7 βΙιοηΜ άϊβ οί οΜ &^β. λινδεΐσθαι αηά κνΚίνδεσθαι {ηοί κυ\ινόεΐ- 

έφθάρησανί. 24, 3 ϊ^ ^^ (ϋδβΓβηί-ίνοΓάίΓοηι σθαι) βθθ ΟοΙ)β1; Νον. Ββοί. ρ. 637 — 639, 

Ϊ1;8 οοηιροιιηοΐ διαφθαρψαι. ν^Ίχο ιΐοιίίΐγ δΒ,γΒ ίΙίΆί ύΐθ ίοηηβΓ ■«όγ(1 

ΜΙ. τούί έπελθόΐ'ταί, ίΙΐΘ ηθ-νν-οοηΐθΓ8, " γθϊ ίτηιηηηάαβ αο Ιητρίε ηοίΐοηβπι οοη- 

ΡοΓ ντϋ;!! ίΐιβ βχοβρίίοη οί ίΐιβ ίεινοπΓθΛ ίΐηβί." 

ίθ\ν -«γΙιο ίοηηά άννβΐΐϊη^δ ογ ίοοίί ιιρ § 3• ΐερα: ψκησαν και τά Ιερα καΐ τά 

ί1ιβΪΓ αΐϊοάθ -ννϊΐΐι ίΓΪβηάΒ, ίΐιβ βΓβ&ίοΓ ήρφα 17, ι. ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. 5ΐ— 53• 255 

£ εδύνατο. και πολλοί ες άναίοτχνντονς θηκαζ Ιτράττοντο 

σπάνει των €τητη^είων δια το σνχνονζ ηΒη νροτεθνάναι 

σφίσιν €771 ττνράς γαρ άΧλοτρίας φθάσ-αντες τους νησαντας 

οΐ μεν επίθεντε<ζ τον εαυτών νεκρον νφητττον, οί 8ε καωμενον 

άλλου άνωθεν επιβαλόντες ον φεροιεν άπτ^εσαν. 

Κ ΣιΙΙΙ. ττρωτόν τε ήρζε και ες ταλλα τ^ πόλει επΙ πΧεον 

' 3 ανομίας το νόσημα, ραον γαρ ετόλμα τις α πρότερον άπε- 

κρνπτετο μη καθ' ηΒονην ποιείν, άγχίστροφον την μετα- 

βοΧην ορώντες των τ εν^αιμόνων καΐ αιφνιδίως θνησκοντων 

\\ και των ονΒεν ττρότερον κεκτημένων ευθύς δε τα εκείνων 

>ί 3 εχόντων, ώστε τα;)(εία5 τάς επαυρεσεις καΐ προς το τερπνόν 

(Τ; -ηζίουν ποιεΐσθαι, εφήμερα τά τε οτΛί^αατα και τα χρήματα 

■^ 4 ομοίως ηγούμενοι, και το μεν προσταΧαιπωρειν τω δό^αζ^ι 

ί| καλώ ονδεις πρόθυμος ην, ά^ηΧον νομίζων ει πρΙν εττ* αΰτο 

(ί Ββ1ί]ι. Οαια Ρορρ. ξυνεταράχθησαν άβάΐ. -ηδύνατο Α.^. ΎόΙ^. βδι/ϊΌτο Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. 
! οιηη. Βθ. (αί θχ εϊίβηίϊο ]υ(Μοο). 

Ι § 5• ε'5 Τ. Ργο θήκαί Μβ,άτΐ^. τβχναί 80ΓΪΐ)βηάιιιη Βυδρΐοαίατ. νυραί Ν.Τ. ^. /. 

ί| νοσήσαντα^ Α.Ί. εαυτόν Ρ. (ίβδίθ Βγ. Ι&ο. Β&.). οί μέ'ν . . . οΐ δέ' Τ. νφηπτον 
! οοΓΓ. Ν. (ύ ιη. Γ. ροδί Ιϊί. οηιη (Ιαιηηο οΙι&Γίαβ). 

ΕΠΙ. ιτρΟή-ον τέ Ν. Τ. τ' 5λλο Ν. τά άλλα Τ. έιτιπλίον Τ.4.^. γυ1§, έπΙ 
τλ^ον Χ.ν.Γ.Η. Ροδί επιπλέον ροηϋ τη ιτόλίΐ Τ. 

§ 2. έτόλμα τί$ Ν. Α.^. Ύχύ§. έτό\μΜ τυΐιΐο Τ. απέκρυπτε τό ΟΟΓΓ. Ν. (ό ία. γ. 

ίαϋ τω), απέκρυπτε το Τ. απέκρυπτε τφ Γ.Η. Ώβ V. Ι&β. Αά. των εύδαι,μόνων 
ΟΟΓΓ. Ν. (τ' δΐιρΓ&δΟΓ. ιη. Γ.), αίφνηδίωί (δϊο) Ν. τακείνων νηΐ^. Βεΐίΐί. Ρορρο. 
τ'^ι,κείνων Λ.^. δβά τά εκείνων Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. ςαοά Γβροδίιϊ. 
ο 

§ 3• επαυρήσεα Τ. τρ Ν. τερπ•ε6ρ (δίϋ) Τ. 

§4- ί' Τ. "τωΐ νβΐ του ρΓ. Ρ." Βγ. {ί&ο. Β».). έΧθεΐν Τ. Α.Ι. νηΐβ. Έβίί. 
Ρορρ. δβά ίΧθη Ν. ελθτ] ν.Ρ. (" Βΐηβ ΐδίϋ 8α1)8β." Βη.) Η. " Οηϊ ηοη οΐΐδίαί 

οηήδδηιη άν εβά ςυοά ΐη νν. εΐ διαφθαρήσεται νίε ηβ^ίΐηάϊ ηοη ίηβεΐ; " Ρορρο. 

Οαί Γβδροηάεο ηιβ ηυΐίΐβηι ηοη ιηαΐβ 1ι&1)θΓβ πριν άν (πριν) οπηι οοη]ιιηοίϊγο βϋ&ηι ϊη 
αϊεηίβ είΐιίεηϋα ροδίίαπι (ΛΪά. αά άβ Ρ. Ιιβ§. § 2^^ Λιιη. €ήΙ.), δβά ηβ^αηάϊ ν'ιτη 

§5- Κ^ θήκαί οαηηοΐ 1)θ ίοΓοεά ΐηίο § 4• τψ δο|. καλφϊβ ^ονθΓηβάοίίΙιβρΓβ- 
'Ίαοάβδ οί 1)ΐΐΓΪα1," αναίσχυντους 1)7 8 ροδϊίίοηοοηίΗάηβΐίηΙΙίθοοηιρουηίΙ ν6Γΐ). 
1)θΜ 1)α1; ηοί πηρΓβοθάβηίεά β§ιΐΓβ οί " Το Ι^βδίοτνραϊηδ ηροη, ίο άβτοίβ ρβίηβ 
ερεβοΐι ΐβ 03Ϊ&€ΐΐΓθδίί03,1ΐ7 Ηρρίϊθά ίο Λθ ίο, Λτΐι&ί -νταδ ΙιβΜ ίο 1)β 1ιοηοιΐΓ&1)1β. " 

Ιατΐ&ΐ-ρΐίΐοβδ ϊηδΙβΕίΙ οί ίΐιβ ΙιητϊβΓδ. Οη ι. 53> ^ ^ ^^'^^ ^° βχρί&ϊηβά νι. 72, 3 

ίνϊπνρα.ί{\ΆΤ\οη5τ&Άάχΐ).%Β6βΑηη.€ι•α.) τ^ &\\τ} μελέττ] προσανα-γκάξ^οντες. νροσ- 

τα&γ \)β ΓΪ^Ιιί, αδ τδν εαυτών νεκρον ϋ]βΆτ\γ έχειν τον νουν {την "γνώμην) ΟΓ εΐηιρΐ7 

ηαβ&ηδ τόν έαυτοΰ ίκαστο$ νεκρον. 8θβ οη προσέχειν τινί 1)β1οη§3 ίο ίΐΐθ δ&ηιβ 

Ι. 14, 4• ί(ίϊοπι, &ηά προσσχεΐν τη -γη (ΗβΓοά. ιν. 

ΕΠΙ. ηρζε... ανομίας. 86Θ οη Ι. 144» ΐδ^ ούκ Ια τη 73 προσίσχειν) ιη&γ εβΓΤβ 

4. 88 & ΗίεταΙ ηδβ οί ίΐΐθ ρΓθροδϊίΐοη α3 

§ 3• έπανρέσεις ίδ 33 ηβηίΓδΙ α -«-ΟΓά οοηίΓδδίθΐΙ \ν^ίί1ι ίΐιβ ιη^ίαρίιοηΰαΐ πδβ ΐη 

&δ άποΧαύσει,ς, δο ίΗθΓθ 18 ηο ί^ιχίοΐο^^ ίΐιβ οίΙιβΓ ϊηδίαηοθδ. Ρορρο'δ '^ ρτορίβτ 

ϊη ίΐιβ &ά(ϋίϊοη οί καΐ προς τ6 τερπνόν. (ρΓορΓ. αρπά) ϊά, (ΐαοίΐ Ιιοηβδίαηι νΐάβ- 2 56 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ελθτ) Βυαφθαρησεταί' 6 τι δε τι^ύ) τ€ τ^δύ καΧ πανταχόθεν 
το €5 αυτό κερ^αλεον, τοΰτο καΐ καλόν καΐ χρησιμον κατέστη. 

5 θεών δε φόβος ύ) ανθρώπων νόμος ονδεις άπεΐργε, το μεν 
κρίνοντες εν όμοίω καΐ σεβειν καΧ μη εκ του πάντας οραν 
εν ϊσω άπολλυμενους, των δε αμαρτημάτων ουδείς ελπίζων 
μέχρι του Βίκην γενέσθαι βιούς αν την τιμωρίαν άντιΒουναι, 
πολύ δε μείζω την η^η κατεφηφισμενην σφών επικρεμασθη- 
ναι, ην πρΙν εμπεσεΐν εΙκος εΤί^αι του βίου τι άπολαυσαι. 

\ΛΎ. τοιούτω μεν πάθει οι Αθηναίοι περιπεσόντες 
επιεζοντο, ανθρώπων τε εν^ον θνησκόντων και γης εζω 

1 Βηουμενης. εν δε τω κακω οϊα εικός άνεμνησθησαν καΐ 
τούΒε του έπους, φάσκοντες οι πρεσβύτεροι πάλαι αδεσ^αι, 

ηξει Δωριακο5 ττόλεμοζ, και λοίμοζ α/χ' αντω. 

3 εγενετο μεν ούν ερις τοΙς άνθρώποις μη λοιμον ώνομάσθαι 

ίη688β ίη 6.Ζη\ον ίΐ ζιαφθ. ρβηηάβ &ίς[ΐΐθ ίη άμήχανον (άττορον) εκμαθην ςιιβιηνίβ 
ρο88β ΐηίβΠβ^βΓΘ. Αάάο ηβιαϊηί άαΙ)ϊιιπι ςυίη ροίϊηβ ^λ^?; ίη έ\θεΐν ςιΐίΐιη έλθίΐν 
ϊη ί\θ•τ} ΓαυΐαΙατΐ ίιιβήηί 1ίΙ)ΓαΓϋ. ΙίίκχιΐΘ ορίΐιηοηιηι Οοάϊοαιη αυοίοΓΪίαΙϊ οΙ»8θουία8 

Βηιη. δ η δέ Α.^. νηΐίτ. ■^δεί τι Α.^. -βδ^ι, τε νηΐβ. ηδτ) τι οογγ. Ν. (8,11;. η ίη. γ. 

ίαιί τ/δεί). ■^δί7 τέ Τ. ηδη τε Υ.Ε.Η. το 4ί αυτόν \\ι1§. το έί αυτό Ν. (ηοη τε ε'ϊ 
αυτό) Τ.Ρ.Η, οπιη. Ββ. Όβ V. ί&ο. Αά. 

§ 5- το μ^'*' Τ. του (ρο8ΐ; έκ) οιη. Τ. ίν ϊσω ορα,ν Ν.Υ. δίκψ ονα. Ν. &(1(1. Ν. 
ΐα&Γβ. ηι,Γ. Ρθ8ί του βίου, τΐ Ν.Τ. Α.^. νυΐβ. 

Είν. άίηο'ρ τέ Ν.Τ. 
6 ό 

§ 2. δωριακ Ν. \οιμ Ν. 

ο 

§ 3• ώνομάσθαι Α. ώνομάσθαι 1. δ' εττί Τ. ανοΊ. Ν.Τ. νρ Ν. 

ΓβίπΓ, ΐ3,1>0Γβ8 ίοΙβΓδ,Γθ " Ι οοηίβ88 Ι άο 8ΐ8θ, ί1ιΪ8 &8 ^νθΐ! α8 ο11ΐθΐ'8." Ρΐηά. Ρ^ΐΐι. 

ηοί τιηάθΓδίαηίΙ. έπιταλαιττωρεΐν ι. 123, ι IV. 277 τώ»» δ' Όμηρου καΐ τόδε συνθέμενοί 

άοββ ηοί Ιιοΐρ ουΓ ρ^βδα^θ αί α11. Ι ρήμα π6ρσυν\ " Οί ΗοπιβΓ'8 δα^ίη^β 

βοοβρί ί1ιβΓ6 ίΙΐΘ βοΐιοΐίβ,δΐ'δ βχρίαηαΐΐοη ίοΓ^βΙ; ηοί αηγ 1)ΐιΙ ίΐιϊβ ίοο ροη<1βι• ονβΓ 

ιτροσθεΐναι (ηιΟΓβ βχΕοίΙγ προστιθέναι) αηά Ιΐθβά." Ογ καϊ πιαγ Ιιανβ ΓβίβΓβηοβ 

τοΪ5 χόΐΌίϊ. τ6...κ€ρ8α\έον 18 ηοί]ιίη§ ίο καΐ του λακ. χρ. § 5 Οϋ *1ΐθ ρΓΪηοΐρΙβ 

βΐ86 1»ΐΐί 8, ν&ήαίϊοη ίοΓ δ τι κερδαλ^ον ηαβηίϊοηβά οη ι. 58, ι. ΤΙιθ άίδίαηοβ 

{εστί). 8ο ηο οίϊβηοθ ηβθά 1)β ίαΐίβη 1)θί•ννββη ίΐιβ ραΓίΐοΙεβ 18 ταίΙΐθΓ ίη ίανοατ 

αί ίΐΐθ ατΙΊοΙβ. οί ίΐιβ ίοπηβΓ βχρίαη&ίΐοη. 

§ 5. κρίνοντες. Α βίΐΠ 1)θ1(1θΓ αηα- § 3• ?ρ« μη ώνομάσθαι: 8ορ1ι. Οθά, 

οοΐαίΐιοη Ϊ8 ίοηηοΐ ίη ιν. ιο8, 4 ι^ο-^ 'ί'^Ρ ^οΐ- 3^7 "'/'''' Μ^" Ύ^Ρ αύτοΐί ην €ρι$ 

άδεια εφαίνετο αύτοΐί έψευσμένοΐί μέν... Κρέοντί τε \ θρόνουί έασθαι μηδέ χραΐ- 

τό δέ ιτλέον κρίνοντες... είωθότε$ οί άνθρω- ««εσ^αί ττόλιν, ννΙιΟΓθ Ι άο ιη&ΓνθΙ ίΐι&ί 

ΊΓοι. κατεψηφισμενην, αδ Ρορρο δίΐ^δ, Ειΐά. Ιιανβ αοοβρΙβΛ ίΐιβ οοηΐβοίιΐΓβ (ρω$, 

1)β1οη§8 ίο ίΐιβ ηβαΓβΓ -ννοΓά τιμωρίαν, ίοΓ^βίίηΙ αρρΕΓβηίΙ^ οί Ηθδίοά'Β ΟρβΓ. 

ίΐαοη^ΐι δίκην κατεψηφισμενην ίη ίΐδθΐί II... 24, »η(1 80 ονβΓδβείη^ ίΐιβ ηιαΛβά 

οοηί,αίηδ ηοίΐιίη^ οΙ)]θθίίοηίΐΙ)1β. οοηίΓΗδΙ 1>βί\νββη ίρΐί ά-^αθη &ηά ίρι% 

ΙΛΝ. § 2. καΧ τοΰδί " ί1ιί8 νβΓδθ κακή 37^. (8ο]ιη6ί(ΐ6\νπι αίοηβ η8ΐιίΐ7 ΞΤΓΓΡΑΦΗ2: Β. II. 53—55- 257 

Ιν τω €7Γ€ΐ υτΓΟ των παΚαιων άλλα λι/χόν, ει/ίκησε δε έττΐ 
του τταρόιΠΌς εΐκότως λοιμον είρησθαυ' οΐ γαρ άνθρωποι 

4 προς ά €πα(Γχον την μνήμην Ιττοιονντο. ην δε γε οΧμαι 
ττοτε άλλος πόλεμος καταλάβη Αωρίκος τονΒε ύστερος καΐ 

5 ζνμβη γενέσθαι λίμόν, κατά το είκος όντως άσονταί. μνήμη 
δε εγενετο καΧ του ΑακεΒαίμονίων χρηστηρίου τοις εΐ^όσιν, 
οτε επερωτωσυν αύτοΐς τον θεον εΐ χρή πολεμεΐν άνείλε κατά 
κράτος ποΚεμουσι νίκην εσεσθαυ, και αύτος εφη ζνλλη^εσ- 

6 ^αι. περί μεν ούν του χρηστηρίον τά γιγνόμενα είκαζον 

7 όμοια είναι, εσβεβληκότων δε των ΤΙεΧοποννησίων η νόσος 
ηρξατο ευθύς• και ες μεν Ώελοπόννησον ουκ εσηλθεν, ο τι 
άξιον καΐ ειπείν, επενείματο δε \\.θηνας μεν μάλιστα, έπειτα 

8 δε και των άλλων χωρίων τά πολυανθρωπότατα' ταύτα μεν 
τά κατά την νόσον γενόμενα. 

ίιΎ. οι δε ΤΙελοποννησιοι εττειδτ} ετεμον το πεδίον, 

παρηλθον ες την Τίάραλον γην καλουμένην μέχρι Ααυρίου 

ί ου τά άργύρεια μέταλλα έστιν ^ Αθηναίοις. και πρώτον μεν 

ετεμον ταύτην η προς ΤΙελοπόννησον ορα, έπειτα δε την προς 

η 

§ 4• οΤμαί τΓοτε Ν. Α.^. Βθΐϋί. οΐμΛί νοτί Τ. νη1§. Ρορρ. καταλάβοι Τ. ΒπρΓαεοΓ. 
πι. β&ά. τοΰδβ »(! ΐίκόί οιη. Ν. &ά(1Ν. τη&ΐζ. πι. γ. τοΰδ' Τ. 

§ 5- τοΐ$ ('ώόσιν &ά χρηστηρίον οτη. Τ. κατακράτοί Ν. Α.^. 

§6. ΑηΙθ τά γΐ'γνόμίΐ'α &Μ. καΐ Τ. είκα^οί'Ν.Τ.Ρ. ρ1. οηιη. Ββ. Α.^. ναΐξ. 
ϋκα^ον Ι Οοά. δβίΐυΐοΓαπι, Βεΐίΐί. Ρορρ. Ιπ νι. 92, 4 ^ίκα^ορ Ν. Ιη 1ιί3 ΓβΙ)ΐΐ8 ηΐίΐΐο 
όοάά. &πο1οη1:&ίϊ ο1)8θς[ϊΐΐ. ομοΐα ΒθΜι. 

§ 7- ίπΝ.^.^. δ, τι Τ. τιιΐ2. καΐ ί^ιον Ά^. ναΐ^. άί^ων καΐ Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. ρ1. 
0ΠΠ1. Βθ. τά (ίΐηίβ κατά) οπι. Ν. 

1<ν. τταραΚοτ/ον καΧονμίνην Τ. νάραΚον ΟΟΓΓ. Ν. (αάά. &οο. \ον ρθ8ΐ; Ηί. 4 νεί 5 
Ιϋί. 03ρ. πι. Γ. ίαίί ορ. παράλιορ νβΐ παραλίαν ηί 56, ι θί 3)• ΡοδΙ Χανρίου, αάά. 
δρουί V. Ν. πίΕΓ^. πι. γ. Δ.^. \χύ§. Β,ηΙβ ΒαπβΓ. δρουί οτη. Τ.Ρ.Η. οηιη. Βθ. 
λουρβ/ου Τ. λουριού ρΓ. Ν. λαυρίίου ΟΟΓγ. Ν. άρ-γνρια ρΓ. Ν. άρ-γύρ(ΐα οογγ. Ν. (Ιη 
αίτοςηβ νοο&1)α1ο ι ίπ <( χηαίΒνϊί ηι. γ.). άρ>υρια 2 Ββ. μέταλλα εστίν Α. Ββ\±. Ρορρ. 
μέταλλα εσην {&ϊο) ^. μέταλλα έστιν ίί. γχιΐζ. μέταλλα ίστιν Τ. Ε§ο Γβροδαΐ, η&πι 
ίστιν Ιήβ τϊοβ οορηίαβ ηοη ίπη^ϋητ. 

§ 2. ^ Ν.Τ.Ρ. (ίθβίβ Βγ. ίΕΟ. Β&.). ^ ηπΐΐβ β* αΙίβΓ Ββ. Ββΐίΐί. Ρορρ. Οοπ- 
3θθθΓ&ί ϋοΙ)Γ. Υΐάθ ηβ ίπ ΗβΓοά. ιν. 3 ν^ερ έστΙ με•)ίστη Γθροπθηάπιη εΐΐ; ^περ. 

1»1ίβ8 ίΐιβ ρ&53&5β). Τΐιβ ρ1&7 ηροη Ιόν το ττυρ έπενέμετο το Αστυ άπαν 

λοί/ιοϊ &πά λί/ΛΟ$ 8ΘΘΠ18 Ιο (Ιβί,γ ίΓαπεΙ»- (άβρα$οί, άβραίοβηάο αύειιτη^τβ 8ο]ι\?. 

Ιίοη. ένίκησε..."α η&ίπΓ&Πν ρΓβν&ϊΙ- ίβχ.). 

<}ά &1 ίΐιβ ρΓβ8βη1; Ιϊπΐθ ίΐιαί λοιμοί \ί&3 I^V. § 2. " Τΐιβ ρ&ιΐ ίπ \ν1ιίο1ι ϋ 

•ηίβά." 1οοΐ£8 Ιο" )( ίΙΐΘ β»8ΐβΓη είάβ οί ίΐιίδ 

§5• Ι. χ 1 8, 4• άκττ) οί Αίίίοίΐ, τνΐιίοΐι ίβΓπιίπβίθά ίπ 

§ 7• έττενείματο: κατέφα-γε 8ο1ιο1. Ηβ- -^ουνοί Σουνιακοί (ΗβΓοά. IV. 99)1 Ιοοίίίπβ 

Γοά. τ. ΙΟΙ αντίκα άτ' οϊκίηί έί οίκίην ίο ΕιιΙιθθ& &ηά Απώτηβ. 258 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

3 Ευβοίάν τε καΐ "ΑνΒρον τετραμμενην. ΐίερίκλης Βε στρα- 
τηγός ων καΐ τότε περί μεν τον μη εττεζιεναι τους ^Αθηναίους 
την αντην γνωμην είχεν ωσττερ καΐ εν τη ττροτερα εσβολη. 

ΐανί. ετι δ' αντων εν τω πεΒίω όντων, πριν ες την 
παραΧίαν γην εΚ,θεΖν, εκατόν νέων επίπλουν τη ΤΙεΧοποννησω 

α παρεσκενάζετο, καΧ επειδή έτοιμα ην άνηγετο. ηγε δε επι 
των νέων οπλίτας Αθηναίων τετρακισχ^ιΧίονς, καΐ Ιππέας 
τριακοσίονς εν νανσίν ίππαγωγοΐς πρώτον τότε εκ των ττα- 
λαιώι/ νέων ποιηθείσαις• ξυνεστρατεύοντο δε και ΧΓοι, κα\ 

3 Αεσβιοι πεντήκοντα νανσίν. οτε δε άνηγετο ή στρατιά 
αντη Αθηναίων, ΐΙεΧοποννησίονς κατελιπον της ^Αττικής 

4 οντάς εν τη παραλία. άφικόμενοι δε ες Έπίδαυρον της 
ΐίελοποννήσον ετεμον της γης την πολλην, και προς την 

Ί)ο\)τ. τ-^τΓΐρ, Ββά ίθΓΠΐ8, ιηίηΐΐΒ Ιοηΐο& ίη ο&ρ. ΐ2ο υϋίιΐΓ ατιοίοΓ, ταύτψ την 
όδόν τίτΓΐρ (ϊρηταί. 

§ 3• Ροδί ων, &Μ. των α^τ^ΐ'αίωϊ' Ν.Υ, καΐ }ι&\>. Ν. ίοΓί. Υ. (Υϋ. Αά. Υοΐ. 
Π. ρ. 444 Εά. Ι.), /χή (απίβ έπφέναι) οτα. Τ. ρΓ. Ν. εαρΓαδΟΓ. οογγ. Ν. πα. γ. ύσβοΚ-η 
Ν.ν. {Υϊά. II. 444 Εά. ι.). 

Ι^νΐ. έτοΐμα. Ββΐίΐί. 

ν 

§ 2. ■^γε δέ Ν.ν.Η. Ρορρ. ■^γε δ' Α.^. νιι1§. Ββΐίΐί. η^ΐ καΐ Τ, ίνανσΐν Τ. 
ΒπρΓ&δΟΓ. ηι. β&Λ. ύτταγωγο'ί Τ. νεών οτα. Τ. [νεώι>] \νΛζ. 

§ 4• " έττίδαμνον Τ. γ/), έϊ ΐιτίδαυρον ΏΐΆτζ. Τ. ΗΙογιβ ιαίηΐΐίίθΓΪΙ)ΐΐ8, Ββά ιη. 

ΕΥΙ. έτοιμα. 8βθ οη ι. 7• Αΐ'οΙιϊάΕΐηιΐδ ι. 8ο, 4 οΰτε έτοιμων ^κ των 

§ 2. νρωτον τότε Ϊ3 ρΓοΙοαΙ)!^ ■ννΐ1;1ι Ιδίων φέρομεν. ΝοΓ άο Ι ϊηίθΓ ίΓΟίη 

ϋηοαβ ίο 1)β ΙίιηίΙθΛ ίο ίΐιβ Ρβίορ. \ναΓ. ϋβιη. Μίά. ρ. 566 § ι6ι ε-γένοντο εΐί 

Έοτ, Ά3 Ιααδ 1)θΘη ιβταΆτΊίβά, ΙιΟΓβθ-ίΓίϋΐβ- Εϋβοιαν επίδόσεί! τταρ' ΰμΐν πρωται., ίΙχΆί 

ροΓί3 οη,ηηοί Ια&γβ 1)θβη ηηΐίηο-κ'η ίη ειηδόσει$ (νοΙαηί&Γ^ οοηίΓΛυϋοπδ ο£ 

β3,ΓΐΐθΓ ίϊιηβΒ, αηά ίη ίαοί Άΐβ ηιβηίίοηβοί ίήΓθΐηβΒ ίοΓ ίΐιβ 8ί£ΐίβ-86ΓνίθΘ ηιαάθ Ι)^ 

ίη ΙιίδίοΓ^. 8ο Ι υηάβΓδίαηά τότε πρω- Υί'β&ΐίΐι^ ριι1)1ίο-8ρίΓίίβά οίΐίζβηβ) Ιι&β. ηο 

τον III. 19) Γ • ΡοΓ ίί ί3 αΐηιοβί ίηοοη- βχίδίβηοθ 1)βίθΓθ ίΐιίδ βχρβίΐίίίοη ίηίο 

οβίναίιΐθ ίΐιαί ίΙΐθΓβ ηβνβΓ 1ΐ£ΐ(1 1)ββη α Ευ1)θθίΐ. "λΥβ Ιιανο ΙιαοΓ ίΙΐΓββ βχ^ιη- 

ρΓορβΓί}'-ί£ΐχ Ιβνίβά 1)6ίθΓθ ίΚθ γβΆΤ 428, ρΐβδ ίη οιιγ άαγβ οί επιδόσεΐί, ήϊδί ίοΓ 

ϊϊιοηφΒοββΏιΡηΜ.Εΰοη.Βοοίιν.Ηβοί. Εηΐ30θ3,, δβοοηάΐ^ ίοΓ ΟΙ^ηίΙηΐΒ, ίΐιίτάΐ^ 

ι.νο1.ιι.ρ.228, ΤΓ&ηβΙ.Εά. ι.8θίηΐίΐ§.ίηθ8, ίοΓ οαΓ ριββθηί ίίιηβΒ" δθβηΐδ ίο §ίνθ 

ηοΓ άο Ι ίΐιίηΐί χνίίΐι Τίίίηιαηη ((χηοίβΛ ί^ΐήγ ίΐιβ ΒβηΒβ οί ίΐιβ ραββίΐββ. Ιη 

\)γ ίΐιβ ίΓαηδΙαίοΓδ) ίΐιαί Τΐι. ηίθαηδ ίαοί Ι βθθ ίη ιν. ιι, 4 τού$ ξυμμάχουί μ^ι 

ίϊιβ αιηοηηί 1)βίθΓβ οοΐΐβοίβά Ιιαά ηβνβΓ άποκνησαι άντΙ με-γάλων εΰερ-γεσιων τάί 

\}ββη 80 βτβαί αδ 2θθ ίαίβηίδ. ("ννοιιΐά "ανί τοΓϊ Αακεδαιμονίοίί εν τφ παρόντι 

εηοί οη ίΐιαί εαρροδίίίοη τότε ιτρωτον εττιδοΰναί α άίδίίηοί β,Πηδίοη ίο ίΐΐθ 

Ιι&νβ ίοΥΙο\Ύ6ά έσφοράν?) έσφοραΐ ηιυδί εττ/δοσίί," νοίηηίαΐ'ίΐγ ΓβηάβΓ ίο ίΐΐθ Ι^αο, 

1ΐ8,νβ ρρβ-βχίδίβα αηά ίΐιβίι ρΓβ-βχίδίβηοβ ΐΐΐθ δαοήίίοβ οί ίΙιβίΓ δΐιίρδ." 
ίΒ οΙθίΐΓΐγ 8ΐιο•ίνη ίη ίΐιβ δρββοΐι οί § 4• Τΐιβ νίΐηοπΒ τβη,άίη^ οί Ν. αηά Υ. 

ΡβήοΙβΒ \ν1ιίο1ι οαπδβά ίΐιβ ίηίθΓτηρίίοη Ι Βΐιοπία ιβηάβΓ " ιηϋ,Μη^ αη ίηροαά 

οί ίιίθηάΐ^ ΓβΙαίίοηΒ \ν'ίί1ι Αίΐιβηβ {ταίά, ταζζία) ίηίο ίΐΐθ Ι&ηά \)βΆήηζ 

Ι. 141, 4. ίΐιι<1 110 1633 οΙβ&Γΐ^ ίη ίΐι&ί οί "Ροη (ίη ίΐιβ άίτβοίίοη οί) ίΐαβ οίί}'." ΞΤΓΓΡΑΦΗ2 Β. II. 55—57- 259 

ΤΓολιν προσβαλόντ€<ς ες ελττιδα μεν ήλθον τον ελειν, ον μέντοι 

5 προεχωρησβ γε. άναγαγόμενοι δε εκ της 'Εττιδανρου ετεμον 
τηρ τε Ύροιζηνίύα γην και ττ}^ Άλκίδα και την ^Ερμιονί^α' 
Ιστι δε πάντα ταντα επίθαλάσΌΊα της ΐίελοποννήσον. 

6 αραντες δε άττ' αντων άφίκοντο ες Πρασιάς ττ^ς Αακωνικης 
πόλισμα ετηθαλάσσι,ον, και τι^^ τ^ 7^5 ετεμον και αΰτο το 

7 πόλίσμα είλον και επόρθησαν. ταντα δε ττονησαντες επ 

8 οΓκου άνεχωρησαν. τονς δε Πελοττοι/ΐ'τ^σ-ίους οΰκετι κατε- 
λαβον εν ΤΎ) Αττική οντάς άλλ' άνακεχωρη κότας. 

Ι^ νΙΙ. όσον δε -χρόνον οϊ τε ΐΙεΚοποννησυου ήσαν εν 
τ^ γτ) τη Αθηναίων και οΐ \\θηναΐοι εστράτενον εττί των 
νέων, ή νόσος εν τε τη στρατιά τονς Άθηναίονς έφθειρε και 
εν τη ττόλει, ώστε και ελέχθη τονς ΤΙελοττοννησίονς Βείσαντας 
το νόσημα, ως εττννθάνοντο των αυτομόλων ότι εν τη ττόλει 
ειτ; και θάπτοντας άμα ησθάνοντο, θάσσον εκ της γης εξελ- 
« θείν. τη δε εσβολη ταύτη πλείστον τε -χρόνον ένεμειναν και 

6 
θαά. νρ Ν. Μοχ ηοίαΙ)ϊ1θπι ταΓκίΕίβηι ρι•&6ΐ)θη1; Ν.Υ. ϊσβαλόντεί ρτο προσβα.\6ντεί. 
νϊάβ ηθ, οοΠ. ιτ. 2 5, 8 ττροϊ τήν νολιν έσίβαΧλον, βί νιιι. β^» 2 ΐσβολην ττοιησά- 
μαΌ$ Τ3 πόλΐΐ, ΥβΓβιη Εηοίοήδ ηι&ηϊΐιη ΓθρΓΕβδβηίβί Ιιεθο Ιβοϋο. 

§ 6. Ροδί ΐτΐβον αάά. Τ. μέροί τΙ. 

ΕΥΙΙ. &σονδέτ€^.τ.Ύ. (Λ-ϊ(1. ιι. 444 Εά. ι.) Ε. (ίββίβ Βγ. ί»ο. Β».) Η. οϊ τε 
τΓΐΚοτΓοννησκΗ. Λ.^. τπΐ». Βθ]ί]ί. τε οπι. Ν.Τ.Υ.Ρ. (Ιβδίβ Βγ. ϊ&ϋ. Βα.) Η. &1ϊί, Ρορρ. 
ΡύΙαίΙ ΪΓΓερβΓβ βιιΐ; βχοϊάβΓβ Βπίβ χε. Ηβώ(1 8€Ϊο &η 80ΓΪΐ)βη<1τιιιι εΐί 6σον τ ε 
■χβόνον οι ττελ. ϋβ τε δίίθρΘ ροβϊίο ιιΙ)ί δέ θχΐ)0?+ίΐΙ»Ε8 οοηδίϋβ 8Ϊ3 Ρορρ. &ά ι. 17, ι. 
των αθηναίων Χ. Τ. Α. -Ι. γπ1§. ϋβ Ρ. ί&ο. Βγ. Β&. τ^ ά^ΐίΐ'αίωΐ' Η. έΜγχ,θη Τ. 

§ 2. τΓλΐΐστον τέ Ν. Τ. ίνέμαναν Ν.Ρ. (ίοτί. Υ.Η.) ^.7. τα1§. Ρορρ. ΐνέμΐΐν€Ρ 
ρτ. Ν. (νέμΐΐναν ΟΟΓΓ. Ν. ΠΙ. 軣ΐ. Ρορρο. ίμςιναν οπιη 8θ(ΐπϊ. 1ϊΙ)γ. Βεϋ. 

§ 6. Τΐιο Αίΐιβιιΐαιι Πρασίαΐ ιηεηίίοηθά ϊη ϋ3 Ιοο&Ι ίΓ&άίιΐοη3 Ιιβοοιηβ 8 ρΐαοβ 

ΐη τπι. 95> ί πΐΐΐδί &ί ρΓθδβηί Ιι&νβ οί οοηείάβΓΗΐιΙθ εϊ^ηίβο&ηοβ ίη Ιΐιβ 

Ββεη ^ιιο\πι οηΐ;• ίο ϋβ ϊιι1ΐΕΐ)ϊ1;Εηί8 Εηά ίίηΐθ οί ίΐιβ ίΓανβΠβΓ Ρ&αδίΐια83 (ι. 

ίιηιηβ(Ηα1;θ ηβΐ^ΙιΙίοαΓδ. Οίΐιειτνϊδβ ίΙΐΘ 31» '^)• Ββδΐάβδ Ιΐιβ ίβιηρίΘ οί ΑροΠο, 

ΐο^β οί Ατίδίορίΐίοιεβ Ρεχ 242 — 245 ϊ* δίχοντεά ίο νϊδίίοΓβ ϋβ ίοιηΐ) οί οηβ 

νΚεΓβ "Ιίβεΐ:" ϊδ ίο ίοπη ρ&Γΐ οί οί ίίδ Μη§3 ΕΓ^είοίΙιοη, \ϊ•1ιο (ϋβά ίΙιεΓβ 

\Υεγ'8 8&1ιηα^αηά7 •ντοα1(1 Ιιατε 1)8εη Άίίβτ Μδ ΓεΙτιτη ίΓοιη Βείοδ ίο -ννΐηοΐι 

ροϊηίΐεδδ. ΜϋϊίίΐΓ^ ο&ιηρΕΪ^δ 1>ήΏ.§ ίο 1ιοΐ7 ϊβΙλικΙ 1ιβ ΙΐΗά οοηάηοίβά ίΐιβ ΤΙιε- 

1ί§1ιί &η(1 οοο&3Ϊοηα1ΐ7 §ϊνβ πηιηοΓί&Ι ογΪ3. Ιί ίοΐά ίΐιβ Ιε^βηά ηηίαιολνιι ίο 

ίβηιε ίο βροίδ ΙιΐίΙιεΓίο ηιι1ίηο\πι. Τΐιε ΗεΓοάοίαβ (ιτ. 33) '^ΐι^*• ΐ* '^^3 ίΐιε ΐΒδί 

βεΐά οί "νναίειίαο οεΓί3Ϊιιΐ7 11»^ι 1)6εη δί»Ιϊοη αί -π-ΐιΐοΐι ίΐιε ΗτρεΛοΓεαη ΡεΓ- 

Γίάάεη ονβΓ 1)7 ϋΕΓΐΙ>0Γ0Π§1ι, -νϊΓΐιο 8Ε\ν ρΐιετβθδ ίοηοΐιεά 1)οίθΓβ ίΐιε^ ΓβΕο1ιε(1 

ϋδ βΐηεδδ Ε3 α ΙίΕίίΙε-δϊίβ άπα ντοπΙά Βείοδ \τΐί1ι Ιΐιβ 830Γβ<1 οββπχΐβδ \νΓ&ρί 

Ιιατε ίΐηίίοίρ&ίεά ίΐιβ τεριιίΕίίοη ίί 1ιε3 αρ ιη \ν1ιεΕίεη δίΓα^ν^. 
θΕτηεά 1)7 υρ^τΕΓοΙβ οί γοο 7εΕΓ3 1)ΐι1; Ι^ΥΠ. έφθειρε ίπιρεν/εοΐ; " -κΈδ -ντΕδί- 

ίοΓ Βηίοΐι ϊεΕΐοπδ7 ογ ϊηοΕρΕοίί^, ^εί ίη^." 8εβ οη ι. 2. 4• δε/σοίτεί "ίτοηι 

^Ηο 1)είθΓθ 1 866 ΙΐΕά βτεΓ ΙιθεγοΙ οί ίεΕΤ οί οΕίοΜη^." 
3&ίΙο\\-Ε? Τΐΐθ ΑίΙΐο άειηβ αί ΙεΕδί 1ΐ£ΐ<1 §2. Τΐιβ βΙιΟΓίεεΙ εσ/3ολ^ \ΐ&8 βββεη 200 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

την γην πασαν ζτεμον ημέρας γαρ τεσσαράκοντα μαΚιστα 
έν τη γη τη ^Αττική βγβνοντο. 

υνΐΊ.Ϊ. τον δ' αύτου θβρονζ "Αγνών 6 Νυκίου καΐ Κλβό- 
ΤΓομπος 6 Κλεινίου ζυστράτηγοι οντες ΤίερίκΧβονς, Χαβόντες 
την στρατίαν ηττερ εκείνος εχρησατο, εστράτενσαν εύθνς επΙ 
Χαλκιδεας τους επΙ Θράκης καΐ Ποτίδαιαν ετί ποΧωρκου- 
μενην, άφικόμενοι δε μηγανάς τε τη Ποτίδαια ττροσεφερον 

2 καΧ παντί τρόπω επεφωντο εΧεϊν. ττρονγωρει δε αντοίς οντε 
η αίρεσις της ττόΧεως οντε τάΧΧα της τταρασκενης άζίως' 
επιγενόμενη γαρ η νόσος εντανθα δτ) πάνν επίεσε τονς 
^ Αθηναίονς, φθείρονσα την στρατίαν ώστε καΧ τονς προτε- 
ρονς στρατιωτας νοσησαι των * Αθηναίων άπο της ζνν "Αγ- 

3 νωνι στρατιάς εν τω προ τον χρόνω υγιαίνοντας. Φορμίων 
δε καΐ οι εξακόσιοι καΐ φίλιοι ονκετι ήσαν περί Χαλκιδεας. 

4 ό μεν ονν "Αγνών ταΐς ϊ^αυο'ίΐ' άνεχώρησεν ες τας Ά^τ^νας, 
άπο τετρακισγιΧίων οπΧιτων χιΧίονς καΐ πεντήκοντα τη 
νόσω άποΧεσας εν τεσσαράκοντα μάΧιστα ήμεραις' οΐ δε 
πρότεροι στρατιωται κατά -χωράν μένοντες εποΧιόρκονν την 
ΤΙοτί^αιαν. 

ΣίΙΧ. μετά δε την Βεντεραν εσβοΧήν των ΐΙεΧοποννη- 
σίων οι * Αθηναίοι, ως ή τε γη αντων ετετμητο το Βεντερον 

ν 
ΙιΎΊΙΙ. ά-γων ΟΟΓΓ. Ν. (ρ ΒτίρίΒ,ΒΟΤ. χα. Γ.), ά-γνων Τ. Α^νων Α^. νυΐ^. χαλκι- 
δέαί Ιιίο (θ* ΐηίΓίΐ) Ν. 

§ 2. προυχώρΐΐ Ν. Ββΐ^ΐ::. προύχώρ€ΐΤ. τ'άλλα Ν. Τ. άξίωϊ Ν. ά^ίουΥ. πάνυ οτη. 

ν 
Ρ. (Ιβείθ Βγ. ί&ο. Βα.) οιη. Ν. 8ΐιρΓίΐ80Γ. ηι. γ.), σύν ά-γωνι οογγ. Ν. {ν βαρΓΕβΟΓ. ιη.Γ.), 
σύν ^ί^ι'ωνι Τ. σύν V. Ρ. (ίββίβ Βγ. ίαο. Βά.) Η. ξύν Α-γνωνι Α.^. ταΐ^. προτού 
Α. Ι. νιιΐβ. πρί> του Ν.Τ.Υ.Η. άβ Ρ. ίαο. Βγ. Β». 
ν 
% 4- άγωί» Ν. (βυρΓαεοΓ. πι. γ.). &•^νων Τ. Α^νων Α. Ι. γπίβ. χι\ίου$ οιη. Τ. 
καταχώραν Τ. Α. 7. 

ΙιΙΧ. ητεΰοιτ. Ν. (τε ιη.Γ. νβΐ. ιηβηά. οΐιατί.). τοδΐύτβρον 'Ν.Α.Ι. νηΐ^. τό δεύ- 
ό 
τ€ρον Τ.ν.Η, ίν, β,ηίθ αΙτΙα, οιη. Τ. πρ Ν. 

άα^'β ίη 4^5 ΐ'^'• 6, 2. ΤΙιθ ανβΓα^θ ιΐ2 πάσαί προσφέροντε μηχανάί. 

ίΐηΐθ •νν&8 ρΓθΙ)8,1)ΐ7 & ιηοηίΐι. ϊσβολ-^ Ι §3. Κιοπηϊο'β ηιΪ88ίοηΪ8 ηιβηίίοηβά 

1)β1ϊβνθ (1βρβηά8 υροη ΐΐΐθ ρΓβροδίίϊοη ι. 64, 3• Νοίβ ίΐιβ άΐίίθΓθηΙ; ΟΓάβΓ οί ίΐΐθ 

ΐη ίΙΐΘ οοπιροηηςί βνέμειναν, ίΐιοιι^ΐι ΐκείντ] ηηηιβΓ&Ιθ ΐη Ιΐιίβ &ηά § 4. ι. ίο, 4 

Τ77 έσβολ^ \\αΐιο-αί & ρΓβροδΐΙΐοη ντβΐι&νθ χιλίων καΐ διακοσίων, \)\ιί είκοσι καΧ εκατόν. 

ΙιαΛ 2θ, Ι. 8βθ οη ι. 2<), τ. 

ΙιΥΙΙΙ. προσέφΐρον. ΜοΓβ ιΐδΐι&Ι προσ- ΙιΙΧ. Τΐιβ οηιίδδϊοη ίη Τ. οί ίν ΐβ 

η^ον. Βαΐ 80 ΗβΓοά. νι. 1 8 παντοία$ ηοϋθθαΙ)1β, 1)ΐιί αίτίφ ίχειν τινά ο&η ηο 

^ϋτίχαί/άί προσφέροντΐί, ΕιΐΓ. Ιρίι. ΤίΐιΐΓ. πιοιβ 1)θ 1186(1 ίοι έν αΐτίφ (δι' αΐτίαί ΞΤΓΓΡΑΦΗ3 Β. II. 57 — 6ο. 26 1 

καΐ ή νόσος έπεκει,το αίμα καΐ 6 πόλεμος, ηϊΧοίωντο τάς 

γνώμας, καΧ τον μεν Περικλεα έν αιτία ενχον ως ττεισαντα 

σφάς πολζμζίν καΐ δι' €κεΐνον ταϊς ζνμφοραΐς περι,πεπτωκότβς, 

1 προς δε τους ΑακεΒαιμονίονς ωρμηντο ζνγχωρζίν. καΐ πρέσ- 

3 βεις τινας πεμφαντες ώς αντονς άπρακτοι έγενοντο. παντα- 
■χόθεν τ€ ΤΎ] γνωμιι άποροι καθεστώτες ενεκειντο τω ΤΙερικλεϊ. 

4 ό δε όρων αυτούς προς τά παρόντα -χαλεπαίνοντας και πάρτα 
ποιονντας άπερ αυτός ήλπιζε, ζυΧλογον ποιησας {ετι δ* εοτ- 
τρατηγει) εβούλετο θαρσυναί τε καΧ άπαγαγώι^ το όργιζρ- 
μενον της γνώμης προς το ηπιώτερον και αΖεεστερον κατα- 

5 στησαι. παρελθών Βε ελεξε τοιάΒε. 

ίίΧ.. " Και προσ^εχομένω μοι τά της οργής νμων ες 
" €/χ€ γεγενηται {αισθάνομαι γάρ τάς αιτίας), και εκκλησίαν 
" τούτου ένεκα ^νηγαγον όπως ύπομνησω και μεμ\\ίωμαι ει 

§ 1. τρΐσβΐΐαί Τ. 

§ 3• Ίτανταχύθΐν τΐ Ν. Τ, 

ο 

§4• ο δέ' Τ. τρ Τ. θαρσυροί τί ΟΟΓΤ. Ν. (&00. δηρΓ. υ τα. Γ. ίηϋ θαρ<τύναί τί). 
θαρσΰνοΛ τέ Τ. 

§ ς. καΐ ναρΐΧθών νιι1§. ιταρΐΧθύρ Α.Ι. ταρ^λθώρ δί Ν.Τ.Υ.Η. άβ Ρ. ί&ο. 
Βγ. Β&. 

ΙιΧ. δημϊτγορία Ν. ιαΕΓ§. ΠΙ. βδά. ΰημψ/ορία χερικλέονί τρ6ί άθηναίονί Τ. ΐηαΓ§. 

α 

β' β 

Ιϊϋ. ιηϊη. ?ί μ€ Α^. γπΐ^. βί» ίμ^ Ν.Υ. ί$ ^μέ Τ.Η. άβ Γ. 1:30. Βγ. Ββ. ίί-ίκα 

6ο, 4) ίΐι&η 6ρ^^ ίχΐΐν 8, 7» 'ηΊιίοΙι 1ι&3 ΐιηρο$$ΐΙΐ€ 88 Ι.3•8. άβ ΟΛβΙ Ειτ&ίοδίΐι. 

1)β6η ΓβΙ&ϊηθ(1 δϊιαρΐ7 Ι^θοβπδβ ηο αβιίώα. § 2ΐ ρ. 93 δί. = 24 Β• ότωϊ τοίτυν ταΰτα 

ϋΟΓΓβοΰοη 1ΐ£ΐ3 1)66η δπ^σβδίβά. μτ/δεϊ; άρθρώτωρ ιτίύσηται^ ΟΓ €οηνβ]β 

§ 4• το ό/)γ. τήί -γνώμης. €ρ. τ^ϊ α άίββτεηΐ τη^αηΐηρ, β3 Τΐι. νιπ. 4 

γώμιρ τό θυμούμΐνορ VII. 68, ι. δίοσκοτοΰκτεί δτω» /χι} σ^ί" άτοίττή- 

I^X. κοί... κοϊ οοΓΓθΒροηίΙ. " 4« Ι σωρται. Τΐιοπ^ΐι Ι 5&7 ίΜ3 Π58§β ο£ 

8ΐΐ8ρβοίβά...8θ Ι οοητβηβά «η &55βπιΙ)1τ. δτωϊ ϊδ &11 1)ηί τηιΐνβΓδΛΐ, νβί \τ1ιβη ϋ 

5χ(ι« αϋβτ νϊοτάά οί ά(ΙϊΙ)βΓααοη, νΙΐθΓθϊη 1ΐ83 1)€θοπιβ ίΐιβ εαπιβ 88 ώί, ίνα, " ίο 

ϋιβ ρΓίιη8Γ7 ιηβΛηϊησ ο£ "Ηον" ίδ ηοί ΐΐιβ βηά ίΐιβί," Ιΐιβη ϋιβ 5Μδ/«η<•ίίΐ'β 

ΙοβΙ, 18 ΜατΙι/ (δβ€ οη ι. 82, 5, *ο νΐιΐοΐι ηβ€β3δ8π1ν ίο11ο\τ3 &ί 1688* ίη ρΓοββ 

Ι 8<1ά 8ορ1ι. ΕΙβοίΓ. 1402 φρουρτησονα' \ΓΓΪΙβΓ8. Οηβ ογ ίνο ροθίίοΛί ρ85δ8§β8 

βτωί Ι Μ'μσθοί ήμάί μη λάθτ) μοΧώ» ίσω, να&γ Γθ<ιπΪΓβ εχΕπήηΒΐϊοη. Εατ. Ιρίι. 

ιτΙιβΓΘ οη πίθίήοαΐ ^τοαηάδ λΐ7<Γεί Τλογ. 321 Πι/λάδι;, θαρούμ^θ' άλλ' δ«•ω$ 

νοηΐά ηοί δίαη(1, βηά Απδίορίι. Εί^ιιίί. θανούμΐθα \ κάΧΚίσθ' ίττου μοι, φάσ-γαρορ 

91 7 διαμηχαιτήσομαί β' δχωϊ [ αν Ιστίορ σττάσαί χερ* • Τΐιβ ΟΓϋη&Γί' ροϊηίϊη§ 13 

σατρ^ρ \άβΎ]ί, 9^6 σττΐύσω σ' δχωί οι» ({άλλισ^', 1)αΙ Ι 8<1ορί κάλλίσ^'• ττϊίΙιΗθΓ- 

έγγραφ-^ί, ίοΓ ϊη ηΐΕίίθΓδ οί ίΐιϊδ ϋηά, χηβηη, "1)αί Ιβί αδ <ϋβ: ίο11ο\ϊΊηβ." Τΐΐθ 

ϋ^ ροβίϊο ίάϊοπι 08ηηοί (ϋ3βΓ ίτοηι ίΐιβ 8ΐ)πιρίηθδ3 ΙιβΓβ οοηιιηβη<1δ ϋδβΐί. Εητ. 

ρΓ088Ϊβ) αηίν6Γδ3ΐΐ7 ίοΐΐοντβά Ιιν ίΐιβ ΕΙθοΙγ. 835 ονχ (δχωί τενστηρϊαρ \ θοιρα- 

,ήίίκΓί, ηοΓ 03η Μδδ. 1)β Ιηΐδίθά ■«■ηϊοΐι σόμίσθα) Φ^ιάδ' αντί ^ωρικηί Ι οίσα τα 

8ΐγβ 03 ίΜδ/κηοίίΐ-ί ίοπηβ νΜοΙι 8γθ ήμ^ρκοχϋ'; Ι βββιη ίο ιηνδείί ίο άΐδοβπι 

18 202 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

" η μη ορθώς η εμοί χαΧβπαίνετε η τοις ξυμφοραΐς εΐκετζ. 

, " εγώ γαρ ηγονμαι ττόλυν ττλείω ζνμττασαν ορθονμενην ώφε- 
" Χεΐν τους ίδιώτας, η καθ* εκαστον των πολιτών ενπραγονσαν 

3 '' άθρόαν δε σφαλλομενην. καλώς μεν γαρ φερόμενος άνηρ 
"το καθ* εαυτόν ^ιαφθεψομενης της ττατρίΒος ον^εν ησσον 
" ξνναπόλλνταί, κακοτνχών δε εν εύτνχονση πολλώ μάλλον 

^'' διασώζεται, οπότε ονν πόλυς μεν τάς ιδίας ζυμφοράς οϊα 
" τε φερειν, εις δε έκαστος τάς εκείνης αδύνατος, πώς ον χρή 
'' πάντας άμυνειν αυτή, καΧ μη ο νυν νμεΐς δρατε, ταις κατ' 
" οίκον κακοπραγίαις εκπεπληγμένοι του κοινού της σωτηρίας τούτου ξυνη-γα-ζον V. /3 α 7 ηιΐ)Γ0 οοΙογθ ηοί&ηΐιΐΓ. (ΟοΙΙ. Οοά. V. Υοΐ. ιι. ρ. 444 ^3. 
Αγπ. ι.) μέμψομαι Ββίί. ίθΓβ ητιΠ» Οοάά. αυοίοήΙ,Β,ίβ ίιβίυβ. ϋβ Ρ. ΐαο. Βγ. Βε. 
8θ(1 θχ ΒΪΙβηϋο Βθΐίΐίθή &ίϊΐηη&ηΐΪ8 οβίβΓΟβ ς[ϊΐίης[ϊΐβ Οοάά. φαοθ βχοιίδβίΐ; αοη- 
^ηη^ι^νιιτη ρΓαβΙ^βιβ, ϊιιάίοο βιιιη αυί Ιββϊβδθ ίΐιιΐ; νϊοΐβη ΒΪΙ)ϊ ΙββίΒΒθ ϊη Γ. /η- 
Ιηηιιη. 

§ 2. ττλ^ω Α.^. νυΐ^. ττλβ/ω Ν.Τ.Υ.Η. άβ Ρ. ίαο. Βγ. Βα. 

§ 3• καθέαυτον (δίο) Ι. ττρίδοί Ν. Τ. ^νευτνχουχτη (δϊο) Τ. 

§4. οϊατίΝ. οί'ατεΤ. οΐά τε Α. οίά τε ^. άφίεσθαι,Τ. καΐ ίμ^ Α.Ι. χτύξ. 
καΐ εμέ τε Ν.Τ.Υ.Η. <1β Ρ. ίαο. Βγ. Βα, α εΐηιΠαΓ &ρρι•ορηαίβ &1)Πΐρ1;ηθ88. " \νί11 
ηοί — ΙβΙ 118 ρβΓίοΓηι &η 6ης[υίΓγ-ο1ϊβΓ- 
ίη^ — 8θΐηθ οηβ 1)ΓΪη8, &ο." Ι άο ηοί 
ίΐιϊηΐί ΗοιηβΓΐο ογ ΡίηάαΓΪο νβ,^ηβ τΐΒα^βΒ 
οί ϊηΛϊοαίϊνθ ίυίτίΓββ αηά 8ΐιΙ)ϊπηο1;ίνβ8 
οαη \>β &ρρ1ί6(1 \\'ϋ1ι ΐ,&Ι&ίγ ίο ΑΙίϊο 
ροβίδ, αηά Ι ΙιοΜ οβΓίη,ϊηΙγ ηοί ίο ΑίΙΐο 
ρΓΟδΘ •ννΓίίβΓ8. 6φρα καΙ'Έκτωρ \ είσετα* 
ΗοιηβΓ Ιΐϊθ,ά VIII. ι ίο, Εηά Οά^88. 
XVII. 7 &φρΛ Μ« Ι^ντηρ ! δψεται οαηηοί 
1)6 βΙιΟΓίβηβά ίοΓίηδ οί &χώ]ηηβΙίνα ίοΓ 
ηβϊίΙΐΘΓ 8ΐιΙ)]ηηοΙίνθ Ιΐίΐδ βχϊδίβηοθ. 8ο 
Ι &0(ΐηϊβ80θ ϊη Ρϊη<1αΓ'8 /ηΙιΐΓββ Οίγιηρ. 
VI. 23 δφρο- κελεύθφ τ' έν καθαρή | βάσο- 
μεν δκχον ϊκωμαί τε..., ΐγϋι. χι. 9 6φρα 
...κε\αδήσετ\ ΙΐΒ,νϊηβ οηοβ ίΙιοΐΐ^Μ Ηθ 
Ιι&ά ί&ΐίθη ίΐιβ ΙϊοβηδΘ οί Ηοπιθγ, εχαηι- 
ρ1β8 οί ■ννΐιϊοΐι {ΐΙ)θπη(1. Ι οϋβ οηβ, Οά. χν. 
442 μη τίϊ ττοτΐ δώμα ^έροντι \ ίΧθών εξεί- 
ΊΓΎΙ, ό δ' όίσσάμενο^ καταδησ-η \ δεσμφ εν 
άρΎολίφ, ϋμΐν δ' έπιφράσσετ όΧεθρον (ΐ.β. 
έτηφράσσ-ηται). [ΗοΓΠΐ&ηη οη Υϊ^βΓ ρ. 
957 1ΐ8'8 βχίΐιηπιβά εοπιβ ρϋδδα^βδ ίΓΟία 
Ια,ίει-ροθίδ, "ϊη (^ηϋ^υδ οοπίυηοίϊνιΐδ οογ- 
Γβρία νοοαίϊ βρβοΪΘΠι 1ιεΙ)θγθ ΐηίϋοαίϊνί 
νΐάβαίυΓ." τίΐΘ ρίΐδδα^οδ άβΒβτνβ ρβΓ- 
Ιιαρδ 9. ηιΟΓΘ ο&ΓβίηΙ βχαιηΐηαίϊοιι, 1)ΐι1; 
ίΐιβγ άο ηοί οοικθ πηάβΓ ίΐιβ δοορβ οί ναγ 
βηςαΪΓ^.] ϋβιη. ίθ Ρ. Ι^β§. § ι άι ϊνα κωλύηθ' οί νόμοί συνη-^α-^ον ύμα$ οη 
ντίήοΐι 8ΘΘ ηοίβ. 

§ 2. Ίτλείω ώφελεΐν " άοβδ (ηοί <;Γ6αί- 
€7-, \)\ιί) τηοΓβ δΘΓνϊοθ ίο." δοβ οπ άθ 
Ρ. Ι^β§. § 200, ρ. 149. 15° ί^<1• 4• 

3• καλωί φερόμενα &Ά ν. 1 6, ι 
πλείστα των τότε εΰ φερόμενοι εν στρατη- 
-γίαΐί, 8ορ1ι. Α^ί1X 1073 οΰ ■^άρ ττοτ' οΰτ' 
αν έν ττόλεί νόμοι καΧώί \ φέροιντ^ αν. Ιί 
τααγ 1)θ φΐβδίίοηβά ϊη ίΐιΐδ ρΐιτίΐδβ 
•ϊνΙιβίΙΐθΓ φέρεσθαί ΐδ ραββίνβ, ΟΓ ιηίάάΐί 
&Β φέρεσθαι άθλον, κλ^οϊ, αίτίαν φεροίμην 
§ 7. Ι ■«'8'3 οηοβ ΓαίΙιβΓ ίηοΐϊηβά ίο ίΗβ 
ΙαίίβΓ νΐβ-νν. "0ΕΓΓ5'ΐη§οίϊα11•Λ'β11." Βηί 
&8 ίΐαβ ρ1ΐΓ£ΐ8β 1)β1οη88 ίο 11ιΊηη8, &8 ντβΐΐ 
Ά^ρετίοιίΒ,τίχγ ορϊηϊοηίδ ιηοάϊίΐβά. '^Υβδ- 
8β1ίη2 οη ΐ)ϊθά. 8ϊο. χιιι. 74 Τοηι. ιι. 
ρ. 6οο οΐίβδ ραδ8£ΐ§θ3 ιηαίηΐ7 ίΓοηι ΙαίβΓ 
-ίνήίθΓδ. Το οηβ οί Ιιίδ ίΓΟίη Χβηορίι. 
Α§Θ8ί1. I. 35 νομίσαί Τισσαφέρν-ην αίτιον 
είναι του κακω$ φέρεσθαι τά έαυτοΰ Ι εΜ 
Οβοοη. ν. 17 εδ μέν 'γάρ φερομένης τηί 
7εω/)γία5 ίρρωνται καΐ αί άλλοι τέχναί 
άττασαι. 

§ 4- " ί?ϊ 'έκαστοί 8θνβΓΪοηΐ3Π8 Αίίί- 
αίδίϊδ ίπιρΓθ1)ίΐίιιιη ίυΐδδθ Λοοβί ^Ιοδδα 
ΑηίΪΕίίΐο. ρ. 96, ίο: εΐ$ ίκαστο^: Άλε- 
ξιζ'Έ\ένηί μν-ηστηρσιν. Ββά ίη]ηΓί&, α* 
(Ιοοβηί Τ1ιιιο}'(1. ιι. 6ο, 8ορ1ιοο1β8 Απ- ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 6ο. 263 

" αφίζσθε, καΐ εμε Τ€ τον παραινίσαντα πολβμζίν καΐ υμάς 

Ι δ " αντοίις οι ζννΐ.γνωτξ. δι' αίτιας «χ^'^'^• καίτοι έμοί τοωντφ 

" άνΒρΙ οργίζεσθε 09 ουδενός οΐομαι ησσων είναι γνωναί τ€ 

" τά δεοι/τα /ίαι ερμ-ηνευσαι ταντα, φιΚόποΧίς τε καΐ χρη- 

; 6 " μάτων κρείσσων. ο τε γαρ γνονς καΐ μη σαφώς διδά^ας εν 

*' ΐσω καΐ εΐ μη ενεθνμήθη' 6 τ έχων αμφότερα, τη δε πολει 

" δνστΌνς, ουκ αν ομοίως τι οίκείως φράζοι' προσόντος δε 

** και τονΒε, γρήμασι δε νικωμενον, τα ξύμτταντα τούτον ενός 

1 " αν ττωλοΓτο. ωστ ει μοι και μεσως ηγούμενοι μαλΧον 

§ 5• νσσων οίομαι Α.ί. νηΐ^. οίομαι ησσων Ν.Τ.Υ.Η.Ρ. (1;θ3ίθ Βγ. ίβο. Β».)• 
γήύναί τε Ν. -γνώναι τέ Τ. φΜπολΙί τΐ Ν. φιλότολίί τί Τ. 

§6. δ, τί.,.δ, τ' Τ.^.^. τηΐβ. δΓ€...δτ'Ν. «'κοίΤ.^.^. νηΐβ. κο2 εί Ν.Υ.Γ.Η. 
τ^δβ Τ. όμοΐωί τΐ Ν.Τ, ταΐβ. ό/ιιοίωϊ τ* ^.^. οίκίωϊ (βίο) Τ. ίϊ§. 26ο βί ΡΙ&ί. ΕβρηΜ. πι. ρ. 394 ε." 

Μβϊηβΐί. Ργε^. Οοηι. Υοΐ. π. ρ. 88. 

άφίΐσθε & Μ-θ11-1αιο•ίντι ΟΓββΙί βρροΕΪίΐοη 
οί οηθ δθπίβηοβ ίο βηοΙΙαβΓ, 65ρβοϊαΙΐ7 
δίίθΓ δραν (ποκΐν), ττάσχΐΐν. δθθ Εατ. 
ΗβΓ»ο1. 178 &η(1 Ρβυ^Ιί'Β ηοίβ. Ιη ί1ιΐ8 
&3 ίη ιη&η7 ίηβίαηοβδ οητ ΐάίοπι &ηά 
ΐΐΐθ ΟγθθΙϊ αΓβ ίη Άζτββταβηί. ΡΙβΙο'β 
οΰτωσΐ ου» νοιήσω' 4πα¥αί>(ώσομαι (ιι. 
Κβρ. 35^ β) ιηβ7 1)β ΓθρΓοάαοβά " ίΐιίβ 
Ι -«^ϋΐ άο, Ι \ίϊΐ1 Γθηβντ." ΤΙιθ Ιι»1ϊη 
ηβ&ξθ 18 ίο οοηηβοί ίΐιβ 8ΐιΙ)θΓθ1ϊη&ίθ 
ββηΙβηοΘ 1)7 «ί, θ.^. Οϊοθγ. ρΓο Ρΐαηο, 
αο, 5© ςαοά ιηηΐίΐ ηοΜθδ ίβοβηιιιί ιιί... 
ρτο&ΐ€ΓηβΤ€ηΙ 8β (€ΤΓθίησαν...τΓροσ4τ•ΐσον, 
Λανβ άοηβ...ρτο$ίταΙβά ΙΙι^τη^βΙνίΒ). II 
ΟιΪ8 Γηΐβ 18 υηϊγΘΓδαΙ, ίη ΤβΓ. Ρΐιοπη. 
ν. 2, 11 = 776, ΐί» ίβοϊαιη, ηί ίτ&ίβΓ 
οβηΒοϊί, αί υχοΓθΐηβϊπΒ Ιιηο &£Μηο&ιη,ί1ιβ 
Ηββοηά ΐίί, ■«•Ιιϊοΐι Τν&^ηθΓ δΐΐδρεοίβ, ιητίδί 
1ιβ Γβί&ίηβά αηΐ683 οηβ ντϊδίιβδ ίο ίοτοβ 

ιιροη ΤβΓθηοθ α Οιβοίδίη. ζυνέ'^νωτΐ 

"ϋιοηβΐιί, τοίθίΐ, -νηΐΐι πιθ." 8ο τιι. 
73» 2 ξυνε-/ί•γνωσκον "-ννβΓθ 1ιο1(ϋη§ ίΐΐθ 
Β&ιαβ ορίηίοη," τιιι. 24, 5 "'?" άμαρτίαν 
ξυρϊ-γνωσαν " ϊοίηίΐ^ βηίβΓί&ϊηβά ίΐΐθ 
ΟΓΓΟηβοπδ τίβντ." 

§ 5• Ατϊδίοί. ΕΗβί. π. χ, 3 βηιπηβ- 
ΐΊΐΙβδ ίϊιτΐε ο&πδβδ οί 0Γβ(Η1)ϊΗΐ7 ρτο- 
Λαοβά 1)7 α δρββοΐι ΐηάβρβηάβηί οί ίΐΐθ 
])Γθοίδ; Βΐ)ΐ1ί1ν, ιηοΓ&Ι τϊτίπβ, άπα βΟοΛ 
•\η11 ΟΓ 1άη(1ΐ7 ίββίϊη^ ίο ίΐιοδθ ίο ττ^οιη 
ΐ4 Ϊ3 &(1άΓθ3δθ(1, φρόνησίί, άρΐτη, εύνοια. 
(Ηθ 1ΐ8δ 1)βίθΓβ §ΐνθη ήθίκαΐ πίστπί 88 
<!Γ0. ου μόνον αΐ ττίστεΐί -^ί-γνονται δί' 
ύ,χο^ακτικοΰ λόγοί', άλλα καλ δ*" ήθίκοΰ' τφ "γαρ τοίόι» τίνα φαίνΈσθαι τί)Ρ λ/γοι^α 
νιστεύομίν' τοΰτο δ' έστΙν αν ά-^αθ^ί 
φαίντρ-αι η εΰνονί η άμφω Ι. 8, 6.) 
ΡοβΓδοη οη ίΗθ ΟΓθβά Εά» νιι. ρ. 4 
§ίνθ8 ίίΓΟ. " Τΐιβ &ηίΙαοΓίί7 οί ίΐιβ ίβε- 
ίϊββΓ 13 ίοηιΐίΐβά ηροη 1ιΪ3 Βΐ)ΐϋί7 ?ιιι<1 
ίηίθ2πΐ7, Ιιίδ &1)ΐ1ίί7 ϊη ίΐιβ 1νηο\ν1β<1§β 
οί ίΐι&ί \τ1ιίο1ι 1ιβ άβϋνβΓβίΙι αηά ΕδεεΓί- 
6ΐ1ι, 1ιΐ3 ΐηίβ2πί7 ϊιι (ΙβΙίνβΓΐη^ &η(1 β8- 
8βΓίίη§ ΒιΟοοΓιΙϊησ ίο 1ιΪ3 Ιαιο^νΐβάββ," 
ϊηΐ€βηίι/ 6ΐηΙ)Γ£ΐοϊη2 ΑτϊδίοίΙβ'Β άρετη 
&Ώ.ί εϋνοια, &3 νϊΐι&ί 13 08.11β(1 φρόνησα 
1)7 ίΐιβ ρΙιϊΙοδορΙΐΘΓ Ϊ3 βχραη(1β(1 1)7 Τ1ι. 
ΐηίο ΟΓΪ^ϊιΐίΐΙ ϊηνβηίϊνβ ρο-η-βΓ, &ηά 1α- 
οί(ϋί7 ίη βχροιιικϋιισ ■«■Ιιαί δαοΐι ρο\νθΓ 
1ι&8 ίπΓπΐδΙιβά 113 ■^ψϊίΐι, ίΐιβ ΙαίίβΓ 1)βϊη§ 
ϊί ηοί Βοςαίτβίΐ 7ε* ^^ ΙβΆδί ΐπιρΓονθά 
1)7 ίΐιβ ίβ&οΜη§ οί Κΐιβίοήο. ίτι δέ πρόί 
ένίονί, οΰδ' ίί' την άκριβεστάτην Ιχοιμερ 
έτηστήμην ρφδιον άιτ' εκε'ινηί ττεΐσαι \έ• 
Ύονταί 9.8 ΑΓΪ3ί. 8&73 Ι. Ι, 12. 

§ 6. Ορ. ΤΙΙΙ. 68, κράτιστοί ένθυμη- 
θηναι Ύενόμενοί καΐ Λ Ύνοίη είττ^ΐν. 
Ιη ΐ11τΐδίΓ3ΐϊοη οί Τ1ι. οηβ ηιί§1ιί ρ&Γοά7 
ίΐιβ δθηίϊπίΘηί οί Ιιϋοΐ1ίπ3 οατρβά αΐ \>γ 
1ιί3 1)Γθ{1ιβΓ 83ίϊτΐδί, δοΪΓβ ίαιιπι ηϊΐ β3ί 
ηί δοίδ ί&οθΓβ ηί δοίβί αΙίθΓ. — ττροσόντοί 

ΙΐβΓβ "ϊί ίΐΐίδ ίΟΟ 13 8(1(16(1" 83 Ββηι. 

Μί(1. ρ. 571 § 176 καΐ οϋδ' ότιονν άλλο 
τροσην, Ιη § 7 ϋ 1ι»8 ίίβ πιογθ αδαβί 
δβηδβ " ί1ΐ8ί 8ΐιο1ι (ΐτΐ8ΐίβθ8ίίοηδ Μοη(^βά 

ίο ιηβ." ττωλοΐτο: " νΓοα1(1 1)β οδβΓβά 

ίοΓ 88ΐβ, 1)β ίη ίΐιβ ΐη&Γΐίβί " 88 -«Γβ 837. 

Οο1)θί Νον. Εβοί. ρ. 159, 648 1ΐ8δ εοηιβ 
8(1ηιίΓ3ΐ)1θ οοηιπίθηίδ ηροη ίΐιίδ \?ογ(1. 
Α άββίβι ίη 8η7 8Γΐίο1β ίβ — τώληί οογ- 

18—2 204 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

"έτερων ττροσείναι αντα ποΧβμβΐν έπείσθητε, ουκ αν εΐκότως 
" νυν του γε ά^υκείν αΐτίαν φεροίμην. 

ΐυΧ.1. " καΐ γαρ οϊς μεν αίρεσυς γεγενηταί ταλΧα εύ- 
" τυ)(οΰσί, ποΧλη άνοια ττοΧεμησαΐ' εΐ δ' άναγκαΐον 'ήν η 
" εϊζαντας ευθύς τοις ττεΧας ύπακουσαι η κυν^υνεύσαντας 
" ττεριγενεσθαι, 6 φυγών τον κίνΒυνον του υττοστάντος μεμττ- 
1 " τότερος. καΐ εγω μεν 6 αυτός εΙμι καΧ ουκ εζίσταμαι' 
" υμείς δε μεταβάΧΧετε, εττεώη ξυνέβη ύμίν ττεισθηναι μεν 
** ακεραίους μεταμέΧειν δε κακουμενοις, καΧ τον εμον Χόγον 
" εν τω ύμετερω ασθενεί της γνώμης μη ορθόν φαΐνεσθαι, 
" διότί, το μεν Χυττουν έχει η8η την αϊσθησιν εκάστω, της δε 
" ώφεΧείας απεστυν ετι η ΖηΧωσις απασι, και μεταβοΧης 
" μεγάΧης και ταύτης εζ ολίγου εμπεσούσης, ταττεινη ύμων 

§ 7• 7^ ■'Ό^ Τ.^.ε7. νυΐ^. τοΟ γ* Ν.ν.Ρ.Η. οιηη. Βθ. (αί βχ Βΐίβηίϊο ΐτιάίοο). 

ΙιΧΙ. αΧρΐσι^ Τ. ταλλα οογγ. Ν. (Ηί. βιιρΓ. τα. ίαϋ τ άλλα), τ άλλα Τ. τάλλα 
Α.^. Ββΐίΐί. Ρορρ. κι.ν^υνευσανταί βΐ ύττοσταντοί ^. 

§ 2. μ€ταβφλησθ€ Έ. (ίββίβ Βγ. ίαο. Βα.), έπειδη ΟΟΓΓ. Ν. (ροβΐ Ιϋ 2 τβΐ 3 Ιϋ*. 
οαρ. 7] ηι. Γ.), άκεραΐοΐί οογγ. Τ. (ε ία. βΆά.). άκεραίοίί 1α&\). Τ. ταΆΤξ;. τα., β&ά. 8ββ. 
ΙίΙί. ιηΐηυΙίοπ1)η8. μεταμέλλειν Τ. ώφελία5 Ββ^. Ρορρ. ητιΐΐο ιιΐ; νια. &8ΐίριι1αη1,θ 
ηΐ)Γ0, ώ9!)ελεία5Ν,Τ.^[./. γπΐ^. 

Γβ^ροηάΐη^ ίο οτιγ — ηχον^βτ, &η(1 Ιίΐίβ ίί 8θη8β οί μίμφεσθαι " ίο άβρΓβοί&ίβ, ίο 

Βθΐάοιη ιΐδβά αίοηβ, &η(1 ίΐιβη οηΐγ ΐη 1ΐ9,νβ α ιηβ&η ορϊηίοη οί." Ορ. &(1νβΓΐ) 

ί&οβίίοΐΐ8ρΕ888,8β3. ΑΓΪΒίορΙι. Ε(ΐιιϊί. Ι βΐ, ά/ί^/χτΓτωϊ " ίπΐΐγ," " ΐη α ιπΒ,ηηβΓ Ϊη -ννΐιΐοΐι 

ΐ33> ^\ο, Β. ^οη8οη " »ηά & Γΐ§1ιί ιηοη^βΓ ηο ήα-ίν οαη 1)6 άβίβοίβά." 
ϊ' ίαϊίΐι." 8ο Εοοί. 8ι 7 ττωΚων ^αρ β6τρυ$ | § 2. άκεραίοίί 1>γ οοηάβηβ&ίίοη &ρρΗβΛ 

μεατην άττηρα τψ ^νάθον χαλκών ίχων ίο ρβΓβοηβ βς[ΐιΐνίΐ1θηί ίο τη$ Ύψ ακεραίου 

"ίοΓ Ι)€ίη{ΐ α βΓαρί-Β^Πα; Ι οαιηθ &νίΆγ οΰση$ ι8, 7, ογ ^χουσι δύναμιν άκέραιον ε8 

Λνΐίΐι ιαγ ίΙίΓοαί — ίΚθ οτάχη&τ^ ριίΓδβ οί ιιι. 3, ι. Βγ ίΐιβ 8&ιηθ 1)Γβνϋ;γ ΤαοίίιΐΒ 

ίΐΐθ (Ιίοαδί αηά Ιο^νβΓ εοΓί οί ΑίΙΐΘπίαπδ — Β&γβ ναβίατβ ΗοΒίοη ίοτ 1ΐ08ΐίΙβΜ αρηιτη, 

ΟΓ&ιηηιβά ίιύΐ οί οορρβΓβ." Τΐιβ ίβη8β αηά βίίΐΐ ηιοΓβ 1)οΜΐ7 βχβοίηάίΐ ηοη αα- 

8,8 -^βΠ &8 Ιΐιβ ιηοοά ρΓονβ8 ί1ιΪ8. Ιί 8ΐΐιη οοη^Γβάί ΙιοβΙβιη ΑηηΆΐ. ιι. 25. 

ΑΓΪδίορΙι. Ια&ά ΐηίβηάβά ίο οοητβγ ί1ΐ8 ίχει την αϊσθησιν &8 αΐϊονθ 41, 3• "ιό- 

ιηθαηίπβ " αίίβΓ 8β11ΐη§ 8οπιβ §Γ£ΐρβ8 " νειντ) έ-^ καρτερεί ν. 8βθ οη ι. 50, 6, 8ο 

1ιβ Λνουΐά ΙΐΒ,νθ 8&ί(1 άιτοδόμενο^ -γάρ Μίΐίοη Ρ&γο,ιΙ. ΙιΟδί ιχ. 8ιι "Ηβ&νθηΐΒ 

β6τρυ$, 8ΐΐΗ.ρϊη§ ΐί ϊηίο ιηβίΓθ. 1ιΐ§1ι, Ηΐ^ΐι αικί τβιηοίθ ίο 8θβ ίΓοιη ίΐιβηοβ 

1X1. άναΎκαϊον ην. Ρορρο ΓΪ8ΐιίΐ7 άϊδίϊηοί Εαοΐι ίΜη§ οη β&ΓίΙι." Ββηίΐβγ 

βχρ1αίη8 ίΐιβ ίηιρβΓ/βΰΙ " Ιί ϊί \να8 ηβ- ίβ ΙιβΓΟ &8 ΙατρθΓΟΓΪίϊοαΙ ο,β βνβΓ. Ηθ 

οβ889,Γ7 αί ίΐΐθ ίϊιηβ \ν1ιβη ίΐιβ Β&οβάαθ- §ίνβ3 " Ηβ&νβη ΐβ Η^ΐι, Αηά ίοο Γβηιοίβ." 

ιηοηίαηθ 86ηί ηβ ίΙιβΪΓ ηΐίίηι&ίϊΐηι, βΐίΙιβΓ ε-γκαρτερεΐν Ϊ8 ηοί ΙιβΓβ "ρ&ίίβηίΐ^, 

Ιογ £ΐί οηοθ γϊβΜϊη^ ίο βταΐίπιίί ίο άϊοία- ίΐΓπιΙ^, •ννΐΙ]ι ίοιϋίηάβ, ίο Λναίί ίοΓ" &8 ίη 

ίϊοη, οΓ, &ο." ίΐιου^ΐι ίΐιβ Ιβ,ίίβτ οΐ&υδβ ί^καρτερείν θάνατον Επγ. ΑηάΓοηι. 262, 

οί ίΐαβ 8βηίβηοθ, αβ ίΓθ(ΐυβηίΐ7, Ϊ8 βχ- ΗβΓΟ. Ριιγ. 1351. Ι'^ι* "*ο βΐ'ηιΙ,Υ ρβΓβΐβί, 

ρΓβ88β(1 Ϊη α ()βηβταΙ ίοντα, -ννϊίΐιοΐΐί ρ^Γ- ρβΓδβνβΓβ, ίη." 8ο ίΐιβ Εηίθοβάβηί ΐί ηοί 

ίΐοηΐΕΓ θ,ρρΙΐοΕίϊοη ίο οηΓ8β1νβ8 ηιοΓβ αΙ)80Γΐ)6(1 Ιιγ ίΐιβ Γβίαίΐνβ \νοη1(1 Ιιανβ 1)8βη 

ίΐι&η οί1ιβΓ8. μεμίΓτότεροί " πιβαηθΓ," τούτοΐί, Άηά ίΐιβ ΟΓάΐηαΓγ Γηΐβ οί αίίΓΕοί- 

" ιηοΓβ οοηίθΐηρίΐΙ)1β," ίΓΟίη ίΐΐθ ρΓίω&τ^ ίη^ ίΐιβ Γβΐ&ίΐνβ ΐβ ΙιβΓβ ηβ^ΐβοίβά. ΞΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 60—62. 265 

3**7) διάι/οια βγκαρτερβΐρ α εγνωτβ. Βουλοΐ γαρ φρόνημα το 
** αΙφνίΒίον και άπροσ^όκητον καΐ το ττλειστω παραλόγω 
** ζνμβαΐνον' ο νμΛ,ν πρ6<; τοις άλλοις ον^ ηκιστα και κατά 

4 ** την νσσον γεγερηται' δμως δε πολιν μεγαλην οίκοϋνταζ 
** και έι> ηθεσιν άντιπάλοις ανττ) τεθραμμενονς γρεων κα\ 
" ζνμφορα'ί<ζ ταΓ? μεγίσταις ίθέΚειν νφίστασθαι και την 
*' άξίωσ-ιν μη άφανίζβιν {Ιν Ισω γαρ οΐ άνθρωποι Βικαιοΰσι 
'* τηζ Τ€ νπαρ^ύση<ζ ^όζης αΐτιάσθαι όστις μαλακία ελλείπει 
" και της μη προσηκούσης μισείν τον θρασύτητι ορεγόμε- 
"νον), άπαλγησαντας δε τα Γδια του κοινού της σωτηρίας 
" άντιλαμβάνεσθαι. 

ΣίΧΙΙ. " τον δε πόνον τον κατά τον ποΧεμον, μη γένη- 
** ταί τε πολύς και ούΒεν μάλλον περιγενώμεθα, άρκείτω μεν 
*' υμίν και εκείνα εν οΧς άλλοτε πολλάκις γε δτ) άπε'δει|•α ονκ 
*' ορθώς αντον νποτττενόμενον, διπλώσω δε και τοδε, ο μοι 
" δοκειτε οντ αύτοΙ πωποτε ενθνμηθηναι υπάρχον νμΧν μεγε- 
*' θους περί ες την άργιην, οντ εγώ εν τοΐς πρΙν λόγοις' ούδ' 
** αν νυν έχρησάμην κομπωΒεστεραν εχοντι την προσποίησιν, 

§ 3• δοΟλοί Τ. αίφν-ηδιον Ν. τό οογγ. Ν. (ό ιη. γ. νϋ ίαΐβεβ τω), τωι Ρ. (ίββίθ Βγ. 
\βλ. β».), ναραλό^ω οογγ. Ν. (Ηί. εαρΓ. &1ί. α &(ϋ &οο. οογγ. ω ιη. γ. ίτηί παρά λ&γον). 

ό 

-{ΐμαΊΡ. (ίθδίβ Βγ. ίαο. Β&.) ρ1. οιηη. Ββ. ύμίν Ν.Τ.^./. νΰ1§. πρ Ν. ούχήκιστα 
Ύ.Α.Ι. 

αίΓ 

§ 4• ξυμφορΟιν Τ. 6.νοί Ν. Τ. ολγΐ7<'Ό»^<ΐ5 ΟΟΓΓ. Ν. ΒηρΓ880Γ. ιη. γ. 
ΙίΧΙΙ. Ύ€ΐ>ητάι τ€ Ν. -γένηταί τι Τ. ούδ^ν οογγ. Ν. (έ;» πι. γ.). κομποΖΐστέραν 
Ν.ν. 

§ 3• φρόνημα, &3 οοο&βϊοη&Πγ οογ ίοΐΐοντδ, ρΒ83β3 πιγ ϊη^βηηίί^ ίο οοη- 

"ρΓΪάβ" 3,η(1 "8αρβΓΐ)Ϊ3," υδβά ίη Ε §οο<1 οβίνβ. άζίωσιν: βθθ οη 37> 2. ^ΐ' 

Ββηββ. Ορ. 43ι 6. τταραΚό-γφ: βθθ οη ι. ίσ•;^ /τ.τ.λ. Τΐΐθ ροκίίϊοη οί ίΐιβ &ηίϊί1ΐ6ίϊο 

ύζι,ιΛίΐη.Οτα. — 7Γ/30ί τοΐϊ άλλου οί οοητΒΘ ΛνοΓάδ Ϊ8 νβΓ7 θ1αΙ)0Γ£ΐί;θΐ7 -νττοησίιί οη*. 

18 ΠίΧΐΙβΓ. αναΚ'^-ήσα.νταί&ί,άτΓολοφύρασθαιφ, 2. 

§4• ξυμφορα2%: Ιΐΐθ άαϋνβ ΗβΓΘ ο&η- Ι^ΧΙΙ. καΐ ^κΐϊνα και τόδί. Τΐΐθ 

ηοί 1)β ιηϊδίηΐΘΓρΓβίθά, &ηά ίΐιβ &α1;1ιθΓΪΐ7 άοηΐΐβ κοί, οηθ οί \ν1ιίο1ι \νβ ϊη ίΓαηδΙα- 

ίοΓ ξνμφοράί 13 νβΓ7 ειηΕίΙ. Ιη νιι. 66, ι ϋοη ηιηδΐ; άτορ, 1ι&3 1)βθη ηοίίοβά οη 

ίιτοστάντΐΐ τφ ναυτική ϊη ϊίδθΐί ίη&γ 1)θ ι. 58, ι. ύττάρχον Ρορρο ηςίιίΐ^ οοη- 

ί^η1)^§ηοη8 " ντίίΐΐδί&ηίϋη^ ίΐιβιη ττΐΐΐι ηβοίβνηϋι ενθνμηθηναι '^ίϊιββτάβίβηοβ οί 

ίΌΟΓηανγ" (Ιι&Ιΐη αΐΐαΐίνβ), ογ "ντϊίΐι- \ν1ιϊο1ι ηβϊίΙΐθΓ 38 14 δββπΐδ *ο ιηβ Ιι&νβ 

84&η(ϋη§ ίΐιβΐτ ηαν^" (&δ βοηθεΐν τ-β -ποΚει, 3?ουΓ8θ1νβ3 ηοϋοβά..., ηοΓ Ιιανβ Ι ϊη ιη^ 

&\άο βοηθάν χρήμασιν). Βηί Ιιοντ Ρορρο ίοπηβΓ Βρββοΐιβδ." Γογ αοηείί ]"οΐηβ<1 

€8,η 8&7 " ηιίηηδ οβΓίαιη βδί βχβηιρίηηι," -ϊπιΐι αάνεΛΒ ο/ ίνιι^ βθθ οη άθ Γαΐδ. Ιιββ. 

βηά οη ίΐΐθ ραδδ&§β §ϊνθ &ρρΓονίη2ΐ7 §228. κομπωΰεστέραν..." &5 ίΐιβ ρΓβ- 

Ι'ΟΓίηδ' Γβη<1θΓΪη§ " δηδίίητιϊδίϊδ ΰΐαβββ," ίθηβΐοηβ \ν]ιϊο1ι ΐΐ οοηΐαπίΒ ατβ εοηΐ6\7ΐι»ί 

νΐίθη φπ€ρ χάντα κατέσχον ΐιιαηβάίίΐίβΐ^ 1)θ8Βίίιι1." 266 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ « " €1 μη καταπβπληγμζΐ^ονς νμας τταρα το εικός έωρων. οΐεσθε 
" μβν γαρ των ζνμμάχων μόνον αρ\€ΐν, εγώ δε άποφαίνω 
" Βύο μέρων των €5 -χρησιν φανερών, γης καΐ θαΚάσίτηζ, 
" του έτερον υμάς παντός κνριωτάτονς οντάς, εφ' όσον τε νυν 
" νεμεσθε και ην επί πλέον βονληθητε' καΐ ουκ εστίν όστις 
" τη ύπαρ-χονση παρασκευή του ναυτικού πλεοντας υμάς 
*' οϋτε ^βασιλεύς κωλύσει οϋτε άλλο ούΒεν έθνος των εν τω 

3 " παρόντι. ώστε ου κατά την των οικιών και της γης γ^ρείαν, 
" ων μεγάλων νομίζετε εστερησθ αι, αύτη η δυζ^α/Α(,5 φαίνεται" 
" ουδ' εΙκος χαλεπώς φερειν αυτών μάλλον η ου κηπίον καΧ 

§ 2. 7^5 Ν. ί<^ δσον τέ Ν.Τ. νίβΐσθαι Ρ. (ίθβίθ Βγ. ίαο. Β».), έττΐ π\ίον 
ΟΟΓΓ. Ν. {έ τα,Τ. Ινάί πλεΐον). έτηττλεϊον Τ. έπΙ πλεΐον Η. έτηπΧέον Α.^. οΰτ' 
άλλο Τ. 

§ 3- τίον (η,ηίθ οΙκιών) οτα. Τ. ΙηΒΪ^ηβιη ν&ήθί&Ιβιη ρΓίΐθΙ)θί Τ. ουδέ χαλίττώϊ 
φίρίΐν αυτό δίΐ μάλλον, ού κήπων ΟΟΓΓ. Ν. (Ιΐί. 8ΐιρΓ. η, ίιΐϊί ούκ -ηττίον). ούκηττιον § 2. δι;ο μερών: " οΛβιη ΙβΓΓαΓυιη ίη 
οοηΐϊηβπίβπι βί αςπαιη (τό τψ θαλάσσηί 
μέρο! τιιι. 46, 3) ^ΐδοβΓη:, ς^ιιαο ιαίι-αςτιβ 
1ιοπι1ηϊΙ»ιΐ3 ΐΐδηϊ 8Ϊί." Ρορρο. " Οί Ιλνο 
ραΓίδ οί ίΙΐΘ βΙοΙίθ 1α.η<1 αικί νίαΙβΓ." 

§ 3• ού κατά... ηοί, -«Ίιαί οπγ βχρΓββ- 
ΒΪοη "ηοΐ ίο 1)θ οοιηραι-βά \νϊΙ;1ι" οοη- 
νο^Β, ίη/βτϊοΓ Ιο, 1)υ.ί Βχιρεηοτ ίο, ού κατ' 
άνθρωπον φρονων — μεΐ'ςον ■ή κατά. Ρβ- 
ιηοβί,ΐα. Μϊά. ρ. 569 § 169 ττολλοί πολλά 
κό.'^αΟζ», ύμα$ ΐΐσΐν είρ^ασμένοι ού κατά. τάϊ 
του Μειδίου λειτουργία!, Αήδί. Υβδρ. 528 

δττωί φανήσΐΐ μη κατά τ6ν νεανίαν τόνδε 

λί-γΐίν, ΗβΐΌίΙ. Ι. 12 1 πατέρα τε καΐ μητέρα 
εχχρήσεί! ού κατά Μιτριδάτην τε τδν βου- 
κόλον καΐ την "γυναίκα αύτοΰ, 01ιΐοηϊ(1. 
■ηρωσι ίΐρ. ΡοΙΙ. χ. ^^=Έτίΐ$να. 1. Μβϊηβΐί. 
Υοΐ. II. ρ. 5 τΓολλούϊ ^γφδα κού κατά σε 
νεανίαί, ίιγΒ. χχχι. § 29 = ρ• 189 8ί. 887 Ε. 
του! μετοίκου! δτι ου κατά τό προσήκον εαυ- 
τοί! {αίουβ ινΗαΙ νύοΐίΐ Ιιανβ ϋββη βχρεοΐβά 
ο/ ΐΗβνΐ) έβοήθησαν τψ δημφ, ΑΓΪΒίοί. Νϊο. 
Είΐι. IV. 7=3ι 3 δοκεΐ δέ κ αΐ μεγαλόψυχο! 
εΤναι 6 μεγάλων αΰτδν άξ,ιών, ά|ιοϊ ών 6 
γαρ μη κατ' άξίαν (αϋονε Λϊβ ρτορβτ ναΐιιβ) 
αύτδ τΓΟίώί» ήλίθίΟ!. 8θ μη κατά ίη ΐηίβΓ• 
ΓΟβίΐΙίοηΒ θχρβοΐϊη^ & ηβ^αίίνθ 9,η8\ν6Γ. 
ΡΙ&ί. (3γογ§. 5 ία β μ^ σοΙ δοκεΐ κατά τδν 
δίκανικδν εϊναι ; ν. Εβρ. 466 β μη πη κατά 
τον των σκυτοτομων φαίνεται βίον -ή ηνων 
άλλων δημιουργών ^ τό;' των γεωργών; 
δ'ηηϊΐΆΐΛγ, \ν1ιΐ1θ ■νίθ Ι)^ &η &Γΐ)ϊίΓ£ΐΓ7 ηιΐβ 
β,α&οΐα ίο "ηοΐ θί^τιαΐ ίο," "αιοί ες,ιιαίΐ^ &8," ίΐΐθ Ββηδθ οί "1θ3Β ίΐι&α," γβί ούκ 
(μη) ϊσο!, ούχ δμοΐω! καΐ, ίΓβςαβηίΙ^ ίη 
ΟΓββΙί βί^ηίίγ " ΒΐιρβΓίοΓ ίο," "ΙΐβίίβΓ 
ίΐιαη." Ι. 132, Ι, VI, ι6, 45 64) ι> "«Ίιθγθ 
καΐ οη^ΐιί ηοί ίο Ιιανβ 1)66η βΠΒρεοίβιΙ. 
8ίί11 ίΙιβΓβ 8;Γβ 9, ίβ-νν ίπδία,ηοβδ λνΙΐθΓβ ίΐιβ 
ηοίίοη οί "1638 ίΐι&η" ίδ ίοΰηά. νιι. 
77, 3 Ο" "^"^■'^' ά^ίακ φοβοΰσι (Ιβ83 ίΐιαη Ιΐιβίτ 
ναΐηε), ΗβΓοά. ιι. ίο ε'ιαΐ δέ και Λλλοί 
νοταμοί ού κατά τδν "Νεΐλον έόντε! μεγάθεα, 
Ρβιη. ρΓΟ ΡΙιΟΓηι. ρ. 958 § 45 τραττωι/ 
οι! κατ' άξίαν {/αΗ7ΐ^ ηοΐ ίη αοοοτάαηαβ 
κίΐΗ Με άβΒβτΐΒ, ίη ινοτββ οίτοηνιεΙαηοβΒ 

ίΐιαη Τιβ άβΒετνεΒ). 'αύτών ί. β. τά εστερ- 

ησθαι αυτών. 8θθ οη ι. 77, 3• " Αηά ίί 
ί3 ηοί ΓβαδοηαΜβ ίΐιαί 7011 8ΐιου1(1 1)β3.Γ 

•ννίίΐι 1)ίίίθ1•ηβ83 ίΙΐΘ 1θ88 οί ίΙίΘηι ΓαίΙΐβΓ 
ίΐιαη Ιοοίί ηροη ίΐιβηι ίη οοηιρίί,ΓΪΒοη \νίί1ι 
ίΐιίδ ρο\νΘΓ &3 9, ί1ο\νθΓ-ροί αη(1 ΟΓηαπιοηί 
οΓ ΜνβίΐΙΙΙι αηά 80 ίιβαί ίΙίθηι \νί11ι ίη- 
(ΙΐίϊβΓθηοβ." "ΡΙολνβΓ-ροί" ίβ βη^βοδίβά 
\>γ Βίβίαορ ΤΜΓΐ\ν3,11. Οί1ΐθΓ8 ίαΐίβ κηπίον 
ίο ιηβίΐη & ρΒ,ΓΐίοπΙαΓ ηιοάβ οί ίοηδηΓβ οί 
ίΙΐΘ ΙιαίΓ. 8ο ίΐΐθ 8ο}ιο1ίίΐ3ί αηά Εηδίαίΐι. 
&(1 ΗοηΐθΓ. ΙΙίΕά. χιι. 8οβ ΙηίβΓρίθίβΓδ οί 

Ατίδίορίι. ΑοΙιαΓη. 849• μάλλον ^ οι) : 

ΕχΕίηρΙθδ οί ίΐιίδ ίάίοηι Ιι&νβ Ιοββη οίΐβά 
&η(1 οοηιηιβηίθίΐ ηροη "Όγ Β&δί οη Ογθ^ογ. 
Οοήηίΐι. ρ. Ι02, Ηβπηαηη οη ΥίββΓ η. 
265, Ιιοΐίβοΐί. αά 8ορ1ι. Κ\Άα. 1237• ΝβαΓί^τ 
8ΐ1 ίΐΐθ Θχ£ΐηιρ1θ8 Ια&νβ α ριβοθοϋη^ ηβ^α- 
ίίνθ ΟΓ ίηίΘΐ•Γ0§8,ίίνθ βς[ηίν&1βηί ίο α 
ίνο, ΒηΙ ΤΙΐϋΟ. ιιι. φ, 3 (Ιίβίίηοίΐ^ ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. 02. 267 

έγκαΧλωπίσμα πλούτου προς ταντην νομίσαντας όλιγω- 
ρησαι, καΧ γνωναι ίΚενθ^ρίαν μέν, -ην άντι\αμβαν6μ€νοι 
αντης Βιασώσωμεν, ραΒίως ταύτα άναλη^ομενην, άλλων δ* 
ύπακούσασι καΧ τά προσεκτημένα φυλζίν έλασσονσθαι, Υ.¥.Λ.^. ού κήπων Τ. έγκαλώττισμα Ν. ΒπρΓίΐδΟΓ. ιη. ί-/καΧώπίσμα Τ. ττρ Ν. Ροδί έλΐυθίρίαν, μίν οτη. Τ. δυπακούσασι (δίο) Τ. νροσΐκτημένα ΟΟΓΤ. Ν. 
(οσε ιη. Γ. ε βχο. ϊη ιιΐδΓ^. ίπϊί. ορ. νροκεκτημένα.). Ίτροκεκτημένα Τ.Α.^.¥. άβ V. 
ίαο. Α(1. ττροσεκτ-ημένα Ή.. ("ιη»ππε Γβοβηβ ίηίβΓ νβΓδΰδ ^(ΙδΟΐϊρδβΓαΙ; κ εαρβΓσ" 
Βα.) νροσεκτημένα οηιη Βεώί. Γθοβρϊ. 8ϊ ρθΓΪηάβ ίκτημαι 80 κίκτημαι ηβαΓραηί 
ΗβΓ0<1, Αβδοΐΐ}!. (Ριοιη. ν. 795 κοίνόν όμμ' έκτημέναι), Ρΐδί. ΤΙιβ&βΙ. ι<)8 Ι> ή μί» βϊγβδ &η δβηααίίτβ ρΓοροδΐΗοη. " Τ1ιθ7 
ίΐιοα^ΐιΐ ϋι&ΐι ί1ΐ6 άβοϊδίοη ■«■Ιιϊοΐι 1ΐ8.(1 
Ιΰββη ιπΕίΙθ -Λ-ίΐδ ίβΐΌοίοιίδ αηά οί ηιο- 
ιαβηίουδ οοη3θς[ηβηοβ, ίΗθ άθδίηιοίϊοη 
οί ίΐΐθ ■ννΐιοΐβ οί 3. δίαίβ ταίίΐθΓ ίΐιαη ίΐιβ 
^ιιϊϋνρβΓδοηδ," ΐΓΟ\ίν δ\ην διαφθεΐραι μάλ- 
λον ^ ού τούί αΐτίου$. ΐΛθ\>βοί, \ν1ιο &ί- 
Ιθπιρίδ αη ίη^βηίοΐΐδ βχρίΕπαίίοη οί ίΐΐθ 
ΛΐΙϊβΓβηοβ Ιίβίν,βθπ ον μάλλον τ^ αηοΐ ού 

/^άλλοί» ^ ον, Ρ&33Θ3 0Τ6Γ ΠΙ δϊΙθηΟΘ ίΙΐΘ 

μάλλοί' ^ ού -κ-ϋΐιοαΐ; & ρίθοβοϋη^ ηθ^αίϊνβ. 
Ηβπηίΐηη οοηίθπίδ ΙιϊπίδΘΐί ^νίίΐι δΒ^ϊη^ 
"ιιΗ ρΐΊΟΓ ηθ8&ίϊο νΐϊΙθίΐΐΓ 8,1)β53θ, Ιαίθί 
ρΓΪΟΓ ηθ^Είϊο ΆΜί ίη ϊηίβΓΓθ§αϋοιΐθ...&η1; 
ίΐϋο ιηοάο ηί 9.ρ. Τΐιηογά. ιιι. 36," ηοί 
οοη(1β3αθηάϊιι§ ίο βχρίίήη αΐίο τηοάο. 
[ΡοδδίΒΙ^ 1ιβ ί1ιοπ§1ι1; ΙΙιθ 1ηΓΐόη§ ηβ^ίΐ- 
ίΪΥΘ δθΠδθ Λ79,3 οοπί&ϊιιβιΐ ϊπ μΐτάνοια. 
Οί οοανδθ Γβρθηί&ηοβ ϊπγοίνβδ " ίΐιβν (ϋά 
ηοί ίΐιϊηΐί ϊΐ Γί§!ι*," δποί 1)7 8 δίιαϊΐΕΓ 
ίοι-ίαοιίδ ρΓθ06θν1ίΒ§ Ιιδ,ίϊηΐδίδ -ννΐιο ΐβΕοΙι 
ίΐι&ί ρταβ &1ν;&γδ δΐ^ηϊββδ 8, ρτβνέηΐίνβ 
€111186, ■ννΐιΐοΐι αη<^οπ^)1:6^ι1ν ϊΐ; ίτθςιιΐθΐιίΐ^ 
άοβδ (δ6θ Μ3,1γί§ ΙιΒ,ί. Ο-Γδ,ια. § 2^5 01)3. 
Ι. ρΓαθ Ιο,ΟΓΪιηΐδ Ιοί^πΐ ηοη ροδδππι. 
ΓαΙ»ΓΪ οη Ιιίν. χχιι. 3ι 1 3^; ιηί^ΐιί θχίι&οί 
ίτοπι Ρίαιιΐ;. Εικί. ι. 2, 85=174 ^ι* Γ^ϋθ 
ϋπιοΓβ ϊυ §θηη8. ίη ηικίαδ οοηοϊίϋΐ "ίβΕΤ 
Ιιαδ ρΓβνβηίβίΙ ΙιβΓ ίΓΟίη ηοΐ ίίΐ11ϊη§ οη 
ΙιβΓ ]ίηθβδ." Ιη ίΐηβ αη7 ββίΓηΐίΐίίνΘ 
«θηίθηοθ πΐίΐ7 ^7 βοπιθ ηιαηα^βηίθηΐ; 1)β 
ί-ίνΐδίθά ίηΐο & ηβξΆϋΎθ ΒθηΙβηοβ.] Τΐιβ 
οοηιραΓΪ3οη οί & δϊιηϊΙ&Γ ΐιϋοηι άλλωϊ ή 
ού {ϋ Είδο ΕδΪΓηι&ίΐτθ) ϋβπι. ΜϊΛ. ρ. 537 
§ 7θ ει τοίννν τυ ύμων άλλωί ττωϊ ?χεί την 
όρ-γην έττΐ Μείδίαν ΐ) ώϊ ού δίον αυτόν τεθ- 

Ι^άναί (ού οπηίίθά 67 Ρ&ΓΐεΪΕη Μβ. 8, 1)ΐιί 
Β άοηΜ ηοί 1)7 ί1ΐ6 οορνϊδί'δ οοηϊθοίπΓθ) 
Ββά ιηβ ηΐΕη7 ν^&Γδ &§ο ίο "ΐνΐιο,ΐ; Ι Ιιορβ 
Ββ & ΓθΕδοηαΜβ δοΐηϋοη, •νν1ιϊο1ι Ι αίίθΓ- 
Κτατάβ ίοιιηά δαρροιίβίΐ ίη ΙΙιο ηι&ίη 1)7 Βπϋηι. Εχο. XI. ρ. 144 ΕΛ. 1833• Ι^ι ^ 
(ί/ίαη) ηθ0Θ33ΕΓίΐ7 ίδ ίηΙΐθΓβηΙ ά ηθ@8ΐίνθ 
ϊΛθίΐ, 83 ηιηοΐι 88 ίη ίΐιβ ρΓθροδίϋοηδ 
ττρό (ταί/ίίτ ί/ιαη), ταρά. (αοηίΓαη/ ίο) ηο- 
Ιίΰθι.1 οη Ι. 77> 3' χωρ'ϊ Ατίδίορίι. Τΐΐθδ- 
ηιορίι. II, 12 χωρίί ^άρ αύτοΐν έκατίρου 
^στίν η φνσι%. ΜΧΗΣ. του μητ' άκουαν 
μήθ' όράν ({χηοίθΛ 1)7 Βηίίηι.), 83 ίη νβΛδ 
οί/θΓδϊάάϊη(^, άίηι/ϊη^!. Ιί Ι πιίδίαΙίΘ ηοί, 
ίΐιβ βχίδίθηοβ οί ηοΓ ίοΓ ΐ/ιαιι ίη δο ηΐ8η7 
οί οπΓ ρΐ'οτίηοίαΐ (ϋαΐεοίδ, ντΜοΙι ροδδθδδ- 
ίη§ ηοΐ ιητιοΐι ίη οοιηηιοη οοηοηχ ίη Ιΐιίδ 
ηδθ, ίδ οοηπΓΐηΕίίτβ οί ηΐ7 νίβ\ν. Υίιίιιβ 
ίδ 1)6ΐΐ9Γ ί1ΐ8η ηο1ΐ6δ = Λ^ίΓΐ;πβ ίδ ΙιβίίοΓ 
8η(1 ηοί τίοΐΐθδ. Ιη ίΐιβ ΚοηΐΕηοβ ΐ8η- 
^Ε^θδ ίΙΐΘ ΒΕΐαβ δίΓβη^ίΙίθηίησ οί επ 
ίιηρίίθά ηβ^Εϋνβ \>\ 8η ίηδ6ΐ•ίβί1 ηθ5;:ιίίνβ 
ίδ ίοτιηά — ίη δρΕηίδΙι, ΜβϊοΓ βδ 1ε νίτίαά 
ς[Πβ ηο ΐ8δ ΓίφαβζΕδ— ίη ΓΓβηοΙι, ΕίίβΓ 8η 
αβ,ηηαϋνβ ιιβ ίο11ο\ν3. ^β ΟΓΕίηδ ίοΓΐ άθ 
νοηδ ΕίηιβΓ αη ρβη ρΐαδ (^ηβ ϊθ ηθ άβγτΕίδ 
(ΙΙοΙίοΓβ, ΓΑγΕΓβι. ι), Ιιβ ηΐΕΓί8§β βδί υηθ 
ρίιΐ3 §τ8η(Ι ςη'οη ηβ ρεηί ογοϊγθ (ι. 7). 
ΕίΙθΓ Ε η«οαΙϊι•ΐ ηβ ίδ οηιίΐιθιΐ, ίΐιοα^ΐι ηοί 
ίηνΕΓίΕΐ)ΐ7. (ΒθθΙ/ϋίΓέ,Ώίϋί.Ρ&Γίι.Τοιη. 
2 ρ. 701 ατΐ. ηβ.) Ιη ΟθπηΕη, δοΜΙΙβΓ 
ίη ϋοη ΚΕΓίοδ ίυΓηίβΙιβδ ί^νο βχΕπιρΙβδ ίη 
Ιΐιβ δΕίηβ Αοί ΕηίΙ δοθηβ, ι. ι. ϋοοίι 1ΐ8ΐ)' 
ίϋΐι ίηιιηβΓ δΕββη ΙιοΓβη, ΛΕδβ (τθ1)6Γάβη- 
ερέίΙΐΘΓ ηηά Οβδο1ιίο1αίβΐΓα§θΓ ϋββ ϋβ- 
1)βΐ3 πιβΙΐΓ 8ΐΐί άίθδθΓ ΥΓβΙί ^θΙΙίΕη, Αΐβ 
Οίίί ηηά Βοΐοΐι ίη ΜοΓάβτ'δ ΗΕηά ηίοΐιί 
Ιίοηηίβη, αη(1 ϋηά ^θάβ νοη ηαίτ &ϊΐί§β- 
ίΕηο;ηθ 87ΐΙ)β Ββηι ΗίηίθΓΟΓΪη^θΓ ίϋτδί- 
ΙίοΙιβΓ 1)θζε1ι1ϊ, Αΐ3 θγ ηοοίι Ιίθίηβ ^ίβ 

Τΐιαί 1)θζρ.1ιΐ!;6ί. ύπακούσασι, άαίίνβ ο/ 

τβίαϋοη, ίΓθίχηθηί ίη Τ1ι. β. ξ. ιν. ίο, 3 
μενόντων ήμων ξύμμαχον "^ί-γρίται, νποχω- 
ρ-ησασι δί καίττΐρ χαλεπον εΰπορον ίσται. 
Τΐιίδ ίδ 3η ίηδίΕΗΟθ οί Μβηάίη^ ϋιβ 
ββηεί'ϋΐ ντίΓη ίΐιβ ραιΙίςηΙ&Γ, " 1)ΐιί \ν1ΐθη 268 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ " των τ€ πάτερων μη χείρονς κατ αμφότερα φανηναί, οί 
"μετά πόνων καΐ ον παρ άλλων Βεζάμενου κατεσγρν τε 
'^ καΐ προσέτι ^ίασώσαντες παρεΒοσαν ημΐν αύτα {αίσγιον 
" δε έχοντας άφαιρεθηναί η κτώμενους άτνχησαί), Ιέναι δέ 
" τοις εχθροΐς ομόσε μη φρονηματι μόνον αλλά καΐ κατα- 
^ " φρονηματί. αυ;^τ7^α μεν γαρ καΐ άπο ά/χα^ίας ευτυχούς 
" και δειλω τινί εγγίγνεται, καταφρόνησις δε ο§ αν κοΧ γνώμΎ} 
5 " πιστεύτ} των εναντίων προεχειν, ο ημΧν υπάρχει, και την 
" τόλμαν άπο της όμοιας τύχης η ζύνεσις εκ του ύπερφρονος 
" εχυρωτέραν παρέχεται, ελπιΒι τε ησσον πιστεύει, ης εν τω 
" άπόρω η ισχύς, γνώμη δε άπο των υπαρχόντων, ης βέβαιο- 
" τέρα η πρόνοια. 

ΣίΧΙΙΙ. '' της τε πόλεως υμάς εικός τω τιμωμένω άπο 
"του άρχειν ωπερ άπαντες άγάλλεσθε βοηθεΐν, καΐ μη 
" φεύγειν τους πόνους η μη^ε τάς τιμάς Βιώκειν' μη^ε νομί- 
*' σαι ττερι ενός μόνου δουλείας άντ ελευθερίας άγωνίζεσθαι, \ 
** άλλα και άρχης στερήσεως και κινΒύνου ων εν τη άρχηζ^ 
, " άπηχθεσθε. ης οΰδ' εκστηναι ετι ύμΐν εστίν, ει τις και * 

πρΙν ίκτησθαί τον κΐκτησθαι ίν(κα, \()^ Κ ο μ4ν τα ίκτητα,ι μτ] κΐκτησθαι αδύνατο» 
φαμεν είναι, ηί ορίίιηί ϋοάά. ΥΐΆ\)βηί, ηοη άιΛίίο ςαϊη ΡΙ&ίοηί ΐρβΐ ν&ΓΪθΜβιη 
οαρίίΐηΐ,ϊ (1βΙ)βαηΙιΐΓ, ςιιίάηϊ Τ1ιιΐ07άΐ(1θ8? τΓρών Ν.Τ. κατέσχον τέ Ν. Τ. ύμΖν 
Ν.Τ.ν.Η./!./. 

§ 4• •7Γ£σ•τ€ΐ5ειΝ.ν. 

§ 5- όχυρωτέι^αν οογγ. Ν. (ό τα.τ.). όχνρωτέραν V. ίληίδι τί Ν.Τ. 

ΙιΧΙΙΙ. ύμάί οιη. Τ. ώ νττΐρ αττανταί Τ. φ ύτίρ άπαντα Ε. (ίββίθ Βγ. 1)9,0. Βα.) 
8.1. Ββ. ωττερ άτταντεί ΟΟΓΓ. Ν. («άά. &οο. βί 8ρΪΓ. 8υρΓ. ω. ιη. Γ. Ιΐί. ΐηίβΓ ω θί π. Ιϊί. 
ορ. ΒΐιρΓ. ερ. ίιιϊί ορ. ώ ύττίρ). μτ) δέ.,.μη δέ Ν.Τ, μτ) δέ (δ,ΐί.) Η. μήδε.,.μήδε Α.^. 
άτΓτηχθησθ* Τ. ς[ΐιοά ηοη άϊδρΠοβί βί β,ίίί οοάά. Ιαβ,ΙϊβΓβηΐ, 

§ 2. έστιν Ν. (ίοΓί. ϋ*. ΒΐιρΓ. ί). Τ.Α.^. ναΐ^. τόδε οογγ. Ν. (τό ηι. γ.), άπραγ- ταβη \)6θοταβ Βυ\)]βαΙ ίο οίΙιβΓβ ■ννΐι&ί ίΐιβγ 
Ιΐϋνθ &(1(ϋ1;ίοηίΐ11^ \νοη &8 -ννβΐΐ (αβ -«Ίιαί 
ίΐιβ^τ ίηΙΐΘΓίίβά) &Γβ -ννοη!; ίο 1)θ 1β88θηβά." 

κτησάμενοι ιτρίΐ! οίί έδί^αντο 36, 3. 

κατέσχον " §οί &ηά ΒβοπΓθ,ά ρο88θ38ίοη 

οί." 8βθ οη άθ Ρ&18. Ιιβ§, § 165. 

αϊσχιον δέ... 8θθ οη 44• 3 "*« βϊ^θ οητ 
βηβπιίθ8 ίΐιβ ηαββίίη^ ηοί οηΐ^ \νίί1ι 8θη8θ 
οί βςυ&ΐϊί^ 1)ΐιί 3.180 8θη8θ οί βυρβήοΓϋ^ " 
οοηνβ^β, νβΓ7 (ϋΐηίθάΐγ Ι &(1ηιίί, ίΐΐθ 
ιηθαηϊηβ οί ίΐιβ \νοΓ(1β \ν1ιΐο1ι ίο11ο\ν, 

§ 4• ν^η ίΓΟίΊ ^^β αηΐϊΐΐΐθβΐδ οοιη- 
ΗηβΒ ΙΐΘΓθ "ΒρΪΓΪΙ;, Ι^γευθγ^," Μνίίΐι "ηιοη- 
ΙεΙ ρο\νβΓ8." 

§5• άτΓ6...τύχηί. 8βθ οη ι. 141, ι. Ιη ΡΜΙβΙ). 12 Β άττ' αντηί δη τψ θεού Ι 
&ηι ΐηοΜηβά ίο 1)β1ϊβνθ ίΐιαί ΡΙ&ίο Ιιϊηι- 
8β1ί αηά ηοί 1ιί8 οορ^ίβίβ οηιϊΐίβά άρχο• 

μένοί!. ^ίί τοΰ ύπερφρονος " 8.1)ϊ1ίΐ7 οοη- 

ηβοΐβίΐ \νΐί1ι " (αρίαβχ.). -^νώμ-τι άττό... 

Αά. οοπιρ&ΓΘβ IV. 1 8, 3 ■ννΙιεΓθ ίΐΐθ 8&ηΐθ 

\70Γ(ΐ8 ΓβΟΙΙΓ. 

ΧιΧΙΙΙ. ή μηδί ορ. III. 4^) 7 /*ί? 

προστίθέναι τιμήν, άλλα μηδ' έ\ασσουν τηί 
ύπαρχούσψ...ούχ δτταυ ξημιοΰν άλλα μ•ηδ'' 
άημάξειν, ϋβιη. άβ Ραΐβ. Ιιβ^. § 262 καΐ 
ουδεμίας κακίας ταΰτα, άλλ' ουδέ στρατη• 
Ύίας Ϋ άξια, ν/Ίιβτβ ουδέ οδθπίΐθά Υοβηιβί. 

ων άπηχθεσθε — της απέχθειας. 8βθ 

οη άβ Ρ&ΐδ. Ιββ. § 263. Ββίοντ 75> 4• ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. 62—64. 269 

"τόδε ξν τω παρόντι δεδιώς άπραγμοσννΎ) άνΒραγαθίζ€ται' 
" ως τυραννίδα γαρ η^η ^χ^τβ αντην, ην λαβείν μεν αΖίκον 

3 " δοκεΓ είναι, άφεΐναι δ' ετηκίνΖννον. τάγιστ αν τε πόλιν οΐ 
*' τοιοΰτοί έτερους τε ττείσαντες άττοΚέσειαν, καΧ εΐ πον εττί 
" σφων αυτών αυτόνομου οίκησειαν' το γαρ αττραγμον ου 
" σώζεται μη μετά του δραστήριου τεταγμενον, ούΒε εν 
*' άρχούστ) πόλει ξνμφερει άλλ' εν ύττηκόω ασφαλώς δου- 
" λεύειν. 

ΧίΧίν. " ύμεΐς δε μήτε ύττο τών τοιώνΒε πολιτών παρά- 
" γεσθε, μήτε εμε δι' οργής έχετε, ω καΐ αύτοΙ ζυν^ιεγνωτε 
*' πολεμεΐν, ει και επελθόντες οι ενάντιοι έβρασαν άπερ εΙκος 
"ην μη εθελησάντων υμών υπακούειν, επιγεγενηταί τε πέρα 
" ων προσεΒεχόμεθα η νόσος η8ε, πράγμα μόνον δτ) τών 

7 " πάντων ελπίδος κρείσσον γεγενημενον. καΧ . δι' αυτήν οΧ^ 
*' ΟΤΙ μέρος τι μάλλον ετι μισούμαι, ου δικαίως, ει μη και 

μοσύνην Τ. τνρρανίδα Α.Ι. άφΐΐναι δ' Ν.Υ.Ε. (Ιβδίβ Βά. Ιβο. Βγ.) Η. Ββίνΐί. Ρορρ. 
άφίΐναί δέ Ί.Λ.Ι. νη1§. 

§3- έτίροι/ϊ τ£ Ν.Τ. τΓίίίταιτεϊ ΟΟΓΓ. Ν. (εϊ ιη. γ.^. άπρα-γμον ΟΟΤΤ. 'ίί. {αϋ. 800. 
ία. Γ. Ιϊί. ΒΧΐρΓ. Εΐί. α). Ροδί μ€τα, οιη. τοΰ Τ. 4ναρχούση (βίο) Τ. 

ΙΧίν. άπε\θ6ντ€ί Τ. έττεΐ ■γΐ^ίνηταί Α.^. τήΐ^. &ηίβ ΒαηβΓ. ίττι-γΐ^ένηταί 
Ν.Τ.Η. άθ Ρ. ίΕΟ. Βγ. Β», ^λττίδοι οογγ. Ν. (οί ιη. γ.). Ύΐ-γΐνημένον δΐιρΓ. ον εοήρδϊί ην 
Ββά 0&1. ίΓ&η8τ. ίηάιιχΐί Τ. 

§ 2. /ί^ροϊ τ2 Ν.Τ. νιχΐ^. μέροί τι Α. 7. δτ Άρ Ή..Α.7, ιταράλο^όν τι ΟΟΓΓ. Ν. § 2. Τϊιβ Β&ηΐθ δβηίίιπΘηί 8ΐί§1ιίΐ7 γ&- 
ΓΪβά ϊη λνοΓάδ ΓεονίΓδ ϊη ϋΐβοη'δ βρβεοΐι 
υι. 4θ, 7• 

§ 3• "Αηά ιηοδί; ΓΕρΐάΙγ \νοιι1(1 δποΐι 
κιβη (οί τόδε άνδρα'/αθιΐ^ϋμβί'οι) ρ1ιιη§β α 
εί&Ιβ ϊηΐο Γπϊη, ϊί είίΙΐΘΓ ίΐιβ^ δΐιοαίίΐ 
ρβΓδα&άβ οίΙιβΓδ (ίο &(1ορί ίΐΐθίτ τίθ^δ) 
^•^ ϋ βητ^ΙιβΓβ Ιΐιβ^ δΐιοιιΐά ά^νβΠ ϊη 
ίηάβρβη(ΐ6ηοΘ Ι)^ ίΙιβηίδβΙνΘδ (ίδοΐΕίβά, 
τιηηιϊχβά \νί1;1ι οίΙιβΓδ) ; ίοΓ α ρθΕΟβίαΙ 
ρο1Ϊ07 18 ηοΐ ηΐίΐϊπίαΐηβά βχοβρί ϋ 1)θ 
Ιϊηίεά ■ντϊίΐι θηβΓ^ν, ηοΓ ϊη ίΐΐθ οαδβ οί 
Β. 8ονβΓ6ί§;η δΐ&ίβ 13 ϊί εχρθάΐθηΐ;, 1)ΐι1; 
ία & ν&8δ8.1 δίαΐθ ίο Ιϊνβ ϊη δαίβ 8α1)^θ^- 
Ιίοη." Τΐΐθ " ρβΛοβ-Εί-αη^-ρποβ " ροΐί- 
Ιίοΐ&ηδ \νοιι1ά Ιιανβ ρβΓδίιαάβά ΙΙιεΪΓ 
ΓοηηίΓ^ιηβη ίο ΙιβαΓΙίεη ίο ίΐΐθ (ϋοίαίίοη 
^>^ 8ρ&Γί3. 8Είβί7 ηιϊ^ΐιί Ιι&νβ Ιΐιυδ 
1)€βη δθοπΓβά, 1)ΐιί ΐί ντοπΙά 1ΐ3,νβ 1)€βη 
ει ίΐιβ οοδί οί ηοΐ οηΐ7 1οδίιι§ ίΙαθΪΓ 
Ιιοδίίΐοη οί ΒονθΓθϊ§ηί7 1)αί 8ΪηΜη§ 
ϊαίο ίΐι&ί οί γ&δδοΐβββ (ι. ΐ4ΐ, ι). Τΐιϊδ ί§ηοΐιιίηίοτΐ8 8&ίβί7 Ϊ3 βχρβίϊϊθηΐ; ίοΓ α 
8α1}]βϋί ηαίΐοη, 1)ϊΐί ίηβχρβίϋβηί ίοΓ οηβ 
\7ΐιΐο1ι ΙΐΕδ 1)ββη 11ο1^ι^η§ βαρΓβιηαο^ ονβΓ 
οίΙιβΓδ, ίοΓ ίΐΐθ άβρΓΪτ&ίίοη οί βιηρΪΓθ 
ίδ οίοδθΐ^ οοηηβοίβά \νίί1ι (Ιεπ^θγ Γβδίύί- 
ϊη§ ίΓΟπι ίΐΐθ Ιι&ίΓβίΙ ρΓοάαοβά άαΓΪη§ 
ίΐιβ ηιαϊηίβηαηοβ οί βηιρΪΓβ: άσφ. δου- 
λΐύβιν 13 (ίΐδ οί1ιβΓ3 Ιια,τβ Γβια&ΓΐίθίΙ) 
ίοαηά ίη Ββια. άθ Οογοπ. ρ. 295 § 203, 
ρΓΘΟΘίΙβά. 1)7 άσφαΚΐίαν ίδοξον § 2θΐ, 
τό κΐλΐνόμενον νοίΐΐν § 202. Ρορρο &η(1 
οίΗβΓδ ϋοηοβϊτθ ίΐι&ί τό άπρα-^μον ίδ ίΐιβ 
6ΐιΙ)ϊβθΙ ίο ού ξυμφέρ€ΐ, Άΐχά Οι&ί άσφαΚωί 
δου\€ύειν 1)θ1οιι§3 οηΐ^ ίο ίΐιβ δβοοηά 
οίαυβθ, " &ά 8βοιΐΓ3πι (ηοη νβχαίωη) 8βΓ- 
νίίτιίβιη &2βη(1&ιη." 

ΙιΧίν. '* Οοηίΐηιΐθ ηοί ίο 1)β Ιβά 
&δίΓΕ7 1)7 βαοΐι &(1νΐδΘΓ8, οοηίΐηηβ ηο4 
7011Γ 8,η§βΓ ίο\ν&Γ(1δ ιηθ." 8θθ οη ι. 86, 
5• — άιτερ ΐΐκο! ην : δΐιρρΐ7 δραν ογ δράσαι, 

§ 3. Ι ΙίΕΥβ ηοί Ιιθγθ &006ηίαα1β(1 
τι, ίοΓ Ι άο ηοί ιιη(1θΓΒΐ&η(1 ΡεΓΪοΙββ ίο 2 70 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

2^'δταν τταρα λόγον η ευ πράζητε βμοί άραθησετβ. φερειν 
" Τ€. -χρη τά τ€ δαι/χονια άραγκαίως τά Τ€ άπο των ττολζμίων 
" ανδρείως" ταύτα γαρ €ΐ> εθει τ^δε τ^ ττόλεί, ττρότερόν τε •ην 

4 " νυϊ' τε /Λ-ί) εν νμΐν κωλυθγ). γνώτε δε όνομα μεγιστον αυτήν 
** εχουσαν εν ττασιν άνθρωττοις δια το ταις ^νμφοραΐς μη 
" εϊκείν, πλείστα δε σώματα καΐ πόνους άναλωκεναι πολεμώ, 
" καΐ Βύναμίν μεγίστην δτ) μ^χρί' τοϋ8ε κεκτημενην, ης ες 
" άίΒίον τοις επνγνγνομενοις, ην και νυν ύττεν^ωμεν ποτέ 
" (πάντα γαρ πέφυκε καΐ ελασσουσθαι), μνήμη καταλελεί- 
" φεταί, 'Έ.λληνων τε οτι 'Έλληνες πλείστων δτ) ηρζαμεν, και 
" πόλεμο ις μεγίστοις άντεσχομ^ν προς τε ζύμπαντας και κα^' 
" εκάστους, πάλιν τε τοΙς ττασιν ευπορωτάτην και μεγίστην 

5 " ωκησαμεν. καίτοι ταΰτα 6 μεν άπράγμων μεμ^αιτ αν, 6 
" δε οράν τι βουλό μένος και αυτθ5 ζηλωσει• ει δε τΐ9 μη {&άά. αοο. βηρΓ. ον ηι. γ. Ιϋ. ετιρΓ. ί. ίιαιΐ ναράλο^ον τΐ). ταρά\οΎ6ι> τι Τ.Υ.Γ. (ίβΒίβ Βγ. 
ίαο. Βα.) ΊI.Α.^. Υίά. αϋτ. 65, ι. ΐύπράξητβ (είο) Ν. 

§ 3- φέρΐίν τέ Ν. Τ. τ^δε οιη. Τ. τε ροβί -ίτρύτερον οιη. Ν.Υ. (Όζ' τέ Ν.Τ. καταλνθ^ 
η&νπΐΐ ΒθΙίΙνΘΓ. 

§ 4• άνοι'ί Ν. εί'κείί' Ν. οίχεΓί' V. και ττόνουί οπι. Ν. αά(1. Ν. τα&τξ. Ίη. τ. 
άναλωκεναι οογγ. Ν. (&ΐ!;. α ϊη.Γ.). ττολ^μωΝ. (Ιϊί. εηρΓ. ο). οΐ$ (ρΐΌ -η^ έή Τ. /ϋή ροκ* 
ννν Β,άά. Ν.ν. ύπΐνδώμεν ποτέ Ν, ύπενδωμέν ττοτε Τ. κατελελείψεται Ν.Υ. ελλήνων 
τέ Ν.Τ. ττολεμίοΐί Τ. πόλί»* τέ Ν.Τ. φκήσαμεν ϊιϊβ Ν. 

§ 5. μέμψαιτ αν οογγ. Ν. (α ηι. Γ. νίά. ίαίκεβ μέμψοιτ' αν), μέμψοιτ δ,ν Τ. Η. 
" μέμψετ' ρΓ. Ε., μέμψοιτ ΟΟΓΓ." Βγ. (ίαο. Β».), δραν τί Ν.Τ. και αι)τό$ οιη. Ν. »άά. 
Ν. ηια,Γκ. ιη. γ. ιηθίΐη "οοηβίοΙβΓ&Μγ πιογθ" [αΐϊίΐηαηΐο ϋιαΐ ίΐΐθ οΙΙιβΓ ίΓ&ηβΙαϋοη ιη&γ Βίηηά.] 

7?ια£ίϊ«), ΐιχί βΐιηρΐ^ " ίη 80Π16 άβ^ΓΘβ." καΐ ελασσουσθαι "ίο 1)θ ϊηιρ&ΪΓβιΙ 

§ 3- ίν ύμΐν, νεβίτα ορβτα — ΜαίΙΙι. Ιοο," ί. θ. 9-8 \ν6ΐ1 8,3 ίο ίηοΓβ&δβ. ΡΙαί. 

578 (ΐποίβδ Υΐι. 8, 2 μηδέν έν τφ άγ•γέλφ ΤΙΐΘ&βί. 178 Α οΐμαι ^^ω^ε κ αϊ διαμαρτά- 

άψανισθεΐσαν, &ηδ.Ίίβτοά. \ιιι. ιοο ουδέν νειν "ίο ηιΪ83 ίΐΐθ ναοχ^. Ιοο," ί. θ. 8,3 

7άρ έν Ώέρσχισι τεοΐσι δεδήληται των ^κ&]1 &Ά ίο Ιιϊί ΐί. Ατίδί. Εΐΐβί. ιιι. 8, 5 

νρα-^μάτων. Ορ. 65, [3• ΓοΓ ^ί* 80 1186(1 νυν μέν οΐιν χρίονται τφ ένι τταιανι καΐ 

•ηϊίΐι ΐΜηοΒ, 806 οη ι. 93' 6. αρχόμενοι (λυΙιογθ ΒβΆβν, ίη πι^ ϊηάββ- 

§4- 0\3Βοτνθ Ύνώτε...ίχουσαν ίοΜον^βά ιηοηί οαηδβίβδδΐν, ίη8θΓί8 καΐ τελευτωρ- 

\)γ άναλωκεναι, ρΓθθίϊθΐ7 88 02, 3 "γνωναι τεί), δε? δέ δισφέρειν την τελευτήν τη! 

έλευθερίαν μέν.,.άναληψομίνην, άλλων δ' άρχηί. καθ' έκάστου% = 8ίη§α1θ3 (ι. 

ΰπακούσασι καΐ τά ττροσεκτημένα φιλεΐν 3> ^) Ιϊβίοη^δ &3 τνβΐΐ 8,8 ξύμτταντα! ίο 

ελασσουσθαι. 01)8θΓνθ &180 ίη 1)θί1ι πρόί. Τΐιβ "νναηί ίη Ιιαίϊη οί 8 ΛνοΓά 

ρ888εΐ863 ίΐιαί ίΐΐθ υθγΙ) ηεβά ίβ Ύΐ-^νώ- ΓβρΓοάαοίίνβ οί αλΧτ^λουί, βχρΓβδβεά 1)7 

σκειν, ηοί εΐδέναι ΟΓ έπίστασθαι. 8βθ ΙηΙβΓ 8β, ΟΓ ίηνϊαβιη, Ιβά ίη ίΐιβ οοτίΓδθ 

ίαΓίΙΐθΓ οη Ι. 43> ^• ί^^ Ββηιοβίΐι. οί ίίηαβ ίο ίΐΐθ είΓ&ηβο-ΙοοΙϊίη^ είηβ 

ΑτίδίοοΓ. ρ. 671 § 155 ^τείδτ; γε άδικεΐν ίηνϊαβνι, αά ίηνίατη. 
ί-^νω Ι οοηοηΓ ■ννίίΐι 0. Ε. Κβηηβά^ ία §5• καΐ αύτδί Ϊ3 ίο 1)θ ]"οίηβά λνίίΐι 

ίΓαηδΙαίίη^ " 8ί Ιβαδί αίίθΓ 1ιβ Ιιο,ά άβ- δραν " ^ίδΐιβδ Ιιίηίδοΐί β.ΐ80 ίο 1)0 α ιη&η 

ίθΓπιίηβίΙ ίο (Ιο 'ϊϊΓοηδ," αάηιίίίίηβ -ννίίΐιαΐ οί αοίίοη." ΕΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II, 64, 65. 271 

^6 " κέκτηται, φθονησευ" το δέ μυσ^Ισθαί και λυπηρούς €ΐναι 
" α/ τω τταρόντι πάσι μίν υπήρξε δτ) όσοι έτεροι ετέρων 
" ηξίωσαν αργειν' όστις δ' επΙ μεγίστοις το επίφθονον 

7 " λαμβάνει, ορθώς βουλεύεται, μίσος γαρ ουκ εττΐ πολύ 
" αντέχει, η δε παραυτΊκα τε λαμπρότης και ες το έπειτα 

8 " δό^α αείμνηστος καταλείπεται- ύμεΐς δε ες τε το μέλλον 
" καλόν προγνόντες ες τε το αύτίκα μ.η αίσχρόν, τω η8η 
" προθύμω αμφότερα κτησασθε και ΑακεΒαιμονίοις μήτε 
" επικηρυκεύεσθε μήτε ένΒηλοι έστε τοΙς παροΰσι πόνοις 
'' βαρυνόμενοι, ώς οίτινες προς τάς ξνμφοράς γνώμη μεν 
" ηκιστα λυπούνται έργω δε μάλιστα άντέχουσιν, ούτοι και 
" πόλεων καΐ ιδιωτών κράτιστοί εισι." 

ΣίΧν. Τοιαύτα 6 ΤΙερικλης λέγων επειρατο τους * Αθη- 
ναίους της τε ε'ττ' αΰτοι* οργής παραλύειν καΐ άπο των 
5 παρόντων δεινών άπάγειν την γνωμην. οι δε Βημοσία μεν 
τοις λόγοις άνεπείθοντο, και οϋτε προς τους Αακε^αιμονίους 
ετι έπεμπον ες τε τον πόλεμον μάλλον ωρμηντο, ιδία δε τοις 
ττα^τ^/Λασιν ελυπουντο, 6 μεν 8ημος οτι αττ' ελασσόνων ορμώ- 
μενος εστέρητο και τούτων, οι δε δνϊ^ατοι καλά κτήματα κατά § 6. ταρόΐ', τιτασι (βΙο) 7. ννηρξαί Λ. 7. δσ. οογγ. Ν. {σ νίί. £αΪ88θ οί). 
δ' 67ΓΪ Ν. δέ επί V. 

§ 7- ΡοδΙ μΙσοί οία. μίν Ν.Τ.ν.Ρ. 8.1η. [μίνΙ Ρορρ. Ε§ο οπάβί. έτηττολύ Ύ.Α.^. 
ταΐ^. έτΙ πολύ Ν.Υ. τταραυτίκα τ€ Ν. Τ. 

§ 8. τοαυτίκα Α. τοα αντίκα (βίο) ^. μ-ήτ^ ίπικ. Τ. ΜηΚοί βστέ Ν. ίΐ'ζηλοί 

ο 

ίΰ•τ€ (βίο) Τ. καΐ οΐτινΐί Τ. ί' βί ϊ' ιηηί&ίίδ. Υίά. &ά ι. 2, 6. €ΐτινε5 Ν.Υ. νρ Ν. 
ΐίσίΐ' ηί βοΐβΐ Ββΐίΐί. 

ΙιΧν. ΐττ' αντίν Ν. έττ* αύτων V. ^$ αύτ^ν 1ί1)ή ββο^ηί. Εά. ΒαηθΓ. 

§ 2. οί δέ' Τ. ό μίν ττένηί Α.^. Υΐιΐ^. β,ηίθ ΒίΐιιβΓ. δ^μοί Ν.Τ.Ε.Η. οιηη. Βθ. 
(α* βχ δϋθπίίΰϊαάίοο). δί αηίβ δι/ί'ατοί οηι. Τ. τούτω»* οογγ. Ν. (ω»» πι, γ.), οικοδομίαα 
τέΝ.Τ. ϊ^Τ, §6. Χυττηρούί ίΤναι: ορ. ίΐιβ \νθΓ(ΐ3 οί οΰτ€ ίτι (ττεμνον. "Νο ίατίΙιεΓ &11θΐηρί 

Α1οϊ1)ίίΐΛθ8 οΓ3α τούϊ τοιούτον; (ν τφ κατ' τναδ ηααάβ &ϊ ηβ^οίί&ίίοη. " Τ1ιίΓΐ\να1]. 

αύτούί βίφ λυττηρούί δίπ-αί ΎΙ. ΐ6, 5• ΓιΧΥ. §2. άνεττΐίθοιτοΐΐηγΛϊβΒ ϋιβϊτ 

§ 7- Εγοπι καταλΐίπΐται \)γ Ζθΐι§ιη& Γβίαοίβιιοθ ίο ^ίβΐίΐ ίο Ιιίδ &Γ{ίτιιηθηί3, Βαρρΐ7 ίο λαίΛ7Γρόττ7ϊ "βπΛαΓβδ, &1)ί(1β3.' 
§ 8. έτηκηρυκίύΐσθε : ί1ιί3 ρΓΰ$εηΙ ιηβαηδ, 
β3 {Γθ(ΐιΐθηίΐ7 βίίθΓ α ηβ§3,ίίνβ ογ ρΓΟ 
ΙιίΜίίνθ, " 1)β ίηοΐίηβίΐ ίο," &3 ΗβΐΌάοί, 
■ννβ11-1αιο\Γη θχρΓβ38ίοη έμισθοΰτο ιταρ ίοΓ άναπείθΐίΡ 13 " ίο 1)Γίϋ§ ονετ \)γ ρβΓ- 
8ΐΐ8,5Ϊοη," α3 άναδίδάσκειν {άνα-γι-γνώσκΐΐ» 
ΗβΓοά. £ΐηά βατί^τ Αίίίο) " ίο 1>τϊηζ ονετ 
1)7 οοηνίηοίη§." {αναττείθΐαθε ... πάθειν 
VI. 87, ΐ•) — οίκοδομίαΐί ίοΓ οΐκίαΐ!, ριβ- ούκ έκδίδόίπ-οί την αύλην. 8θ 65, 3 οίδβΐγ &8 ντθ 1186 " 1)θί1(1ίΐ1β3," 2 72 βΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

την χωράν οΙκοΒομίαι,ς τ€ και ττολντελεοη κατασκ€ναίς άπο- 
λωλζκότες, το δε μβγιστον ττόλεμον άντ εΙρηνης έχοντες. 

3 ον μεντοί πρότερόν γε οΐ ζνμπαντες επανσαντο εν οργή 

4 έχοντες αντον ττρΧν εζημίωσαν χρημασυν- ύστερον δ' αύθις 
ον ΤΓολλω, οττερ φυλεϊ όμιλος πουεΐν, στρατηγον εϊλοντο και 
πάντα τα πράγματα επετρεχ^αν, ών μεν ττερί τα οικεία έκα- 
στος ηλγει, άμβλντερου η^η οντες^ ων δε ζύμττασα -η πόλις 

5 προσε^εΐτο, πλείστου άζων νομίζοντες είναι, όσον τε γαρ 
χρόνον προνστη της πόλεως εν τη ειρήνη, μετρίως εζηγείτο 
και ασφαλώς Βιεφνλαζεν αυτήν, καΧ εγενετο επ' εκείνου 
μεγίστη* επεί τε 6 πόλεμος κατέστη, 6 δε φαίνεται καΐ εν 

6 τούτω προγνούς την διίί^α/χιν. επεβίω δε δνο ετη καΐ μήνας 
εζ' καΐ εττειδτ} άπεθανεν, επΙ πλέον ετι εγνώσθη η πρόνοια 

§ 3- μ^ντο Ν. (811ΡΓ&80Γ. ορ. ιη. εαά.). 

§ 4• 6μι\\οί Τ. ή ξύμπασα Α.^. γαΐ^. ξύμττασα η Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. αΐΐΐ. Αξίον ΟΟΓΓ. Ν. 
(ι νϊά. ιη&τι. Θ3,£ΐ.). 

§ 5- ^(Όν τε Ιιίο Ν. &σον τ^ Τ. νρούστ-η Ν. Ββϋ. προϋστη Τ. έτηΒ-η τ€ 
Ββφιΐ. ]ϊ\)ΐΐ Α.^. \\ύξ. ένβΐ τε Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. Ροβί κατέστ-η Ιαγροδί. ροηίί Ν. πι. γ. 
όδέ, ΟΟΓΓ. Ν. (Ιίί. 8υρΓ. ό αοΐά. &οο. βαρΓ. ε πι. γ. ίαΐί δδε). δδ€, Τ. κατέστη, όδέ, 
(βίο) Α.^. 

§ 6. μηναα ^ξ Ν.Υ. Ββ\±. ?ξ μψαί Τ.Ρ. ρ1. οπιη. Βθ. Α.^. νταΐ^. Ρορρο. Εβ,άβηι 
άϊβΟΓβραηίίβ, ϊη Ι. 109, 3• έίΓητλέοΐ' Τ.Α.^. νιύ§. εττί ττλ^ο»» Ν.Υ.Η. άβ Ρ. Ιαο. Βγ. 
Βε. αυτού ή έί Α.^. γ\ύξ. Βθΐίΐί. ή οηι. Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. ρ1. Βθ. Ρορρο. 

§ 4• ι^" 'ήΧ'/ΐΐ—των αΚ•γημάτ(ύν. Ι τό εδ ττοίΐΐν η τ6 ε3 πάσχαν. Τΐιίβ 08,η- 

απι ηοί Β,ν^Άτβ ^νΙιβίΙιβΓ ΕποΙΙιβΓ βχαπιρίθ ηοί 1)8 ρΓβΛϊοίΐίβά οί γΪΓίιιβ ίη ^βηβΓίΐΙ. 

οί άμβλύί \νϊί1ι 8, οβηϋίνβ οαη Ιϊθ οϊίθΛ. Ιί Ϊ8 οηΐ^ " ΐΗβ νΪΓίιιβ τιηάβΓ <ϊΪ80ΐΐ88Ϊοη 

Ιη 87, 3 Ι *1ο ιιοί ίΐιίηΐί τ^ϊ -γνώμψ ίβ ίο {Ι'ΛβΓαΙχΙιι) ίΐι&ί ίβ οοηοθΓηβά -ννϊΐΐι οοη- 

\)θ ίοϊηβά ννϊίΐι άμβλύνΐσθαι. ίβΓΓίη§ αηΛ Γβοβίνίη§ οΗί^αίΐοη. Αίταΐη 

§5• Ι 8,§Γββ -ννίίΐι ίΐιοδθ -πΊιο ηηάθΓ- 2 = ι, 24 τηί άρετ-ηί Ύ^ιρ ττερΙ άμφω (ί. θ. 

είίΐηίΐ τ-ρ (Ιρ. " ϋιβ ρβαοθ οί ΕιαΙ)θβίΐ,," ιηρΐ χρημάτων δόιην καΐ ληφιν) οϋση! 

&ηά 6 πόλε/χοϊ " ίΗβ ■ντΒ,Γ," ί1ιοιι§1ι Ι μεσότητο^, ττοίησει (ό έΧευθέριοί) αμφότερα 

\ίο\ύά ηοί νβηΙτίΓβ βϋΗβΓ Ιιθγθ ογ ιιι. ώ$ δεΐ. Ιβ ί1ιΪ8 ρΓβάΐοαΗβ οί ανδρεία, 

9, 3 *ο »88βΓΪ ίΙΐΆί "ίη ΐίηιβ οί ρθ&οβ" σωφροσύνη, ίη ίΐηθ οί αη7 νίρΐαβ βχοβρ* 

18 ^ντοη^. ΜοάβΓη Ι&η^ιΐίΐ^βδ ίη ^δηθΓ&Ι, 1ίΙ)6Γα1ί1;7 &Ώ.Λ. ίίδ ^ΓβαίβΓ βίβίβΓ με-/α\ο- 

&3 \νβ11 3,3 ίΐΐθ ΟΓββΙί, λνΐιβη ίΐαβγ υ8β 9, ττρέπείαΊ δοκεΐ Ύαρ καΐ αντη (ΐΜβ Ιοο αβ 

βη1ί)8ΐ;αηίίνβ &\)%ίΐ&αί&ά\γ "ΡβΗ,οβ ίδ & ιοβΙΙ αβ ΙϊΙιεταΙίΙί) . ΒβΙιΙίβΓ ■νο'οη^ΐγ (ββθ 

Ηβδδίη^, -ϊναΓ 18 & οιΐΓ8β," ρΓββχ ίΙΐΘ οη ι. 14, 4 Αηη. Οήί.) φ.νβ8 καΐ αύτη) περί 

&Γίίο1θ. Ιη ίΐιίδ Γθβρβοί; ουΓ Ιβη^τια^β χρήματα τι$ αρετή εϊναι. Βυί; ίη 2, 25 τη! 

8ββηΐ8 ίο Π1Θ ίο ΙαΆΎβ &η αάναπία^β ίη αρετής -γαρ καΙ ηδεσθαι και λυπεΐσθαι εφ' 

ηβνβΓ ρΓββχίη^ ίΐΐθ ΕΓίίοΙβ βχοβρί ίο οΐί δεΐ καΐ ώί δεΐ ίΙΐθΓθ ί8 ηο ΙίπιίΙαίίοιι 

Β0Π1Θ άθβηίίβ "ρβαοθ," ΟΓ "-ννΕΓ." ^Υβ ίο ΐΗβ γίρίιΐθ ηηάοΓ άί80ΐΐ88ίοη. ΤΙιθ 

&Γ6 ί1ηΐ8 δραΓβά & ρβΓρΙβχίίγ χνΐιίοΐι Ββηίίηίθηί βχίβηάβ ίο αηά βηιΙΐΓ&οβ8 &11 

80ΐηθίίηιβ3 &Γί8θ8 ίη ΐΕπ^ηα^ββ \ν1ΐΘΓθ πιογειΙ νΪΓίπθ -ηΊι&ίβνβΓ. υπόκειται, άρα η 

ϊϊιβ β,ΓίίοΙθ ηιί^ΐιί δί^ηίίγ θίίΙΐθΓ "νί&τ" αρετή είναι, ή τοιαύτη {νΐτΐηβ, Ι τηοαπ 

ίη ίΐΐθ 9,1)8ίΓαοΙ,θΓ "ί/ίβραΓίίουΙο,Γ-νναΓ." ΒαβΚ νΐηιιβ, νιοταΐ υϊτίχιε, ϊ.β. η ήθιΐίί^^ 

Βγ \ν&7 οί ίΠαδίΓ&ίίοη Ι ΓβίβΓ ίο ΑπΒίοί. {ή διανοητική) περί ηδονά,ί καΐ \ύπα$ των 

Νίο. Είΐι. ιγ. Ι, 7 τήί γά/) άρ(τη% μάλλον βέλτιστων πρακτική Ιΐ. 2 = 3• 6• ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 65. 273 

' αντου 69 τον ττόΧεμον. 6 μίν γαρ ή<τνχάζοντάς Τ€ και το 
ναντίκον θεραπεύοντας καΐ αρχΎ)ν μη έπίκτωμενονς Ιν τω 
ΤΓολβμω μηΒβ τύ) πόλει κινδυνεύοντας εφη περιεσεσθαι,' οΐ 
δε ταντά τε πάντα ες τουναντίον έπραξαν, και άλλα €^ω 
του πολέμου Βοκοΰντα είναι κατα τάς ιδίας φιλοτιμίας καΐ 
Γδια κερΒη κακώς ες τε σφας αΰτονς και τους ξυμμάγους 
επολίτενσαν, α κατορθούμενα μεν τοις ιδιώταΐ9 τιμή καΐ 
ωφέλεια μαΧλον ην, σφαλεντα δε τη ττόλει €ς τον πόλεμον 
> βλάβη καθίστατο. αίτιον δ* ην οτι εκείνος μεν 8υνατ6ς 
ων τω τε άξιώματι και τη γνώμη, -χρημάτων τε Βιαφανως 
αΖωρότατος γενόμενος, κατείχε το πλήθος ελευθέρως, και 
ουκ ηγετο μάλλον υπ" αύτοΰ η αυτοί ηγε, δια το μη 
κτώμενος εζ ου προσηκόντων την Βύναμιν προς ηΒονην τι 
λέγειν, άλλ' έχων εττ' ά^ιαίσ-ει και προς οργην τι άντει- 

§7-0 μΐν.,.οΐ δέ" Τ. μ)] δί Ν.Τ. μ-ήζί Α.^. Ροδί ταύτα οπι. τβ Τ. «'ί Τ. 
ίδίο ΟΟΓΓ. Ν. (»(1ά. 800. ιη. γ. Ιίί. Βηρτ. άΐΐ. ί. ίυϊΐ; ιδία). τα2ί Ιδιώται$ Τ. $ Τ. 
ώφίλία Ββΐϋί. Ρορρο. Υϊά, &ά ι. 28, 4• ώφέλΐΐα 'Ϊ!^.Τ.Λ.^. νηΐβ. οιοη. ηί γΐ(1. 
ϋΙ)ΓΪ. βλάβη ρτ. Ν. βλάβη ΟΟΓΓ. Ν. (Ιϊί. δΧΐρΓ. η). 

ο" ο? 

§ 8. χρημάτων τέ Ν. Τ. ν ρ ήδοΐ'τ}^ τί Ν. Ιγων Τ. ιτρ Ν, 6ρ~^ην τι Ν. δρ^ηρ 

§ 7• άρχην μη ίιτι. " ηοΐ &ος[ηίΓΪιι§ ϋβυηιη ; &η(ϊ ν3ποπ3 ρΓοοββϋη^δ ρβΓ- 

ίπΓίΙιβΓ θΐηρΪΓβ." Ορ. ϊ. ΐ44ι ΐ•^ — τν Ιι&ρδ οί ίΐιβ ν^€ί άρ-γνρολίτγοι, βυοίι α8 

τ6λΐΐ. Τΐΐθ πδβ οί ϊ)ιβ άαΐΐνβ νάύι κιν- ΐ1ιθ5βΓ60θΓάθά ιιι. 19." Αά. ■ην.,.καθί- 

Ζυνεΰαν, ηοί ίηίτβςηβηί ίη ΗβΓοάοίηβ στατο "\ϊ•6γθ Ιϋθΐγ ίο 1)β...1;ο 1)€0θΐηβ." 
βηάΤΙι., εθθπΐδ Ιο Ιιβ ίΐιβ δ&πιβ &3 ίίβ §8. άξϊώματι...ό.ξ,ιώσΐΐ. 86βοη37ι2• 

Τΐ8β -ϊηίΐι ίμαρτάνΐΐν, σφάλλΐσθαι, ψΐύ• καΐ ούκ η•γ(το κ.τ.λ. Ορ. Οίο. Ιι»β1. 

δίσθαί, ίΐιβ ροΐηΐ ίεΙίΡΓίίη οηβ βηοοηηίβΤΒ 25, ^6 ϋί ί&οϊΐβ άηοθπι (8αϊρϊοηβιη) 

ΠΒ^, ίαΐΐ8, ά'ο. "Οί. άβ Ιιαί. ρβηαΐϊ- ροραϋΚοιηαηΐιιοηοοπιίΐεπι θ58θ(ϋοβΓθ3. 

ίαπ αΐΐ^ηα τβ ΐηίθΓρΓ. Ιιΐν. χχχτιιι. 25•" — '^/'°* όρ-γην άντ^ΐΊπΊΐ'. Αάιηϊΐ,ίϊηβ ΟΐΆί 

Ρορρο. ίξω του νολ. δοκ. (Ιναι, " 8ιιο1ι ίη ί1ιΪ3 οοιηΙιίιίΕϋοη τρ6$ όρ^ην βίεβ- 

ιη683τΐΓβ8 &5 11ΐ6 εθη(ϋη§ α βςαδίίΓοη ίο νΙιβΓβ, β.^. Ατϊβίορίι. Εαη. 998 διτωί... 

ΟΓβίβ ίο ηααΐίβ αη αΐίβιηρΐ ηροη Ο^άοιιί», μτ) νρόί όρη^ην άιη-ιλ^ξαί εΐ^ίββδ "&η- 

\ϊ1ΐθη ϊί οη^ΐιί ίο Ιιπνβ 58Ϊ1βά ■«•ϊίΐιοαί βΓΪΐ7>" 7ε*> »3 τρο* ηδονην ιητίδΐ 8ί5ηίί7 

1θ83 οί ίϊιηθ ίο ΓθίηίοΓΟθ Ρΐιοπηίοη, ιι. "^ϊίΐι & τίεντ ίο ρΐβαδΐη^, 8ο &3 ίο 

85, 5, 6; ίΐιβ Μ-αδίΐιισ ίΙιβΪΓ ίοΓΟβ ΐη ρΐβ&δβ ίΐιβιη," Ι β^τββ \τϊί1ι ΑτηοΜ ίΐι&ί 

ρβίί^ βχρΘ(ϋίϊοη3 ϊη δίοίΐ^ 1)θίθΓβ ίΐΐθ ίη ίΐιίδ δίτοη^ βηίϊίΐιβδίδ Τ1ι. ιηεαηί }}γ 

^θ&ί ίπναδίοη ; ίΐιβ ϊηί(ΐιιίίοη3 8ίί8θ]ί οη νρο! οργην "'νί'ύΐι & \ϊβντ ίο, 8θ 88 ίο 

Μβίοδ; [ίΜδ Ιιο^νβτθΓ ιη&άβ \)γ ά ια&ή- ρτονοΐίβ ί1ιβΪΓ 8η§βΓ." Α(1τβΓΐ»3 &ηά 

ίϊηΐΘ ροτΛ-βΓ άθίβπηίηβά αροη ιη8ΐηί&ίη- 8(1νβΓΐ)ί8ΐ εχρΓβδδϊοηβ 8Γβ Ι)^ ηο ηΐ68η3 

ΐη^ ϊίδ 8ονβΓ6Ϊ^ί7 0Υ6Γ 8ΐ1 ίΐιβ ΐδίαηί- ηβοθδδΕΓΪΙν Ιϊιηίίβά ίο ίΗβ 8§βηί οί α 

βΓ3 08η 1ΐ8Γ(ϋ7 οοπιβ ηηάθΓ ίξω τοΰ υθγΙ». Ιη ΡΙαίο Τΐιβ&βί. ι6ι ο τα μίν 

•η-ολέμου Άπγ ηιΟΓβ ίΐιαη οτιγ (ϋδΟΓθάϊί- άλλα μοι ττάνυ ήδέωί ίϊρηκΐν ίΐιβ η8ίυΓ8ΐ 

&1)1βΙ)0Πΐ1)8Γ(1ηΐθηί Οί0ορθη1ΐ8§βηι8θ7], βΐ βΓδΙ δϊ§1ιϋηί6ΓρΓβί8ίίοη ίβ " Ιιβ 1ΐ88 

ροδδΐΐ3ΐ7 &ΐ5ο ίΐΐθ βχρβίΐϊΐίοη' 82&ΐη8ΐ 1ΐ8ά νβΓΤ §^θ8ί ρΙθ&δΟΓβ ΐη βρββϋηβ," 

Βθ6θΙί8, τνΐηοΐα Ιθά ίο ίΐιβ άβίθδί εΙ 1)αί ίΐιβ δβηδβ 8ΐιο\ί3 ί1α8ί ήδε«5 ΓθίβΓβ ίο 274 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

9 ττίχν. όποτε γονν αισθοιτό τι αντονς πάρα καιρόν νβρει 
θαρσουντας, λέγων κατεπλησσεν επΙ το φο βείσθαι, καΧ 
δβδίότας αϋ άλόγως άντικαθίστη πάλιν επΙ το θαρσείν. 

ΙΟ εγίγνετό τε λόγω μεν δημοκρατία, έργω δε υπό του 

11 πρώτον ανδρός άρ^-η, οΐ δε ύστερον ίσοι αντοί μάλλον 
προς αλλήλους οντες, και ορεγόμενοι του πρώτος έκαστος 
γίγνεσθαι, ετράποντο καθ' ήΒονάς τω 8ημω καΐ τα πράγ- 

12 ματα εν^ιοόναι. εζ ων άλλα τε ττολλά ως εν μεγάλτ) 
πόλει και αργιην εχούστ) ημαρτηθη, καΐ ό ες ^ικελίαν 
πλους' ός ου τοσούτον γνώμης αμάρτημα ην προς ους § 9- αϊ<τθητ6 τΐί Τ. ■ήδη αηίθ ϋβρει &άά. Τ. ηιοχ ίΓίΐηβν. ο&Ι. ϊηοΐιιχίί ηι. β&Α. 
κατέττλησΐν Τ. άντικαθιστίκα (κίο) Τ. θαρρέΐν Ν.Τ.Υ.Ε.Η. ρ1. Ββ. θαρσείν Α.^, 
ναΐ^. 

§ II. Γσοί 'I.Α.^. νυΐ^. τον &ηίβ ττρίατοί οιη. Ν. 8υρΓ8.80Γ. ιη. γ. 

§ 12. άλλα τί Ν. (ίλλα τε Ιιΐο Τ. ίλλα' τε Α.^, όί τοσούτον Τ. 8ΤΐρΓίΐ80Γ. νΐά. πι. Θ8,ί1. [ο$] Ββΐίΐί. τρ Ν, ίπήεσαν Ν. έποίεσαν Υ. Ργο κατά, τάϊ μοι, &5 ίη βορίι. ΑηΙΐ^. 7© 4μοΰ γ αν 
Ί]Μωί δρφηί μέτα. ΡβΓβρΐοηΐί^ -«ΌΤίΜ 
Ιιανβ 1)θ6η 88,1ί8ββ(1, ίί ΡΙ&ίο Ιιαά ■«■πΙΙεη 
ήδομένφ, 8ορ1αθθ1β8 άσμίνηί. τταρα ^νώμην 
ββηβΓαΙΙγ 18 πδβίΐ ίο Λο Βοηΐθίΐιΐη» οοη- 
ίΓ&Γγ ίο ίΐΐθ χνίΠ, ϊαοίςιηβηί, ίθβΐϊη^δ, 
&ο. οί ίΐΐθ αββηί, Ιϋυί δΐΐΓβΐ7 ηοί 80 ίη 
Ευτ, Μβά. 577> όμωί δ' ίμοι•/ΐ, κεΙ τταρό. 
Ύνώμην έρω \ δοκεΐϊ προδούί σην άλοχον 
ού δίκαια δραν, ηΟΓ ίη Τ1ι. ιν. 123, ι 
καταβιασαμένων τταρα -γνώμην τούζ ττολ- 
Χούί, 12 7) 2 'ί'ί ■'■« ττρώτΎΐ ορμτί τταρά, 
"■γνώμης άντέστησαν, 8ο καθ' ήδονάί 
§ II ίδ ίο 1)Θ ίαΐίβη -ννίΐΐι τφ δήμφ ηοί 
λνίίΐι ίΐιβ Β,^βηί οί ενδώόναι.. 

% ΙΟ. ΰίΓο 1)603,1180 άρχη ίδ α νο'ϋαΐ. 
Ι. 141, 9• "^^ Γοαίϊίγ ίί βΓαάηαΙΙ^ 1)β- 
Οίΐιηβ ^ονοπίθά \)γ ίί3 ίοΓβηιοδί ιηαη." 
VIII. 64, 4 ίηΓηίδΙιβδ α δίήΐίίη^ ίηδίαηοθ 
οί ίΐιίδ ίάίοιη. φυ•/-η αϋτων ?;ω ην ύττό 
των Αθηναίων παρά τοίϊ ΙΙελοποννησίοΐί 
"8, 1»0(ΐ7 οί βχϊΐθδ 1)3,ηί8ΐΐθά Ι)^ ίΐαβ Α- 
ίΐιβηίίΐηδ." Ιη νιιι. 2 1, ι ύττο ίδ ίο 1)θ 
οηιίίΐθά ηοί Ββοαπδβ (β,δ ΑγηοΜ βανδ) 
" η έττανάστασίί νττό του δήμου οίΐηηοί \)β 

ΒΟΟΓΓΘΟί βχρΓβδδίοη," 1)ΰί 1)θ08,η8θ ίί ίδ 

ηοί ίοηηά ίη ίΐιβ Ιοβδί Μδδ. 

§ Ι Γ. καΐ τά πράγματα 4νδιοόναι. 
" Νοί οηΐγ ίο ερβδ,ΐί 1)ΐιί ίο δΐιηβηΛβΓ 
αίδο ίΐιβ α(ΛΠΐίηίδίΓ3,ίίοη οί αίϊαίΓΒ ίηίο ίΐαθ Ιιαηάδ οί ίΙιβίΓ ρβορίθ αοοοτάΐη^ 
ίο ίΐιβ ρΙθΕδΠΓβ οί ίΐΐθ ρβορίθ." Α(1. ίβ 
ιηοΓθ οοιτθοί ίη Ιιίβ βχρί&ηαίίοη οί καΐ 
(δοθ οη 64, 4) ίΐΐίΐιι 1ιΪ8 Γβη(ΙβΓίη§ οί τά 
τΓρά•^ματα ένδίδόναι "ννΐιίοΐι ΓβοιίΓδ ν. 62, 3, 
VII. 48, 2. 

§ 12. Βββίάββ ιη&η^ οίΙιβΓ ιηίβί&ΐίββ 
οοιηηιίίίΘά θβρΘοίαΙΙγ τναβ ίΐιβ βχρβάίΐίοη 
ίηίο Βϊοϋγ α ιηίδίΕΐίβ. άλλα τε ττολλά 
ρΓβοβάϊη^ δθβηΐδ ίϋί&Ι ίο ΒεΙίΙίβΓ'Β οοη- 
]βοίυΓΘ ίΐι&ί 05 δΙιΟϊΐΜ 1)6 οιηίίίβά. Α 
νιαη κατορθοΐ, άμαρτάνει : 8, ίΐιίηβ κατορ- 
θοΰται, άμαρτάνεται. Ρορρο (^ιιοίβδ ιιι. 
67, 6 άμαρτανομενων ίρ^ων, ΡΙαί. ΡγοΙ&§. 
357 Ε ή εξαμαρτανομίνη ττραξίί, ίο \ν1ιίο1ι 
ιηαγ 1)β αοΐίΐβά Εβρ. ν. 449 ^' "^"^• .'ί44 Α 
ήμαρτημέναί {ττολίτείαί), Εβ§. ιι. 670 Ο 
μέλοί ■ήμαρτημένωί ίχει { = ήμάρτηται), 
Αήδί. Νίο. Είΐι. II. 5 = 6, 12 ή μ^ν υπερ- 
βολή άμαρτάνεται, VIII. ΐ2 = ιο, 4 V 
ΙΙερσικτ) δ' ήμαρτημένη (βασιλεία). [Ιη 
IV. 9 = 3> 35 ΐ1ΐ6 μικρόψυχοι &τβ οαΐΐβοί 
ήμαμτημένοι. ΟιΐΓ " ίΐΓί ηιίδίαΐίοη " ίδ 
ίβπιρίίηςίγ πιίδίβαίΐίη^ 1)ηί •ννΓοη§; ίίβ 
ΓβρΓΘδβηίαίίνβ οί οοηίδβ ίδ ημαρτηκότεί. 
ΡΐΌΐ)9,1)ΐ7 Απδί. ηιβδ,ηδ "ριιί ίο^βίΙιβΓ 
1)ίΐΛΐ7, Βροίΐί ίη ίΐΐθ ηΐΕΜη^." Ορ. 
Ρΐβ1άίη§, Τοηα ^οηβ3, Βοοίί χ. 01ι. νι. 
" Ηθ \νίΐδ οηβ οί ίΐιοδβ οοηιροδίίίοηΒ 
■ννΐιίοΐι η&ίιίΓΟ ηιαίίοδ υρ ίη ίοο βίβαί & ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. 275 επ-βεσαν, όσον οΐ εκπβμχΡαντβς ου τα ττρόσφορα τοις οΐ-χο- 
μ,ένοίζ ετηγιγϊ>ώσκοντ€<ζ αλλά κατά τάς ι^ιας διαρολάς ττερί 
της τον οήμου προστασίας τά τε εν τω στρατοττεΖω άμβλυ- 
τερα ετΓοίουν, κ<χί τά ττερί την ττόΧιν πρώτον εν άλλτ^'λοις 
13 εταράγβησαν' σφαλεντες δ' εν Σικελία άλλτ; τε παρα- 
σκεντ) καΐ του ναυτικού τω πΧείονι μορίω, και κατά την 
πόλιν η8η εν στάσει οντες, όμως τρία μεν ετη άντεΐχον ΙιβΙ). (ηοη οιη.) Ν. τοί οτη. Ρ. Βιαψοραί Τ.Α.^. τπ1§. διαβολαί Ν.Υ.Ρ. ("δβά 
ιηαη. Γβο. οοηβχϋ : δίαφορία " Βα.) ρ1. οηια. Ββ. Ρβ Η. ίαο. Βα. έταράκτησα» 

§ 13- αλλι; Τ€ Μα Ν. αλλι; τί Τ. $' Τ. χ\^ονι Α.^. ταΐσ. τ\ίιονι Ν.Τ.Υ.Η. 
άβ ¥. ί&β. Βγ. β», ιτλείωνι V. (Ιββίβ Αά. οοΐΐ. Υοΐ. ιι. ρ. 445» Εά. ι, ίαο. ΕΛ. 3)• 

Ιη τρία μίρ ίτη Ιίΐίβΐ; οοιτυρϋ &1ϊς[ΐιΐ(1. Ρΐίΐηθ &1)3οητιιη βδί μ^, ηβοίΐιβ τρία οιιϊ- 
ςυ&ιη ϊηΙθΓρΓθίβΓΪ οοη^ηίΐ 1)βηθ ρΓοοβεκϋ;. ^ι10<^ Μ&<1τϊ§ίο τθπϊί ϊη πίθηΐθΐη δμωί 
ί$ τρία μέρη ^" ηιιΐΏθπΐδ ίβηι&ητιβ ρβΓίϊηθΙ; βα ίβτηοδ ρτο πηίδ Ιιοδίθδ, ρήοΓβδ, 
8ϊοϊ1ϊβη8θ8, 8Ο0ΪΟ8 (1βδ0Ϊ50θηίθ8.") ηιίίιϊ εαΐΐθπι ηοη ρΓθ1)8ΐαΓ. Υϊάβ ηβ ϊη τρία μΐν 
ρ8ΐϋοϊρίαηι Β,Πςαοά (ΙβΙίίβοΟ&Ι;, τεΛΐ ^τάΟά τρυχόμεψΜ ηί ι, 126, 8, νβΐ τετρυχωμένοι. Ητιη7, &ηά ίοΓςβίβ ίο ρηί ωιγ 1)Γεάη8 
ϊηίο ίΙιβΪΓ 1ιβ8ά." Ι οοηίβ88 Ι Ιιβνβ 
ΒοηΐΘ (ϊί£Βοα1ί7 &1)θπ1; ΡΙ&ί. Μβη. 88 ε 
6ρθίύΖ δέ "γε ή ίμφρων ■ή'/ΐΐται, ήμαρτημέ- 
νωί δ' ή άφρων {ψυχή). Ιδ Ρΐ8ΐ;ο'3 οοη- 
οβρϋοη "ίΐΐθ §τιί(1&ηοΘ οί Ιΐιβ ίοο1Ϊ8ΐι 
Βοπΐ 18 •ίντοη§" ? Ι δΐιοηΐά βηΛ ηο ί&ιύΐ; 
\π1;1ι βϊίΙιβΓ οί ίΐΐθ ίοΠο^^ΐη^ βχρΓβδδϊοηβ, 
■η άφρων ψνχη ή-γουμένη ήμάρτηται, τό 
την άφρονα ψνχήν ■ή-γΐΐσθαι ημάρτηταΐ-Ί 

ού τά πρόσφορα κ.τ.Χ. "Νοί &ίίθΓ- 

νταΓάδ άθοϊάίη^ \ν1ι&ί ■«'αβ δτιϊΙ&Μβ ίο Λθ 

βχρθάϊΐίοη ί1ΐ3ί 1ΐΕ(1 ^ο^β, 1)α1; " 

Μγ Οτοίβ, Υοΐ. VII. ρ. 306—308, Ιιαβ 
β&ίΐδί&οίοΓΪΙ^ δΐιοχνη ΙΙίΕί Ατηοΐά'β ίη- 
ίβΓρΓβί&ίϊοη ' ' α ηοί νοίίη» Ιΐιβ ηβεάίαΐ 
δπρρίϊβδ ίο ΐΐαθΐτ 8ΐ)8θη1; βΓηιαηιβηΙ; " ίβ 
ϊηοοηδΐδίθηΐ \νί11ι ΙιίδίοΓΐο ίίΐοίδ, ίΐαοταςίι 
ϋιβΓβ 13 α 8ΐί§1ιΙ ΐηαοοαΓ8θ7 ΐη ϋβ ο\τη 
ΓβηΛβΓΪηβ, 38 Ιΐαβ ροδΐΐϊοη οί οι)... άλλα 

3ΐΐΟ\ϊ•8. " Τ1ΐϋ07(ϋ(1β8 βρρθΟΓδ ίο Ιΐ&ΤΘ 

ίη νίβ\ν ίΐιβ τίοίθηΐ ρατί^ οοηίβδίδ -Η-ηίοΙι 
1)Γ0^θ οπί ίη ΓθίβΓθηοβ ίο ίΐΐθ Ηβηη&β 
αηά. ίΐιβ οίΙιβΓ ΪΓΓβ1ϊ>μοιΐ3 &οΐ8 &ί Αίΐιβηδ, 
&ίίθΓ ίΐιβ αβρ&τίητβ οί ίΐιβ &πηΕΐαβηί, 
ββρβοϊ&Πγ ίο ίΐιβ ηιϊδοΐιϊβί οί Γββα11ΐη§ 
Α1]άΙ)ί»άθ8, -«-Ιιΐοΐι σΓβ\?οιιί οί ίΐιοδβ οοη- 

ΙβεΙδ." έτΓοίουν. . . έταράχθησαν εΙιοιιΜ 

8ίποΙΐ5•1)Θ ΐΓθίονντΐί...ταραχθέντ($, " ΤΗβ 
ιηίδία^Θ •νν&3 ίΙΐθΪΓ ηοί νοίίη^,... Ιιαί 
θ£ΐιΐδϊη§ ... αηά 1)6θοηιίη§ (ϋδΙηΛθά," 
Τ1ι. ίη Ιΐιβ ΐΕίβΓ οίαηδθ Γβοαιτίηβ ίο ίΐιβ 
ΓίΓί» βίΐϋβ ίτοηι ίΐιβ δηΙ)0Γ(Ιίη&ίθ οοη- Βίτποϋοη ίη ίΐιβ β&ΓΐίβΓ, οη ΰιβ ρπηοίρΐβ 
ιηβηίίοηβά οη ι. 57> 3 ; 58, ι. Ρογ αμάρ- 
τημα ην.,.οΐ ίκΐΓΐμψαντΐί ου ,.Α'τι-γί'γνώ- 
σκοντΐί ορ. αϊτίον ην οί Αακεδαιμόνιοι 
τροΐίτόντΐί ΓΓ. 20, 5, τΓρωτον: ίΐιβ Ββοοηά 
ϊηίβΓρΓβίΕίίοη οί Αθ., " ν?βΓβ δΓδί ίη- 
τοίνθά ίη ίηίβπίΕΐ ίΓοηΙ)1β3, &ηά &ίίβΓ- 
\ν&Γ(1δ ίΐΐθ ηιΐδοΐιίθί βχίβηςίβίΐ ίίδβΐί ίο 
ίΙΐθΪΓ ίθΓθί§η ίηίβΓθβίβ," βββιΟΒ ίό οοη- 
τβν τνΙίΕί Τ1ι. ηΐΘ&ηί. 

§ 13. τρία μέν ίτη ηιπδί 1)β οοττηρί. 
μΙν ίβ αίίβΓΐ^ ϊηβχρΙίοΕΜβ, &ηά Ατηοΐά'β 
ΕίίβηιρΙ ίο ηηάβΓδί&ηά 1)7 " Ιΐιτίβ 7βίΐΓδ" 
ίΐΐθ ρβήοά ίχοηχ Οττηβ εηίβιιη^ προη 
ίΙΐΘ βονβηιηίθηί οί ΙονίβΓ Αδί3 407 ίο ίΐΐθ 
ΒτίΓΓθηιΙβΓ οί Αίΐιβηδ 404 ϊ^ ίηίθηΕΐ)1β. 
Τΐιβ ρβηοά οί ίίηΐΘ ίδ ϋΙθΕρΙί• ίτοπι ίΐιβ 
δίοίΐί&η ίαίΙιίΓΟ ίο ίΐιβ δαττθηΛθΓ. ΤΙιθ 
νίηίβΓ οί 413 — 412 ντ&δ θπιρίονθά ία 
ηιαίάηβ ρΓβρΕΓβ,ίίοηδ οη βίίΙιβΓ δίϊβ, αηά 
ίη ΓΘΟθίνϊη» &ί δρ&Γί» ογ βί ΟθοθΙθ» 
άβρυίαίίοηδ οί βΐΐίβδ οί ίΐιβ Αίΐίθηίβηβ 
άβδίτοαδ οί Γβνοΐί. Ιη ίΐιβ ερηη^ οί 
412 Εοίίνβ ορβΓβίίοηδ λΥθΓβ 1)θ5ηη, ίΙΐΘ 
βίδί ΓβοοΓ(1βά Εοίίοη 1)6ίη§ & ηαναί οηβ 
οη ίΐιβ οοΕδί οί ΟοΓίηίΙι, ίοΐΐο^νβίΐ 1>7 ίΐιβ 
ΑίΙιβηίΕη 1)1οϋ1ϊ;Εάθ οί α ΡβΙοροηηβδίΕη 
βββΐ ντ1ιίο•1ι 1ΐΕ(1 ίΕΐίοη Γθίπ^β ίη ίΐΐθ Ιιεγ- 
1)οαΓ ΡίτΕβηηι, ίη ΜΕνίπιηαθίΙίΕίεΙ^• ΗίΙβΓ 
ίΐΐθ ΙδίΙιπιίΕη βίΐηΐθ8, νιιι. ίο. Ιί ίΐιβη 
Τ1ι. 1ΐΕ3 ΙΐθΓθ ηίθηίίοηθΛ ίΐΐθ Ιίηιβ, "€ΐ[/}ι1 
γβ&Τ3 " ίδ ίΐιβ ίίηαβ ΓβοιιιίΓθά ίχοιη ερτΐη^ 
412 ίο ερΓΪηβ ^04, \ν1ιβη Ιι7δαη(ΐ6Γ ίοο^ 2/6 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

τοις Τ€ ττρότερον νπάρχονσί πολεμίους καΐ τοις άπο Σι- 
κελίας μετ αυτών, και των ζνμμάχων Ιτι τοις ττλβίοσυν 
άφεστηκόσι, Κΰρω τ€ ύστερον βασιλέως τταιδί ηροσγε- 
νομενω, ος Ίταρε'ίχε -χρήματα ΐίελοποννησίοις ες το ναντίκόν' 
καΐ ου πρότερον ενε8οσαν η αντοί εν σφίσι κατά τάς ιδίας 

14 διαφοράς περιπεσόντες εσφαλησαν. τοσούτον τω Τίερικλεΐ 
επερίσσενσε τότε άφ> ων αντος ττροεγνω και πάνν αν ραΒίως 
ττεριγενεσθαι των ΐίελοποννησίων αντων τω πολεμω' 

]1/Χνΐ. Οι δέ Λακεδαιμόνιοι και οί ζύμμαχοι τον αντοΰ 
θέρους εστράτευσαν ναυσίν εκατόν ες Ζάκυνθον την νησον, 
η κείται άντιττερας ^Ηλιδος' €Ϊσι δε 'Α;γαιών των εκ Πελο- 

α ποννήσου άποικοι, και * Αθηναίοις ζυνεμάχουν. επεπλεον δε 
Αακε8αιμονίων χίλιοι οπλίται, καΐ Κνημος Σπαρτιάτης 

ηί IV, 6ο, 2, VII. 28, 3 1 νβΐ άβηΐίΐΐΐβ τρψόμΐνοι {φχο^ ρΓορίτιβ & ΙϊίβΓ&Γπιη άυοίυ 
ίοΓίαδδΘ αΙίβΗΐ;) υί νιι. 42, 6. Νβ,ιπ ςηοά οΐϊιη ΙβηίανβΓ&ιη τειρόμΐνοι Ιι&υιΐ 8θίο &η 
ροβίαβ 8θ1ϊ υ8ΐιι•ρθη1;. Ιη Ατΐδίορίι. Ραο. 99°» ■''Ρ^<* νϊίΙβΙυΓ ρήιηιιηι ΪΓΓβρ8Ϊ85β & 
ρΓΗ,θοβά. τρν, άβϊηάβ, νβΓ&πι νοοβπι βχρυΐΐδκβ, ροδίΓβιηο καΐ ίηίβΓοίβηίϋ ο&Πδίίπι 
ίυΪ88Θ. Αίοαοο η,ΓοΙιοηίθ άοοίΆτα βδδβ ίαίυΐΕΐη Ιιοάϊβ οοηβίΕΐ;, &ηηο α.ο. ^2ΐ, ϊηίίϊο 
νβΓΪδ, οοίο ιηβη8ΪΙ)ϊΐ8 (ΕΓαΙοδίΙιβηβ ίβδίΘ αρ. 8ο1ιο1. β,ά 48) ροβί ΒΓίΐΒΐΛίΐβ βί Οΐβοηίδ 
κιΟΓίβιη. ΑΙϊαοΙ ρΓίΐβίβΓΘβ, πιβηάαιη 8π1)β88β ραίο Ιοοο Αι-ίδίορίιαηϊοο. Ναιη (ΐηοά 
ΕΙπίΒίβΐαδ άοοβί τρύχεσθαι οηιη ββηβίϊνο ϊπηςΐ, ιηίΐιΐ ς[ΐΐϊ(1βηι ηοηάηιη ρβΓ8υ3.8Ϊ1;. 
ΙηίθΓΪιη χήτει δβ'κ' ίτη οοηϊοοίιΐΓίίπι χηβίΐιη ρροροηο, ηοη ςτιο νβΓίΐια 6886 ορΐηβΓ, 
δβά ςυία ηοάηιη ηίηιπκιιιβ Βοΐνίί. Οβίεηιιη ςποά &ά Ιοουιη ηοβίηιπι αΐίϊηβΐ;, 8Ϊ άβ 
ρ&ι•ίίοΐρίο άβΐϊίβδοβηίβ Γβοί;6 ϊηάΐοανϊ, ίτη ή ίαοϊΙΪΒ βδί οοηβοίϊο. Υϊά. ηοί. — 
πλέοσιν Α.^. γυΐ^. ιτλείοσί» Ν.Τ.Υ.Η. άβ Ρ. ΐαο. Βα. Βγ. κύρω τέ Ν.Τ.^ 

§ 14• τψ οοΓΓ. Ν, ηα. Γ. (ήν ίηϋ τών). ττόΧιν Β.άά. Ν. πι8,γ§. ιη, γ. την νό\ιν πβλο• 
τΓοννησίων έν τφ ττόλ^μφ V. αυτών )ι&\). Ν. ^ν οιη, Ν. την ττοΚιν των ττελ. αυτών 
Α. Ι. νυΐ^. την ττόλιν οιη. Τ.Ρ.Η. ρ1. Βθ. 

ΙιΧνί. Ρθ8ί θίρουί &άά. τβλευτώντοί Τ. ζάκυνθον οογγ. Ν. υ ΐη. β&ά. ηβοη6 ρ. 1. 
άθηναίοΐί οογγ. Ν. (ροβί Ηί. 8πρΓ, οί αάά. άοο. 8πρΓίΐ80Γ. σ ηι. Γ. ίαϊί αθηναίοι), 
αθηναίοι Γ. (ίβΒίβ Βγ. ίαο. Βίΐ.). άθηναΐοΐί Ύ.Α.Ι. νιι1§. 

§ 2. δέ ροΒί έττέπλεον Οία. Ν. 8ΐιρΓ&80Γ. πι. Γ. δέ \ι&\). Τ. δί οία. Ρ.Η. χίλιοι 
ΟΟΓΓ. Ν. (ροδί ΐα. χι. Ύΐά. ιη. β&ά.). οπλίται Τ. κνημο$ οογγ. Ν. (η ιη. γ.), 

ρο88β38Ϊοη οί ί]ΐ6 Ιιοη§ "^αϋδ &η(1 ίΐιβ &οοβ88ΐοη οί Οττυβ. Ιί Ϊ8 βοηιβ^ΐΐίΐί 

ΡΪΓ&βα8. Αδδπιηΐηβ ίΐιβη ίΐΐίΐΐ; ϊη ίΐΐθ ευΓρήδΐη^ ϊΙιεΙ Τ1ι. άοβδ ηοΐ; ιηβηΐϊοη 

οοΓΓηρί τριαμεν α ραΓίϊοίρΙβ ϊβ Ιητίίίη^, Τϊδδ&ρΙιβΓηβΒ Επά Ρ1ΐ8,Γη8,1)ειζιΐ8, 8,8 \ν6ΐ1 

ίΐιβ £ΐ11;6Γίΐ(;ϊοη οί ίτη ή (ΐ. β. οκτώ) ΒββπΐΒ 8,8 ^^Γιι8? Ρογ ίΐιβ ΐηβηΐΐΐνβ 866 οη ι. 

ηοί ϊπιρΓοΒίιΜβ. — πΐρητεσόντε^: Ι ίΐιΐηΐί 43» 2! 69, 6, ιι. 64, 4• 

Ρορρο ΓΪ^Ιι^Ιγ ίΓΟίη διαφοράς δτιρρίΐβδ αύ- I^XVI. § ι. ξυνεμάχονν. Ορ. ϊΐ. 9, 5• 

ταΐ$, § 2. έττέπλεον : ηοί αάνβτβηβ ίΙΙοβ 

§14- " Βποΐι & 8ΐΐρβΓαΙ)ηη<1&ηοβ οί νβΗεύαηΙιιτ (εβ ίΐαβ Ιι&ϋη ϊηίβΓρΓβίβΓβ 

ΓβδοπΓΟβδ 1ΐΕ(1 ΡβΓΪοΙβδ Ιΐιβη, ίΓοηι μ^ΙιϊοΙι ΓβηάβΓ ίΐ;), 1)πΙ δϊιηρίγ " \νβΓβ οη ΙΰΟΕΓίΙ." 

1ΐ6 Ιιαά ίοΓβδϊ^ΙιΙ; ϊ\ΐΆί Ιιίηίδβΐί — -«ΊΐΕί;- 8ο Ι υηάβΓδΙαηά ιν. η, 2 ναύαρχοι δί 

βνβΓ οΙΙιβΓδ ιηί§1ι1; άο — οοαίοΐ ηαοδί β&δίΐ^ αυτών έττέπλει θρασυμηλίδα!. Ορ. ό έπι• 

οοιηβ οβ -^ίίΐιοϊΐΐ; άβίβ&ί ίΓΟΠΐ ίΐιβ Ρβίο- πλέων ϊη ί\ϊβ θΓ&ίθΓ8 β.§. Ββιη. Ζβηοίΐι. 

ροηηβδΪΕηΒ αίοηβ," 8ΐη§1θ-1ΐ8,η(1βά, ν?ϊΐ1ι- ρ. 885, % ΐ2 τφ σίτψ, δν ό ταρ^ ημών 

οΰί ίΐιβ ϊηηοΐίοη οί ίΐιβ 8ίοί1Ϊ8,η ΟΓΟβΙίβ έιτιπλέων {οηγ αρβηΐ οη Ιοατά Ιΐιβ εΐιΐρ) 

&ηά. ίΐΐθ 8,11ίθ8 Γβνοΐίεά, β,ηά ίΐαβ αίΙβΓ έπρίατο. ΞΤΓΓΡΑΦΗΣ Β. II. 65—67. 277 

.^ ναύαίρ)(θ<ζ. άποβάϊ/τ€ς δβ €? την γην έΒ-βωσαν τά πολλά. 
4 καΐ 6π€ί,δτ} ου ζυνεχωρουν, άττβττλζνσαν €1γ οικον. 

ΣίΧνίΙ. Και του αντοΰ Θέρους τβλευτωντος Άρίστενς 
Κορίνθιος καΙ Αακε^αιμονίων ττρεσβεις, \\νιηρΐ(ττος καΧ 
Νικόλαος και ΊτρατοΒημος, και Ύεγεάτης Ύίμαγόρας, και 
Αργεΐος Ιοία Πόλλις, ττορευόμενοι ες την \\σίαν ώς ;βασ-ιλ€α, 
€1 ττως ττείσειαν αύτον χρήματα τε παρεχεα/ καΐ ζυμπολεμείν, 
άφίκνοννταί ώς Ι,ι,τάλκην πρώτον τον Ύηρεω ες θράκην, 
βουλό μενού ττείσαί^ τε αυτόν, ει ^ύναιντο, μεταστάντα της 
Αθηναίων ξνμμαγίας στρατενσαχ επί την ΤΙοτίΖαιαν, ου 
ην στράτευμα των ^Αθηναίων πολιορκούν, και "ηπερ ωρμηντο, 
οι εκείνου πορευθηναι πέραν του 'ΈΑΧΧησπόντου ώς Φαρ- 
νάκην τον Φαρναβάζου, 6ς αυτούς εμελλεν ώς βασιλέα 
7 άναπεμι^ειν. παρατυχόντες Βε * Αθηναίων πρέσβεις Αέαρχος 
Καλλιμάχου καΐ ^ΑμεινιχίΖης Φιλημονος παρά τω Έιτάλκη 
τείθουσι τον "ϊ,ά^οκον τον γεγενημένον * Αθήναιον, "ϊ,ιτάλκου 

§3• 75ί'(5Ϊο)Ν. τοτολλά Ν.4../. 

ίιΧνΠ. στρατοζηαοί οογγ. Ν. στ να. τ. γρ. ΤΙρατόδημοί Ν. ηίΕΤί;. ιη. γ. ΤΙρζτά• 

55 Υ.Γ. (ίθδίβ Βγ.) ρ1. Βλ. Α.^^. \τύ^. &ιιίβ ΒϊιαθΓ. ϋβ Η. ίβοβίητ. Ββάοαιη Ββ. 

..^; "Στρατόδημχ>$ Εί^. Υχύξο ΙΙρατόδημοί" δΠδρίοοΓ €&ια ίοπηίοη ΐη Η. Βοπρίηηι 

4«δβ. τρατόδαμοί Τ. ςαοά ΐΐ&οοηϊο&ιη οβΓίβ άϊΐΐβοίηιη δβρϊί. ΐδίρ. Πολ» Α. -Ι. \τύξ. 

λ 
ηηίβ ΒβπθΓ. Ιδίαττόλΐί οοττ. Ν. (ΠΙ. ϊηίβτ α βί »• &<1ίΙ. &οο. ηίπιιικιπβ εηρΓ850Γ. πι. γ. 
ίαϊΐ ΙδιάίΓολίί \βΙ «δίοίχολίί) ίδί^ *"όλλΐί Υ.Η. (ίη ιη&Γ§. γ,), χολλόίΐϊ) ίδία χολλα«κ 
Τ. άβ Ρ. ίίΐο. Βγ. Ββ. χολλακίϊ Βΰΐιοΐ. δβ^ α^ιϋτ γράφεται Ιδΐ^ ΊΙόΧΐί όνομα κύρι»• 

ηι*υ τοΰ κοινον' οΣ '/ίρ Άρ'/ΐΐοι φίλοι ήσαρ ^Αθηναίοΐί. ί/ί τ-ην Τ. χρ-ήματά οοττ. 
Ν. (δαρΓαδΟΓ. τε. αάϊ. &1ί. £μ?ο. ιη. γ.) χρ-ηματα τί Τ. τηοίω οογγ. Ν. (ροδί ΠΙ. ιτρ 
ιη. Γ.) ΊτεΙσαι τ( Ν. Τ. ΡοδΙ τοΧιορκοΐν, &άά. και -τανσαι βοηθΐο' τ€ οΐτοΓι Α. .7. τηΐ^. 
οιη. Ν.Τ.ν.Γ. ("8 ιηαηπ Ιαιηεη γθο. ϊη Ίη&τ^. βάδοπρί»" Β».). Όβ Η. Ιοοβίατ. 
νορίυθηναι Π^Ι). Ϊη ίθχίη Ν. Ύορ€υθψ'αι οιη. V. &άά. V. πιλτ^. 

§ 2. ό καλλί/ιάχοΐ' Α^^. τπΐ^• ό οω. Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. ρΐ. οπιη. Ββ. άμ€ΐριάδιρ οογγ. 
Ν. (ροδΙ Πί. 2 Πΐί. ο&ρ. σ ιη. γ. ίαϊΐ άμα^ιάδηι 6.) 6 φιΚήμοροί Ύ.Α..Ι. \\ύ%. 6 οιη. 

§4- ον ξννεχώροΐΎ, " ^βΓθ ηοί (ϋ3- ρΜΓρο5<•, ίοΓ ΙΠβ ΑίΠβηΪΕηδ \ϊ•6Γβ Μοοϊβ^- 

Ι»θ8βά ίο τϊεΐά." 8β€ οη <1β Ρ&ΐδ. !.€§. ϊησ Ροίϋαβ», βηΛ ίΠβ 6ητο73 νΐδΠβίΙ 

^ 365• ΤΪιϊδ ϊιηρΐτ)(€ί ίοΠοτκΙησ; & ηββ»- Βϊίβίοβδ ίο οοπιρεί ίΠβ Γοϊδϊηζ οί ίΠθ 

ϋνβ Γθρ€&ίβ<11ν ΓθοτίΓδ ΐη οπΓ ΑαίΠοΓ. βί^β. Ορ. ιυ. 43» * η\θα 6x2 τ^ 

ΙχΧνυ. ΗβΓοά. τιι. 137 ηιβηίίοηδ "ΣοΚύ^ιορ κώμ-ηρ, φνΧάξωρ άτάχιστορ 

(τάγ ίΠβ βΓδί ΙΙΐΓβθ. Ι Π&τβ ΓθίΛΪηβά οΰσαν. τη. 56, 4» 57» ι ίατηίίΠβδ α 

ΙΙτρατόδημοί, ΙΙιοπ^Π Ηδ ΙΠβ η3Πΐβ οί α ηοίαΜβ ΐηδίβηοβ οί ίΠβ ρΠίΛϊΙϊίν οί πδε 

^-ρβΓίβη θηνο7 ϋ δ1ιοιι1(1 ηαοΓβ οοΓΓβ«ΐ7 οί ΐΠβ ρΓβροδϊΙϊοη. " Αάναηοβ ιιροη 

Ιβ -δαμοί. Ώρατόδημο! 13 ίοο 1ινΙ)ΓΪά & εαοΠ Ά ροδΐϋοη, ρΐαοβ" ΐη οητ Ιβη^οϊΐββ 

ί >πη. Ι εηβρβοί ΙΙιβΙ Τ. Πββ βϊνέη ηβ ντοηΐά θ<ιπ«11ν δβΓνβ ίοΓ &η οβ'ίη»ϊνβ βηά 

ϋβ ίτηβ Γθ&άΐιψ Πρατόδαμοί. Ι^ίφ: & άί/αι^Ίνε «Α\&Ά<ΐβ. οΜανέμψΐΐρ "Ιο 

ο»ίυτοί κοιροΰ. οΐ -γίψ 'Αρτγΐΐοι φίλοι ^σορ θ8€θΓί ίΐιβηι ηρ Ιΐιβ οοπηίΓν, ΐηΐ&ηά," ίο 

\\.θηναίοί!. ί' τϊ τ^ίΊΙ. Νοί »Γί//ι Λο»•ίι7ί 8«3α, 

1ί) 278 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

νΐόν, τους αΐ'Βραζ Ιγχεφίσαι σφίσίν, οττως μη Βυαβάντες ώς 

3 /βασιλέα την €Κ€.Ινου ττοΚιν το μέρος βλάφωσιν. 6 δε 
7Γ€ΐσ"^€ΐ§ ΤΓορευομένονζ αυτούς δια τη<ζ Θράκης επΙ το 
ττλοΐον ω εμελλον τον Έλλησποντον ττεραιωσειν, πρΙν 
εσβαίνείν ζνΧλαμβάνεί, άλλους ζυμττεμ\\ία.ς μετά του Αεάρχου 
και *ΑμεινίάΒον, και εκελενσεν εκείνους τταρα^ονναυ' οί δε 

4 λαβόντες εκόμισαν ες τάς ^Αθήνας, άφικομενων δε αύτώι^ 
Βείσαντες οΐ Αθηναίοι τον Άριστεα μη ανθίς σφας ετι πλειω 
κακόν ργη Βιαφνγων, οτι και προ τοντωγ τά της Ποτίδαιας 
και των επΙ Θράκης ττάντ εφαίνετο ττράζας, άκριτους και 
βουΧομενους εστίν ά ειπείν αυθημερόν άπέκτειναν ττάντας 
και ες φάραγγας εσεβαλον, Βίκαωυντες τοις αύτοΐς άμύνε- 

οοΓΓ. Ν.ν,Ρ. (" 8θά 8, ιη&η. γθο. ε<1(1ϊ1;ϊι8" Βε.) Η. ρ1. οηιη, Βο. «γχεφίίται οογγ. Ν. 
(ί ιη. Γ. ίηϊί ίγχβφ^σαι). « βασιΚέα Ν.Υ. 

§3• ό δί' βί ϊιαίΓα οΐ δέ' Τ. ώ οογγ. Ν. ηι. γ. (1ϋ 2 Ιϋί. οβ,ρ. ίαΐΐ ώί ς. ιιηπ8 
Ββςιιϊ. οοά. Ιι&Ι). βί ΤΙαοΐΏ. Μβ§. ρ. 704) θ ^μ^λλον Α.^. νβραίώσΐΐν οιηη. ηΙ; νίά. ηΐεί 
ητιοά περαίωσαν οογγ. Ν (ρΓ. 6 ιη. β&ά. ορ.). Υϊά. ηοί. 

§ 4• ίτί 0Ο1Τ. Ν. η. Γ. (ίαϊΐ; ορ. έττΐ) ττλ^ω ^.^. νιι1§. ττλί/ω Ν.Τ.Υ.Η. οΐβ Γ. ί&ο. 
Βα. Βγ. ότί (βϊο) ^. Ροβί ττοτιδίίαϊ, ^ττΐ Θράκη! ένΐ το πλοΐον ώ ^^ελλοι* τόν έλΧήσιτον- 

•γαί 

τον τΓΐραίώσΐΐν ττρίν έσβαίναν αάά. Τ. βχ ΒπρβΓάθΓί1)ΐΐ8 Γθρβϋία. φάρα-γκαί Η. φάρα-γκ § 2. το μερο!. 8ββ οη Ι. 74» 4• 
§ 3• ΗβΓΟίΙ. VII. 137 δίνβδ ίΐιβ βροί οί 
Ιΐιβ οαρΙπΓβ ηλωσαν κατά. Έισάνθην ττ]ν εν 
Έλλησπόρτφ. Τΐαϊδ ρΐαοθ, αΐεο α&ΪΙβά 
' Ραιδεστόί, ΤίόΙβπιγ (ιιι. χ ι, 6) αηΛ οΙΙιθγβ, 
ίο11ο\νθ(1 1)7 ηιοάοηι ββο^Γ&ρΙιβΓΒ, ρΐ&οβ 
οη ίΐΐθ ΡΓθροηίΪ8. Τΐιβ ιηοάβΓη ηαιηβ 
18 Κοάοδίο. — — περαίάσειν. ΙηίθΓρΓβίβΓΒ 
ηηάθΐ-βίαηά ΙΜδ ε8 α ηεχιίβν υθγΙ), &8 
Τΐιοιη. Μα^. &1δο (1οβ8, ρΓοίβΒίϊηβ &2Η,ΐηί;ί 
Βποΐι τΐδ&ββ. Βηί περαιω αβίϊνβ Ϊ8 ηοί 
ΓαΓΘ ΐη Τ1ι. β.ς. IV. ΐ2ΐ, 2 στρατίάν ιτλείω 
επεραϊωσε, ηοΓ ιτεραίοΰσθαι ραΒβίνβ (ηοί 
νύάάΐβ), β. 5. Ι. ΙΟ, 6 μέλλονται ττΑαγοϊ 
"π-εραιάσεσθαί (ίΗβ ΕοοηδαϋνΘ ίοΐίοχνίη^ 
1)6οαιΐ8θ ίΐιβ αοΐίνβ ίαΐίθδ β, οΙοιιΙ)1β &οο., 
ττεραιοΰν στρατίάν τό νε\α'/ο$) Ιϋβτ&ΪΙγ 
•'ίΐΙ)θΐιί Ιο 1»θ οοηνβ^βά &ογο88 &η ορβη 
Ρβα." Ι οαηηοί ροΓβηαάβ ηα^εβίί ίΐι&ί 
εϊΛβΓ ίΐιΐδ νβΓΐ) ΟΓ αηγ υθγΙ) βη(1ϊη§ ίη -όω 
οαη &(1ηιίί οί & ικχιίετ 8βη8θ. ίξ,ισοΰν — ίο 
ιη&ΐίβ βςηαΐ, ρΓοΛαοθ λνΙτΕί Ϊ8 θς[α3,1, Λο 
τιΊΐδ,ί Ϊ8 6ε[ΐΐ9,1. Νοί ενβη δΐ7λοΓ ϊη ΡΙαί. 
(τΟΓ^. 483 Β »η<1 ίΐιβ ρα88α268 ςαοίβά ίη 
δίαΐϊΐααηι'δ ηοίθ ίδ ηαιίΐοΓ, Ιΐιβ ίπιβ τεη- άβΓίη^ 1)θΐηβ "ίί ^ν68 ίηιΐίοαίίοη. " Ιί ύ>θ 

ίβχί ΐΐΐΘΓείοΓβ ΐ5β ΟΟΓΓβοί, Ι βΐΐοΐΐΐίΐ ΓβηίΙβΓ 

ίΐΐθ ντοΓάδ, "ϊη λνΐιϊοΐι ρβΓβοηβ ■ννβΓβ ίο 
οοηνβ^ ίΐίθηι αοΓοβκ ίΐιβ Ηβΐΐββροηί." II 
α,ρρβίΐΓδ ίΓοηι ίΐιβ οοηίβχ,ί ί1ΐ8,ί ΑΓΪδίβιΐδ 
Επά 1118 οοΙΙθ&^ιιθβ 1ιε(1 Ιβίί ί1ΐ6 οονυτί οί 
8ίί&1θθ3 1)θίθΓΘ ίΐΐθ &ΓΓΪν&1 οί ίΐιβ Αίΐιβ- 
ηϊαη βηνο^^β Εηά -ννβΓβ αίΓΟίΐάγ οη ίΙιβΪΓ 
Λνα^ (νορενομενουί αύτούί) ίο ίΐιβ Ηθΐίβε- 
ροηί. 8ϊίΕΐοθ8, ίί ηοί ρΓβρΕΓβιΙ ίο ΕΟί 
ορβηΐ^ Ε^ΕΪηδί ί1ΐ6 ΑίΙίθηΪΕηβ Ιι^ 8θηά- 
ίηκ Εη ΕΓΠ17 ίο Γβΐϊθνβ ΡοΙΐάΕβΕ, 7βΙ ντΕβ 
■ηάΐΐίη^ ίο Εΐ1ο\ν ίΐιβηι ε ίΓββ ρΕδΒΕ^β, 
Εηά ηοί ίπιρΓθ1)Εΐ)ΐ7 8βηί Εη βδοοτί ννΐίΐι 
ίΐιβηι. Ιη ίΙιΪΒ β80θΐ•ί 1ΪΘ8 ίΐιβ 8ΐι1)ϊβοί οί 
έπόρενον. Τΐΐθ οιηίδδίοη οί τινέϊ 1ι&8 
1)Θθη ηοίίοβά οη ι. 2, 2, Εηά αΰτού$ ϊβ 
β&ύΐγ ΓβρβΕίθοΙ ίΓοηι ίΐιβ ρΓβοβάίη^, εβ 
ίη ίαοί ίί ΕβΕΪη ίδ ίο τταραδοΰναι αηί εκό- 
μισαν. δ ?με\λ(ν Ρορρο'δ οοη]βοΙαΓθ ίβ 
νθΓ7 ίη^βηίουδ, Εηά ο ίδ ^ίνβη Ι)^ 1)οί1ι 
ίΐΐθ Αΐάίηβ Εη(1 ίΐιβ ^ηηί^ηβ θάίΐίοηδ, Εη 
ίηδθΓίίοη 1ιο\νβνβΓ ηοί ειιρροΓίείΙ, 08 ίβχ 
Εδ Ι 8θβ, 1)}' εϋαγ ΙαιοκΊΐ Μ8. ΗΤΓΓΡΑΦΗ2 Β. II. 67—68. 279 

σθοΛ οϊ<τπ€ρ καΐ οΐ ΑακζΒίπμόνωί υττηρξαν, τους Ιμττόρους 
ους €λαβον Αθηναίων καΐ των ζνμμάγων €ν όλκάσι, πβρί 
ΤΙελοπόννησον πλζοντας άποκτείναντες και ές φάραγγας €<τ- 

5 βαΚόντες. πάντας γαρ Βη κατ αρχάς του ττολεμ-ου οί Αα- 
κεΒαιμόνίΟί, όσους λάβοιεν εν ττ) θαλάσοΎ}, ως πολεμίους 
Βίέφθείρον, και τους μετά 'Χθηναίων ζυμττολεμοΰντας καΐ 
τους μηΒε μεθ* έτερων. 

ΙΙίΧΛ'ΙΙΙ. Κατά δε τους αυτούς -χρόνους του θέρους 
τεΚευτωντος και *Αμπρακίωται αυτοί τε και των βαρβά- 
ρων πολλούς άναστησαντες εστράτευσαν επΧ Αργός το 

α ^Αμφίλοχικον και την άλλην Άμφίλοχίαν. εγθρα δέ προς 
τους \\ργείους άπο τοΰΒε αύτοϊς ηρζατο πρώτον γε- 

3 νεσθαί. "Αργός το ^ Αμφίλοχι,κον και Άμφίλοχίαν την 

Ρ 
Ρωΐδ 1636 (δαρΓ»30Γ. ίοΓί. ιη. θ&ά.) φά\α•^/καί Ρ&τ. 1736 7«ί εο^τ• Ρ ετιρΓ&50Γ. ω. 
ΐι1ί€Γ&. οίστΐρ ί" Τ. όλκάσι οοιτ. Ν. (δρϊτ. ιη. γ.)• οΚκάσι Τ. 

§5. κοτορχάϊΝ.Τ.Υ. (οοΐΐ Υοΐ. II. ρ. 445) Μ»! δέ>ί•Τ.Τ.Η.^.^. 

ΙίΧνΠΙ. καΧ (&ηίβ άμτ-ρακιωταϊ) οογγ. Ν. ιη. γ. άμτρακιωται Ιιϊο Τ. 8βά § 5 
άμβρακιωτώρ, 7 άμβρακιώταί, 9 άμβρακιύται. (μτρακιώται (3Ϊο) ^. Ββά. ϊηίτ& ά.ατ. 
αυτοί τί ΟΟΓΓ. Ν. (οί πι. ββά. ορ.) αυτοί τε Ιιϊο Τ. ίτϊ τό άρ-^οί Τ.Α^^. τα1{5. ωιΐθ 
Β&αβΓ. έΐΓΐ άρ•/05 Ν.ν.Η. ^. Γβοβρϊ. ίτ' άργο! Ρ. Ββΐί^ Ρορρο. άμφιλοχίορ οοχτ. Ν. 
(λ. πι. β&ά). 
ο' 

§ 2. τρ Ν. αΐη-οΐί οηι. ρτ. Ν. εηρΓ&βΟΓ. ιη. γ. 

§ 3- ϊ άμφιλοχίορ Τ. άμβρακικώ Τ. τριδ<, Κ. Τ. 

§4• οίσνερ...ντ-ηρξαΐ'. δββ οη άθ Γ»ΐ3. οηΐ7 ιαοάβ οί Γβ48ίηϊη§ ϋ ίβ \)γ 8η1)3ΐί- 

Ιλ^. § .ί2ΐ. Ιηίϊηβ ίοΓ ϊί Λβ χβίβϋνβ \ϊϋ1α ίΐιβ νβΛ. 

ΣΧνίΠ. αίτοί τ€ «οί...χολλοί•ί άΐΌ- 8ο Ιιβτβ Ιτ&ηδΙ&Ιβ "»η(1 ιη£ΐη7...ν1ιοηι 

ίττήσαιη-ίί, & νβ11-^ηο\πι ΐ(ϋοιη ίοΓ αυτοί ίΐιβν Ιιαά δοιηηαοηβά Ιο ίΐιβίτ εί&ηάΗτά," 

τ€ΐτοί ιτόΧλοΙ. Ορ. ΡΙβί. III. Ββρ. 398 α «ί Λπά ϊη Ειιτ. "&ηά Λββββ ^Ιιίοΐι Ι 1ι»νθ 

νμΐ¥ άφίκοιτο (Ιί την νόΧιν αϊτοί τ€ και τά εβίβοίθΐ &5 α ϋΙιοίοΘ ρτβδβηί ίτοηι ίΐιβ 

τοιήματα βουλόμενοί άτοδΐίξασθαι, &ηά. Υβίδ." 

εϋΐΐ ηιΟΓβ νϊτϊάΐ^• ιτ. 4^7 ^ '^ο δέ μετά § 2. ττρ^ί τονί Άργείονί...αΐ'τοΐί, "1)β- 

τοΰτο σκόχει ίν αύτβ φωί ττοθίν τορισάμε- ί\νββη Λβιη ωιά ίΐιβ Ατ^νβδ. " Τΐιίδ ίδ 

»οι Ικανόν αντόί τε και τον άδελφον τάρα- ΤίΐπβοΙ § 8 Ι)^ Ιΐιβ Βη1)δϋία1;ΐοη οί ί«•θ 

κάΧει και ϋολέμαρχον και τούί &ΧΚουί. άΛΐίτ63. Τΐιβ ΟΓβΙοΓδ, ίί Ι ιηΐδί&ΐίβ ηοί, 

ίΐϋΐΐ ιηοΓβ ηοϋοββίϊΐβ &γθ Εατϊρ. Εΐβοίτ. ϊην&ΓΪβΗν βχρΓβδδ Ιΐιϊδ ΓβίΒίϊοη Ι);• ΙΙιθ 

496 ^κ« φέρων... ΊτεΧάνου! τε, τευχέων τ ά&ΰνβ ίοϊηβ(1 \νϋ1ι τροί &ηά. Ιΐιβ »οοαδΛ- 

ε^εΚύν τυρεύματα, Ββηι. Σερί. ρ. 49^ *ϊ^β> β. β. ϋβπι. Ρβηί&βη, ρ. 966 § ι 

§ 131 έροΰσιν ώί ΜίγαρεΓϊ και -Μεσσήνιοί '^ε^ενημένίΜΐ» αμφοτέρων μοι τούτων τροί 

ΤίΚίί είναι φάσκοντεί ίτειτ άτεΧεΐί είσΐν ΙΙανταίνετοΐ' ταρε^ραψίμην.,.την δίκην, 

ό-βρόοι τΓαμτ\ηθεΐ$ ωΌρωτοι, και τινε% αλ- ^ΙιβΓβ Ι Αΐη δΟτρΓΪββά ίΐωί δοιηβ Ε<ϋΙθΓ8 

λοί δοΰλοι καΧ μαστιγίαι, Λυκιδαϊ «αϊ Δίο- ΙίΛΤβ ρΐβοβιΐ & ϋθΐηιη& ίΐίΙβΓ τούτων, ηοέ 

>ύσιοί, καΐ τοιούτους τυ/άί έξειΧε-^μενοι^ οΙ»δ6Γνϊη§, ί1ιοπ§1ι Ιΐιβ δίΐιηβ § βΕΤβ Ιΐΐθΐη 

τ.'ΐιΐοΐι ΙΐΕδ ^ν6η ίΓ0ΐι1)1β Ιο ιηοΓβ ϋίΛη &η ϊηδί»ηοβ, ίΐιβί ταρα-γράφεσθαι \>€ύά&ί 

ίηβ Ε(ϋΙθΓ. Τΐιβ τΐδβ οί ίΐιβ ρ&ιϋϋίρΐβ δίκην Ι&ίβδ ίΐίδο &η βοοαδβΐίνβ οί ίΐχβ 

ίί ςυΐΐβ & 8ΐΓ£ΐη£6Γ ίο οατ ϊ«11οιη. Οατ ρβι&οη )^1ιο 1)ΓΪηβδ ωχ 3θϋοη. 28ο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

αλλην €κτίσ€ μβτά τά Ύρωϊκά οϊκα^ε άΐ'α^^ωρησας καΐ 
ουκ άρεσκόμ,ερος τύ) ζν "Αργεί καταστάσει Ά/Λ(^ίλο^θ9 ό 
Αμφίάρεω έν τω ^Αμπρακίκω κολττω, ομωννμον τύ} έαντοΰ 

4 πάτριοι "Αργός ονομάσας. καΙ ην η πολΐ5 αυτή μεγίστη 
της Άμφίλο-χ^ίας καΐ τους δυνατωτάτους εΤ^εν οίκητορας. 

ί νπο ζνμφορων δε πολλοίς γενεαίς ύστερον πιεζόμενου 
Αρ.προ.κίωτας όμορους όντας τη 'Αμφίλο-χ^ίκη ζυνοίκους 
επηγάγοντο, καΐ ελληνίσθησαν την νυν γλωσσαν τότε 
πρώτον από των ^Αμπρακυωτων ζυνοικησάντων' οι δε άλλοι 

6 ^Αμφίλοχοι βάρβαροι είσιν. εκβάλλουσιν ουν τους Άργείους 

7 οι Αμπρακιωται γ^ρόνω και αυτοί ισ)(ουσι την πόλιν. οι δ' 
\\μφίλοχοι γενομένου τούτου διδοασιν εαυτούς Άκαρνασι, 
και προσπαρακαλεσαντες αμφότεροι Αθηναίους, οι αύτοΐς 
Φορμίωνα τε στρατηγόν επεμ^\ιαν καΐ ναϋς τριάκοντα, άφι- 
κομενου δε του Φορμίωνος αιρουσι κατά κράτος "Αργός καΐ 

§ 5• 5ί...άμπρακυίταί οτα. Τ. τού5 ομόρουί όντΐί (είο) Τ. ί\\ηνίσθ-ησαν Οίηιι. 
ηί νιά. Ιϊΐιη. ΥθγΙ)» 1ιιιίιΐ8ηΐ0(ϋ 8, ΰοηβοηαηίβ ϊηοίρϊθηίϊίΐ Β^11αΙ)ϊοηπι Η,η^ιηβηίιιπι 
Γβοβρίδβθ οοηβίαί, ηβίΐαβ ϊηϊυήα,• ηηΐΐαηι βηϊιη ιηιιίαίϊοηβιη ραίϊΐιη- ΙϋβτΆ β.^. 
μηδίξ-ω, ί-μήδισα. ΟοηίΓ» ία ΐβηιροΓΕίϊ &ιΐ{?ηιβη1;ο νοααΐία ιηιιίαίιΐΓ ο1)80ΐΐΓαία ΙΐίβΓα 
(ΐαη,ιη ρΓαβδθΐιβ άθάΐΐ;. ΡτορίβΓ Ιιαπο 08,ιΐ8&ιη νυΐβ&ί. ΓθΗίΐπΐ, 1ΐ8,ηΛ ϊ^παΓαβ νβπ- 
8ΐπιί1θ 6886 ΡΜοηβιη Οοηιϊοηηι -ηττίκίζΐν 8οηρ8ί88β ϊη Η^ρβΛ. ι. =νο1. ιι. ρ. 669 
Μ6Ϊηβ1ν. ]1ιθοιιιη βχ8θηΙ)ο ιηβίχ ίαοϊΐϊ ιιίϊ 8ρβΓ0 οοηΪ6οίιΐΓα ειαβικί&ίαιη, ς[υ6ΐη Μβϊηβΐί. 
ηοη νϊίΙβίπΓ ϊηΙβ1ΐ6ΧΪ88β, ό δ' οϋ-^(ιρ ηττίκιζΐν, ώ Μοΐραι (ΜοΟσαι ηιαναΐί ]Μβϊιΐ6ΐ£.) 
φίλαι, Ι άλλ' οπότε μίν χρ(ίη δΐΎ]τώμηι> λ('γ€ΐν \ ίφασκε δχιτώμ-ην, οπότε δ' εΙπέιν 
δέοι οΚί-^ον, 6\ίον ίλε-γεν. δτιτώμην ρΐΌ δΐ7]τώμην, πΐ σωπάσομαι ρΓΟ σίωπησομαι, 
βώσεσθε ρΐΌ βιώσε^θε, ήκησασθαι &\) ϋάΐβαϋνο -ηπιοί, πέπωκα ρΓΟ 60 ς[αο(1 άΐοί 
οροΓίιιϊΙ; πεπίωκα. ΝϊιηΪΓΐιιη Η^ρβΛοΙυηι δοΐίίππι 6886 συνάπτει,ν τόι> \6-^ον (νκΐ. 
Ε1ιη8ΐ. &Λ ΑχΪ8ίορ1ι, ΑοΙιεγπ. 686) άοοβί ςιιοά ρΐΌχίιηβ (ϋοΐίαι βπηοΐβιη Τ&ΓβηίΐηοΓαιη 
ύ\ίον Αίίίοο όλί-γον πΐ£ΐ1ιιΪ8δβ. ϋβΙθΓαιη ιΙθ α,υ^ηιβηΐο ϊη νβΛΪΒ ίηιΐ8ίίΜί;ί8 ηοη 
υδτίΓρβ,Ιο ρηΐίΙβηίβΓ ς[ΐΐ3,6(ΐ£ΐιη ηιοηυϋ Ηθπηαηη, &ά Εηπρ. Βυ,οοίι. 32. "γλωτταν 
Ν.ν. βάρβαροι εΙσΙν Ν. βάρβαροι εΙσιν Ιιίο Τ. 

§ 6. εκβάλλουσιν οΰι> οογγ. Ν. (αάά. ν 8ΐιρΓΕ80Γ. ο^ν χα. χ. ίηίί έκβάλλουσϊ). 

§ 7• ο' δέ Ν. άλλοι βΐιρΓίΐ80Γ. ϊη. γ. οί δέ άλλοι V. άκαρνασι οογγ. Ν. ϊη. Γ, 
(λοο.). άκαρνάσιν Τ. Η. προσεκαλίσαντο νϊΐ1§. προσπαρακαλεσαντες ΟΟΓΓ. Ν. (σκ 
ρθ8ί Ιϊί. 3 Ιΐί^• β^^Ρ• τταρα 8ηρΓ£ΐ80Γ. «5 ηι. γ. ίιιίΐ προσεκάλέσαντο). προσπαρακάλέσαντεί 
Τ.ν.Ε.Η. οηαη. Ββ. Α.^. φορμίωνα τρχ. Ν. φορμίωνά οογγ. Ν. εαρΓαδΟΓ. τε (ηι. γ.). 

§3• οίκ άρεσκόμενοί κ.τ.λ. εύρε -γαρ ^^ο. 'ΈΧΚήνισαν ν}0^ύ.δ.}χ&νβ\)β^XίΒ^^\ί91■ 
τ^|ν μητέρα 'Έ,ριφύλην άναφεθεΐσαν ύπό ΐγ οοχτβοϊ, ίοχ -ίξ-^ιν τηβαχίΆ "ίο 8ρβ8.ΐ£ α 
Άλκμαίωνο$ του άζελφον αύτοϋ 8ο1ιο1. , οβΓίαΐη ίοη^^υο." Τΐιβ Αηιΐ3Γ&οϊοί8 'ννθίυ 

§4- δυνατωτάτουί Ίιβχβ ηοί ϊη ίΐιβ 8. Οοήηίΐιϊίχη οοΐοη^ ιι. 8ο, 3• 
ροΙίίϊοΕί 8Θη8θ, 1)ηί εΐπιρίγ " ηιοβί ρο^νθ^- § 7• ΑίίθΓ Ιΐαβ αύορϋοη οί προσπαρα• 

ία1ιηβη3,8ϋ;8 8β1:ί1βΓ8." 8β6οηι. 127, 3• /^αλ^σ-αΐ'τίϊ ίοι ίΐιβ ρΓ6νίοιΐ8ΐ^ βάϊΐεά ίίηϊΐθ 

§ 5• ελληνίσθησαν.. "Έλλψεί κατά την υθγΙ), Ι ηΐΕΓνεΙ αί Ββ]ϊ1ί6Γ'8 ραηοίηαϋοη 

νΰν δίάλΐκτον έ-γένοντο Ϊ8 ίΐΐθ οοΓΓβοί βχ- λνΐιοοίοδβδ ίΐιβ 8βηί;βηο6Εΐ;κα2 ι/αΰίτρίά/ίον- 

ρΐα,ηαίϊοη οί ίΐιβ ' 8ο1ιο1ΪΕ8ί, δββ ραδ- τα. Τΐιβοοίΐοοαίίοη οί και \νϊ11ηοί&11ο^ΐί8 

8α!το8 .,οΐΐβοίεά ίΓοηι Ιαίετ λΥΓΪίβΓβ 1)ν ίιιηοϋοη \νϋ1ι αμφότεροι. Αά. θ,ηά Ρορρο 

ΙιυΙ)6θ1ί ίη Ά ηοίθ οη Ρ1ιΤ5'ηϊο1ιηβ ρ. 379- ^ϊΆ\β βχρΙ.αϊη^Λ Ιΐιο ραδΒίίβο ΓΪ^ΙιίΙ^, Ιΐιο ΞΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. Π. 68-69. 28 1 

τους \\μπρακίωτα<; ηρΒραπόΒίσαν, κοινή Τ€ ωκησαν αυτό 
Χμφίλοχου και ^Ακαρνανες. μετά δε τοντο ή ξνμμαχ^ία 
έγεί'ζτο πρώτον * Αθηναίους καΐ ^ Ακαρνασιν. οΐ δε ^Αμττρα- 
κιωται την μεν εχ^θραν ες τονς Άργείονς άπο του άνΒρα- 
— οδισ/Αου σφων αυτών πρώτον εποιησαντο, ύστερον δε εν τώ 
πολεμώ την^ε την στρατείαν ποιούνται αυτών τε και ^αόνων 
και αλλωϊ^ τινών τών π\ησιογωρων βαρβάρων" εΚθόντες τε 
προς το "Αργός της μεν χωράς εκράτουν, την δε πόλιν 
ώς ουκ εΒύναντο έλεΐν προσβαΚόντες, απεχώρησαν εττ' 

Ό οίκου καΐ Βιελύθησαν κατά έθνη. τοσαΰτα μεν εν τω θερει 
εγενετο. 

ΧίΧΙΧ. Του δ' επιγιγνομενου χειμώνος * Αθηναίοι ναϋς 
έστειλαν είκοσι μεν περί ΤΙελοπόννησον και Φορμίωνα 
στρατηγόν, 6ς ορμώμενος εκ Ναυττάκτου φυλακην εϊχε μητ 
εκπλείν εκ Κορίνθου και του Κρισαίον κόλπου μηΖενα μητ 
εσπλείν, ετέρας δε ε^ έπ\ Καριάς και Λνκια9 και ^Ιελησαν- 
Βρον στρατηγόν, όπως ταΰτά τε άργυρολογώσι και το 
ληστικον τών ΐίελοποννησίων μη εώσιν αύτόθεν όρμώμενον 
βλάπτειν τον πλουν τών 6λκά8ων τών άπο ΦασηλιΒος 

ι και Φοινίκης και της εκείθεν ηπείρου, άναβάς δε στρατιά 

κατακράτοί'^.Ύ. {άβΥ. ί&ο. Αά.). Α.1. ψκησα» ϊήο Ν. άκαρνάνΐ! ϋΟΓΤ. Ν. (αία.Γ.), 
άκαρνάν€ί Τ. 

§ 8. άκαρνασιν οοιτ. Ν. (800. ιη.Γ.). άκαρνάσιν Τ. 

§ 9• στρατΐίαν Ν. στρατίαν (βίο) V. (οοΐΐ. Ε(1. 3)• στρατιαν (οοΐΐ, Έά. ι, 
Υοΐ. II. ρ. 445)• στρατιαν Έά. ΙΙηάΒ. αϋτώ»» τ€ Ν. αύτωμ &ιι αΰτύ» Τ. ρ. 1. τΐ Τ. 
ί\θόντ(% τέ Ν. τ. -ήδνναντο Τ. 

Ι^ΧΙΧ. ίστ(ί\\αν (δίο) Τ. ί του'Τ. /ί^ε ίσττΚΐΙν Ν.Τ.Υ. μΐλίσανδρον Ν.Υ.Ρ. 
(ίββίθ Βγ. ί3€. Βα.) Η. μΐλήσανδρον Τ. ταΰτά τε Ν. ταϋτα τέ Τ. ληστρικό» Τ. 
όλκάδων Ν.Τ. οίαηδβοί αϋτόΐί...ίπ€μψαν\)6ΐηξ ϊίιβ ΒΆχαβ ςηοίβά 8ΐιο\ν ίΐιβΐ; ίΙιβΓβ Ϊ8 ηο πηΐίοπηϊΐγ 

ϊη 8βη8Θ &8 ίί ίΐ Ιιβά 1)βΘΐι ττ^μψάντων τε ϊη Ιΐιβ οοΠοοβίΐοιι οί ϋιβ «ίίδ/ίοίΪΓβ ΟΓ 

τούτων. Τΐιβ οοηδίηιοϋοη ίη γιιι. 86, 9 ίΐιβ ο1)]€ΰΙϊνβ ββηίίϊνβι 
ιη&7 1)β ππΓθ,νβΙΙθίΙ ϊη Ιΐιβ β&ιηβ \ν&7. Ι^ΧΙΧ. όρμώμενοί ίκ αχιΛ. Μον ι/,ύτό- 

% 9- σφων αυτών " 8ΐι&ιη ίρδοπιηι" θεν όρμωμοΌν "τη&ίνα^ ΪΙ 11ΐ6ΪΓ 1ΐθ&<1 

ννοπίά 1)θ ΙΐθΓβ ϊιηρβΓίίηβηΙΙ^ εηιιΛαΙίο, {ιιι&γΙθγβ, ϋΐθίτ ρΐαοβ Ιο είαΓί ίΓοηι." 

Ιΐιοπςΐι ΚτϋίτθΓ 1ιε3 ϊοϊηθΛ ίΐιβ -νίΌΓΐΙδ. 8θβ οη ι. 64, 3• Τ1ιΪ3 ηδβ οί οοπΓδβ Ϊ3 

8ιΐΓβ1>' ί1ιβ7 ατβ ίο Ιιβ (ϋδίοϊηβά &3 ιν. ΈιιάΙβάΙο ίϊιβ ρνβΒβηΙ 1(η3ί. ταΰτά τε 

48, I ίΐιου^ΐι ίΙιβΓβ 13 1θ33 οΙ)δοαΓΪΐ7 ϊη άργ. "ίο οοΠεοί ίΐιβ ίΓΪ1)αΙβ3 ϊη ίΐιβεβ 

ίΐιαί ρΐίΐοβ, &3 ίί βούλοιη-αι ίηίθΓΥβηθδ. ρατίδ." 

Τΐιβ οοηδίηιοΐϊοη Ϊ8 ίΐιβ 8&ιηβ &8 ίΐΐίΐί § 2. Όιβ \)τβ'ηΙγ οί ίΐιβ ηαττ&ίΐνβ 

ηοΐϊοβύ οη ιι. 49' ^• ^^β ραδεα^εβ 1ΐίΐΓ(ϋ7 α11ο\ίδ οηβ ίο άβίεηηϊηβ ^νΙιείΙιβΓ 282 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

^Αθηναίων τβ των άττο των νέων καχ των ζνμμάχων ^ς την 
Ανκίαν 6 ΜεΧησανΒρος αποθνήσκει καΙ τ'η<; στρατίοίς μέρος 
τΐ διέφθειρε νικηθείς μάχη- 

Ι^ΧΧ. Τον δ' αντοΰ -χευμωνος οΐ Ποτιδαιαται επειδή 
ονκετι ε^νναντο ττοΧιορκονμενοι άντέχειν, άλλ' αι τε ες την 
Άττικην εσβολαΐ ΐΙεΧοποννησίων ον8εν μάλλον άττανίστασαν 
τους Αθηναίους, 6 τε σίτος επελελοίπει, καΐ άλλα τε ττολλά 
εττεγεγενητο αυτόθι η^η βρωσεως περί αναγκαίας καί τίνες 
και αλλήλων εγεγευντο, οΰτω 8η λόγους προσφερουσι περί 
Συμβάσεως τοϊς στρατηγοίς των Αθηναίων τοις επι σφίσι 
τεταγμενοις, Β,ενοφωντί τε τω ΈύριπίΒου και Έοττιοδω^ω 

2 τω ΆριστοκλείΒου καΐ Φανομάγω τω Καλλιμάχου, οι δε 
προσε^εζαντο, όρωντες μεν της στρατιάς την ταλαιπωρίαν 
εν χωρίω χειμερινω, άναλωκυίας τε η^η της πόλεως δισ^ίλια 

3 τάλαντα ες πολιορκίαν. επι τοΓσδε ουν ζυνεβησαν, εξελθείν 
αυτούς καΐ παΐδας καΐ γυναίκας καΐ τους επικούρους ζύν ενΧ 
Ιματίω, γυναίκας δε ζνν δυοΓι^, καΐ άργύριόν τι ρητόν έχοντας 

4 εφόΒιον. καΐ οι μεν ύπόσπον^οι εζηλθον επι την ^αλκι^ικην 
και έκαστος ^ εΒύνατο' ^Αθηναίοι δε τους τε στρατηγούς 
επητιάσαντο οτι άνευ αυτών ζυνεβησαν {ενόμιζον γαρ αν 

§ 7. αθηναίων τέ Ν. στρατιά τέ άθ. Τ. μιλίσανδροί Ν.Υ. μέλησανδροί Τ. 
μέροί τι 'ίί^.Ύ.Α.^. νη1§. ίΐηίβ Ββΐίΐί. 

ΙίΧΧ. ΐΓοτιδαία'ται Ν. ποτιδαιαταιΤ. νδύναντο Τ^.Ύ.Υ. [Η. ρΓ. ιη. Βΐ Β&τίθΓ. 
ίηίθΠϊβο]. άλλαί τέ Τ. άλλ' αϊ τε εσβολαΐ έί την αττικών Ν.Υ.Γ.Η. άλλα τε Ν. 
Λλλα τέ Τ. καΐ (αηίβ αλλήλων) οπι. ρΓ. Ν. αοΐά. Ν. ηιαΓ§. πι. γ. έ-^βύοντο Α.Ι. νυΐ^. 
ί-γέ-γΐυντο Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. ρ1. οηιη. Ββ. ζΐνοφώντι τι Ν.Τ. ίύριπίδου οογγ. Ν. (ρΓ. 1. ιη. 
63,(1. ηβοηβ ρ. 1.). ϊστιοδώρω Ν.Τ. 

§ 2. οί δε' Τ. χΐΐμ(ρίνω οογγ. Ν. (αΐί. ι τα. βίΐά.). 6.να\ωκυία% τέ Ν.Τ. (Ιί πολι- 
ορκίαν Ν.Τ.ν.Ρ. 6ϊ την ΊΓολιορκίαν Α.^. νηΐ^. Επίβ Ββΐίΐί. 

§ 3• ϊ 'γννα'ΐκαί Τ. άργύριόν τι Ν. άργύριόν τι Τ. 

§4• « 7-€ τη" ^••^. νιιΐ^• ΐτΓΪτην Ν.Τ.Υ.Ρ.Η. ρ1. Ββ. χαλκιδικην οογγ. Ν. 
(ρΓ. ί πι. Γ. ορ.). δτι ΟΟΓΓ. Ν. (τι ΠΙ. β&ά.). αΰτων Ν.Τ. νυΐβ. Α.^. Ρορρο. αύτων 
οαπι ΒβΙίΙίβΓΟ Γβοθρϊ. 

"α ροΓϋοη" ΟΓ "α οοπβΐάβΓαΜθ ρΟΓ- τοιαύτης διάνοια! I^ίν. χχΐΐ. 2, 9 ηβοβδδ»- 

ίΐοη" -νναβ βΐ&ίη ΐη ίΐιβ Ιίαΐίΐθ. Μβ&η- τίαπι οιιΙ)ί1β. Ιί Ϊ8 Ιι&ΓάΙγ ροΒδΐΜβ ίο 

ννΐιΐΐθ Ι §ϊνθ ΐη ΐΗθ ίθχί μέρο! τί δ. βχρΓβ83 ίΐιβ βρϊίΐιβί 1)7 οηβ Εη§1Ϊ8ΐι ■κόγ(1. 

ΙιΧΧ. οϋδίν μάλλον άπ...." \ν6ΓΘ ποί α ΟιΐΓ νιαΙϊβίΜβ Ϊ8 ίοο Ιιοηιβίγ. 

ννΐιΐΐ; ΐΐιβ ηιΟΓβ οα,ιΐδίη^ ίΐιβ Αΐΐι. ίο ΓΟ,ΪΒβ § 3• ^^'' (νΐ.,.ξύν δυοΐν. ί. β. ίκαστον... 

ίΐιβ δϊθ^β, αηά ίΙΐΘ βΓαίη Ιι&ά ίαϊΐβά. " έκάστην. 8βθ οη ι. 14, ΐ• Τΐιβ Ιι&ίίη 

πφι: 8βΘ οη ι. 52, 2. αναγκαία^: ν. 8, 3 ίοη^αβ 1ΐίΐ3 ΙιβΓβ &η &άν&ηί&2Θ ίη ρο8- 

ονΚισιν άναγκαίαν, νι. 37' ^ άναγκαίί ΒβΒΒίη^ άίίίιίΐηΐίνβ ητιηιβΓαΙδ, 8Ϊη()Ηΐί$ 

παρίσκΐΐ'ψ, νιι. 6ο, 4 ^ί αναγκαίου καί {ρήνια) νοΒίΐύιιβ, Ιϊηϊα. ΗΤΓΓΡΑΦίΐΧ Β. II. 69—71. 283 

κρατησαι της πόλεως -η ζβονλοντο), και νστβρον εποίκονς 

5 ίαυτωρ επε/χι/ζαι^ ες την Ποτιδαιαν καΐ κατωκισαν. ταντα 
μ€ν εν τω ■χξ.ιμωνι εγενετο' και το Βεντερον έτος ετελεντα τω 
πολε/χω τωδε οι^ Θονκυδίδτ^ς ζννετγρα^ε. 

^ ΙΙίΧΧΙ. Του δ' επυγίγνο μενού θερονς οΐ ΐΙελοποννησίΟί 
καΐ οΐ ζύμμαχοι ες μεν την ^Χτηκτ^ν ουκ εσεβαλον, εατρά- 
τενσαν δε επί ΥΙΧάταιαν' ηγεΐτο δε Άρ^ίδα/χος ό Ζενζώάμου 

2 ΑακεΒαίμονίων βασίΧεύς. και καθίσας τον στρατον ε/χελλε 
Βηωσειν την γην οΐ δε Πλαταιές ενθνς πρέσβεις πεμχ^αντες 

2 προς αυτόν ελεγον τοιάδε. '^Άρχί^αμε και Αακεδαι/χόϊ^ιοι, 
"ου δίκαια ττοιεΓτε οΰδ' ά^ια ούτε νμων οντε πάτερων ων 

4 " εστε ες γην την Πλαταιώϊ' στρατενοντες. Παυσανίας γαρ 
" 6 ΚΧεομβρότον Λακεδαιρ,όνιος εΚενθερώσας την Ελλάδα 
" από των Μτ^δων μετά 'Έ.\\ηνων των εθελησάντων ζννά- 
** ρασθαι τον κίν^ννον της μάχης η τταρ ημίν εγένετο, θνσας 
" εν τη Πλαταιών άγορα Διι εΚενθερΙω ιερά καΐ ζνγκαλεσας 
"πάντας τους ζνμμάχονς άπεδίδου Πλαταιευσι γην και 
** πόλιν την σφετεραν έχοντας αυτόνομους οίκεΐν, στρατευσαί 
" τε μη^ενα ποτε αδίκως επ' αυτούς μη^^ επΙ δουλεία, ει 
" δε μη, άμύνειν τους παρόντας ξυμμάχονς κατά δύνα/χιν. 

5 " τάδε μεν ημίν πατέρες οί υμέτεροι εδοσαν αρετής ένεκα 

§ 5• τό Ζίύτΐρον οηιη. ηί νια. ΜΙ)!!, ^ννέ^/ραψΐν τά δοΐβί Βθίνΐί. 

ΙΑΧΙ. θέρου% (ηοη Ιτοχη) Ν. δέ 6X1 Ν.Τ.Υ.Ρ. Ρορρο. δ' βτί Α. 7. τιιΐ». ΒΛ^. 

χλόται» Τ. 8τιρΓ880Γ. ιη. β8(3. άρχίδαμοί οογτ. Ν. (δρΐτ. ιη. Β&ά.). 

§ 2. καΙ-,-γί" οία. Τ. -γ^ν (δίο) Ν. βΐ § 3. τ\α.ται^$ Λ.^. \χύξ. ήπίε Βεπθγ. 
τλαταίίίί Ν.Τ. Β£ΐιΐ6Γ. ττλαται^ Ββΐϋί. Ρορρο. ίτρό Ν. αντούί Τ. 

ο 

§ 3• δημτρ/ορία ττΧαται^ων τρ άρχίδα/χον Τ. ιη&Γ^. ΙΐΙΙ. ιηίη. οΛ-β οι'δ' άξια V. 
οΰδ' α^ίο Ν. Ίτρ^'ί) Ν. Τ. ώί» ίστ€ Α.^. τιι1?. ώ» ειττέ Χ.Τ. Ββίε^. ώ»- ίοτί Ρορρο -γ^ 
την ΟΟΓΓ. Ν. (ΠΙ. Γ. ορ. γ θί τ Ργ. ιη. 1ι»1).). τήν Ύην των Τ. χλαταΐί'ωΐ' Ιιϊο 
β* § 4 Ν.Τ. οηιη. υΐ νϊιΐ. 1ίΙ>ΓΪ-4./. τα1§. τλαταίώ»» ΒβΜί. Ρορρο. 

§ 4• θΐσαι Τ. σι>•γκα\€σαί Τ. στρατΐΰσαι τέ Ν. στρατευσαί τε Τ. άδ(κω$ τοτί 
/ιι,δ^να Ν.ν. μ.-ηδ' Χ.Τ.Η. 

§ 5- τό δει/Γίρο»»: Ι Ιι^νβ ηοίϊοθά ίΜδ προη ίΐιβ ΑΙΙϊββ ίο Γβΐίβνβ Ιιίηι ίτοπι ίΐιβ 

οη Ι. 23> 2• οίιϊβί οοππη&ηά οί ίΐιβ ατηιν οί οοοαρ»- 

1ΧΧΙ. §4• άχεδίδου. Βββοηι. 115, ϋοη, βηά ίο οηγ!7 ϊηίο βχβοαίΐοη »11 ίΐιβ 

Ι, βηά ίοΓ ίΐιβ ϊηροτ/ίοΐ οη ι. ι6, ι. &ΓΓ&η^βηΐ6ηί8 ίοΓ ίΐιβ 6ν»οιι»ίϊοη οί Ιΐιβ 

•'ΓθΓΠΐ&1ΐ7 Γθίηεί&ίβίΐ ίΐιβ ΡΙαίΕθ&ηβ ϊη Ριβηοΐι ίθΓΓΪίοΓχ, 1ιβ ηιί^ΐιί. 1)β εαϊά άττο- 

ίΐιβ ϊηιίβρβηάβηί ρο38θ55Ϊοη οί ίΐιβίτ αϊίγ Ιώόναι Γαλάτα« -γην την σφντέραν ίχονταί 

Ληά ίεΓτΐΙοΓν" Τ1ιίΓΐ\νΕΐ1. ΛΛΤιβη Ιΐιβ αΐτονόμονί οΐκίϊν. {Αΐϊδοη, ΗϊβίοΓ^ οί 

ϋα^β οί ^ΥβΙΙίη^Ιοη, ϊη Ιΐιβ νβατ ι8ι8, Εητορβ Υοΐ. ι. ο1ι. τί. § 72 ρ. 57^ Εάϋ. 

1)7 1ιΪ8 ιΐΓ^βηΙ εοΙϊοϋΛ<ίοη3 ρτθν&ίΐβά ΜΒΟΟουιι.) 284 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

" καΐ προθυμίας της €ν Ικείνοις τοις κίνΒύνοίς γ&ζομενης, 
" νμείς δε τάναντία Βρατ€' μετά γαρ Θηβαίων των ημίν 

6 " εχθίστων Ιπί δουλεία τη ημέτερα ηκετε. μάρτυρας δε 
" θεούς τους τε ορκίους τότε γενομένους ποιούμενοι καΐ 
" τους υμετέρους πατρώους καΐ ημετέρους εγχώριους, λέγομεν 
" ύμΐν την γην την ΐΙλαταιιΒα μη άΒικεΐν μη^ε παραβαίνειν 
'^.τούς όρκους, εαν δε οίκεΐν αυτόνομους καθάπερ ΐίαυσανίας 
" ε^ικαίωσεν•^ 

Χ<ΧΧΙΙ. Ύοσαυτα είπόντων Ώλαταιών *Αρχί8αμος 
ύπολαβών έιπε " Δίκαια λέγετε, ω άνδρες ΐΐλαταιης, ην 

7 '' ποιητε όμοια τοΙς λόγοις. καθάπερ γαρ Παυσανίας ύμϊν 
" παρέοωκεν, αυτοί τε αύτονομεισθε καΐ τους άλλους ζυνε- 
" Χευθεροΰτε, όσοι μετάσχοντες των τότε κινδύνων ύμΐν 
" τε ζυνώμοσαν καΧ εισ\ νυν υττ' *Αθηναίοις, παρασκευή τε 
" τοσηΒε καΐ πόλεμος γεγένηται αύτων ένεκα καΐ των 

3 " άλλων ελευθερώσεως, ης μάλιστα μεν μετάσχοντες και 
" αύτοΙ εμμείνατε τοις όρκοις' ει δε μη, άπερ καΐ το πρότερον 
" ηΒη προύκαλεσάμεθα, ησυχίαν άγετε νεμόμενοι τα υμέτερα § 5• τ^ΐί'ί Ν. Τ. ήμέτίροί Τ. δΤίρΓίΐδΟί•. ΐη. εαά. ύμΐν νατέρα οΐ -ημέτεροι ¥. 
(ίβκΐβ Βγ. ίαο. Βα.). τοΐί ίν Υ.Ρ. (ίβδίβ Βγ. ίαο. Βα,.) τη$ ϊν Ν. εχθίστων οογγ. Τ. 
(ι ιη. β&ά.). υμετέρα Τ. 

η 

§6. όρκίου5 Ν. ίοΓί. Τ. τού$ τ6 Τ. ΒΐιρΓ&ΒΟΓ. ηι. βαά. ττρω'ουί Ν.Τ. καΙημΐνΤ. 
λέ-^ωμενΤ. μη δέ Ν.Τ. μηδέ Α.^. δρονίέάνΊ. έδίκαίωσεν Ββΐίί. 

ΙιΧΧΙΙ. νλαταιών ρΓ. Ν. ττΧαταιέων οοιτ. Ν. (ϋί. ί?υρΓ. ω άΜ. ε βί &00. 
πι. Γ.), των ' Ίτλαταιέων Τ. εΤπεν Α.>Τ. να1§. εΐττε Ν.Τ. Η. δημη-^ορία άρχίδάμου 
Τ. ιηαΓ^. Ιϋί. πιϊη. πλαταιεΐί Ν. ττλαιτεεΐϊ Τ. ιτλαταφ Α.^. ηοιεΐτε Τ. δμοια 
Ν.Τ.^.^. ηύ^ο Ρορρο. όμοια Ββΐίΐϊ. 

§ 2. γα/) 01Ώ. Η. τταυσανίαί 1)Ϊ8 Τ. αΐί. ίΓ&ηβν. οα,Ι. ΐηάαοί. αύτοΙ τι Ν. 
αύτοΙ τί Τ. αύτονομεΐσθαι Έ. (ίββίβ Βγ. ίαο. Βα,.). ύμΐν τέ οοιτ. Ν. {υ ιη. Γ.). 
ύμΐν τε Τ. ιταρασκευη τέ Ν. καΐ πόλεμοί οτη. Τ. καΐ τφν (δίο) Τ. 

§ 3• τοπρότερον Α. Ι. νπ1§. τό πρότερον Ν.Τ.Υ. αυτών οιη. ρΓ. Ν. ΒΐΐρΓαδΟΓ. 
πι. Γ. εστί Ν.Τ. μη δέ Ν.Τ.4./. Γοδί δέχεσθε, δέ οιη. Ν.Υ.Ρ.Η. μηδ' Ν.Τ. μήδ' 
Α.,Τ. 

ΙιΧΧΙΙ. § 2. όσοι. ..αυτών 'ένεκα: §3. Τίιϊδ 7Γ/)()κλί?σί5 Ιιαδ ηοί; 1)6οη ιηβπ- 

οτΐΓ ΐάίορι Γ6(ΐηΪΓβ8 " ίΐΐΐ ^1ιο αηά ίοΓ Ιϊοηβά 1)βίθΓθ. — -Ι Ιιο,νβ ριιί α οοηιηια 

\νΙιθ8θ εαΓβί^." Ρογ ίΐιβ Οτββίί υδα^β, αίίβΓμτίδ'ετ^/ϊουϊ,ΕΟΟΟΓάϊη^ίο ίΐηκίίοιη ίη 

8βθ οη Ι. 74» Ι '^"'*• ο'ϋ; ίΐιουβίι βχ&ιη- ηδθ \νϋ1ι οπΓ8θ1νθ3 ίΧ8\νβ11 αδ Ιΐιο &Γθθ]ί8. 

ρ1β8 &τβ ηοί λνίΐηΐίη^ οί ίΐιβ Γβρβϋϋοη οί "ΡΓθδθΓνβ ηοηίΓ&ΙϊΙ^, 8.η(1 11ιΪ8 Λνϊΐΐ 88,ίί8- 

ΙΙΐΘ ΓβίΒ,ίϊνθ δΐιοΐι 0.8 ϋθΐΏ. Ρίΐπίαοη. ρ. ί^ ιΐδ." ΑοοοΓ(1ίη§ ίο ίΐιβ υδπαΐ ροϊηίίη•:;• 

980 § 46 ον τών τοιούτων οι νόμοι κελενον- καΐ ιηαγ 1)β ΓΘηάβΓβίΙ "Ενβη ίΐιϊδ," Ιιπί Ι 

σιν έπιμεΚεΐσβαι, και παρ φ τφ μίν ηδικη- βΐιοΐιΐιΐ Ιοοίί ίΟΓ καΐ γάρ τάδε. ΟΙοίίβΓ Ι 

071 κίνδυνοί, τ. Οοηί. 81;θρ1ΐ3.η. ρ. ιιι8 πια^• ΓθΐηαΓίί ίΐιη,ί ίΐιβ Ιιίΐϋηδ οί Ιΐΐθ 1)βδ1; 

§ 57 ί" Φί^ν ί'''αί καΐ δι' ί/5. ίϊηαββ ιηοΓβ βίοηιρίΐ}• οιηίΐ Ιΐΐθ οοριιΐβ,- ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 7^—7^- 285 

" αντων, καΧ €στ€ μηΒε μεθ' έτερων, ^εχεσθβ δε αμφότερους 

4 " φίλους, επΙ πολεμώ Βε μη^^ έτερους, καΙ τάδε ημίι/ 

5 " αρκέσει." 6 μεν ^ Χργί^αμος τοσαΰτα είπεν' οί Βε Πλα- 
ταίών πρέσβεις άκούσαντες ταύτα εσηλθον ες την πολιν, και 
τω πληθεί τα ρηθεντα κοινωσαντες άπεκρίναντο αυτω οτι 
αδύνατα σφίσιν εΐη ποιείν α προκαλείται άνευ ^Αθηναίων" 
παίδες γαρ σφων και γυναίκες παρ εκείνοις εϊησαν δεδιει^αι 
δε και περί τη πάστ) πόλει μη εκείνων άπθ)(ωρησάντων 
* Αθηναίοι ελθόντες σφίσιν ουκ επιτρεπωσιν, η Θηβαίοι ως 
ένορκοι οντες κατά το αμφότερους Βεχεσθαι, αύ^ις σφων 

6 την πόλιν πειράσωσι καταλαβεΐν. ο δε θαρσυνων αυτούς 
προς ταΰτα εφη' " ύμεΐς δε πολιζ^ μεν και οικίας ημίν παρά- 

§ 3• ίτΐ τΓο\^μ.φ (βίηβ δί) Ρ.Η.Υ.Ν. ΑάιϋΙπΓ ρείΓίίοηΙα ς^α^δί ρΓ&β€688Ϊ88βί έτΙ 
μέν φιλία, άμφοτέρονί. βτΐ νολέμω δέ Τ. ίττΐ τόλέμφ δέ Α.^. 

§4• άρκέσΐί Γ.Υ.Ν. ουιη ορίίιηΐδ, βί δίο Τ., 1ι. β. η'ΜΙ ηΐΐτα Ίιαββ ρεϋιηχίδ. 
άρ4σκεί Α.^. νυΐ^ο, βίο νοίηιηιΐί, (\μοΑ τύχοχΒ ϊιηρβποδβ άϊοΐαιη νΐάβίατ. 0£. 8ορ1ι. 
ΤγεοΙι. 12 ι6, άλλ' άρκεσα καΐ ταΰτα, και 6 μέν Τ. 

§ 5• ί^ν σφΐσ'ι ■ποίΐ'ιν Τ. και τη νΐρι τη Τ. τΐΐράσαχτι Ν. (ω ΐη Γαβηκι) Α.Ί. 
Ατηοΐά αί ^πύ^ο. τΓΐΐρίσονσι Ρορρο, Οΐβ,δδβη, οαιη Ρ.Η.Υ.Τ. Γπίηπιιη ροδί δ($ιέναι 
μτ] Θχβπιρ1ί3 δΕίΪ3 άβίθηάίΐιΐΓ. Υίάε Αεβοΐι. ΡβΓδ. 115, φρη" άμύσσεται φόβφ—μη 
τόλΐϊ ττύθηται — καΐ το Κίσσινον νόλισμ άιη-ίδουπον ΐσσΐται, ηΙ)ί ΓβοΙβ 8ο1ιο1. ΜείΙ. μη 
ώτηχηστι θρηνον. Ατ. Εοοί. 494» Μ^ *<^* ■'''ϊ ήμαί όψΐται χημϋόν ϊσΐικ κατΐίχΎ}. ΟβίβΓΟίιΐ 
νϊάβ ηοΐαΐα αά 6ο § ι (ρ. 262). 

§ 6. θρασύνων Τ. -ημ^ν ταράδατβ Ρ.Η.Υ.Ν. (17 ΐη ΓΕδητ»). ΥαΙβΟ β4 Α. χαράδοτε 
ημίν, βί 810 Λ .1. , (ΐμοά ηοη άβίβήνΐ-δ λ-ΐάείατ. νμβίί μβν τοΚιν καΐ οΙκία$ ταράδοτΐ τοΓί 
Χακΐδαιμονίοΐί Τ. δννατόΐ' ίστιν €ί Η.Γ. δττη Ν.Υ.Τ. δχοι Λ.^, 

Ιίνβ. Ιη ΤβΓ. Ρΐιοπη. ιιι. 3> 28=56 ΐίαί ττΐρΐ τ^ νάστ) τόλει, "ηοί οηΐ7 

ΡτΒβδίοδί: ΕπάΕοϊδείπιβ οηβΓΪδ ςαίά τΐ8 £ογ ί1ιβΪΓ ίπβηάδ, -νϊΊιο -νΐβτβ }ΐ05ΐ&ζ63 

άιηροηΘ, θί; ίβΓΕί, Ι οοηίβοίητοά πιεπ^ &(: Αΐΐαβηβ, 1)ΐι1; ίοΓ ίΐιβ \ί1ιο1β 01*7; ίοΓ 

7β&Γ3 3§ο ϋΐΆί Ύβτ. νίτοΐβ βοίβτ&ί, 3,11(1 ντίίθη ίΐιβ δρ&τίΑηδ 1ια(1 Γθίϊτθά, οη ίΐιβ 

Ρίθοίίεΐδβη 3η(1 "^Υ^^πεΓ φ,τβ ίΐήδ τβ&ά- ίεπηδ 1)βίη8 δοοερίβύ, ίΐιβ ΑΛθπΐΕπβ 

ϊηβ. 8ββ Μαάτί§ ΟρπδΟ. Αο&ά. Υοΐ. ιι. ιηίσΐιΐ οοιηβ &ηά ηοί βΗοαυ Ιΐιειη ίο &<1- 

ρ. ι62. ιηϋ 1)θί1ι ρ&Γίϊεδ (ϊ.ε. ΐηοΐαύε ίΐιε βηβ- 

§ 5• δεδι/ϊΌί ν€ρΙ τόλίΐ: "Ιο Γε&ιίοΓ." ιη^'β ρ^τί^) εΐ3 £η6η(ΐ3.'' έτιτρέτωσιν 

τερί τόλβωί "αΐιοαΐ;." Τΐιβ Ι&ϋβτ οοαΜ —ίωσιν, εο. αμφότερους δέχεσθαι φίλου!. 

Ιι&νε 1)εεη ιΐδεοί, 1)πΙ ^νίΐΐι Ιβδδ ρΓεοΐβίοη η θτϊ,θαΓοι κ.τ.λ., ι. β. η μη θ. "ΡβΓ- 

ΐΐιβη ίΐΐθ ίοπηεΓ. ΡΙβί. Ρτοίδ^. 320 α Η^ρβ ίοο ίΚε Τ1ΐ6ΐ)βη3, οίαϊιηϊησ ίο 1)θ 

δίδίώί τερί αΰτοΰ μη διαφθαρώ, 1)ΐιί 3220 ΐηοΐαάεοί ϊη ίΐιβ ίιβ&ίγ \>γ νΐτίαε ο£ Ιΐιβ 

δΐίσαίΤΓΐρΙ τφ•^ΐν(ΐ ημών μη άπόλοιτο ταν. οίΕΠδβ ίο ΓίΟίΐΓβ δοί/ί (33 £ηεη(1δ, § 3)1 

ΒοΙΙι οοηδίηιοΐίοηδ 3Γε ηηϊίεά ία νι. 34» πήςΐιΐ; Ιτγ Ιο βεί ρο8δ€38Ϊοη ο£ ϋιεΐτ οϊί^ 

4 ου τερΙ {/ογ) τη Σικελίφ τρότερον ίσται 3 δεοοικί ίίιηβ" (δπρ. 3), ^^ οη ίΐΐθ ρΐε» 

ό ά-^ών η τοϋ {τφ ν!ο\ύά Ιιετε 1>β τητοη^) Ιΐιαί 11ιε7 ντεΓβ ιιη]ΰ3ΐΐ7 Ιίερί οαί ο£ ϋ. 

εκείνου! νεραιωθηναι τον 'Ιόνιον. Ορ. Ατηοΐά'δ νεΓδίοη ίδ 13Χ, ίΐιοα^ΐι ϋ βϊτ83 

ΗβΓοά. τιπ. 99 οΐ'Χ οϊ''"ω δέ νερί των ίΐιβ δεηδε, "33 Ιιείηβ αοιηρΓ8ΐιεη(1ε(1 

:η}ων άχθόμενοι ταύτα οί ΙΙέρσαι εττοίευν, ντϊΐΐιίη Ιΐιε ίεππδ οί ίΙιεΪΓ 03ΐ1ι \ν1ιεη 

ω5 -κερί αύτψ Λερξη δειμαίνοντεί. ΡοΓ ίΐιβ^ 8\νθΓε ίο ΒάιηΐΙ 1κ)ί1ι ρ3Γίίε3." • 

ούκ έτΓίτρέπωσιν δεε οη ι. 71. ΐ• εσηλ- ίνορκοι, &&'^Β ο\ί^6-η&Β,)ι&ι& = ίνσΐΓονδοι. 

Οον. Τΐιε €ηνο73 1ΐ3ά §οηβ οηί ο£ ίΐιβ § 6. υμεΐί δ4 κ.τ.λ. Α δρεοίοοδ οδβΓ 

(;ίΐ7 ίο ίΐιε Κτπβ'δ οαηιρ, βηρ. 71» 2. ίβ ίΐιεη πι&άβ : " "ν^βΠ, άο Γοα Ιιωιά ονεΓ 

20 286 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

" Βοτε τοις Λακεδαι/χονίοις και γης 6 ρους αποδείξατε καΐ 
" δένδρα αριθμώ τα υμέτερα καΐ άλλο εΓ τι δυϊ^ατον ες 
" αριθμοί^ έλθβΐρ' αΰτοΙ δε μεταβώ ρ-ησατε οττοι βονλεσθε, 

7 " εως αν 6 πόλεμος ί^' επειδάν δε παρελθγ), άττοΒωσομερ 

8 " νμΐν α αν τταραλάβωμεν. μέχρι δε τον8ε εζομεν τταρα- 
" καταθηκην, εργαζόμενοι και φοράν φέροντες η αν νμΐν 
" μελλτ} ικανή εσεσθαι." 

I^XXIII. Οί δ' άκούσαντες εσηλθον αύ^ις ες την 
πόλιν, και βονλενσάμενοι μετά του ττληθονς ελεξαν ότι 
βονλονται α προκαλείται Άθηναίοις κοινωσαι πρώτον, και, 
ην πείθωσιν αντονς, ποιεΐν ταύτα• μέχρι δε τούτου σπεί- 

1 ετασ^αι σφίσιν εκελενον και την γην μη Βηονν. 6 δε ημέρας 
τε εσπείσατο εν αίς εικός ην κομισθηναι, και την γην ουκ 

3 ετεμνεν. έλθόντες δε οι Πλαταιτ^ς πρέσβεις ως τους Αθη- 
ναίους, και βονλενσάμενοι μετ αντων, πάλιν ηλθον άπαγ- 
γελλοντες τοις εν τη πόλει τοιάδε• " οΰτ εν τω προ του 
" χρόνω, ω άνΒρες ΐΐλαταιης, άή) ου ζύμμαχοι εγενόμεθα, 
" Αθηναίοι φασιν εν ονδενι νμάς προεσθαι ά8ικονμενονς, 

§ 7• άΐΓοδώσομ€ν μ4χρι δέ \ιιΐ80. ΥβΛο, νμΐν [ήμΐν Τ.) ά άί' ταρα\άβωμ€ν αάάυηί 
Ρ.Η.Ν.ν.Τ. αΐϋ, ^x1τηΑ.^. 

§ 8. μ^χρί τοΰδε Τ. 

ΙιΧΧΠΙ. §1. Ηβδ^οΐι. κοινωσαί' προσανενΐ-^κύν, 1ι. Θ. τβτηϊΐίβτε, ηυϊ ίοΓίαδδβ 
Ιιυο Γβδρβχϊί. ηάθωαν οπιηβδ, ιαί νΐάείπτ, «ϊ Ιιαεο ϋβ ρΐοΐίαΐηνί ήηΐ. Μαΐΐβ ίοΓίαεβΘ 
ΤΓΐίσωσι,ν. μη δηοΰν Ν. Τ. 

§ 2. ημέρας τέ Τ. 

§ 3• οί πΧαταιεΐί Ν. υί 8θ1βί, εί Τ., βί 8Ϊο ιηοχ ίηίΓα. οΐ πλαται^ί Α.Ι. οΰτε 
ίν'Ν.Τ. νροτοΰ Α.^. αθηναίοι φασΙν Τ. Α. ^. ύμα$ Ρ.Ν.Υ.Τ. Οοβίΐ. Ρορρο, 01&886η. 
ημα,ί Ατηοΐά, Ββΐίΐί. ουιη Α.^., (]μοά ραιιΐΐο πιβίϊυδ ουτη ^^ΐνόμεθα οοη^πιβΓβ νίάβίιΐΓ. 
Νβ^αηΙ 8β ηοΒ, εχ ς[ηο/οβάιΐ3 αητιι ηβ βοίτηηβ, ηη^ηατη ρι-οάίάϊεββ. ββά νμΐν ΐηί. § 4• 

ίο 118 γοιίΓ βϋγ αηά ΐίδ ρήναίθ 1ιοιΐ8β8 § 5• Μ«τά του πλ-ήθονί ΐιηρ1ίβ3 ϊϊι&ί 

ίοΓ 3, ΐϊηΐθ, ρβηάίη^ ίΐΐθ ΛναΓ \νΐί1ι Α11ΐΘη8, ίΐιβ αηβ'ίνθΓ -νναβ ηοί 1)Γ0ΐι§1ιί ίΓοιη ϋο 

&η(1 \νβ ■«'ϊΐΐ Ιιοΐά ίΐιβπι, άυτΐη^ γοϊΐΓ αΙ)- £β\ν, των έν τέλει, \)Χΐί α§&ίη α8 Ιΐιβ άβ- 

εβηοβ βΙββλνΙΐθΓθ, &8 & εβοιίΓΪίγ ίοΓ 5Όπγ οίδίοη οί ίΐιβ -ννΐιοΐβ 1)οοΐ7. ΤΙιθ ρπιροιί 

οοηΛηοί (Λβ αΙ)8ΐ;αϊηΐη§ Γιοιη 1ΐ08ϋ1ίί7 ίο οί ίΐιβ Γβρί^ νί&β, ίο οΙ)ί3,ϊη ίΐιβ 8&ηοίίοη 

118), αηά λυϊΙΙ ΓβδΙοΓθ ίΐιβιη Ιιοηβδίΐγ αικί οί Αίΐιβηδ, -ννΐιϊοΐι ίΐιβ^ άατβά ηοί ο£Ρβη(1. 

ίαϊίΐιίιαίΐγ -ννΐιβη Οιβ -ννατ 18 ρ&8ί." ποιεϊν, ευρρΐ^ έθβλονσιν ίτοπι βοΰΧον- 

§8. φοράν, "ίήΐϊΐιίβ," "ίαχ," "Γβηί," ται. ;ΐιή δτ^οΟ;», " ρεικϋη^ ί1ΐ6 άβοϊδΐοη 

πδΐΐαΐΐγ φ6ρον. Ηεδ^οΐιίιΐδ ιΪΒΐιίΙ^ άϊβ- οί ίΐιβ Αί1ιβηϊ&η3, ηοί ίο βο οη τανα^ίη» 

ίίη§τιΪ8ΐΐθ8 φορά, "ιηοίϊοη" (α ρ1ιΐ1ο8θ- ίΐιβ οοηηίΓγ." έν αΐ$ κ.τ.λ., "ίΐιαί 1ιβ 

ρΜοαΙ ίεΓηι), ίιοιη φόροί, " ίι•ϊΙ)ΐιίΘ." Ιη -ννοιιΐά 8υ8ρεη(1 ορθΓΟ,ίίοηβ ίοΐ' α οειίαΐη 

Ι. 76 "ίνβ αΓθ ίοΐά ίΐιαί ίΐιε φορά χρημάτων, ηιιιηΙ)εΓ οί (Ια^δ, -ννίΐΐιϊη Λνΐιΐοΐι ίΙιεΓθ τναβ 

" οοηίΓίΙ)ΐιίϊοη οί ηαοηεγ," \να8 οο,ΙΙεά α Γε&δοη&Μθ ρΓοεροοί οί ίΙαεΪΓ ιβίατη 

φόροί, "ίηΙ)Χΐίε." ΟοιηρίΐΓβ τα^ί; ■ννϊίΐι ίΓοιη ΑίΙίΘηδ." 
τάφοί. § 3• ττροέσθαι, '^ ίϊι&ί Ιΐιβ^ ί1ΐΓβ\ν ^ου 

ΙιΧΧΙΙΙ. § Γ. έσηλθον.ανθίί: Βββ ';2, ονει," ηε^ΐεοίεοί ^οη -«Ίιβη ^οα λνειε Βεΐη^ ΞΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 7^—74• 287 

'' οντά νυν πβρίόφεσθαι, βοήθησαν δε κατά Βύναμιν. €τη- 
" σκηπτουσί τ€ υμίν ττρος των όρκων ους οΐ πατ€ρ€ς ωμ,οσαν 
" μηοζν νεωτερίζβί,ν ττερί την ζνμμα\ίαν.^' 

Ι-ίΧΧΙ V . Τοιαύτα των ττρέσβεων άπαγγειλάντων, οΐ 
Π.λαταίης εβουΧεύσαντο 'Χθηναίονς μη ττροδιδοΓαι, άλλ' 
άνέχεσθαι καΐ γην τεμνομενην, εΐ Βεΐ, ορώντας καΐ άλλο 
ττάσγοντοβ ο τι αν ζυμβαίνη' εζεΚθεΙν τε μηΖένα ετι, άλλ' 
ατΓο του τείχ^ους άττοκρίνασθαι οτι αδιίι^ατα σφίσι ποιείν 
εστίν α Χακε^αιμόνιοι προκαλούνται, ως δε άττεκρίναντο^ 
εντεύθεν Βη πρώτον μεν ες επιμαρτνρίαν καΐ θέων και ηρώων 
των εγχωρίων ^ ΧργίΒαμος \^6 βασι\ευς\ κατέστη, λέγων ώδε• 
" θεοί όσοι γην την Πλαταιΐδα έχετε και ήρωες, ξυνίστορες 
" εστε οτι οντε την άργίην άΒίκως, εκλιπόντων δε τώνΒε 

Τ.ΧΧΤΤ. § Ι. άλλα άν€χΐσθ(α Τ. άιη-^χΐσθαι Ρ.Η.Ν.Υ. Αηί άντεχα» ααί άνέ- 
χεσθαι 50ΓίΙ)€η(1ιιιη νΐάθίτιτ. 0£. ι. 31» ι> «^α' ^ν^ θα\άσση$ μαΧλον άντείχοντο. ^^1οά 
&άηοίΆ\α Ρορρο, ίηίβΐϋςϊ ροδδβ αιτά•»-, 50. τ2ν ' Μηναίων, ϊά 3ά γή»* ηρθομένοχη 
ροίϊα3 ςπΕίη &ά -γην τεμνομέν-ην όρ<2•ντα$ άηοβ\)&ί. Ταπί ίΐ δεοι ηοη ιη&ΐε Ι)ιοη78ίαΒ, 
ρ. 904• Οείβπιιη ορωντεί θί χόσχοη-εϊ, ηίροΐβ εχ ρτΕθΟβά. ν. ίβονΧεύσαντο δπκρβηββ, 
80ΓΪΐ>6ηάιιιη βδδβ οοπίβικϋί Ο. &. ΟοΙ»€ΐα3, Υ&τ. Ι«οΐ. ρ. 440» ίοΓίβδδβ τεοΐβ, είδϊ ραπϋο 
πΐ8θ1θηίία3 εοπΕί βουλΐύοβίαι άνέχΐαθαι. όρΟν. ΓοΓίαδδβ ϊη αιηιηο ΙωΙίαϊί Τ1ι. άλλα 

1 

κράσσον εΤνοΛ σφίσιν άνέχεσθαι κ.τ.\. ο, τι αν συμβαίνει Τ. άτο τείχους Τ. ΟΙαπΒΤΐΙαια 
ντι αδύνατα — τροκσλοΰνταιτα&ΐβ ΓθρεϋίΕΐη βχ 72, 5 οεηδθί €οΙ)€ΐτΐ3 ϊΙ)ϊά. 

§ 2. ηρωιων ¥. [ό] βασιλεί'ί Ρορρο. ό βασιλεύί Α.Ί. Ατηοΐά, Βεΐϋί. Ατίίοτιίαιη 
οπήΐίτιιιΐ Γ.Η.Ν.ν.Τ. οαιη ορίίιηϊδ, βί βίο 01&5δβη. Σιτάλκτρ ΌδρυσΟν βασιλεύε ιν. 
ΙΟΙ, ϊ, οοηίηΐϊί Ρορρο. 8β<1 ίηί. 8ο, 8, θαρ&τον τον βασίΚέωί. -γην -τλαταιίδα ^. 
(ηοη"1ί.). έστέΝ.Τ. ξννίστορέί έστε Ββ^ί. ΐοιρρο. «λίχόιτα» δέ τώ-δί Τ.Γ.Η.Υ.Ν. 

\ΓΓ0ΐΐ2β(1 1)7 οΟίθΓδ," "88€ΓΪ&οθά ^οα ίο "ϊα Ιΐιβ ώ^Ι ο£," &8 \Γβ 537 '"ΒθΓθΓβ 

Ιΐιβΐτ ΟΤΠ1 ϊηίβΓβδΙδ." Οηβ Ϊ3 δίηιο^ 1)οί1ι Οοά Ι δΐίβ&τ," &ο. 

\πί1ι ϋιβ Γ£ΐδ1ιηβε3, ΐΤ ηοΐ ίΐιβ ίιΐ5ΪηοβΓίί7 ΙίΧΧΙΥ. § ι. μή -τροδιδόναι, νίζ. δί- 

ο£ δπΛ α ρΓΟίηϊδβ, αηά ντϊΐΐι ίΐιε 0Γθ<1α1ΐΐ7 χόμενοι τ-ούϊ \ακεδαιμοΆου$. ΕλΙΙιθγ Ιΐϋη 

ττΐήοΐι Γθΐίθίΐ οη ϊί. Βπί ίΐιβ οηβ άβδίτβ ίΐιαί (Λεν δ&ϋ) ί;1ιε7 \νοη1ά εηάατε ίο δββ 

ο£ Αϋιεηδ νταβ ηοί ίο ΙεΙ ϋιε Τ1ιβΙ)ίΐιΐ3 ίΙιείΓ Ιαηιΐδ Ι&ϊά \ν&δ1β αηά ίο εαβεΓ &ηγ 

εεί & £οοΙϊη§ ίη ΡΙβίβεβ. δϊτ Ο. €οχ ετϊΐ ίΐιαΐ ιηϊ^ΐιί 1)ε£α1 ίΐιεηι £Γθΐη ίΐιβ 

(Ηϊδί. 6γ. II. ρ. 137) οΙ)5βΓνεδ, "II \γ&3 δρατίοηδ. Τΐιε &οοπ83ίίνε3 ορωνταί &ηά 

&η τιη£θΓίαιΐ3ίβ ΒηδντεΓ. Τΐιβ εηίΓβ£ΐί7 -τάσχονταί &τβ &£ίεοΙε<1, 33 ΟοεΙΙθΓ ο1)- 

Ιο ίΐιε Ρΐ3ίαε3η3 Ιίικί ί1ΐθ7 εΐιοηΐά 1ιο1(1 δβιτεβ, 1)7 «' δβΓ, εο. σφάί άνέχεσθαι. Ιί 

οηί 8§αϊιΐδΐ 3ΐ1 3ίΐ3ο^ εηδίιτεά Οιεϊχ Ϊ3 ετϊιίεηί ί1ΐ3ί ίΐιετβ -«-αΒ Ιεδδ ο£ ο1ηγ3ΐΐ7 

Γοίη, ■ντίιϊΐβ ϊΐ ρΐεά^εά Ιΐιβ Α11ιβιιί3η3 ίο ί1ΐ3η ο£ οΐ)5ίϊη307 3η<1 ο£ ιΐΕΐΐοηΛΐ }ΐ3ίτ6ά 

3 οοητδβ ο£ αοϋοη \?1ιϊο1ι \ν33 εϊΰιβΓ ϊιη- ίη ίΐιε βηαΐ Γερΐ7 ; ΰιε7 λνοηΐά άϊε Γ3ί}ιβΓ 

ροεεϊΜβ ΟΓ ίοο οοδίΐτ. " ίττισκψΓτονσι, ίΐιβη §ϊνβ ϊη, 3ηά εο 3ΐ>3η(Ιοη ίΙιβΪΓ 

" ί1ιε7 εο1επιηΐ7 3ά]ΐΐΓε 70α 1>7 *1^β 03ί1ΐ3 £ΓΪεηίΐ3 ίΐιβ ΑίΙιεηΪΛηδ. έτι, " 3£ίεΓ 

τνΐιΐοί 7011Γ ίοΓδί^Ι^εΓδ 53τβ ηβ (ίο πΐ3Ϊη- ίΐιε 3η3^εΓ ηο\ν βϊνεη." ΊΤιετε ίδ β ιε- 

ί3ΐη οατ ϊηάερεηίεηοε), ίο πίΛΐίε ηο £εΓ6ηοβ ίο ίΐιβ ρΓοροδοΙ ίο εηαί^πιΐβ, 72, 

οΙίΛησβ £θΓ ίΐιβ ΥΓΟΓδβ ϊη ίΐιε δαΙ)δΪ3ίϊη§ § 6. 

&11Ϊ3ηεβ 1)εί^εεη αε," νίζ. οηιεβίτβε 8ηά § 2. εντεύθεν, "3£ΐβΓ 11ΐ3ΐ &ηά 35 ΙΙΐΘ 

Αίΐιεηβ. χρόί, Ε3 ϊη Ιΐιβ £οπητιΐ3 χρόί Γεδίιΐί ο£ ϊί." ΊΤώ £οπηΐΐΐ3 ο£ εΐώΐϊη^ 

βεων, 3ρρΓθχϊιη»ίε3 ίο ίΐιβ δεηεε ο' χρ3, ίΐιβ Γε8ΐ)οη5Ϊΐ)ΐ1ΐί7 1)7 ρΓοίεείΐη" 11ΐ3ί 

20—2 288 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

" πρότζρορ το ζννωμοτον, βττΐ γην τηνΒε ηλθομεν, Ιν ύ} 
" οί ττατβρΕς ημών ενξάμβνου νμίν Μή^ων ^κράτησαν κοΧ 
" παρζΟΓχετε αντην ευμενή εναγωνίσασθαί τοις 'ΈΧΚησίν, 
" ούτε νυν, ην τι, ττοιωμεν, αΖικησομεν προκαλεσάμενοι γαρ 
; " πολλά καΐ εΙκότα ου τνγγάνομεν. ζνγγνωμονες δε εστε 
"της μεν αδικίας κοΧάζεσθαι τοΙς νπάργονσι προτέρους, της 
" δε Τιμωρίας τνγχάνευν τοις επιφέρονσι νομίμως.'^ 

ΙΙίΧΧν. Ύοσαντα επιθευάσας καθιστή ες πόλεμον τον 
στρατόν, καΐ πρώτον μεν περιεσταύρωσεν αυτούς τοΙς Βεν- 

ΥαΙ^Ο οπιη Α.^. έκλιττόντων τωνδε. των δευτέρων νθΐ τωνδ' ετέρων τό ξυνωμότατον 
Τ. — δβηίοηίία ββί, οΰκ άδικων, άλλα. έκλιτόντων τωνδε, αί ι. 5, ι, ούκ ^χοντόί ττω αΐ- 
σχύνην τούτου τοΰ Ιργου, φέροντος δέ Τί κοά δόξψ μάλλον, εττΐ την -γην τήνδε Ν. ύμΐν 
ρθ8ί εύξάμενοι &1Ϊ3, ηιαηιι βυροΓδΟΓ. ΐη Ν. τταράσχετε Τ. ενα-γωνί^εσθαι Υ.Ν. ίνα-γω- 
νίσασθαι Τ.Α.Ι. Αοήδίο ιιίίίιΐΓ 8ηρ. 2ο, 4> ό χωρο9 επιτήδειοι έφαίνετο ενστρατοπεδεΰ- 
σαι, οί 44> ι> '^^^ °^^ ενευδαιμονησαί τε 6 βίοί όμοιων και εντελευτησαι ξυνεμετρηθη. Αγ. 
Αν. 38> πάλιν κοιν-ην — έναποτΐσαι χρήματα. ΕαΓ. Βαοοίι. 508, ένδυστυχησαι τοΰνομ' 
επιτήδειοι εΐ. ϋβά ρΓ3,β8βη8 ροηίίαΓ Ηίρρ. 1095, ώ πέδον Τροιξ-ήνιον, ώ$ ε-γκαθηβαν 
ττόλλ' ίχείί εύδαίμονα. εικότα, έτυ-γχάνομεν Τ, 

§ '^• ξυ-γ-γνώμονεί δέ έστε Α.^. Ρορρο. 

ΙιΧΧν. § Ι. καθίστησιν έί πόλεμον Ύ.Α.^. έ5 τδν πόλεμον Υ.Ν. 8^11&1)& αυ ΐη οΙΙΐθΓδ £ΐΓβ ίΐιβ αηϋιΟΓδ οί ίΐιβ -κτοη^, η,ηΛ 
Ιΐιβ 8,ρρ69,1 ίο ίΐιβ ηρωεί, οί1ΐθΓ\νϊδβ 03,11β(1 
δαίμονες, ΆΒ ρο\νβΓ8 ίο 1)6 ρΓορϊΙΐ&ίβά, ίδ 
νβΓγ ο1ΐΕΓαοΙβΓΪ8ίίο ο£ ΟΐββΙί δυρβΓβίίίΐοη. 
Τΐιβ δραΓίαηβ ιβδί ίΙιβΪΓ τΐφιί οη ίΐιβ 
Ιαβ^βιαοηγ ίϊιβγ βηΐογβδ. ηπάβι Ραιιβα- 

ηϊαδ. έστε. Ιί 18 Ιιατά ίο 33,7, βδρβ- 

βϊ&]1γ &5 έστέ 18 ίΐιβ ιεαιΗπ^ ο£ Ν., -ννΐΐθ- 
ίΙιβΓ ίΐιβ ίιηρβΓαίϊνβ ογ ίΐιβ δθοοηά ρβΓδοη 
ρΙπΓαΙ {β8ΐβ ΟΓ β8ΐί8) 18 ιηθ3,ηί ; ρΓοΙ)»!)!^ 

ίΐιβ ίοπηβΓ; 8ββ § 3• '^'ν^ ο^ΡΧΨι "^^ 

βτδί," " &δ ΟΓΪβΐηαίοΓδ οί ίΐιβ -ννΓοη^ι" 
ορροδβά. ίο οΰτε νυν. — εκλιπόντων, "ρΓον- 

Ίη§ άοίαηΙίβΓδ ίη." και κ.τ.λ., "αηά 

^011, ΐη αηδλνβΓ ίο ίΐιαί ρια^βΓ, ηΐίΐάβ ίί 
(βίΐνε ΐί ίο ίΐιοιη) ίανοιΐΓαΙ)ΐΘ ίο ββΐιί ίη. " 
ΟιΐΓ ηιΟΓΘ αοοπΓαίβ βταπιπίΒχ -ϊνοταΐά Γβ- 
φιϊιβ ' £ΐηά λνΐιΐοΐι γοιι αοοοΓοϋη^Ι^, ' &ο. 
Αη οΐββαηί ιΐδβ οί ίΐίβ οοπιρουικί \νΐί1ι εν, 
&3 ένδυστυχείν, έντρυφάν, έ^καθηβαν, &0. 

τΓολλά καΐ εικότα, ϊίιβ ίοΓΠΐδ Ϊη 72,6. 

ού τυ•γχάνομεν, δυρρίγ αύτων (ιη3,3- 

οαΐϊηβ), "ίϊιοηβΐι -ννβ Ιια,νθ τα,Άάβ ίΐιβιη 
πΐΒ,η}!• ΓβαδοηαΙίΙβ οίίβΓβ, ^νβ ίαίΐ ίο ραίη 
ίΙιβΪΓ αδδοηί." 8ο μ^ τυχοΰσαι θίών 'Ο- 
λυμπ'ιων, Αβδοΐι. Βαρρί. ι6ι, &η(1 ΒΪπιί- 
ΐ8,Γΐ7 ΕϋΓ. Μβά. 33°' *°• 

§ 3• ξυΎ-γνώμονεί έστε. Τΐιίδ ρ1ΐΓ8,36 
1)αΐ8,ηοβ3 ξυνίστορεί έστε, § 2. 8βο ίΐιο ηοίβ οη δμοια ονόματα, 87, 4• "Ρβπηίΐ 
ίΐιοδβ ίο 1)6 ριιηϊδίιεά ίοι ίΐιβ ΛΥΓοη^ ■ννΐιο 
β,Γβ ίΐιβ α§8Γβ88θΓδ, 8,η(1 ίΐιοδβ ίο οΙ)ίαϊπ 
ίΐιβ νβηββαηοβ ίΐιβγ δβοΐί ίοι -«Ίιο βχαοί ίί 
(ίΐ7 ίο βηίοΓοβ ίί) ίη 8, Ιοβαΐ \να7." Τΐιβ 
άαίΐνβδ άβρεηά οη ξυ^-γνώμονεί άβ ίί Συγ- 
χωρήσατε Ιια,Λ 1)06η ιΐ8β(1. 

1ΧΧΥ. § ι. έπιθειάσατ, Ηβδγοίι. κα- 
τευξάμενοί, Άπά δο ίΐιβ Βοΐιοΐ. , ίιοηι ντίιοιη 
ίΐαβ ^1θ88 ίδ 1)0ΓΓ0\νβ(ϊ. Η. έπίθΐάζΐί' 
θεούί επικαλείται. Ιη νιιι. ι, θειάσαντει 
δββπΐδ ίο πιβΕη "Ιιανίη^ ίηδρίΓβά \νίί1ι 
βηίΐιιΐδίαδίη. " Ιΐίΐά. 53> '> μαρτυρομένων 
καΐ έπιθειαξόντων μη κατά-γειν. Αβδοΐι. 
Οΐιο. 840, Ζεί Ζεΰ, τί λέ•γω; πόθεν άρξω- 

μαι τάδ' επευχομένη κάπιθεάζουσ' ; 

πρώτον μέν... έπειτα, ύιβ ηδΐΐίΐΐ αηίίΐΐαβδίδ. 
Οί. 89, 2. Τΐιβ ορβΓίΐίίοηδ, τνΐηοΐι βχβ 
ί1θ8θΓίΙ)θά ίη ίΐιίδ αηά ίΐιβ ί\νΌ ηβχί οΐιο,ρ- 
ίβΓδ -ίνίίΐι βτβαί οΐβαιηβδδ &ηΛ ιηίηυίβ- 
ηβδδ, &τβ βίΐδίΐγ ηηάβΓδίοοιΙ ίη ίΙιβίΓ ββηε- 
Γαΐ ίεαίιίΓεδ. (ι) Α ΙίίΐτΓΪοαοΙε οί ίιεβδ Λνα3 
ειεοίεά 8,11 ΓΟϊΐηά ίΐιε ίοΛνη ίο ρι-ενεηί 
αη7 οηε ίΓΟίη εδοαρίη^, & ρΓοοεδδ \ν1ιίο1ι 
ίηιρίίείΐ α νεη^είΐηοε η,ηά α Ιιαίτεοί ίηαΐ^ 
δραιίαη. (2) Α ηιοηηά οί είΐτίΐι -ννδ,δ 
ιαίδεά αί οηε ροίηί αβο,ίηκί ίΐιε οιιίοΓ οΙγ- 
ουίί οί ίΐιε νναΐΐδ, ίοΓ ίΐιε ρπΓροδβ οί 
ίΙίΓΟ-ννίηβ άατίδ αηά οίΙιεΓ ιηίδδίΐεδ ίηίο ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 74—75- 289 

Βρεσίν ά εκοι/ζαι^, τον μηΒενα ετι βζίεναι, έπειτα 'χωμα εχονν 
προς την πόλιν, ελπίζοντες ταχίσττην αίρεσιν εσεσθαι, αυτών 

1 στρατεύματος τοσούτον εργαζομένου. ζνλα μεν ούν τέμνον- 
τες εκ του Κιθαιρώνος παρωκοΒόμονν εκατέρωθεν, φορμη^ον 
άντΙ τοιχίων τιθεντες, δττως μη ^ιαχεοίτο επΙ πολύ το )ζώμα' 
εφόρουν δε ϋλην ες αντο καΐ λίθονς καΐ γην και €1 τι άλλο 

3 άνντειν ιίελλοι επιβαλλόμενον. ημέρας Βε εχονν έβδομη- 
κοντά καΐ νύκτας ζυνεχ^ώς, Βιηρημενοι κατ ανάπαυλας, ώστε 
τους μεν φερειν τους δέ ύπνον τε και σΐτον αιρείσθαί' Αακ€- 
Βαιμονίων τε οί ζεναγοΧ εκάστης πόΧεως ζυνεφεστώτες ηναγ- 

- η€<τταΐ'ρ<ι}σ(ν οΠε ιη&ηπ δπρθΓδΟΓ. ϊη Χ. καΐ ν^ρΐΐσταύρωσΐν Τ. ίσΐσθαι αίτον ^. 
. ',ασαμένον Τ. 

§ 2. φορμίΐδόν ^. (χιτολύ Τ.^.^. φορ€Ίρ θί φ4ρ€υτ ηοη άϊδίϊηστιϊι Τ1ι. ΟΓ. ΐηί. 
§ 3. άχΓτε τούί μίν φ^ρ€ΐν, § 7, ίσΐφόρονν τ-ην γην, 6ΐ •^6. ι, φοροΐτο, "7• 3> φορανντΐ^ 
06 νλΐ75 ^£^#ί:^λλοι;τ. ΟοηΐΓ3 διάφεραν 61 διαφορΐΐν 3ρ. Εατ. Ηθγο. Γ. 57 1 • Ββοοΐι. 739• 
8αρρ1. 382, 7Ιγ7 3Π(ΐα&ηίτιηι (ϋδΟΓβρ&ηΐ ; Ιιοο βηϊτη άϊ$.ίϊραΓί, ϋίικί ροίϊαβ οΪΓηιηι/εΓΓβ 
8Ϊ§ηΜθ8ΐ). Ι)6"§βΓ6η<Μ8 ν6δίίΙ)α3 πδϊΐ^ΐϊαδ 631 φορίΐν, αΐ ι. 6, 3• 8β^ *"ό δ' αΰ φορ^ί 
ριρ (ΐ.β. φέρ€ΐ) δορίι. ΤγηοΙι. 965• άΜύτΎβιν Ρ.Τ.^. €£. 76, § 2. να'ύττ€ΐ>' μέλλα ^. 
ταχίσττην την αΐρΐσιν οοπ]. Ο. (τ. €οΙ)€ΐ;, Υεγ. ΙλοΙ. ρ. 440• 

§ 3• ξΐνα-/ωγοΙ ίοΓΐβδδβ Ν. ρτ. πι., βί βϊο Ο. Οιβ 01*7. (3) Τ1ΐθ7 οοηηΐ6Γ&€ί6^ *1ιβ 
εδοΓί8 ιηαάβ 1)7 ίΐιβ 1)6δΐ6§6(1 ίο ^Λ- 
άΓ3^ ίΐιβ ε&τίΐι 50 35 ίο 081136 ί1ΐ6 πιουικί 
ίο δΐΐ1)5Ϊάθ, 1)7 ραίίΐη^ άοντη 1)3^5 ο£ οΐ37• 
Οη Ιΐΐ6 ρατί οί ίΐιβ 1)θ3Ϊβ§β(1, 11ΐ6 ρΐαηβ 
αάορίεά \^6Γ6, ( ι ) ίο 1ΐ6Ϊ§1ιί6η ίΐιεϊτ ^3ΐ1 ίη 
ίΜβ ρατί 1)7 3 5ηρ6Γ8ί Γποίπτε οί ίϊπιΙ)€Γ 3η(1 
1)πο1ί8 ; (ι) ίο ϋοτετ Ιΐιϊ3 εχί€Γη3ΐΐ7 ^11ι 
ΙιϊίΙεδ 38 3 ίεηοε 8§3Ϊη5ΐ ήτε &ηά. ά3Γίδ ; 
(3) ίο πΐΗ^ε 3 56<ϊοηά οιεδοεπί-δΙίΕρεά Λ(•3ΐ1 
ίη\ν3Γ<ΐ8 ίτοιη ίΐιε ί^ίνο ροϊηΐδ οί ίΐιε οπ- 
;^3ΐ \ν3ΐ1, Ιίείντεεη ■«-Ιποΐι Ιΐιε ιηοιιηιΐ 
•ϊχίεηάεά (κατά το χώμα, ηβ, ι\ ίη 0356 
ΐ1ΐ6 βχδί δΐιοηΐά 1)€ ίβΐίεη ϊη ΙΙιεΙ ρ3Γί 1)7 
α883τι1ί. Ιι38ΐΐ7, Ιΐιε εηειατ'δ 1)3ΐΐ6πη§ 
οη§ίιιβ3 νεΓβ 1)Γ0^εη 1)7 1ιε3ν7 1)€3πΐ8 
(Ιτορρεά 30Γ058 ίΐιεια ίτοιη ίΐιβ Ιιϊ^ΙιεδΙ 

ρ&τίδ οί ίΐιβ χν3ΐ1. του μηδένα, ί.ε. ίνα 

μηδίίί, ΟΓ ώστ€ μηδίνα κ.τ.Χ. Τΐιε ίΓ3£ίθ3 
Μ)πιεΙϊπιβδ ίΐιηδ πδε τό μη, β. β. Αεδοΐι. 
^ν^. 15 ωκΐ Β5'2. Βεε 93» 3» ^7» ι» *ηά 
88, 4• Βοΐέ ^εηϊίίνε (δοπιε δβν, "«Ιίΐι 3η 
(Ιϋρδβ οί ίν(κα) &τιά 3θοη83ίίνβ 3Γβ οί 
οοππηοη οοεητΓεηοε. Βεε ΐηί. § 5. 

§2. ξύ\α μίν οΰν, " 30€θΓ(Μηβΐ7, Ιΐιε7 
οαί 8ΐ3^ε3 3η(1 1)Γηδ1ι^οοά ίτοπι Οί11ΐ3β- 
ιοη βηά Ιαΐά άο^νη 3 \ν3ΐίΐ6<1 ίεηοε οη 
63θ1ι δϊάβ οί ίΐιβ ηιοαηά, ϊη ρΐ306 οί 
ν•3ΐΐ8, ίΐιαί ί1ΐ6 ε3Γί1ι ηιίβΐιΐ ηοί δρΓεαά ίοο ί3Γ." Τΐιβ ρΓ3θίΐθ€ 18 8*31 νεΓ}' οοηι- 
πιοη ίη 6ηιΙ)3ηϊιη6ηί3, 3ηά ηεβάδ ηο 

ί11ηδίΓ3ίίοη. φορμηδόν, " Ιϋε \ήο1ίεΓ- 

νοΛ," ΟΓ " 3ίί6Γ Ιΐιε ίβδίιίοη οί ιη3ΐ8 (ογ 
ΙιηιχΙΙεδ)," ϊηίβΓίτίΐηεά ΟΓΟδδ-^τίδβ ίη 3η(1 
οπί. δεβ IV. 48 φορίίηδόν έτΙ άμάξα$ 
{ΤΓΐβαλόντα {τούί νίκρούί) άτη^(α•γον ίξω 
τη^ τόλΐωί. Ιί ιη37 1)€ ςηεβίίοηείΐ ίί Ατ- 
ηοΐά Γί8ΐιίΐ7 εχρίβϊηδ ξύλα, "ίίιηΙ)6Γ8." 
Ρορρο 3ΐ80 8378 " 8ίσηίβθ3ηΙαΓ ΙγηΙ)€5," 

\τΜΐ6 ι/λι; 1ΐ6 εχρΐ3Ϊη8 '1)Γΐΐ8ΐι\νοοά.' 

ίϊ αί'τό, νίζ. ίο ί1ΐ6 οοηδίχυείίοη οί ίίιβ 

χώμα. άνύταν, "ίο οοηιρίείε," "ίο 

03ΓΓ7 οη Ιΐιε \νοΓΐί ίο ίίβ ίαΐΐ Ιιείβΐιΐ 1)7 
1)€ίη§ ΐ1ΐΓ0\πι ηροη ίί." Οοπιρ3Γ6 ίΐιβ 
Ηοηιεπο άεδοπρίίοη οί ιη3Μη§ οαιηρ- 
\ν3ΐ1δ ίτοπι 3η7 ιη3ί6Γί8ΐ 3ί 1ΐ3η(1, Π. χιι. 
259» *°*1 *^^ 1)ηί1(1ίπ» οί Ιΐιε οίί7-^«'3ΐΐ3, 
ΤΙιαο. Ι. 93• 

§ 3• διηρημένοι. Ρορρο ί1ιίη^8 ίΐιβ 
ρ3Γίίοίρΐ6 ιη37 1ΐ3ν6 3 ηιε(1ί3ΐ ββηδβ, 
" <1ίδΐΓίΙ)ηίπΐ8 ίΐιβ \Γ0Γ^ 3πιοη§ Ιΐιεπι- 
δείνεβ." Δ δίπιρίετ τεπάεπη^ βββηιβ ίο 
1)6, '* άίτίάεά ίηίο Γεΐ373. " €6Γί8ίηΐ7 ««τ* 
οΐΌχοίΛναί άθθ3 ηοί πιε3η "ίοΓ ίΐιβ ρατ- 
ροδβ οί ιεδί," ΟΓ "οί ίΐιείτ Γ6δίίη§." 
ΗεΓ6 άνατταϋλαι πιε3η3 " Γεδίπι§-ρ3Γίιεδ." 
Ιη Αγ. β»η. 1 1 3 &ηά 1 85, " τεδίίηβ-ρίβοββ." 
αΙρ€Ϊσθαι, 35 ^6 ε37> " ίο ίαλβ ίοοά. 2 90 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

4 καζον ες το βργον. οί δε ΤίΧαταιης, ορωντες το -χώμα αΐρόμε- 
νον, ζυΚινον τείχος ζννθέντες και έπιστησαντες τω εαυτών 
τείχει τ) προσεχοντο εσωκοΒόμονν ες αντο ττΚίνθονς εκ των 

5 εγγύς οΙκίών καθαιρονντες. ζύν^εσμος δ' ην αντοΊς τά ζνλα, 
τον μη νχΡηλον γιγνόμενον ασθενές είναι το οΙκο^όμημα. και 
ττροκαλνμματα είχε Βερρεις καΐ διφθέρας, ώστε τους εργα- 
ζομένους καΐ τά ζνλα μήτε πνρφόροις οίστοΐς βαΚΧεσθαι εν 

6 ασφάλεια τε εΤί^αι. ηρετο δε το νφος του τείχους μέγα καΐ το 

7 χώμα ου σχολαίτερον άντανηει αύτω. καΐ οι ΐΐλαταιης τοι- 
όν8ε τι επινοουσιν Βιελόντες του τείχους η ττροσεπιπτε το 
χώμα εσεφόρουν την γην. 

ΣίΧΧνί. Οί δε ΊΪ1ε\οποννησιοι, αίσθόμενοι, εν ταρσοΐς 

§ 4- συνθέντΐί Η.Υ.Ν.Τ. ξυνθέντΐ^ Λ^. 

§ 5• ^ν άσφάλΐΐ ΟοΙ)θΙιΐ3 1.1., ς[ΐιί οοηίβΓί ι. 37> 4> «"""δ-/) ϊν τφ άσφαλΐΐ — ή απο- 
κομιδή έ^ί-γιχτο. Εί εν άσφαλΐΐ 1ΐ3,1)θί Ιι. Οβίοηιηι Μαάνϊ^ϊπβ Αάν. Οήί. ρ. 312 
1β§βηάιιπι ραίαί μήτε ττυρφόροίί μητ οίστοΐί βάΧλεσθαι έν άσφάλείφ τε εϊραι, ιιΜ πυρφόρα 
άβ ίεΙΪΒ αά Ιϊ^ηα ϊηοβηάβηάα ίιιηϊΐϊδ8Ϊ3 ΐηίεΐΐϊ^ϊί. όίστοΓϊ Αι-ηοΐά. ΙΛΙ). οίστοΐϊ Ρορρο, 
ϋίροίβ Άττίκώτ6/)οΐ'. είσΐ δε [βο. τφθ.] πυρφόροι όιστοί ^^11. Ροΐΐιιχ ϊ. 137• 

§ 6. σχολαώτερον Τ. Ηβδ^οΐι. ού σχολαίτερον ταχέων. Ιά. σχόλαώτερον -ηρεμώτερον, 
βραδύτερον. Ιη Ν. ρΓίιη& ιΠΒ,ηηδ σχολαώτερον 8θήρ8Ϊ38θ νίάοίαΓ. 

§ 7• τοιόν δη τι Υ.Ν. τοιόνδε τι Α.^. 

Γβροδβ," &ο. Ιη IV. 26, 3, οΐ μίν σίτον εν ιηβηΐϊοη οί δπολ•8 &3 ίΐαβ ιηαίθΓίίΐΙ οί 

τν Ύν νρο^ντο κατά, μέρα, αΐ δί μετέωροι 1ιοιΐ868 Ϊ3 ίηί;6ΐ•β8ϋη§. ΡβιΊι&ρβ ίΐιο 1ο%ν6Γ 

ώρμουν. 8ο Χοη. Ογτ. νιιι. ι, 38. Αβ3θ1ι. ρ&Γΐ οηΐ^ Λναβ 80 Ιίαϊΐί, ίΐιβ υρρβΓ ίΓ8,ηΐθ3 

ίια^. Ραίαπιβά. ι68, σΐτον δ' εΐδέναι διώ- ϊ)βΐα§ ιΐβΐι&ΙΙγ ίΐιη1)βΓ. 8βθ πι. 68, 3• 

ρισα, άριστα, δείπνα, δόρπα θ' αίρεΐσθαι §5• αντοΐ;, "ΪΟΓ ίΐιβιη," ίΙΐΘ 1)ΐιϋ(1βι•8, 

τρίτα. οί ξενα-^οί, " 11ΐ08Θ ΙιαοοΛαβηιο- πλίνθοί Ιίβϊη^ ίοπιίηίηβ. "ΝΥβ Ιιανβ ξνν- 

ηΐ&η οβΐοβΓδ λνΐιο οοιηιηαικίεά Ιΐιβ οοη- δεσμοί ίηί. ιθ2. 5• δέρρεί! καΐ διφθέ- 

Ιίη86ηί8 οί ίΐιβ 8βνβΓα1 8,11ίθ3. 8ββ Χβηο- ραί, "8ΐί:ϊη8 αηΛ Ιιϊάοβ," ί. β. Γα\ν ογ ίαη- 

ρΐιοη, Ηβΐίβη. πι. 5, 7) '^• ^, 7•" ΑΓηοΜ. ηβιΐ. Αβ8θ1ι. Α^. 673 ^'ί των άβροτίμων 

Ηβ87θ1ι. ξενα-γ,όί' 6 των ξένων ■η-γούμενοί. π ροκαλυμμάτων έπλευσε. Έητ. Ιρίι. Τ. 

§4• ξννθέντε^. Τϊιβγ 'ρηί ίοζβύιβτ ί\ιβ -^ιτ. πέπλων τε προύκάλυπτεν ΐύπψουί 

ίΓ&πιΟΛνοΓίί οη ίΙΐΘ βΓΟίιηΛ ίΪΓ8ΐ; (ίΐ8 Ε ΟΆΐ- νφά$. ώστε κ.τ.λ. Τΐιβ οιάβΓ Ϊ8 δοπιβ- 

ρβηίβΓ άοβ3 ϊη οοηβΐηιοίίη^ ά τοοί), αηά \ν1ια1; οοηίυ86(1 ; ώστε μήτε τα ξύλα βάλ- 

ίΐιβη 8β1; ϊί υρ οη 11ΐ8 ΛΥίΐΙΙ ΐη Ιΐιβ ρωί λεσθαι, καΐ τούϊ έρ-γ. εν άσφαλείφ ίΐναι. 

ΛνΙαβΓβ ίΐιβ \νθΓΐ£ οί ΓαΪ8Ϊη§ ίΐιβ πιουηίΐ § 6. Ίίρετοί " αηά ίΐιοαβίι 1)^ ί1ΐΘ80 

Λν£ΐ8 βοϊηβ οη &1 ίΐιβ ίϊηιε. Τ1ΐ8 οοη- ηιβαηδ ΐΐιβ 1ΐθί§1ιΙ οί ίΐιβ Λναΐΐ Λνίΐ3 Γαΐκεά 

3ΐ;Γΐΐοϋοη -νν&Β ΙϊΙίΘ ίΐιαί οί ίΐιβ οΜ ϋηιΐ36Γ οοηδΙάβιαΒΙ^, >'6ΐ; Ιΐιβ ηιοαηά Ιίβρί ΓΪδϊη^ 

1ιου3β3 -ννθ οίίβη 86θ, ίΐιο ϊηίβΓδΙίοβδ οί ίΐιβ 3η3ί &3 ί3,3ί; αδ α οουηίβηνοι-ΐί." 

ίΓαηιβ•ΛΌΓΐ£ 1)βίη§ βΐΐοά ίη ■ννάΐΐα ηιηά, § 7• του τείχουί, & ραΓίΐίϊνβ ββηίίίνβ; 

ηαοιίΐΓ, οΓ 1)ΓΪϋΐ£3, ίη ίΐιβ ίαβίιϊοη οαΐΐβίί βΐίΙιβΓ ^^ροΓ 1)6Ϊη§ υηάβΓδίοοά, ογ άβρβηά- 

" ροδί-αηά-ραη." Τ1ιΪ3 8βθηΐ3 ίΐΐθ ηιβαη- ϊηβ οη ^, Ιϋβ δπου γ^ί, &ο. ΤΚθ ηιβαη- 

ΐη§ οί έσφκοδόμουν έί αυτό, αηά εο Ρορρο ϊηβ 18 ίΐί&ί ίΐιβ 1)β8Ϊ68βά να.&άβ Ά Ιιοΐβ αί 

οχρΐ3,ΐη3 ϋ Βηΐ; 8ϊγ Ο. Τ^'^. Οοχ (π. ίΐιβ ΙολνβΓ ρατΐ οί ίΙιβΪΓ ο\νη -νν&ΙΙ αηά εο 

ρ. 138) Βα78 ίΐιβγ Γ8,Ϊ8β<1 & 1ιοίΐΓ(ϋη§, αηά Ιίβρί οαΐΓ^ΐη^ ίηδΐάβ ίΐιβ θη,γΙΙι ίΓοηι Ιΐαβ 

1)β1ιίηά ίΐιβ ΙιοαΓίΙίη^ 1)ΐιί1ί οη ίΐιβ οΙΛ βπιΙ)αη1νηιβηί;. Βγ προσέπιπτε ο1θ8β οοη 

■ννίΐΐΐ & ηΘ\ν -νν&ΙΙ οί 1)ΓΪο]ί3. Τΐιβ άΐβϋηοΐ; ίΆοί νίϋϊι ύιβ -νναΐΐ Ϊ8 ιηβαηί. 1 ΞΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. 75—76. 291 

::α\άμον ττηλοι/ €ΐ^6ίλλοντ€ς εσββαλλον ές το ΒίΎ)ρημ€νον, 

2 όπως μη ΒίαχζόμεΐΌΡ ωσπερ -η γη φοροίτο. οί δε ταυττ} 
άποκλ-βόμει^οί τοΰτο μεν επβσχον, νπόνομον δ' €κ της πόλεως 
όρύζαντες καΐ ζυρτεκμ-ηράμενοι υπό το -χώμα νφεΤΚκον αύθις 
παρά σφας τον ^ουν' καΧ εΚάνθανον επί πολύ τους εζω, ωστ 
επιβάλλοντας ησσον άνύτειν υπαγομένου αύτοίς κάτωθεν του 

3 γωματος κα\ Ιζάνοντος άεΐ επΙ το κενούμενον. δ€διοτ€9 δε 
μη ονδ' ούτω ^ύνωνται ολίγοι προς πολλούς άντεχείν προσ- 
επεζεύρον τοδε. το μεν μέγα οικοδόμημα επαύσαντο εργαζό- 
μενοι το κατά το γωμα, ένθεν δε και ένθεν αυτού άρζάμενοι 
από του βραγεος τείχους εκ του εντός μηνοει^ες ες την πόλιν 

ΙιΧΧΥΙ. § Ι. ίνειλΧορτεί Η1)Π, πί νίάβίπΓ, ηίδϊ ςποά έρειλοντεί Τ. δβά ίλλειι», 
ηοη είλλαι», νβΙθΓθ8 α3υΓρ»88β οοηίβηάίί 0οΙ>θίχΐ8, Υηγ. Ιιβοί. ρρ. 87, 361. Οοηίτα 
ίλλει;» ά\> ΐΓΚειν, €Ϊ\\ΐΐν, άϊδίϊη§πίί Ο. Οπτίίπδ, Εΐ. Ογ. 360, 539• ^^ 8ορ1ι. Αηί. 509 βί 
ΰττίΧλουσι βί ίητείλΧονσι ρΓΕ6ΐ)6ηί οο(1(1. Ατ. ΧαΙ). 761, μη νυν περί σαντόν «λλε την 
'γνώμην άή. ϊη ΕοΓ. Ηβΐ. 445> ^> Μ^ τροσάΧα (πρόσιλλΐ) γεΐρα μηδ" ώθα βί^ Ιιοο 
νϊάθΙιΐΓ (ϋθ6Γ6 ΜβηβίΕϋΒ τ^ πνλωρψ, ΝοΠ ηιαιιιΐίΐι ηΐίαηι οίαηάεηάο οβίϊο Ιαβάβτβ. 
ίσέβαΧΚον Λ'.Ν. ύσέβαΧΚον διιϊίΐ&δ. ίσέβσΧον Έ.Ύ.Α..7. Ρτ&οδίΕΐ; ϊιαρβΓΓεοίιιιη άβ 
Βοϋοηθ ϋοηίϊηυα. Οοπίτ» ίνέσχον § ι Γβιη εβιηεΐ Γαοίβια δϊ»ιιϊίϊθ3ί. 

§ 2. άτΓοκΧΐώμαΌΐ. Ν.Τ.^.ι^. συντΐκμηράμΐνοί Ν.Υ.Τ.^.^. άνύττΐίν Η.Ν.Υ.Τ. 
ανύτΐΐν Ιιϊο Α. 7 

§ 3- μη^' οΰτω Τ. κατά χώμα V. αύτου ββί τοΰ μεγάλου οικοδομήματος, αντόΐί Υ. 
άρξάμοΌΐ αύτοΰ Τ. μηνοΐίδΐί ίς τ^ν χόλο» Ή.Ν.Ύ.Λ.7. Υα1§ο ει τήι» χόλο» μηνοαδέί. 

ΙιΧΧΥΙ. §1. ένείλλοντα: 8ΐίραηΐ€3, ονσαν αίσχννειν φΓΚουί. Ιηί. ^ι , ^ έπέστη- 

" ρ&ο1άιι§ (Γδίηηιϊη^ ογ ίΓβίκϋηβ) οίαγ χη σαν τοΰ π\οΰ. νιτό τό χώμα, " ίο €&γγ7 

Γββά-ιη&ίδ." Τΐιβδβ \ν6Γβ ραΐ ίηίο, ογ ϊί ηπάετ Ιΐιβ ιηοπηά, " Ρορρο αηά Απιοΐά, 

ρΐαοθά »§3,ΐιΐ5ί, Ιΐιβ ΙιοΙθ ωαάβ ίΙίΓου^Ιι ίΐιβ Ί&ϋβτ οί ^Ιιοιη οοιηραΓθδ ΗβΓοά. ιι. 

Λθ \ν&11, εο βδ Ιο ρΓθΥθίιί Ιΐιβ Γβιηοταΐ 1 50, 5 "-"""ό ^^^ν σταθμεάμενοι . . . ίρυσσον. 

οί ίΐιβ Ιοοδβ βΛΓίΙι. Μοάβπι βη§ΐιιββΓ3 Γογ ίΐιβ οοπιρουηά οί. ϊηί. ιιι. 2θ ξννεμε- 

Πδβ 1)&§8 οί οΐίΐν ίοΓ δίορρϊη^ 1β&1ί&§β8 ία τρήσαντο δέ ταΐί ίττιβολαΐί των ττΧίι^ων. 

ίηηηείΐϊο^. ΤΪβ αάίϋίϊοη οί ώσνερ ή γη, ώστε κ.τ.λ. ("3ηά ίΐιπδ ίΐιβ Γβιηοναί 

"&3 ίΐιβ βΟΓίΙι Ιιαά 1)6βη," δθβιπδ ίο δΐιεντ οί ίΐΐθ δοίΐ οοηίίηαβά), 80 ίΐααί ί1ΐ67ΐη&<1β 

ΙΙΐΛί 1)7 διαχεόμενον ίΐΐθ οοηίβηίδ οί ίΐιβ Ιθδδ ριο^θδδ ία Ιίθαρΐη^ οη," &ο. 

Γββ<1-1)&88, τό έν τοΪ! καλάμοΐί, ιαπδί 1)β 1^άνοντο$•. "&8 ϊί ΙίθρΙ δθΙίΙΪΒβ άοντη &1- 

πίθαηί. (8ββ ηοί. οηΐ.) Βγ ά δϊιηΐΐΕΓ ντ&νδ ίο ίΚθ ρ&Γί ίιοια Λνΐιΐοΐι δοΐΐ \ν&δ 

Ι&χϊί^ -ννβ Ιι&Υθ η νόσο$...λε•γ6μενον, δΐιρ. Ι^θϊη^ χνϊίΙκίΓ&'κτι." Οί. Ρπιά. 01. χι. ^6 

47, 4• βαθύν είί όχετόν άταί ϊξΌυσαν εάν ιτόλιν. 

§ 2. άΊΓοκ\ιι6μενοί : "Ιΐιβ Ιϊβδίβββά, § 3• '^'ο «^«^^ά τό χώμα, "ίΐιε ρ&Γί 

ίΙι^γ&Γίεά ίη ίΐιΐβ Γθδρεοί, δίορρεά (ρηί η&ιηεΐ^ \ν1ιϊο1ι ■νναδ ορροδίΐε ίο ίΐιε ιηουηά 

α οΐιεοΐί ίο) ίΜδ ορεΓ»ίϊοη, &η(1 άιΐβ & Ιΐιβη 1)εϊη§ εΓβοίεά." Τΐιϊδ πδβ οί κατά 

ιηϊηε ίΓοιη ίΐιε ίηδϊάε οί ίΐιβ οϊί7; βηά ίδ ϊΙΙπδίΓ&ίεά οη Αεδοΐι. ΤΙιεΙ). 5^3 ^Ζ*" 

ίΐΐΐΐδ 1*7 ^εδδΐη^ \ν1ΐθη ί1ιε7 Ιι&ά ξοί βον κατ αυτόν διο-/ενοΰί 'λμφίονοί. Ιί ίδ 

1)βηε8ί1ι ίΐιε ιηοπηά, Ιΐΐθ7 &§£ΐϊη 1)€§&η οοηιιηοη ϊη ίΐιβ βεηβε οί "οβ" & οϋγ, ογ 

ίο άΓΕλΥ &\ν£ΐ7 ίΐιβ εοϋ ίο ίΚεΐτ δίάε." 1ιεγΙ)οιιγ, ογ ΓΪνεΓ. ίνθεν καΐ Ινθεν, 

ΤΙιεΓε ίδ ηο ηβειΐ ίο Γεαά τούτου, ντίιίοΐι "1)β^ίιιηίη§ οη βίίΙιεΓ δϋε οί ίΐ (νίζ. οί 

ίηάεεά ^οηΐά τειίΙιεΓ Ιι&νε τεςαίΓεά έπέσ- ίΐιε δυρεΓδίπιοίτίΓε) ίΓΟίη ίΐιε 1ο•«• ρ»Γί οί 

χοντο. Οί. 8ορ1ι. ΕΙ. ϊ,τ•/ ού γάρ τάρεστ' ίήβ \ν&11 οη ίΐιε ίηείάβ (ίη ίΐιε άΪΓεοίϊοη 

λΐ-γισθοί, δ$ σ έττεΐχ αεΙ μητοι θυραίαν -γ ίηλτ&Γάδ) ί1ιε7 1)Τΐί1ί οη α οτεδοεηί-δΐι&ρεά 292 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ττροσωκο^όμουν, όπως €ΐ το μέγα τβΐχος αΚίσκοιτο, τουτ 
άντέγοι και δεοι τους εναντίους ανθυς προς αντο χουν και 
π ρογωρονντας εισω Βιπλάσιόν τε πόνον εχειν καΧ εν αμφι- 
4 βόλω μάλλον γίγνεσθαι, α/ι,α δε τύ) χώσει καΐ /χτ^χαι^ας 
προσηγον τ^ πάλει οΐ ΤΙελοποννησιοι, μίαν μεν η τον μεγα-' 
λον οίκοΒομηματος κατά το χώμα προσαχθεΐσα επι μέγα τε 
κατεσεισε και τους ΐΐλαταιεας εφόβησεν, άλλας δε αλλτ^ του 
τείχους, ας βρόχους τε περιβάλλοντες άνεκλων οι ΐΐλαταιης, 
καΐ 8οκους μεγάλας άρτήσαντες άλύσεσι μακραΐς σιΒηραΐς 
άπο της τομής εκατέρωθεν άπο κεραιών διίο επικεκλιμενων 
καΧ υπερτεινουσων υπέρ του τείχους άνελκύσαντες εγκάρσιας, 
οπότε προσπεσεΐσθαί πτ) μελλοι η μηχανή, άφίεσαν την 

μηνο€ί5οΰί Ρ. τοΰτ^ αν ^χοί Έ. ττάλίν πρίΐί αντο χουν Ν.Υ. /μάλλον ροδί άμφψόλψ 
α1Ϊ8, ΐϋίΐηηβ ηΐ3,Γρ;ΐηϊ ο,ρρϊηχίΐ ΐη Ν. 

§ 4• ^τΐ μέ-γα κατεσεισε Υ.Ν. άλλ' έττΐ μέγα τέ κατεσεισε καΐ τούί πΧαταιεΐί 
κατεσεισε εΐί φόβον Τ. ττεριβαλόντεί Οο1)β1ιΐ8 Υατ. Ιιβοί. ρ. 44°» ϊ^Ί^ιε ραυίΐο ιηβΙίαΒ 
οαιη αοήδίο άρτήσαντες οοη^Γηΐ!;. ττλαταίβΐϊ Ρ. Ν. Τ. ττλαται-^ί Α.^. νΧ ίειβ ββιηρθΓ. 
άρτύσαντε% Τ. έ-γκαρσίαί Ρ.Η.Ν.Υ.Τ. Υυΐ^ο έ-γκαρσίω$, οαιη Α.^. {Γ3,ιηραΓΐ;) ΐηΐο ίΐιβ οϋγ." αΰ^υ πρ6ί 

α3τό χουν, " Ιο ΓαΪΒβ & Ββοοηά 6ΐηΙ)αη1ί- 
ιηβηί; α^&ϊηκί; ϊί," ίΐιβ ηβ^ίν ΒβιηΐοΪΓουΙα,Γ 

01• Βο^'ΐηβηίαΐ \νΕΐ1. ττροχωροΰνταί, "137 

Ιιβ,νίπβ Ιο 60 (λνϊίΐι ϋΐΘΪΓ ιηοηηοΐ) ίαΓίΙΐΘΓ 

ίη\ν^9,Γά8." εν άμφιβόΧφ, " ΐη α ροδί- 

Ιίοη ο^ίβη Ιο αι1;3,^1^ οη ίννο είοΐβδ," νϊζ. 
ίΓοηι ΟΗ,οΙι ροϊηί ίιοηι \ν1ιίο1ι ί1ΐ6 οιβδοβηΐ 
οοηιπιεηοΘά. Οί. Αβδοΐι, ΤΗβΙ). 287 τοί 
δ' εττ άμφιβό\οισιν ίάπτουσι ττολίταΐί χερ- 
μάδ' όκριόεσσαν. δββ IV. ^2. 

% 4- αμα τΎΐ χώσει, " άηηι δίΓπυηί," 

ΟΓ "ίηΙβΓ δίραοηάηηι." κατεσεισε, 

" δΐιοοίί (οΓ " εΐιοοίί άο^νη," Ιαύβ/αβΐα- 
νϊΐ ΟΓ άεαίΒΒίΙ) ρα,Γί ο£ ίΐαβ ζΐ&ΆΪ \να11 Ιο 
& οοη8Ϊ(ΐ6Γ3,1)ΐΘ θχίβηΐ,." Τΐιβ §βηίίϊνβ 
ηΐίΐγ 1)6 οβίΐβά ρΗ,ΓίίΙϊνε, ΛνΙιβίΙιβΓ \νβ Ι&ΐίβ 
ίί Ιο οίβρβηίΐ οη ^7γ2 μέ'/α οχ ηοί. Οοηι- 
ρίΐΓΘ έπΙ μέ-γα Ισχύοί, ίηί. 97> 5» 9Ίΐ<1 ^'^^ 
μί-γα έχώρησαν δυνάμεως, ι. 1 1 8, 2. 8ο 
Ιοο εττΐ ΤΓολύ τήί χώρας, IV. 3. 2 ; 4πι μέ-γα 

και του άλλου ξύλου, Άϊά. ιοο, 2. 

με-γάλου, νΐζ. ίΐιβ ϋπιΙ)6Γ δηρβΓδΙηιοίυΓβ. 

κατά τό χώμα, " Ι^ΓΟΠβΙιΙ; υρ 1)7 

(αίοη^) ίΐιβ ιηουηά," 80 α,δ ίο &οί αί α 
βηβΒοίβηΙ. Ιιθϊ^ΙιΙ;. Ιηί. 99> ι ^'^'^^ '^'^'"» 
κορυφην εσβαλοΰσιν ές την κάτω Μακεδο- 
νία»», " Ιο ηΐΒ,ΙίΘ ίΐιβ ΐηναδΐοη \)γ ίΐιο Ιιί^ΐι 

Ι&ηά." άλλαί δέ όίλλ??, 80. προσέφεραν 

μ-ηχανάς. άνέκλων, " ίΐιβ^ 1)Γθ]ίβ ίΐΐθ ίοΓΟβ οί ΐΐιβ ΐηιραοί;." Τΐιβ ανά ίπιρίίβδ 
ΙΙιαΙ ίΐιίδ \να3 άοηβ \)γ ρηΙΗη^ ΐΐιο ταηΐδ 
ηρ^να^(^8, δο αδ Ιο βίηΐίβ ηοΐ ροϊη1;-1)1αηΐ£ 
1)ηΙ αϊ η,η αη^ΐβ. ΛΥβ ΙΐΆ\β κατέκλων, 
"1)Γθ1νβ άολνη," ί.θ. \)γ ΪΓ3,ηιρ1ϊη§ οη 

οοΓη, Ϊη II. χχ. 227. άλύσεσι. Οί. 

Οιβδΐ. 984 ττέτραν άλύσεσι χρνσέαισι τε- 
ταμέναν. 

ίΜά. άτΓο Γ^ί το/λ^5, " ίΓοηι ίΐιβ δίηηιρ," 
ΐ. θ. ίΐιβ ραΓί ΟΓ βηΛ οηΐ; ο£ί. Τΐιβ \νοΓ(1 
18 80 ιΐ8θ(1 ίη Π. Ι. 235» Αβδοΐι. Οΐιο. 221. 
— επικεκλιμενων, " 8ΐορίη§ ίΟΛναΓοΙδ β&οΐι 
ο11)βΓ," ηοί ΐ)ΐΕθβΛ ραΓαΙΙβΙ, 1)αί οοηνοΓ^- 

ΐη^. έ-γκαρσίας, " Εδί&ηΐ;," δο ίΐι&ΐ οηο 

βηά \να8 άορί'βδδβά αηά ίΐιβ οίΙιβΓ οίοναί;- 
βιΐ; ΟΓ ρβΓίιαρδ, δο &8 ηοί ίο ίαΐΐ &ογο88 
ίΙΐΘ Γ&πι αί 8, ήφί αη^ΐβ, 1)ηί 8οηιβ\ν1ΐ8,ί 
81(16^0,78. Ιί 18 ηοί οΐ63,Γ "ννΐιαί \νΕ9 
β3,ϊηβ(1 ηιβο1ΐίΐηίοίΐ1ΐ7 1)7 βΐί1ΐ6Γ πιοΛο οί 

ίιηρα,οΐ;. χαλαραΐς : " \νΐί1ι ί1ΐ6 οΙίΕΪηδ 

Ιοοδοηβά, Β,ηά ηοί 1ιουίη§ ί1ΐ6ΐη ΐη ί1ΐ6ΪΓ 

Ιιαηάδ." άπεκαύλι^ε, " 1)Γθ]ίθ δΙιΟΓί ο3 

ί1ΐ6 ρΓΟ^βοίΐη^ ροΓίΐοη οί ίΐΐθ δίιΐΐίίη^ 
ρΕΓί." Η6Γβ ^/χ|3ολ?; ηιαδί ηΐ6Εη ξμβολον, 
ί1ΐ6 ρΕΓΐ οί ί1ΐ6 ΓΕίη -ννΐιΐοΐι βίνεδ ίΐΐθ 
Ιίολν, ίΐαβ οί1ΐ6Γ ρΕΓί 1)6ΐη§ ντοΓίίβίΙ υηάβΓ 
8ΐΐ6ΐί6Γ οί & ρ6ηί-1ιοηδ6. ΟοηιρΕΓβ ΕαΓ. 
8ιιρρ1. 7ΐ6 όμοΰ τραχήλους κάπικεΐμενον 
κάρα κυνέαί θερίζων κάποκαυλίζων {,ύλφ, & 
άθ80ΓΪρίΐοη αρρίΐεά ίο ίΐιβ οίαΐ) οί Τΐίβ- ΗΤΓΓΡχνΦΗ^ Β. II. 76—77- 293 

Βοκορ χαλαραΐς ταΐς αΚύσεσί καΐ ου δια χειρός έχοντες, 
η δε ρνμ-Ί) εμπίπτουσα άπεκαύλιζε το προέχον της 
εμβολής. 

ΙΙίΧΧνίΙ. ^Ιετά δε τοΰτο οΐ ΤΙελοποννησιοι, ως αϊ τε 
μηχαναί ούΒεν ωφελούν καΐ τω χώματι το άντιτείχισμα εγίγ- 
νετο, νομίσαντες απορον είναι άπο των παρόντων δεινών ελείν 

1 την πόλιν, προς την περιτείχισιν παρεσκευάζοντο. πρότερον 
δε πυρί εΒο^εν αΰτοΐς πειράσαι, εΐ Βύναιντο πνεύματος γενομέ- 
νου επιφλεζαι την πόλιν, ουσαν ου μεγάλην' πάσαν γαρ δτ) 
Ιόεαν επενόουν, ει πως σφίσιν άνευ δαπάνης και πολιορκίας 

3 προσαχθείη. φοροΰντες δε ϋλης φακέλους παρεβαλλον άπο 
του χώματος ες το μεταζυ πρώτον του τείχους καΧ της ττροσ- 
χωσεως, ταχύ δε πλήρους γενομένου δια πολυχειρίαν εττιττα- 
ρενησαν και της άλλης πόλεως ότον εΒύναντο άπο του 
μετέωρου πλείστον επισχείν, εμβχλόντες δε πυρ ζυν θείω 

ΙιΧΧλΤΙ. § Ι. Αηίθ έ-γίγνετο δπ^ρΐοβπβ βχοϊάΐδδθ μεΐξ-ον νβΐ Β,ΐίςυϊά εΐπδίηοίϋ. 
Ναηο έ^ί-γνΐτο βδί ββύαΐ. ΟοηίβΓ 8ορ1ι. ΑηΙ. 260, κά.ΐ' έγίγνετο ττλψγη τΐλίυτώσ'. 
Χΐριτΐίχησιν Τ. 

§ 2. ?δο^ε ττειράσαι αύτοΐί Τ. οΰσαν μ^γάλην Ρ. ίη Ν. ού β&άβΏΐ ηί νΐάβίατ ιη^ηνιβ 
ΒΠρβΓδΟΓΪρδΐί. εΓ ττω σφίσιν Τ. 

§ 3• φακέλου! Ν. Ηβ3Τθ1ι. φακ^λον$• φόρτους, φάκελοι• όμιίωί. Υαΐ^^ο φακέλλου^. 
ΟοηίβΓ 8ορ1ι. Α]. 2 ίο, τταΐ τοΰ Φρι^γίου ΎελΧεύταντοί, Επγ. Ηθγο. Ε. 872, στεΐχ' έί 
ΟΰΧνμτΓον {δΧΧνμτΓον) ττεδαίρουσ' , ^ϊρι, "γενναϊον πόδα, ϊίβπι κνι>οκέφά\\οί, ΣαρδανάτταΧ- 
λοί, εΙ Ηοιη9ΓΪ0ίΐ ττέλεκκον, ημιπίΚεκκα, πε\έκκησεν. παράβαλλαν Ρ. Η. Τ. Υαίβο οαιη 
Ν.^../. τταρέβαλον. ΗβΒΤοΙι. ιτολυχερία (δϊο)• -ιτληθοί εργαζομένων και άνυόντων. ιτολυ- 
χειρία ιταρά θουκνδίδτ), ^ι11. ΡοΙΙαχ η. 149• ΰψαν Τ. 

δβηβ ϊη 1)&ί1;1θ. ρί'μν, "^ϋ^ Ά δηάάβη ς[αί3, πΛδ ηοη ηΐδ^ηδ θγ»!, 5β βάτα οοιη- 

Γαβίι," χηιρβία ογ οηιη ηύηα. 1)α8ΐιΐΓ03 Θ83β Ρθίοροηηβδϋ ροίβΓ&ηί βρε- 

ΙιΧΧνΠ. §1. έ7^γ;/ετο, " -ννεηΐ; οη," ΓαΓβ." Ρορρο. 

"οοηίϊηπθά ίο &(1ναηοβ." αιτο των ττα- ιδϊά. προσαχθείη, "1)Γθη§1ιί (§Λίηβ(ϊ) 

ράντων δεινών, " ννΐίΐα Ιΐιβ εχίδίίη^; άίβΒ- ονβΓ ίο ίΐιειη." ΊΊιβ ϋβ» ντ&δ, ίΐιβ,ί ίΐιβ 

οαΐϋββ ((Μ8&8ίβΓ8). " τρόϊ την Κ.Τ.Χ., ^βδίβ^εά ηαί^ΐιί ΒτίΓΓβηάβΓ, ίτϊ^ΐιίβηβά 1)7 

"ί1ιε7 ϊιβξ&η ίο ιη&ΐίβ ρΓβρατίΐίίοηδ Γογ & ^τε&Ι, οοηβ&^τ&ίίοη. 
Ιΐιε εηοίοδίη^ οί ίΐιβ -ννΐιοΐθ οίΐ^• λνϊίΐι & § 3• τταρέβαλλον. " ίΐιε^ ρΠεά Ιΐιειη 

■«•&11," νΐζ. 38 άίδΐϊηεί ίτοπι ίΐιε ε&τΐΐι- βίάε Ι)^ δίάε Ι)^• ίΙίΓΟ-ννΐη^ ίέβπι ίτοπι Ιΐιε 

■«ΌΓΐν -ννΐιίοΐι 1ΐ9.(1 ίαΐΐεΐ. Οί. 78, ι. Τΐιΐβ ιηουηά, ίη Ιΐιε βίδί ϊηδίαηοβ ϊηίο ίΐιβ 

\ν&11 (ντίιίοΐι ίΙιεΓβ αχε ^οοά τεαδοηδ ίοΓ δρ&οβ 1)εί\νβ8η ίΐιε ηιοαηά αηά ίΐιε ηενν 

ίΐιΐηΐάη^ ίΐιε ΗϊδίοΓΪαη οοηίοαηΛβά -ννίΐΐι (οΓεδοεηί-δΙιαρΘΛ) Λνβΐΐ ; αηά -η-ΐιβη ίΐιβί 

Ιΐιβ αηοϊεηί οϊΐ7 -η-αΐΐ) ϊδ άβδοιΛβά ιιι. 2 1 . Ιιαά δοοη 1)εοοηιβ ίηΐΐ, ίιοηι ίΐιβ ηαηιΙίεΓ 

§2. πρότερον, " 1)(ΐίοτβ άοϊηζ ϊίϊ&ί," Β.3 οί Ιι&ηάδ επιρίο^εά, ίΐΐθ^ Ιιεαρβά ίΐιβηι 

8η βχρεΓύηεηί Ιίΐίθΐν ίη ϊίδβΐί ίο δαοοβεά. ηρ δίδο {έπΙ) ονβΓ βδ ΙίΐΓ^β 8 δρ&οβ οί ίΐιβ 

Τ1ιε7 Ιιορεά ρβΓΐΐ8ρδ ίο δεί ϋ.τβ ίο ΙΙιβ οϋγ Ιιεδϊιίεδ 8δ ί1ιε7 οοαΜ οοιηηΐθ,ηιΐ 

Ιϊπι1)βΓ ίτ&πιβδ οί ίΙΐΘ δηρεΓδίΓΗοίατε, 75) (οονβΓ) ίτοηι Ιΐιε Ιιβϊσΐιί. " Οοαιραιε Οί. 

4• ού με-γάλ-ην. ΤΙιβΓε 08η ]ΐ8Γάΐ7 1)ε ι. Ι47 σΐτον δέ δμωχι παρενήνεον έν κα- 

& άοα1)ί ίΚ&ί ίΐιϊδ 18 ίΐιβ ίιηβ Γβ8άϊη§, νέοισιν. τηί άλληί πόλεω!, ί.β. ηοΐ 

ίΐιοηςίι οηβ ΟΓ ί\νο Μ88. οπιίΐ ού. "Νδηι οηΐ7 ίΐΐθ \ν8ΐ1, 1)αΙ Λβ οίί7 ίο ο. Τΐιβ 2 94 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

4 καΐ ττίσσΎ} ■η\\!αν την νλην. καΐ βγει/ετο φλοζ τοσαντη οσην 
ουδβίς ττω Ις γ εκείνον τον χρόνον χβφοποίητον εΤΒεν η^η 
γαρ 4ν ορβσιν νλη τριφθεΐσα νπ ανέμων προς αυτήν άττο 

5 ταντομάτον πυρ καΐ φλόγα απ αντον άνηκβν. τοΰτο δε μβγα 
τ€ ην καΐ τους Πλαταιεας ταλλα ^υαφνγόντας ελαχίστου 
ίΖέησε Βι,αφθείραι' βντος γαρ πολλού χωρίου της πόλεως ουκ 
ην πβλάσαι, πνεΰμά τε εΐ επεγενετο αυτή επίφορον, όπερ καΐ 

6 ηλπυζον οΐ εναντίοι, ουκ αν ^ιέφυγον. νυν δε και τό^ε λέγε- 
ται ξυμβηναι, ϋΒωρ εζ ουρανού πολύ καΐ βροντάς γενομένας 
σβεσαι την φλόγα καΐ οΰτω παυ^')7^αι, τον κίνΒυνον. 

Σ/ΧΧΥΙΙΙ. Οί δε Τίελοποννησυοι, εττειδι} και τούτου 
Βίημαρτον, μέρος μέν τι κατοΧιπόντες του στρατοπέδου, το 

§ 4• ΰο-η" Η.Τ. Υυίβο Α. -Ι. δσον. ύπο άνεμων ττρόί αύττ]!/ Τ. οΐ ττρόί αύτψ Α^. 
άττό ταντομάτον Τ.Α.^. Ββΐιΐί. ΡΐΌ ττρό^ αύτην V. ττολλάκυ, βί άπ' αϋτον αηίβ άνηκβν 
οιη. Εαάεπι βοπρίπΓα ϊη Ν. βυιηιηο ηΐ8,Γ§ίηβ {^}δη — ά^ηκεν) αϋο αίΓ&ιηοηίο &(1άίί9,. 

§ 5• διαφυ-γόνταί τάλλα V. τάλλα ηΐΒ,Γβϊιιί αάάΐίιιηι ρΓ. ιηαη. ίη Ν. διαφθαρψαι 
Τ. -πνενμα τέ Ν. Τ. βί' οπι. V. ρΓ. τα. 

θ 

§ 6. ιτανθψαι Ρ.Η.Υ.Ν. Υυΐ^ο ουηΐ Α.Ι. πανσΟηναι. τταυσθηναι Τ. δϊο ττε- 
πανμένοί, ηοη Ίτΐττανσμένοί, Ηοιηβπιβ βί νβίβΓβδ Αίίίοϊ, κΐκλτιμΐνο^ ροΐϊυβ (χυαιη 
κΐκλχίσμ^νο! νεί Κΐκλεισμένοί. Ιηί. 9^, ι» κΐλΐύματοί Ιιοηϊ ΙΛή ρΐΌ κΐλΐύσματοί. 

Ι,ΧΧνΠΙ. § Ι. καΐ οιη. Ν.Υ. τό δέ πλ^ον (αϊ. ουιη Τ.Α.^. \οιπ6ή αφέντες ροδί 

στρατοττέδον ιιηοΪ3 ϊηοΐυάαηί; Βέ]ίί. Αιηοΐά, οιπΐδϋ; Ρορρο οιιπι Ρ. Ν.Υ. [μέρο3 

άφέντΐί] 01&88βη. δοίΐϊοβΐ; ροδί μ^ν άβθβββ &1ϊ(ΐυϊά ρπίβ,Βαηί ^ΕΐηπίΕίϊοί, οαιη 8βη- 
ίεηίΪΒ, Θ886ί, τεΐχοί μεν κύκλφ ■περι.^βαΧλοΐ', Ύ)ν δέ καϊ τάφροι κ. τ. λ. Υΐάβ αιαίβηι ιπ. 22, 2, 
ιιΙ)ί πηΚοΰ τοΰ έν ταΪ5 τάφροΐί πιβηίϊοηβηι ίαοϊί. καταττόλεΐί Τ. 

ββηϊϋγβ άβψβηάβοη δσον πλείστον (μ4ρο$). Ϊ8 ηοί ιιηοοιηπιοη. επίφορον, "1)69,γ- 

§4• ήδη "γάρ κ.τ.\.•. " ίοΓ οοο3,8Ϊοη8,1ΐ7 ΐη^ οη ϋ" (ίΐιβ οϋγ), ί. β. ΜοτΛ^ΐη^ Ιΐιβ 

ίη Ε ιηοηηίαϊη ίοΓβδί ίΐιο ηΛΙίίη^ οί βαπιβδ ΐη ϊίι&ί άΪΓεοίΐοη, δο αδ ίο ββί ήιβ 

Ιίοπβΐΐδ ηροη βαοΐι οίΙιβΓ οαυδοΛ Ι)^ Λνίηά ίο ίΐιο Ιιουδβδ (\ν1ιϊο1ι ΐη (τΓββΙί ίο^νηβ 

ηΐ3,ΐ£6δ βΓΘ &ηςΙ βαπιβ ίο ήδβ ίΙιβΓβίΓοηι λΥβιβ ριοΙίίΐΜγ Ι^ηϊΐί οί \νοο(1). Οί. ιιι. 

1)7 & ηαίυΓ&Ι οαυδβ." άπ' αύτοΰ, δΟ. 74 ^^ άνεμοι έ•γένετο τ^ φλο-^Ι έπίφοροί 

τον σνντρίβεσθαι. Τΐιβ ίΓπίΙι οί ίΐΐθ δίαίβ- ί5 αύτην. 

ηιβηί ηιαγ \)6 άοηΗβά, ίοΓ ϋ^ΐιίηϊη^ § 6. καΐ τάδε λέ^εται. λΥϊίΙιοτιί άβητίη^ 

λνοαΜ 1)6 & πιηοΐι ηιοΓβ ρΓθ1)3,1)1β οΕίτίδθ. ίΐιβ ρο88ίΙ)ϊ1ίί7 οί ΐίδ 1)βΐη§ ίηιβ ΙιίδίοΓχ, 

Ιιηοΐ'βί. Ι. 897 "&ΐ δδ,βρβ ίη ηια^ϊδ ίΐΐ -ννβ ιαΆγ τεηιαι-ΐί ίΐιαί ίΙιβΓβ ίδ πιυοίι οί 

πιοηίΐΙ)η8, ίηςηίβ, ηί Β,ΙΙΐδ Ατ^οΓΪΙ^αδ ίΐιο ηιαΓνεΙΙοιίδ, αίΐεΐ' ίΐιε δί^ΐε οί ίΐιε οΙά 

νϊοίηα ο&οαιηΐηβ, βηηιπια, ίεΓδ,ηίοΓ ΙηίθΓ λογοττοωί, ίη ίΐιο \ν1ιοΐ6 αοοοαηί οί ΐΐιε 

8β, ν&Μίδ ί8.οεΓβ ίά οο86ηίίΐ)ΐΐ8 αυδίΓΐδ, δϊβ^β-ορεΓαίίοηδ αηΛ ίΐιε εβοαρε ίτοπι 

ϋοηεο β8,ηιηΐ3,ί ίαΐδεηιηί βοΓε οοοιίο." Ρΐαίαεα ίη ίΐιε ΤΜγ(1 Βοο^;. Βιγ Ο•. '^Υ. 

§ 5- ελάχιστον εδέησε. "\νβηί ηεαιεδί Οοχ 1ΐ3,8 -ννεΐΐ ροίηίεά οιαί δοηιε οί ίΐιβ 

ίο (ντΒ,ηίεί Ιε&δί οί) ίΙιείΓ οοπιρίείε άε- εη^ίηεεΓΪη^ άίίΗοιιΙίΙεδ &η(1 ίηοοηδίδίεη- 

δίΓαοίίοη." έντόί κ.τ.λ. "Ρογ ίΙιεΓβ οΐβδ, ^ν11^^11 ίηάεειΐ 8εεηι ίηδίιπηουηί&Ηε, 

\ν&8 8, ΙαΓ^ε ρ&Γί οί ίΐιε οίί^ λνίίΐιίη Ηίβί. ο/ Οκββΰβ, Υοΐ. ι. Αρρβηάϊχ Κ 

Λνΐιίοΐι ίί ■νναδ ηοί ροδδίΜε ίο βεί ηε&Γ (ρ. 603 δ80[(ΐ.). σβέσαι. Τΐιίδ νεΛ βεΐ- 

ίΐιε ίΪΓε. " 8ο ΑιηοΜ. Τΐιε -«'ΟΓάδ ηιίβΐιί άοπι οοοιαι-δ υηΐεδδ οοηιρουηΛεά ■ννϊίΐι άπδ 

ιηεαη, " ννίίΐιίη & οοηδίάεΓ9,1)ΐ6 άίδίαηοε ογ κατά. Βηί δορίιοοίεδ Ιι&δ εΐ μη θεών 

ΪΓΟτα ίΥιβ οίίν." πολλή -γη, ίΟΓ με-γάλη, τυ τηνδε πεΐραν ίσβεσεν, Κ.\. 1057• ΞΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 77—78. 295 

δε πλέον αφέντες, ττεριετάχιζον την ττόΧιν κύκλω, διελό/χενοι 
κατά ΤΓολεις το χωρίον τάφρος δε εντός τε ην και έξωθεν, εξ 
» ^9 ετΐλινθενσαντο. και ε'ττειδϊ) τταν εξείργαστο, περί άρκτον- 
ρον επιτολάς, καταλιπόντες φύλακας του ημίσεος τείχους — το 
δε ήμισυ Βοιωτοί Ιφύλασσον — άνεχώρησαν τω στρατω και 

3 Ζιελύθησαν κατά πόλεις. Τ\.λαταιτ\ς δε τταΐδας μεν και γυναί- 
κας καΐ τους πρεσβυτάτους τε και πλήθος το αχρηστον των 
ανθρώπων πρότερον εκκεκομισμένοι -ήσαν Ις τάς Άθηνας, 
αντοϊ δ' επολιορκονντο εγκαταλελειμμένοι τετρακόσιοι, Αθη- 
ναίων δε όγδοτ^κοντα, γυναίκες δε δε.<α και εκατόν σιτοποιοί. 

4 τοσούτοι ήσαν οΐ ζύμπαντες ότε ες την πολιορκίαν καθί- 
, σταιηο, και άλλος οΰδει? ην εν τω τείχει οντε Βούλας ουτ 

ελεύθερος, τοιαύτη μεν η ΐΐλαταιων πολιορκία κατεσκευ- 
άσθη. § 2. τοΰ τιμί<Τΐ(>κ V, 

§ 3- ΐΓΟίδεσ Τ. το άχρΐΐορ Ατηοΐά, Ββ^. (οϋιη) Α^^. ταΐβο. τό ίχρηστορ Ρορρο, 
Οΐαδδβη, οαιη Γ.Η.Ν.Υ.Τ., οοΠβίο τι. ι6, 3> ««ώ ούκ ίχρηστη η^ η όίτοια. Ροβϋβ 
Π5ίί3ίϊιΐ3 βδί άχρΐΐοί. 8υρ. 6 βη., τΰ» τε άιΌρώτωρ τούί άχραοτάτονι ξίν -γυναιξί 
καΐ τταισίν έξ^κόμΜΚχν, εΐ 40, ι, τον μη^^^ τωνδε μετέχοντα— άχράον νομίζομεν. 

μ 
έκκεκοσμΧσμένοι Τ., ςπΐ ιηοχ ε-γκαταΧΐλειμενοι τριακόσιοι. Αθηναίοι δε Υ.Ν. 

§ 4• οντ" έ\ΐύθερο$ Τ. ΥαΙ^Ο οΰτε έ\. ΕΧΧΥΙΠ. § Ι. ττεριετείχιξ^ορ. "^- - . 
οη ■ννϊΐΐι ΐΐιβ τΓΐριτίίχεσίί ίον χάήοΐί ΐίΐθν 
}ι&ά &ΐΓ6&άν ηΐ3<1β ρΓ6ρ&ΓΕΐίοη3 " (77> '^), 
ρβΓΐι»ρ3 1)7 (ϋσ§ΐη8 ίτεηοΐΐθδ 3η(1 ιη&ΐίϊη» 

1)ΓΪο^. διελόμενοι, ΒραΙϊο ίηί(Γ «ίηβΐι• 

Ια8 €Ϊι•ϊΙαίί3 άϊνίβο (Ρορρο), βΐΐοίϋη^ €6γ- 
ί&ϊη ροΓΐϊοηδ οί ϋιβ -κοτί ίο οβΓί^ϊη ο£ 
ίΙΐθΪΓ ΒΐΙίεδ; οί. 75; 3- — Ι* ^οαΐά 1)€ & 
ψιββύοη οί ΐπίειεβΐ 3.ηΊ ίιηροΓίΜίοε 
■ννΙιείΙιεΓ ίΐιε δίΐε, ντίιϊοΐι ίδ δβϊά ίο 1)€ α 
Γοείί^ ρΐ&ίβ^π, οοηΐ&ϊιΐδ εϊΐΙιβΓ οΐ^ν ογ 
1)ΓΪοέ ε&ιΐΐι, &ιιΛ \ν1ιεΐ1ιεΓ &ην νεδίϊ^εδ 
οί ίΜδ άοαΙ)1ε ιηο&ΐ ο&η ηονν 1)β Ιτ&οεά. 
(Ιίεβίίε'δ ΧοΓίΛ^ΓΛ ΟΓββαβ ρεΛ&ρδ δυρ- 
ρϋεδ Ιΐιε ΐηίοπηΕίίοη.) 

§ 2. άρκτου ροΐ'. Τΐιε &υίτπηη3ΐ εςαΐ- 
ηοχ ίδ Λαδ άε8επΙ)ε^. 8ϊττιϊ13,γ1υ άμςίϊ 
Γλ€ίάδωί' δνσιν, Αεδοΐι. Α^. 799• ^*^•"^• 

)ρ. 564» έζν'^οντα μετά τροττάί τ]ί\ίθίο 

-■ήματα. 

3• και χ\ηθο$ τό ίχρτι^τον. ΤΜδ Ϊ3 
ϊϋο&Ι Γ3ί1ιεΓ ίΐι&η &(1άϊΐϊοη&1, απίεβδ ί- 15 5ρ6οίΛΐΐ7 ίηίεηάβά ίο ΐηείπάβ ϋΐ6 
δϊίΐνεδ. Α11 ^αί Ιΐιβ β§1ιϋη§ οΐίΐδδ, οί εν 
ηλικί^, ντβΓβ Ο&ΙΙεά αχρείοι ΟΓ αναγκαίοι ίη 
α 1)ε1ε&^βιε€ΐ 1ο\?ιι. Αεδοΐι. ΤΙιεΙ). ίο 
καΐ τον εΧλείτοντ' ίτι ηβψ άχμαίαί, καΐ 

τδν ίξηβον χρόνφ. έκκεκομισ/ιένοι, ϊη 

Λβ ιπεϋβΐ δβηδθ, "ί1ιε7 Ιιβά ρΓενίοηβΙ^ 
1ΐ3ί Λειη τεπιονεά ίο ΑίΒεηδ." Τ1ιΪ3 
ιηχίδί 1ΐ3τε Ι^εεη άοηε οη ίΐιε ηοΐίοε 1}εϊη§ 
§ϊνεη Ε00θΓ<ϋΒ§ ίο (τΓεεΙί οαδΐοπι; δββ 
74, Ι • Τΐιε εχ30ί δίβίειηεηΐ οί ΐΐιε ηιαπι- 
1>εΓ3 Ιείΐ ιηβν εχοϊΐε δοπιε εαδρίοΐοη, 33 
&1δθ Ιΐιε ς[αεδίϊοη &1κ»α1 ρΓονϊδίοηδ ; Ι^αί, 
οη ίΐιε οΐΙιεΓ Ιιαηά, ϊΐ ηΐ3ν, οί οοατδε, 1)θ 
3Γ§τιεά ίΐΐίΐί ίΐιε κπ ίαΙΙ ηΐυηΙ)εΓ οί άείεΓ- 
πιϊηεά πιεη ηΐ37 Ιι&νε 1)βεη 3ΐ)1ε ίο ηΐΒΪη- 
Ι3ϊη ίΐιεηίδείνεβ οη ίΐιε δΐοιεδ 3ΐΓε3ά7 ίη 
Ιΐιβ οίίχ. Τΐιε ίοί3ΐ οί 49° εβεπίδ ει- 
ρΐϊοΐί ; τεΐ •ννε οίΐεη ήηά νεΓτ εχ30ΐ (Ιαίββ 
^νεη ίοΓ ενεηίδ οί ^Ιιίοΐι ΐΐιε οΐιτοηοΐο^^ 
\ν3δ νεΓ7 αηΐϋείν ίο 1)ε Ιϊηο^νη, ε.^. ϊη 
γι. 4 3ίΐά 5• 296 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Σ/ΧΧΙΧ. Του δ' αντον θβρονς, καί α.μ.α τύ) των Πλα- 
ταιών ίττιστρατεΐα, ^Αθηναίοι δισ^ιλίοις όπλίταις Ιαντων 
και Ιππενσι Βυακοσίοις έστράτβνσαν εττΐ Χαλκώεας τους έπΙ 
Θράκης καΐ Βοττιαίους, ακμάζοντος του σίτου' έστρατηγει 

2 δε αενοφών 6 ΈνρίπίΒου τρίτος αυτός. έλθόντες δε ύττο 

3 "ϊ,πάρτωλον την Βοττικην τον σΐτον Βιεφθευραν. ε'δόκει δε 
καΐ προσχωρησευν η πόλυς υπό τίνων ενΒοθεν πρασσόντων. 

4 ττροσττεμχράντων δε ες "ΟΧυνθον των ου ταύτα βουλομενων, 
οπλΐταί τε ηλθον καΐ στρατιά ες φυλακην ης εττεξεΧθούσης 
εκ της Χτταρτώλου ες μάχην καθίστανται οι Αθηναίοι ττρός 

5 αύτη τη ττόλει. καΐ οΐ μεν οπλΐται των Χαλκώέων καΐ επί- 
κουροι τίνες μετ αύτων νικωνται υπό των ^Αθηναίων και 
άναχωροΰσιν Ις την Χπάρτωλον, οι δε ίππης των Χαλκιδε'ωι^ 
και φιΧοΙ νικώσι τους των Αθηναίων ίττττεας καΐ φιλούς' 

6 εΐχον δε' τινας ου πολλούς πελταστάς εκ της ΚρουσίΒος γης 
καλούμενης, άρτι δε της μάχης γεγενημενης επιβοηθούσιν 

ΙιΧΧΙΧ. § 2. ΗβΒ^οΙι. Σπάρτωλοί- ττόλίϊ. δάφθβιρον Ρ.Υ.Ν., "ηοη άβίβήιιβ" 
(Ρορρο). δαφθΐφαν Ύ.Α.Ι. 

§ 4• -προσίΓΐμψάντων Ρ.Η.Ν.Υ.Τ. Αΐΐΐ οιιιη Α.^. προπεμψάντων ηοη πιαίβ, 80. βηιη 
3απι αηίβα ηηηϋηηι ηι>8Ϊ886ηΙ. ηλθον, νεηϋταηΐ, άβ Γβ ϊάτο. ρΓ&βίβήΐθ, ροηίΐιΐΓ. των 
μη ταντα β. Α.^. νιαί^ο ουηι Τ., 80. ο^ιιί ιηϊηηβ νβΙΙεηί. των ού Ρ.Η.Ν.Υ., ΑπιοΜ, 
Ρορρο, 01α88βη, Ββΐίΐίβι•, ΐ.β. (ΐηί ηιϊηηβ νοΙεΜηΙ, ηβπιρβ οΐ δω/3ί^ο^Γ€5. οΐΆθηνοίοι 
Ρ.Η.Ν.ν. Υηΐ^ο βί Τ. άββΒί οΐ. πρόί Γ.Υ.Ν.Τ. Υυΐ^ο ΰπ'. 

§ 5• Ιππεΐί Ν. Τ. των ΧάΧκιδ^ων καΙ ψίλων Ρ. Η. 

§ 6. ττελτοστούϊ Τ. κρούσιδοί Α.^. κρονσίδοί Τ. Ν. 

ΙιΧΧΙΧ. § Ι, άκμά^οντοί. "Αδ ΐΐιε ηο^ν βαΐΐίβά οιιί α§αΐη8ΐ; ΐΐιβπι," &ο. Τΐιβ 

οοΓη χν^αβ ηο\ν Γΐΐ11-φ•ο\νη," ογ ϊη ίαΐΐ β&τ, τβδχύί -ννα» ά άτΆν/η 1)&αΐβ ; ίΐαβ Αί1ιβηϊ?ιη3 

αηά ί1ΐ6Γβ£θΓβ ϊί -νναβ ίΐαβ 1)β8ΐ; ίϋηθ ίοΓ άήνβ ϋιβ Ιοοαΐ 1ιβ3,ν7-&πη6Λ ίοτοοδ ϊηίο 

άθδίΓοτίη^ ίΙΐΘ ΟΓορβ. 8ββ οη 19, γ. ΒραΓίοΙπΒ, ίΓοηι \ν1ιϊο1ι ϋιβγ Ιιαά ^πδί 

§ 2. υπό, "ο1θ8β ίο ίΐιβ ■νν^αΐΐδ οί ΪΒΒίΐθά, 1)ηί &ΐβ Ϊΐιβηΐ8β1ν68 Ιίθαίβη 1ι^ 

8ρ£ΐΓίο1υ8." ίΙιβΪΓ 03,\Β,Ιτγ 8υρροΓίβ(1 Ι)^ ΐΙαβίΓ ^ιλοί, 

§ 3• ^δόκει δι καί κ.τ.Χ. " ΤΙιβΓβ "νναβ λυΙιο ίο§6ί1ΐ0Γ ρΓονεά πιογθ ίΐιαη ά πιαίοΐι 

πιοΓβονβΓ & ρΓοκρεοΐ οί ΐΐιβ ΰϋγ νοίηη- ϊοτ ίΙιβΪΓ ο\νη. Τΐιο άβίθαΐ \να8 άυβ ρΓο- 

ΙεγϊΙ^ οοηιϊη^ ονοι ίο ίΐιβπι (ίί ίΐιβγ ρρβ- ΙϊαΙ)!^ ίο ίΐιβ ρβ1ία8ΐ£ΐ6, οί \ν1ιοηι Οροίβ 

Ββηίθά ί1ιβηΐ36ΐν68 1)6ίθΓβ ίΐιβ •ννίΐ1ΐ8), ΆΆγΗ, " ί1ιβ7 αρρβΒ,Γ ίο Ιιανβ ίαΐίβη ίΙιεΪΓ 

ί1ΐΓ0ΐΐ§1ι ίΐιβ ηε^οίϊ&ίίοη οί & ρΗ,Γί7 ■ννίίΐι- γϊβθ 8,ηιοη§ ί1ιβ8Θ ΟΙΐΒ,ΙΙάάϊο 6Γβθ]£8, \)6- 

ΐη." Ιη &11 ΟΓθβΙί ίοντηβ ίΐιβ άοιαο- ίη^ βίχιιϊρρβά ίη α ηιαηηβΓ Ιιαίί ΟρθοΙς 

οΓΒ,ίίο 8,η(1 ίΐιβ 8,ΓΪ8ίοθΓ9,ίίο ίαοίΐοηβ -νν'βΓθ &η(1 Ιια,ΐί ΤΙίΓη,οϊαη : \νβ 8ΐΐ3,11 ίϊηά ίΐιβηι 

ορρο8βά, &η(1 ϋοη8β(ΐηβηίΐ7 ΐη 8,11 οί ίΐιβηι Ιιβτβα,ίίΟΓ ηιυοίι ϊηιρτονβά αηΛ ίαιτιβοί ίο 

ίΙιβΓθ \ν&8 αη ΑίΗβηϊίΐη 8,ηά ε 8ρίΐΓί8,η αοοοπηί \3γ 8οηιβ οί ίΐιβ Εΐ)1β8ί (γγοοιεπ 

ίηβαβηοβ. Ιη ίΐιϊβ 0Ε8β ίΐιβ ΙαίίβΓ ρΕΓί^ 8βηβΓΕΐ8" (ν. ρ. 455)• 8ϊγ 6. Οοχ γθ- 

ΙΐΕά ρΓ6νίοιΐ8ΐ7 8βηί ίο Ε8ΐί ΕΪεΙ ίΐΌπι πιεΛβ ίΙίΕί ίΐιβ ρβΙί&δίΕβ ντβΓβ ίηίΘπηβ- 

Οίτηίΐηΐδ, Εηά & §ΕΓΓί8θη ΙΐΕά Είτϊνθίΐ άΪΕίβ 1)6ίνΓ6βη ίΐιβ όηλίται &ηά ίΐιβ ψιλοί, 
{ηλθον) ίο Ιίββρ ίΐιβ ίο'ννη ίΓΟπι ϊοίηϊη§ § 6. έπιβοηθοΰσιν, νΐζ. ίο 8ΐιρροΓΐ επΛ 

Αίΐιβηβ. ΓβϊηϊοΓοβ ίΐιβ ΟΙίΕΐΙίϊάϊο ΗορΗίθβ \ν1ιο 1ιε(1 

§4• 175 κ.τ.λ., 'Έηί Ε3 ί1ιΐ8 §ιΐΕΓ(1 1)6βη 1)6Είβη. ΤΙΐϋΒβ &Ι6 ΙΙιβ οΐ ττροσβοη- ΕΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 79— 8ο. 297 

7 άλλοι πελτασταΐ εκ της *0\ννθον. καΐ οί €Κ της ^παρτώλου 
ψιλοί, ως €ί8ον, θαρςτησαντες τοις Τ€ Ίτροσγιγνομενοίς και οτι 
πρότερον ουχ^ ησσωντο, επίτίθενται ανθις μετά των Χαλκτι- 
Βεων Ιππέων καί των προσβοηθησάντων τοις Άθηναίοίς- καΐ 
αναχωρονσί προς τάς δνο τάζεις άς κατελιπον παρά τοις 

8 σκενοφόροίς. καΐ οπότε μεν επίοιεν οΐ \\.θηναίοί, ενεΒίΒοσαν, 

9 αποχωρονσί δ' ενεκειντο καΧ εσηκόντιζον. οι τε Ιπττης των 
Χαλκίοεων, προσιππενοντες -β δοκοΓ, προσεβαλΧον, καΐ ου^ 
ηκιστα φοβησαντες ετρεχραν τους Αθηναίους καΐ επεΒίωζαν 

ΙΟ επι ποΧυ. και οΐ μεν \\θηνα'ίθί ες την ΤΙοτίΒαιαν καταφεύ- 
γουσιν, και ύστερον τους νεκρούς υποσπόνΒους κομισάμενοι 
ες τας Χθηνας άνα^ωρουσι τω περιόντι του στρατού, άπε- 
θανον οε αντων τριάκοντα και τετρακόσιοι και οι στρατηγοί 

II πάντες, οι δβ Χαλκιδτ^^ και οι Βοττιαιοι τροπαΐόν τε έστη- 
σαν και τους νεκρούς τους αυτών άνελόμενοι Βιελύθησαν κατά 
πόλεις. 

I^XXX. Του δ' αυτού θέρους, ου ττολλω ύστερον τού- 
των, ^Αμπρακιώται και Χάονες βουλόμενοι ^Ακαρνανίαν πά- 
σαν καταστρεχ^ασθαι και Αθηναίων άποστησαι πείθουσι 
ΑακεΒαιμονίους ναυτικόν τε παρασκευάσασθαι εκ της ζνμ- 
μαχίΒος και οπλίτας φίλιους πεμ\|^α^ ες Άκαρνανίαν, λέγοντες 

§ 7• τοϊί νρο^ιγνομένοΐί V. τοΐί ΤΓρο(Γ/ι•γνομ^ΐΌΐί Ν. τοΐί τε ΐΓρο-γί-γνομ^νοΐί Τ. 6Χ 
οοΓτεοί. τοΐί τ€ προσ-/ί•γνομ(νοΐί Α.^. ήσσωΐ'το Ρ.Ν.Υ.Τ. ησσψτο ηαιϊΐίϊ ΰοάά. οαηι 
Δ.^. αΰ δυρΓαδΟΓΪρΙο ^5 &1ϊο αίΓ&ηίθηίο Ν. 

§ 9• ιτροσέβαλλον Γ.Η.Τ. νροσέβαλον Ν.Υ. ρ δοκεί έσέβαλλοι/ ^. ^ δοκοί ϊσί- 
βαΧΚον Α. ετηπολύ Λ..7.Ύ. 

§ ΙΟ. οί στρατψ/οι άτταντεί Α. 7. 

§ II. χολίίίδεϊϊ Τ. θΐ Ν., ηπί υΰίίΐυβ -εΓί, ηοη -τβ ΐη ρΐιιτ&ΐϊ 6χ1ήΙ)€ί. τμ6τα.ών 
Τ€ Ν. τροίΓΟίον τέ Τ. τροτταΐόν τε Α.•Ι. τούί αύτων Ν. Τ. 

ΕΧΧΧ. § Ι. τε ΟΠ1. Γ.Χ.Τ. ρ</.δίω$ δϊηβ άν τα\ύύ 1ΐΙ)π. Υϊάβ ΐηΤ. § 1 2. Τ&τ- 
■ύοτιΐΆ 81 Γθοίβ 3ά(1ϋϊΐΓ, νοίαΐδδβ νΐάβίατ ΤΗ. ρ^δίωί α» σχοΐεν καΐ—κρατψχουσι. κρατψ 

θησαντεί οΓ § 7• 8θβϊη§ ί1ιΪ3, ΐΙΐΘ νΐοίοπ- οοοηττβά. 

οηβ 01ι&1Μ<ϋο ι^-ίλοί ί&1ί6 1ΐ63Γί &η(1 ΓβηθλΥ § ίο. τφ ττερωντι. "ΥΓϊίΙι \ν1ι&ί Γβ- 

ΐΐιβ Άϋ&άΙί οη ίΐιβ Αίΐιβηί&η Ιιορίΐίβδ, ηααϊηβά οΓ ίΐιβ ίοΓοβ." βιοίβ δα^δ, "Λβ 

"ϊ?1ιο ίΐιοιι^ΐιί; ϊί ρπιά^ηί ίο Γ&ΙΙ 1)3,0^ βχρβάϊίΐοη Γβίτιτηεά ϊη άϊδΗοηοατ Ιο 

προη ίΐιβ ί^ϊΌ οοηιρ&ηϊεδ Ιείί ϊη Γβδβιτβ Αίΐίθηδ." Τ1ιαο7(ϋάβ3 οοαίά ηοί νβη- 

1» ^&Γ(1 ίΐιβ 1)&ξζ3,ξβ " (ΟτΓοΐβ). ίυτβ ίο βρε&ΐί (χαϊίβ εο ρΐΕίηΙ^, ίΐιοα^ΐι 

§ 8. ενεδίδοσαν, 80. οΣ ψιλοί. Ιη ίΐιβδβ 1ιβ δββιπδ ίο §ίνβ &η βοοοΓδίβ &η(1 ΐιη- 

Άγΐη§ &ίΙ&ο1ί8 οη Ιΐιβ Αΐΐιβηί&η Ιιορϋίβδ ραΓίΐ&Ι δίδίβηιεηί οί ίΐιβ Ιοδδ. 

ιΐβ7 -ντετε &ϊάβά 1)7 ί1ΐ6 ϋΙι&Μιϋβη ΙιΟΓδβ, ΙιΧΧΧ. § ι. ' λμπρακιύται. 8εβ 8ηρ. 

•^Ιιο ια&άε ο1ι&Γ§ε8 ^ δοκοί, οη ηο άεβηϊίθ ο1ι. 9• ^"^Ί 68. έκ τηί ξνμμαχίδοί, 

ρΐ&η ο£ ορεΓ&ΐϊοηδ, 1)ηΙ &8 ορροΓίηηΐί^ "ίτοιη Ιΐιβ οοαηίτίββ οί ΐίβ ϋοπο ίΐΐΐίθβ 298 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ΟΤΙ, ην νανσι και πβζω α^α μετά σφων εΧθωσιν, άΒννάτων 
όντων ςνμβοηθβίν των άπο θαλάσσης ^Ακαρνάνων, ρα^ίως αν 
Άκαρνανίαν σχόντεζ καΐ της Ζακύνθου καΐ Κεφαλληνίας 
κρατησονσι, καΧ 6 περίπλους ούκετί εσοντο Αθηναίους ομοίως 
περί ΤΙελοπόννησον ελπίδα δ' είναι καΙ Ναύπακτον λαβεΐν. 
ί! οί οε ΑακεΒαιμόνωι πεισθεντες Κνημον μεν, ναύαρ)(ον ετι 
οντά, και τους οπλίτας επΙ ναυσίν όλίγαις ευθύς πεμπουσιν, 
τω δε ναυτίκω περιηγγειΧαν παρασκευασαμενω ως τάχιστα 

3 πλεΐν ες Λευκάδα, ήσαν δε Κορίνθιοι ζυμπροθυμούμενοι 

4 μάλιστα τοΙς Αμπρακιώταις, αποίκους οΰσιν. καΐ το μεν 
ναυτικον εκ τε Κορίνθου καΐ 'ϊ,ικυωνος καΐ των ταύτη χωρίων 
εν παρασκευή ην, το δ' εκ Αευκά8ος και Άνακτορίου και 

Αμπρακίας προτερον άφικόμενον εν Λευκάδι περιεμενεν. 

5 Κνημος δε και οί μετ αυτού χίλιοι οπλΐται, επειΒη επε- 
ραιωθησαν λαθόντες Φορμίωνα, ος ηρχε των είκοσι νέων των 

Αττικών αί περ\ 'Ναύπακτον εφρούρουν, ευθύς παρεσκευά- 

6 ζοντο την κατά γην στρατείαν. και αύτω παρησαν Ελλήνων 
μεν ^Αμπρακιωται και Λευκάδιοι και Άνακτοριοι και ους 
αύτος έχων ήλθε χίλιοι ΐίελοποννησίων, βάρβαροι δε Χάοζ^ες 
χυλυου άβασίλευτου, ων ηγούντο εττ' ετησίω προστασία εκ 

σω<Τί Η.ν.Ν., βί οογγ. Ρ., δοΐοβοβ. κρατησονσι βί ?χοντ€ί Τ. κρατ-ήσονσι Α.^. κεφα- 
λψία5 Τ. όμοίωί ¥., Βε^ΙίβΓ. δμοιοί Ή.Τ.Λ.^. 6μοΐο5 οΐίνα ΒβΐίΐίβΓ. 

§ 2. άρχοντα ναύαρχον Τ. νηυσίν Ρ. Η. τταρεσκευασμένφ Ρ.Υ. 

§ 5• όττλίται Τ. 0$ εΊρχε Τ. παρεσκενάσαντο Τ. 

^βηβΓβ,ΙΙγ." 8ο Ι. η ο, § 4» ^κ δέ των θίϊοΓί ίο βΐι&ΐίβ ο£Ε ίΐιβ Αίΐιβηί&η γο\β. 

Αθηναίων καΐ τηί άλληί ξυμμαχίδοί. ϊη οοηίιιηοΐϊοη \νίί1α ίΐΐθ Μ&οβάοηίαη8 ο£ 

αδυνάτων Οντων, νίζ. 1)βοαιΐ86 ίΐιβ^ λνβΓθ ίΐιβ ορροδΐίβ οοαβΐ. Τΐιαί ίΐιβ τεαΐ πιονβΓβ 

Ιιβίά ϊη οΐιβοίε Ι)^ ίΐιβ ΙιΆββά&βτηοηΐβ,η ΐη ίΐαβ 1)ΐαδϊη683 -ίνοΓβ ίΐιβ ΟοΓΪηΙΙιίαηβ, 18 

βββί; 8ββ 83, Ι. σχόντε$, ϊ.β. κατά- ϊηίϊιηαίβίΐ 1)β1ο-νν. 

σχόντΐί, "ίΐιαΐ} -ννΐιεη οηοβ ίΐιβ^ Ιααά 80- § 2. ?τί 6ντα. Τΐιίδ &ρρ6&Γ3 ίο αΐΐιιοΐβ 

οιΐΓβά Αο&πΐ8,ηΪ3, ίΐιβγ -ννουΐά Ιιανβ ηο ίο 1ιΐ8 ο£5οβ Ιιανϊη^ 1)ββη βχίβικίβά ΐ3β7οη(1 

(Ιϊβΐοιιΐί^ ίη πΐΒ,Ιίϊη^ ί1ΐ6ΐη8β1νβ3 ιη&δίεΓδ ίΐιβ ιΐδΠΕί ίειτα οί οηβ γβ&ν. έττΐ ναυ- 

αίβο οί Ζαο3^ηί1ιυ3 αηά 0ερ1ια11εηΪ3,." σίν, είίΙιεΓ Όη 1)θαΓά οί' (ιν. ίο) ογ 'ΐη 

8βθ 91, 2. καΐ 'ΝαΰτΓακτον. Τ1ΐ8 8,8- οοηαιηαικί οί.' περί-η'/Ύειλαν. Τήβγ 

ρΪΓ&ίϊοη ^^83 ιηυοία ίΐιβ δο,ιηβ α8 ίΙίΕί οί δεηί 3, οίΓΟπΙαΓ ίο ίΐιβ οοππηαη(1εΓ3 οί 

ίΐιβ Εϊΐ33ί3,η8 (α3 βοιηβ ίεΐΐ ιΐ3) ίοΓ ίΐιβ βεείβ ϊη α11 ίΐιβ &1Πβ(1 ροΓί3. 

ρθ83ε83ίοη οί Οοηδίαηίϊηορίε. Αδ ίΐαβ § 4. έν τταρασκεντί ην. Ιη €0 εναί ηΐ 

ρήηοίραΐ Αίΐιεηΐ&η δίαίϊοη οη ίΐιβ λνβδίεπι ραι-ανβΐηι; = ημελλε τΓροσπλενσεσθαι. Οί. 

οοαδί ϊί ΐΛΤΕδ νϊβ^νεά \νίί1ι εχίιεπιβ ΐεαίουβ^ § 1 1, αηά 8 1, ι. 

Επά (Ιϊδίϊΐίβ 1)7 ίΐιβ ηεΐ§1ιΙ)0\ιιίη^ ΓΕΟββ § 5• ενεραιώθ-ησαν, νίζ, &1οη§ ίΐιε 

ΕίίΕΟΐΐείΙ ίο ίΐΐβ δρΕΓίΕΠ 0Ε1188 (δΠρ. ρ)• ΙοΠΙΕΠ 8βΕ ΕΠά ρΕδί ίΐΐβ δίΓΕίίδ ΪΠίΟ ίΐΐβ 

Οηβ ΟΕΠ ΙΐΕΓάΙ^ άουΜ ίΙίΕί ίΗδ -ννΕβ επ ^υΙίοίΟοηηίΙι. — των εϊκοσι νεων,οΐ.β^,ί. 
βχίεηδΐνβ οοηδρΪΓΕΟ^ Επά ε άεδρείΕίβ § 6. άβασίλεντοι. Τΐιε^ άΐά ηοί τε- ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 8ο. 299 

7 του αρχικού γένους Φώτιος καΧ ^ικάνωρ. εστρατενοντο δε 
^ μετά Χαόνων και ΘεσπρωτοΙ άβασιΚευτοι. "Μολοσσούς δέ 
ηγε καΐ Άτι,νταρας ^αβυΧινθος, επίτροπος ων Θάρνπος του 
βασιλέως, έτι παιδός οντος, καΧ ΐίαραυαίους "ΟροιΒος, βασι- 
λεύς ων. 'Ορέσται Βε χ^ίλιοι, ων εβασίλευεν ^λ,ντίογρς, μετά 
ΐίαραυαίων ξυνεστρατεύοντο Όροίδω, ^Χντιόχου επιτρέ\Ι)αν- 
τος. έπεμχ^ε δε καΐ ΐΙερΒίκκας κρύφα των \\.θηναίων χ^ιλίους 
Γ ΜακεΒόνων, οΐ ύστερον -ηλθον. Ύούτω τω στρατω επορευετο 
Κνημος, ου περιμείνας το άπο Κορίνθου ναυτικόν' καΐ δια, 
της Άργείας Ιόντες Αι/χναίαΐ', κώμην άτείγιστον, έπόρθησαν. 
- άφικνουνταί τε έπι %τράτον, πόλιν μεγίστην της Ακαρνανίας, 
νομίζοντες, ει ταύτην πρώτην λάβοιεν, ραΒίως ''^'[αν^ σφίσι 
τ άλλα προσχωρησειν. 

ϋ 

§ 6. Φώτωί Α.^. Βε^. Ρορρο. Φώτυοί Ατηοΐά, ΟΙ^δβεη, Οϊπη Γ. ^ώτιο$ ^". 
φώτϋοί Τ. 

§ 8. άτινταναί Ν.Υ.Τ• άταντΐνα$ Ρ. άτιντάναί Η. άντιτάναί ΣαβύΧινθοί Α. 
άΐ'τιτάναί Σαβύλιιττοί -Ι. Νοπίθη ϊη γ&31ιγ3, Βοπρίαιη βδί ίη Ν. βαβύΧα/θοί V. Ιη 
13&Γ133.Π5 ηοηηηίΙ)ΐΐ3 ροΓΤ&ΓΟ δΛϊ οοηεί&ηί 1ϊΙ)π Μδ8. Ιία ιηοχ (Ηδ0Γθρ3ηΐ ϊηΙβΓ θαρύ- 
τΓον, θαρρύτΓον, θάρυπο$ (δϊο ^.^.Τ.Ν.). οροιδοί Τ., δβά ϊάειη ιηοχ όροίδω. Οροιδοί (βίο) 
Λ. .7.^ 

§ 9• σνν(στρατ(ύοντο Ν.Τ. 

§ 12. ταύτην πρώτην Ε.Η.Υ.Ν. ναΐβ. εί Τ.^.^. ιτρώτ-ην ταύτην. τ άλλα Τ. 
ταλλα Λ.Ί.Ββ^βτ. προχώρησαν Ίίί. Υ. προσχωρησειν Τ. Λ. προσχορησειν ^. δεπιρβΓ 
£βΓβ ϊηίβΓ προπέμψαι ει προσπίμψαι, προχωρησαι εί προσχωρησαι, προσέχην εί προέχειν, 
εί δϊιηϊΐϊα, ν^ΓΪ^ηί 1ίΙ>ΓΪ είϊ&ηι ορίϊιηαε ηοί&β. προσχωρησαι Ιιϊο 1ε§εη(1απι ιηοηοΐΐ 
ΟοΙ)εΐ;. Υ&Γ. Ι^εεί. ρ. 44°• Νϊιηίπιιη αν ροδί ρ<^δίωί, τάχα, μάλιστα οεί. Ι3ΐα ίβοϊΐβ &άάί 
ροίαϊΐ, ηΐ οοπίορϋατη ίετε άίχετΐδ ρ^ΓίΐουΙβιη ϊη ρςιδίωϊ άν κρατησονσι 8ο, ι. ΒεΙ)ε1)£ΐ1; 
Τΐι. ίΐιιΐ 6Ϊ ταύτην λά|3θίίί', ρ<}δίω$ αν προσχωρησαι ροηεΓε, αϊ ίηί. 8 1, 5! ^^ κρατή- 

οο^ηΐζβ Ιιειείϋί^Γ^ Ιάη^ΐγ ^ονεπιηιεηΐ:, Λ&η " ίΐιε Ιιορβδ οί ρΙαηάεΓ." 8εβ δπρ. 

Ιαί ί^ο ρΓεδϋεηίδ \νεΓβ οΐιοδεη, Ιϋίε ίΚε 66 άπα 68. Τΐιβ Τ1ΐΓ30Ϊ3η3 ϊιιάεβά £ο1- 

ΑΛεπίΕΠ &Γθ1ιοη3, 1)ΰ1; δίήοίΐ^ &ϋεοΓ(ϋη§ 1ο\νεά δΐίαΐοεδ ίφ' άρπα^ήν, ίηί. 98, «, 

ίο 03,3ίβ, ίτοιη & άηαεΛ Γ^πηΐ;-, οη Λε 1)αί ΐΐιε Ιονε ο£ ϊηάερεηάεηοε -λ-εβ ρειΙίΒρβ 

τιη<1εΓδ1;3ΐΐ(ϋιι§ ίΐιο,ί ίΐιεγ ντειβ ίο Ιιοΐά ίΐιε ίτπε τεαδοη οί ΐΐιε ΓΪδίη» ϊη Λε -ννεδί. 

ο£Βθ8 ίοΓ οηε γβ&τ. (8εβ ι. 13.) Τΐι&ί § 1 1. τη$ ' λρ-^είαί. Ιί Λε Γεαάίη^ Ϊ3 

ΐΐιβ ΤΙιεδρΓΟΐδ Ιοο Ιι&ά ηο 1ίϊη§3, Ιιυί Γί§1ιί, Λε ΑιηρΜΙοοΙιϊ&η Αγ§03 ίδ ιηεαηΐ, ; 

ΐΐιε Μοίοδδϊ Ιιαά, Ϊ3 εχρτεδδεΛ ϊη ίΐιε Ι^αί τηί Ά•/ραίαί βη^^β^ίβά. Ιιγ Ρ&ΙιηεΓ 

ηβχί δεηΐεηοε. Μτ ΟΓοίβ τεπιαΛβ (ν. τα&γ \)β ή§1ιΙ. Ιΐ λΛ•3ι3 ίΓΟίη ίΐιϊδ ΓΕΟβ 

ρ. 457)) "ί1ιΪ3 ΐΆΤξβ &ηά άΐτεΓδε 1)θάν Λ&ί Λε ίεπηδ Οταϋ Άπά. Οναβϋϊ \ν^βΓβ 

οί ΕρΪΓοίϊο ίην&άεΓδ, ά ηε^ ρΐιβηοπιεηοη βρρίίεά Ι»^ ίΐιε Κοιηβηδ ίο Ιΐιε Ηεΐΐεηίο 

ϊη ΟΓεοϊαη ΙιϊδΙΟΓΤ, άπα βοί ίο^είΐιει- ρεορίε οοΠεοίίνεΙ^. Ηεηοε 'λ^ριο$ &ηεΙ 

ΓΐοαΙ)ίΐ6δ3 1)7 ΐΐιε Ιιορεβ ο£ ρΙαηάεΓ, ριονεβ ΑατΓΐΌί &Γε ιηεηίϊοηε<1 ίη α νείδε ((1οαΙ)ί- 

Ιΐιε εχίεηδϊνε Γεί^ίίοηβ ο£ ίΐιε ίιΛεβ ο£ 1εδ3 ϊηίεΓροΙ&ίεά) ίη Ηεβ. Τΐιεο^. 1013, β3 

Λε ίηίεήοΓ ννίίΐι ίΐιε οίί^ ο£ ΑηιΙ)Γ3]ίΪ3, ίΐιε εροηρη ΙιεΓΟβδ ο£ ίΐιε Οτεείίδ ίΐηά 

ίΐ οίΐ7 άεδίίηειΐ ίο Ιιεοοπιε ίη Ι&ίεΓ άβ^-β ΐΛίίηβ. 

ΐ1ιεοΕρϊΐ&1ο£ί1ιεΕρΐΓθίΐοΜη2Ρ7ΓΓΐιυ3." § 1 2. άφικνουνταί 4πΙ. Βοίΐι απΐναί 

II Ώΐ&γ Ιαβ ^υεδίϊοηεΐ ί£ ίΐιε πιοίίνε £ογ αΐ &τιά ΙιοδίΠε &ίίίΐε1ί οη ύχβ ίοντη α,τβ 

ίοϊηϊη^ ί1ΐ6 εχρβάϊίίοη άΐά ηοί Ιίε άεεροτ Ιΐιαβ 1)ΓΪ6β7 εχριεβδεά. 300 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ΣιΧΧΧΤ. ^Ακαρνάνες δ€ αίσθόμενοί κατά τε γην ττολ- 
λην στρατίαν εσβεβληκυΐαν εκ τε Θαλάσσης νανσΧν άμα 
τους πολεμίους παρεσομενονς^ ούτε ζυνεβοηθουν εφνλασσόν 
τε τα αντων έκαστου, τταρά τε Φορμίωνα επεμπον κελεύοντες 
άμύνειν' ο δέ αδύνατος εφη εΤι/αι ναντίκον εκ Κορίνθου μελ- 

2 λοντος εκπλεΐν 'Ναυπακτον ερήμην άττολιττεΐν. οΐ δε Πελο- 
ποννησιοι καΧ οι ζυμμαγοι, τρία τέλη ττοιησαντες σφων 
αυτών, έχωρουν προς την των %τρατίων πάλιν, όπως εγγύς 
στ ρατοπεΖευσάμενοι, ει μη λόγοις πείθοιεν, έργω πειρωντο 

3 του τείχους, καΐ μέσον μεν έχοντες προσηεσαν Χάονες και 
οι άλλοι βάρβαροι, εκ 8εζιάς δ' αΰτων Αευκά8ιοι και Άνακ- 
τόριοι και οι μετά τούτων, εν αριστερά δε Κνημος καΐ οι 
ΙΙελοποννησιοι καΐ Άμπρακιωται' Βιεϊχον δε πολύ άττ άλλη- 

4 λων καΐ εστίν οτε ουδέ εωρώντο. καΐ οΐ μεν "Ελληνες τεταγ- 
μένοι τε προσηεσαν καΐ Βιά φυλακής έχοντες, εως εστρα- 
τοπε^εύσαντο εν επιτη^είω' οι δε Χάονες, σφίσι τε αύτοΐς 
πιστεύοντες καΐ άξιούμενοι [υπο] των εκείνη ηπειρωτων /".α;ί(ΐ- 
μωτατοι εΤναι, ούτ επεσχον το στρατόπε^ον καταλαβείν, 
χωρησαντες τε ρύμη μετά των άλλων βαρβάρων ενό/Λίσαν 

σΐίαν, ούκ σ,ν (τι — ττροσελθΐΐν, &νΑ, ψ "^άβωσι, ρφδίωί προσχωρησΐΐν, βί Ίιαπΰ οβρίβΒβηί, 
/οτβ ηΐ €βΙβτα /αΰίΐβ 8β α(1^ηη()β^βη^. Ιιοοα Τ^1υ^^ά^(^^3 υΙ)ΐ άν οιιιη Γαίαιο Ιβ^ίίπΓ 
οοΐΐββίΐ; 0οΙ)βΐα8 Υ&γ. Ιιβοί. ρ. 93> ^6(1 β&ηα ββδβ νβΙιβιηβηίβΓ ηβ^αί. 8αρ. ^, 2, ριο 
ίνόμισαν ρ<}δίωί κρατησαι, νΐάβ &η ρ(}δίωί ώ> ροίϊιιβ ς[ΐι&πι ένύμισαν α» (8.) Γβροηβηάνιιη 

ΙίΧΧΧΙ. § Ι. στρατίάν Τ. στρατ^ίαρ Ύ.^. τά αύτωρ Ή..Υ,Λ.^. τά αυτών Τ. 
αΐϋ (τα άντων Ν.), κελΐύοντ' αμνναν Τ. 

§2. ττρόί την Έτρατίων Ύ.Ίίί. την των Τ. ττε/^ειεν Τ. ττεφώντο Α.^. 

§3• μέσον Ρ.Ή..'Ν.Ύ.Α.^. το μέσον ηοηηυλίϊ. μέσον ίχοντε^Ύ. 

§ 4• ΊΓροσψσαν τεταγμένοι τε Η.Ρ.Υ. προσηεσαν τεταγμένοι τέ Ν. τεταγμένοι 
τέ προσηεσαν Τ. ΰττό των εν εκείνη Τ. ρύμη, ίιηρβίιι, αρβΓίβ νβηιιη 68ί. ρώμη, νί, 

ΙιΧΧΧΙ, § Ι. τούί ττόλεμίονί, νΐζ. ύϊΟ §3• οί μετά τούτων. Ατηοΐίΐ ΐιηάβΓ- 

Οοπηί1ιίίΐη8. Οί. 8ο, 4• ερήμην, νίζ. 8ίαη(ΐ3 Ι)^ ίΐιίβ ίβπη ίΐιβ ρβηοβΰί ογ άβ- 

Ιίβοαυββ 1ιβ Ιιαά 1)ββη δεηί ίΐιβρβ 8ρβοΪ3,1ΐ7 ρβηάβηί ροραΐαίΐοη ο£ ίΐιβ Εβπο&άϊαηβ 

ίο §ιΐ3,Γά ϊί Γγοπι ΟοΓΪηίΙιίΕη αΐίίΐοΐίδ, αηά ΑηαοίοΓΪαηβ. 

69, Ι. Ιί Ϊ8 ίο 1)6 οΙ)86Γνο(1 ίΐΐίΐί Ιΐιβ § 4• ίχοντεί, 80. τούί εαυτών. οΰτε 

Αθ3,Γη3,ηί3,η8, ΐη ννίαοββ ίειτίίοΓ^ Ναυραο- έπέσχον κ.τ.λ. "Νοί οηΐ^ (ΙϊςΙ ηοί βίορ 

ίιΐδ -νναβ, ΓβπίΕΪηβΛ Βίαυηοΐι ίο Αίΐιβηδ. ίο οοουργ ίΙιβίΓ (ϊηίβηάΘά) οαιηρ, Ιοιιί 

ΤΗβΐΓ αΐΐββϊ&ηοβ ^&8 οί ιβοβηί ά&ίβ, 8υρ. ίΐιοιι^ΐιί ίΐια,ί, ϊί ίΐιβ^ ηααάβ α άαβίι οη 

68, 8. ίΐιβ ίο\νη -«νίίΐι ίΐιβ οίΙιβΓ 1)3,γΙ)£ιγοιι8 ΙγϊΙ)68, 

§ 2. την των Σ. ττόλιν. "Απ ΐπίβήοΓ ί\ιβγ οουΐά ίαΐίβ ίί Ι)^ ίΐιβ βίδί α88&υ1ί, 

ίο-«τι, ίΐιβ οΐιίβί ρΐαοβ ίη Αοαπια,ηία, ίΐιβ αικί ί1ηΐ8 ίΐιβ ζίοτγ οί ίΐιβ άββά ^νουΐά \)β 

οαρίιΐΓθ οί \ν1ιίο1ι γτοιιΜ 1)6 Ιϊΐίοΐ^ Ιο ί1ιβίι•8." Τ1ΐ6 οιβιϋί, αξίωσα, -«Ίιϊοΐι ίΐιβ^ 

ΟΆΤΤγ ντΐίΐΐ ΐί ί1ΐ6 8αΓΤβη(1βΓ οί ίΙΐΟ Γ68ί " εηϊΟ^εά •ννίί1ΐ 0ί1ΐ6Γ8 18 ά680Γί1)β(1 α8 ίΐιβ 

((τΓοίβ, ν. ρ. 4γ7)• οΐιίεί ιηοίϊνε οί 80 ταείι αη αίΐβιηρί. — ΞΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. δι. 3θΐ 

αίτοβοά αν την ττόΧιν βλεΐν καΐ αι/τών το βργον γενέσθαι. 

5 γνοί^ες δ' αυτον^ οί ^τράτιοι βτι τΓροσι6ντα<; καΐ ηγησάμενοι, 
μεμονωμένων εΐ κράτη (τείαν, ουκ αν ετι σφίσι τους "Ελληνας 
ο/χοιως προσελθείν, ττρολογίζονσι τά περί την ττόλιν ενεορανς, 
και εττει^η εγγύζ ήσαν, εκ τε της ττόλεως ομόσε -χωρήσαντες 

6 καΐ εκ των ενεδρών ττροσττίτττονσιν. καΧ ες φόβον κατα- 
στάντων διαφθείρονται τε ττολλοι των Χαόνων, και οΐ άλλοι 
βάρβαροι, ώς εΤδον αυτούς ενδοί'τας, ονκετι νττεμειναν, αλλ* 

7 ες φνγην κατέστησαν, των δε Έλληνικώι^ στρατοπέδων 
ούΒετερον ησθετο της μά^ης δια, το πολύ προελθείν αντονς 

8 και στρατόπεΒον οίηθηναι καταΧηλ\ιομενους επείγεσθαι. επει 
δ* ενεκειντο φευγοντες οι βάρβαροι, ανελάμβαναν τε α^^τούς 
και ζνναγαγόντες τά στρατόττεΒα ησύχαζον αύτοΰ την ημε- 
ραν, ες χείρας μεν ουκ ιόντων σφίσι των Χτρατίων δια το 
μήπω τους άλλους Άκαρνανας ξυμβεβοηθηκεναι, άποθεν δε 
σφενΒονωντων και ες άπορίαν καθιστάντων ου γάρ ην άνευ 

9 οπλών κινηθηναι^ δοκονσι δ' οί \\.καρνάνες κράτ ιστοί είναί 
τοΰτο ποιεϊν. 

ρΐεπδςαε ϋΙ)1). ουιη Γ.Η.Ν.V.Τ.4.^. δοΐβηί 1ΐ4βο νο<»ΐ)αΐ4 οοηίαηάί, αϊ ορμή οΧ 
όί>7ν, φόνοί θί φόβοί, βϋ& βϊαβπιοαϊ. αυτών Τ.Α.^. αύ-πύ» Βε1ΐ]£. 

§ 5• "γνόντΐί δ' οί Στράτιοι V. 

§ 7• οίαθηναι Τ. [οί αθηναίοι βηοίανΐί Ε. 8.] 

§ 8. άτΓοθΐν, ηοη άπωθΐν, νεπιιη νΐάβη οοΐΐαΐίβ ιηιιΐίϊβ ΤΙιαονά. Ιοοίβ θ3ΐ;βηάϋ 
Ατηοΐάαβ. Εί άποθΐν Μα Ν.Τ.4.^. ΗθετοΙι. ίττοθεν έχτόϊ, ίξωθα>. Η. άιτοθΐΡ, 
μΛκρόθΐν, η\)ί άνωθΐν Ιθ^βηάααη ε35β θ6ίεη(1ίί οιάο ΙϊίεΓδπιιη. Ια Εατ. Ιρίι. Α. 983• 
κάν ίττωθε» ^ ροδΐιιίΕί ιηβίιχιιη. 

οιτοθοβί, Ηθ9το1ι. το παραχρήμα τι σνν• § 7. ούδ4τ(ρο», ΒΟ. ηεΐίΙΐβΓ Λθ ή§1ΐ( 

τ(\ίσθίϊ]>αι έ» ττολίμικοΐί ίρ•γοΐ5. άμα βο^. ηοΓ ίΐιε Ιείΐ (Μνίδϊοη, § 3• αύτοΰί, Ιΐΐβ 

Θουκνδίδτΐ!. 8ο ϊη πι. 113 βη., αύτοβο€ΐ 01ΐ3θΐη&η3. — καταληψομένου^, νϊζ. ίο οο- 

V έΐλον. οαρ7 8 οΕΐηρ, ντίιίοΐι ϊη ί&οΐ ύιβγ Ιχ&ά ηοΐ 

§ 5• ?7•ί τροσώντοί. Τΐιίβ 18 & §οο(1 εχ- ντΐεΐιεά Ιο άο, § 4. 

ωηρίε οί α υηΐίΐαε πδβ ϊη ίΐιε 3θή3ί ρ^Γίΐ- § 8. ϊνέκΐο/το. ""νΠιεη ΛεΟΙι&οηίβηδ, 

οίρίε Ιών, τϊζ. ίΐι&ί ϊΐ ίβ &1δθ ίοαικί 1)θί1ι 1)€ίησ τοαΐεά, 1)Γθ1:ε ϊη προη ίΐιε &1ν&ηο- 

ΐη α ρτεδεπί &η(1 & ίυίυΓε εεηδε. με- ΐη^ οοΙαππίΕ ίη ϋιείτ βί§1ιί " (Αχηοΐά) : 

μονωμένων, νϊζ. άϊνϊάειΐ ϊηΐο Ιΐιτεε ρ3Γ- \ν1ιο τειηβΛδ ίΐι&ΐ; ΐίπτίΐΓτην 13 ιηοΓε οοιη- 

ϋεβ, § 2. Τΐιε άείβαί ο£ οηε (ϋνίδϊοη ιηοηΐ^ ϊΐ3εά ίη ί1ιΪ3 δεηββ. άνΐΚάμβα• 

οί βάρβαροι, ίΐιεν ΐ1ιοιι§1ιί;, ντουΐά άείετ νον, αά ββ ΓβαΐρϊεΙαηί. δίο τό μήνα 

ίΐιε Γεδί οί Ιΐιε "Ε,\λ77ν65 ίτοιη οοιηϊησ αρ κ.τ.λ, 8εβ § ι. ού γάρ ην. "Γογ ϋ 

ντίίΐι ίΐιε δΕίηβ οοηβάεποβ. Τΐιε ρ&Γίν λν^β ϊιηρθ33ίΐ)ΐ8 ίοΓ Ιΐιειιι (ώβ 1ιε&ν7• 

ηο^ άείε&ίεΐ Εΐε ίΐιε οί Χάονει \ν1ιο Ιιεϋ £ΐπηβ1 ϊην&ϋη» ίοΓοεδ) Ιο δΐίτ ■νήΐΐιοπί 

τό μ^σοι/, § 3, ορρθ3βί ίο'Ελλι?ρ« ϊη § 4• ΙΙιεΪΓ βίαΐεϋδ 3Χίά βρείΐΓδ," ντίιΐοΐι 1ΐ8(3 

§ 6. οί άλλοί βάρβαροι. Ίϊιβ (ϋνίδϊοη 1)εεη Ι&ϊίΐ Εδΐάε ϊη ΐΐιε οδίηρ, § 4ι ωιύ 

Ιιαά οοηκϊδίεά ο£ ϋΐι&οηίαπδ καΐ οί άλλο», οοηΐά ηοί 1)ε Γεδοιηε!! ίοΓ αοϋοη ^ν^ί11οαί 

4ο., § 3• βοιηθ ίΓοαΜε &ηί <1βΐΕ7, τοΰτο τοίίά», 

21 302 ΘΟΤΚΤΔίΔΟΤ 

]1ίΧΧΧΙΙ. Έπειδτ} δε ννζ ^γένετο, άναχωρησας 6 Κνη- 
μος ΤΎ) στρατιά κατά τάχος επΙ τον Αναπον ποταμόν, ο5 
άπβχει σταΒίονς ογ^οηκοντα Στράτου, τους τβ νεκροί/ς κομί- 
ζεται ΤΎ) ύστεραία νττοσ-πόνΒονς καΙ Οιΐ'ΐαδώΐ' ζνμπαραγενο- 
μενων κατά φιΚίαν αναχωρεί τταρ αυτούς ττρίν την ζυμβοη- 
2>3 θειαν ελθεΐν. κάκείθεν επ οϊκου άπηλθον έκαστοι, οι δέ 
Χτράτιοι τροπαΐον έστησαν της μάχης της ττρος τους βαρ- 
βάρους. 

ΣίΧΧΧΙΙΤ, Το δ' εκ της Κορίνθου και των άλλων 
ξυμμάχων των εκ του Κ/χ,οταίου κόλπου ναυτικόν, ο έδει 
παραγενεσθαι τω Κνημω, οττως μη ζυμβοηθωσιν οι άπο 
θαλάσσης άνω Άκαρνάνες, ου παραη/ίγνεται, άλλ' ηναγκάσ- 
θησαν περί τάς αΰτάς ημέρας της εν ^τράτω μάχης ναν/χα- 
;)(;-^σαι ττρος Φορμίωνα και τάς είκοσι ναυς των "Αθηναίων αΐ 
2 εφρούρουν εν Ναυπάκτω. 6 γαρ Φορμίων παραπλέοντας 
αυτούς εζω του κόλπου ετηρει, βουλομενος εν τη ευρυχωρία 

ΙιΧΧΧΠ. §1. ^ττεί δέ τ. κατατάχοίΤ.Α.^. σταδίου Ν. κο/λί^ει Ν. ρι. πι., υί 
νΐ(1θίιΐΓ. Τ5 ΰστΐρέψ ^. 

§ 3- τροπαΐον Τ. τρότταων Ν. 

ΙιΧΧΧΤΤΤ. § Ι. ξυμμάχων ναντικόν των έκ Υ.Ν., 8ΐιρβΓ80ΓΪρίο των ΐη Ν. οΰ 
να,ρα-^ίνΐται Ν. Μαάνί^ΐυβ, Αάν. Οήί. ρ. 312, " ΟβΓΪί88ίιη8, Ιθββ θΐ ίιβςίΐιβηΐϊδβϊιιιο 
Ιΐ8ϋ 8θπΐ36η<1ιΐΓη : περί τάί αΰτα$ ημάραί τχι έν Στράτφ μάχ-η." 

§ 3. αύτούϊ ιηαΓ^ίηΘ αάίϋίϋΐη αΐϊο αίΓ&ιηεηίο ίη Ν. νίζ. άλλουϊ 6ί άνομίαν καθιστάναι σφεν- 
δόι/ωντξ$, ον ΒΪιαρΙ^ τό σφενδοναν (80 
Ρ0ρρο). 

ΙαΧΧΧΠ. § Ι. κατίί φιλίαν, "1)γ νίτίηβ 
οί ίΙιβΪΓ ίήβηάΐ^ Γθΐ&ίϊοη," £ογ Οεηίίκΐίΐθ 
■νν&δ (βε^β Μγ βιοίβ) "ίΐΐθ οηΐγ ίο^νη 
Ϊη ίΐιβ οοιιηίΓ^ " (ϊ. β. ίη Αοαπι&ηΪΗ) 
"ννΐιΐοΐι -νναβ αύαΰΐαβά ίο ύιβ ΙιαοβοΙαβιηο- 
ηΐαη.ϊηΐβΓββί," Οί. ϊηί. ιο2, 3» « '/άρ 
01νιάδα$ άΐί ττοτε πολεμίου; Οντα; (Άθη- 
ν.αίοι$) ούκ εδόκεί δυνατόν εΐναι χειμωνοί 
όντοί στρατεύει,ν. ΈΌτ κατά οί. 7^1 5» 
κατά τό άμφοτέρου$ δέχεσθαι. — την ξυμ- 
βοηθειαν, " ΐΐιβ ιιηϊίθά ίθΓ0β8 οί ίΙΐΘ Αο&γ- 
η&ηϊ&ηΒ ίο βιιοοοιιγ ίΐιβ 8ίΓ&ίίαη8." Οί. 
8ι, 8. 

ΙιΧΧΧΠΙ. § Ι. Κρίο-αίου κόλττον, νίζ. 
ί1ΐ08β ίΓοιη Βΐο^οη αηά οίΙΐθΓ ρ&τίδ, 
■ννΐιΐϋΐα, ϊΐ; •ννΌυ1(1 εβθΐη, νίβΐβ ίο Ηανβ &8- 
ββιηΙ)1θ(1 βί ίΐιβ 6ηίι•&ηο6 οί ίΐιβ \)&γ. 8ββ 

οη 8ο, 4- οΐ άττό, 3. εΙιΟΓί εχριοβδίοη, 

ϋΐίβ Οί έξ ά-γορα,ί ίφευ-γον, &ο., ίοΓ οί 
ΐΐτΐ θαλάσστι μη άνω άπό θαλάσσηί ξνμ- βοηθωσιν. Οί. 8ο, ι, αδυνάτων όντων 
ξυμβοηθεϊν των άπό θαλάσσης 'Ακαρνάνων. 
8αρ. Ι. 8, 2, οί -γάρ εκ των νήσων κα- 
καΰρ•/οί ανάστησαν ύπ' αύτοΰ, Β,ηά ιν. 8, ι , 
άναχωρησάντων των εκ τη; Άττικη; Πελο- 
ποννησίων. 8ο αίβο V. 34) ι> &<3• 8ορ1ι. 
ΕΙ. 137» οΰτοί τον γ' εξ Άίδα πα-γκοίνου 

λίμναί πατέρ' άνστησείί. τάϊ είκοσι. 

8β6 69, Ι. 

§ 2. παραπλέοντας ?ξω. " Ρΐιοπηΐοίΐ 
\ν&8 Ιίββρίη^ 1ιΪ8 676 υροη ίΐιεπι 8,8 ί1ιβ3ί 

■νν6Γ6 83,ϊ1ίη§ &1θη§ ί1ΐ6 0Ο3,8ί (ϊ. 6. ΟΠ ί1ΐ6 

Βοαίΐι) ίο §6ί ουίδίάβ οί ίΐιβ 8ίΓ&ϊί/ 
\νΐΐ6ΐ]ΐ6Γ εν τχι εΰρυχωρίφ τηβ&ηΒ εν μ€ 
τεώρφ, ίη ί1ΐ6 ορβη ββα οηίβίάε, ογ ίη ίΐιβ] 
ν?ίά6 ρο,Γί οί ίΐιβ ζχήΐ -ννίίΐαίη, ί.θ. άιιβ 
Βοηίΐα οί Νο,υραοίαδ, ιηΆγ 1>β άονώίβά^ί 
8Ϊηοβ ίί ίβ οηΐ^ 1118 ίηίοηίίοη ίΐιαί ίβ 1ι6γ 
6χρΓ6886(1. Ρορρο ίηοΐίπββ ίο ί1ΐ6 ίοπηβ 
νίβ\ν, ίΓΟπι 89, 8, &ηά ίΐιίβ ίβ ρτοί)»!)!} 
ί1ΐ6 ίΓΠβ ιηεαηίη^. Οί. 86, 5• ΒβΙ^νβεη 
01ΐ3,1οί8 οη ίΐιβ ηοΓίΙι αηΐ ΡαίΓαβ οη 
ίΐιβ Βοαίΐι, ίΐιβ ηιοαίΐι οί ίΐιβ §α1ί, οη Ιΐΐθ ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 82, 83. 3θ3 

3 Ιττιθέσθαι. οι δε Κορίνθυοί καΙ οί ζυμμαχοί εττλβον μεν ονχ 
ως βπΐ ναυ/ίχα^ίαζ^, άλλα στρατιωτικώτερον τταρεσκενασμεροι 
€9 την Άκαρνανίαν καΐ ονκ αν οΐόμενοι ττροζ έπτα και, τ€.σ- 
σαράκοντα νανς τάς σφετεραζ τοΚμησαι τονς Αθηναίους 
είκοσι ταΐς εαντων νανμαγίαν ττοίησασθαι' εττειΒη μεντοι 
άνηπαραπλεοντάς τε εωρων αντονς παρά γην σφών κομιζο- 
μενων, καΐ εκ Πατρών της 'Αχαιας ιτρος την άντιπερας ηπευ- 
ρον Βιαβαλλόντων επ Ακαρνανίας κατεΐΒον τοί/ς Αθηναίους 
άτΓΟ της Χαλκίδος και του Εύηνου ποταμού προσπλεοντας 
σφίσι, και ουκ ελαθον νυκτός ύφορμισάμενοι, ούτω δι) 

4 αναγκάζονται ναυμαχεΐν κατά μέσον τον πορθμόν. στρατη- 

§ 3• ούχ ώϊ Γ.Η.ν.Ν. Υαΐ». Α.^. ώχ ονκ, Ιι.β. ΙαηφΜπη ηοΙΙ^ηί, &ο. ίκλΐον μέν 
έιτί Τ, ναυμαχίψ Λ ,^. παρασκευασμένοι. ^. ώί ένΐ 

οαίβίάθ οΓ ΰιβ ηβΓΓο\7 βηίτ&ηοε, \νί(1βη3 
οαί οοπδϋβΓ&Μ^. "Τΐιβ ιηοιβ ορβη 
νταίβΓΒ ίο ίΐιβ \Γ68ΐ;," €οχ, ρ. 145• Ιοί- 
9θ, 5, ευρυχωρία ηΐθ&ηβ ίΐαθ 1)Γ0&ά ρατί 
ο£ Ιΐιβ ^ί οη ίΙΐΘ ϊηηβΓ ογ β&βίβηι εΐάβ 
οί ίΐιβ ΒίΓβ,ΐί;. 

§ 3• ούχ ώϊ επί κ.τ.λ. Τϊχβ&β \νθΓ(ΐ8 
ΒΓβ βχρίαϊηβίΐ Ι)^ Λβ τινοΓάβ οί ΟηειηιΐΒ 
ϊη 87, 2, καΐ ούχΙ ΐ$ ναυμαχίαν μαΧΚον ^ 
ΐττΐ στρατΐίαν έπλέομεν. Τϊιβ ηΐθίΐηϊη^ Ϊ8, 
ύΐΆί Ιΐιβ ίτοορδ οη 1)0&Γά, επφάται, οιιί- 
ηιιηιΙ)6Γ6ά ίΐΐθ ιηβΓβ Ββ&πιβη, αηά ^ηοβ 
βο1άΪ6Γ3 (Ατηοΐά οΐίδβηβδ) -η-ουΜ 1)β Γβ- 
ςπΪΓβάΐη ιηα1ίΐιι§ άθΒοβηΙδ οη ίΐιβ θηβπήββ' 

οουηΐΓ7. ονκ αν — τολμησαι, ί. β. οίό- 

μενοι ΟΤΙ ουκ άν τολμφεν οι Άθ. Τΐΐβ 
ϊ(Μοηι άβρβηάδ οη ί\70 ρπηοϊρίβδ ; ( ι ) ουκ 
οΐομαι \ΐ1ΐ6τβ ϋιβ (Ιβρβηάβηί ϊηήηϋϊνθ 13 
Τ6&]1γ ηβ^Άϋλβά, ε3 ϊη οΰ ψημί &ο., 
(ί) Ιΐιβ ΒίΓοη» Β,ίΐΓ&οΙίοη οί αν ίο ούκ, \3γ 
ντΜοΙα. ίΙιεΓθ ίβ & Ινϊηά οί ΙιτρβχίΙιβΒΪΒ οί 
ΐΐιβ ρ&ΓίϊοΙβ. 86β 89, 6, ουκ αα> -ή-γονν- 

ται — άνθίστασθαι ημαί. παρά "γην σφών 

κ.τ.λ. "λνίαΐβ ίΐιβ^ 11ΐ6πΐ8β1ν63 (ίΐιβ 
ΟοΓΪηίΙιΐ&ηΒ) \νβΓβ οοα8ίίη§ α1οη§ ο1θ8β 
ίο Ι&ηά." ΤΙιβΓβ 13 Βοιηβ ρΙθοηείΒία ίη 
Ιΐιβ Ββηίβηοβ επειδή εώρων αντοΰί καΐ 
κατε'ίδον τούί Αθηναίους, \)\ιί ίΐιβ ΒβΟοηΛ 
οΙααΒθ ■νν&3 3,ά(1β(1 ϊη οοη86(ΐυθηοβ οί 
καΐ — δίαβαλλόντων (σφών) , ΐΐΐθ 6χρΓβ83Ϊοη 
οί & ίητΐΙιεΓ &οί, " &ηά β,β ϊϊιβγ ντβχβ 
0Γθ33Ϊη§ ίτοπι Ρ&ΐΓ&β (&ί ίΐιβ βηίΓ^ηοβ οί 
ίΐιβ 8Ήΐί οη Ιΐιβ Βοαίΐι) ίο ίΐιβ ηααίη-Ι&ηά 
ορροΒΪίβ ίη ίΐιβ (ϋιεοίίοη οί Αοειι•η&ηϊ&." 
Τΐΐθ ηοηαϊηΕίίνβδ \¥ονι1«1 Ιι&νβ ΒβΓτβά ίοι ίΐΐβ Ββηδβ &3 νί-θΠ 3,3 ίΐΐβ §βηϊίϊνθ3 3,1)80- 

Ιαίθ. Μγ Οιοίβ (γ. ρ. 460), ' ' Η&νϊη§ &(1. 
ν&ηοβίΐ 3,8 ϊάχ &8 ΡαίΓΟβ ίΐιβ^ ίΐιβη &1ί6Γθ3 
ίΙΐΘΪΓ ϋοατδβ, &η(1 1)θΓβ ίο ίίβ ηοιίΙι-Λνεβί 

ϊη ΟΓ(1βΓ ίο 0ΓΟ83 ΟΥβΓ ίθ\?•ΕΓ(ΐ3 ίΐΐβ ΑβίΟ- 

Ιΐαη οο3,δί, ίη ίΐιείτ -«^3,7 ίο Αΐ£3Γη3ηί&. " 

και οΐκ ίλαθον. "Αηά \ν1ΐ6η, \}γ 

ηιοοΓίη§ ο1θ8β ηηάβΓ θΙιβΙίβΓ οί ίΐιβ ΙβοκΙ 
3.ί ηί§1ιί, ίΐαε^ Ιιαά ηοί εβο&ρβά Ρΐιοπηίο'β 
ηοίίοε." Οη ίΐιε ΒΪίυΕίϊοη ΑχηοΜ τβ- 
ηι&τΙϊΒ, "Τϊιβ Αίΐιεηί&ηδ, θ,^&τε ί1ι&1 
ίΐιε^ (ίΐιε εηειη^) ΙΐΕά δίορρβά &ί ΡβίτΕβ, 
είορρεά ΐΐιεπίδείνεδ &ί Οαΐοΐιίδ ΐαβίεβιά οί 
ρΓθοεεε1ίη§ ίατΐΙιεΓ ίο ίΐιε •ντε3ΐ\ν&Γ(1; 3η(1 
ίΐιηβ \νεΓ8 3θ ηεαιίγ ορροδίίβ ίο ίΐιειη, 
ίΙίΕί ίΐιε ΡεΙοροηηεδΪΕηβ Υχαά ηοί ίίηΐθ 
ίο §βί ηιθΓ8 ίΗ&η Ιιαίί ^\•&7 βοΓΟδδ Ιίβίοτβ 
ί1ΐ87 ίοηηά ίΐιεηίδείνεβ εηοοηηίεΓβά \)γ 
ίΙιείΓ -«-ΕίοΜαΙ εηεπΐ7." Μγ Οτοίβ, ίη α 
1οη§ ηοίβ οη ίΐιβ ρΒ,δδΕ^θ (ν. ρ. 463), 
ίΐιίηΐίδ ύφορμισάμενοι ιηεΕηδ "ίβΐόη^ αρ 
ίη ρνβίβηΰβ ά ηί^ΐιί εΐαίίοη," αηά ίΙίΕΐ 
ίΙιε^Γ άίά ίη ίΕοί ηΐΕΐίε ο£ί ίη ίΐΐθ ηί§1ιί ία 
Ιιορεδ οί §είίίη§ ίο ΑοΕΓηΕηίΕ οηρετ^ 
οείνεά. δΪΓ &. "^ν, €οχ (ρ. 143, ηοίε) 
οοηίεηάδ ίΙίΕί ϋε Ββηδβ ηαβαηί ηιιιβί 1)θ 
ίΙίΕί Ρΐιοηηίο "οοηίΓοηίε<1 ίΐιβ Οοπη.^ 
ίΙιΪΕη δΐιίρδ ■«■Ιιίοΐι ντβΓε ίΐιεη οΓεερίη^ 
ΕΟΓ033 ίίαε ^αΐί." Τΐΐθ ο1)]εοί οί ίΐιβ 
ΟοιϊηίΙιίΕηδ, Ιαβ οΙ)3εΓν68, \νΕδ ίο §βί 
Ρΐαοπηίο ίο άεραΓί ίο Ιιίδ ο\νη ^τοηηά 
γτίίΐι ίΐιβ 1)ε1ίβί ίΙίΕί Ιιε \νο\ι1(1 βηά ίΐιβπλ 
ίη ίΐΐθ πχοΓηίη^ τ^Ιιεχε 1ιθ ΙΐΕά Ιβ^ί βεβη 
ίΚειη ίη ίΐιε βνεηίη^. Αηά ίΐιίδ δεβχηβ % 
§ο^^ Εηΐ ρλ•οΙι^1)1β εχρΙοαίΕίίοη, 

21—2 304 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

γοΐ δε ήσαν μίν καί κατά πόλεις εκάστων ο* τταρεσκβνάζοντο, 

Κορινθίων δε Μα;)(άωΐ' καΐ Ισοκράτης και ^Αγαθαρ^ίΒας. 

5 και οΐ μεν ΥΙεΧοττοννησιοι ετάζαντο κύκλον των νέων ώ? 
μεγιστον οϊοί τ ήσαν μη διδοί^τες Βίεκπλονν, τάς πρώρας μεν 
εζω, εϊσω δε τάς πρνμνας, και τά τε λεπτά πλοία ά ζυνεπλει 
εντός ποιούνται καί πέντε νανς τάς άριστα πλεούσας, όπως 
εκπλεοιεν δια βραχεος παραγιγνομενοι, ει ττη προσπίπτοιεν 
οι ενάντιοι. 

ΣίΧΧΧίν. Οί δ' ^Αθηναίοι κατά μίαν νανν τεταγμένοι 
περιέπλεον αυτούς κύκλφ και ξννηγον ες ολίγον, εν -χρω 
άεί παραπλέοντες και 8όκησιν παρέχοντες αντίκα εμβαλεΐν 
προείρητο δ' αντοΐς ύπο Φορμίωνος μη επιχειρεΐν πρΙν αν 

2 αύτος σημηντ). ήλπιζε γάρ αντων ου μενείν την τάξιν ωσπερ 
εν γη πεζην^ αλλά ζυμπεσεΐσθαι προς άλληλας τάς ναύς καί 
τα πλοία ταραχην παρέζειν' ει τ εκπνεύσαι εκ τον κόλπον 
το πνεύμα, όπερ άρ'α/χενωζ^ τε περιεπλει καί εΐώθει γίγνεσθαι 
επΙ την εω, ονΒενα χρόνον ησνχάσειν αυτούς- και την επι- 

ξ 4. κατί ΐΓ6λιν έκάστ-ην Ν.Υ. μαχάων Ρ.Ν. μάχων Τ. &1π. 

§ 5• κΰκΧοντων νέων ΐΓθΐήσαντ€$ ηοηηυΐΐί οαηι Α.ίΤ. Ρ&Γίίοϊρΐνιιιι οίη. Γ.Η.Ν.Υ.Τ. 
οϊοιτβ Ν. οίοι τ€ Τ. πρώραί, υί νϊάβίπΓ, ϋΐ^ΐ). θί βάά. ΒοΓΪΒβηάαιη β83β πρφραί 
ΟΒίβηάίί Οοΐ36ία8, ΜΪ80. Οιϊΐ;. ρ. 337» <1^ί ττρωιρα εοίαπι νιι. 36 ίη ΙΛιό νβίβΓβ ββινα- 
ίυιη Θ88β αδϊπηαί. Γαίδο & ττρό βί οραν άβιΐν&ί ΑββοΙι^ΙαΒ 8αρρ1. 630. ττροσιτ'Κέοΐΐν 
Ρορρο οαιη Ρ.Η.Ν.Υ.Τ. ■η-ροσττίπτοκν ΟΙαββεη. ΒεΙίΙίθΓ. Αηιοΐά. ουιη Α.ίί. βί ηοη- 
ηιιυϊδ. 8αηβ ϊη ΓβρβίϊίΪ8 πλεούσας — έκπλέοιβν — τροσπλέοιεν &1ΐα[ΐΐΕηίιιιη οββικΙίίυΓ. 
8ϋι1 ο£. αο, ι, ιτΧΐοΰσαί — πλίΓι* — παραπΚέοι — πλέοντα τόν έττίπλουν. 

ΙιΧΧΧίν. § Ι, Ιη Ν. αύτίκα ιιεςαβ αά τψ τάξα/ Ίη ίβχία οιηΪ888, ίη βυπιπιο 
ιηαΓ^ϊηβ αΐΐα ηιαηυ αΛάΐΙει Βπηί. οί δέ Ν.Τ. 

§ 2. άλλα ίη Γ8,3αΓ3, Ν. παρέχειν ¥.Έί.Ύ.Α.^. εΐτ' ¥.Α.^. ^ι10(^ &1ίς[ηο1; 1ίΙ)1). 
ρταβίίβηΐ;, έκ-πνεϋσην, ίά ηοη οΙ)3οηΓβ βοήρΐατΕπι Εκπνεϋσεαν ίηάίοαι-β νίάεΐπΓ; ςπΕίπι 
ίοπη&ιη ορίαίίνί ρΓαβίθΐ•Θΐ)αηί Αίίίοί. ^κπνεΐσαι του κύλιτου Τ. βί (οιαηι έκ) Α.^. 
αναμένων («ίηβ τε) Υ.Ν. έπΙ την 'έυ) ίηεοΙβηίβΓ άΙοίίιΐΓ, βί Γβοίβ £θΓί£ΐ88β υττο Γβροηίί 
ΞΙΙβηάί, Ύίνεσθαι περί τψ ?ω Ν.Υ. 'γίνεσθαί επί την 'έω Τ. Ρι•βθ[ϋ6η3 Ιοοηίίο αρ. Τ1ι. 

§ 5• μ^ διδ6ντ(ί, ΒΟ, εΐ μη έδίδοσαν, οίορ.β {έν χρφ) ίο ίΐιβ οίτοΐβ, ΟΟχηρβΠίη^ 

" 8,3 1&Γ§β &3 ίΙιβ^Γ οοαίςΐ -π-ίίΐιοαί &11οννίη§ ίΐιβ Ρβίοροηηββί&η βββί ίο οοηίΓ&οί ίί, 

(ίΓοηι ίΚβ άί8ί&ηοΘ οί ίΐιβ 8ΐιίρ3) ίίιβ 1)7 ίΐιτβ&ίβηίη^ ίο βίη^ αην 8ΐιίρ ίη ίΐιβίτ 

οίτοΐβ ίο 1)β 1)Γθ1ίβη ί1ΐΓοη§1ι." Γογ ίίιβ -ννίΐ^τ. Τΐιβ οΙ)ϊβοί οί οοηίΓ&οίίη§ ίίιβ 

πιαηοβνινΓβ βο οαΐΐβά, εββ ι. 49) 3• διά οΪΓοΙβ \ν£ΐ3 ίο ΐ3ηη§ ίίιβ ΙιΟΒίίΙβ 8ΐιίρ3 ίη 

βραχέοί, "αί & δΙιοΓί άίβίίΐηοβ," ί.β. εο οοΠίδίοη χνίίΐι β3θ1ι οίίιβΓ. Ηβ87θ1ι. έν 

8,3 ίο Γβρβί &ί ίίιβ εΙιΟΓίβδί ηοίίοβ αη^τ χρίρ κονρά• η φι\η, και ιτρόί αύτψ τφ 

Ιιοδίίΐβ έμβολη οη ίίιβ κύκλοι. ΧΡ'-^^• δορίι. Α]. 786, ξυρεΐ -γαρ ί/ χρφ 

ΓιΧΧΧίν. §1. κατά μίαν. Γιίί. "εΐιίρ τοΰτο, μη χαίρειν τινά. 

1>ν βΐιίρ," ίη 8, Ιίηβ, ηοί ί\νο ογ ηιΟΓβ §2. τάττλοΐα, νίζ.τάλετττά, 83, 5• 

&ΐ3Γθβ8ί, 1)υΙ β&οίί ο1θ8θ ίοΐΐοντίη^ ίίιβ οττερ. ΤΙαίβ ίβ 8,1 οηοβ ίίιβ ο1^^β^ί ίο 

οίΙιβΓ. Ιη ΙΙήβ ΟΓάβΓ ίΐιβ^ Β&ίΐβά ςυίίβ αναμένων αηά ίίιβ 8ΐιΙ)ϊβοΙ ίο εΐώθει. Ι ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. 83, 84. 3^5 

χείρησίν έφ^ έαντω τε ένόμιζεν εΐναυ, οπόταν βονληται, των 
3 νεών αμ-ζίνον πλεουσών, και τότε καλλίστην γίγνεσθαι, ως 
οε τό τε πνεύμα καττ^εί και αΐ νηε'; εν όλίγω ηΒη ονσαί νπ* 
αμφοτέρων, του τε άνεμου των τε πλοίων, α/χα προσκείμενων 
εταράσσοντο, καΐ ναΰς τε ντμ προσεπιπτε καΧ τοις κοντοΐς 
Βιωθοΰντο, βοΎ) τε χρωμενοι καΐ προς άλλτ^λους άντιφυλακ^ 
τε κα\ λοώορία ού^εν κατηκουον οΰτε των παραγγελλο μένων 
ούτε των κελευστών, καΐ τάς κωπας άΒύνατου όντες εν κλυ- 
Βωνίω άναφερειν άνθρωπου άπειροι τοΓ? κυβερνηταις απει- 
θεστερας τάς ναΰς παρεΐχον, τότε δτ} κατά το ρ» καιρόν τούτον 
σημαίνει, και οΐ Αθηναίοι προσπεσόντες πρώτον μεν κατα- 
Βύουσι των στρατηγίΒων νεών μίαν, έπειτα Βε και πάσας ν 
χωρησειαν Βιεφθειρον, καΐ κατέστησαν ες άλκην μεν μηΒενα 

υττό τοϊ'ί αΐ'Γούϊ χρόνους, ηανχάΐ^αν Τ. ΰφ έαντω τε Τ. έννόμίζεν Ν. •γΙρ€σθαι Ν. 
•^ί^ν€σθαι Ύ.Α.^. 

§ 3• Ργο ώϊ δέ νϊάβ αη ώί -γαρ Ιθ^επάιπη δϊί. τ6τ€ -γίγνΐσθαι νειίβ Ιιιηο ββή, 
ηίβϊ ηιαΙΪΒ κάΧλιστ αν -^ί-γνΐσθαί. ΐ>& ρτοΐΕδΐ ϊη δες^υβηίϊΌιΐδ, ςυ&β ρ&αΐΐο ίιηρθίϋΐϊοΓ 
βδί, νϊάβ ηοί. βχβ^βί. τοΰ τ ανέμου Ν. ττροσέτΐτττε Τ. δίωρθοΰρτο Τ. δαωθονντο 
0ο'66ΐυδ, ΥαΓ. Ι,θοί. ρ. 440. ΐΓρό$ άλλήλο« Τ. Ηβδνοΐι. κλνδώνιον ιτέλα-γοί• χειμίν. 
καΐ θόρυβοί πρα•/μάτων. Ρΐιοίϊυδ Ι^βχ. κλυδώνων, κΰμα καΐ κλύδωνα αμφω. θουκυδίδτΐί 
β' . καΐ τάϊ κώτταί αδύνατοι 6ντ€ί έν κλΰδωνι οΜαφέρίΐν. Ροεπο» νοο8ΐ)α1& δ3βρΐυ3 
ΒάΜΙ)6ΐ; ΤΙιαοχάϊάεδ. 0£. Εατ. Ηεο. 47) φανήσομαι — δοι'λτ;$ ιτοδών τάροιθΐν ίν κλνδω- 
νίφ. Οίαυδυΐ» κατά τόν καιρόν τούτον ίοΓίαδδβ ϊηίβΓροΙ&ΙΟΓΪδ 6δί. (Ιη β&ηάθΐη δβηίθΕ- 
ίϊ&ιη οοηίτιΐϊί ΟοΙ)€ίιτδ, Λ'δΓ. Σίβοί. ρ. 44°) ^πρ. ι. 58, ι, τ6τ{ δη [κατά τόν καιρίν 
τούτον] αφίστανται μετά. Χαλκιδέων.) και αθηναίοι Τ. ΐΓάσα$ Ρ.Η.Ν.Υ.Τ. Ρΐατβδ ΙϊΙΌ. 

ΕϊίΙιβΓ κάλλισ-τ αν Ύΐ-γνεσθαι δίαοαίά 1)θ ηβχΐ ίδ καΐ (ώί) — ιταρεΐχον, &ηά ίΐιβ 3ρο- 

Γβ^ά ■νπΛ Κτασετ, ογ ώί --/άρ τό ττνεΰμα άοδίδ τίττε δη — σημαίνει. Ογ, ϊ£ (ν^τΐιϊοΐι 

κ.τ.λ. ίη ίΐιβ ηεχί οΐ&αδβ: " 1ιβ ίΐιουβίιί εεεπίδ 1)ε11:«Γ) -ννβ Γες^ηΐ βοη τε χρώμενοι 

ϋΐΒ,ί νεΓ7 ίϊιηε ντ&δ ιηοδί £ανοϊΐΓ3ΐ)1ε £ογ ούδεν κατηκουον Βδ &η δάοίήοη^Ι οίβυδβ 

• ίΐιβ 8ίί;3θ1ί; £θΓ &3 ίΐιβ \ν•ϊηά ΑΛαβ ηο\ν οί ύιβ ρΐΌΐαδϊδ άερβικϋη^ οη ίΐιβ ρτβ- 

οοιηϊηβ άοντη οη ίΐιειη, £ΐηΊ ίΐιβ δΐιϊρδ, οεΓίϊηβ ώί, ίΐιβ &ροάοδϊδ ίο Λβ λνΐιοΐθ 

οοπίΓΗΟΐεά ϊηίο & δΐη&ΙΙθΓ δρ&οβ, \νεΓβ -λ•!!! Λθη 1)β τότε δη σημαίνει. Τΐΐθ 

βεΐίΐπβ ϊηίο οοηίυδϊοη 1)θ1:1ι ίΓοια ϊί &η<1 1ιείΐηη§ Λβ οαΐΐ ο£ Λε κελενστηί λγε». 

£γοιιι ίΐιε Ιϊ^ΐιί νεδδείδ ϊη ΐΐιβ οεηίΓε, — 6. "^τν. €οχ οΙ)δ6Γνεδ, (ΐυϊΐβ εδδεηΐί&Ι ίο 

Ιΐιβ ΟΓε^δ οοιιΐίΐ ηοί Ιιεατ Ιΐιβ οτθεΓδ ίΐΐθ εδ3θϊεηο7 οί ίητειηεδ ΐη α βεα- 

§ίνβη, &ηά οοιιΐ!ΐ ηοί, £γοπι \ν&ηί ο£ δϋΐΐ, β^ΐιί. άντιφνλακη, τηηίυα οαηϋοπί, 

Ιϊίί ίΚεΐΓ 0ΕΓ3 ϊη Ιΐιε δ-ννεΐΐ ίΗ&ί \ν&3 Ρορρο..^ άναφέρειν. Κίΐηοβ αά $β τβ- 

8€ίίίη§ ίη." ΡοΓ κατιέναι, αδβίΐ οί ίΐιβ άχιο?τβ βί ίοΙΙβτε βίΐδρ^η^οβ, ?ί?. κατά- 

ΒϋίΙάεη άεδοεηί ο£ \τίηί1£Γθπι&ηιοιιηί3ίη- δύουσι. ΗβΓε, ρεΛβρδ, " δϊηΐί," ΐη Ιΐιβ 

οη3 αο&5ί,Β6β 7 ί, ΐ,, ανέμου κατιόντα μ^^ά- ΙϊίεΓ&Ι δβηδε, ί1ιου§1ι ίΐιε \νοΓά πιυδί 

λου. 8ο βορέαο ττεσόντοί,Ή.βΒ.Έρ-/. 547• ηιεαη "άίδ&Μβά" ΐη ι. 50, ι. — στρατη- 

§3• ναΰί τε νηί. Αεδοΐι. ΡεΓδ. 4ΐο> γίδω!», \ν1ι&ί \νε δΚοαΙά οαΐΐ "β»σ.5ΐιΐρδ." 

εύθύί δέ ναΰί εν νηϊ χαλκηρη στόλον Τ1ΐ8 &(1ΐεοϋνβ οοοπΓδ ΐη 8ορ1ι. Α]. 49• 

ίτταισεν. διωθοΰντο. " Η&ά ίο ίΐιπίδΐ καΐ δη 'ττΐ δισσαΊί ην στρατητ/ίσιν ττύ- 

οΕ (δβρ3Γ3ίβ) β&οΐι οίΗεΓ 1-7 ίΐιβ βΐιΐρ'δ λα«. κατέστησαν κ.τ.λ. "Τ1ιε7 γο- 

ροΐεδ." Ιί Ιΐιβ ΒροΛοδίδ οί ίΐιΐδ δεηίεηοβ άαοεά ίΐιβηι ίο ίΐιϊδ, — ίΐιαΐ ηοί οηβ οί 

ΐδ 8ΐ οί'δέν κατηκουον, ίΗβ ρτοίαδΐδ οί ίΐιε ίΐιεπι (ίηε οοηππωιΐβΓδ) πια-ϊε αη εόοιί. 3θ6 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

τρεπζσθαί αύτων ύπο της ταρα)(Ύ)ς, φενγαν δ' €9 Πάτρας καΐ 

4 ^νμην της Άχ^αίας. οί δέ Αθηναίοι καταΒίώ^αντες και ρανς 
δώδεκα \αβόντες τους τε άνδρας ^ζ αντων τους πλείστους 
άνεΚόμενοι ες Μολύκρειον άπεπλεον και τροτταΐον στήσαντες 
επί τω 'Ριω και ναυν άναθεντες τω Ποσειδώζ/ι άνεγωρησαν ες 

5 Ναΰττακτον. παρέπλευσαν δε καΐ οί ΥΙελοποννησιοί εύθυς 
ταΐς περιλοίποις των νέων εκ της Αύμης καΐ Ώατρών ες 
Κυλληνην το Ή-λείων επίνειον κα\ άπο Αευκά^ος Κνημος 
καΐ αί εκείθεν νηες, ας έδει ταΰταις ζυμμΐζαι, άφικνοΰνται 
μετά την εν 'ϊ,τράτω μάχτιν ες την Κυλληνην. 

ΣίΧΧΧν. ΤΙεμπουσυ δε και οί Κακε^αιμόνίοι τω 

Κνημω ξυμβούλους επι τάς ναΰς Ύυμοκράτην και ΒρασίΒαν 

και Αυκόφρονα, κελεύοντες αλλην ^'αν/χα^^ίαΐ' βελτίω κατα- 

σκευάζεσθαι και μη υπ ολίγων νέων εϊργεσθαι της θαλάσ- 

2 σης. εδόκει γαρ αυτοίς, άλλως τε και πρώτον ναυ/Λα;)(ίας 

§ 4• τούί ιτλΐίουε Τ. μοΚύκραον \ήα Υι\>ΐ\, 8θά ϊη πι. ιο2, 1, μολύκριον Η.Ρ.Υ. 
Ιηί. II. 86, 2, τό ρίον τό μολυκρικον ίη οιηηϊΐ3ΐΐ8 ΐ6§ί ιηοηαΐΐ Ρορρο, (ΐυΐ Ιιίο Ο[ϊΐθ(ΐυβ 
Μολύκριον Γβοΐρίβηάιιπι ρυίαί. τρόπαιον Ν. τροτταΐον Τ. 

§ 5- Κ(ά έκύθΐν νη€$ Τ, ξυμμϊξαι Ρορρο, Ββίί. ξνμμίξαι Α.^. Έβίί. (οΐΐπΐ) 
Ατηοΐά. ΟΐΕ88βη. συ/ι/χί^αι ν.Ν.Τ. Εαάίοβιη Θ88β ηοη μϊγ 8βά μισκ {μι-γσκ) 08ίβηάϊ1; 
Ιί&1οηιιη ιπίβαβο. Ύίάβ ΟπΓίΐιιιη, 6γ. Εί. 336. 

ΙιΧΧΧν. §1, |3ασίλίδ??ΐ' Ν.ν. βρασίϋανΎ. παρασκ€υά^€(τθαι. ΙΆή άβίβήονβΒ. 

§ 2. νανμσ,χίαν V. πεφασομέι>Μ% Τ. Ώβ 8ΐι1)8ί&ηΐϊνο τταράλο-γοί νϊά. ηοί. οήΐ;. &ά 

{τοτη ίΐαβ οοη£υ8Ϊοη ίΐι&ΐ; ρΓβναίΙβίΙ, ίο § 5. από Λευνάδοϊ. 8ββ 82, 'ϊνΙιβΓβ Ίί 

βΐιο'νν β^ΐιί, ΐ3υί 3,11 πΐΆάβ ίΐαβ Βββί οί ίΙιβίΓ 18 88,ί(1 ίΙίΕί ΟηβιηαΒ Ιι&ά ΓβίΐΓβά ίο 

λν&γ ίο Ρβ,ίΓ&β ΟΓ Όγτηβ ϊη ΑοΙιαίΗ.," ϊ.β. Οβηΐ&άαβ, αηά 8ο, 4> ^ΙιβΓβ ίΐιβ οοηίϊη- 

ίο ίΐιβ ί\νο ηβ&Γβ8ί ίο-νιπΐ8 οη ίΐιβ δουίΐι- §βηί βΐιΐρδ &γθ βαίοΐ ίο Ιιανβ Λν&ίίβά αί 

ντθδί δΐάβ οΓ ίΐιβ 8ίΓ&ίί. Β}^ μίν &ηά δέ ίΐ Ιιβΐΐοαβ ίϋΐ ίΐαβ ΟοηηίΜ&η βΜρδ βΐιοιιίςΐ 

18 πιβΕπί, ίΐι&ί ί1ιοιι§1ι ίΐΐθγ άίά ηοί Τθπ- Β,τήγβ ίΙιβΓβ. — ξυμμΐξαι, "«« αάβηη^βτί, 

ίιΐΓβ ίο τΆ&\.& ίατίΙιβΓ Γ68Ϊ8ίθ,ηοβ, 8ίί11 ίΐιβγ υί ιπ. ι ίο, βί νιι. 26." Ρορρο. 

πΐ9,ηα§β(1 ίο ββοβ,ρβ, ογ Ββ^ϊη ίο βδΟΕρβ. ΙιΧΧΧΥ. § ι. έπΙτα.$ ναΰ^. Μγ (ΪΓΟίβ 

§4• άι/ελό/αείΌΐ, " 1ι&νίη§ ρϊοΐίβά αρ," αρρβΒ,Γβ ίο ΓβηάβΓ ί1ιΪ8 (ρ. 466) "οοιη- 

ΟΓ "ί&ΐίβη οβ," ί.θ. αβ ρΓΪ8οηβι•8 οί \ναΓ. πιΪ88ΪοηβΓ8 ίο αΒβϊδί Ιιπη ^ίίΐι ΙΙιθϊγ &(1- 

Τ1ιΪ3 &ρρβΕΓ8 ίο ίηοΐυάβ ίΐιβ ΟΓβ-Λ'8 83,ν6(1 νΐοβ &ηά βχβΓίϊοηβ ίη ο&Πϊη^ ίο^βίΙιβΓ 

ίΓΟίη 8Ϊη]£ΐη§ νβ88θΐ8. ναΰν άναθέντεί. ηανίΐΐ οοηίίη§βηί8 ίΓοιη ίΐιβ άϊδβΓβηί 

ΡγοΙ)&1)17 ίΐΐθ 1)θΕΐί ΟΓ ίΐιβ άψλαστον λναβ αΠίβά οϊίίβδ." ΕαίΙιβΓ, \νβ ίΗίηΙί;, " ίΐΐθ^' 

Βοΐβπιηΐγ ρΙαοβΛ ίη 8οπιθ ίβπιρίβ οη α Ββηά Οηβηιυβ ρβΓδοηβ ίο αάνίδβ ντίίϊι 

ηβί8ΐιΙ)θΐΐΓίη§ Ιιβί^ΐιί, Εΐιίυηι, ρβΛαρδ. Ιιίιη \ν1ι&ί -ϊναβ ίο 1)β άοηβ χνίίΐι Ιιίβ 

ΟοηιραΓβ 92. 6, καΐ ηνπερ ί\αβον ναυν βΐιίρδ " (" ίο ίοπη Ιιίδ 8ίαη(1ίη§ οοπηοίΐ," 

άνέθΐσαν ίιτί το 'Ρίον. Ιί ίδ ίο ίΐιβ ρΓβ- δίτ Ο. "\ν. Οοχ). Οί. § 4. ύπ' δλί-γων 

Ββηί ρ&883,§β (ηοί ί1ΐ3,ί ]ΐΐδί ΓβίβΐΎβά ίο, νίΟιν. Τΐιβ ανί^ητηβηΐηιιι αά ρχιάοτένι. 

αβ ΑτηοΜ δ&^β) ίΐιαί Αήδίορίι&ηθδ 8,1- Τΐιεγ δββιη ίο Ια&νβ ίΐιου^ΐιί ΟηβηιαΒ 

ΙαεΙβδ, Ες[υ1ί. 55° — ^ι (\νΓίίίη§ δοπιβ βνβ ΙΐΒ,ά 1)ββη \ν3,ηίίη§ ίη "ρΐιιοΐί," &ηά ηοί 

5^83,18 &ίίβΓ ίΐιβ βνβηί), Πόί7είδοί', — ώ ίο Ιιανβ 1)6βη οοη8θίοιΐ8 οί ίΙΐθίΓ Γβ&Ι 

Γΐραίστίΐ ταΐ Κρόνο», Φορμίωνί τε φίλτατε. ίηίβΓΪΟΓΪί^ 8,ί 8βα. ΞΤΓΓΡΑΦΗ2 Β. II. 84, 85. 307 

τΓβι,ρασαμεΐΌίς, ττολυς 6 τταράλογος είι/αι, καΐ ου τοσοντω 
ωοντο σφων το ναντικον λβίττεσθαί, γζγβρησθαί δε ηνα μα- 
λακίαν, ουκ άι^τυτίθβντες την * Χθηναίο^ν έκ ττολλου έμπευρίαν 

,, της σφετβρας δι' ολίγου μελέτης. οργή ουν απέστελλαν. 

4 οΐ δε άφικόμενοι μετά Κνήμον νανς τε περιηγγελλον κατά 
πόλεις και τάς προϋπάρχουσας εζηρτύοντο ως επΙ ναυ- 

-. μαγίαν. πέμπει δε και 6 ΦορμΙων ες τάς \\θηνας την τε 
παρασκευην αυτών άγγελοΰντας καΐ περί της ι/αυ/>ια;)(ίας 17^» 
ενίκησαν φράσοντας, και κελεύων αντω ναϋς οτι πλείστας 
δια τάχους άποστείλαι, ως καθ' ημεραν εκάστην ελπίΒος 

6 ούσης άει ναΐί/Αα;ι(')7σ'ευ'. οι δε άποπεμπουσιν είκοσι ναΰς 
αυτω, τω δε κομίζοντι αύτάς προσεπεστειλαν ες Κρητην 

7 πρώτον άφικεσθαι. 'Χικίας γάρ, Κρης Γορτυνίας, πρόξενος 
ων, πείθει αυτούς επΙ Κυ8ωνίαν ττλείϊσ-αι, φάσκων προσποιη- 
σειν αυτήν, ούσαν πολεμίαν' επήγε δε Πολι;)(ΐ/ίταις χαριζόμε- 

8 νος, όμόροις των Έ,υΒωνιατων. καΐ 6 μεν λαβών τάς ναύς 
ώγετα ες Κρήτην καΐ μετά τών ΎΙολιγνιτών ε^ήου την γήν 

Ι. 65. τοσ-οΐτον Τ. άντιθέντεί Υ. ΟοΙ)€ίΓα3 Τ&τ. Ιίβοί.ρ. 440» "Νβδοίο (ΐιιίΙ)Π8 δΓ^ίΰδ 
Ιιαηο δίταοίπΓ&ιη /βιτί ρο$8β ηοηηυΐΐϊ οεί€ηά&ηί : εχρΙοΓβΙιπη ιηϊΜ βδΐ τρ σφετέρί/. — 
μΐλέττ) πηϊοβ νεπιηι β88β." Ιηββί ί»πιβη ηοϋο ηοη ί&τα ορροη^ηάϊ ςα&ιη ίηίί^Γ Ββ 
ρβηάβηάί, ςηο εβηβα άντΙ ρβΓ ββ §θηϊΐϊνο ϊιιη§ΐ ηοΙΪ53ίιηιιιη 6δΐ. 

§ 4• ΐξήρτνον Τ. 

§ δ• ά-/7€\\οϋνταίΊ, βίτηοχ φράσσονται, κΐλεύων αίτφΒο^. αΐττωνΈ. αίεί Τ. 
νανμαχήσΐΐν Ν. (ήσ€ΐι> ίη Γαδοτα ΐΕΐκιυ&ιη ιη. ρτ ναυμαχησαι δΟΓΪρδίδδβί). 

§ 7• ΙηΐθΓροΙεΐυιη βδδβ Κρηί οεηδβΐ 0οΙ)€ίυ3 1. 1., ηαια " θίΪΒία δϊ ηοη ρΓΒθοεάθΓθί 
Ιί Κρήτην, ε3ΐΪ5 θΓΣΐί Γο/ττίΛ-ωί." Κεο Κρψ Γορτύν<οί, Ββά Κρηί έκ Τόρτννοί (ϋχϊδδβ 
νβίθΓθδ ϊάβηι οοηΐβηάϊΐ;. 

§ 2. τοσούτφ. Τΐΐθ οοηδίτποίϊοη άβ- ίΐηά 1»θ 1ΐ3ί65 1)7 ίΚβ Αίΐΐθπίδηδ, ββ & 
ρβηάβ οη λεΐιτεσ-^οί = ησσον 6ΐι»αί. ΓοΓ εοηδϊάβκιΜβ ροΓΐϊοη οί ίίδ οϊΐϊζβηδ χρθγθ 
ό 5Γαράλθ7οϊ Βββ ηοί. οιίί. οη ι. 6;• Α Αβ^ϊηβίβη οοΐοηϊδίδ, ■«Ίιο Ιι&ά εείίΐβί 

ΒΠηϊΙ&Γ 0&5Θ 13 ίΐΐβ 3(1τ6γΜε1 11δ€ θ£ ίΙΐθΓβ, Οίνπίρ. 65- 2• δββ ΗθΓΟίΙ. ΙΠ. 59» 

νττέρμορα ϊη Π. ιι. 155• άιη-ιτίθ€ντε$. ι — 3• ΑχηοΜ. Τΐιβ ηβί§1ιΙ)θΠΓΪη§ ίο^νη 

"Νοί βθίίίησ οβ ΐΙΐΘ 1οη§ ρΓβοΐίοβ οί ίίίβ οί Ροϋοίτηβ &ρρ€»Γ8 ίο Ιι&νβ ΙΐΗά & ίβηά 

Αίΐιβηϊβηβ 3σ3Ϊηδί ΰιείτ ομτι 1ΐΕη(ϋίιι§ \ήΐ1ι ΟοΓίτνη» (βοΓίνδ), ίΐηά ίο Ιιβνβ 

οί α ήββί 3ί 80 βΙιογΙ; & ηοίίοβ." δββ ιιι, ηδβιΐ ίΐιβϊτ ίίΐνοΐΐΓ ^ί1ι Αίΐιβηβ ϊη 1ια- 

56, 5• ηιϊ1ϊίΐϋη§ ίΙιβΪΓ γϊτεΙ. — έπ^ε, " 1ΐ6 ατ^εά 

§ 5• αυτών, νίζ. οί ίΐιβ ΙιΆββά&βιηο- ΐί,'' ηθ3Γΐ7 & ετηοη^ηι οί ίταθί. δϊτ 

ηϊ&ηβ. — φράσονταί, "ίο βχρί&ϊη," ϊ.β. ίο (τ. Οοχ (ρ. 144) Γθπιβτΐίβ οη ίΐιβ ίο1ΐ7 οί 

βϊνβ ίΐιβ άβίβϊΐδ ΐη ίΰΠ. ϋιί3 (ϋνβΓδϊοπ ίο Οιβίβ, ΒηΛ Βάάδ " ϊί ίβ 

§ 7• φάσκων. ΝΐοΪΕδ, Ιώηδθΐί & Οτβ- δίπιησβ ίΐιβΐ ίΐιτουσίιοαί Ιΐιΐδ πΕΓτ&ίϊνβ 

Ι&η, δηά Αΐΐίθηΐβη Οοηδίιΐ εϊ Οογϊλτιε, ντε ΙιεΕΓ ηοί1ιίη§ οί ίΐιβ ΟοΓοντεΕη βεεί.'' 

ΕδδηΓεά ίΐιεηι ΙΙίΕΐ Ιιε οοαίά -«Ιη ονεΓ ΟοΓοντ» -«^8 οίοδβ Εί 1ΐΕη<1, Εηά δεεπιβά 

ϋνάοηΪΕ ίο ίΐιε ΑίΙαεηΪΕη ΟΕΠδθ, ε ίο\ν-η 1)οαηά ίο δεηά ΐΗβ Αί1ιβηΪΕη3 ΐιηιαβ(ϋΕίθ 

ντίίΐι δνπιρΕίΙηεδ ίο^ΕΓάδ ίΐιβ δρΕΓίΕΠ βηά είίεοίϊνβ Ηείρ. 
δϊάε. " 07(1οηΪΕ ε8ρ€θίΕΐΐ7 ντοπΙά ΙΐΕίβ 3θ8 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

των Κυδωνί,ατώΐ' καΧ νττο ανεψιών καΧ νπο άπλοίας Ιυ^ιέτρι-^εν 
ουκ ολίγον γ^ρόνον, 

]1<ΧΧΧνΐ. Οί δ' €ν ΤΎ) ΚνλληνΎ) ΤΙελοτΓοννήσωί, Ιν 
τούτω έν ω οΐ Άθηναίοί ττερί Κρητην κατείχοντο, παρεσκεν- 
ασμενοι ώ? επί νανμα-χίαν παρέπλευσαν ες Ώάνορμον τον 
Άχαϊκόν, ονπερ αύτοις 6 κατά γην στρατός των ϋελοποννη- 
4 σίων προσβεβοηϋηκει. παρεπλενσε δε και ο Φορμίων επΙ 
το Ρίον το Μολνκρικόν, και ωρμίσατο εζω αντου νανσΐν 

3 εϊκοσιν, αϊσπερ καΐ εναυμάχΎ)σεν. ην δε τοΰτο μεν το 'Ρίον 
φίλιον τοΊ,ς * Αθηναίους, το δ' έτερον 'Ρίον εστίν άντιπερας το 
εν τβ ΤΙελοποννησω' Βίεχετον δε άττ' αλλήλων στα^ίονς μά- 
λιστα επτά της θαλάσσης, του δε Κρυσαίου κόλπου στόμα 

4 τοΰτό εστίν. επΙ ούν τω 'Ριω τω Άχαϊκω οί Τίελοποννησιοί, 

§ 8. [ύη-ό] ά-η-λοίαί Ρορρο,. ϋββδί ύπό ϊη 1ϊΙ)Π3 1)θηαβ ηοΐαβ. [ΰπό ανέμων κ-οΐ] 
01&88βη. 

I^XXXVI. § Ι. καΧΚτινή Τ. έν τούτφ οιηίίίθηάιιιη ρυΐειί 0οΙ)βίια8, 1. 1. ττερί 
τήν κρητην ϊ. ιταρασκΐνασάμΐνοί Ν.Υ. ττροσΐβΐβοηθηκΐΐ 'ίί^.Τ.Α.^. νροσβίβοηθήκει 
Ατηοΐά. ϋΐιιη Ββΐίΐίβή ϋΙ)1). οιηηΐΙ)ΐΐ3 ρΓ&βίβΓ Ε. (Ρ&Ι.). Αα^ηιβηίΐπη θ, ρ1ια80[ΐα&ιη 
ρβΓίθοίο ΐηίβΓάιαια αΙ)β88Θ οοηδΐαί, υΐ ά7Γ07Γ€(/>ει)7•>7 ΡΙ&ί. Αροΐ. οία. χχν, άνβστήκη 
ΡΓθίΕ§. ρ. 335 ^• 86*1 ττροσφίβοηθήκΗ 8ΐΐρ. 25 ^• οιηηεδ, ιαί βί Ιιΐο Ρορροηϊβ 
1ϊΙ)π. Ιηί. 9δι -> όμο\ο•/ηκΗ εχΐιίΐίβΐ; V. 

§ 2. ΊΓθ\υκρικ6ν Η. ώρμήσατο Τ. 

§ 3• δίάχ€τον ηιαίβ Ν. βί 2,111 οατα Τ.Λ.^., φιοΛ διειχέτην 8θήΐ3βη(1ιιιη θΓ&ί. 

§ 8. ανέμων καΐ άνλοΐαί. " Ρ&ΓίΙ^ οΰβοί δΐιοιίΐ^ αίίβην&Γάβ (ρ. 467)• 
ν>γ Β,άνβτδβ νίϊηάβ θ,ηά ραΓΐΙγ Ι)^ οίΙιβΓ ΙιΧΧΧΥΙ. § ι. κατείχοντο, "\νβΓθ 

ΓβΕ8οη3 •«'ΐιίοΐι ρΓβνεηίβά Ιιίβ 8Εί11η§." 1)β1η3 άβίαΙηθΛ," εο. ι'ττό ανέμων. 8ο ϊη 

ΤΗβΓβ 18 8θηιβ οΒ80ΐιηί7 Ιιθγθ, 1)θί1ι ίΓΟίη ιιι. 45» 4> ώϊ έκαστη τΐϊ κατέχεται νττ' 

ίΐΐθ Γβρβίΐίίοη οί ΰττό ϊη ίΐιβ 1)β8ί οορίθ3, ανήκεστου τινοί κρείσσονοί. — Πάνορμον. 

Εηά ίΓΟίη ίΐιβ ί&οί ίΐα&ί (ΪΓεβΙί ΟΓβ-Λ-8, Α ίοννη αηά ΙιαΛοιίΓ ο1θ8β ίο Κΐιίαιη οη 

α8ΐη§ 03,Γ8 ΓΒ,ίΙιβΓ ίΐια,η 88,113, ντβτβ ηοί ίΐιβ ίηδίάβ οί ί1ΐ6 δίΓ&ίί. ΡιόΙ)»!)!^ ίΗθ 

Βίορρβίΐ 1)7 ΟΕΐιηδ. Μγ Οτοίβ πιβΓβΙί' ϋββί βαϋθά ίΜίΙιβΓ αί ίΪΓδΙ; ίο ο&'βΓ Ιι&ίίΐβ 

ΒΕ^δ (ρ. 466), "ίΗθ βββί -ννΕδ Ιοη^ ρΓθ- 1η ίΐιβ ηιοδί ίανοιιι-αίιΐβ ροδίίϊοη Ιηδίοΐβ 

νβηΐβί 1)7 ΕοΙνβΓδθ -ννίπάδ αηά ντεΕίΙιβΓ οί ί1ΐ6 ΙΐΒ,γ, Εηά ίο ΐ3β αηάβΓ ίΐιβ ριοίβο- 

Γγοπι ββίίΐη^ Ε^Εγ." ΟοιηρΕΓβ Ευι•. ίΐοη οί Ιΐιβ ΐΕηά-ίοΓΟβ, 1)υί ηιονθά ο£ί ίο 

Ιρία. Τ. ΐ5ι §€ΐνηί ^' άπλοίαί ττνευμάτων ΕΜιιπι οη Ββθΐηβ Ρΐιοηηίο'β πιονΘπιβηί. 
τ' ου τυ-γχάνων, \ν1ιβΓβ ίΐιβ ού ΐδ οηιΐίίβά § 2. έπΙ τό ' Ρίον. Τΐιίδ τν&3 ί1ΐ6 

1)7 Ηβπηαηη. Ιηί. ιν. 4> ι. ώί δέ ουκ ηοΓίΙιεΓη ρΓοηιοηίοΓ^, εΙβο ΟΕΐΙεά ΑηίΪΓ- 

ίττειθεν, — ήσύχαξεν ύττά απ\οία$. Ρορρο τΐιΐιιηι. ΤΙίΕί οη ίΐιβ δου,ίΐι ίδ ηιεηίϊοηεοί 

οΙίβεΓνεδ ίΐιαΐ ίη νιιι. 99 ^^■■> "^"-^ μείναί Ιιγ Ευιίρΐάεδ, ροδδίΐ)!^ 1η ΓείβΓεηοβ ίο 

έν αύτη ϋττό άιτλοίαί -πέντΐ η ίξ ημέραί ϋιΐδνίοίοτγ,ΙοΏ. ι^^\ , κατ' άΐαν ΙΙελοττίαρ 

άφίκνεϊται έί την Χίον, ίϊιβ είίεοί οί ό δεύτερο; 'Αχαίό$, όί -/η! ηαραλίαί 'Ρίου 

Βίοπηγ ντεΕίΙιεΓ ΐδ οβΓίΕΪηΙ^ πιεαηί. πέλα; τύραννοι 'έσται. 
Μγ Οιοίε ΟΕΐΙδ ίΐιΐδ Εη " ί11-Ε(1νΪ88(1 άί- §3• μάλιστα έιττά. Ιί ΐδ δΕΪά ίη.ιί 

νβΓδίοη οί ίΐιβ βεεί ίΓοπι ϊίβ δίΓΕί^Ιιί ίΐιϊδ ΐδ 8θπιε\ν1ΐΕί υηοΙεΓ ίΐιε τεαΐ (ϋβ- 

οοιιτδβ ίο ϊοΐη ΡΙιοΓπιΙο," Εηά ΓεηΐΕΓίίδ ϊεποθ, ντίιίοΐι ΐδ Εΐίοαί α οιΙΙθ Βπά ε ΙΐΕΐί 

ίΙίΕί Ιί ΛνΕδ Ε^Εΐηβί ίΐιε ροΐΐο^ οί ΡεΓίοΙεβ, (ΑΓποΙά). 
\ν1ιο -ητΕΒ ^ιΐδΐ ηο-νν- 1η Ιιΐδ Ιαβί Πΐηεδδ, αηά ) ΞΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 85—87. 3θ9 

άτΓβχονη ου πολύ του Πανόρμου, εν ω αύτοΐς 6 πεζοζ ήν, 
(ΰρμίσαντο καΐ αύτοΙ ναυσίν έτττα καΐ έβΒομηκοντα, €π€ίΒη 

5 και τους * Αθηναίους εΐΒον. και έπΙ μ-Ιν %ξ η επτά ημέρας 
άνθωρμουν άλλ7;λοι?, μελετωντες τε καΐ παρασκευαζόμενοι, 
την ναυ/χα^^ιαρ", γνωμην έχοντες οι μεν μη εκπλεΐν εςω των 
'Τ'ίων ες την εύρυχωρίαν, φοβούμενοι το πρότερον πάθος, οι 
δε μη έσπλεΐν ες τα στενά, νομίζοντες προς εκείνων είναι την 

6 εν όλίγω ναυμαχίαν. έπειτα 6 Κνημος καΐ 6 ΒρασίΒας καΐ 
οι άλλοι των ΙΙελοποννησίων στρατηγοί, βουλόμενοι εν τάχει 
την ναυμαχίαν ποιησαι πρίν τι και άπο των ^Αθηναίων 
επιβοηθησαι, ζυνεκάΧεσαν τους στρατιώτας πρώτον, καΐ 
όρωντες αυτών τους πολλον9 δκχ την προτεραν ησσαν φοβού- 
μενους καΐ ου πρόθυμους όντας, παρεκελεύσαντο καΐ ελεξαν 
τοιάδε. 

Ι^ΧΧΧΛ^ΙΙ. ** Ή μεν γενομένη ι/αυ/χα;ι(ΐα, ώ άνορες 
" ΙΙελοποννησιοι^ ει τις αρα δι' αύτην ύμων φοβείται την μελ- 
ί " λουσαν, ούχι Βικαίαν έχει τεκμαρσιν το εκφοβησαι. τη τε 
"γαρ παρασκευή ενΒεης εγενετο, ωσπερ ιστέ, και ου^^ι « 
" ι^αυ/Λα;>^ίαί' μάλλον η επι στρατείαν επλεομεν' ζυνεβη δε καΐ 
" τά από της τύχης ουκ ολίγα έναντιωθηναι, και πού τι και η 
3 " απειρία πρώτον ναυμαχοΰντας εσφηλεν. ώστε ου κατά την 

§ 5• 'ή'.ίίμαΐί Ν. μ€λίτ>2•νΓ6ϊ τί Ν. Τ. 

ΙιΧΧΧνΠ- § 2. καί ΐΓου τΐ Τ. και το» τι Α.^. ναυμαχονντα V. 

§5• οΊ δέ, νΐζ. Λβ Αΐΐιεηϊωϋ — ιτροί ρΐβοβ οί ίΐιβ ροβϋο τέκμαρ ΟΓ τέκμωρ. 

ίίτείί'ωί', "ίη ί&νοιίΓ ο£ ΐΐΐθβηεπι^." Τΐΐθ Οοιηρ&Γβ δλόφνρσα δαρ. 51. 7• ^αρο-ϊ- 

ΔΛβηϊαη δΐιϊρδ Γεί^αϊτεά γοοιπ ίοΓ Ιϊβϊη^ νεσίϊ ίηί. 88, 2. ά|ίωσ«, &ο. (χΐΐ, ίη 

ΊΐΒύαβΙβά 8αοο€53ίιι11ν, ■«■Ιαιίβ ίΐιβ άοξζβά εε οοηϋηεΐ, 13 ο£ΐ€η 80 αβεύ ννΙιεΓβ ταρέ- 

οοατίΐ^β οί ί1ΐ6 8ρ&Γΐαη5 πή^ΐιΐ; ρΓβνβϊΙ ϊη χει ϊδ νίτΐϊΐ&ΙΙ^ Ιΐιβ χηβ&ηίΒ§. 

& ιηβΓβ βσΐιΐ ίΓοηι ίϊιείτ άβοΐίδ. €£.89, § 2• ί έτί κ.τ.\. " ΝοΙ δο ιηποΐι £ογ 

IX. α δ63-β§1ιί 33 1)7 ■«•37 ο£ & ΐ3η(1-θχρ€- 

ΙΑΧΧνΠ. §1. τίκμαρσιν τΙ> ίκφο- άίιίοη." δ6€83. 3• ξυνέβη δέ. "Ιί εο 

βησαι. "ΑβοΓάδ ηο ίπδί βΓοαπάβ £ογ οίκιηοβά ίοο Ιΐΐ3ί Ιαοΐί Λν33 ϊη 1113117 

7οαΓ £β3Γ8 " (ίοΓ ίΐΐθ ίπ§1ιίβηπι§ ο£ 7011). Γβδρβοίδ &§3Ϊη5ΐ α3," νΐζ. ίτοιη ίΐιβ Γου^ΐι 

Τΐιβ ρ1ΐΓ38β 18 ρεοα1Ϊ3Γ, 3ηί Λβ 8711Ϊ3Χ 8β3 3ί ώβ ίίιηβ, 84, 3• — '^'^ "■°'' ■'"' **^» 

ηοί ο1β3Γ. δοιηβ Ι3ΐ£β τό εκφοβησαι ϊη " ϋ ιη37 1)θ ί1ν3ί ϊη ρ3Γί ίοο," &ο. ϋοτα- 

Λρροδίΐίοη •νή11ι τεκμαρσιν, \)νίί ρεΛαρδ ρ3Γβ Ρΐηά. 01. ι. ί8, καί ιτοΰ τι καΐ βροτων 

ίϊβ 3ΓΪΪθ1β 13 3άα6ά 33 ϊπ τό 5ραν ουκ φρίναί — έξαπατώντι μΐθοι. Α ρ1ΐΓ38€ 13 

ηθέλησαν, 8ορ1ι. Οθά. Οοΐ. 442. μακροί αδβά νΐήοΐι άθβΟΓΪΙίβδ 33 & χηβτβ ρο3- 

τό κρΐναι ταΰτα — χρόνοί, ΕΙ. ιοβο, 3η<ί ίδ 8Ϊΐ)ϋίί7 *1ΐ3* \ϊ•1ιϊο1ι \ί•38 3ΐι αηνβίοοπίθ 

βςαίνΒίβηΙ; Ιο ώστε, 33 ίη Λβ οοιηιηοη £»€*. 

ϊάϊοιη τό μη &ΰ. δββ οη 75. ι• Τΐιβ § 3• "^«""«ί• ΗβΓβ, &8 £Γθ<ια6ηΙΐ7 ΐη 

Γΐΐ6ίοπο3ΐ ίοπη ο£ ίΐΐθ ηοπη 13 α3βά ϊη ΑίΙίο, Λβ ρΓβροΒΪιϊοη ϊβ »η βχ&οί 87"- 3ΙΟ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ " ημετβραν κακίαν το ησσησθαι ττροσεγενβτο, ονδε δίκαιοι^ της 
" γνώμης το μη κατά κράτος νικηθέν, €.γον δε τίνα €ν αντω 
" άντιΚογίαν, της γε ξνμφοράς τω άττοβάντι άμβλνρβσθαί, 
" νομίσαι δε ταΐς μ^ν τύχ^αυς έν^εχεσθαυ σφά\\€.σθαι τους 
" ανθρώπους, ταΐς δε γνωμαις τους αυτούς άει ανδρείους 
" ορθώς βίναί, καΐ μη άττευρίαν του ανδρείου παρόντος προ- 
" βαλλόμενους είκότως αν εν τινι κακούς γενέσθαι, υμών ο 
" ονδ' η απειρία τοσούτον λείπεται όσον τόλμη προέχετε- 
" τώνδε δε η επιστήμη, ην μάλιστα φοβεΐσθε, άν^ρίαν μεν 
" έχουσα καΐ μνήμην εζει εν τω ^εινω επιτελεΐν α εμαθεν, 
" άνευ δε ευτυχίας ούΒεμία τέχνη προς τους κινδύνους ίσ-;)(;υει. § 3• νροσΐ'^ένΐτο Ν. [ττροσ ΐη ταβηΓα). τό κ-ατά κρό,το^ νικηθ^ν Οΐαδδβη. κατάκρατο^ 
'I.Α.^. τηί Τι ξνμφοράί Οΐαδδβη ουιη ¥.Ή..Ύ.Λ.^. αΐϋδ. τηί ξυμφοραί ηοηηυΐΐϊ, 
βί 810 Τ. Ββΐίΐί. τηί -γβ ξ. Ν. ΑΓηοΙά. άνδρβίονί ΓοΓίαββθ ϊηίβΓροΙ&ίτιηι ; αηίιηί8 νβτο, 
ηί άβΰβί, ίβτηρετ (ΒΒβ βΟΒάβιη. τον ανδρείου προβαΧλομένονί Ε. του παρόντοί ανδρείου 
ιτροβαλλομένουί Υ.Ν. Αί Ιιοο 688βί ϊιιβοίΐϊανι ρΓαβΒβηΙί νίτΐηΐί ρναβίβηάβηΐββ, ϊηβρίβ. 
Νεπι ίη-ίαΐίατη ροηαιίεΒ αηίβ νίτίχιΐβνι νϊχ ΟΓβάϊάθΓΪιη 8Ϊ§ηΐβθΕΓβ ΐρηανίατη χιΐΒΟΪΙία 
βχοηβαηΐβΒ. τοΟ άνδρΐίου τταρόντοί Τ.Λ.^. ίν τινι κακτϊ V. 

§ 4• »'/"■"»' δ' ούδ' άπίΐρία Τ. προσέχετε Γ. Υϊάβ ηοΐ. οήί. &(1 8ο, 1 2. αχούσαν Τ. 
άνευ δ' εύψνχία$ Α .</. οη^τη ο£ διά. 0£. 89, 6. Ιί \νοα1ά 1ΐ8,νβ 
1)ββη βς[ΐΐ9,11γ ροββίΜβ ίο αββ τταρά, " α1οη§ 
οί," αβ ■ννθ 83,γ. — τό μη κατά, κράτος κ.τ.Χ. 
" Τ1ΐ8,ί ρΕΓΐ οί οιΐΓ Γββοΐαίίοπ \ν1ιίο1ι •νν£ΐ3 
ηοί 1)β&1;βη Ι)^ ίοΓΟβ, 1)τι1; 8ΐ;ΐ11 1ΐ9-8 ΐη ΐίββίί 
Βοιαβίΐιϊη^ ίο 83,^ ίο ί1ιο8β \ν1ιο ίαυηί ιΐ3 
\νϊί1ι 8, άβίβαί." Ρορρο βίΓΕπ^βΙ^ βε^β 
"ββηϊίϊνιαδ ϊυη^βηάυβ ουιη ν. άμβλν- 
νεσθαι." Ιί Ϊ8 ιηυοίι βεΓθγ, λνίίΐι Απιοΐά, 
ίο οοηδίπΐβ τό μή νικηθέρ τηί 'γνώμψ. Ηε 
ίΓΕΠδίΕίββ, " ηοΓ ου§1ιί οιιγ 8ρΐηΐ8, Λνΐιίοΐι 
80 ίαΓ ίΓοηι 1ι&νίη§ 1)ββη ίΕίΓΐ7 ΐ3βΕίβη, 
ΙίΕΥβ ίΙίΕί •\νίί]ιϊη ίΐιβιη \ν1ιϊο1ι 8ίΐ11 1)ί(ΐ8 
άεβΕποβ ίο ίΐιβ βηβιηγ, ίο 1θ8β ίΙιβΪΓ εοΐ^β 
ίΓΟΠι ίΐιε Γεβαΐί οί οΙίΕποε." ΤΚε 7^ 
ιηεΕη8, "ε ιηεΓβ αεοΐάοιΐ, ίοΓδοοίΙι." Οί. 
Αεβοΐι. Οΐιο. ^ϊο, τάττερ ιτάθομεν άλγεα 
ΐΓρ05 γε των τεκομένων, "ίΓΟίη ρανεηίΒ, 
ίπύ^!" 8ορ1ι. Α]. 47^1 ττροσθεΐσα κάνα- 
θείσα τον γε κατθανεΐν. ΤΙιεΓε 18 80Πΐεί1ιϊη§ 
οί ΛείοήοΕί ΕδεοίΕίίοη ΐη ίΐιε 8ρεεο1ι,υη- 
\\\β ίΐΐθ ρΐΕΪη βραχυλο-^ία οί Ε 8ρ&Γί&η. 
Τΐΐθ ηιεΕηίη§ 18 ρΜη Ιιο'Λ'βνεΓ: "λνε 
ου§1ιί ηοί ίο Ββ άΪ8θοηΓα§ε(1 Ιογ ΐ11-1αο1ί, 
80 1οη§ Ε3 011Γ άείεπηίηΕϋοη Ιιεβ ηοί 
1)βεη άΕηιρβεΙ 1)γ ε άβοίβίνβ Επά ϊηενίίΕ- 
Μβ άείεΕί." Αβ ίοΓ άντίΚο-γίαν, "βχ- 
ου8β," "Γερ1;7," "άείβηοβ," 86βηΐ8 8οιηβ- 
λγΙίΕί 1)είίβΓ ίΙίΕη '-άεβ&ηοβ." Τ1ιΪ8 νί&β ΐίβεΐί Ε ίβοΙιηίοΕί ΛείοηοΕί ίβπη ; οί. Αγ. 

Βαη. 775• νομίσαι δέ. " ΕαίΙιεΓ ,γοπ 

οα^ΐιί ίο ίΐιϊηΐί ίΙίΕί ί1ιου§1ι ίί Ϊ8 ρο88Ϊΐ3ΐθ 
ίοΓ ηιεη ίο βυίίβΓ ε τενεΓβε ίη ίΙιεΪΓ ίοΓ- 
ίΐΐηε8, 7εί ίΙίΕί ΐη ίΙιεΪΓ Γεβοΐιαίίοη (πίΕηΙ^ 
88ηίίιηεηί8) ίΐιοβε ντίιο εγ8 1)ΓΕνε ΟΕη 
ηβνβΓ ΓΪ^ΙιίΙγ 1)8 Εηγίΐιϊη^ 1)υί ΐ3ΓΕνε ; 
Εηά ίαΓίΙιεΓ, ίΙίΕί λνΐιΐΐβ ίΐιεγ τείαΐη δίαοΐι 
1)ΓΕν8Γ7, ίΐιεγ &Γ8 ηοί Ιϋίβΐί^ ίο 1)βοοηΐΘ 
οο\νΕΓ(Ϊ8 οη &ηγ οοοΕ8Ϊοη, \ίγ ραίίίη§ 
ίοΓ^νΕΓά ϊηβχρεήεηοβ ε8 ε ρΐεα." (Αιηοΐά, 
" ηοΓ ΟΕη ίΐιβ^, -νγΐιϊΐδί ίΐιεγ τείΕΪη ϊΙιθϊγ 
οουΓΕ^ε, βνβΓ ρ1εΕ(1 ίΙιεΪΓ ϊηεχρειίεηοβ ε8 

Ε ρΐΕη8ίΙ)ΐ8 8X01188 ίΟΓ ΐηΪ8ΐ)8ΐΐΕνΐθ11Γ. ") 

§ 4• ΰμων δέ. ϋί. "Βηί ενεη γοητ 
\νΕηί οί θχρεηεηοε 18 πιοΓβ ίΙίΕη οουηίεΓ- 
ΐ3Εΐαηο8(1 1)^ ^οηγ ΒυρβΓίοηίγ ίη οονίΓΕ^β; 
\ν1ιεΓ0Ε8 ίΐαε εηεηιγ'β δοίβηοε, -Λ'ΐιίοΐι 7011 
80 ηιηοΐι (ΙγοεΛ, ^ί11 ΐηάεβά, 80 Ιοη^ ε8 
ΐί 18 δαρροΓίβά \>γ οοαΓΕ§8, ε18ο Γβίαίη 
ρΓεβεηοβ οί ιηϊηά ίο οεγγ^ οηί ίΐιε ΐη- 
8ίΓαοίίοη8 ίη ε ιηοιηεηί οί (Ιεπ^ογ ; 
•ννΐιίΐε -ννίίΐιουί οοπΓΕ^β ηο Εηιοηηί οί 
δΐάΐΐ ΕΥΕϋδ α^Είηδί ίΐιβ άΕη^βιβ ίηουΓΓβά 
ίη ίΐιβ β§]αί." Ιη ιηοΓΟ οοιτεοί ρΙίΓΕΒθ, 
'Έηά ίΐιου^ΐι ίΐιβ εηβηι^'β 8Μ11, ^νΐιϋβ 
βυρροΓίβΛ \>γ οουΐΕ^ε, πιε^ εηΕίιΙε ίΐιβηι 
ίο 0ΕΠ7 οηί ί1ΐ6 ΟΓάβΓΒ ^νβη ίη ε πιο- 
ιηβηί οί (ΐΕη§βΓ, ^βί βΐίίΐΐ ίη άοίΕΐιΙΙ ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. 8/. 3ΐι 

" φόβος γαρ μνήμην βκττλήσσβί, τέχνη δε άνευ άλκης ουόβν 
"ωφελεί, προς μεν ουν το εμπειρότερον αυτών το τολμη- 
" ρότερον άντιτάξασθε, προς δε το δια την ησσαν ΒεΒίεναυ 
"το άπαράσκενοι τότε τυχείν. περιγίγνεταυ δε νμίν πληθός 
" τ€ νεών καΐ προς τη γη, οικεία ουση, οπλιτών παρόντων 
" ναυμαχείν τα δε πολλά των πλειόνων και αμεινον παρ- 
" εσκενασμενων το κράτος εστίν, ώστε ονοε καθ* εν ενρι- 
" σκομεν εΐκότως αν ή μας σφαλλομενονς, και 6 σα ήμάρτο- 
" μεν πρότερον, νυν αντα ταΰτα προσγενόμενα Βιοασκαλιαν 
" παρέζει. θαρσοΰντες ουν και κνβερνήται και ναΰται το 
" καθ* εαυτόν έκαστος επεσθε, χώραν μη προλείποντες η αν 
" τις προσταχθη. των δε πρότερον ηγεμόνων ον χείρον 
"την επιχείρησιν ημείς παρασκενάσομεν και ουκ εν^ωσομεν 
" πρόφασιν ουδει^ι κακω γενέσθαι• ην δε τις αρα και βου- 
" λήθη, κολασθήσεται τη πρεπούση ζημία, οι δε άγαμοι 
" τιμήσονται τοις προσήκουσιν άθλοις της αρετής" 

§ 6. το Άπίβ το\μ7}ρ6τ(ρον ΟΊΠ. Η.Τ, 

§ ΙΟ. καΐ ναΰταί Η,ΐϊο β,ίΓ&ιηθηίο ϊη ιηβΓ^β ίκΐϋίαηι Ν. ίπεσθαι Ρ. ττρολΐί- 
ΊΓοντα Ρ.Η.Ν.ν. λίίτΓοντει Α,^. αΐϋ. ττρολητόντΐί Τ. 
§ τ ι . τταρΐσκευάσομετ ^. οί οοτχτΆξβ νήΏ. \)β οί Πίίΐβ &\&Ώ. ία 
Βτιοΐι α 0ΓΪ8Ϊ3." 8αο1ι λτοΓάβ &8 άττβί/κο, 
ΐύψνχία, άνδρία, -ννβΓβ Γβ^&ΓίΙβά Ι)^ ίΐιβ 
ίβ8θ1ιβΓ3 οί Λεΐοήο &3 Ισα ογ όμοια (ΡΙ&ί. 
ΒΛΉΐρ. ρ, 185 ο), »9 3ΐ30 μνήμη, τέχνη, 
τόλμη, ά\κη, Άπά ίΐΐθ Πδβ θ£ ίΐίθηΐ 18 
ρΓθΙ)&1)ΐ7 ϊηίβηΐϊοηαΐ. 8)ΐηί1»Γΐ7 ίη 
δορ1ιθ€ΐ69, ΕΙ. 1036, ατιμίας μΐν οϋ, 
νρομηθίαί δέ σον. Ρΐαϋ. ιοορ, άνίίξιον 
μ^ν σου, κατάξίον δ' έμοϋ. Αι. ΝΰΙ). 394' 
βροντή καΙ τΓορδη όμοίω. 8ββ δαρ. 74» 3• 
§ 7. τΓ€ρί-/ίΎν€ται. Α νβΛ Ϊ3 α8β(1 
άθηοίίη§ δΐιρβΓΪοήί7 ο£ ηιιηιΙ)βΓ, Ι3υ1; ίη 
ίΐιβ ηθχί ο1&υ36 ΐΐιβ ιηθ3,ηίη§ ΓαΛβΓ Ϊ8, 
προσ-γίγ/ΐται, ΟΓ προί υμών ίστί «/αυ/^α- 
χύν, "7011 Ιι&νε ίΐΐθ &άν&ηία§θ ο£ ββΐιΐ;- 

ίη§," &ο. τα δέ ττοΧλά. " Αηά §βηθ- 

Γ&Π^, ίΐιβ νίοίοΓ^ Ϊ8 οη ίΐιβ δίάβ οί ίΐιοββ 
ντίιο &Γβ ίΙΐΘ ιηοΓβ παιηβΓοαβ &ηά 1)€ίί€Γ 

ρΓβρΕΓβά." 

§ 9• ι^αΐ οσα κ.τ.\. ΊΤιβ δβηββ 5β€ΐη8 ίο 
ΐβ, "Αηά βνβη οτιτ ίοπηβι ηιΐβίαΐίββ ■«'ϋΐ 
1>β 80 ιηηοΐι οη οπγ δίάθ, &3 &βθΓ(ϋη§ α3 ϊη- 
Βίπιοίΐοη." Τΐιβ ρΓΟνεΛ παθήματα μαθή- 
ματα 13, &3 Απιοΐά Γβηι»Γΐί3, αΐΐαάβά Ιο. § ΙΟ. τ6 καθ' ί αυτοί». "Ι^θί β&^^1 άο 
Μβ Ι5β3ί — 6Εθ1ι ρβΓίοπη 1ιΪ8 οντη ρ&Γί — 
ΐη ίο11ο-νήη§ Μδ ΙβΕάβΓ." 

§ II. ένΐώσοματ, 80. ού δώσομεν τρ6- 
φασι,ν έν τη τταρασκίϋη, ΟΓ ίν τοϊί μ^ΧΧουσι 
Ύ€ν€σθαί, " ί1ΐ6Γ6 ίδ ηο βχοπδβ £ογ άβδβΓί- 
ΐη§ ίΐιβ Ερροΐηίθά ροδί, δίηοβ ίΐΐθ βίίβηιρί 
νϋΐ 1)β ιη&άβ -«Ίίΐι ρΓθρΒΓ&ΐϊοηβ ίιι1ΐ7 &δ 
§00(1 ϊί ηοΐ 1)βΙί€Γ ίΐιβη (ού χΐΐρον) Ιΐιοδβ 

οί ίοπηβΓ οοπιιη&ηά6Γ8." ην δέ τι$ 

άρα κ.τ.λ. Τΐιβ ίτβφο ίϋοιη ίδ, ην δ' 
οδι», "1)αί ΐί β. ηΐ3,η βΐιοηΐά ο1ιοο8β (ίο &οί 

ίΐΐβ Οβ\ν&Γ(1)," &0. ίτΓΟίβ θΙ)8βΓνθ8 (Υ. 
ρ. 468) ίΐΐ&ί " ί1ΐΪ8 13 » ίορίο Γ&ΓθΙ^ 

ίοιιοΐΐθά προη 1)7 &ηοίβηί §βηβΓ£ΐΐ3 ΐη 
ίΙΐθΪΓ 1ΐ3,Γ&η§πθ3 οη ίΐιβ βνβ οί 1)&1;ί1β, &η(1 
άθΐηοηδίΓ&ίϊη^ οοηβρίοαοηδΐ^ ίΚβ Γβίαο- 
Ι&ηοβ οί ηι&η7 οί ίΐιβ Ρβίοροηηβδί&η βεα- 
ιηβη, ντίιο ΐϊ&ά 1)βθη ΙϊΓοα^Ιιί ίο ίΐιίδ 
ββοοηά βη^3§6ηιβηι οΜεδ^ Ι)^ ίΐιβ 88- 
(56ηοΙειηο7 &ηά 3ίΓθηπου3 οοηιπΐ3η(ΐ3 οί 

8ρΕΓΪ&." τιμήσονται. " Τΐιβ 1)Γ8νβ 

εΙίΕΐΠ 1)β Ιιοηοητβά \νΊί1ι ίΐιβ βίίίη^ Γβ- 
ΛίΤΕΓάδ ίοΓ ίΙιεΪΓ τβΙοιίΓ." Τΐιβ Μίοπι τι- 
μαν τινά τινι 18 οοιηιηοη, β.β. Αβδοΐι. 312 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Ι^ΧΧΧνίΙΙ. Τοιαύτα μ€Ρ τοις ΤΙελοπορνησίοι,ζ οΐ 

1 α/5^οντ€? παρ£Κ€\€νσα.ντο. 6 δε Φορμίων δεδιώς καΧ αντοζ 

την των στρατιωτών ορρω^ίαν, καΐ αίσθόμενος οτι το πλήθος 

των νεών κατά σφάς αυτούς ξυνιστάιχενοι έφοβονντο, Ιβον- 

\€Τθ ζνγκαλβσας θαρσυναί τ€ κοΧ τταραίνεσιν έν τω τταρόντι 

3 ττονησασθαι. ττρότερον μεν γαρ άεΐ αντοΐς έλεγε και προπα- 
ρεσκεναζε τας γνωμας ως ον^εν αντοίς πλήθος νέων τοσού- 
τον, ην επιπλεΎ), 6 τι ούχ^ νπομενετεον αυτοΐς εστίν και οΐ 
στρατιωται εκ πολλού εν σφίσυν αντοϊς την άζίωσιν ταύτην 
είληφεσαν μηοενα οχλον, Αθηναίοι οντες, ΐίελοποννησίων 

4 νέων νποχωρεΐν. τότε δε προς την παρονσαν οχΐιιν ορών 
αυτούς άθυμοϋντας εβούλετο ύπομνησιν ποιησασθαι του 
θαρσεΐν, καΐ ζυγκαλέσας τους * Αθηναίους ελεζε τοιά^ε. 

ΓίΧΧΧΙΧ. " Όρων υμάς, ω ανΒρες στρατιωται, πεφο- 

" βημενους το πλήθος των εναντίων ζυνεκαλεσα, ουκ άςιων 

1 " τα μη δειί'ά εν ορρωΒία ε^ειζ^. ούτοι γαρ πρώτον μεν δια 

" το προνενικησθαι και μηοε αυτοί οϊεσθαι ομοΊοι ημϊν είί/αι 

" το πλήθος των νεών και ουκ άπο του ίσου παρεσκευά- 

Ι^ΧΧΧνίΠ. § 2. αίσθώμΐνοί ^. θαρσύναι τέ Τ. ^ 

§ 3• αύτούί βίηβ ^λεγε Ι\ νροιταρασκΐύα^^ΐ Τ. ώί ούδ^ αύτούί Έ. ν€ων τοσού- 
των Α.^. 

§ 4• του θαβρβΐν V. 

Ι^ΧΧΧΙΧ. §1. τό πληθοί των ν€ωρ Τ. 

§ 2. καΐ μ^ δέ Τ;Α.^. δμοίοί «ΓίΌί ημΐν Τ. καΐ ούκ άττό τον ϊσου νβτίϋ Ρορρο 

8ΰρρ1. ιι6, ^ωσα ^όοΐί μι τιμώ. ΡοΓ Π8β Ϊ8 ίΐιβ ■η•β11-1ίηο\νη νβΓ86 ίη Ιΐιβ Αΐ&χ, 

ίΐιβ £οπη ο£ ίΐιε ρα88Ϊνβ οοηιραΓβ Αβδ,ιη. φρονοΰντα -γάρ νιν ούκ άι> έξέστψ όκνφ (82). 

581, καΐ χάρΐί τψήσβται Αώ$ τάδ' έκ- Ρορρο €0ΐιιραΓβ8 ιν. 28, 3. οσφ μά\λον 6 

πράξασα. Κλ^ων ΰπέφεν/ε τίιν πλουν καΐ έξανεχώρ^ί 

ΙιΧΧΧνΠΙ. § 2. οτι τό ττλ^οϊ κ.τ.λ. τα ΐίρημένα. 

"Τΐιαί ΐί ννίΐ8 ύιβ (βΐίρεήοΓ) ιιυιηΙ)βΓ οί § 4• όψιν, νΐζ. των παρουσων Λοκεδαι- 

ίΐαβ 8ΐιίρ8 οί -ννΐιϊοΐι, α83€ΐηΐ5ΐίη§ ίη ραιϋ63 μονίοΐί νέων. τοΰ ΰαρσεΐν, ηοί " Ά Γβ- 

1)7 ί1ιβιη8β1νβ3, ΐ1ιβ7 -ννβΓβ βχρΓβδδϊπβ ίΙιεΪΓ ηΐθηιΙ)Γίΐηοβ (Γβιηίη^βΓ) οί ίΙιβΪΓ (ίοπηβΐ) 

ίβαι." Τΐιβ ξυστάσειν, οΐΓΰΐιΙί, ΟΓ ΙίηοΙδ οοιίΓ&^β," Ιίΰί ώστε θαρσεΐν αυτούς. 86β 

οί άϊδοοηίβηίεά ρβΓ8οη8 3,Γβ ιηε&ηί. Επγ. οη 7δ' ι• Ιηί. 8^, ι^, άναμιμνησκω δ' αΰ 

ΑηάΓ. ιο88, είχ δέ συστάσεις κύκ\ου$ τ ΰμά^ οτι νένικήκατε αυτών τούί πολλούί. 

έχώρει\αί)ί. 8ιιρ. Π. 21, 2, κατά ξυστά- ΣΧΧΧΙΧ. § τ. ούκ άζιων. "Βεοαιίδε 

σεΐ! τε '^ι~ίν6μενοι έν πο\λν ^Ρ'δι ήσαν. Ι άο ηοΙ ίΐιΐηΐί ϋ ήφί Λαΐ; 3^011 δΐιοιιΐίΐ 

§3• α τι ουκ εστί, βηί ηοη ροββίΐ τβ- \)6 ύταϊά Β.\>οηατύ.&φ.η&τγ άβ,ηξβτΒ," " 'ί>β• 

είβΐΐ. Ηε τοαΐφ-ί Ιιανε βΕΪά ώστε /χή.,.εΐ- οατιβε Ι βχρβοί γοη ηοί," &ο. 

ναι. την άξίωσιν. " Τ1ΐ8 ϊ(1ε& (οοοοί ϊί) §2. πρώτον μέν. δεε 75> ι• "1*13 

ύι&ί, Ιοείη^ Αίΐιβηϊ&ηβ, ϋα.βγ ηεεά ηοί τε- ΐιΐδΐ Ιιεο&ηδβ ίΐιεδβ ηιεη άο ηοΐ ίΐιβπι- 

ίϊιε 1)είοΓ8 &ηγ ηυπιΙιεΓ οί βΐιίρδ ίΓοπι Ιΐΐθ εεΐνεβ ενεη 1)ε1ίενβ ίΐιαί ΐΐιε^ αΓε εςίααΐ ίο 

Ρείοροηηεβε." Α Λείοήοαΐ \ν&7 οί δο,γ- πδ, ίΐιαί ίΐιεν Ιιη,νε ζοί ίο§βί1ιεΓ ίΐιϊδ εχίτ» 

ίηρ ούκ ή|ίωί-α«' φεύ^ειν κ.τ.λ. Α 9Ϊπιϊ1ηγ πηηιΙίεΓ οί βΐιϊρδ βηά (&Γ8 ηοί ^οίη^ ίο ΕΤΓΓΡΑΦΗΣ Β. II. 88,89. 3^3 

" (ταΐ'ΤΟ' €7Γ€ίτα, ω μάλιστα τηστενοιηες ττροσβρχονταί, ω? 
" προσήκον σφίσιν άν^ρείοις είναί, ου δι' άλλο τι θαρσοΰσιν 
" -η δίά την έν τω ττεζω έμπειρίαν τά ττΧείω κατορθονντες και 
" οιονται σφίσι και εν τω ναντικω ττοιησειν το αυτό. το ο 
" εκ του δίκαιον ημιν μάλλον νυν περιεσται, ειττερ καΐ τοντοις 
'■ Ιν εκείνω, εττεί εύ-^υγία γε ουΖεν ττροφερουσιν, τω οε εκάτε- 
" ροί τι εμπειρότεροι εΤί'αί, θρασντεροί εσμεν. Αακε^αι- 
" μόνιοί τε -ηγούμενοι των ξυμμάχων δια την σφετεραν Βό^αν 
"■ άκοντα^ προσάγουσι τους πολλον9 ες τον κίν^υνον, επεί 
" ουκ αν ποτέ έττεγείρησαν ησσηθεντες παρά πολύ αύ^ΐ9 
" ναυμαχείν. μη 8η αύτων την τόλμαν Βείσητε. πολύ Βε 

" ιηαΐϋίηάϊηβηι ηαΛ"ίαια βί ηοη δά ρ&τβτα ηνυηβπιπι οοπιρβπίΓαηί," 1ι. β. ηοη 36ςπ&- 
Ι-'ΐι 8β<1 Ιοη.ίΘ ιη&ϊθΓ6ΐη. ΥβΓΪδϊπιίΙβ νΐάείπτ βχοίάϊβδβ ν^κ:111^^η, β.§. μέ-γα το πληθοί 
κ.τ.λ. Ββββί καΙ ϊη ^ήόχΐΒ ΙΆήβ. δϊ τβοίβ Β,ά6άί\ιτ, την νανμαχίαν ναρ€σκΐυάσαντο 
\Λ ίΐηίιηο ίοΓί&δδβ 1ΐ3ΐ3"αίΙ ΤΙιαο. ων μΛλιστα Τ. Αηίβ οΙονται ίαοϊΐβ βχοίάβΓβ 

ροΓαϊΙ; δτί, εΐ ^αοά ϊάβτη $ΐΜ ρΓαβεΐϋηΓατη ριιίαηΐ, αεΙ. τοαυτό Α.δ. 

§ 3- τί &π<;β έμττΐψότΐροι οπι Γ.Η.Ν.Υ.Τ. δϊ ^βηιήηνιτη βδί, ροδίίαιη νίάείΐΐΓ α* 
σοφοί τι, δΐΐνόί τι άίοΐίτΐΓ, (ΐαρ-ηςα^ιη Ιοηςβ ηβίίίΐίϊαδ 63ί ίμνειροί τινόί. θαρσύτεροι Τ. 

§ 4• τταραπολύ Τ.Λ.^. βί ιηοχ § 6. 8Ϊ0 κατατάχοί, κατακράτοί, καταπόλΐΐί βΧ 
3ίιηϊ1Ϊ3 ρίΐ53Ϊιη ίη Μέ)8. βί βάά. νβΐΐ. 1β§ιιιιΙιΐΓ. 

§5- Μί/δέΤ. |{ βησα^ε) οη &η βςυ&Ι ίοοίίηο." ύ^ 

ττροσηκον. " Αδ ϊί ίΐ ■νν&δ Ιΐιβΐτ ρβοαΙΐ^Γ 
ρΓονίηοβ ίο 1)6 1)Γ£ΐνβ. " Ογ Ιΐιβ Θΐαρ1ΐ8δΪ8 
ιη37 \>Β οη προσήκον, " 33 ϊί ΐί ντ&δ ΐΐιβϊτ 
ρΓονϊη€β ίο 1>€ 1)Γ&νθ," α Ιαιιά οΓ η&ίϊοπίΐΐ 
ΓΪ^Ιιί ; ΟΓ ίΜΓί1ΐ7, " &3 ϊί ΐΓανβη/ ντβτβ 
ίΙΐθΪΓ δρβοϊ&Ι ρΓοτίηοβ " (&η(1 ηοί πιβιβΐ^• 
εΐίϊΐΐ). Τΐΐθ ρ&δ33§β ιη&ν Ιχ τβ&ά ίη αηγ 
ο£ ί1ΐ65β ^3νδ ; 1)υί Αγϊΐΐιοαί δοπιβ βιηρΙΐΒ- 

513 ϊί 1θ36δ ΠΙΟδί Οί Ϊ13 ίοΓΟβ. Τΐΐβ ήτδί 
Εδηδβ 'Κ-ΟΙίϋ, ρ€Γΐΐ3ρδ, ΓΕίΙΐβΓ Ηίΐνβ 1)66η 

οχρΓ6536ά ΐ5ν ώί σφίσιν ούτοΓί ιτροσ-ηκον 

κ.τ.\. δι' άλλο η κ.τ.\., " ίΐι&η 1)6- 

ΰαηδβ, ί1ΐΓοα§1ι ίΚβϊτ ρΓ&οΙϊοβ ϊη ΐΕηύ- 
ίίσ1ιί3, ίΐιεν Η&νθ Ιίβεη ^βηβΓ&ΙΙ^ βαοοεδβ- 
ί!ΐ1, £ΐη(1 (όεο&ιίΕβ ίΚεκίοτε) ίΙιεν ΐΐιίηΐί 
ιίιεν ^νϋΐ Βοΐιϊενε ΐΐιβ δ&πιε ίοΓ Ιΐιειηδείνεδ 
ίη ίΜδ 863-βσ1ιί (-ννϋΐι ίΐιεϊχ η&τ^) &130." 
ΙΙβ δΐιοηΐίΐ Ιι&νβ δ&ίά βϊίΙιεΓ καΙ ότι οΙονται 
ΟΓ καΐ οΐόμινοι. Τΐιβ δαΒ^εοί ίο τοιιτσίΐ^ 
Ϊ9 ρβΓΐΐ£ΐρ3 την έμτηιρίαν, " ΙΙίεν ίΐΐπΐ^ ϋ 
•Λ-ίΠ άο ίΐιε 53ηιβ ίοΓ ίΐιεηι (ϊ.β. \)ή]ΐ§ 
ίιαοοε33) ίη ορβΓ&ΐϊοηδ 1)ν εε^." 

§ 3• τό δ' (Κ του δικαίου. " ^ίνΤιεΓεβΒ 
ίη &11 £»ίΓηβ58 ίΐιίδ (οοηβάβηοβ ίΓοπι ίοΓ- 
πιβΓ Βυοο633ε3) ντίΐΐ ηο^ν 1)β οπγ ρήνϋε^β, 
ίί ίί 13 ίΙιείΓδ ίη Γθδρεοί οΓ ίΐιβ οίΙιεΓ (Ι&ηά) δβΓτίοβ. " Τΐιίδ πδβ οί τό δ4, οοη• 
ίτα αΐΐΐβτη, &ο., 13 Ρΐβίοηίο, βηά \)γ ηο 

ηιβ&ηδ ηηίΓβςαεηί. τφδ^ κ.τ.Χ., "ί1ιβ7 

Ιι&τε ηο 3(1νΕηί&§6 οτθγ υδ ίη οοαΓα§β ; 
&ηά ί£ οηβ δϊάβ ίδ πιογ6 οοηβάεηΐ 1)βθ£ΐαδβ 
ίί ΙΐΕδ ηιοΓβ εχρβπβηοβ ίη 5θπΐ6ί1ιίη§, 
\ν1ΐ7, δο ίδ ίΚε οΐϊεΓ," ί.β. ίη ί1ΐ8ί τεδρεοί 
\νε 8Γ6 Ιιοίΐι οη αη 6<ιυ&1 Γοοίίη^. Τΐΐθ 
£α11 δβηβε ίδ, ίκάτΐροι θρασύτΐροί έσμΐΡ 
δια το €κατέρου$ τι (μπ(ΐροτέρου$ (ΐναι. 

§4• Χακΐδαιμβνιοί τΐ Κ.Τ.Χ.: "1)βδϋ65, 
£13 ίΐιβν 1ΐ3,νε ΐΐιβ 1ε»ά \νί11ι ίΐιείτ αΐΐίβδ, 
ιΐΐθν 1)Γίη§ ηρ ίΐιβ ηι&ΐθΓίί7 ο£ ίΐιεηι 
β§3ίη3ί ίΙιεΪΓ \ή11 ίο £ειοβ ίΐιβ (ΐ3η§βΓ3 οί 
ντΕΓ ηΐ6Γεΐ7 £ογ ίΐιβ δ^ΐίε ο£ ίΙιείΓ ο\Πϊ 
0Γε<ϋΐ &ηά §1ογτ. Ιηάεεά, 'ϊνεΓβ ίί ηοί δΟ, 
ίΐιεδε Εΐ1ίε3 ΐΛΓοηϋ ηετεΓ, βίίβΓ βαοΐι & 
άβοίείνε ά6£β8ί, Η&νβ βη^α^β^ ^ εεοοηά 
ίίπΐθ ίη 3 δε3-βς1ιί." Τΐιε οοηηβχίοη, 
εβνβ Βγ Απιοΐά, ί3 ί1ιί3 : " δο £3γ ίΓοιη 
Ιΐιείτ οοαΓ3§β 1)€ίη§ ^εαίεΓ ίΐιβη οατδ, 
ηιοδί ο£ ίΐιεπι ηο\ν β^ΐιί οηΐ^ 1)603α3β 

ί1ΐ6}- 03ηηοί Ιιείρ ίί." τταρά χοΚύ, 

πιΟΓβ ιΐδηΕΐΐ7 νκάν πο\ύ, -νηΐΐιοαί ίΐιβ 
ρΓεροδίΙίοη. 0£. Αβδοΐι, Οΐιο. 1052, 
μη φοβοΰ νικών τολύ. 

§ 5• την τόλμαρ. Ήχϊδ 13 Β&ϊά νίίΐα 314 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ " νμείς βκείροις πλέω φόβον τταρεχετβ καί τηστότερον κατά τ€ 
" το ττρονξ.νίκ-ηκέναι και οτι ουκ άν ηγούνται μη μέλλοντας 
" τι αζίον του τταρά ττολν ττράζβιν άνθίστασθαυ ν μας. άντί- 
" παλου μεν γαρ οί ττλείονς, ωσπερ ούτοι, τη δυνάμει το 
" πλέον πίσννοι η τη γνώμη επέρχονται" οι δ' εκ πολλω 
" υποδεεστέρων καΐ άμα ουκ άναγκαζόμενοι, μέγα τι της δια- 
" νοίας το βέβαιον έχοντες άντιτολμωσιν. α λογιζόμενοι 
" οντοι τω ουκ εΐκότι πλέον πεφόβηνται ημάς η τη κατά 
" λόγον παρασκευή, πολλά δε καΐ στρατόπεδα ηΒη έπεσεν 
" υπ' ελασσόνων τη απειρία, έστι δε α καΐ τη ατολμία• ων 
" ούΒετέρου ημείς νυν μετέχομεν. τον δε άγωνα ουκ εν τω 

§ 6. ήμαί Ρ.Η.ν.Τ., Αγπ. Ρορρο, νμα$ Οΐαδδβη. Ββΐίΐί. βί νιι1§., "ριορΙεΓ ΒυρβιάοΓ» 
ύ/αεΪ5 τταρ^χετε " (Ρορρο). 

§ 7• αντίπαλοι οι ττλΐίονί. ΟοΓΓίιιηρί Ββηίβηΐί&ιη οοηίεηάϊί Μαάνΐ^ίυβ, Αάν. Οπί. 
ρ. 313. 8Ϊ ί&ηίιιιη Γαυίΐΐίυάϊηβ 8ΐιρβΓΪ0Γθ8 βψηίβο&ηίιΐΓ αο ηοη βίΪΒ,ηι ρΒ,Γββ; οοηίΓΒ,ήοβ 
εηϊιη 683β ηοη τού; έξ ΰποδ€€στ4ρων Ββά τούί έκ πο\\φ υποζΐεστέρων. Ιί8,ς[ΐιβ άντίτταΚοι 
μβν "γάρ -η πλείονα Ιβ^βη^υπι οβηδβί. τό πλέον οηι. Τ. έκ πολλών Ρ.Η.Ν.Υ.^, /. οί δ' 
έκ πολλφ ΒβΙίΙίβΓ. 

§ 8. πλέον ϊη γ&8ϊιγ3, Ν. 

§9• νπό ελασσόνων Ν. ίΐΐθ βιηρΙι&Βίβ οί οοηίβιηρί : ϊί ίβ ηοΐ ίΐΐίΐΐ; 
ίΐιβγ &Γβ 1)θ1(1 ίη ΙαβατΙ, \)χιί ίΐιαί ίΐιβ^ &Γβ 
βηΒΐ&νβά ίη Λνϊΐΐ. 

§ 6. κατά τε, ί.θ. δια. 8ββ 87, 3> ^'^'Ι 
ίοΓ ούκ άν, 83, 3• "Ββ08,ϊΐ8β ίΐαβγ ίΐιϊηΐί 
γου ■ννουΐά Ιιβ,τάΐ^ πίΕΐίβ ά 8ΐ8,ηά &8^ϊη8ΐ; 
ίΐιβηι, ϊΐη1θ83 ^ου ϊηίβηάβά ίο αοΐιϊβνβ 
Βθπιβί1ιΐη§ \νοΓί1ΐ7 οί 8θ άβοϊάθά α νίο- 
ίοΓ^." Ιί 18 1)68ί ίο 8υρρΐ7 προνΐνίκ-ηκέναι 
βδρβοΐειίΐγ 9,8 τταρά πολύ 1ι&8 ϊιΐδί ρΓβοβάεά 
ίη Ά βίωίΙ&Γ 8βη8β, &ηά ένίκησαν οΐ Κερ- 
κυραίοι τταρά ττολύ, ίη ι. 29, 3• " Τΐιβγ 
ίβ&τ ηβ 1)ο1;1ι Ι^βοαπδθ ντο Ιιο,νθ αΐτβαά^ 
§Είΐ)6(1 Β, νίοίοΓ^, &ηά Ι3β03,υ8θ ίΐιβ^ ίΐιίηΐί 
\νθ βΐιαίΐ οΐβ,ίηι ίί αβ & άεοίδίνε οηβ ίοο, 
Εηά &οί Β,οοοΓάίη^Ιγ." κατά α^αίη ίη ίΐΐθ 
Ββηδβ οί διά. Ιί 18 1ι&Γ(1ΐ7 οοπεοί ίο ΒΆγ, 
χνίΐΐι ΑΓΠϋΙά, ίΐι&ί " ίη ίΐιεββ -ννοιςίδ ίΐιετβ 
ίβ νβτγ βτε&ί άίίϊΐοιιΐίγ." 

§ 7• οΐ πλείουΓ, ηοΐ "πιοδί πιεη" (Ατ- 
ηοΐά), 1)ηί οί πλείον$ 6ντ(ί, " ί1ΐ08θ λνίαο 
&ΓΘ ίη ίΐιε ηιαϊοπίγ." Οοπιρ&Γθ αΐ πλβί- 
ουϊ νψί ίη § 12. Τι&ηδίαίε: " Ρογ, -ννΐίθη 
ιη&ίο1ιεά Ε^αίπεί εαοΐι οΙΙιεΓ, ίΐιε βίάβ 
νΐιίοΐι, &8 ίίιεεε ΆΤβ, ίβ 8ηρεηοΓ ίο ίΐιβ 
οίΙιεΓ ίη ηαηιΒβΓ, &άναηοε8 \νίί1ι οοηβ- 
άεηοθ ίη ίΐιείι ρο\νεΓ τ&ίΙιβΓ ίΙίΕη ίη ίΙιείΓ 

Γεβοΐιαίίοη." οί δέ, 80. επερχόμενοι, 

" ΛνΙιβΓε&δ ίΐιοδβ \\'1ιο άο 80 -Λίίΐι \ετγ ίηίειίοΓ ΓββοαιοβΒ, &ηά αΙ ίΐιβ ββ,ιηθ ίίηΐθ 
\νίί1ιουί Β,ηγ οοη8ίΓ&ίηί, ηιαβί άβ,τβ ίο 
ορρο8β ίΐαβηι 1)β03,υ8β ίΐιεγ Ιιανβ εοηιβ 
§Γε&ί βηηηεδβ οί ίηίεηίίοη," νίζ. ίο χνίη 
&ί 8,11 Τα.ΒίΖ&νά3. 

§ 8. & λο-γι^όμενοι κ.τ.λ. " Ιί Ιβ οη 
ί1ιί8 οοηΒίάεταίίοη (ΙΙίΕί Λνβ ίηίβηά ίο 
■ννίη), ΐΐι&ί ίΐιεεβ ιηεη ίεα,Γ υβ ιηοΓβ οη 
ίΐιβ §Γοαηά οί οιιγ άοίη§ Λνΐιαί ίί ■«'&β ηη- 
Ιίΐίεΐ^ ίΐιαί λυθ δΐιουΐά άο (νίζ. ορροΒβ 
ίΐιβιη •ννίί]ι 8ηΐ9,Ι1εΓ ίοτοβδ), ίΐιαη ίοΓ ίΐιβ 
ρρβραΓ&ίίοηΒ λνε \νβΓε Ιίΐίεΐ^ ίο ηιαίίε " 
(νίζ. ίηοΓβΕ8ίη§ ΟΙΙΓ βεεί ίοΓ ίειοίη§ 8θ 

1&Γ§Θ & ίοΓΟθ). ΑΓηοΙά Ε§8,ίη ηΐί8888 ίΐΐθ 

ροίηί οί τ-β κατά λό-γον, \ν1ιίο1ι ί8 ίη Ερρο- 
ΒΪίίοη λνίίΐι τφ ούκ ΐΙκότι = τφ παραλό•γφ. 
Ηβ ΓεηάεΐΒ ίί, " ίΐιαη ίί οιιγ ίοΓοε 1ι&(1 
1)εεη ίη ]υ8ί ριοροΓίίοη ίο ίΙιείΓδ." 

§9• ■ίτολλά δε /ί.τ.λ. "Μαηγαηθη- 
ο&ηιρεά ίοΓοε Ι^είοιε ηοτν Ιιαβ ίαΐΐεη \)γ 
ϋΐθ ΙΐΕηίΐΒ οί Ε ΒπίΕΐΙβΓ 1)0^7 οί ηαεη 
ί1ΐΓ0ΐι§1ι ΙΙιείΓ οντη ΛΥΕηί οί εχρβπεηοβ, 
Βοιηε ίοο ίΙίΓοη^Ιι ε άεβοίεηογ οί άΕΓίη§ ; 
ΐ5αί -ννε, οη ίΐιε ριεββηί οοοΕβίοη, ΙίΕνβ 
ηείίΙΐθΓ οί ίΐιεβε •ϊνεΕΐί ροίηίΒ (\ν1ιί1β ίΐιβ 
βηεηΐ}^ 1ιε8 1)οί1ι)." Ρορρο η^ΐιίΐγ Γβ- 
ηΐΕΐΙίδ ίΙίΕί ίΐιε Ιεβϊ οίΕΠδε ιηιΐδί 1)ε Βυρ- 
ρΐίεά ίο οοιηρίείβ ίΐιβ ιβΕΒοηίη^, «ί ]η$ΐα 
8ΪΙ ατ^ητηβηίαΐίο. ΞΤΓΓΡΑΦΗΣ Β. II. 89. 3^5 

" κόλττω €κων είναι ποιησομαι ουδ' εσπλβνσομαί ες αυτόν. 
" όρω γαρ οτυ προς πολλάς νανς άνετηστή μονάς ολιγαΐ9 
'' νανσΐν εμπείροις καΧ αμεινον πλεονσαίς η στενογωρία ον 
" ζνμφερει. οντε γαρ αν επίττΚεύσείε τις ως γρΎΐ ες εμβολην 
"μη έχων την ττρόσοχριν των πολεμίων εκ ποΧΚοΰ, οντ αν 
" άποχωρησειεν εν Βεοντι πιεζόμενος" Βιεκπλοι τε ουκ είσιν 
" οΰδ' άναστροφαί, απερ νέων αμεινον πλεουσών έργα εστίν, 
" άλλ' ανάγκη αν εΐη την ι/αυ/Αα^ίαρ» πεζομαγίαν καθίστασ- 
" 6'αι, και εν τούτω αί πλείους νηες κρείσσους γίγνονται. 
"τούτων μεν ουν εγώ εξω την πρόνοιαν κατά το δυνατόν 
" ύμεΐς δε εύτακτοι [παρά^ ταΐς ναυσΐ μένοντες τά τε πα- 
" ραγγελλόμενα οζέως 8εχεσθε, αλλω^ τε και Βι ολίγου της 
" εφορμήσεως ούσης, και εν τω έργω κόσμον και σιγην 
" περί πλείστου ηγεΐσθε, 6 ες τε τά πολλά τών πολεμικών 

§ ΙΟ. ούδ' 4σπ\€ύσοί^αι Ν. Τ. ουδέ έσπΧ. νπίβο. 

§ II. ΐμιτΐίροι$ Η.Χ.λ'^. άπΐίροι$ Ρ. (?) Υΐιΐβ. Λ.^. 4μπ(ίρωί. όλί^οι$ ναυσίν 
ίμτζΐίροΐί Τ. 

§ 12. έϊ &ηίβ έμβοΚην 3,1ίο &1;ΓΕΐηβη1;ο ΒΤίρεΓδΟΓ. ίη Ν. τ•ηρ ΐΓρ6ο-ψιν οοπ]. ΒβΙίΙίβΓπβ, 
ιιί ν. 8, 3> ο^*^ °^ ■η'γΐίτο μαΧΚον ΐΓ€ρι•γεν4σθαι η άνευ ιτροόψΐώί τε αύτων καΐ μη άιτό 
Τ(,ί5 δντοί καταφρονήσεων. Υΐάβ ηοΐ. ΟΓΪΐ. &ά 8ο, 1 2. άλλα άνά-γκη Τ. 

§13- παρά τα'ΐί τεΈ.Ή.. παρά ταΐ$ ΑχηόΙά. τταρά ταίϊ [τε] Ρορρο. [ταρά τα« τε 
ναυσι] 01ίΐ58θη. Αίίίοϊ δβιηρβΓ ίβΓβ οοραΐ&ιη ρΓΕβροεϊΐίοηϊ δαι)^αI1σηηί, ε.β. πρόί τε 
πόλίν καΐ τείχη, ηοη πρό$ πάλιν τε καΐ τείχη, δίο πι£. ?ί τε τά πολλά Οθί. Ιηδοίθηΐϊαβ 
άϊοίίιΐΓ έντο! τον κόλπου τε καΐ προί τη -γη ίηί. 90» 4• ■"'^Ρ' πλείστον ποιεισθε V. 
ΎΤγησθε Τ. ώσπερ Ν, 56ά 7Ρ• ω^'''« ϊ^ ιπεγ^ϊιιθ. ώστε Λ.^. οείετΐ. 6 ?ί τε Βε^. 
Ατη. 01&85βη. Ρορρο βχ ^οη^. 8ίβρ1ΐ3ηί. δπερ Ιϊ τε Βο1)ΓΕβυ3. 8ϊ τβηυη ?$ τε, 
ρβνιΐΐο ιηβ1ϊα3 β356ΐ καί νανμαχίαν. Βεά ηοη ηαβίβ ώσπερ Γβοΐρΐαθ: ^ιιοά, ηΐ αΐία τηιάΐα 
ίη αι•ΐ€ ύίΙΙαηάϊ, αά ρηρηαηι ιιαναΐ€ΐη ρταβϋϊριΐί ρβΓίΐηβί. κοί ξυμφέρει και νανμαχίφ 

§ ΙΟ. εκών είναι, " ϊί Ι οαη Ιιβίρ ΐί." μησίί άβηοίθδ Λβ ΐ&Μη§ πρ α δί&ίΐοη 

Τΐΐθ ϊίΜοιη οοοατδ, Ιϋίβ ΐΐιβ αδβ ο£ άρχην, \\-ΐ11ι α ΙιοδίΠθ ρητροδβ, β.§. ίΐΐθ 1)1οο]ί&ά- 

ο?/ιηίΗθ, ϊη ηθ^&ΐϊνε ρΓβροδίϋοηδ 011Ι7. ΐη§ &η εηειητ." Ατηοΐά; χνΐιο Ιχ&ηδ- 

§11. οΰ Συμφέρει, δεε 86, 5• Ι&ίεδ "βδρεοϊ&ΙΙ^ &8 ννε αιε ντ&ίοΐιΐηβ 

§ 12. μη ίχων, κ.τ.λ. Τΐιε Γϋπηϊη^ & οηβ αηοίΙιεΓ'δ ιηονεπιεηΐδ ντΐίΐιϊη βο 

Βΐιϊρ άο\νΉ 1)7 Γ&πιιηϊηβ ϊί ε&οίϊτεί^ (ώϊ δΙιΟΓί & (ϋδί&ηοε." δ ?ϊ τε τά πολλά. 

χρή) Γείΐηϊτεδ & Λ-ίεντ ο£ ίΐ^ δΐιϊρ &ί Βοτηβ Α \νοΓ(1 1ι&8 εϋΙιεΓ (Ιτορρεά οαί, ογ ίδ ίο 

άϊδΐΕηοε ίη ΟΓάεΓ ίο §θΙ ίΐαε ίαΐΐ ιαοηιεη- 1)β ηιεηίαΐΐν δυρρίϊεά, Ιϊΐ^ε βέλτιστόν εστί. 

ίαπι ϊη δΐΓΐΙίϊησ ίί. εν δέοντι, " 8ΐ Ιΐΐθ Ρορρο •«'οηΐά ίαΐίε ξνμφέρει νάύι \κ>ύι 

ρΓορεηηοηίθηΙ," "&ί & ί&νοατΕΜείπηε," οίΕΟδεδ. Τΐιβ κόσμοί &Ώ.ά σιγή &τβ ιηεη• 

ννΐιεη Ιΐαειε ϊδ & οΐιαηοε οί §ε1ίίη§ οΙεΕΓ ίϊοηεά βδ βδδεηΐϊ»! οοηάίΐϊοηδ (π€ρΙ 

ο3. άναστροφαί. "Α ββηεΓδΙ ΐεπη, πλείστοι;) οί βαοοεβδ. Οοπιρ&Γβ δορίι. 

1)αί ρΓορεΓΐ^ εχρΓε3δϊη§ Ιΐιε ιεΙαίΌ οί Ιΐιβ Α^. 293» -γνναι, γυναιξί κόσμον ή σιγή 

νεβδεί ίο ηιαίίε ϊίδ δε^οη^ αΙΐΕοΙί αίΐεΓ ίί φέρει, ' ' ντοιηεη'δ Ι^εδί οπιαηιεηί ϊδ ίΙιεΪΓ 

Ιιαδ ζ&ίηβά ίϊιβ Γε(ΐιιϊί>ίΐβ θϊδί&ηεε." Ατ- εΐίβηοε." Ιη ίΐιε Ιτα^ϊο νει-βε Ιΐαετε Ϊ3 

ηοϋ. Τΐιε 1)ίΐο1άη§ ■νναίεΓ, άνάκρουσίί, β ρ1&7 οη ίΐιε δεηδεβ οί "ΙιοηοαΓ" &ηά 

%νΒδ ρετία^ρδ Γ»ί1ΐθΓ υδεά ίοΓ ίΐιβ αίίειηρΐ "(1εοοΓ&ίίοη,'"•«ΊιεΓθΕδΤ1ιιιθ7(ϋάε3ηΐθ&η3 

Ιο βεί &νΓ&7 ίΓοηι ίΐιβ βηειη^. ευταξία. " Τΐιε ΐάβα, οί εηίϊτβ δΠβηοε οη 

§ 13. "Ιίϋίβ ίΐιβ νεΛ εφορμάω, έφΐιρ- Ιιοαιά ίΐιβ ΑΙΙιεηΪΕη δΐιΐρδ ^Ιιϊΐβ α 86&- 3ΐ6 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ' 

" ξνμφερβί καΐ ι/ανμ,αχ^ία ονχ ηκιστα, άμυνασθε δε τούσ^ε 

14 " άξίως των ττροεψγασ μένων. 6 δε άγων μ€γα<ζ νμΐν η κατα- 
" λΰσαι, ΤΙβλοποννηκτίων την ελπίδα τον ναντίκον η 4γγντ€ρω 
" καταστησαι Άθηναίοίς τον φόβον περί της θαλάσσης. 

15 " άναμιμνησκω δ' αν νμοίς οη νενικηκατε αντων τους πολ- 
ι6 " λοΰ?^• ησσημένων δε άντρων ονκ εθελονσιν αι γνώμαυ 

" προς τους αυτούς κινδύνους ομοΐαι είναι." 
α ΧΟ. Τοιαύτα δε και ό Φορμίων τταρεκελενετο. οΐ δε 
Πελοποννησιοί, επειδι} αντοΐς οί Άθηναΐοί ονκ επεπλεον ες 
τον κόλπον καΐ τα στενά, βονΧόμενοί ακοντας εσω προαγα- 
γεΐν αντονς, αναγόμενοι αίμα εω επΧεον, επΙ τεσσάρων ταςά- 
μενοι τας νανς, επί την εαντων γην εσω [επϊ] τον κόλπον 

Γ.Η.ν.Τ. Ρορρο. ΐΌΐί^αχίοι Α. νανμαχίΐ} 3. ούχήκιστα Α.^.Τ. άμύνασθαιΥ. άμύ- 
νασθΐ Ρ.Η.Ν.Τ.^. άμύνΐσθε ^. οιιπι ηοηηαΐΐίδ. δέ Ρ.Η.Ν.Τ. τε ιηιιΐίϊ ΙΛΙ). 

§ ι6. δμοιαι Ν.Τ.4. ^. 

'ΧΟ. § Ι. τοιαύτα δ^ Βεΐι^. Ρορρο, Απιοΐά. οιαηι άΐΐοΐ)ϊΐ8 ΙΛΙ). (Ο, Ε). Υαΐ^ο 
τοίαΟτα μ^ν, ουιη Ν.Τ^.^., ηββοϊο &3ΐΓεοίίΐΐ8, ς[υ&ης[ΐΐ£ΐιη τοιαύτα δη νεί μέν δη Ιι&ιιά 
ηι&ίβ ΙθβΘΓβίαΓ. παρΐκίλΐύΐτο Ρ.Η.Ν.Υ.Τ. Υυΐ^ο ηαρΐΚΐΚΐύσατο. 

§ 2. ουκ ^πλΐον Ν.Υ. ουκ έπ^π^βύν Τ. Αιιί ΐνΐ την εαυτών -γην αηί ίσω ένΐ 
τοΐ' κόλπον ίηίβΓηοΙαίοηβ βδδβ νβι-ΐδϊιηϊΐβ νϊάθίιΐΓ : νϊάβ ηοί. βχβ^. (^ηι Βηατη Ιεττατη 
νίΓδΟΒ βχρίίοαηάϊ ο^ιιεα α(^^β^^ί, τα ίζω τοΰ κόλττου ϊη αηίιιιο ]ιαΙ)ϊΐϊί, νιΙ)ϊ Ρΐιοηιιϊο 

β§1ι1; 18 §οϊη§ οη, Ϊ3 ηοί οηΐ}^ 8ΪΓίΜη§ ηο'ητ αηοΙιοΓβά ΐυβί οαίδΐάβ οί ίΐιβ 

Ε8 & ίβαίυΓβ ϊη ίΐιβ ρϊοίιΐΓβ, 1)111 Ϊ3 ε180 ηοιίΙιβΓη ηβ38 ογ Ιιβαάίαικί (86, 2), &ηά 

οηβ οί ίΐιβ ηαοδΐ ροΛνειίαΙ βνϊάεηοεδ οί 1ιε ^ν^811ε(^ ίο β^ΐιί έρ τη ξύρνχωρίφ, ηοί 

ίΐΐθ ίοΓοε οί ΒεΙί-οοηίΓοΙ αηά πιΐ1ϊί&ΐ7 \νίί1ιϊη ίΐιε ^αΐί, ί1ιοη§1ι ίί -ννΒ,δ ηεαΓβτ ίο 

1ΐ8,1)ίί8 βπιοηδ ίΐιεβε οΐίΐζεη-δεαηιεη. " Νκ,ιιρβ,οίιΐΒ. Τΐιβ εηεηα^τ'δ δβεί, Ι)^ ηαον- 

Οιοίβ, ν. 469. δββ οη 84, 3• ^"8 °^ ^^^ ^^ κόλπον, -ννΐιΐοΐι δεεπΐ3 

§14- έ•/~/ντέρω κ.τ.λ. "Το '\αήηζ ΙιεΓε, &8 ΐηί. 92, 7> *ο ^6&η ίΐιε Οήδδε&η 

ιηοΓε Ιιοηαε ίο Αίΐιεηδ (ηιοΓε εχοΙαδΐνΘί^τ ρπΐί (ρΓορειΙ^ βο ο&ΙΙεά, Ιιεί-ννεεη ίΐΐθ 

&8 Ιιετ τϊφί αηά ρΓ8Γθ§Είϊνβ) ίΐιβ ίεαι οί Βοπο ββίίΐεπιεηίδ οί Ρΐιοοϊδ β,ηά Ιιοοπ 

εη^&βϊηβ ΙιεΓ \)γ βεα." Οζοί&ε, άυε ε&8ί\ν8,Γά οί Νίΐιιρ&οίιΐδ), 

§15- αυ. Ηε άοεδ ηοί, ρεΛ&ρδ, Ιιορεά ίο ΐηάτιοε ΡΙιοΓηιΐο ίο ίο11ο\ν ίΐιεηι, 

ηιε&η πάλιν, "α βεοοηά ίϊποε," ί1ιοιι§1ι εδρεοΐαΐΐγ &8 ίΐιε ηοιίΐι οο&δί §εηεΓα1ΐ7 

1ιβ Ιι&ά δαιά κατά τό προνενικηκέναι ϊη Ι^είοη^εά ίο ΑίΚεηδ. 'ννϊίΐι ίΐιίδ νίεντ 

§ 6. Ηβ δεεηΐδ ίο 1ΐ8,νε ϊη νϊε^ ίΐιε ίάεει ίΐαβγ β&ΐΐβά ^πΐ την έαντων -γην, ίο ίΐιβ 

ίΐιε Αίΐιεηϊ&ηδ Ιιο,νε οί ίΐιε δυρεποτ ηυηι- ρατί οί ίΐιε οο&δί -«Ίιϊοΐι ^&8 ίΓΪεηάΙ^ ίο 

1)εΓΒ οί ίΐιε εηειη^. Τΐιαί ϊδ ίηιε, Ιιε ίΚεπίδεΙνεβ. Τΐιυβ ΐί 8εεπΐ8 υηηεοεδδαΓ^ 

εαγδ, 1)ηί οη ΐΚβ οίΗετ Ιιαηά Ι ιεηιίηά ίο τε&ά ίπΐ την αύτων -/ην, "ίο Ι&ηά 

3^011 ίΐιαί ίΐιε ηιειϊοΓΪίγ οί ίΐιεπι Ιιανε Ιιεεη Ιίείοη^ίη^ ίο Αίΐιεηδ," \νίί1ι Μγ ΟΓοίβ 

αίΓεαθγ οοηςίτιετεά ϊη ίΐιε Ιο,ίε δεα-ββίιί. &ηά 8ίΓ 6. Οοχ (Ηϊδί. Ογ. ιι. ρ. 146, 

ΟοπιραΓε μετρίφ δ' αιΤ έσθητι— πρώτοι ηοίε). ΡοΓ, &8 ίΐιε ίοΓπιεΓ οΙΐδΟΓνεδ, 

Αακΐδαιμόνιοι έχρήσαντο, Ι. 6, ορροδεά ίο " ίΐιειε ο&η \)β ηο άοηΜ ίΐιαί ίΐιε ηιονε- 

τό άβροδίαιτον Αθηναίων. ιηεηί οί ίΐιε Ρείοροηηεδίαηδ ννα,δ αίπιοδί 

ΧΟ. § 2. ακονταί. 8β8 86, 5 «.ηά άυε ηοΓίΙι." βηρ. 9) 2, ίΐιε Ρΐιοοΐαηβ 

8^^ ΙΟ. ίσω, "ίο άΓ&\ν ίΐιεηι οη ίίΠ αηά Ιιοοή&ηδ &Γε πιεηίΐοηεά 3.8 οη ίΐιβ 

ί^βγ βοί ίαΐΓΐ^ ΐηδϊάε." — έπΙ τεσσάρων, Ρείοροηηεδϊ&η βίάε; αηά ΐί εεεηιβ οοη- 

"ίοιίΓ &1)Γείΐ8ΐ" ((τΓοίε). ΡΗοηαίο \ν£ΐ8 οείν&Μβ ίΐιαί ίΐιβ δεεί \γ&β 1ηο^^η§ ΞΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. 11.89,90• Ζ^7 

δε^ιώ κ4ρα ηγονμβνω, ωσπβρ καΙ ωρμονν' εττΐ δ' αντω ζχκοσι 
έταζαν τάς άριστα πλεούσας, οττως, €ΐ άρα νομίσας επΙ την 
Ναύπακτον αυτούς πλείν 6 Φορμίων καΐ αύτος επίβοηθων 
ταύττ) παραπλεοί, μη Βίαφύγουεν πλέοντες τον επίπλουν σφων 
οΐ ^Αθηναίου εζω του εαυτών κερως, άλλ' αυταυ αΐ νηες περι- 

3 κλησειαν. 6 Βε, όπερ εκείνοι προσεΒεχοντο, φοβηθείς περί 
τω ^ωρίω, ερημω οντι, ώς εωρα αναγόμενους αυτούς, άκων 
καΐ κατά σπουΒην εμβιβάσας επλει παρά την γην καΐ 

4 ό 7Γ€{θ9 άμα των 'Μεσσηνίων παρεβοηθει. ιΒόντες δέ οΐ 
ΐίελοποννησωι κατά μίαν επΙ κερως παραπλέοντας καΐ ηΒη 
οντάς εντός του κόλπου τε καΐ προς τη γη, όπερ εβούλοντο 
μάλιστα, άπο σημείου ενός άφνω επιστρε^αντες τάς ναύς 

01&536Π1 ίεηβΐ)»!;, 86, ι, Οβίβπιιη ΐη ρ&υοΐδ 1ΐΙ)1). 1β§ΐίΰΓ τάρα ρΓΟ ΐττί. -ή^ονμένφ 
Γ.Η.Ν.ν.Τ. Ατη. Βθΐί^. Ρορρο, 0ΐ335θη. Υαΐ^ο Α.^. ηγούμενοι, βχί δ' αυτών Τ. 
ίΐκοσι Ε.Η.Ν.Υ.Τ. Αΐϋ ίΐκοσι ναΰ$. πλέοντίί Ό6ϊ)ΤΆ6τίΒ. ίίΙ)Π πλέοντα, ανταΐ αί 
νψί Ν.Τ.^.^. βί τιι1§ο. τΓΐρικ\ΐίσ€ΐαν 1^.Τ.Α.^. 

§ 3• τώ:» μεσηνίων Ν. Τ., υΐ βί ϊηί. § 6 οί μΐσψιοι. 

§4• & παραπλέοντα^ υ3ς[ηβ 3ά έπιστρέψαντεί οιηΪ53& ίη Ν. 3,]1ά ιη&ηπ ϊιηο χη&Γβϊιιβ 
&ά(ϋ1;& 8ΐΐη1;. μετωπ-ηδόν ίταξαν τά$ ναΰί οΐίδί ^. ΡοΠαχ ϋ. 46. ίοτΓ&Γάβ Ιΐΐθΐη; 3η3 ρο1ίϋο&1ΐ7, ί1ΐ0ϋ§1ι 
ηοί §βο^3ρ1ηο&1ΐ7, ίΐ^β Κιοοί^η οο^δΐ 
ιηΐ^ΐιί 1)β οδ,ΙΙθά "ί1ΐθΪΓ0\νη Ιωκΐ" 8ϊγ 
Ο. "νν. Οοχ 18 1ΐ3Γ(ϋ7 ϊηβίίββά ίη 837Ϊη§ 
(ρ. 146, ηοίθ) ίΐι&ί ΐέβ Ρείοροπηβδϊ&ηδ 
ΙΐΕά ηο 1311(1 οί ΐΐΐθϊτ οντη οη ίΐιβ ηοΓίΙΐθΓη 
ΒΪάβ οί Ιΐιβ ^1ί. Ι£ ΙιοΐΛΓβνεΓ Λβ εοιιΐΐι 
0Ο35Ϊ, 38 ΑτηοΜ εαρροεβδ, ίδ τηβαπί, ίΐ 
ηιπ3ί 1)β αηάβτδίοοά ί1ΐ3ΐ; οί _Λ>«ί ίΐιβ 
δρ3Γΐ3η8 3ΐ;θ6Γβ(1 ίοΓ δίοχοπ 311(1 Ρείίβηβ ; 
3ηά Λβ δΐιάίΐβη ο1ι&η§β οί οοιιτδβ ηοΓίΙι- 
\Γ3Γ(1 ;?!«!/ 1)6 6χρΓ633€(1 Ι)^ άφνω έπιστρέ- 
ψαντΐί τάί ναΰί ίη § 4• Μγ Οτοίβ (Αρ- 
ρβη(ϋχ, Υοΐ. τ. ρ. 481) 〧8Γ(13 ίΐιίδ 
εβηδθ, ί1ΐ3ί ίΙΐΘ 8ρ3Γί3ηδ "8ΐ:οο(1 ίοΓ ίΙιεΪΓ 
ο•«-α ΙηικΙ," Ρείΐεηβ 3ηά ΟοΓΪηίΙι, 3δ 

" 3ΐ1;θ86ΐ1ΐ6Γ ΙΙΙΐηΕΪ11Γ3ΐ," 1)6€3υ5ε Λβδβ 

ρΐ30β8 \ί•εΓ6 πιαοΐι ίοο ί3Γ ο3. Βε5Ϊ(1θ8, 
1ιε γ6πι3γ1ϊ;3, ίΐ ίβ οΐ63Γ ίΐιβ πιονβιηεηί 
■η•3δ ηοΓί1ι•νν3Γ(1, Εδ ίΐΐθ^ ΐη3(36 3 ίβΐηί οί 
8ίί3θ1ϊπι§ ΝΕυρβοΐΐΐδ, ίη οΓίΙετ ίο (Ιγευγ 
Ρΐιοπηίο ίηδΐίΐε Ιΐιβ §ιι1ί £ογ ίΐδ ρΓοίεο- 
ϋοη. Τΐιε -ννοΓάδ έπΙ τοΰ κόλπου Μγ Οτοίε 
Θχρΐ3ίη8 "οη ίΐιβ βτιΐί δίάε," ί,ε. ίο Ιΐιβ 
β38ί οί ίΐιε 8ΐΓ3ΪΙ, ηοί ίο ίΐιβ ντεδί οί 
ίί. 8ίηιίΐΕΓΐ7 Ρορρο, ίη(Γ0Γ$ιΐ3 ίη ΒΪηιιιη 
νΐΓ$η$. Α£ί6Γ εΙΙ (δεβ ηοί. οιίί.) ίί ίδ ηοί 
ίηιρΓθ1)8ΐ)1β ί1ΐ3ί ίΐιβ ντοΓάβ ίσω έπΙ τοΰ κόλπου 3Γβ & πιβΓβ §1θδ3 ίο θχρίΕΪη 4πΙ 

την έαυτων "γην. έπΙ δ' αύτφ, "ΟΙΟΒβ 

αροη ίί," "ηεχΐ ίο ίί," ογ "1)7 \ν37 
οί οονεπηβ ίί," τίζ. ίΐιβ π§1ιί Λίτίη§, 
■«■Ιιίοΐι " οοοηρίεά ίΐιε ηοΓίΙι ογ ηοΓίΙι- 

β38ΐ δίάε ΙθνΓ3Γ(ΐ3 ΝΕηρΕΟίΰδ " ((τΓΟίε). 

Τ1ΐ67 3Γ6 άε80Γί1)6<1 Εδ αί άπό τοΰ δεξιοΰ 

κέρωί ίη ^ι, ι'. και αυτό;. " ΗίηίδεΙΓ 

ίοο δΐιοηΐά οο36ί 3ΐοη§ ίη ί1ΐ3ί άίτεοίίοη ίο 

Γείίβνβ Ιΐΐθ ρΐ30β"(ΑΓηο1(1). δπω$ — μη 

δίαφ&γοκν. " ΤΙίΕί ίΐιβ ΑίΙιεηίΕΠδ χηί^ΐιί 
ηοί 1)β ε1)16 ίο εδΟΕρε ίΐιβίτ δΐΐαοΐί ^Ιιεη 
ίί δΕΪΙείΙ άο•«τι υροη ίΐιειη, 1)7 §6ΐ1ίη§ 
οαίδίάε οί ίΐιείτ (ίΐιε δρΕτίοη) -ννίη^, 1)αί 
ίΙίΕί ίΐΐθδβ (1\νεηί7) δΐιίρδ ιηί^ΐιΐ δοττοηηά 
3η(1 ίηοίοδε ίΐιεπι." Τΐιε Ε(1(ϋίίοη οί 
πλέοντα ίδ ηοί εΕ37 ίο εχρίΕίη, ηηΐεδδ 
" ίη ίηΐΐ 0011X86 " ίδ ίιηρίίείΐ \}γ ίί. 

§ 3• άκων καϊ κατά σπουδψ. Τΐιεδβ 
ΕΓ6 ^νεη Ε8 ί^νο (Ιίδίίηοί τεΕδοηδ ίο 
Εοοοαηί ίοΓ ίΐιε (ΙίδΕδίβΓ ίΙίΕί ίοΠον^βί! 
Ηε (ϋ(1 ηοί \?ίδ1ι ίο δ3ί1 ίηδίίΐε ίΐιε 1)37 
3ί εΙΙ, αηά -«τΐιεη Ιιε άί(1, ίο άείεηίΐ 

ΝΕΠρΕΟίΠδ, 1ΐβ ^ϊ-Εδ ίθΓ06<1 ίΟ 6ΐη1)3Λ 

Ιιίδ ηιβη ία 3 1ιπγγ7. Β7 πάρα την ^ην 
1ΐθ πιβΕηδ ίΙίΕί Ρΐιοπηίο -ννεηί Εΐοη§ ίΐιβ 

δ1ΐ0Γ6 Εδ ί1ΐ6 η63Γ68ί ΓΟΙΙΙβ ΙΟ ΝΕΙίρΕΟίϋδ, 

ννΐιίοΐι 137 3 Ιίίίΐβ ίο ίΐιβ ηοιΙΙι-βΕδί. 

22 3ΐ8 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

μετωπηΒον βπλεον ως εΤ^ε τάκους έκαστος επί τους Άθη- 

5 ναίονς, καΧ ηλπυζορ ττάσας τάς νανς άποληφεσθαί. των δε 
ει/Βεκα μεν αϊττερ ηγοΰντο νπεκφενγονσυ το κέρας των 
ΤΙεΧοποννησίων καΐ την ετηστροφ-ην ες την ευρν^^ωρίαν' τας 
δε αλλάς επικαταλαβόντες εζεωσάν τε προς την γην νπο- 
φενγουσας καΐ Βιεφθεψαν, οίνΒρας τε των ^Αθηναίων άπεκ- 

6 τειναν όσοι μη εζενενσαν αντων. καΐ των νέων τι,νας άνα- 
Βονμενοί εΐλκον κενάς, μίαν δε αντοίς άν^ράσιν εϊλον' τάς 
δε τιζ^ας οΐ Μεσσηνυοί παραβοηθησαντες καΐ επεσβαίνοντες 
ζνν τοις οπλους ες την ^άλασ-σαν και επφάντες άπο των 
καταστρωμάτων μαχόμενοι άφείΚοντο εΚκομενας ηΒη. 

ΧΟΙ. Ύαντη μεν ουν οΐ ΐΙεΧοποννησιοι εκράτουν τε 
και έφθειραν τας ^Αττικάς ναυς' αί δε είκοσι νηες αντων 
αΧ άπο τον Βεζιον κερως εΒίωκον τάς ενΒεκα ναΰς των 
Αθηναίων αϊπερ νπεζεφνγον την επιστροφην ες την ενρυ- 

§ 5• μ^ν [τινε^] ΑΓΠοΙά., οιη. Ρορρο, Ββίνΐί. Οία,βδβη. οιιιη Ρ,Η.Ν.Υ.Τ. Ηβδ^οΐι. 
έζέωσαρ' εξόρισαν, κατέβαλαν, η έξέβαλον. άνδραί τέ Ν. Τ. 

§ 6. εϊλον' Ύΐδη,ΐατα οβρβταηΐ, Ρορρο, 01&88βη. ουιη Ν.Τ.^.,7. εΙΧον Ββΐίΐί. Ατηοΐά. 
οιαιη Ρ. εΧχον ηδη ιιηα8 ΙϊΙιβΓ ((}). Ιη Αβ8θ1ι. Α<?. χ 288 (Βΐηά.) οί δ' (ΐλον πόλιν ρΓΟ 
οί δ' €Ίχον πόλιν Μιΐ8§Γανϋ οοη]6θ1;ιΐΓ& ββί. Ηοιο ίοοο ήδη ίθΓία886 εχ £ΐθ88βπΐ8,1ιβ εΐχον 
■ηδη 3,(1 €Ϊλον Εΐάδοηρίο ρΓοβυχΐΐ. 

ΧΟΙ. § Ι . ίφθΐφον Ρ.Η.Τ. βί ον ΐη Γ3,8αΓ3, Ν., 0[υί ίη ιη&Γ^ίηβ γρ. διέφθΐΐρον οαιη V. 
νποστροφην Ρ.Η.Ν.Υ. Ιά ίη 8ορ1ι. ΕΙ. 725 νϊάβίιΐΓ βϊδηΐβο&Γβ τβάχΐηηι, βϊνβ Ιοουιη α 
ςαο οαΓ8α8 ίη οοηίΓ&ηυπι ΒΐιπιίΐαΓ. 8ιιρ. 90, 4» έτηστρέψαντ€$, ει § 5 ■'"ν έττίστροφην 

1β§ίίϊΙΓ. 

§ 4. μετωιτηδόν. "ΕΓοηί-'Κ'ϊββ," αά- βΥϊοτβνίΒ,νά ίο οοηαβ ίο θ1θ8β ςπ&ΓίβΓδ 

νβτβίβ /ΓοηΙϋηβ. Τΐιβ βχρΓβ88ίοη 8ββπΐ3 'ννίίΐι ίΐιβ Αίΐιβηί&ηβ " (ρ. 47°)• Ηθ β,άάδ, 

1)0ΓΓ0\νβά Γροιη &ηίιη8,ΐ8 ίΙίΕί &φί \>γ ί1ι»ί ίΐιβ η9,ΓΓ0\νηβ88 ο£ ίίιβ β80&ρβ, άτιβ 

1)αίίίη§. — ώϊ βΐχβ τάχους, Ιίΐίθ δττωϊ ίο ί\ιβ ΒΐιρβΓΪΟΓ βρββά ο£ ίΐιβ ΑίΚβηίβπ 

νοδων, Αβ8θ1ι. 8αρρ1. 8371 &η^ ιηαη^ Βΐιίρβ, 18 άβεοΓΪΙΐθά 1)γΰ7Γεκ^0εύγοι;σι, "ϊπΒί 

είπιίΙείΓ ρ1ΐΓ3,868, β.§. ώί 6ρ•γη% ίχω, πώί βηά πιβαηδ ίο ταα Ι)^." έξέωσαν. 

(ύμενΐία^ ?χε« ; &ο. άπολήψεσθαι, " ίο ΤΙΐΘ ίθοίιηίοαΐ -ννοΓά ίοΓ άτίνίηβ & δΐιίρ οη 

οηί οβ," "ίηίβΓΟβρί." βΙιΟΓβ ίβ έξωθεϊν, ί.β. ίξω άλό$. Ηβηοβ 

§ 5• Οοηδίτυβ, υττεκφεύ^ουσι ίί την ίΐιβ 'νναΓ-^οά ίε ο&Πβά εξώστηί Άρηί ίη 

εύρνχωρίαν (ί.β. ίηίο ίΐιβ -ννίάβ ρ&Γί οί ίΐιβ Επγ. Ε1ιβ3. 322, 3•8 ο&ιΐδίη^ -ννιβοΐί αηά 

βυΐί; Βθβ οη 83, 2). Β}^ τό κέρα$ Ά,ηά άβΒίηιοίίοη. Τΐιβ Ββηεβ ίβ, "ίΐιβ οίΐιβί• 

την έττιστροφήν ίΐιβ ^ττίττλουϊ του κέρω$ εΐαίρβ ίΐιβ^ οαηφχί οη ίΐιβ 8ροΙ »η(1 

{§ 2) Άπά ίίιβ το άφνω έττιστρέψαι (§ 4) ^Γονβ οη ίΐιβ 8ΐΐ0Γβ ίη ίΙιβΪΓ ββοΓίβ ίο 

&Γ6 πιβαηί. Μγ όιοίβ άβ80Γίΐ3β8 Ιΐιβ εβοαρβ." — αύτων,•<άζ. ίκ των νέων. Ήβί,γοία.. 

ΒραΓί&η πιαηοβιινΓΘ ίβυβ: " Οη & Βΐιάάεη έκνεύσα^' έκκολυμβήσα^. 

ίΙΐΘ ΒΪ^η&Ι •ννα3 βίνεη, β,ηά ίΐιε λνΐιοΐβ § 6. άναδούμενοι, "ί&ΐνίη^ ίη ίον." 

Ρβ1οροηηβ8ί&η ββεί, ίαοίη^ ίο ίΐιε Ιείί, 8εθ ι. 50, ι, ιν. 14, ι• άφεΐΚοντο. 

ο1ΐ8,η§β(1 ίΓοηι οοΐυηαη ίηίο Ιίηε, &ηί " Εβδοηβά ίιοηι ίΐιε Ιι&οεάΕβηιοηί&ηδ ΐνΐ8ί 

ίηβίεαά οί οοηίίηυίη§ ίο ηιονβ αίοη^ ίίιβ &3 ίΐιε^ \νβΓθ Ιίείη^ ίο\\'εά οβ." Οί. 92, 

οοαβί, Γο^νεά ΓΕρίίΙΙ^ \νί11ι ίΐιείι ριΟΛΥδ 3• ΞΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. 9θ, 9ΐ• 3^9 

2 ^ωρίαν. καΧ φθάνουσιν αντουζ ττΧην μια<ζ νβως ττροκατα- 
φυγουσαι ες τ-ην ^ανπακτον, και ισχονα-αι άντίπρωροι κατά 
το ΆποΧΚώι/ίον ιταρεσκευάζοντο άμννονμενοι, ην €? την 

3 γην έπΙ σφάς πλεωσιν. οΐ δε, τταραγενόμ.ενοι ύστερον, 
έπαίωνιζόν τε α/Αα ττλεαϊ^ες ώ? νενικηκότες, και την μίαν 
νανν των \\θηναίων την νπόλοίπον εδιωκε Αευκαδια ναΰς μία 

4 πολύ προ των άλλων έτυχε δε όλκάς ορμούσα μετέωρος, περί 
ην η Άττίκη νανς φθάσασα τη Λευκαδία Βίωκούση εμβάλλει 

5 μέση καΐ καταδύει, τοις μεν ονν ΤΙελοττοννησίοίς, γενομένου 
τούτου απροσδόκητου τε και παρά λόγον, φόβος εμπίτττει' 
και άμα ατάκτως Βι,ωκοντες δια, το κρατάν, αί μεν τίνες των 
νέων καθεΐσαι τάς κώπας επέστησαν του πλου, ά^μφορον 
Βρωντες προς την εξ ολίγου άντεξόρμησιν, βουλόμενοι τάς 
πλείους περιμεΐναι, αί δε καΐ ε'ς βράχεα απειρία χωρίων 
ώκειλαν. 

§ 2. σχονσαι Η., Ν. ρι. ηι., Τ. θί οογγ. Ρ. ίσχονσαι Ν. πι. ββο. Α.^. Ταιη 1ίΙ)1). 
άττίτρωροι. Υϊάβ ηοΐ. οπί. &ά 83, 5• «^^τά άιτοΧώνιον Γ. Ατϋοπίαιη οιη. είϊίΐιη Η.ν. 
ό,αινΟΜ«Όΐ Ρ.Υ.Τ. ΡθΓί358β βχοϊίϋΐ ώϊ. νλέωσιν Γ.Η.Ν.Υ. &1ϋ Υαίβο εί Τ. 
ίτίτλεωσιρ. 

§ 3- έταΐίτίξ^ΟΨ Ρ. βΧ ΟΟΓΓ. 

§ 4• φθάσασα [και νίρι-τλεύσασα] Ρορρο. Βεεδί οΐ3Π5ΐΐΙ& ιη ρΐεπδςπβ, δβά βεΓΥίΐίϊΐΓ 
ίη Έ.Ί.Λ.-Ι. &]!& ηι&ηα &<1(Μΐ3 εδί ϊη Η. Ρορροηΐδ. τ^ λβυ/Γοδί'α διωκούστ) Ρ.Η.Υ.Ν. 
Υα1§ο οαιη Α. -Ι. τ^ διωκονσχι λΐνκαδία, εΐ βίο Τ., ςαϊ /3άλ.\6ί μίση ]ΐΆ\)βί. μέσον Χ.Υ. 

§ 5• του άιτροσδοκτητου Έ.Ύ.Λ.^. εί ντι1§ο. ναρα λόγοι» Τ.Ρ.Η,Ν., (ΐαϊ γρ. ταραΧό- 
γου ϊη πίΕΓ^ϊηε 1ΐΕΐ)εί. Ρ&ποΐοΓβδ τοραΧόγου εχΜΐ)εη1; εαιη Λ.^, Υϊάε ηοί. επί. ι. 
65, Ι. ίστησαν Ν.Υ. τον^ νΧΐίου^Χ. βράχια Γ.Η.Υ.Ν.Τ.^../. Ατη. Ρορρο, Βεΐϋί. 
ΟίΕδδβη. Υα1§ο βραχέα, άτταρίφ χωρίων ορίϊιηϊ ϋΙ)1>. χωρίων άταρία Ύ.Λ.^. ΥαΙ^Ο 
χωρίων άτορίί}. 

ΧΟΙ. § 2. ίσχονσαι. Εϋε κατασχ€Ϊν ηρί τού$ χώρονί τούτον^ Βρασίδαί.,.φρου- 

&ηά Ίτροσσχΐΐν, ΪΙαϊβ 13 & η»ΤΒΐ ίεπη £ογ ραν (χων. 

& δΐιϊρ "οοιηίησ ίο." κατά, "ο£ί ΐΐιε § 5• Οοηδίπιβ -γενομένου... τάρα \6^ον. 

ίειαρίε οί ΑροΠο (δί ΝΒυρ&οίυβ)." δο διώκοντα, ϊήβ ιη&δοαίίηε ρΐατ&ΐ βδ 

Ι. Ι ΙΟ, 4, τταη-ήκοντα τριήρ€ΐί...ξσχον κατά εχρΓθδδίιι§ ίΐιε δεηδε ^€2 έδϊωκον. Ογ ϊί 

το Ίίενδήσιον κέραί, δπρ. ΐζ, 3• σχόντα ηι&\ ϊ>β τβξΆτάβά &5 & ' ηοπηη&ϋταδ ρεη- 

τηί Ήλείοτ ^ϊ Φ€ίάν, &ηά 8ο, ι. άεηδ.' καθύσαι, " άτορρεά ί1ιεΪΓ οατδ 

§ 3- άμα τλέοντα, ϊηΐβτ ηανχ^αηάηπι, βηά δίορρεά ΐΐιβ δΐιϊρ ίτοιη ϊίδ οοπτεε." 

"\νΜΐ8 τεί ηηάει 'κ-βν." Τίιβ ρΙΐΓβδβ Βν <ϋρρϊιι§ Λβ οατδ άεερ 8η(1 1ιο1<ϋη§ 

εεεπίδ ίο 6ΐιο\ν 11ΐ3ί ίϊιβ δοΐειηη ρ&εαη ίΐΐθΐη &5&ϊιΐδΐ ίΐιε δΐιϊρ'δ \ν37, ίΗε ιηοϋοη 

ίοΓ νϊείθΐ7 \\•35 αδΠ3ΐΐ7 δτιη§ νϊΐί Ιΐιβ 13 οί οοατδε βιτεδΐεθ. ΤΙιεΓε 03η 1)€ Ιϊΐίΐβ 

Βΐιϊρδ 6ί3ίϊοη3Γτ. άοηΙ)ί ϋΐ8ί ίΐιε ίΓ&πδίίίνε βοπδί ΐβ ΙιεΓβ 

§4• (τνχΐ ορμούσα μΐτέωροί. "Αί Λβ ΤΐδεοΙ. άξύμφορον. " ΤΜδ 3εί "ντ&δ ϊη- 

τβιτ δ3ΐηε ίϊιηε •«•35 ιηοοΓεά (ογ "1ΐ3ρ- ϊατίοαβ 38 Γε§3Γ(ΐ3 Ιΐιε άϊτεεί 3ίί30^ ίϊιβ 

ρεηεά 3ί Ιΐιε ίϊιηε ίο 1)ε ιηοοΓεά") ίη 8ηειη7 ιηίβΐιί ιηα^ε προη ίΐιειη &ί βο 

άεερ νΓ3ΐεΓ.'' Τΐιϊδ ΠΕε ο£ τυγχάνω Ϊ3 εΙιοΓί 3 άίδΐ3ηοε (τϊζ. εο Ιΐΐ3ί ίΐιεν οοηΐά 

οοιηιηοη, ίΐιοπβΐι δεΜοηι η§1ι11ν τεηάεΓ- ηοί εδοβρε ϊί ϊη ίϊιηε) ; 1)αί ίΐιεν άεδϊτεΐΐ 

εά. €ί. ίηί. 93. ^, εηρ. 25, ι, ίτυχε δέ ίο \\γ3ΪΙ ίϋΐ ίΐιε ΐ3Γ8εΓ ρ3Γΐ ο£ ίϊιβ βεεί 

22—2 320 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ΧΟΙΙ. Τονς δ' Αθηναίους ΙΒόντας ταντα γίγνόμενα θάρ- 
σος τ€ βλαββ καΐ άπο έι^ος κελεύσματος εμβοησαντες επ 

2 αυτούς ωρμησαν. οΐ δε δια τα υπάργοντα αμαρτήματα και 
την τταρουσαν άτα^ιαι^ ολίγον μεν γ^ρόνον ύττέμειναν, έπειτα 

3 δε ετράποντο ες το ΤΙάνορμον, οθενπερ άνηγάγοντο. επιδιω- 
κοντες δε οί Αθηναίοι τάς τε εγγύς ούσας /Αάλι,<ττα ναύς 
ελαβον εζ και τάς εαυτών άφείλοντο, ας εκείνοι ττρος ττ} 
γη ^ιαφθείραντες το πρώτον άνε^ησαντο, άνδρας τε τους 

4 μεν άπεκτειναν, τινάς δε και εζωγρησαν, επι δε της 
Λευκαδιας νεώς, η περί την όλκάδα κατεδυ, Ύιμοκράτης 6 
Λακεδαιμόνιος πλέων, ως η ναύς Βιεφθείρετο, εσφαξεν 
εαυτοί^ και εξεπεσεν ες τον Ναυπακτίων λι/>ιενα. άναχωρη- 

5 σαντες δε οί * Αθηναίοι τροπαΐον έστησαν όθεν άναγαγόμενοι 
εκράτησαν καΧ τους νεκρούς καΐ τα νανάγια ο σα προς τη 
εαυτών ην άνείλοντο και τοις εναντ'ιοις τα εκείνων ΰπόσπονοα 

ΧΟΠ. § Ι. Γοι>ϊ δέ άθψαίονί Ν. Τ./, τούσ δ' Λ. κελΐύματοί οΐϊιη ΒβΙίΙίβηΐΒ οιιπι 
άαοΙ)ΐΐ8 ΙΛΙ). νϊά. αά 77, 6. 

§ 2. είί τ6ν πάνορμον Τ. ^5 το πάνορμον Α.^. 

§ 3• τοπρωτον Ύ.Α.^. 

§ 4• όλκάδα Τ., υί εί δλκάι 8υρ. § 4• ''7 '^ρ}" '^'ν" ολκάδα Α.,Τ. αΰτον Ρ.Η.Ν. 
ΟείβΓυιη έξ^πβσβν ηοη Γβοίβ 8, ς[ΐιΛιΐ8ά8,ιη ΐηίβΙΙί^ϊΙιΐΓ ΰβοίάίΐ. Οί. ΕυΓ. Ηβΐ. 408, και 
νυν τάλαϊ ναυα-^6ί άττολεσαί φ'ιΧουζ ΐξέπεσον εΐί Ύψτψδε. ΙΜά. 539' "ο-νο.'/δν έκπεσόντα 
συν ιταύροίί φίλοίί. 

§ 5• τρόπαιον Ν. υί βί ίη ρΓΟχϊιηίβ, τροπαΐον Τ. Α./. 

οαχηβ ιιρ ίο ετιρροΓί ίΐιβιη." Μγ Οιοίβ ρ. 47ι, ηοΐβ) ίΐιίηΐίδ ίΗθ ΑΐΗθπϊ&ηδ ιηυδί 

οΙ)Β6Γνβ8, " Τΐιβ 8ΐιίρ3, 1ιανΐη§ 1)ββη ϊυδί Ιιβ,νβ άβίβαίβΛ &180 ίΐιβ Ρβίοροηηββΐ&η 

εηάοΐεηΐ^ βίορρβά, οουΐά ηοί \>β ερββάίΐ^ Ιβίί ν^ϊη^ &ηά οθπΙγθ, ΐΐιοια^ΐι 1;1ιΪ8 Ϊ8 ηοί 

βοί 9,§8.ϊη υηάβΓ λναγ." ^ί βράχεα. βχρΓβδβΙ^ βαϊά ; ίοΓ οί1ιβΓ\νΪ8β ίΐιβ Γβοειρ- 

" ΟΙΙιβΓδ δίΓΐιοΙί τιροη 8ΐΐ0Εΐ8 Γγοπι 1ΐΕνϊη§ ϊϊιγθ οουΐά ηοί ΙΐΒ,νβ Βεεη θδβοίβά. 

ηο Ιίηο-ϊνΐβά^β ο£ ΐ1ΐ08β ραΓίδ." Τΐιβ άνεδ^σαρχο, ίη ίΐιβ ρΙυρβΓίβοΙ; 86η3β, " Ηαά 

γβΛ, ■«■Ιιίοΐι οοηΐβ,ϊηδ ίΐιβ 8Εΐηβ γοοΙ; £13 ίαΐίβη ίη Ιολυ. " 

οβΙΙο, ββίβη^ί, ίδ ιΐ8ΐΐ8,1Ιγ ίΓ&ηδίίίνβ. 8ο § 4• ίσφαξεν. "Ηβ οτιΐ; Μβ οτνη 
Αβδοΐι^ΐυδ 1ΐ8,8 δΐυρο δ' έϊ,οκέΧΚετ αι, 8υρρ1. ■ ίΙίΓοαί, 8,η(1 ΐΐιβ 1)θά7 νταδ ^ναδίιβά αβΙιΟΓβ 

438, ΕπΓ. Ιρίι. Τ. ΐ379' δανΙ)ί -γαρ κΚύδων ίη ίΐιβ Ιι&Λοητ οί Νααραοίηβ." Βοίΐι 

ώκαλΐ ναΰν προί Ύψ. Μγ ΟγγοΙθ αηά 8ίΓ Ο. λν. Οοχ &Γβ ίηοοΓ- 

ΧΟΠ. §2. τα υπάρχοντα. "Τ1πΌΐι§1ι νββί ΙιβΓβ, "Ίαβ 81β^ν Μηίδβΐί ίοΛΙα-νήΛ, 

ίΐιβ πιίδίαΐίθδ Μ'ΐιίοΐι ίΐιβγ 1ΐ3,ά 1)βίθΓβ &ηά ίβΠ ονβΛοΕΓά ίηίο ίΐιβ ΙιατΙοοηΓ." 

ηιειάθ." Τΐιβ Εΐΐαβίοη ίβ βδρβοίαΐΐγ ίο Τΐιίδ Λνοηΐά Ιιανβ Ι^βεη ^τησεν. Βαί έκ• 

άξύμφορον δρωντΐί ^ι, ζ. Πάνορμον. ιτίττειν ίβ ηδεύ Ιίΐίε έξωθεΐν (δπρ. ρο, 5)> 

8εε 86, ι. Άπά έκβράσσεσθαι, οί οΙ)ϊεοί8 ί1ΐΓον?η οη 

§ 3• άφείλοντο. Οί. 9ο βη. εκείνοι, δΙιΟΓε. Τΐιε ηιεαηίη§ ίδ, ίΐιαί ίΗβ 1)0(ΐ7 

"ίΐιβεηβιη^." Τΐιε ηοηιίη&ίίνε ίδ αάάεά, -νναδ αίΙεην&Γάβ ίοϊΐηά ίη ίΐιε Ιι&ΛοαΓ, 
Εδ ίΐΐθ Εοηιβ,ηδ \νοιι1ά Ιιανε δαίά (ΐιιαβ Άηά ίΐιε ηα,ίιΐΓβ οί ίΐιε βηίοίάαΐ α.οί λναΒ 
ίΙΙί, &ο., 1)εοΕΐΐδβ ίΐιβ 8ΐι1)ίεοί ίβ οΐι&ηββά. ίΐιεη ϋΒοονειεά. 
τό ιτρώτον, 8εβ 9θ, 5• Μ^Γ Οΐ'οίβ (ν. ΞΤΓΓΡΑΦΗ2 Β. II. 92, 93• 32 1 

6 άπίΒοσαν. έστησαν δε και οι ΤΙεΚοπονιτήσιοι τροπαίον, ως 
1» νει/ίκηκ6τ€<ζ {τη^ τροττη'ζ^^ ας ττρος τ^ γ^ ι^αΰς Βιέφθζψαν' 

καΐ -ηνπερ ελαβορ ναΰν ανέθεσαν επί το 'Τίον το *Α)(αίκ6ν 

7 παρά το τροπαίον. μετά δε ταντα φοβούμενοι την άπο των 
Αθηναίων βοηθειαν νπο νύκτα εσεπλενσαν ες κόλπον τον 

8 Κρισαΐον καΐ Κόρυνθον πάντες πλην Χενκα^ίων. καΐ οΐ εκ 
της Κρήτης \\θηναΐοί ταϊς είκοσι νανσΐν αϊς έδει προ της 
ναυμαχίας τω Φορμίωνι παραγενεσθαι ου πολλω ύστερον της 

9 αναχωρήσεως των νέων άφικνοΰνται ες την ^ανπακτον. καΐ το 
θέρος ετελεύτα. 

ΧΟΙΙΙ. ΤΙριν δε διαλΰοταί. το ες Κόρινθόν τε καΐ τον 
Κρισαΐον κόλπον αναχώρησαν ναυτικόν, 6 Κνημος και 6 
Βρασίδας καΐ οι άλλοι άρχοντες των ΙΙελοποννησίων αρχο- 
μένου του χειμώνος εβούλοντο Βώα^άντων ^Ιεγαρεων άπο- 

§ 6. τ^ί τροντ,ί 3 £Γ3ΐιιιη3ϋοο &ά<ϋ1:ΐΐιη δαβρίοεπδ, οαιη ηβο τροτταΊον ττρ τροχτΐί 
Γθοίβ <ϋθ3ίϊΐΓ, βί 7-^5 τροτΓ-ηί ών ττρόί τί; 7!? ΰιέφθΐΐραν ροίίαβ 5€πΙ)βη(1αιη θδββΐ. ΟοΙ)€ί- 
Π3, Υ3Γ. Ι.βοί. ρ. 44 1 > οιηϊΐίβηάαιη οβηδβί ώ$ νενικ-ηκότΐ^, ΪΆη(\μΆτχι Άάάίϊχπη. & §τ8ΐη- 
ηΐΒ,ίίοο ς[ΐιϊ ηβδΟΪΓβί ([υϊά θδδβί τροπαίον Ίστάναι. ΡοΓίβδδβ ώϊ νενίκηκότα τά$ ναΟϊ 
άϊ νρόί τ-β 75 διέψθίΐραν. Νβιη ναΰί τα&Ιβ ροδί άί ροβίίο, οηπι άβββδβί &ΰϋη83ϋνιΐ3 
ροδΐ ώί ν€νικηκ6τΐί, βίοδδβιη» τηί τρ^ν7ΐ% ίαοΠβ ΪΓΤβρβΓβ ροίηϊί. τό &ηίβ ρίοι» ίη 

ΓΕδΟΓ» Ν. 

§ 7• τή" άτό των ' Αθηνών οοπ]. ΒβΙίϊβΓαδ. έϊ κόλπον Ν.Υ. βίί κόλπον Ρ.Η. Υυΐ^ο 
^ί τόχ κόλπον. και κορίνθων Λ. -Ι. Ξίηηιη €ήβ$α^αιη Μα 6ΐ 83. ι, 86. 3^ €θΓΪη11ιΪ3οαιη 
ϊηίβΐΐϊ^ί Τ1ι., ηοη ιηϊηοΓεηι ΐΐίαιη Γβοβδδνυη ιπΒΓΪδ ίηχίβ ΙιΟΟΓΟδ βά ογηπι δ6ρΐ6ηΐΓΪοη&- 
Ιβιη. Ναπι ΚΜαπι ρΓΟίηοηίοηαιη τοΰ Κρισαίου κόλπον στόμα 3ρρβ1ΐ3ΐ; 86, 3• Ιΐ^ςυβ 
Ιιΐο €$ κόλπον βδΐ ϊη(Γα βϊπΗτη, Οοηηΐΐιαηι νεΓβπδ. 

§ 8. νανιΐΐ αϊί Τ. 

Χ€ΙΙΙ. § Ι. διδαξάντων με^αρέων Γ.Η.Ν.Υ.Τ. ΑΊϋ δίδ. των μ. ίκλαστο^ 
Ρ.Ν.Τ.^Ι../. άκλ-ηστοί Ββ^. Ατη. ΥβΛο ροβίϊοο, αί βββρβ, πίΐίυΓ Τ1ι. 0{. Εατ. Απάτ. 
593» άκλ^στ* άδονλα δώμαθ' ίστίαί λιπών, τφ ναντιχω πολύ Λ'.Ν. τό ναντικόν Τ., 
βαρΓ» Βοπρίο ω ιη&ηιι βάάθΐη. 

§ 6. Ιί 13 άϊΕΒοαΙΙ; ίο Μϊθνβ ύιαΐ τρο- 1)β ιηβαηί, ντΒδ Γε^βιάβά βϊίΙιβΓ 33 ηβαίΓ3ΐ 

παΐον τΎΐ$ τροπτμ των νιων ντοηΐά 1ΐ3τβ ΟΓ 33 ίΐιβ ροδδβδδίοη οί Ιΐιβ Ρβίοροηηβ- 

1)€βη ^ίτί«6η ; ιηυοίι ιηοΓβ 8θ, ί1ΐ3ΐ; τ^ϊ 8Ϊ3η8. 8β6 οη 83, ι. 
τροπτι% ά$ διέψθΐΐραν Ϊ3 π^ΐιΐ;, \ν1ιβη ίΐιβ ΧΟΙΠ. § ι. π (Αν διαλΰσαι. ΒβίοΓβ 

3ΐ1 1)α1; ιιηϊνθΓδ3ΐ Οτεβ^; ϊ(ϋοιη Γβςηΐτβδ άΪ3ί)3ηάϊη5, ογ 1)Γβ3Μιι§ αρ, Ιΐιβ η3ν3ΐ 

ων δίέφθειραν. Οπιϊΐίίη^ τ?> τροπής 33 ίοΓΟβ, ίΐιβ Ρβ1οροηηβ8Ϊ3ΐι §βηβΓ3ΐ3, €ΐΐ3- 

3η ΐηίθΓροΐ3ίίοη, ώ$ ν€νικηκότ€$ άϊ διίφ- ξήηβά &ί ίΙιβΪΓ άβίθ3ΐ;, 3η(1 ϊηνϊίβά 1)7 ίΐαβ 

θειραν Ϊ3 ρ6Γίθθίΐ7 Γβ^ΕΓ, 3ηά οοιηρίβίβ Μβ§3Π3η3, ίΐιβ ίιηρΐ303ΐ)1β εηβηιίθ3 οί 

311(1 εϊιηρίβ ϊη ιηβ3ηίη§. Βββ ηοί. οπί. ΑΛβηβ, ιη3ΐίβ 3η 3ΐΐ6ΠΐρΙ ίο δβϊζβ ίΙΐΘ 

ανάθεσαν. " Τ1ΐ67 οοητε^θά ίο Ιΐιβ 1ι3γΙ)οϊιγ οί ΡθίΓ3βπ3, \ν1ιίο1ι, ίτοηι ίΐιβ 

εοαίΙΐθΓη ηβδδ 3η(1 άβ(ϋθ3ΐβ<1 ίίιετβ." δββ ονβΓ-οοηβάθΠΟβ οί ίΐιβ Αίΐιβηϊαηδ, 1ΐ3(1 

οη 84, 4• ηοί βνβη 3 §π3Γ<1-δ1ιΐρ ίΙιβΓβ ογ 3 ο1ΐ3Ϊη 

§ 7• τϊ}" άτό, κ.τ.λ., νϊζ. ίΐιβ 1\ί•βηί7 ρΐ306(1 30γο33 Ιΐιβ βηίΓ3ηοβ. άποπα- 

δΐιϊρδ ιηβηίϊοηβά Ι^βίοντ 3ηί1 ίη 85, 6. Ιί ρασαι. " Το ηΐΆίβ άώ Είίβπιρί προη." 

χτοϋΐά δθθπι ίΓοπι ί1ιΐ3 Ιΐΐ3ί ίΐιβ 0ΓΪ8363η Ρορρο 0Ϊίθ3 τιι. 43. άχ. τοΰ λιμ^νοί. 
1)3ν οη ίΐιβ ηοΓίΙι βΙιοΓθ, χνΐιϊοΐι πιηβί ΙΐθΓβ 32 2 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ττεφασαυ τον Πειραιώς του λι/χε^ος των *Αθηναίων' ην δε 
αφύλακτος καΐ άκληστος, εΐκότως, δια το έπυκρατβίν πολύ 
2 τω ναντίκω. εδοκει δε λαβόντα των ναυτών εκαστον την 
κωπην και το νπηρέσίον καΐ τον τροπωτηρα ττεζη ίεναυ εκ 
Κορίνθου επΙ την ττρος Άθηνας ^άλασ-σαζ^ και άφικομενονς 
κατά τάχοζ €9 Μέγαρα καθελκύσαντας εκ Νκταίας, του 
νεωρίου αντων τεσσαράκοντα ναΰς, αΐ ετυχον αυτόθι ουσαυ, 
ντλευσαι ευθύς επΙ τον Πειραιά" ούτε γαρ ναντικον ην 
ττροφυλάσσον εν αύτω ού^εν ούτε προσδοκία ουδεμία μη αν 
ποτέ οΐ πολέμιοι εζαπιναίως ούτως επιπλεύσειαν, επεί ούτ 
άπο του προφανούς τολμησαι αν καθ* ησυγίαν, ουδέ, ει 

§ 2. ίκαστοί νβΐ έκαστοι ρΓ. ηι., βί ηιοχ Ι&αι Ρ, ΗβΒγοΙι. ύτηρίσων η σανίί τη$ 
καθέδρας. Υίχ χβοίβ, 8β(1 Ιιιιο, ιιί νίάβίιΐΓ, Γεδρίοϊβηδ. προσφυλάσσον ρΓ. πι. Ν., υί 
νϊάθίιΐΓ. μη αν κ.τ.Χ. ΟσηΓαδα ς[ηο(1απιιηοάο νϊάβίπΓ ΟΓ&ίϊο ίηίθΓ νροσδοκία μη αν 
τούί ΐΓοΚΐμίονί έπητΧΐνσαι βί φόβοί μη οι ττ. ΐπητΧβύσωσιν. Ιη 86<ΐνΐθηίϊΙ)α8 οΰτ' — οΰτ€ 
ρΐΌ ούδ' — ουδέ 6Χ Ββΐίΐίβή οοη]. ΓβοβρβΓαηί ΑγηοΜ. ΟΙ&βββη. οΰτ' — ουδέ Ρορρο. 
Μο,άνίβϊυΒ (Αάν. Οήί. ι, ρ. 313) 8βΐ'ϊΙ>6ηάιιιη οβηδβί έπεΙ οΰτ' άττό του προφανοΰί 
τολμησαι αν, καθ' ησυχίαν δ' ύ δΐΐνοονντο, μη ούκ αν νροαισθέσθαι. Ιιβ^βηάχηαα. ίοτί&83β 
ούτε καθ' ησυχίαν, ούδ' (ϊ διενοοΰντο κ.τ.\., ηβο, 81 τηϊηηί /ββϋηαηίβν α0/]νβάί νβΙΙβηί 
(Ρβΐ.), ρηΐίώαηΐ (Αΐΐι.) 8β ηοη /αοΗβ ρτουΪΒηνοβ, ηβ ΰοιίΒΪΙϊητη ^ηίάβηι ΙαΙΪΒ τβί εϊ 
€€ρΪ88βηΙ, 80. οΐ Πΐλοποννησιοι. ΒίηιοίπΓα ούκ έν6μιζον μη (ούκ) αν κ.τ.Χ. ββΛλά 
ηοία Θ8ί. ΟβίβΓαπι προαισθέσθαι Ν.^.εΤ". νροαίσθεσθαι Ε.Υ.Τ. 01α88θη. Ιία ν. 
26, 5> ι^^^' ησυχίαν τι αύτων μαΧΚον αϊσθεσθαι Α&άαττάΛ Ββΐίΐί. Ρορρο, ηοη ς[ΐιοά 
ίηάϊοΕίϊνυπι αΐσθομαι οοοηΐΓθ,ί, δεά ςίαΪ3, ρι•£ΐβ3βη8 ίηβηίίίνϊ ββηίβηίΐαβ 3,ρίϊιΐ3 εΐί. 8ίθ 
άί8θΓί6 Ρ1ιοίΐιΐ8 Ιιβχ., δφΧειν καΐ ρόψειν τάί ιτρώταί συλΧαβάί των τοιούτων οΐ Αττικοί 
όξύνουσιν. ΉββγοίάνίΆ βίίαπι δφΧει (οοά. όφλεΐ)• οφείλει. 0οΙ)βίυ8, Υαι•. Ιιβο*. ρ. 129» 
" ρβινυΐ^β,ίαηι ϊαηι οΐϊπι βτ&ί νϊίϊιιπι, Ο[ΐιο δφλειν βί δφλων αραά ΑΐϋΰΟΒ ρΐΌ όφΧεΐν βί 
όφλών 1β8θΙ)8,ίιΐΓ." Νοη ηια^ϊβ β&ηαπι β88β αΧσθεσθαι ίβ,οϊΐβ ΟΓβάϊάθΓΪί Ιθοϊογ. 

§ 2. ΰΐΓηρ4σιον ... τροπωτηρα. " ΗΪ3 ηβχί οίαυβθ &ρρβ£ΐΓ8 Γ&ιιΐί^. Τΐιβ Μ88. 

ββαΐ-οΐοίΐι αηά 1ιΪ8 οαΓ-Ιοορ." 8ο Μγ §ίνβ ούδ'... ουδέ, ίοΐ ν/Υιΐβίι Ατηοΐά τβα,Αα 

(χΓοίβ. Οοιηρ&Γβ Αι•. Ε(ΐυϊ1;. 785, «Γτ-α οϋτ'...οϋτε ν/ϋΙι'ΒβΙίΙίβτ. Ιί δββηαβ πιογθ 

καθίζου μαλακών, ϊνα μτ) τρίβψ την εν Σα- ρΐΌΐ)α1)1θ ίΐιαί οϋτε ΒΐιουΜ 1)β ίη8βΓΐ;βά 

λαμΐνι. Ιί 18 νβΓ^ Ιΐΐϊοΐ^, ίΐιοιίβΐι ηοί \)βΙοΐβ καθ' ησυχίαν, '' β'ιηοβ ηβϋΤΛβν οΐ)βη- 

οβΓΐ;3,ΐηΐ7 Ιίηο^νη, ίΐιαί ίΐαβ τροιτωτηρ \ν38 1^ λνοιιΜ ί.1ιβ7 Ιοβ Ιίΐίβΐγ ίο νβηίπΓβ ΐί ηοΓ 

α Ιοορ \ν1ιϊο1ι θπβ,ΙοΙοΛ ίΐΐθ οο,γ ίο 1ΐΕη§ οη Ι)^ -ννίΐίίϊηβ ΙβΪΒΠΓβΙ^ ίοΓ αη ορροΓίυηΐίγ " 

ίο αηά ίιΐΓΠ οη ίΐιβ ΓΟΛνΙοοΙί. Ργοιπ ί1ιΪ8 {οη Ιΐιβ εΐι/, καθ' ησυχίαν), ί. β. Λνΐιβη ηο 

ρα88£ΐ§6 ίί Λνοιαίά 8ββηι ίο ΙΐΗ,νβ 1)ββη α οηβ -«ν&Β ϊη ίΐιβ \\•Άγ ίο ορροββ ίί : " ηοΓ, 

ηιογβαΐ^ΐβ ΙβαίΙιβΓ είΓ&ρ. 8ο ΑβΒοΙα. ΡβΓβ. βνβη ί£ ίΐιβγ (ϋ(1 ίΐιίηΐν οί άοίη§ 8ο (-ννα» 

375. ναυβάτηί τ άνηρ τροπουτο κώπην ίΙιβΓβ &ηγ ρΓθ1)αΙιΐ1ϊί}') ίΐιαί ίΐιβ^, ίΐΐθ 

σκαλμον άμφ' εύηρετμον. ΤΙίΓου^Ιι ί1ΐ6 Αίΐιβηϊ&ηδ, -ννοιιΐοΐ ίαίΐ ίο 1)β αντείΓΘ οί ίί 

Ιι&ίϊη 8ίηιρρη8 (Ρορρο) ΐί ίβ ίΐιβ θΓί§ϊη ΐη ίϊπίθ." Τΐιβ Γβ&δοηβ &Γβ §ίνβη ■ίν1ΐ7 

ο£ οιΐΓ λυογΛ 8(ταρ. Νισαίαί, ίΐιβ ροιί ίΐΐθ ΡβΪΓΕβιΐδ -ίνακ τιη^ηβ,Γάβά, νϊζ. Γγοπι 

οί Μβ§3.Γ3.. αί ΐτυχον, κ.τ.Χ., " \ν1ιίο1ι ίΐιβ ίοο §Γβίΐί οοηίίάεηοβ οί ίΐιβ ΑίΗβ- 

■ννβΓθ ίΙιβΓβ αί ίΐΐθ ίΐηιβ." 8ββ9Γ, 4• ηϊαηβ. Τ1ιη8 ίΐιβ οοηδίΓποΙΐοη 1)βοοπιβ3 

μή αν έκπΧεύσειαν 8ββπΐ3 οοιηΜηβίΙ οί ίννο ρβΓίεοίΙγ Γβ§ιι1αΓ, αηά ουδέ Ϊ8 βοττβοίΐγ 

ρ1ΐΓα3β8, προσδοκία δη έκπΧεύσειαν αν (εΙ αδβά ίη ίΐιβ Ββοοηά οΐβ,υδβ, προσδοκία ην 

δύναιντο), 8,ηά φόβοί μτ] έκπΧεΰσωσι (ρι•αβ- 1)θϊη§ βηρρΙϊβΛ. 
8εη8 Μ8ΐοηαιιη). ΤΙαβ Γβαϋηβ ϊη ίΐιβ ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 93- 94• 323 

3 Βι.€νοοΰντο, μη ουκ αν προαισθέσθαί. ώ^ δε Ιδο^εν αύτοΓς, 
και εχωρονρ ενθύς' καΐ άφικόμ.€νοί ννκτος και καθεΚκύσαντες 
€κ της Νισαιας τας ναΰς επλβον επί μεν τον Πειραιά οΰκετι, 
ωσπερ Βίενοοΰντο, κατα^είσαντες τον κίνΒυνον — και τις και 
άνεμος λέγεται αυτούς κωλΰσαι — επΙ δε της 'Ζαλαμΐνος το 
άκρωτηριον το προς Μέγαρα ορών και φρουρών εττ' αύτοΰ 
ην και νέων τριών φυλακή του μη εσπλείν Μεγαρεϋσι μη^' 

4 εκπλείν μη8εν• τω τε φρουρίω προσεβαλον και τας τριήρεις 
άφείλκυσαν κενάς, την τε αλλην Ι,αλαμΐνα άπροσ^οκητοις 
επιπεσόντες επόρθουν- 

ΧΟΙΥ. Ές δε τάς Άθηνας φρυκτοί τε ηροντο πολέμιοι 
και εκπληξις εγενετο ούΒεμιάς των κατά τον πόλεμον ελάσ- 
1 σων• οι μεν γαρ εν τω αστει ες τον Πειραιά ωοντο τους 
πολεμίους εσπεπλευκεναι η^η, οι δ' εν τω ΠειραιεΓ την τε 
"ΖαλαμΙνα ηρησθαι ενόμιζον και παρά σφάς όσον ουκ εσπλείν 
αυτούς' όπερ αν, ει εβουληθησαν μη κατοκνησαι, ραδιως 

§ 3• •7Γ£ΐρ6α^ Τ. \ί•^€ταί αϊτούί Ρ.Η.Υ.Ν.Τ. Υα1§ο οαια Α.-Ι. αϊτούί λί-γΐται. 
κω\νσαί Τ. 

ΧΟΓν. § Ι. φρνκτοί ηροντο Τ. 

§ 2. τήν τε σαλαμϊνα τ]ρησθα(. €νόρυ.ζον Ρ.Υ.Χ.Τ. Ατη. Ρορρο. Ββΐϊΐί. ΟΐΕ33€η. 
Υπί^ο των "ΣαΚαμινίων πόλίκ Ύίρησθαι ((α\ωκ€ΐ•αι ΙίΆΐΐά ραυοί). Μοχ καί οιη. Τ. 3ηΐβ 
ούκ ώ' άνβμοί. 6σον ούκ ΐσπλΐΐΐ', ίη βο βΒ$ί ιιΐ ροΓίιαη ϊηίΓαηηί. λ^ ί,\Χ&Χ\χΐ'& οθΓίβ δσον 
αύκ ηδη. Οι. Εατ. Β^οοίι. 1076, δσον γάρ οΰττω δηΧοί ην θάσσων ίνω. Υϊάβ ηοί. θχβ§. 

§ 3• τον μή. 86€ οη 75 5 ι• Τΐιβ ρο- ρίη§ οατ Γ&ϊ1-5ν37 ίτ3ίη3, ΐί ε€6ΐη3 ίΐι&ί 

Πο7 οί Βί3α-νίη§ οαί Ιΐιβ Μβ§3,π&η3 1)7 ίΐιβ νϊοΐεηί ντ^νΐη^ ο£ & Ίϊφ^ ΐηάΐοβίβά 

ίοΛΜϋη^ ϊιηροΓί3 Άηά. βχροηδ Ϊ3 βαίΐ- άΆη§βτ. 8ββ Ή. χτιιι. 2 1 γ, τυρσοί τ€ 

ήζβά. ΐη ■«•βΠ-Ιαιο'ίντι ρ3383§63 ο£ ΐΐιβ φ\ΐ•,€θονσιν ίττητριμοι. ούδ€μια$ 4\άσ- 

ΑοΗατηϊαη$. Ρογ έσπλίΐν ίη ίΐιϊδ 8βη5β σων, " 3,3 §γ6&ϊ 88 3117 βνβΓ ^ο^τη." 8ο 

8β€ IV. 2~, Ι, καϊ σΐτοϊ τοΐ^ ϊν τη νήσφ οη ονδίνδί ιστΐροι "γνώμη, " 33 8ΐΐ3Γρ &8 3117 

βστλίΐ, ϊύϊά. 39> -, τά^ δε αλλαϊ τοΐί ϊσ- οηβ," Ι. 91» 5• ΟοπιρΕΓδ ονδενδζ μείζον 

ιτλέουσι λάθρα διετρέφοντο. σθένει, " Ϊ3 3,3 ^6&^ Ε3 βητίΐιΐη^ οαη ΐ)€," 

§ 4• τί φρονρίφ ΊτροσύβαΚον. 8ΪΓ 6. \ν1ιβΓθ 1ιο•νν6νθΓ ιηοβΐ; οήίϊθ3 ΕάορΙβά ίΐιβ 

"^. Οοχ οΙ)3βΓνβ3 (ρ. 148), "11ΐ6 6Χ0Π3Θ οοΓτεοίΐοπ μεΙον, "1β38 ίΙίΕη ηηΐΉιησ,-' 

ίΙίΕί 1;1ΐ67 ■«■βΓθ ^ερί 1)ν Εη ιιηίΕΥΟιίΓΕΗβ '• ηοΐ Εί ε11," Αεβοΐι. Ργοπι. 1034• 

■ννϊιΐίΐ -«ΓΕδ ρΓθΙΐΕΐ>ΐ7 Ε ιηβΓβ ρΓβίβηοβ. Ιί § 2. δσον ούκ έσιτλεϊν. " ΤΙίΕί ΙΙ1Θ7 

■«•33 ίη ίΕοί δΕίθΓ ίο ΕίίΕΟ^ ίΐιβ ίΙΐΓββ δΐιϊρβ \ν6Γβ ε11 1)αί ηο\9• Εθ1;ιαΕΐΐ7 δΕϋιησ ϊη οίοδβ 

\ν1ιΐο}ι ^βρί βτίΕΓίΙ Εί ΐΐιβ ρΓθΐηοηίθΓ7 οί αρ ίο ίΐιείτ ο^νη (ίΐιβ ΑίΚβηίΕη) -«-Εΐΐδ." 

ΒοαάοΓοη ίοΓ ίΐιβ ρΰΓροββ ο£ 1)ΕΓπη§ "^'β ιηϊ§1ιί ΙίΕνβ 6χρ6€ίβ<1 έπΙ σφα^, Εηά 

Ε00633 ίο ίΐιβ ΙιεΛοπγ ο£ Μθ^εγε." δσον ουκ ηδη, "εΠ 1)αί ποντ." €£. Εΰτ. 

Χ0Γ7. § Γ. φρυκτοί, "1)Εΐ6-βΓθ3 (1)ΘΕ- Ηβο. 74ΐ, 'ίί" δ' Όδυσεύ% δσον ουκ -ήδη 

οοηδ) ϊηάΐθΕίϊη§ 3 ΗοδίΠβ ΕίΐΕοΙι." €ί. ττωλον άφελξων σων άττό μαστών. 

ιπ. 2 2, 7ι φρνκτοί τε ηροντο εί τάϊ θήβαί κατοκνησαι. " Το \ν33ίβ ίϊιαβ 1)7 ΚβδΐίΕ- 

τΓολέμιοι. δοΐιοΐ. λαμπάδεί τινε^ άττό ίϊοη." ΗθΓβ κατά 1ΐΕ3 Ιΐιβ 33ΐηβ 3βηδ6 38 

ξύλων "γινόμεναι. — καΐ δταν τολεμίουί εδη- ίη κατοικτίζ'εί μάτην, Αβ3θ1ι. Ργοπι. 36, 

λονν, έκίνουν τούί φρνκτούί. Αδ ΐη βίορ- Εηά ίη καταχαρίζεσθαι, καταιτροδονναι. 324 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

3 αν εγενετο' και ουκ αν ανεμ,ος βκώλνσεν. βοηθησαντες δε. 
αμ' ήμερα παν^ημεί οΐ Αθηναίοι ες τον ΤΙεφαια νανς τ€ 
καθεΐλκον και εσβάντες κατά σπον^ήν καΐ πολλω θορυβώ 
ταΐς μεν νανσΐν επΙ την ^α\αμ1να εττλεον, τω πεζω οε φνΧα- 

4 κά9 του ΐίειραυως καθίσταντο. οΐ δε ΙΙεΧοποννήσιοι ως 
-βσθοντο την βοήθειαν, καταΒραμόντες της Χαλαμΐνος τα 
πολλά και ανθρώπους και λείαΐ' λαβόντες και τάς τρεις ναϋς 
εκ του Βουδορου του φρουρίου κατά τάχος επΙ της Νισαιας 
εττλεον. εστί γαρ 6 τι και αί νήες αυτούς, δια χρόνου καθελ- 

5 κυσθεΐσαι καΧ ου^εν στεγουσαι, εφόβουν. άφικόμενοι δε 
ε§ τα Μέγαρα πάλυν εττΐ της Κορίνθου απεχώρησαν πεζή. 

6 οΐ δ' Αθηναίο ί ούκετι καταλαβόντες προς τη '%α\αμ'1νί 
απέπλευσαν καΐ αυτοί, και μετά τοΰτο φυλακήν α/χα του 
ΤΙεφαυώς μάλλον το λοιπόν εποιοΰντο λιμένων τε κλησει και 
Τ'ΐ) άλλί! επιμελεία. 

§ 3• &μα. ■ί)μέρ(ί. Τ. κατασποι/δήν Τ. Υϊά. ηοί. οή*. 89, 4• '^ο'^ ττειρεώϊ Τ. Οί. 
93, 3• 

§ 4• βουδονρου Υ. κατατάχοί Α.^. κατά τάχο5 Μο Τ. ίστί Ύ&ρ & η Ββΐ£]£. ΑΐΏ. 
Ρορρο. Οΐ9,88βη. βχ ΑΙ)Γβ8θ1ιϋ οοηϊβοΐιίΓα, 80. ποηηίΜΙ εηίτη ηανβΒ βοβ ΙβττβύαηΙ ροβί 
Ιοη()ητη ίβτηρηβ τη ηιατβ άβάηοίαβ. Εί 'έστι ^αρ ό'τϊ άίδβΓίβ Τ. Οβίβή .1ίΐ3Π ίστι 
-γάρ οτε, ΐηίβτάηηι, ς[ΐιοά βί^ηίβοΕΓβΙ;, άΐια ϊαπι Ιιηηο ίϊιηοΓβιη ϊη αηϊηιίβ ίαίδββ. 

§ 5- τΓΕ^οί ΑηιοΜ. ουιη Ε. Τ. Μοίίιΐδ, ορΐηοΓ, Ββΐίΐί. Ρορρο. 0ΐΕ88Θη. ττεξ^. 8ϊο 
Ι. %6, 2, έπορεύθησαν δέ ττε^τ} εϊ Άττολλωνίαν. Ββά ίΐϊά. ι ίο, 4ι ^'ί τε ΎΨ έπίπεσόντίί 
ΐΓ€ξΌΐ και έκ θαλάσσηί, υΗ ττε^οΐ δυρταδΟΓ. η ΙΐΒ,Ιιβί Τ. 

§ 6. &μα Ε.Η.Ν.ν. ήδη ραυοϊ 1ϊΙ)1>., (χυοά οοιτβοΐθΓΪ8 β886 νίάβίυΓ. τολοιπόν 
Τ.Α.Ι. κλ•>)σει Ε.Η.Ν. ((χαϊ ι αά η άΜά τη&ηη αύάΐίαυι 1ΐΕΐ)6ί). κλίσβι V. Υιαί^ο βί 
Τ. 4./. κλείσει. Ιη 1ιΪ8 βί δΐπιίΐϊΐιιαδ, ακληστοί, κεκ\ΐ[ΐσμ^νο$ είο., ββιηρβΓ βί νιΙ)ί(1ιιβ 
£θΓβ ΥΒ,ή&ίυΓ ϊη 1ί1)ή8. άσφαλείί} V. βί γρ. Ν. 

&ο. "ίο §ίνθ &\να7," "ίο βαοήβοθ ]3γ ν^&ίβνϋζΐίί." \νίί1ι ούδέι», ί.β. ούδαμ'2ί, 

ίτβ&βΥϊβτγ." Ιη ίΜδ δθηββ καταδημοβο- οί. ίηί. ιο2, 4, τον'Αχελφου των έκβολω» 

ρησαι 13 η&βά ΐη II. χνιιι. 301» "*ο ουδέν άττέχουσαι, ίΐιου^ΐι ϋδωρ ογ δλα 

Βςυ&ηίΙβΓ οη ίΐιβ ηαοί)," ογ "£ογ ίΐιβ πιαγ ΙιβΓβ 1)β δυρρίϊβά. 8ο ιν. 34> 3» 

ιηοΐ) ίο οοηδΰπιβ " (§βί ί1ΐΓ0ΐι§1ι ογ ιη&ΙίΘ οΰτε γάρ οί ττΐλοι ίστε-γον τα τοξεύματα, 

Β,-νίΆ,γ \νϊί1ι). — Τΐιβ αν ίβ Γβρβαίβά ίΓΟπα "ίΐιβ ίβΐί χναβ ηοί ρΓΟοί Β,βώηδί ίΐιβ 

ίΐιβ δίΓοη^ η&ίιίΓαΙ 3,ίίΓαοίίοη οί δυοίι αΓΓΟ-ννδ." Αβδοΐι. 8αρρ1. 126, λινορραφηί 

βιηρίιειίϊο ννοΓάβ αδ τάχα, ρφδίωί, ηκιστα, δόμοί &\α στέ•/ων δορ05. ΤΙιεΙ). 205, 

άβ., ίο ίΐιβ ρΒ,ΓίϊοΙβ. Οί. Ι. 76, 4> αλλουϊ ττύρ-γον στέ~/ειν εΰχεσθε ιτολέμιον δόρυ. 

7 άνουν οίόμεθα τα ημέτερα λαβόνταί §6. αμα. Τΐιβ δθπδβ ίδ, " -ννΜΙβ ίΐιβγ 

δείξαι ΰίν μάλιστα. Αβδοΐι. Α^. ιοί 5, ρΰί ίΐιβ ΡθΪΓ&βαδ ίη α δαίβΓ οοηάίίϊοη \)γ 

έντόί δ' αν οΰσα μορσίμων ά-γρευμάτων οίοδϊη^ ΐί ειπίΐ ΐίδ ΒΠΐίΐΙΙβΓ ΙιαΛουΓδ (λίμ^- 

ττείθοι αν, ει πείθοω. νων) ϋίβγ &ί ίΐιβ δαιηβ ίϊιηβ ίοοίί 1)βίίβΓ 

§ 4• ίστι -γαρ 6 τι, ηοηηϊΜΙ επίνι, οαΓβ ίη ββηβΓίΐΙ οί ίΗοΪΓ άβίβηοβδ." Τΐιβ 

"ίοΓ ίο 3, οβΓίαϊη βχίβηί ίΐιβ^ λνβΓθ Άΐχολά τε Ϊ8 δαρβιβαοηδΐ^ 9,ά(1β!ΐ 1)θίθΓβ καΐ τ% 

οί ίΙιβΪΓ δΜρδ -«τΐιίοΐι, δϊηοβ ΐί \ν3,8 1οη§ άλλτ;. Οί. ι. 93> 3> νομίξων τό χωρίον 

ΒΪηοθ ίΐιβγ Ιιαά Ιιββη Ιο,υηοΐιβά, •νν6Γβ \)γ (τ6ν Πείραία) καλόν είναι, λιμέναί ίχον 

ηο πιβ3,η8 8θει-•νν•0Γί1ΐ7," "&η7ί1ιίη§ Ιίΐιί τρεΐ^ αυτοφυείς (Κάνθαροί, Αι. Ρβ,ο. 145, Ι ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 94, 95• 325 

ΧΟν. 'Τπο δε τους αντονς γρόνονς, τον χείμωνος 
τούτον άρχομει^ον, Χιτάλκης 6 Ύηρεω, ^θ8ρνσης, @ρακων 
βασίλενς, έστράτενσεν επΙ ΐίερ^ίκκαν τον Άλε^άνδρον, 
ΜακβΒονίας βασιΧ4&., και επί Χαλκιδεας τους επΙ Θράκης, 
όνο νπο(τγεσεις την μεν βονλόμενος άναπράζαι, την Βε 
1 αυτο9 άποΒονναί. 6 τε γαρ Τ1ερ8ίκκας αντω νποστχόμενος, 
εΐ ^ Αθηναίοις τε 8ίαλ\άζείεν εαντόν, κατ άρ)(ας τω ττολεμω 
πιεζόμενον, καΧ ΦίΧυππον τον άΒελφον αυτόν, ττολεμων οϊ'τα, 
μη καταγάγοί επΙ βασιΚεία, α νπεΒεξατο ονκ επετεΚει' τοις 
τε Αθηναίους αντος ωμολογηκει, οτε την ξνμμαγίαν εποιείτο, 

ΧΟν. § Ι. τ-ηρΐω Ν., -η ίη ΓΕβπΓ». πβρδίκαν βί ιηοχ περδίκαί ρΓ. ω. Ν., βί βίο 
ιιΙ)ΐ(ΐυ6, κ ροδίβΕ 8ΐιρβΓ3θΓΪρίο. ΤΓΐρδίκκαν Τ. τηί θρ^κηί V. δια δύο ύττοσχέσεα νήΙ^ο, 
86(1 δίά οιη. Γ.Η.Ν.ν.Τ. 8ίπιοΐιαΓ& ββί 1;8,ης[α&ια (ϋχίδ8βΐ δύο υττοσχέσεα προτείνων νβΐ 
Ίτροισχόμΐνοί, την μέν κ.τ.λ. 

§ 2. καταρχάς Τ.Α.^. δμολο^ήκει V. Τϋβ ηοί. οήί. αά 86, ι. Επά τό Άφροδίσιον). Εογ ττ αΧλγι οί. ΐηί. 
97. §§ 6, 7• 

ΧΟν. § Ι. Σιτάλκη<!.- Τΐιβ ηαπ-Είϊνβ 
οΓ ΤΙαίΆΟΪΆΏ. αβΈΪΓβ ϊβ Γββιιπιβά ίΓοιη 
οΐιαρ. 29, ■«•ΙιβΓβ ίΐιβ Ιάβίοιίαπ, β,ΐΐβτ ίΐιβ 
ίΕδΙιίοη οί Ιΐΐ8 \ο•γοτΓοιοΙ Β,ηά Χο^ΟΎράφοι, 
1ΐ3,ά οοπιΙ)ίηβά 1ιΪ8ίοΐ7 \9-ίί1ι ιη^ίΐι \νίί1ι- 
οαί ίΐιβ Ιβαδί άίβοηιηϊη&ίίοη. — Άλε^άί*- 
δρον, ΰαβ §ΓβΕί-8ΓΒ.η(1ί&ί1ιβΓ ο£ Ρΐιϊΐϊρ ο£ 
Μαοβάοη. Ιί 18 τβιΠΕΓίί&Ι^Ιβ ίΐιαΐ &11 ΐΐιβ 
Μα,οβεΙοηίαη ί&ιηίΐγ ηαπιβδ, ΑΙβχ&ηάβΓ, 
Αιη^ηίαδ, Ρ1ιϊ1ϊρριΐ8, ΑτοΙίΘΐ&υδ, εββηι 
(τΓββίΣ, ϊ. β. ίο 1)6 οαρ&Ηβ ο£ Οτβέί 
βί7πιο1ο§Ϊ68, ενβη ΡβΓ(ϋοοα3 Τ3θπι§ Ερ- 
ρΕΓβηίΙ^ ΕηοίΙιβΓ ίοπη ο£ Ίϋρδιξ (Ηβ87θ1ι. 
αηοΐ ΡΚοί.). Ενβη 8ίίΕΐθ63 Επά ΤβΓββ, 
ίΐιουβίι ΤΙίΓΕοΪΕΠ, δββηι ίο ϊικϋο&ίβ Οιβεΐι 
ΟΓ ΑΓ}Έη Γοοίδ. Τΐιβ δΕίαβ τβιη&Γΐί; (Οοχ, 
ρ. 141, ηοίβ) Ερρίϊβδ ίο ΡΙιοΙϊιΐδ (ογ 
Ρ1ιοί}ΐΐδ) Επά ΝΐοΕΠΟΓ, ίΐιε ΟΙίΕοηΐαη 

ΙβΕίΙβΓδ, δΐιρ. 8ο, 6. δύο ΰποσχ^σεΐί. 

Ηθ πύβΐιΐ ΙίΕνβ ΕάάεοΙ έτταιτιώμενο!, 
" 1ΐΕνΐη§ £θΓ Μδ ηιοίϊνβ ί-ννο ριοηιϊδεδ, 
οηβ ο£ ^ν^ΐιϊοΐι 1ιβ \ν-ίδ1ιβά ίο βχΕοί £Γθΐη, 
ί1ΐ6 οίΙιβΓ γοΙιιηίΕΓΪΙγ (οΓ, οη 1118 ο\νη 
ρΕΓί) ίο ΓβρΕγίο Μιη." Βυί ΰποσχ^σει^, 
δΐιΙ)ςΙίνίάβ(1 ίηίο την μεν — την δι, 1)βοοιηβ8 

ίΐιβ ο1)ϊθοί ο£ ίΐιβ ί\νο ίηβηϊίϊνεδ. ■ 

άναιτραξαι, 8ο1ιο1. είσπραξαι, άπαιτησαι. 
λνΤίΕί ί1ΐ6 ρΓοηιϊδβ ντΕδ, £αΓί1ΐ6Γ Εΐΐυάβίΐ 
ίο ϊη αΰτφ υποσχόμενοι ΆΠ'λ α ύπεδεξατο, 
ίΐαε Ιιϊδίοή&η άοεβ ηοί ίεΐΐ αδ. Μγ ΟγοΙθ 
(ν. ρ. 476) 9£ΐ78 "ΡεΓίϋϋΕδ ΙιεοΙ οίΡεηοΙεά Ιιϊιη (ΒϊίΕίοεδ) Ι)/ Γε£α8Ϊη8 ίο ρεΓίοηη 
α ρΓοιηίδβ πίΕάε ο£ ^ίλ^η^ ΐιΐιη Μβ βΐβίεΓ 
ϊη πίΕΓΓΪΕ^ε, — Ε ρΓοιηΐδβ ιηΕ(1ε Ε8 οοη- 
δϋεΓΕίϊοη £οΓ ίΐιε ϊηίεΓ£εΓεηοΘ ο£ 8ϊίΕΐοβ3 
Εηά ΝτιηρΙιοΛοηΐδ ίη ρΓθοαήη§ £ογ ΡεΓ- 
άϊοοΕδ ρεΕΟβ \νϊί1ι Αίΐιεηδ, Εί ε ηιοπιεπί 
■ννΐιεη 1ιβ ννΕβ ηιιιοΐι εηιΙ)ΕΐτΕ83βά )3γ 
οίνίΐ (Ιϊδδεηδϊοηδ -ννϊίΐι Ιιίδ ΙίΓοίΙιβΓ ΡΜΙίρ." 
ΒυΙ Μγ ϋιοίε δβεηΐδ ίο ϊιανε ηΐΕάε α 
οοη£αδϊοη 1)εί\ν8εη 8ϊίΕΐοβδ Εηά δειιίΐιεβ, 
ννΐιο, ϊη£. ΟΙ. 6, ίδ δΕϋ ίο ΙίΕνε Ιίεεη 
8.11ιΐΓε(1 1)7 & {εΛ&β ρΓοηιίδβ ο£ ηΐΕπτΐη^ 
ίΐιε δΐδίβΓ ο£ ΡεΓάϊοοΕδ, 8ίΓΕίοηΐοε, \ν1ιΐο1ι 
Ιιο-ϊνενεΓ 1ιε ιι1ίίηΐΕίβΐ7 άίά. Τΐιε τεοοη- 
οϊΙΪΕίΐοη ο£ ΡβΓίϋοοΕδ -ννίίΐι Αίΐιβηδ 1ιε(1 
1)εεη εδεοίεά 1)γ Ν^τηρίιοάοπαδ, •«Ίιοδθ 
δΐδίβΓ ΒϊίΕίοεδ Ιιαά πίΕΓΓίεά ; δεβ βαρ. 
29, 6. 

§ 2. καΐ Φίλίππον, κ.τ.λ. "Αηά ϊ£ 1ιβ, 
δίίΕίοεδ, (Μά ηοί ΓεβίοΓε (δΐιουΐά ηοί ΙίΕνβ 
ΓεδίοΓεά, ηοη Γβάηχίβββί,) Ρΐιίΐίρ Ιιϊβ (ΡβΓ- 
άϊοθΕ3') 1)Γθί1ιεΓ ίο ηΐΕΐίβ Ιιίιη Μη§," νϊζ. 
ονβΓ Ε ρΕΓί ο£ ΜΕοεάοηΪΕ -«Ίηοΐι 1ιβ ΙιεΛ 

£θΓηιεΓΐ7 Γοΐεά. λ-αταγάγοί, δβε ιο2, 2. 

το7$ τε 'ΑΘ. ΤΜδ Ϊ3 ίΐιβ ρΓοπιϊδε 1ιβ 

άεδΐτεά άποδονναι, § ι. — αΰτδί, " 1ιβ οη 
Ιιίδ ΡΕΓί," (α3 ορροδεά ίο ίΐιε δηΙ)]βοί ο£ 
ίΐιβ £οπηεΓ εεηίεηοε, ΙΙερδίκκαί,) "1ιε(1 
£ΕΓί1ιεΓ 1)εβη πκΐηοεά ίο ρΓΟίηϊδε ίΙίΕί 1ιβ 
νοαίά ΓβοοηίΐηεΓ ίΐιβ ΟΙίΕΐΜάΐ&ηδ ο£ 
ΤΙίΓΕΟβ £θΓ ίΚβ 1)βηββί ο£ ίΚβ ΑίΙιβηΪΕηβ." 
βΓοίε. Τΐιϊδ ρΓοιηϊδε, ρεΓΐΐΕρ8 οη ί1ιΪ3 
ρΓείεχί ΓΕίΗεΓ ίΙίΕη τεαίΐ^ £γοπι 11ιΪ3 320 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

3 τον βπΐ θρακη<ς ΚαλκιΒίκον πόλβμον καταλνσβυν αμφοτέρων 
ονν 6ν€κα την εφοΒον έττουβΐτο, και τόν τ€ Φίλίπττου νΐον 
Άμύνταν ως €πΙ βασιΚεία των Μακεδόνων -ηγε καΧ των 
^Αθηναίων [πρέσβεις^, οί ετνγον παρόντες τούτων ένεκα, 
και ηγεμόνα '^Αγνωνα' έδει γαρ και τους Αθηναίους ναυσί 
τε και στρατιά ώς πλείστη ετΤι τους Χαλκιδεας παραγε- 
νεσθαυ. 

ΧΟνί. Άνίστη&ίν οΰν εκ των ^ΟΒρυσων ορμώμενος 
πρώτον μεν τους εντός του Αίμου τε ορούς και της 'ΈΌοόπης 
θράκας όσων ήρχε \^μ^χρ(' θαλάσσης^ ες τον Έΰ^ευνόν τε 
πόντον και τον Έλλησποντον, έπειτα τους ύπερβάντι ΑΪμον 
Τετας και δσα άλλα μέρη εντός του "ίστρου ποταμού προς 
θαΚασσαν μάλλον την του Έιύζείνου πόντου κατωκητο. 
εισι δ' οι Γεται και οι ταύτη, όμοροί τε τοΧς Ι,κύθαις και 

§ 3• "πρέσββίί οιη. Ρ.Η,Ν. βί οοιτ. Γ." Απιοΐάΐηβ. Αί ίη Ν. ιη3,Γ§ίηί Β,άάϊίτιιη 
ββί. Ηα1)6ηί βίί&ιη Τ.^,ι7. Υοουίαιη &άάΐ ροΐυϊδδβ βχ ιοί, ι, δώρα δέ καΐ ττρέσβαί 
ίπίμψαν αύτφ, ηοΐ&νϊί Ρορρο, ς[υϊ ίαπιεπ πρέσβεις βί τγγεμόνα (^ιιοά&ιη ιηοάο ϊηίβι 8β 
ορρο8ίίθ3 ρυί&ί;. Βειηβ ρ&πιιη οδβηάϊίηΓ ίη η-γε τω» Άθ. οϊ 'έτνχον τταρόντβί, καΐ ττγ, 
"Αγ., 80. άηοε Ηα^τιοηβ. οϊ ίτυχον τταρατνχόνταί (βιο) Τ. ά^^νωνα Ν. Τ. ΒβΙΛ. Υαΐ^ο 
"Α-^νωτα. λ'^νοινα (8Ϊο) Α.^. ώϊ πλΐίστον Τ. 

ΧΟνί. § Ι. α'ίμου τέ Ν.Τ< αϊμου ¥.Α.^. \χύ{;. θαλάσσψ τηί « Ύ.Α.^, νΰΐ^ο. 
τηί αΐίβδί ίη Ρ.Η.Ν.ν. αιμο-γι-γέτα.^ V. αίμον Τ. (ηί νϊάβΐΐΐΓ). αΧμον Α.^. καΐ 
όμόσκΐυοι τόΐ$ σκύθαΐ5 Υ.Ν. τοΐί σκύθαίί καί όμόσκβυοι Τ.Α.^. 

ιηοίίνδ, δϊί&ΐοβδ ηο\ν ιιικΙβΓίαΙίββ ίο ρβΓ- ου^ΐιί ίο Ιι&νβ ίΐιβη 1)ββη ρΓβδβηί. 
ίοπη, •\νϊί1ι 1)ΐιί Ιΐίίΐβ δαοοβββ ίη ίΐιβ ΧΟΥΙ. § ι. άνίστ-ησιν. " Ηβ 8υπι- 

Γβ8ΐι1ί. 8ΪΓ Ο. '^. Οοχ 1ι&3 8θπιβ ν&ΐιι- ηιοη8," &8 βυρ. 68, ι, Άμπρακιωται — ■ 

&1)1β ΓθΠΐ8,Γ^3 (ρ. ΐ49 8θς[(ΐ.) οη ίΐΐθ αϊ- ιτολλούϊ άναστήσαντβ$ έστράτ(νσαν κ.τ.Χ. 

1ί8,ηοβ οί ίΐιβ Αίΐιβηΐαηδ ντϊίϊι ίΐιβ Τ^αΛα- ΤΚθ νεΛ Ϊ8 βο ηββά ϊη Ή. ι. 191 Β,ηά γιι. 

Γ0113 ίιΐ1)β8 οί ίΐΐθ ηοΓίΙι, -ννΐιϊοΐι 1ιβ Γβ- ιι6, 1)ΐιί άϊδβΓθηίΙ^ ϊηί. 99» 3» ο-ναστη- 

ζ&τάΒ 8,8 α ί&ΐτ 8βί-οβ ίο ίΐιβ 8ρ£ΐΓί&η σαντΐΐ μάχτ}, &ηά ϊη 8, ίΐιίτά δβηββ ι. 126, 

ροΐίο}^ οί ΟΓυβΙιϊη^ Αίΐιβηβ Ι)^ ίΐιβ ηαοηβ7 1 1, άναστήσαντΐί αύτού$—έφ' φ μηδ^ρ 

Εηά 8ΐιίρ3 οί ΡβΓδίΕ. κακ6ι> ποιησουσιν, ΛνΙΐΘΓΘ Β6β ίΐιβ ηοΐβ. 

§3• ώ$ έπΙ βασίλίίφ. Τΐΐθ βη^Άξβ• τούί ΰπερβάρτι ΑΙμον. "ΤΙιβπιοάθΓη 

ηίθηί Ιααά 1)ββη (§ 2), ίΐΐδ,ί βϊίαΐοβδ 8ΐιου1(1 Βαΐ^απα, ογ ίΗβ οουηίι^ 1)β7οηά Ιΐιβ 

ηοί Γβ8ίοι•β Ρΐιίΐϊρ, -ννΐιο •ννΕ8 1ίίη§ (" δθβπι- Β&ΙΙίΒ,η αηά ίΐιβ Ώ8,ηαΙ)β." Απιοΐά. 

ΐη^ΐγ ΐηάβρβηάβηί οί ΡβΓ<ϋοο9,8," Οτοίβ) Οοθίίΐΐη^ ο1)8βΓνβ8 ίΐιαί ΒογίΙιΐΕ 18 Ιιθγθ 

ονβΓ & ροΓίΐοη οί ίΐΐθ ΜΕοεάοηΪΕηβ αίοη^ τβ^&τάβά ε8 εβραταίθά ίιοηι ΤΙιγεοθ 1)γ 

ίΐΐθ ιιρρβΓ οοαΓδβ οί ίΙΐΘ Αχϊυ8, αηά ίΐιβ ϋαηηΐίθ. Τΐιβ άαίίνβ οί Ιΐιβ ρ&ΓίϊοΐρΙθ 

Ιι&νΐη^ Ιιββη βχρβΠβίΙ }3γ Ρ6Γάΐοο&3 Ιι&ά Ϊ3 οηΐΊονίδΙγ ιαββά, αρρ&ΓβηίΙ^ Ι)^ ίΐιβ 

ίοαηά Γβία§β ϊη ίΐιβ οουΓί οί 8ΐί&1θ68. β11ΐρ8βοίκ•ε£μ^ίΌυ$. πρόί θάλασσαν μάλ- 

Βυί 83 ΡβΓάΐοοαδ Ιααά ηοί ίυΙβΠβά ίΐιβ λον κ.τ.λ., ΐ.β. ίο ϋιβ 888ί γ&ϊΙιθγ ί1ΐ8η 

οοηάϊίίοηδ, 8ϊί9,1οβ3 ηο\ν ίΙΐΓβαίβηδ ίο οη ίΐιβ δουίΐι ογ Αβ§63,η δΙιοΓβ. όμοροι 

ιη&ΐίβ ΡΜΙΐρ'δ δοη, Ατη^ηΐαβ, ΐ£ίη§ οί τε κ.τ.λ. Ρορρο οοηιραΓβδ ιιι. 95 β°•' 

ΜαοβάοηΪΕ. -η^/εμόνα, νίζ. ϊη ΟΓοΙβΓ 6ντ€% "^οίρ "όμοροι τοΓϊ λΙτωλο2$ καΐ όμό- 

ίΐι&ί 1ιβ, Η&§ηο, ηιΐβΐιί ίαΐίβ ίΐιβ οοπι- σκβυοι με-γάλη ώφελία 4δόκουν εΐναι ξν• 

πι&ηά οί ίΐΐθ 1&ηά-ίθΓ0β3 -ννΐιϊοΐι ίΐιβ στρατενοντε^ {οΐ Αοκροί). 
Αίΐιβηίαηβ \νβΓβ ίο δβηά, &ηά \ν1ιίο1ι 1 ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 95, 9^- 3^7 

- ομόσκβυοί, πάντες Ιττποτοζόται. τταρεκάλει δε καΧ των ορεινών 

βρακών ττοΚΧουζ των αυτονόμων καί μαγαιροφόρων, οι Διοι 

καλούνται, την 'ΡοΒόπην οι πλείστοι οίκονντες' και τους 

3 μ€ν μισθω εττειθεν, οΐ δ' εθελονταΐ ξυνηκολούθονν. άνίστη 
δε και \Κγριανα<ζ και Ααιαίους και άλλα οσα έθνη ΤΙαιονικά, 
ων ηρχεν — και έσχατοι της ο,ρχηζ ούτοι ήσαν — μ^χρ^ 
Τρααίων ΥΙαιόνων και του Στρυμόνος ποταμού, ος εκ του 
'ϊ,κομίου ορούς δια Τρααίων και Λαιαίωι/ ρεΐ, ου ωρίζετο 

4 η οίρχή τά προς ΤΙαίονας αυτόνομους ηοη. τα δε προς 
Ύριβαλλούς, και τούτους αυτόνομους, Ύρηρες ωριζον και 
Τιλαταιοι* οΐκουσ-ι δ' ούτοι προς βορεαν του 'ϊ,κομίου ορούς 
καΐ παρήκουσι προς ηλίου ^ύσιν μέχρι του 'Οσκίου ποταμού, 

§ 2. δίοι Η.Υ.Ν.Τ. δΐοι Α..Ι. 

§ 3• ά.νίστη δέ ά-ίρια.να.ί Υ.Ν. λαία/ουϊ Ρ.Η.Ν. λεοίουί Λ.^. &\η. και ■γρϊαίοιη 
καΐ \αιαίον$ Τ. μέχρι +7^+ Ατηοΐά. βί πιοχ [ον] ώρίξ'ετο ή άρχ-ή, "Ιη»6ΐΐϊθ3β," 
ϊικιυίί Ρορρο. ϋβ63ί -/αρ ίη ηιιιΐΐίδ, πί ία Γ.Ν. ς[αοηιπι ΐΐΐβ μέχρι -γρααΐων και λοαίων 
. 1ι&1)6ΐ;, οηαίδδο τταώνων, βί -γρ. μέχρι Ύαρ λαιαίων τταώνων, φι&β ϊη Τ. 8€πρίιΐΓ& εβί, 
ηΪ3Ϊ ς^υοά Ιήο \αιαί(ων βχ1ιϊΙ)6ί. μέχρι -γραοίων, καΐ λεαίων ναώνων Α.^. μέχρι -γαρ — 
ύμξετο ή άρχη Οΐαδδβη. ^ΐιο(^ Ατηοΐάο οΙ)ϊοίί Ρορρο, ηοη δρρ&Γ6Γβ ςαοηιοάο ίΠυά 
ου ϊη οιηηε3 1ιΙ)Γ03 πτβρΒθήί, ϊά ίαοϋβ θχρίίο&ίατ, 80. οΐ3 οηιίδ3ΐΗη γαρ ΐη οΐ&αβΐΐΐ» 
ρΓ&εοβάβηίβ. 6/< τοΰ κοσμίου δρονί διά. -γραιαιέων καΐ ΧαιαΙων Τ. 

§ 4• τριβαλού! ρι. ηι. Ν. τριλαταΐοι Υ.Ν. (ηοη τλιραταΐοι). τριηρείί ωρϊξον καΐ 
τϊλαταΐοι Τ. κοσμίου Τ. σκόμβρου Η. εί ΟΟΓΓ. Ρ. σκόβρου άαο 1ϊΙ)1). ΣκομΙου 
0ΐ£ΐ33εη. σκομ'ιου Λ.^.^, πί εί ϊηΤπι, βεά υίΓΟίΐηε Ιοοο ί ϊη κιβητ» άπ8ηιηι ΗΐίείΒΓπηι. 

§ 2. μαχαφοφόρων. 8εβ VII. 2 7, £ΐηά ίεπηάη&ίεά ίο\^3Γ(ΐ3 Ρ£ΐεοηϊ&, ίΐιβ Ρβεο- 

Αεβοΐι. ΡεΓ8. 56, τό μαχαιροφόρον τ ίθνοί ηϊ&ηβ £γοπι ί1ή3 ροϊηΐ; 1)εΐη§ ϊηάερεη- 

έκ τάσηί Άσίαί ΐττΐται. Τ1ΐ8 οοαηίιγ άεηί." Ηε πιϊ§1ι1; Ιι&νε οοηιρ&Γεά ίΐιβ 

ΙιεΓβ δϋικίεά ίο, 1)0Γ(1επη§ οη Εουηιε1ί&, 8Ϊπιϊ1&Γ ρΒ353,§8 ΐη Αεβοΐι. δηρρί. 250, 

Βιι1§&π3, &ηά 8εΓνΪ3, 1ΐ33 1)εεη τ&ίΙιεΓ \«•1ιεΓε Ιάηβ Ρείβδ^αβ Ϊ3 (1ε8θήΙ)ϊη§ ίΐιβ 

Γβοεηίΐ^ άε3θπΐ3ε(1 1)7 Μγ ΤοζεΓ ίη 1ιί3 Ιίπιϊίβ οί 1ιΪ3 ίειτϋοΓ^ ; καΐ ττασαν αΤαι» 

νβΓ7 ϊηΒίπιοίίνβ νοίυιηε, "ΚεδβίίΓοΙιεδ ϊη ^$ δί' άγνόί έρχεται Στρυμών, τό χροί 

ίΐιε Ηί2ΐι1&η(]3 οί Τυτίνε^," &3 -κ-εΐΐ ίΐ3 Ι)^ δύνοντο! ήλιου κρατώ• όρίξΌμαι δέ τ•Ι\ν 

Ιε&ΐίβ ϊη "ΝοΓίΙιεΓη ΟΓεεοε." Ογ Αγ- τε ΤΙερραΙβων χθόνα Πίνδου τε τάπέ- 

' ηο1(1'3 ηοίε &ΐ3θ βΐτε3 ΐΐιε ίιι11ε3ΐ ϊηίοΓ- κείνα, ΙΙαιόνων ττέλαί, δρη τε Δωδωναία. — 

πι&ίϊοη οη Ιΐιε βεο§Γαρ1ιϊο&1 άίβ5οα11ίε3 ΤνΊαεΛει Λεβε ΓροιαΓοι &Γβ ίΐιε β&πιε &8, 

ο£ ίΐιε ρ388&§ε, -«-Ιιίοΐι 1ιε τεπιονεβ (" ίη- ογ ει ίΓίΙ)8 ο£, Ιΐιε 'λ^ραΊοι {Οταίΰΐ, ογ 

§εηίθ3ε," 8£ΐ73 Ρορρο, Λνΐιο Ιιο^ενεΓ τε- 0>•αη, 3εε ιθ2, 3) οη ίίιε λτεδίετη αο&δί, 

ί&ίαβ ίίιε νυΐβ&ίθ) Ι)^ ϊηδεΓίίη^ "γάρ &ηά &ηά -η-ΙιείΙιεΓ ίίιε ίεπη τε&ΙΙ^ ηιεαηί, 

οιηίίίίηβ ου. " Τΐιε ϊηίεΓρΓεί&ίίοη ο£ ίΐιβ &3 άί3ίίη^8ΐιεά £γοπι "ΈλΧτ^ί-εΓ, ίΐιβ 

\?1ιο1ε ρ&δ58§8 (1ιε β&^δ) ■«111 ίΐιεη 1)ε ίΐ3 "&ηοίεηί," ί.ε. Ρε1&3^ο, ροραΐΕίίοη, &ΓΘ 

£οΠο\\-8: "1ιε οαΐΐεά ουί — &Π ίίιε οίΐιει ς[η83ίίοη3 ο£ ^εαί ε11ιηο1ο§ίθΕΐ ίηίεΓεδί. 
Ρ&ε&ηί&η ίΓΐΙ>ε3 •κ•ίί1ιίη Ιιίδ ΰοπιίηίοη. § 3• τα ιτρόί, " ίη ίίιε ρατίβ Ιτίπβ 

Αη(1 Ιΐιεδε νειε ίίιε Ιαδί ρεορίε ίο ντίιίοΐι ίο-κ-^ιάδ." 0οηιρ&Γ8 τό τρόϊ δύνοντοί 

ίί εχίεηάβά ; £ογ Εί ίίιε 6Γ&ε&η3 άπα ήΧίου, " £&οίη§ ίίιε δβίίίη^ δοη," ίη ίΐιβ 

~ Ιί&ε&ε&ηδ, Ιοοίΐι Ρ&εοηί8η ίπΙ)εδ, αηά &ί νεΓδεβ ς[αοίεά &1)ονε. 

ίίιε πνεΓ δίητηοη, ■ητΐιίοΐι 3ο\νδ ίΙίΓουβΙι § 4• 'ΟσκΊου ιτοταμοΰ. Ώτ Ατηοΐά 8δ73 

Ιΐΐθίτ οοηηίΓ^, ίΐιβ βωρίρε ο£ 8ίί&1οε3 ίΐιίβ ίβ ίΙΐΘ ιηοάει-η ΖίΑνΓ, \ν1ιίο1ι ηιη3 328 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

5 ρεΐ δ' οντος έκ του ορονς όθεν ττερ καΐ 6 Νέστος καΙ ο'Έβρος 
εστί οε ερημον το ορός καΐ μέγα, εχόμερον της ΎοΒόπης. 

ΧΟνίΙ. 'Έ,γερετο δε η αίρχη η Ό^ρνσων μέγεθος επΙ 
μεν θαΚασσαν καθηκονσα άπο ΆβΒηρων πόλεως ες τον 
Έινςευνον ττόντον τον μεχρυ 'Ίστρου ποταμον' αντη περί- 
πλους εστίν η γ-η τά ζυντομωτατα, ην άεΐ κατά πρύμναν 
Ιστηταί το πνεύμα, νηϊ στρογγυλή τεσσάρων ήμερων και 
Ισων νυκτων' όδω δε τά ζυντομώτατα εζ Άβ^ηρων ες 
"Ιστρον άνηρ εϋζωνος εν^εκαταΐος τελεί- τά μεν προς 

§5• ό^μβρο$Έ. ^βροίΉ.Τ.Λ.^. ίρ-ημον \χιΙ§ο. έρημον ΒβΙίί. ΟΐΆΒ^βη. ΒΐηιΐΙΐίβΓ 
ΐη δμοΐοί τροτΓοΐον β^ έτοΐμοί άβ αοοβηία ηοη οοηβίαΐ; ϊηίβΓ εάά., 8θά Γβοίίηβ νίάβΙιΐΓ 
ΓβίΓ&Ιιϊ, ομοιοί, &β. 

ΧΟνίΙ. § Ι. ή αηίβ δδρυσων πι. 8βθ. Τ. ττόντον ροβί πόταμου Τ. ταξυντομώτατα 
Α.Ι., βί 810 ιηοχ. [τόν] μ.έχρι. ΟΙ&βδβη. τό» οιη. Ο. Οοΐ3βίιΐ8, Υ&γ. Ιιβοί. ρ. 44 ^, 
"βχρηηχϊΐ; τον Υ&ΙοΙίβη&βΓ. ϊη &ηηοί. Μ8. Ορΐίιηβ.'*" τον μέχρι.$ Ν. τ6ν μέχρι. Ύ.Α.ϋ. 
ΡθΓΪα88β ταύτΎ) ττερίηλουί έστΙν, οιηΪ88θ η Ύη. τό Ίτνίΰμα Ιστηται V. βί 810 Ν, το 
ττνΐΰμα αΐΐα ιη&ηα ίη χη&Γ^ίηβ αάάϊίο βί οοππηαίβ ροβί Ιστηται ροβϊίο. ΐστηται τό 
Ίτνβΰμα νηϊ στρο^Ύύλω Τ. ^ην αΐίΐ κατά, πρύμναν Ϊστηται τό πνεΰμα νηΐ στρο-^•^ύ\Ύΐ 
Α.^. ϊσων (ϋοίαιη ιιί 8ορ1ι. ΕΙ. 1365, πολλαί κυκΚοΰνται νύκτ€$ ήμέραι τ' ϊσαι. 


ίίίτοηφ. ίΥχβ ιποδί -ννβδΙιβΓίίτ οί ίΐιβ βνβ 
Ρ&8868 οί ίΐιβ Β8,11ί3,η. ΡγοΙ)3,1)17 ϊί ίη- 
νο1ν68 ίΐιβ 83,ιηβ Γοοί &8 ί/^Α:, Εβίί, Εχβ, 
Αχβ, ΟιΐΒβ, Άξώί, &ο. Ενβη ιΐ8ί[ΐιβΙαη0}ι 

ΆΠά ίΤ/ίΐδ/εβΤ/ &Γ6 ίΐΐβ 8ΕΠ1β λνοΓά. (8β6 

Οοχ, II. ρ. 1 5θ, ηοΐβ). Αιηοΐά 8ΐιρρο8β8 ΐί 
18 ίΐιβ Σκίοί ΟΓ Κ/ο5 οί Ηβτοά. ιν. 49» 2. 
Τΐΐβ 80ΠΓ0β8 οί ί1ΐ6 δίΓ^ιηοπ, ί1ΐ6 Νβδίυβ, 
&ηά ίΐιβ Ηβ1)πΐ8, βο-^νΐη^ βοιιίΙι^ναΓά, 8.ι•β 
ηβ&Γ ίο ί1ΐ086 οί ίΐΐθ Ο8θϊυ8, 3, οοη- 
βυθπί οί ίΐιβ ϋαηιιΒβ; &11 ί&ίβ ΙΙιθϊγ 
Π8β ηβ8,Γ ίΐιβ -ννβδίβΓη βχΐΓβιηίί^ οί ίΐΐθ 
Η&βπιυ8 Γ3,η§β. 

ΧΟνΠ. Τΐΐίβ οΙΐβ,ρίθΓ ρΓβδΘΠίΒ 80ΐηθ 

Γβπΐ3,Γΐ£&1)1β ν&παίίοηβ ίΓΟίη ίΐΐθ οιάύιαΓγ 
8ΐ;7ΐβ οί Τΐιιιο^άίάββ, αηά ίί )ΐι&7 1)β 
ς[ΐιβ8ΐ;ίοηθ(1 ίί ίί 1ΐ3,8 ηοί Βββη ΐηββΓίβά \>γ 
Βοιηβ οίΙιβΓ Ιιαηά ογ ϊηίβΓροΙαίβά ίΓοιη 
Βοιηβ οίΙΐΘΓ \νοΓΐ£, ίΓΟΠι ίΐιβ Βοΐιοοΐ οί 
8ο3^1εχ ογ 8ο7ΐηηια8 Οΐιϊϊΐδ. 

§ Ι. ^7Γΐ μέν θάλασσαν. Τΐιβ θχρΓβΒ- 
8Ϊοη 18 & ΆίτΆϊΧζβ οηβ. Τΐιβ ιηβ&ηΐη§ Ϊ8, 
κατά μέν θάλασσα;» ^5 τον Έΰξ€ίνον πόντον 
τΐοσάρων ημΐρων όδ05, κατά "γην δέ ^Γ 
'Ιστρον ίνδβκα ■ημ€ρων. Βιιί καθήκουσα 
13 Άάάβά, ΐη ίΙΐΘ 8βη36 οί τά πρό; θάλασ- 
σαν, § 2, "ίαΐίίη^ ίΐιβ Ιϊηθ οί ίΐ8 8βα- 
οοαβί " (ΑιηοΜ), ί. θ. -ννΙΐθΓβ ϊί, ίΐιβ άρχ^, 
οοηιβ8 άο\νη ίο ίΐιβ βΙιοΓβ. Α ιηοΓβ 
ηαίυΓΒ,Ι ρ1ΐΓ£ΐ8β \νοιι1(1 Ιιο,νβ 1)6θη ίστι δέ ■η άρχτ] μ4^εθοί ϊπΐ μίν θάλασσαν τείνουσα 
άπο Ά., " 1)7 8β3, Γθ8,ο1ιϊη§ ίΓΟίη ΑΜβΓΕ 
(ϊυδί 8,1)ονβ Τ1ια808, οη ίΙΐΘ Αβ^βαη 
0ΟΕ81;) ίο ίΐιβ ηιοαί1ΐ8 οί ίΐιβ ΒΕηιιΙ)β " 
(ΙβίθΓ, οη ίΗβ β3,8ί). Τΐι&δ^ηίαχ 8ββπΐ3 
ίο 1)β, έ-γένετο άπό Ά. έϊ τόν Έϋξ. Το 
άο ί1ιΪ3 1)7 8β& ίΐιβ ΤΙίΓΕΟΪαη Οΐιβίδοπβδβ 
ντοιιΐίΐ Ιιανβ ίο 1)6 Γοηηάβά, ίοΓ ίΐιβιβ •νν&8 
ηοί ίΐιβη 8, Ώ.&νϊξΆ\)Ιβ ουί 8,ογο88 ίΐΐθ 
Ιβίΐιπιυβ. Το άβ80ΓίΙ)β ίΐαίβ οο8,8ί-1ίηβ 
1ΐΘ 8&78 ' ' ίΐιϊδ Ι&ηά πια7 1)β δ&ϊΐβά Γοιιηά 
Ϊη ίΐΐθ δΙιοΓίθδί \ν&7, ϊί ίΐιβ ντίπά Ιίββρβ 
βίβαά^ &δίβΓη, 1)7 8, πιβΓοΙι&ηί νβδββΐ ϊη 
ίοιίΓ ά&78 ίΐιιΊ ^^^ ιη&η7 ηϊ§1ιί8." ΑτηοΙΛ 
88,78 *1ιβ Γβαΐ άϊδί&ηοΘ 1)7 ββ» ϊβ &1)ουί 
500 πιϊΐβδ. ΤΙΐΘ ηιβΓθ1ΐ8,ηί-δ1ιϊρ, ογ 
"Γοτιηοΐ" Ιιυΐΐί, &8 οοηίΓαδίβά •ννϊίΐι ίΐιβ 
"1οη§ §&11β7," ΟΓ δΐιϊρ οί -νναΓ, μακρά 
ναΰί, ντΆΒ ' ' 8,1\ν£ΐ78 "ννοΓίΐβά 1)7 89,ϊΐ8, 8,ηά 
οοηίΐηηβάί ΐίδ νθ7&8β \)γ ηϊφ,Ι 8,8 -ννβΐΐ 
8,8 1)7 ^9,7; '«ΊιβΓβα3 ίΐΐθ δΐιϊρδ οί -νν&Γ, 
■ν^ΐιΐοΐι τνβΓβ ΛνΟΓίΐβά 1)7 03,Γ3, 8θηβΓ&1ΐ7 
ριιί ίο εΙιοΓβ βνβΓ7 ηΐ§1ιί" (ΑΓηοΙά). 

ΡοΓ ϊσων, ΙοΙίάαη, 8ββ ηοί. ΟΓΪί. 

δδφ δ?. "Βυί 1)7 ι^οαά (ΐ8ηά-ϊοηΓηβ7) 

ϊη ίΐιβ δΙιοΓίβδί άΪΓΘΟίίοη — αη αοίίνβ πιεπ 
■ννϊΠ οοιηρίβίβ ΐΐ οη ίΐιβ εΐβνβηίΐι άα7•" 
Τΐιβ Ιίηβ ΐηίβηάβά, 8&78 Απιοΐά, 13 

&ΟΓ088 ίΓΟΠΙ ΑΙ)ά6Γ8, ΐΟ ίΐΐβ ΠΙΟΙίίΙΐ οί 

ίΐΐθ ϋίΐηηΙ)θ: Επά ίΐιΐδ 1ΐθ βδίϊηι.ιίοδ ΞΤΓΓΡΑΦΗ2: Β. II. φ, 97• 329 

^ θάΧασσα,ν τοσαντη ην, βς ηπευρον δε άττο Βυζαντίου ες 
Λαιαιους και εττΐ τοί' Στρυμόνα, ταύττ) γαρ δια πλείστου 
άπο θαλάσσης άνω εγίγνετο, ήμερων άν8ρΙ εύζωνω τριών 
3 και δε'κα άνύσαί. φόρος τε εκ πάσης της βαρβάρου και 
των Έλληνίόων πόλεων, όσον προσηζαν επΙ ^εύθου, ος 
ύστερον Χιτάλκου βασιλευσας πλείστον 8η εποίησεν, 
τετρακοσίων ταλάντων αργυρίου μάλίστα ^ύναμίς, α -χ^ρυσός 
και άργυρος [είη^ καΧ δώρα ουκ ελάσσω τούτων χρυσού 
τε και αργύρου προσεφέρετο, χωρίς δε οσα υφαντά τε 

§ -2. ^5 \(αίονζ Α. -Ι. 

§ 3• φόροί τέ Ν. Τ. ο(των Γ.Τ.Ν.Τ. ΟοΓπιρΐηιη τθΙ δριΐΓΪαιη 6856 προσηξαν 
ί&τκιμ&ια & νροσά-^αν νΐχ άα1ιίΐ68, ς^υ&ηι^α^ιη ηθο Ρορρο ηβο ΑτηοΜ. ϊη θο οδβηίϊί. 
ΌσωνΐΓ€ρ ηρξαν ΟίΕδδβη. βχ οοη^βοίητ» ϋοΙ)Γ&6ί. Μαάτϊ§ίυ8, Αάν. Οήί. ι. ρ. 314» 
" δθπΙ)6η<ΐυπι νΐιίεΐυτ τροσ-ηβι (τΓροσψί) άν, ςιιοί 3θΙι•ί3$€7ΐΙ, βί ΒεηίΗαβ ίίΐηροΓβ ναϋο 
}ιαΙ)€Γ€ίηΓ.'" ΙάβΏΐ €1&886ηϊο ίπΐ^αϋ ιτροσψσαν, δο. φόροι, ςαοά ίαιηεη νΐχ ΐοΙθΓΕΒϊΙβ 
ραί&ί. μάλιστα οηι. Τ. δύναμίί άρ•/νρίου Υ.Ν., ς[υί Ιιααά γεγο ίιινεΓδαιη νεΛοππη 
θΓ(ϋηθΐη εχΙιΛεηΙ;. 0£. ιθ2, 7• Ψ^ι- Γ-Ξ- ^«' ^. ειιηι Ύρ. «Γτ;. ΐίη Τ. &(; 8οιηβ•«-1ΐ3,ι ονεΓ 28ο ηιϊΐεβ ίο ίΐιβ 
οΜ ιηοιιίΐι ο£ ΐ1ΐ6 ΌΆητώβ, ■ννΐιϊοΐι ^3,8 
&ΐίγ ιηϊΐεδ δοαΐΐι οί Ιΐιβ ρΓεδεηΙ οηε. 

Τΐΐε ρ1ΐΓ38β άνηρ είί'ωΧΟΪ, 811€€Ϊη€(Η3 

νίαίοΓ, 13 ΗεΓοάοΙε&η. 7•€λ€£, 80. την 

οδόν, ίο Βε Γερεαίεά ίΓοηι όδ^, ίβτΓβίΐΗ 
ίΙϊηεΓβ. Ρορρο 80ΐη6\ϊΊΐ8.1 Ι3ιχΐ7 τεικΙεΓδ 
ίί ρβτνβηίΐ. Τΐιε οίοδε Γβρείίίϊοη οί τά 
ξνντομώτατα 13 06ΓίΕΪιιΐ7 νειν δίτΗ,η^ε. 

§ 2. ί'ϊ ηττ^φον. " Ιη ίΐιε άίτεοΐίοη 
ίο^&τάδ ί1ΐ6 ιη&ίιι-ΐ3.η(1,"' νΐζ. άαε -«-εδί- 
\ν8.Γ(1. Έγ έτΓΪ τον Στρυμόνα (ίΐιε ηβπιε 13 
ίΐιε 83.1116 83 οΐΐΓ ντοτά βίΓβαιπ) 1ιε ιηεΕηδ, 
80€θΓ(ϋιΐ2 ίο Ατηοΐά, ίο ίΐιε δοητοεδ οί 
ίΗαί ΓΪνεΓ; &η(1 ίΐι&ί άΪΒΐαιιοε ίδ Ιαβχίίγ 
ιηοΓβ ί1ΐ3η ίτοιη ΑΙιάεΓΕ ίο Τοηιί, ίΐιβ 
Β,ηοϊεηί ιηοαΐΐι οί ίΐιβ ϋβηηΐϊε, ΐ1ιου§1ι 

Τ1ΐ1107(Μ(ΐ63, ρβΓίΐΒ,ρδ ίΐΌΠΙ ίΗε ρ•63,ί6Γ 

άϊΜοηΙίϊεδ οί ίΐιβ ιοιιίε, §ϊν63 ίο ϊί ίντο 
ιηοΓβ ά^νδ, ΟΓ ίΜτίεεη 8§αϊηδί βίετεη. 

€-^ί•γν€το, νϊζ. η ό.ρχη, 83 ίπ § ι. 

Ρορρο άοηΙ)ΐ3 -η-ΙιείΙιεΓ ΐ-γί-γνίτο άνύσαι 
18 ηοί ΓΕίΙιεΓ ίΗε 8ΰί1ΐ0Γ'3 ϊηε8ΐιϊη§. 
Τΐιβ ρ1ΐΓ8δε ίδ νεΓ7 ρβοαΙίδΓ, αηά 86βιη3 
ίο ιηεαη " ίοι ί1ιΪ3 13 ίΐιε (ϋτθοίϊοη 
οί ί1ΐ6 1οη§63ΐ Γοιιίε αρ ίΐιε οοιιπϊγ^ Ιγοιπ 
ίΐιε 863." -Τΐιε 8ί8ί6ΐπ6ηί 3εβιη3 Ιΐδτά 
ίο τεοοηοΐΐε -ννίίΐι 96, 4 • 

§ 3• φ6ρο$ τε. Ηβ ρτοοεβάΒ^ είϊΐΐ 
6ΐηρ1θ7Ϊη§ ιηηοΐι 3ΐΓ8η§θ ρ1ΐΓ3δ6ο1ο§7, 
ίο (1β30Γί1)β ίΐιβ 30111063 8ηά ΐΙΐΘ ΕΠίοαπί 
οί ίΐιβ Γ07&1 Γ6τεηιΐ63. Τΐιβ βΟΓίβί νροσ- ^^α ίτοιη τΓρο<τά•γ€ΐν 13 ηοί (εΙδεντΙιεΓε) 
Τΐιιιοτίϋάεαη, ηοΓ 13 προσά-γ(ΐν φόρον ϊη 
ίίδεΚ 8 Π5α8ΐ ρΙίΓΕβε. Τΐιβ ίΛτο \νοΓ(ΐ8 
δσον προσ-ηξαν ιηϊ^ΐιί ϊηάεεά Βε οιηΐίίβίΐ ; 
1)αΙ ίοΓ διψαμί! ντβ δΐιοΐΐϋ εχρεοί τάλαντα 
— ήδννατο, ντ]ύ€]ι Χΐοχύά ξίχβ 8 δίιηρίβ 
ιηε8ηίη§; φόρο% έιτί Σβύθου τετρακόσια 
τάλαντα άρ•γνρίον -ηδύνατο, " \ν6Γ6 εηαίτβ- 
Ιεηί ίο 4θο ίΕίεηΙδ ϊη πιοηεγ." Αδ ίΐιε 
ίεχί 3ί8η(ΐ3, Ιΐιε δεηδβ 13 δύναμίί ην τ. 
ταλάντων, " -«-88 3η 8πιοηηί 6ς[ηΐν3ΐ6ηί 

ίο," &ο. ά χρυσοί κ.τ.λ., (ΐηαε αιιτατη 

£ΐ ατ^βηΙυ,Μ εβίβηΐ, "-«Ίιβί ■«•33 ρ8Ϊ<1 ΐη 
1)ΐι11ίοη" (Επά ηοί ϊη 08ίΐ1ε, &ο.). Τΐιε 
ορί8ίϊτε 13 ρ60ΐΐ1Ϊ3Γ 11616, 1)αί οοιηηιοη 
βηοησίι ΐη ϊηάεβηϊΐε ρ33ΐ η8ΓΓ8ίΐν6. 
8ο ίη 8ορ1ι. ΕΙ. 1378, ν σι ΐΓολλάκι$ άφ' 
ών ίχοιμι λιχαρ« τροϋστην χιρί. ΑτηοΜ 
0θΠΐρ3Γ63 άνωθεν εττιβαλόντεί δν φεροιεν, 
Εαρ. 52 βη. 8ίιηίΐ8Γΐν ϊηί. ιοο, §§ 6, 7< 

&ΰ. δώρα. Τΐιε ιηεηίϊοη οί βίίίβ, ογ 

8ρ6θί8ΐ ρΓ63εηί3 ίο ]αη§3 Εηά οΐιΐείβ, 13 
ν6Γ7 ίΓ6(ΐαεηί ϊη ΗοηιεΓ. Πετε ρΓεβεηίδ 
Ιίοίΐι οί ηιοηεν, ονετ 8η(1 8ΐ)ον6 ίΐιε 
Γε^ηΐΕΓ ίτϊΒαίε, 8η(1 δίβο οί επιΙ)ΓοΐοΙεΓεά 
ίεχίατεδ, 3Γε δρεοϊήείΐ. 8π• Ο. Τν. €οχ 
(ρ. ιςο) οοηιρ3Γ6δ ίΐιε " 1)ΐ3ε]£ ηΐ8Ϊ1" οί 
ίΐιβ δοοίίΐδίι Ηϊ§1ιΐ3η(1 οΜβίβ. — λεία, 
"ρΐ8Ϊη," ηοί Γ8Ϊδεά 1)7 εηιΐοδδεά ηεβάΐε- 
\^θΓ^. Τΐιϊδ ^οΓά ίοπη3 ηο ρΓορεΓ 8η - 
ίϊΐΐιεδίδ ίο υφαντά, " λνοτεη ί8ΐ)ηο3 " 
8εηβΓ8ΐΐ7, &ηά&\νθΓά πΐ87 ΙίΕνβ άτορρε*! II. 330 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

καΙ λεΓα και η άλλη κατασκευή, καΧ ου μόνον αύτω αλλά 

4 και τοΐ<ζ παρα^υναστβύουσί τε και γενναίοίζ^Ο^ρυσων. κατε- 
στησαντο γαρ τουναντίον της ΐίερσων /βασιλείας τον 
νόμον, οντά μεν και τοις άλλοις %ραξί, λαμβάνειν μάλλον 
η διδοϊ^αι, και αίσγιον ην αιτηθέντα μη Ζουναι η αΐτησαντα 
μη τυχεΐν' όμως δε κατά το δνϊ^ασ^αι επΙ πλέον αυτω 

5 εχ^ρησαντο' ου γαρ ην ττραζαι ού^εν μη διδόι^τα Βωρα, ώστε 

6 €7Γΐ μέγα ήλθεν η /βασιλεία Ισχύος, των γαρ εν τη Έυρωπη 
δσαι μεταζυ του ^Ιονίου κόλττου και του Ευξείνου ττόντου 
μεγίστη εγένετο χρημάτων προσάγω και τη άλλη εύΒαιμονία, 
ίσχύϊ δε μάχης και στρατού ττληθει πολύ δευτέρα μετά την 

§ 4• τψ περσώ» Ρ.Η.Ν.Υ. τηί των 'Π.€ρσων ηοηηυΐΐΐ. 
§ 5• ν^θΐν η βασίλεια Ρ.Υ.Ν. ΥαΙβΟ Οΰπι Τ. Α. Ι. -η βασίλΐΐα ηλθεν. 
§ 6. των μέν Ύ^ρ Ν.Υ., ίοΓίαδββ Γβοίβ. μετά. την Σκυθών Α.^. ΑιηοΜ. μετά. των 
Ρ.Τ. μετί την των Ρορρο, Ββΐίΐί. 01&88βη. ουιιι Η.Υ.Ν. οηΐ Ιίΐίθ Ύραντό. ογ ποικίλα. — κατασκευ-ή, 
"ΆϋΐΏξΆ," " Ηοαδθ-άβοοΓ&ίΐοηΒ," Τΐιβ 
ντοΓά Ο0011Γ8 ίπ ί. ΙΟ 1)οί1ι ϊη ίΐιβ ΒΪη^τιΙ&Γ 

Επά ίΐιβ ρ1ιΐΓ&1, τταραδυναστεύονσι. 

Τ1ιί8 18 αηοίΙιβΓ νθΓγ ρβοτιΙϊαΓ -κόγΛ, αρ- 
ρ&ΓβηίΙ^ 6χρΓβ88Ϊη§ ίίιοδβ -ννΐιο 8;1; &3 ΐί 
\νβΓθ οη Ιΐιβ βίάβ οί ίΐιβ οθπΙγβ,Ι ίΙίΓοηβ, 
ρβίί^ Ιίίη^Β, Τ60ηΙί, βασίλψ βασίλεωί 
ντΓοχοι με-γάλου, Αεβοΐι. ΡβΓ8. 24. 

§ 4• λαμβάνειν μάλλον. Τΐΐβ βχΐΓ8,- 
0Γ(ϋη8,ΐ7 &ηά ϊηο688ε,ηί' άβιη&ηά £ογ ρΓβ- 
8βη1;8 ϊη ιηοη67, ογ " Ι^αοΐίβΐιβθδΐι," Ϊ8 α 
Λνβ11-ΐ£ηο\νη οΙι&Γ&οΙβπβίϊο οί ΤτιΛβ αηά 
Αγ8,1)3 1)θί1ι ΐη ίΐιβδβ οοαηίπβδ &ηά βνβτγ- 
ΛνΙιβΓβ βΐ86 &ί ίΐιβ ρΓβ8βηί ά&γ. — αΙτηθέντα 
"οηΙ)θίη8&8ΐίβά;"Ρΐ£ΐ1;. ΤΗβ&βί.ρ. 1460, 
ί;» αΐτηθεΐί ττολλά δίδωί. Τΐΐθτβ Ερρθ£ΐΓ8 
ίο Ιιανθ \>ββη & ]άηά οί ηι&χίιη, 'ίί Ϊ3 
1)θίΐ8Γ ίο Γβοβίνβ ί1ΐ8,η ίο ^ΐνβ.' Αγ. 
Εοοί. 778, ού -γάρ πάτριον τοΰτ' εστίν 
(νϊζ. τό φέρειν), άλλα λαμβάνειν. Αβ8θ1ι. 
ΡβΓ8. 685, άλλω$ τε ττάντωί χοΐ κατά 
χθονοί θεοί λαβεΊν άμείνουν είσΐν η μεθιέναι. 
Τΐιβ Ββη8β 18, ίΐι&ί -«ΊιβΓβ&δ ίΐιβ ΡβΓ8Ϊαη8 
8&νβ, ίΐιβ οίΙιβΓ Τ1ΐΓ8,οΪ8,η8, αηά ββρβοϊ&Πγ 
ίΐιβ ΟάΓ^δ&β, Γβοβΐνβά, 8,η(1 Ιιβίά ίί & 
άΐΒζτ&οβ ηοί ίο βΐνβ ΐί οηβ ντβΓβ αδίίβά 

ίο άο ΒΟ. δμωί δέ. Τΐιου^ΐι ίΐΐθ 

οίΗβΓ ΤΙΐΓ&οΐαηΒ Ιι&ά ίΐαβ 83.ιηβ ονΐ8ίοηι, 
ίΙΐΘ ΟάΓ789,β αάορίβά ϊί βίίΠ ηιΟΓβ ββηβ- 
γεΙΙ^. ΤΙιθ λ;νοΓ(ΐ8 κατά τό δι^ί-ασ^αί 8,Γβ 
οΙ)8ουΓΘ, Ε8 18 ίΐιβ οοππεχΐοπ οί ίΐιβ βχ- 
ρΙβ,ηαίοΓ^ οίαηδθ ίοΐΐο-ννϊπβ, ού "γάρ κ.τ.λ. *• Τΐιβ^ η8θά ίΐιβ ΐ3,\ν ιηοΓβ ίΙίΓΟίΐβΙι 
ίΙιβΪΓ 8Γβ3,1 ϊηβαβηοβ; Ι β&γ, 7ηοΓ6, ίοτ 
•ννϊί1ιου.ί ρΓβ8βηί8 &ηά 1)ΓΪΙ)68 ηο 1)υ8Ϊηβ88 
αί α11 οουΐά 1)β άοηβ." Ηθγθ &§8,πι, α8 
ίΓβς[ΐιβηίΐ7, κατά Ϊ8 πδβά ΐη ίΐιβ δβπΒβ οί 
δίά. Τΐιβ οιΐ8ίοιη &11ιιάβά ίο Ϊ3 ρΓβοϊββ- 
Ιγ νάί&ί Χβηορίιοη 88,78 οί ίΐιβ Αίΐίθηϊ- 
αη8 (ϋθ Κθρ. Αίΐι. ο1ι. νι.), ίΐι&ί ηο 
οηβ οοηΐά ίΓ&η83,οί αηγ 1)ΐΐ8Ϊη688 'ϊνίίΐι 
ίΐιβ βίβ,ίθ ηη1θ88 1ιβ ρ^ίά ίοΓ ϊί. ΤΗθ 
ιαθ&ηίη§ ΙιβΓβ 8ββπΐ8 ίο Ι^θ, ίΐιαί ίΐαθ 
ΟάΓ783,θ -ϊνβΓβ 80 ρο\νβΓία1 ί1ΐ3,ί ηβΐ§1ι- 
1)ουΓΪη§ η&ίϊοηβ 1)Γου§1ιί ρΓβββηίδ &η<1 

ίηοΓ68,8θ(1 ίΙιβΪΓ ■ννβΕΐίΙι. τ^ (ϊλλτ; εύ- 

δαιμονίφ. "Ιη §βηβΓ&1 ρΓΟβρβπίγ 1)β• 
8Ϊάβ8." 8ο § 7 ^ϊ τν" άλλην ενβουλίαν. 
βΐΐρ. ρ4> Ίΐΐί•, καΐ τη άλλη έντιμελείφ. 
Ιηί. ιοο, 2, δπλοΐί καΐ τη άλλη τταρα- 
σκευη, '§βηβΓ&1 οπίβί.' 

§ 6. τΓολύ δευτέρα. Α§αϊη, &η η8α&1 
6χρΓ688Ϊοη, ίΐιβ πιβ&ηίη§ οί ντίιϊοΐι ίβ 
1)7 ηο ιηβαηδ οΙθ&γ. Ιί υγεβ " ββοοηά 
&ίίβΓ ίΙΐΒ,ί οί ίΐιβ δογίΐιϊαηδ, &ηά & ροοΓ 

8βοοηά ίοο," &8 ντε &Άγ. 'ΡΓΟχϊιηαΒ 

Ιιηϊο, 1οη§ο ββά ρΓοχίπιυδ ΐηΙβΓναΙΙο,' 
Αβη. ν. 320. Ρορρο, εβΰηηάιηη φιίάίΐη 
α 8ΰΐ/ΐΜΰθ, εβά Ιαηιβη Ιοη^β βο ίιι/ΰήαβ. 
ΑπιοΜ §ίν68 ίΐιβ 8βη8β (ΙϊββΓβηίΙ^; "β8,- 
ΒΪΙγ ΟΓ άεοϊάβάΐ^ ββοοηά; ΐ. β. &1ί1ιοιΐβ1ι 
ΐηίβΓΪΟΓ ίο ίΙΐΘ δο^'ίΐιϊίΐηδ, ^βΐ ίίΐΓ βυρβήοΓ 
ίο εΠ οίΙιβΓβ." Ηβ οοιηρΕΓβδ πολύ δεύ- 
τερον, 'ηιαοΐι ίΐιβ ηβχί 1)θ8ί ί1ιΐη§,' ϊη 
8ορ1ι. Ο&ά. Οοΐ. 1328. Βίτ Ο. "\ν. Οοχ ΞΤ1ΤΡΑΦΗ5 Β. Π. 97, 98• 33 ' 

7 των %κνθων. ταντΎ) δβ άΒνρατα εζισονσθαι ονγ^ οτι τα. Ιν 
ΤΎ) ΕύρωτΓΎ), άλλ' ονδ' €ν ττ) Ασία έθνος €ν προς εν ουκ εστίν 

8 ο τι δυνατοί^ ΊιΚυθαις όμογνωμονονσι πασίν άντιστηναι. ου 
μην οΰδ' €5 την αλλην εύβονλίαν καΐ ζννεσίν ττερί των παρόν- 
των ες τον βίον άλλοις ομοίουνται. 

ΧΟνίΙΙ. "ϊ,ίτάλκης μεν ονν βασιΚενων χωράς τοσαντης 
α παρεσκενάζετο τον στρατόν' καΐ επειΒη αντω έτοιμα ην, 
άρας επορεύετο επΙ την Μακε^ονίαν, πρώτον μεν δια της 
αντοΰ άρχης, έπειτα δια Κερκίνης, ερημον ορονς, ο εστι 
μεθόριον 'ϊ,ίντων και ΐΐαίόνων' επορεύετο δε δι' αυτού τη όδω 
ην πρότερον αυτός εποιησατο τεμών την ϋλην, ότε επΙ 

§ 7• ονδί—ονκ (σην βχ &1)αηά&ηΜ£ΐ βεπηοηϊβ Αίίίοϊ α8ΠΓρ8ίτΐΓ ; βί βίο Ιβββηάαπι 
\α(1βίαΓ Αβ8θ1ι.. Α§. ι6ΐ2, όί οΰδ* ίττΐώτ) τ6νδ' έβούλευσα! φ6νον, δρασαι τόδ' ίρ-γον ούκ 
ίτληί αύτοκτόνωί. 

§ 8. τΓ€ρΙ των παρι6ντων έί τί>ν βίον, ςιιαέ ϊη νϋαηι ίηοίάαηΐ βί ϊηοχίΓηιηΙ, Μαύ- 
Λ-Ϊ3Ϊυ8, Αάν. Ογϊϊ. ι. ρ. 314• ΡΓαδίτα, ορίηοΓ. 

ΧΟνίΠ. §1. βα,σϊΚΐΐΛΐν χώρο.$ τοσαύτψΈ.Ή-.Ύ.Ύ.^. χώρα^ τοσαύτηί βασιλεύων 
Λ.^. &1η. 

§ 2. τ^ί αύτ^ί ίρχη$ Η. 'ΣΊντων Ατηοΐά., ςυϊ ιηοχ 'Σίντου^. δθά σιντων Έ.Ή..Υ. 
Ν.Τ.4,/. σο-τούί Γ. ν.Ν.Τ.^.=7-. ^αι&ναίΈ.Τ. ε&78, " ίη βχίβηί &ί Ιβα&ί Ιιίβ άοιηίηίοηδ 
ντθΓθ ΒΘΟοηά ίο ηοηβ ίη Ευτορβ &{Χβτ 
11ΐ08β ο£ Ιΐιβ 8θ5ϋιί&η ΙιοΓάβδ-" (ρ. 150); 
1)ηί ί1ιΪ3 18 ηοί ρΓβοϊδβΐ7 ΛνΙίΕί Τ1ιαο}'- 
άϊάθδ 83,5-8. Τΐΐθ 0(1ΐ78Εβ ντβιβ ΓΪοΙι, 1)1ΐί 
11ιβ7 00111(1 ηοί οοιηρβίβ ■ίήίΐι ίΐιβ δο^- 
11ιϊ&η8 ίη ρο\νβΓ ; δΐιά ,ί1ιοπ§1ι δβοοηά Ιο 
ίΐιειιι ία ίΐιϊδ Γβδρβοί, γβί ίΐιβγ χτθγθ ί&τ 
1)β1αϊη(1. ΟοηιραΓβ Αβδοΐι. ΡβΓ8. ι^8, 
μήτε χρημάτων άνανδρων τΧηθοί ίν τιμ^ 
σέβειν, μήτ' άχρημάτοισι Χάμνειν φωί 
όσον (οσοί5?) σθένοί τάρα, "δδ παβΓΘ 
■Λ'εαίΐΐι ίδ οί ηο &ν£ΐΐ1 ^νίίΐιοιιί ηιβη, βο 
ιηεΓβ δίΓεησίΙι νήίΐιοαΐ; ιηοηε^ άοεβ ηοί 
βΐιοοεεά." 

§ 7• °^Χ ότι, ΐ. ε. ού μόνον. " Νοί οηΐ^^ 
&Γβ Ιΐιβ ΠΕίϊοηδ ίη ΕιίΓορε ΐΐηειΙ)1ε ίο 
οοιηρείβ ίη πιί1ϊΙ&Γ7 ρο^νετ απά ρτεαί- 
ηβδδ (-ννίίΐι ίΐιε δο^ΙΙιί&ηδ), 1)υί βνεη ίη 
Αδίβ ίΙιεΓε ίβ ηο δϊηςίε ηαίίοη (ηο οη« 
οοπιρατεά -ννίίΐι οηβ) ίΐιαί οαη ηιαίίε ε 
Βί&η(1 &§&ϊηδΙ &υ ίίιε Βο^ίΐιϊ&ηδ βοίίη^ 
ίη Ε^τεεηιεηί." — " Ηε δα^β ΐΜβ, 1)βο&αδβ 
ίίιε ετηρίτβ ογ άρχη οί ίίιε ΡεΓδίβχΐδ %ν&3 
ίβ,Γ βΓ?αίεΓ ίΐΐδη ίΐιαί οί ίίιε δο^ίΙιίΕηδ, 
αΐίΐιουβίι ίίιε 8ΐη§1ε ηαϋοη οί ίίιε ΡεΓ- 
ΒΪαηδ, ίί Βίτίρρεά οί ίΐδ 8π1)ί8θί ρεορίε, 
\ν&8 ίηίεήοΓ ίο ίΐιβ ηαΐίοη οί ίΗθ 807- ίΐαί&ηδ." ΑηνοΙά. — άντίστίιναι, οί. Αεδείι. 
Ργοπι, 362, τάσιν 6$ άντέστη θεοΐί — βη 
ίηίεΓροΙ&ίεά νεΓδε, ρειΙίΕρδ. 

§ 8. ού μην ονδ^ κ.τ.\. " ΝοΙ ίΐΐ&ί ίη 
βεηεΓοΙ ριηάεηοβ &ηά ίηίεΐΐίβεηοβ &1)οηί 
ϋιείτ αοίιι&Ι ιεδοητοεδ οί Ιίίε ("ίη ίΐιβ 
ίΐιίηβδ οί οοηιιηοη Ιίίε," Ατηοΐά) &Γβ 
Ιΐιε7 οη α ρ&τ \ήί1ι οίΗετ η&ίίοηδ." 
Τΐιε 8α1)ίεοί ίο ομοιοϋνται ίβ, Σκόθαι. 
Οοιηρ&τε ι. 3> 4» °^ Ι^ν^ °^^^ βαρβάρους 
είρηκε. ΪΊιε ίΕοί δεεπίΒ ηιεηίίοηεά 8δ α 
Γε&8οη νΓΐΐ7 ίΗθ 8θ7ί1ιί&η8 &Γε ηοί δυ- 
ρτεηιε ίοηοηβ ίίιε η&Ιίοηβ Ιιοίΐι οί Εατορβ 
&η(1 ΑδΪΕ. 

ΧΟΥΐυ. § Ι. 8ο πιαοΐι Ιι&β Ιιεεη άοηβ 
ίοΓ βεο§Γ&ρ1ΐ7 δίηοε Ατηοΐά'δ ίίηιε, 1)οί1ι 
1)7 ίΐιβ ΓεδεΕΓοΙιεδ οί Ιιε&ΐϊε 8ηά οίΙιεΓ3 
ίη ηοΓίΙιετη ΟΓεεοε, Εηά 1)7 ίίιε ρυΙ)1ίθΕ- 
ίίοη οί ίΕΓ πιοτε Εοοαταίε χη&ρδ, ΰι&Ι Ηίβ 
ΓβΙΙιεΓ Ιοη^ ηοίεδ οη ίΐιίδ οΙίΕρΙεΓ 8Γβ ίη 
βΓεαί ιηεΕδυΓε ηηηεοβ5δ8Γ7. ΤΙιε πιοδί 
ίπιροΓίΕηί δίίε ίο άείεηηίηε ίδ ϋοΙ)εΓΠδ, 
■νϊΐιίοΐι ίδ 1)ε1ίετεά ίο 1)8 ίΗε ιηοάετη Όοΐ- 
ταη, άαε ηοιίΐι οί 8&1οηί1ί8, 8ηεΙ & Ηΐίΐβ 
ίο ίΐιβ ε83ί οί ίΐιβ ΥΕτάΕΓ, ΟΓ ιΐνεΓ 
Αχίηβ. 

§ 2. τεμών την νλην. Ηε Ιΐδά ηΐδάθ 
8 Γ08ά \>γ οηίίίπβ άο\πι Ιΐιβ ίίιηΙ)6τ, 332 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

3 ΤΙαίονας έστράτζνσβν. το δε ορός βζ *θΒρνσων διϊόντες ίΐ' 
δε^ια ^€1^ ζΐχον ΤΙαίονας, βν αριστερά δε 'ϊ,ιντονς και Μαίδους. 

4 διελ^όι^τες δε αυτό άφίκοντο ες Αόβηρον την Ώαίονίκην. 

5 ΤΓορευομβνω δε αυτω άπεγίγνετο μεν ον^εν του στρατού εΐ 
μη τι νόσω, προσεγίγνετο δε' πολλοί γαρ των αυτονόμων 
θρακών άπαράκλητοι εφ' άρπαγην ηκοΧούθουν, ώστε το 
πάν ττληθος λέγεται ουκ έλασσον πεντεκαί^εκα μυριάδων 
γενέσθαι" και τούτου το μεν πλέον πεζον ην, τριτημόριον 

6 δε μάλιστα Ιππικόν. του δ' Ιππικοί το πλείστον αύτοΙ 

7 ΌΒρύσαι παρείγοντο και μετ αυτούς Γεται. του δε πεζού 
οι μαχαιροφόροι μαγιμώτατοι μεν ήσαν οι εκ της 'Ί^ο^όπης 
αυτόνομοι καταβάντες, ό δε αλλο? όμιλος ^ύμμικτος πλήθει 
φοβερωτατος ήκολούθει. 

ΧΟΙΧ. 'Βυνηθροίζοντο ούν εν τη Αοβήρω και παρε- 
σκευάζοντο, όπως κατά κορυφήν εσβαλούσιν ες την κάτω 

% ξ. ά ϊη άπε'/ί'/ν€το ίη Γ3,8ϊιγ& Ν. ΒεΙίΐΣ. Αηβοά. 82. 33ι ο,ιπΎ^νετο' απέθανε. 
Θουκυδίδης δευτέρφ. ΙΞβδγοΙι. τριτημόρίον έλέ-γετο καΐ έττΐ τη$ μοίραί, καΐ έπΙ νομίσματοί 
αργυρίου. ΙιΒ,ικΙαΐ βΙΐΒ,ιη ^υ1. ΡοΠΰΧ νΐίί. 66. 

§ 6. του δέ ίτΓΤΓίκοΟ Ν.Τ. 

§ 7. σύααικτοί Τ. βίίΙιβΓ ίο οΙβδ,Γ ίί Ά-ν^&γ, ΟΓ ΐη τα&ίίπζ 
\)ήάξβ3 &ηά ειηΐι&ηΐίΐηβηίδ, ογ ίοι 1)θί1ι 
ρυτροδβθ. 

§ 3• τί> 6ρθ!. ΗβΓβ ρβΓΐΐ8,ρ8 ίΟΓ Τψ 

όρεινήν, ίΐιβ ιηουηίαΐηουβ οουηίΓ7 ηβ&Γ 
Η&βιηυ3 Εηά ΕΗοάορβ; ίΠου^Ιι Μοιιηί 
ΟβΓοίηθ τα&γ 1)β άββηίίβΐ^ ιηβ»η1;. 

§ 5- άττε-^ί-^νετο. ΑΙβταΙ, ΟΓ αΙ)8ίη3 
βεΐαΐ, ϊ.Θ. άπώλλυτο, " άΓορρβά οδ." 
ΤΙΐΘ ιη6&ηϊη§ Ϊ3, ίΐι&ί ίΐΐθ β,ηη^ ΐη ϋβ 
ρΓ08Γβ83 ταΙΙιβΓ ίποΓΘ&Ββά ίΐιαη άίιηΐη- 
ΐβΐιβά, οοηίτΆτγ ίο ίΐιβ ιΐ8ΐΐ3,1 οπδίοιη ίη 
ΒΪιηΠ&Γ βχρβάϊϋοηβ. ' ' Τΐιβ ζΆΪίαβτβά 
ιηβ,δδ ■νν3,8 8βί Ϊη ιηοίίοη, ίο 8\νβ11 ίη βίζβ 
Ε8 ΐί Ανθη* οη•ΏΓ&Γ(ΐ8, ΙϋΘ 8, Γθ11ϊη§ βηο-νν- 
1)3,11." (Οοχ, ρ. 151)•^^ — ^0' αρπαΎην. 
Τΐΐθ αοοηδ&ίϊνε Ϊ8 πιοΓβ πβπ&Ι \νίί1ι ρβτ- 
$οη8, έλθεΐν έπί τίνα, " ϊη ςίυβδί; οί 8θηιβ 
οηβ," 1)ΐιί ίΐιβ ά&ΐίνβ \νϊί1ι ηοηηβ εχ- 
ρΓε88Ϊη§ ίΐιε ο\)]βοί οί αη αοί, ε8 εττΐ 
μισθφ, " ίοΓ ραγ." Υβί 'ννε Ιι&νε τρέχειν 

έπΙ κορΰνην, Αγ. Αν. 79• λέ-γεται. Τΐιε 

«8118,1 θΓεεΙί εχαββεΓΒ,ίϊοη &8 ίο ηιιπιΙ)εΓ8 
18 1ΐ8Γθ οοηδρίοαουδ. Τΐιε ηιιηι1)βΓ οί 
1ΐ0Γ88 ιηεηίϊοηεά, &1)0ΐιί 5θ>ο°°> ^^ * Ρ3,1ρ9,1)ΐ8 ϊιηρο38ίΙ)ϊ1ΐί7 ίΓοηι ίΐιε \ν8,ηί ο£ 
8ίθΓ88 οί ίοάάεΓ. 

§ 6. ναρείχοντο. " δαρρίϊεά ίΓΟίη 
ΙΙιεηίΒεΙνεβ," ογ ίΓοηι ίΚείΓο-ϊνη ΓβδοιίΓοεδ. 
ΤΙιτίΒ £1 ηΐΒ,η ίδ 83,ίά τταρέχεσθαι. άρετψ, 
"ίο εχΙιϊΜί νΪΓίυε," ϊη ΓείεΓβηοε ίο Ιιϊβ 
ο-ννη οΙιβ,Γ&οίεΓ &ηά Γεδοΐαίίοη, 1)ΐΐί τταρέ- 
χειν Ιατρφ, "ίο δΐιΙ)ΐηίί ίο &η ορεΓ&ίϊοη," 
■ννΐιεη ίΐιε &οί οοηίεηαρίβ,ίεοί ΐβ ίΐι&ί οί ίΐιε 
ΒΐΐΓ^εοη οη ΐΐιε ρΒ,ϋβηί. 

§ 7• ■π-λήθει. Τΐιε βεηδβ βεεηΐδ ίο 1)β 
" ηιοδί ίθΓηιίά3,1)1ε, ϊί οηΐγ ίΓοιη ίΙιεΪΓ 
ηηηιΙ)βΓδ." Β^ ξύμμικτο$, δο. ων, ϊϊιβ 
δχλοϊ ΟΓ §εηεΓ9,1 ηΐθ,δβ οί 08,ηιρ-ίο11ο•ννβΓ3 
3,η(1 οοηίίη^εηίδ ίίΓε άε80ΓΪΙ)8ά. Οί. 
Αεδοΐι. ΡεΓδ. ^2, Βαβυλών — πάμμικτον 
6χ\ον ττέμττει σύρδην. 8ορ1ΐ. Α]. 53» 
ξύμμικτα βουκόΧων φρουρηματα. 

ΧΟΙΧ. §1. κατά κορυφην. "Β^ίΐιβ 
πιοηηίΒ,ίη ΟΓεδί," " Ιίγ ίΐιε Ιιίβΐι §Γοαηά." 
Α 8ίη§α1&Γ ρ1ΐΓ&δ8, ίοΓ -ννΐιϊοΐι κατά. τά$ 
κορυφά.$, "ονεΓ ίΐιε ρβ&ΐίδ " (ογ Ιιϊ^ΐι 
ρ&δδεδ), -ννοπίοΐ 1>ε ιηοΓε η&ίπΓ&Ι. Τΐιο 
ηιεαηϊη^ δεεηΐδ ίο 1)ε, ίΐι&ί 1ιε ίοοίί ίΐιε 
Γουίε ίΐι&ί ντοιιΜ &11θΛν 8, Γ&ρίά άεδοεηί ΞΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 98, 99- 333 

ί Μακζ^οΐ'ίαι^, ης 6 ΤΙβρΒίκκας ήρχεν. των γαρ Μακεδόνων 

είσΐ και ΑνγκησταΙ καΐ Έλιμίωταί καΙ άλλα εθιη] Ιττάνωθεν, 

ά ξύιχμαχα μεν εστί τούτοις καΐ νπηκοα, βασιλείας δ' εχευ 

3 καθ* αυτά. την δε τταρά ^άλασοταΐ' ρΰν 'ΜακεΒονίαν Άλε- 
ζαν^ρος 6 ΙΙερΒίκκον ττατηρ καΐ οΐ πρόγονοι αύτον, Ύη~ 
/αει^ίδαι το άρχ^αΐον οντες εζ "Αργονς, ττρωτον εκτησαντο 
και εβασίλενσαν άναστησαντες μάχη εκ μεν ΤΙιερίας ΤΙίερας, 
οι ύστερον νττο το ΤΙάγγαιον ττεραν "Στρυμόνος ωκησαν 
Φάγρητα καΐ άλλα χωρία — και ετι και νυν Πιερικός κόλπος 
καλείται η υπό τω ΤΙαγγαίω προς θαΧασσαν γη — εκ δε 
της Βοττίας καλούμενης Βοττιαίονς, οι νυν όμοροι Χαλκι- 
δεωΐ' οικονσιν' της δε ΐίαιονίας πάρα τον "Άξιον ποταμόν 
στενην τίνα καθήκονσαν άνωθεν μέχρι ΤΙελλης και θαλάσ- 
σης εκτησαντο, και πέραν Ά^ιου /^βχρι %τρνμόνος την 

4 Μνγ^ονίαν καλονμενην Ήδώι/ας εζελάσαντες νέμονται, άνε- 
στησαν δε και εκ της ννν ΈορΒίας καλούμενης ΈορΒούς, 
ων οΐ μεν πολλοί εφθάρησαν, βραχύ δε' η ■ αυτών περί 

ΧΟΙΧ. § Ι. ΊΓίρδίκαί Η., εί Ν. δπρβΓβοπρίο, πί 8θ1β1;, &ϊΐ& ηιαπα &1ίβΓθ κ. 

§ 2. \ιτ/κισταΙ Γ.Η. έλυ^κησταΐ Τ. 'ϋΧιμιώται Ρορρο, Ββΐϋί. ΟΙ&δβεη. οιπη 
Ρ.Η. ί\€ΐμιώταί Ν. Τ. Ατηοΐά. νΐΐ1§ο. έλειμιωται Α.^. 

§ 3• τί/5ί θά\ασσαν Οΐαδδβη. οαιη Α.Β. ει ρΐβήδίΐπθ. τταρά Γ.Η.Χ.Υ. ΑτηοΜ. 
Ρορρο. τταραθάλασσαν Τ. τημαινίδαι Υ.Ν. τημΐΐάδα Τ. τοαρχαιον Λ.^. νρίύτον 
Γ.Η.Υ.Ν.Τ. νρΟτοί Α.^. νιιΙ§ο. φά-γρητα Ν. (ηοη φρά-γητα) Ί.Λ.-Ι. βοττι α$ 

βχρπηοΐίδ Ιίΐΐβήδ Γ., (ΐηί ηι. ρΓ. βοττιαία^ ίυιίαδδβ 1ιαΙ)υϋ;. βοττιαία^ κα\ουμ4νηί 

(βίο) Τ., οπιΐδδο βοττιαίουί. Άξων βί ιηοχ Άξων Ατη. Βθΐϊΐί. (οΐϊιη) "Ά|ιοΐ' β1 Αξίου 
Ν.Τ. Ρορρο, ΟίΕδδβη. Α.^. εΐ νηΐσο. μιτγδωνίαν Τ. -ήδώνα^ Τ. 

§4• Ηεδχοΐι. Έορτοί. η Έορδό;. Μακίδάτ. άττό Ιθρονί. Υϊάβ ΗθΓοά. νΐΐ. 185, 3- 
Υαίβο οαιη Τ.^. ^. 1β§ϊίυΓ Έόρδον^. έορδίαί εί έόρδονί Χ. βραχύ τι δε τοι αντΟιν Τ. 
φυσκίαν Ρ. αλμωττία! άλμώπαί Ν. άλμωπίαί άλμωπαί Τ. άλμωπίαί, ά\μώπα$ Λ.^. 

ϊηΐοΙο'ϊνεΓΜ&οεάοηί&.ΤΙΐθΐηουηί&ίη-ηά^β ήρϋβδ \ντοίβ 1ιΐ8 ρΐ&γ οί ίΐιβ ΤειηβΕΐάβδ 

ο&Πεά Κΐρκίν-η ία 98, 2 ϊδ πιε&ηΐ, -«Ίιίοΐι ογ Τειαεπΐάββ. Τΐιε Ιιετο Λν&δ ρΓοΙ)»!)!^ 

Ατηοΐά ίΗιηΙνδ \ναδ & Ι^γεποΙι οί ίΐιε ίδηιεά ϊη οΐά βρΐοδ ογ Αε1ιβ63η Ιε^βηάβ 

8ο&Γ(1ιΐ3 (Ιΐιε ■ννεδΓβπι οοηΙίητίΒ,ίϊοη οί &1)θΐιΐ ίΐιε Ηεΐ'βοΐϊάαε, ΕιηΛ Γθς&Γάεά 83 

Η&επιυδ) ία & δοαΐ1ι•είΐδ1:εΓΐ7 (ϋι-βοίίοη ίΐιε ίοηπάει οί 3, ά^πΕδΐ}•, Ιϋνβ Νεορίο- 

(Ιίΐίθ Εΐιοάορβ ίΐΌπι Ξαεηιιΐδ, ογ ιΐιε Ιειηπδ (Ρ^π-ΐιηδ) ϊη Ερϊιιΐδ. 8εε ΗεΓοά. 

ΒΕΐ]ί8,η ΓΕη^ε). τιιι. 137• 2, ιχ. 44> ^, ■«■Ιιειβ Ιιβ ΐδ 

§ 2. των -γαρ κ.τ.λ. Ηβ δ1ιο\ν3 Λβ άεδΟΓΪΙίεά βδ ιαΙεΓ οί Ατ^Οδ. άναστη- 

Γε3.δοη -ννΐιγ ΡεΓάΐοοίΐδ οουΐά 136 δ&ϊ<1 σαντΐί, ΐ. ε. άναστάτονί ττοίήσαντΐ;. 

άρχΐΐν τψ κάτω οιύγ. Οηε ογ ιηοΓθ κόλποι. ϋδε(ϊ, Ιϊΐίθ ίΐιε Ιι&ίϊη 8ίηιΐ8, οί 

οί ίΐιεδβ ίΓίΐ3ε8 Ιι&ά ίοπηεά ίΐιε βασιλεία & Γβΐίτεά ϊπΙβικΙ ηοοίί ογ εΐιείίειεά τίΐΐΐβ^, 

οί Ρΐιϋϊρρπδ, εηρ. 95• 2, ϊηί. ιοο. 3, «5 ογ £ΐη7 τε^ίοη Γβιηοίβ ίχοιη οϊίϊβδ. 8ο 

την ΦιλίπτΓου ττρότΐρον ουσαν αρχήν. Ιηάΐα ίδ 'βχίΓεπιϊ δϊηπθ ΟΓΗδ,' ΟεοΓ§ίο π. 

§ 3• Ίημενίδαι. Ιί \ν&δ ρεΓίι&ρδ ϊη 123• στενήντινα. Τΐιε βΐΐϊρδεοίχά'ραί' 

οοιηρίίιηεηί ίο Ιιίδ ρ&ΐΓοη Αι-οΐιεί&ιΐδ, ϊδ τεηΐΕΓίίΕΜε, ογ ρεΓίι&ρδ γ^ν ϊδ ίο 1)θ εαρ- 

νΐιο ντ&δ οηε οί ίΐιίδ ίΕίπΠ;•, ί1ΐ3ί Ετι- ρ1ίεάίΓοηιί1ιε'ρΓε€ε(ϋιι§, '&η&ΓΓ0•κ•8ίπρ.' 

23 334 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

5 Φύσκαν κατωκηταί, καΙ έζ Αλμωπίας, Άλμωπας. έκρά- 
τησαν δε καΙ των αλΧων έθνων οι Μακεδόνες ούτοι ά και 
νυν ετι εχονσι, τον τε ^λνθεμονντα και Τ ρηστωνίαν καΧ 

6 Βισαλτίαι/ και ΉΙακεΖόνων αυτών ττοΧΚην. το δε ζυμπαν Μα- 
κεδονία καλείται, καΐ ΤίβρΒίκκας Αλεξάνδρου /Βασιλεύς αυτών 
ην οτε Χιτάλκης ετπ^ει. 

Ο. Και οί μβν Μακεδόνες οντοι, ε'πιόντος ττολλοί 
στρατού, αδύνατοι οντες άμύνεσθαι ες τε τά καρτερά και 

2 τά τείχη οσα ην εν τη χωρά εσεκομίσθησαν. ην δε οΰ 
πολλοί, άλλ' ύστερον Αρχέλαος ό Περδικκου υίος βασιΚευς 
γενόμενος τά νυν οντά εν ττ; χωρά ωκοΖόμησε και οδούς 
ευθείας ετεμε, και τάλλα ^ιεκόσμησε τά [τε] κατά τον 
ττόΧεμον ϊπποις και οπλοις και τ^ άλλτ^ τταρασκευη κρείσ- 
σονι η ζύμτταντες οί άλλοι ^βασιλτ^ς οκτώ οί ττρό αυτοΰ 

3 γενόμενοι. 6 δε στρατός των Θρακών εκ της Αόβηρου 
εσεβαλε πρώτον μεν ες την Φιλίππου προτερον ουσαν άρχην, 
καΐ ειλεν Έ,18ομενην μεν κατά κράτος, Τορτυνίαν δε και 

§5• ΎΡη(^τ(>}νίαι'Έ.Υ.^!^.^!.Λ.^. Υχύ^ξΟ κρηστωήαν. βισαντίανΈ.Υ. βισαλτίανΉ, 
βυρβΓβΟΓΪρίο σαν &1\Ά πι»ηυ. καΧ σαλτίαν Τ, 

§6. ^7Γθί€ίΤ. 

Ο. §1. άμύνασθαί'&.Ύ. άμύν€σθαίΎ.Α.Ι. 

§ 2. τάλλα Α.^. κρ€Ϊσσον Ν.Υ.Τ, κράσσονι, η Α.^. Πΐιιά Ρορροηί ιη&^ϊδ 
ρΐ&οβί (οΐβί κρΐίσσονι οιιιη ΒβΜίβΓΟ ϊη ΐβχΐυ 1ΐ3,1)βί), οιιιη άΕΐϊναιη, ςιιο ώστε αΜ^ν 
κρείσσω (ΐναι 8Ϊ§ηΐίΐθ9,ΐυΓ, 8β(ΐαί άβΙ)β&ί τη$ ξνμττάντων. οι Β,ηίβ άλλοι οιη. Ε.Η.Υ.Ν.Τ. 
[οι άλλοι βασιλψ δκτώ] ΐ>ο\>ΐ&6\ΐ8. 8ο1αιη ν. οκτώ 8,1) ίηίβιρρ. Β,άάϊίυιη 8Π8ρίθ3,ίιΐΓ 
Ρορρο. βασι\ΐΐ$ Ν., υί 8θΐ6ΐ;, βί 8Ϊο ΒβιηρβΓ Τ. 

§ 3• ΕΙδομενην 01α88βη. όδομέν-ην V. ιη. Γβοβηί., εί γ/9. Ν. είλε ΐ15ομένην Τ, /^αΐ 
εΓλοι* ΐΐ^ομένην μέρ κατακράτοί Α.^. άλλ' άττα Υ.Ν, άλλάττα Τ. έδύναντο Γ.Η.Υ.Ν.Τ. 
Υυΐ^ο οιιιη ^,ιΤ". ήδύναντο. 

§ 2. Βισαλτίαί'. νΐΓ^. ββΟΓ^. ϊΐΐ. Ο. § ι. ον πολλά. Υϊζ. τά τείχτ;, 

46 1 , " Βϊδ&ΐΐαβ ςίυο ιηοΓβ βοίβηΐ; &οβΓ(ΐηβ καρηρα ηιβαηϊιι^ ηαίιίΓαΙΙ^ δίΓΟίΐβ ροβί- 

όβ1οηιΐ8." Ιί 18 ρ3,Γίίοαΐ3,Γΐ7 ίο 1)β ο\)- ίΐοηβ. όδούϊ ΐύθΐίαί ?τΐμ€. Τΐιβ 

ΒβΓνβά, ίΐι&ΐ; ηβϊίΙΐΘΓ ϊη 1ιΪ8 άβδΟΓΪρίϊοη 8ΐ;Γ8.ί§1ι1;ηβ88 οί Κοπιεπ Γοα,άβ 1ια8 οΓίβη 

οΓ ΜαοθάοηΪΕ, ηοΓ ΐη 1ιΪ8 ίηιιιιίΓίβδ ίηίο Ιίββη Γβιη&Γΐίβά ; ίίικί ίΐιβ^ να&γ ϊι&νβ 

ίΐιβ β&τΐγ ΙιϊδίοΓ^ οί θΓ6βοβ (ι. ι — 23) Ιβδ,Γηί ί1ιΪ3, &8 80 τα.&ηγ οίΙιβΓ η,Γίβ, ίΓοια 

άοβ3 ί1ΐ8 ΕπίΙιΟΓ §ΐνβ Β.Ώ.γ ϊηοΙίο&ίΐοηΒ ίΐιβ βιεβίνδ. Οί. Ρΐηά. Ρ^ίΐι. ν. 84, 

ίίιαί Ίαβ ]ίηβ\ν οί ίΐαβ ΙιΪΒίΟΓγ οί Ηβιοίΐο- ΐύθύτομόν τε κατέθηκεν — πεδιάδα ίμμεν 

ίιΐδ, •ν\Ίιο ϊη ΙϊΙ). τιι. απά βΙββλνΙιβΓθ ίΓβαίθ Ίππόκροτον σκυρωταν 6δ6ν, Τΐιβ ίβο1ιηΐθ3.1 

Ι&τξβΙγ οί Μαοβάοηΐθ,. Βαί Τ1ιιΐ07(ϋά63, ίβηα. Ϊ3 τέμνειν 6δ6ρ, &8 ϊη Εαι. Ρΐιοβη. 

&3 1ΐ8,νϊη§ ρΓορβΓίγ ϊη Τ1ΐ£ΐδ08, ιηιΐδί ι, ώ την έν ωττροΐί ονρανοΰ τέμνων όδόν, 

Ιι&νβ Ιιββη τνεΐΐ &ος[ΐΐ9,ΐη1;βά γτϊίΐι ίΐιβ Β,ηδ.Ιίβΐθά. ιύ. ι^6, ^, ον τετμημένων των 

ηβΐφ\)οηΐΐη§ οοιιη1;Γ7; άπα 1ιβ αρρβαΓδ των όδων. 

ίο (1β8θή1)β ίΐΐθ ν&ΓΪοιίδ ηαίΐοπδ &ηά § 3• ΈΙδομένην κ.τ.λ. "ΑΠ ίΐΐθδβ ρ1&063 

Ιίουηά&ΓΪβδ, &8 -ννβΐΐ αδ ίΐιβ άΐδίίΐηοβδ, ειγθ πβΐιίΐ^ Ιαϊά άοΛνη Ι)^ Ργ Οτ&τηβτ ϊη 

ίΓοιη ρβΓδοηαΙ ^ηο-ννίοά^β. ίΐιβ ηρρθΓ ραιΐ οί ίΐΐθ ταΐΐβ^ οί ίΐιβ 1 ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. 99— ιοί. 335 

ΑταΚάντιην και άλλα αττα )(ωρία ομολογία δια την ^Αμύντου 
φιΚίαν ττροσγωρουντα, του Φιλίππου υίεος, παρόντος" Έ,ύ- 

4 ρωπον δε επολίόρκησαν μ4ν, ελείν δε ουκ β^ύναντο. έπειτα 
δε και ες την άλλην 'ΜακεΒονίαν προύχώρει την εν αριστερά 

5 Πε'λλτ^ς κ-αι Κνρρου. εσω δε τούτων ε? την Βοττιαίαν και 
ΐΐιεριαν ουκ άφίκοντο, αλλά την τε 'Μυγ^ονίαν και Τρηστω- 

6 νίαν και Άνθεμοΰντα εΒηουν. οί δε Μακεδόνες πεζω μεν 
ούοε Βιενοοΰντο άμύνεσθαι ίππους δε προσμεταπεμχράμενοι 
άπο των ανω *ζυμμάγων, οπη δοκοΓ, ολίγοι προς πολλούς 

7 εσεβαλλον ες το στράτευμα των Θρακών, και η μεν προσπε- 
σοιεν ουδείς ύπεμενεν άνδρας ιππέας τε αγαθούς και τεθω- 
ρακισμένους, ύπο δε πλήθους περικληόμενοι [αυτούς] πολ- 
λαπλαοτίω τω ομίλω ες κίν^υνον '"' καθεστασαν, ωστε τέλος 
ησυγί'αν ήγον, ου νομίζοντες ικανοί είναι προς το πλέον 
κινΒυνεύειν. 

ΟΙ. Ό δε 'ϊ,ιταλκης προς τε τον Περδίκκαν λόγους 
εποιειτο ων ένεκα εστράτευσεν, και επειδτ) οί ^Αθηναίοι ου 
παρησαν ταις ναυσίν, άπιστούντες αύτον μτ ηξειν, δώρα 

§ 4• νρουχωρει Ββϋ. (οΐϊια) 01&88βη. βΐ εϊο Ν. -π-ρούχώρ^ί Τ. Α.^. ιτελτ/ϊ V. 
ΊτίΚληί Ν. ΤΓ^Κληί καΐ κύρου Τ. κνρρου Α.^. 

§ 5• ^(Τΐ-ί τοΐ'δε ΐί Έ. ίσω Μ τούτων ί« Τ. μυ-γδωνίαν Τ. 

§ 6. ΓτΓΤΓΟίϊ Η. ότΓΟί δοκοί Η. ονη δοκοί Ν., οι ϊη Γ&δΟΓ». ονη δοκοί Τ.Α.^. 
δοκεΐ ηοηηυΐΐϊ. έσέβαΧον Ε.Η.Υ.Ν.^.^. έσσεβαλον (βίο) Τ. 

§ 7• ύττέμεινεν Ν.Υ. έττέμενεν Τ. περικλεώμενοι ^.Τ.Α^^. καθεστασαν ΒβΙύί, 
ΙΛ\)η καθίστασαν. 

ΟΙ. § Ι. δ'2ρα δί — ούτω ϊη ρ3,Γ6η11ΐ63Ϊ ΟΙίΐδβθΠ. δωρά τε \τι1§ο. δώρα τέ Ν., υ* 
ίθΓβ δοΐβί, 6ί Τ, 

Αχίη3, 1)7 -ννίχίοΐι 8ίίΕΐοβ3 \ν&3 ηο\ν ντθΓβ ίαΐάη^, απά ίο Η&νβ (1οϊι1)1;θ(1 ίΐιβ 

άθδθ6ηοΙϊη§." Ατηοϋ την 'λμύντου τβ&Ιϋγ οι ίΐαβ Αΐΐίθηϊ&η ρΓοιηϊδβδ ίο 

φίλίαν. Ίίιβ ίήβηάΒίη-ρ οί 8ϊί&1θ63 ίοΓ ίΐιβ 833Ϊ8ί Ιιίηα ; οί. 95• 2, ■«•ΙιβΓβ Ιιϊδ βη^β^β- 

5θη οί Ρ1ιίΗρρπ3 \ν&3 ηιβηίϊοηβοΐίη 95. 3• ηιβιιί ίο ίβπαϊηίΐίβ ίΚβ 01ι&1οϊ<ϋο ντ&Γ Ϊ3 

§ 7- νίΓο δέ Ίτληθονί κ.τ.λ. Τΐιβ Μ&- ιηβηΐϊοιιβά &3 ίΐιβ οοικϋίίοη οί ίΙΐθΪΓ 

οθάοιή&ηβ ΛνβΓβ ευρβήοΓ ίη ν»1οαΓ £ΐη(1 ίΐϋ. Ιί •νν&3 ίΐιβ (Ιθίβοίΐοη οί 8βαί1ΐθ8, 

ϊη ίΙιβΪΓ οαν3,1ΐ7, 1)αί ΐαίθήοι ϊη ηιιιηΙ)θΓ, λνΐιο -π-αβ νΐτίπΕίΙ^ 1)οα8ΐιί ονβΓ Ι)^ Ρθγ- 

80 ίΐι&ί -ίνΐιβη 011 63,ο1ι οοο&8ΐοη ί1ιβ7 \νβΓθ άίοοαβ, ίΐι&ί άί(1 &3 ιηυοίι αβ &η7ί1ιίη§ 

Βαπ•οιιη(1β(1, Ιΐιε^ ίοαιιά ίΐιβ ήδΐι ίοο ίο \)τβ&^ υρ Ιΐιβ βχρβ(1ίίΐοη, ί1ΐ6 &1)δβηοβ 

βτβΕί, απά &1 Ιαδί (Ιβδίδίβίΐ ίΓοια ο1ι&Γ§ίη§. οί ίΐΐθ Αίΐιβηί&η δββί Ιιβΐη» ϊη ίαοί ίΐΐθ 

Τΐΐθ ϊιηρθΓίβοί οοιιΐά οηΐ^ ηιβαη, "ί1ιβ7 βχοαδβ. 8ββ Οοχ, ι. ρ. 151. ού ιταρη- 

Ιίβρί ραί1ϊη§ ί1ιβιη8β1νβ3 ϊηΐο ύαη^βΓ Ι37 σαν. 8βθ 95• 3• — Μ ίί"ί', οί. ι. ίο, ι, ούκ 

ίΐΐθ (ΤΙΐΓ&οΐαη) Άττηγ Ι^βϊη^ ιη&ιι^ 1ίιηβ3 άκριβεΐ αν τυ ση,ιιείφ χρώμενοί άπιστοίη 

§Γβ&ί€Γ ίΐιαη ΙΙιβΪΓ ο\νη." μή -γενέσθαι τον στόλον τοσούτον. — δώρα 

ΟΙ. § Ι. έστράτευσε. Υϊζ. 8ϊία1θθ3: δ^ κ.τ.\. ' ί1ιοτι§1ι ίΐιε^ Ιι&Α. δβηΐ Μιη 

Βββ 95• ΐ• Ηθ &ρρβαΓ8 ίο Ια&νβ 1)ββη ρΓβδβηΙδ &ηά εηνο^β ιχτβϊη^ ϋπι ίο 
αίαπηβά βΛ ίΐιβ οουι-ββ \ν1ιϊο1ι ενβηίβ οοιηε.' 336 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

δ€ και πρεσβευς €^Γ€μx|^αν αντω, ες τε τους Χαλκι,δεας και 
Βοττιαιους μ^ερος τι τον στρατού ττεμττει και τειγτιρεις 

2 ποίησας εδτ^ου την γην. καθήμενου δ' αύτοΰ ττερί τους 
χώρους τούτους οΐ προς νότον οίκουντες Θεσσταλοι και Μάγ- 
νητες και οΐ άλλοι ύττηκοοι Θεσσαλών και οί μεγ^ρι Θερμο- 
πυλών '^ΈΧΧηνες εφοβηθησαν μη και επι σφας 6 στρατός 

3 "χωρηση, και εν παρασκευή ήσαν. εφοβηθησαν δε και οί 
πέραν Χτρυμόνος προς βορεαν θράκες, όσοι ττεδία είχ^ον, 
Παναΐοι και ^Ο^όμαντοι και Δρώοι και Δε^σαΓοι' αυτόνομου 

4 δ' εισι πάντες, παρέσχε δε λογοζ^ και εττι τους των Αθηναίων 
πολεμίους "Ελληνας, μη ύπ' αύτων αγόμενοι κατά το ζνμ- 

5 μαχικόν καΧ επΙ σφάς χωρησωσυν. 6 δε την τε ΧαλκίΒικην 
και Βοττίκήν και Μακεδοϊ'ίαν άμα επέχων εφθεφεν' και 
επεί^η αύτω ούΒεν επράσσετο ων ένεκα εσεβαλε, και η 
στρατιά σΐτόν τε ουκ είχεν αύτω και ύπό χειμωνος εταλαι- 
πώρει, άϊ/αττεί^εται υπό Χεύθου του %παρ^άκου, άδελφιδου 
οντο5 και μεγιστον μεθ' αυτόν δυνάμενου, ωστ εν τάχει 

6 άπελθεΐν. τον δε %εύθην κρύφα ΤΙερ^ίκκας, υποσχόμενος 
ά8ελφην εαυτού ^ωσειν και χρήματα εττ' αύτη, προσποιείται, 

§2. χωρήσει ν.Ν. χωρήστ] Α.•Ι. 

§ 3• ■π-έρα Ν., ν βυρβΓβοηρίο άΜά τη&ηη. θρ^κεσ Α. θρψίΐζ ^. δ/οώιοί Ρ. Ηβ87θ1ι. 
Ώ.αναΙοι' ίθνο^ θρή,κιον. [πάναίνοι οοάβχ). 

§ 4• ^ττίσφα^ Α.^., ηί βί 8υρ. § 2. 

§5• καΐ την βοττικην Τ . απέχων ^. σίτοί» τέ Ν. σΐτον τβ Τ, σιταρδάκου Έ.Ή,.Υ.Τ^ί. 
(ηοη σπαρδόκου). ΟοηίβΓ Σάδοκοί. τταρδάκου Τ. Στταρδόκοΐί Α.^, μεθ' εαυτόν 
Ρ.Η.ν.Ν. (ηοη μεθ' αυτόν), μεθ' αυτόν Τ. Υαΐ^ο μετ' αυτόν. 

§ 6. "θενθην Τ. 

§ 3• τ^" Άμύντον φιλίαν. 86β 95• 3• ^^"^ 4• «"'τ-ν, ιΐ8β(1 &8 ίη ι. 6, 3• ί^α' οΐ 

§4• τταρέσχε, 80. ό Σίτάλκη$. " Ηθ ττρεσ-βύτεροί αύτοΐί, &ο. ών ίνεκα. Οί. 

08,1186(1 α ηιηιοτίΓ ίο δριβ&ά αχηοη^Βί 95• 3» αμφοτέρων οΰν ίνεκα τήν ίφοδον 

ίΐιοδβ ΗβΠβηϊο δί&ίββ ίΚ&ί \νβΓΘ 1αο8ίί1θ έποιεΊτο. 

ίο Αΐ1ιβη8, ίΐιαί ρβΛ&ρδ 1ιβ ηιϊ§1ιΐ ΐην&άθ §6. νροσίΓοιεΐται. •Εηάβ&νοαΓ8 ίο 

ίΐΐθπι ίοο, 1)γ νίιίιιβ οί ίΐιβ &11ί&ηοθ ^αΐη Ιιίηι ονβΓ ίο Ιιϊβ βΐάβ.' άναττεΐ- 

]&ί6\γ ΊΒ&άβ νήϋι ϋαβ ΑίΗβηΐ&ηβ, αηά θεται. "Ηβ 18 ΐηάυοβίΐ Γβΐηοί&ηίΐγ ίο 

ϊηάαοθά 1)γ ίΐιβιη ίο άο 80. " — ά-γόμενοι, αΙίβΓ 1ιΪ8 ρΐ8,η8, 8θ α8 ίο τείΪΓβ &8 ς[υίο1ίΐ7 

νΐζ. οΐ ύπό Σιτάλκον θρφκεί. &8 1ιβ οοτιΐά." 8ββ οη 14. § ι. 8βαί1ιβ3 

§ 5• επέχων. Τΐιβ 8ο1ιο1. θχρίαϊηβ ■«■8,3 1ιί8 ηβρ1ιβ\ν, 8ρ8,Γάαοα3 1)θϊη§ 

ίΜ8 Τογ επικείμενοι, "\νίί1ιοιιί &11ο\νϊη§ (ίίρραΓβηίΙ^) α ΙϊΓοίΙΐθΓ οί 8ΐία1οβ3— 

ίΐιβηι αηγ Γβδί ;" 1)ΐιί Ρορρο ίΐιίηΐίδ ίΐιβ μεθ' αυτόν, "ηβχί &ίίβΓ Μηίδβΐί." 8ο 

Ββη86 18 Γ8,ί1ιβΓ " οοοιιρ7ίη§ 8,ηά 1ιο1άίη§ ευρ. 97• 6> """^"^ δευτέρα μετ^ τψ 

ο1θ86 ΐη 1ιΪ8 ρο-ίνβΓ." Αιηοΐά οϊίβ8 8ΘνβΓ&1 Σκυθων. Αθδοΐι. ΤΙιεΙ). £η., μετά -γαρ 

6Χ&πιρ1θ3 οί έπκτχεΐν ΐη ί1ιΪ3 ββηββ ίΓΟΠΐ μάκαραί καΐ Διόί Ισχύν δδε Καδ/ίε/ωι» 

ΗβΓθάοίιΐ8 β.§. VIII. 35) ι> ίΐ^ά ιχ. ^ι, 2 νρ^^^ πόλιν. 1 ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. II. ιοί, ιθ2. 337 

7 καΐ 6 μλν πζίσθείς καΐ μείνας τριάκοντα τάς πάσας ημ.€ρας, 
τούτων δ€ οκτώ έν ^αλκίΒενσιν, άνεχωρησΐ τω στρατω 
κατά τάχος €π οικον. ΐΙερΒίκκας δε ύστερον "ϊ,τρατονίκην 

8 την εαντου ά^ελφην διδωσι Χζνθτ], ωσττερ ύττεσχετο' τά μεν 
κατά την 'ϊ,ιτάλκου στρατβίαν ούτως βγζνετο, 

ΟΙ Ι. Οί δε έν Ναυπάκτω Αθηναίοι τούΒβ του χ€ΐμω- 
νος, επειδτ) το των ΤΙελοποννησίων ναυτικό ν ΒιεΚύθη, Φορ- 
μίωνος ηγουμένου ^στράτευσαν, τταραπΧεύσαντες έπ Ασ- 
τακού και άτΓοβάντες, ες την μεσόγβιαν της "Ακαρνανίας 
τετρακοσίοις μεν οπλίταις Αθηναίων των άττο των νέων, 

2 τετ ρακοσίοις δε ^Ιεσσηνίων, καΧ εκ τε Στράτου καΧ Κορόντων 
και άλλωι/ χωρίων άνδρας ου Βοκονντας βέβαιους είναι 
εζηλασαν, και Κύνητα τον Θεολύτου ες Κόροντα καταγα- 

3 γόντες άνεχωρησαν πάλιν επΙ τάς ναΰς. ες γαρ Οίνιά^ας, 
αεί ποτέ πολεμίους οντάς, μόνους "Ακαρνάνων ουκ εΒόκει 
δυνατόν εΤζ^αι χειμωνος οντος στρατεύειν' 6 γαρ ^Αχελώος 
ποταμός ρέων εκ ΤΙίν^ου ορούς δια Δολοττιας και "Αγραίων 
και "Αμφιλόχων και δια του " Ακαρνανικού πεδίον άνωθεν 
μεν παρά Χτράτον πόλιν, ες ^άλασσαι/ δε ε^ιεις παρ* Οί- 
ΐΊοδας και την πόλιν αύτοΐς περιλιμνάζων άπορον ποιεί 

§ 7• κατατάχοί Α..Τ., αί 8αρ. ιοο. 3, κατακράτοί. 

§ 8. τά μίν κατά. Ρ. τά μΐν ουν κατά. Τπ]£θ. στρατίαν V. στρατιάν Ν. στρατϊάν Τ. 
στρατΐίαν Α.^. 

ΟΠ. §1. τοΰδε του Ρ.Η.Ν.ν.Τ. Υαίβο τοΟ αΰτοΟ. έττ' αστακού ϊΛή. μίσηνίωρ "^ .Τ . 

§ 2. καΐ ίκ τε Ρ.Τ.^ ^. καΐ οιη. Η.Υ.Ν. [καϊ] ίκ τί Ρορρο. και ίκ τε Δτη. 
Ββΐίΐί. θεολύτου Ν., ε ϊη Γ&δοτ»; βί ςαί τ βχ 0θΓΓ6€ί., Ρ. θεολύντου Τ. 

§ 3• αίΐί τΓοτε Τ. άγραά» Ν.Τ.^./. άκαρνακικοΰ Τ. δ* ε^ιείί Ατηοΐά. 0ΐ353βη. 
δέ ^Ιιείί Βθΐίΐί., Ρορρο θχ €οηί. ρΓο διε^ιείΓ. δισξιύί Ν. Ρθ8ί αύτο'ΐί άβίβί&β ϊη Ρ άπ&β 
ίτβδΥθ ϋ1;Ϊ€Γ36. Αίΐί τοΓγ, τοι, νεί τε &ά(1ιιηί. Αη αύτοΐί τείχεσι νεριΚιμνάξων ? 

ΟΠ. § Ι. έιτ' Άστάκου. Α ίο\νη οη ί-ννβηίγ ΐπτθίηβδ ιηβηΙίοη6<ϊ ίη 86. ι &8 

ϋιβ οο&δί οί Αο&ΓπαηΪΕΐ ηοί ί&τ £γοπι Οβηί- &ηο1ιθΓβ(1 ο3 ίΐιβ ηοΓίΙιβΓη 1ιβ3ά1&η(1 οΓ 

£Μΐ&β, &η(1 &Ιιοηΐ 1;Λτβιιί7 χηϋββ Ν."νν. οί ίΐιβ δίτ&ϊΐ;. Τ1ΐθ7 •«•βΓβ ίΙκΓβίοΓβ έττφάται 

ύΐθ ιηουίΐι οΓ ΐΐιβ Αοΐιείοαδ (βαρ. 30. ι). ογ ιη&Γίηβδ. 

Τΐιβ δ^ηίδχ, Β3 1)οί1ι Ατηοΐά ωιά Ρορρο § 2. ού δοκΜίηαί. " νΠιο νΐβτβ ΐΥιοηφί 

ροΐηΐ; οηί, Ϊ3 έστράτενσαρ έί την μισό- ηοί ίο 1)β εί^ηηοΐι" (&πη ίη Λεΐτ &11β- 

Ύίίαν, Αδί&οιίδ 1)θϊιι§ ιηβΓθΙ^ ηίθηίίοηβά ξϊ&ηοβ Ιο Αίΐιβηβ). 

83 ίΐιβ ρΐ&οβ οί άΪ3βιη1)8Γ]ώΐ8. κατά• § 3• ^ϊ• Α3 ΙιβΓβ &η<1 1)€ΐο\τ {την 

Ύα-γ6ντί5, "1ι&νϊη§ ΓββίοΓβά." Οί. 95• 2. νόλιν αντοΐ$) ϊϊχβ η&ιηβ τθίεΐδ ίο ίΐιβ 

Τΐιβ ίβο1ιηϊθ8ΐ ΐ€πη ίοι 1)Γίιι§ίη§ έ&οΐί ρβορίβ γβϊΙιθγ 11ΐ8η Ιΐιβ οϊί7, 1»οί1ι 1ι&νίιι», 

οηβ ■«■Ιιο Ιιαδ 1)βθη 1)&ηΪ5ΐΐθ(1. Αβδοΐι. ίί -ννοπίά δββιη, ίΐιβ δ&ιηβ η&ιηβ. Ιη 

Τΐιβΐ). 644> κατάξω δ' άνδρα τόνδε καΐ βϊίΙΐθΓ ο&δθ έτΙ ΐδ ηιΟΓβ ηδπ&ΐ \ή11ι 

πόλίν ΐξΐί ττατρφων δωμάτων τ' ίττίστρο- στρατεύειν, βηά ρβΓΐΐ8ρ3 Ιΐιβ -ννηίθΓ 

005. των άττό των νέων. Υϊζ. Ιΐιβ ΐηίβηίΐβά ίο 3α7 έσβάλλειν. τεριΧιμ• 338 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

4 νπο τον νΒατος εν χεψωνί στράτευαν, κείνται δε καΧ των 
νήσων των 'Έί^ίνάΒων αΐ πολλαι καταντικρύ Οι^'ιαδώ^', του 
Άχ^ελωου των εκβολών ον^εν άπεγρνσαι, ώστε μέγας ων 
ο ποταμός προσχοΐ άεΐ καΐ τά των νήσων αΐ ηπείρωνται, 
ελπίς δε καΐ πάσας ουκ εν πολλω τιϊί αν χρόνω τοντο παθεΐν, 

5 τό τε γαρ ρενμά εστί μέγα και πολύ καΐ θολερόν, αΐ τε 
νήσοι πνκναί, και αλλτ^λαις της προσχωσεως το μη σκε- 
οανννσθαι ζνν^εσμοι γίγνονται, παραλλάζ καΐ ου κατά 
στοίχον κείμεναι οΰδ' εγουσαι ευθείας διόδους του ύδατος 

6,7 €9 το πέλαγος, έρημοι δ' είσί και ου ^αεγάλαι. λέγεται δε και 
Άλκμαίωνι τω Άμφιάρεω, οτε δτ) άλάσ^αι αυτόν μετά τον 
φονον της μητρός, τον Άπόλλω ταντην την γην γ^ρησαι οι- 
κεΓζ^, υττειπόι^τα ουκ είναι λνσιν τΰν Βειμάτων πρΙν αν εύρων 

§ 4• κατ' αντίκρύ οίνιάδων Τ. προσχεΐ Τ., αί νίάβίιΐΓ. 

^ 5• ρίνμα έστΙ Τ. τό μη σκεδάννυσθαί, \ΐ. β. ώστ€ μη, ίτβΒ Ιϊ\3\}., ηοη Πΐ&ΐβ. τώ Ν. 
+τψ•|- Ατηοΐά. ΤΙ;; Ββΐίΐί. Υβηιιη ίθΓΐ&δ86 βδί του μή. συνδεσμοΙ Τ. "^ίνονταί Ν. 
παραλάξ Ε. βΐ ρΐ'. ιη. Τ. 

§ 6. ^ρημοί δέ (Ισι Ν.Τ. 

7- Ηββ^οΐι. χρησαι• θεσπίσαι. Ιά. δειμάτων φόβων. Ροβίϊουιη νΐάβίπΓ, ΓθΓία386 

νάξων. Τΐΐθ •ννίη1;βΓ ΰοοά8 οί ίΐΐθ Αοΐιβίοηβ τηί θαλάσσηί διείργεται τό μτ} ήπειροι 

1ι&(1ιη3(1βΐ1ιβ1&ηά8Γ0ΐιη(11;1ιΪ8 8βΙί1βιηβη1; οΰσα, Μγ δΙιϊΠθΙο ριοροδβά ίο Γβ&ά τό 

"» ηβΐ^νοΛ θ£ ηΐ&Γ8ΐΐ68 απά Ιθ,^οοηβ" μ^ ήπεφοΰσθαι ΟΓ -ήπειρωσθαι, " ίΓΟίη 

(Οοχ, ρ. 149). 1)βοοιιιϊη§ (Ιιβϊη^) ραιί οί ΐΐιβ ιηαίηΐ&ηά," 

§ 4• ούδίν. "\Υβ 8ΐιοιιΜ βχρβοΐ οΰ — α νβΓ^ ίη§θηίοα3 οοηίβοΙαΓβ). 
μακράν. 0οιηρ3,Γθ 94• 4ι "^ "ν^^ ουδέν § 5• Σύνδεσμοι. " Τΐιε ΐδίαηίΐδ δβΓνβ 

στέ^ονσαι. Οητ ίάΐοιη 18 υθγ^ βϊιηϊΙαΓ, ίο οοηηβοί ίΐιβ άβροβϊίϊοηδ " (ιηικί-ίΐ&ίδ) 

" αί ηο (Ιίδίαηοθ ίΓοηι," &β. 8ο διεΐχον " ταΆάβ ^3γ ΐίιβ ήνβΓ Λνϋΐι οηβ αηοίΙιβΓ, 

ΤΓολύ άττ' αλλήλων 8ηρ. 8ι. 3• προσχοΐ 8θ ίΐιαί ίΐιε 8θί1 βΐιοπίά ηοί 1)β άίδρθΓδβά 

άε2 "ΐ£ββρ8 ιηΕΐίΐη§ ίιβδίι άβροβϊίβ." 8ο ϊη ίΐιβ 8β£ΐ." Αιηοΐά. Ιί Ϊ8 ίΐΐθ ξβηβνΒΐ 

Αβ8θ1ιγ1ιΐ8 03,118 ίΐιβ ιηουΐΐΐδ οί ίΐιβ Νϊΐβ Ίαιώα οί ηιιιά-1)β3,ΓΪη§ ΓΪνβΓ8 ίο ίοπη 

ττροστόμια λεπτοψάμαθα, 8πρρ1. 2. Ηβ- νβτ}^ Λνΐη(ϋη§ &ηά ίνβφιβηϋγ οΐιαη^ΐη^ 

Γοάοίυβ, ίη ίΐιβ 83ΐηβ ϊηίβ11ϊ§θηί βρίτϊί, οΐιαηηβΐβ 1)βίοΓβ ίίηαΐΐγ οηίβήη^ ίΐιβ ββα, 

II. II, 12, Βρβοαΐ3,ίθ8 οη ίΐιβ βίίβοίδ οί &3 ϊί ΙοίΗ ίο ΙβΕΥΘ ίΐιβ η&ίηΐ&ηά. άπα 

ήνβΓ ιηιιά ΐη ίΐΐθ οοιίΓββ οί 1οη§ £ΐ8β3; ριοΐοη^ϊη^ ίΙιοΪΓ δία^ ηροη ίί. — Εογ τό 

αηά οιΐΓ ατιίΙιοΓ'δ βχρίαη&ίΐοη οί ίΐιβ μτ], ϊ.β. ώστε μ-ή, δββ 75• ι• '•Γ1ιβ άβ,ίΐνβ 

οαΰδβ οί βΆτίΙχφι&^β ν^Άχββ ίη ιιι. 89 οοπίά οηΐγ ιηβ&η "\)γ ηοί \)βΐη§ άίβ- 

13 ηοί 1688 ρ1ΐ78ίθ£ΐ1ΐ7 αοοιίΓ&ίθ. Τΐΐθ ρβΓδβοΙ," 'ννίιΐοΐι οΐβαφ βΐνβδ ηο δβηδθ. 

&11ΐΐνΐ3,1 ΐδίαηάδ, 8ΪΓ Ο. "νΥ. Οοχ οί)- —ιταραλλά,ζ, ηοί ίη ρ&Γ3,11«1 Γ0\ν8, 1)ΐιί 80 

ΒβΓνβδ, ρ. ΐ49> ^Ά\β 1οη§ β§ο Ββοοαιβ ίΐι^'ί οηβ ίδίαηά Ιίβδ ]ΐΐδί ορροβίίβ ίο ίΐιο 

ηβ&τΐγ 8,11 οί ίΐιβιη αίίαοΐιβά ίο ίΐιβ οΐιαηηβΐ Ιϊβίλνββη ί\νο οί1ιβΓ8. Βορίι. Α], 

ιη&ίηϊ&ηςί, αηΛ ίΐιβ βίΐβ οί Οβηίαάαβ 1087, ^ριτει ναραλλάζ ταΰτα. 
ΟΕη ηο 1οη§βΓ 1)β βχβά -^ίίΐι οβΓίβ,ίηί^. § 7- λ^7ε'''"• Ηβ (ΐυοίβδ δοιηβ Ιβ^βηά 

ψτείρωνται. " Η&νβ &ΐΓβΕ(1^ 1)6θοηιβ οοηηβοίοά \νίί1ι ίΐιβ ΤΗβΙαϊαα, ίιοτα ίΐιβ 

ηιαίηίαηά, " ίΐιβ ρβιίβοί οί ήπειροΰσθαι, λόγωι ΟΓ λογοττοιοί, ρβΛαρδ, — ίοΓ Ηβ 

Ιϋθ Ιερωμένηί, δτιρ. 2. ι. (Ιη νι. ι 8ρβοίββ8 ηο αηίΐιοηί^, 80 ΐϊίίΐθ );ν88 & 

(Σικελία) Ιν είκοσι σταδίων μάλιστα μέτρφ λνήΐίβη ΙϊίβΓαίπΓβ ίΐιβη ΐη Πδβ. Τΐΐθ ΗΤΓΓΡΑΦΗ^ Β. Π. ιθ2, 103. 339 

έι^ ταύτη ττι χω/οα κατοίκίσηταυ "ητι^ οτε εκτείνε την μητέρα 
μηπω νπο ηλίου εωράτο μηΒε γη ην, ώς της γε άλλης αντω 

8 μεμιασμενης- 6 δ' άπορων, ως φασί, μόλις κατενόησε την 
ττρόσχωσυν ταντην του Αχελώου, και εοόκ^ι αύτω ικανή 
αν κεχώσθαι δίαιτα τω σώματι άφ' ουπερ κτείνας την μη- 

9 τερα ουκ ολίγον γρόνον έττλανάτο. καΧ κατοικισθείς ες 
τους ττερί ΟίνιάΒας τόπους ε^υναστευσε τε καΐ άπο Άκαρ- 
νανος, τταιδος εαυτού, της χώρας την επωνυμίαν εγκατελι- 

10 πεν. τά μεν περί Άλκμαίωνα τοιαύτα λεγόμενα παρελά- 
βομεν. 

ΟΙΙΙ. Οί δε ^Αθηναίοι καΧ 6 Φορμίων άραντες εκ της 
Ακαρνανίας καΐ άφικόμενοι ες την Ναύπακτον άμα ηρι 
κατέπλευσαν ες τάς ^Κθήνας, τους τε ελευθέρους των αίχμα- 

βχ 86η3,ηΪ3 δηιηρίαιη, β. §. ού "γάρ πί ίσται δειμάτων λυσίΓ, ιτρίν άν \ χώραν τιν' 
εύρων τ^5έ ττου κατοικίστ], | ητι$ τόθ', ώϊ την μητέρ' εκτείνει τάλαΓ, | μήττωποτ είί 
οφθαλμών ηλθεν ηλίου, \ ώ$ τψ αττάσψ σοι μιανθείσψ χθονόί. ΟβίβΓυιη V. χρησαι 
ταΰτην την Ύψ οίκεΐν, 6ΐ 810 Ν., ςίαϊ χρησαι ιαίηυ80ΐι1Ϊ3 Ιϊίίβήδ ίη τη&τξ. ΙαεΛίβί. Υϊάβ 
ηοΐ. οηί. 97' 3• — νττειιτών 1θ§ίίιαΓ ι. 90. 4• κατοικ•ήσηται Ν.Υ.Τ., Βοΐίίο είΓΟΓβ. 
[μηδέ γη ην'\ Οο\)&ϊ. Ύάχ. Ιιβοί;. ρ. 44ΐ> ^"ϊ νβΛα ΐηο1υ8£ΐ βχ 8θ1ιο1η3 ΐη8βΓί& 683β ΟΓβάϊί. 
Ηβιη 6§ο οΐΐιη ΐη ιπίΐΓβϊηβ 6Χ ιηβ& οοη]6θίιΐΓ& αάδοήρδθΓειπι. μη δε Τ, 

§9• κατέλιττε Ρ.Η. 67 ^ϋα ιηαηυ 8αρβΓ80Γ. Ν. τίΪ! χώραί επωνυμίαν έ-^κατίΚητε 
Τ. τά μ^ν οΐν ιτερί Ν.Τ. νιι1§ο, ηββοΐο επ Γβοίβ. Οί. ιοί. 8. Ταιη λέ-γομεν ά Η.Ν.Υ. 
βί ΟΟΓΓ. Ρ. λ^^ομεν, ά Τ. \ε-γ6μενα Α.^. 

νίοτβίΒ δειμάτων \ΰσιν Βθβιη & οΐΐαίΐοη ρβήοά ο£ 1ιΪ8 ΛναηιΙβπη^Β ΒΪηοβ 1ιβ βΙθαυ 

ίΓοηα αη Ϊ£ΐηαΙ)ΐο ΓαίΙιβΓ ϊίίΆΏ. &η θρϊο 1ιΪ8 ιαοίΙιβΓ." Τΐιβ βτηί&χ ΐβ εδόκει δτι 

ΒΟΰΓΟβ. ητΐί μηπω έωρατο. Τ\''6 Ιιανβ έκέχωτο αν ή νησοί έν χρόνφ τηί πλάνης. 

ΙιβΓβ α οΐυδβ 8,ρρΓθχίιη3,ίίοη ίο Ιΐιβ ΙιΒ,Ιϊη Ηβ οοηοβϊνβά Άβ,ί ύιβ ϊδΐ&ηιΐ -ννΕδ ίΐιβη, 

ΐάϊοιη, ςηαβ ηοηάητη νΐ8α 633€ΐ, ογ €[ηαιη ΐ•β. Ά^ ίΐιβ ϋηιβ οί ίΐιβ πιπτάβΓ, υηια&άΘ, 

ηοηάητη &οΙ αά^ρβχΪΒββΙ. Τήβ ΟτββίΙιονί- δτε έκτεινε, \)\ΐί ίΐι&ί ϋ ταϊξίιί Ια&νβ §Γ0\νη 

βνβΓ ΙιβίίβΓ Εάπιϊίβ ίΐιβ ΐτηρβΓίβοΙ έωρατο, "Ρ βίηοβ ίΐιεη, £ΐη(1 80 ίΐιβ βοΐιιαΐ αλόγΑβ 

" ντ&β ηοί 7βί ΐη δϊβΐιί. " Βοίΐι ίΐιβ ητΐί οί ύλβ ΟΓ&οΙβ •«•οιιΐά. 1)β δαίϊδίΐβά. — Ρογ 

αηά Λθ μή αιε τΐδβά 1)603.ιΐ8β ίΐιβ ΐδΐ&ηά κεχωσθαι αν, νίΊιίοΙι Ρορρο -Λτοη^Ι^ ιβ- 

λναδ οηΐγ οοηοβϊνβά; ϊίδ νβΓγ βχϊδίβηοβ §αΓ(ΐ3 αδ ίΐιβ ρβΓίβοί;, δββ ν. 46, 3, ΐίττεΐν 

18 Ιιτροίΐιείίοαί. Οοιηρ&Γβ ίΐιβ νβργ ΒΪηιΐ- έκέλευον, ότι καΐ σφεΐ$, εΐ ίβούΧοντο αδι- 

Ιεγ ΟΓΒ,οΙβ &1)θηί ίΐιβ ϊδίαηά οί Εΐιοάβδ ϊη κείν, ηδη αν 'Αρ-γείουί ξνμμάχουί πεποιησ- 

Ρϊηά. νπ. 55 86<1<1•.ίΐηά ϋβίοδ, 3,οοοΓ(ϋη§ θαι, νΐζ. ότι επεποίηντο άν. δίαιτα. 

ίο &η ϊηί6Γβ8ίϊη§ ίΐίΐβΐηεηί οί ίΐιβ δθ,ηΐΘ Β^ & ηοί αηοοηιπιοη ϊ(Μοηι, ίΐιβ ίΐιίηβ Ϊ3 

ροβί οϊίβά \>γ 8ίΓ£ΐΙ)0, ρ. 485. αύτφ, ηιβηίϊοηβίΐ ΐηβίβΕίΙ οί ίΐιβ ρΐιιοβ οί ϋ, 

"ίοΓ Ιιπη," νΐζ., ίοΓ 1ιΐ8 Γβδΐάβηοθ οη 8,3 ψηφον παρ" αύτην ΐδ "οίοδβ ίο ίΚβ 

ΐ*ί• ρΐαοβ τνΙιβΓβ ίΐιβ νοίβδ -ννβΓβ βΐνβη," 

§8. μ6\ι$. "Αί 1&8ί ίΐιβ ί(1θ& οοοατΓβά Επγ. Ιρίι. Τ. 967. Τΐιε Ιαίβ Εοηιαη 

ίο Ιιΐηι οί ίΗβ &11ηνΐ&1 ιηυ(1-1)ε(1 οί ίΗβ \νπίβΓ8 υββ άίαβία ίοΓ 8, βιιΐίβ οί Γοοπίδ. 
Αοΐιβίοΐΐδ, Β,ηά 1ιβ ίΐιουβίαί ΐί ΐϋΟΜΖίΖ Λαΐ'β ΟΙΙΙ. § ι. κατέπλευσαν. " 8ΕΪ1β(1 

Ιΐβη Γαΐδβά Ιιΐ^ΐι βηοηςίι 1)7 ίΐιΐδ ίΐιηβ ίοΓ 1)&ο1ί," " δαΐΐβά ΐηΐο ίΐιβ ροτί οί Αίΐιβηδ." 

Ιιΐηι ίο ιη&ΐίε ΐί Ιιϊδ 1ΐίΐΙ)ΐίαίΐοη &ηά ίο Τΐιβ ίτεβ ο&ρίΐνβδ (ίΐιβ Ηβίοίδ ρΓθ1)αΙ)ΐ7 

εαρροΓί Ιΐίβ ΐη, ίί 1ιθ τεοΐίοηβά ίΗβ Ιοη^ Ιΐίΐνΐη^ Ιιββη αΐτε&ά^ δοΐά) \νθΓβ ΓθδβΓνβά 340 ΘΟΤΚΤΔ1ΔΟΤ ΗΤΓΓΡΑΦΗΧ Β. II. 103. 

Χωτων €κ των νανμαχίων άγοντες, ο* άνηρ άντ άνΒροζ 
2 έλνθησαν' καΐ τάς νανς άς είλον. καΐ ο γειμων ετελεντα 
οντος, καΐ τρίτον ετος τω ττοΧεμω ετεΧεντα τωδε 6ν θονκυ- 
^ί^ηζ ζυνεγρω^εν. 

ΟΙΠ. § 2. ΑΙίβΓΠΐη ΐτΐΚΐύτα άβββί ίη (ΐιιΐΙ)υ8ά&ιη. Β&ίίβ εΓ&ί &ΜβΓβ καΐ ο 
χειμων έτελεΰτα και τρίτον ^ο$ τφ νό\4μφ 6ν θ. ξυνά-γραψεν. Νβο ί&ιηβη άθβηηί 
εχβπιρΐ3. νβΛΐ τΓΐρισσύί Γβρβΐϊίϊ, β.^. ΗβΓοά. ι. ΐη ρΓΟΟβπιίο, ώί μήτε τά γενόμενα — 
ίξίτηλα -γέν-ηται, μτρ-ε ίρ^α με-γά\α — άκλεα "γένηται. Εί θΗ,άβπι ίβΓβ ίοπηυΐα ιαίϊίΠΓ 
Τΐηιο. ν. 51 βιΐ•> καΐ 6 χειμών έτελεύτα, καΐ δωδ^κατον ίτο5 τφ ττόΧέμφ έτελεντα. 
ξυνέ-γραψεΎ.Α^. 

Ιού ίΐιβ ρπΓροΒθ οΓ βχο1ΐ8,η§ΐη§ ρήδοηβΓβ Ρορρο οοηιρ&Γβ8 ν, 3» 4) "^ο δέ άλλο ίκο- 
ΐη&η ίοΓ ΙΠΕΠ, βηά βο &νοϊάίη§ ίΐιβ άβΐ&γβ μίσθ-η ύιτ' 'Ολυνθίων, άνηρ άντ' άνξροί 
»ηά άί£&οιι1ίί68 ο£ Γ&ηβοιη οη 1)οί1ι ΒΪάββ. λυθείί. ΙΝϋΕΧ ΥΕΚΒΟΚϋΜ. (• ίηιϋοαίβδ αηΐϊοαΐ ηοΙβ$.) αίρΐΐσθαι σίτον η^, 3 

αϊσθΐσθα.1. &η αίσθέσθαι *93ι ^ 

ακμή, ακμάξΐΐν 19. Ι 

άκούεσθαί ρ&53Ϊνβ 34> ίο 

άκροασθαι ν6μων ρατβτβ ΙίρϊΙκά 37. 4 

'ΑΧότη &η 'λΧώχη *26, 2 

ορ (1ηρΠο»1;αιη 94» 2 

αν 0Ι1Π1 ίδόκβι νβΐ φμην (ΐναι, 35> > 

αν ΰοη^ορϊΙΐί}Η ροδί ρφδίωί, τάχα εΙ<ί. 

12 

ά;/ οιηΪ38αιη ίη ένόμισαν κρατησαι 3ι ι 

όκαλόω, αναλίσκω 34• Ι 

άίΌτοΟλαί 74ι 3 

άνθ7Γ€ί^£ΐν 14) Ι ϊ 6;, 2 

άναττίμπΐίν 67, Ι 

άνατΓΐ/λττλάί'α; ϊηβΰβΓβ ζ,ι, 6 

άνάστασι.ί = μΐτοΐκισίί 14, 2 

άνάστοσίί ΑΙ-γινητων 27, ι 

άναστροφαΐ ηδΥΪατη 89, 1 2 

άνεμοι ΚΟΛ &τ\οια 85. 8 

όίΊστάίΌί οοηοΪΓβ φ, ι 

αξίωμα, αξίωσα 37» ^ 

άττοδέχβσθαι \&γον 35> 4 

άτΓοθίν, άτωθΐν *8ι, 8 

άχο/ίουλίί'είΐ' 761 5 

Άταλά»τ-57 φρουρών 32, ι 

Άττίκι) κοτο ΐΓΟλε« οικουμένη ι•), Ι 

άρχοι, αί 15, 3 

άχ/)€ίθί, οί 78, 3 

^αλείν 6ί ίυί, βί &οή8ί. 1 8, ι 
βεβοηθηκα &η έβΐβ. *86, ι 
Βισαλτία 99ι 5 
βουλίύειν βΐ βουΧΐύεσθαι 6, ζ 
βράχια &η βραχέα ναάα 9Ι1 5 

7€ ΐτοηΐ&β ίηδβη-ίί 87, 3 
•^ι^νιίσκω ^ηάϊοο 48, 4 
Ύνώμη=άρετη μετά. φρονησεωί όι, 4 
-γνώμην, παρά. 6^, 8 
ΤραΙοι,'ΑΎραΐοι, Οταϋ 8ο, ιι ; 9^» ^ ^8ο, Δαυλία τ^ί Φωλ•ί5ο$ 29, 3 
δεδιέναί τηρΐ τινί νεί τινοί, 72» 5 
δεδι^ναί ΜΤ7 οιπη ίυίυΐΌ *72, 5 
δάμα νβΛυηι ροθΐϊοηιη *ιο2, ^ 
διαβονλΐύΐσθαί ζ, 5 
δίαφέρειν, διαφέρεσβαι, 39ι Ι 
δ' ονν 34ι 9 
δΐΛΌ/Αα* οοια ίαίΠΓΟ ΐηβηΐΐΐνΐ 29, 5 

έ•/καρτ(ρ€ΪΡ τί, 6ι, α 

€ΐ 8θ(ΐιιβηίβ ην ζ, 4 

ίί' πο\\άκί$ 8Ϊ/θΓΐ€ 13, Ι 

εΓϊ ίκαστοί 6ο, 4 

«Γτε — είτε οαιη 8ΐιΙ>ΐαηοί. εί ίαί. 4. 6 

έκέχωτο ομ Ι02, 8 

έκνίτΓΤίΐν 92ι 4 

ΈλλίϊΡίΤεΐί', Άττίκι'ί'είΐ', ηιιηι &ιΐ8ηαβη1αιη 

Γθοίρίβί *68, 5 
ίν ουδέ ίν 51, 4 
έν τίνΐ αΙΪ0Η]ιΐ3 ορ6τα 64, 3 
ίν χρψ ιταραιτΧίΐν 84, Ι 
^ι-είλλεί!» 76, Ι 
έξωθεΐν νανν 90, 5 
ΐπειδη ββίχϋειιίΐ ορί&Ι. ΙΟ, Ι 
έτΓΐ^είά^εί»» 74• Ι 
έτηκτάσθαι 6$, 7 
έττίττεμψίί, ίττητίμπείΜ 39' 4 
^ττί ττΐν έαιπ-ών 7:7" <1ΰϊ<1 δϊΐ 9°! - 
(ττί τίνα εί επί ηνι 98, 5 
ένΐ χώραν αά ηοη αάνβΓεαδ 67, £ 
(ρανον προίεσθαι 43» ι 
ίσφοραΐ εί ίττίδόσευ 56, 2 
ίχθρα τινΙ ττρόί τίνα 68, 2 
Έχίνάδεί ι Ο 2, 4 

ξημίαν έτιτίθεσθαι 24, ι 

3 3"« 4. 2 

ί «αί ρξ,ον ^ιω /ΜΐΙίηε, εΐο. 2, 4 
ή φιαηι ηεβ&ίίοηειη ρΓαββαιαϊί 62, 3 
^ί?άί εί ίΟαί οοηίαδο, *44- 3 

2-ί 342 ΙΝϋΕΧ λ^ΕΚΒΟΚΧΙΜ. ■ημαρτηθ•η ρβϋοαίχιτη €$1 βζ, 1 2 
■ηΐΓΐίροϋσθαι ιοί, 4 
τίπΐρ <ιηα ίη τβ 13, 2 
ΐίτοί — γ£ — η 4°» 3 

θέρμη 2^, 6 

θέροί καΐ χΐΐμών Ι, Ι 

θρφκψ, τά 67γΙ, 9> 5 

θρόνιον, 20, 1 

θνρέα, θυρεατυ 7^ ^7, 3» 4 

ΙΐρουσθοΛ, Ιβρωμένοί, 2, ι 

ίλλεΐί» 61; βίλλειι/ *']6, ι 

ϊσοί ΙοΙίάβηι 97» ι 

Ίτυ5 29, 3 

Ίχθύ$ άκτη *25> 5 

Ζώ)/ δβηβα βί ρΓ»β86η1;Ϊ8 β* Γπίαη 8ί, 5 

καθεστηκυία ηλικία 36, 4 

και— δέ 36, Ι 

καΐ — καΐ ηί — είΰ 6ο, ι 

κακί^€ίν ηνα 'ζι, 5 

κα\ινδ€Ϊσθαί εί κνΚίρδβσθαι, ί,2, 2 

κατά ίη κατοκνΐΐν εί βϊιηϊΐϊο, 94) 2 

κατά = δια 87, 3 = <^•^ αάνβνβο -,β, 3 

κατά τάχοϊ 3,η κατατάχοϊ, βίο. *89, 4 

κατΐ\ΘΛν = κατά-ίεσθαι 33. ι 

κατιών άνΐμοί 84» 2 

κέκτημαι, ίκτημαι *62, 3 

κηπίον 62, 3 

κλυδώμιοκ νβΛιπη ροείίοϊΐιη *84, 3 

κόλτΓοϊ ϊΐαΗίδ 99» 3 

κραυγή, κράζβιν, κβκρα-γμόί, 4, 2 

Κρισα?ο$ κόλττοϊ 9θ' '^ ' 9'» 7 » *9'' 7 

Λαυρίου μέταλλα ζζ, ι 
λό-για ρναβ$α()ία ναΐητη 8, 2 
λοιμ05 εί λιμόϊ 54» 3 

μάλλον η ού 02, 3 

Μέ-γαρα, Μ€•/αρέωμ λιμαί, 31, 2, 5; 93' 

μ€Τΐΐχον, ϊτ' είχον οοηΓιΐθ» ι6, ι 

μΐτωπηϋόρ ^Ο, 4 

μη— μη ρΓΟ /λτ) οΰ 13, ϊ 

μη πολλάκΐί ηβ /οτίβ 13, Ι 

ναΟ^ άνατιθέναι 84, 4 
κψττ^ϊ στρατοί 24, ι 
νικά»» ΤΓολύ εί τταρά πολύ 89, 4 
νονμηνία κατά σΐλήνην 28, ( 

ξεί/αγοί 75. 3 

ξύλα 6* νλη Τό, 2 

ζύλφσΐί 14. Ι 

ζνμμίζαι &η ξυ/Λ^ίί'αι *84, 4 ξύνδεσμοί νησωί ιο?, 5 
ξυντελεΓν ^ϊ ττόλιν 1 5. 3 
ξυστάσεΐϊ οϊτοηΐί 88, 2 

ό 3?ία <Ή τε 4°. 4 

όδον τ^^αΐ'εΐί' ιοο, 2 

οί άεΐ μοχθοΰντΐί εί 8ίιηϊ1ί8, 39> 5 

οΐ άττό θαλάσσηί ΙΐΓβνίίεΓ άϊοίΐΗη 83, ι 

ΟΐίΊάδαι 82, Ι ; Ι02, 4 

ό'/ΑΟία ονόματα 74. 3 "' ^7. 4 

δπωϊ (ΐηοΉΧοάο ίυίιίΓαπι ΐ)θ8ΐ;ΐΐΐ3,ί 6ο, ι 

ορμή, 6ρ^η οοηίαδα *8ι, 4 

"Οσκίθ5 ΊΓοταμοί ^6, 4 

όσον ουκ 94. ^ 

ουδέ — οΰκ *97. 7 

ουδέν άττ^χειι/^ού μακράν Ι02, 4 

οΰδέι» άλλο -ί; οιηΪ88θ νεΛο 1 6, ι 

οΰ κατά τίνα βυρτα αΙί(ΐη£τη62, 3 

ούκ αν οϊομαι, βίο. 83, 3 

οϋπω 0ΠΠ1 ίαίπΓΟ 12, 5 

οϋτω τΓοιησω, λέξω, εΐο. 6ο, 4 

οΰχ ωσιτερ 4'2. 2 

τταρά ΤΓολϋ ττοιεΐν έϊ 8, 5 

παρέχΐΐν βΐ τταρέχεαθαι 98, 6 

ΙΙειραιεύϊ, ι) ττΐφαϊκη 23. 3 

πεισθηναι άναχώρησιν, ΰοτηαηιή αιΐ βιοϊ- 

βηάηηι 2 1, ι 
ττεροιοΰν ΐΓαηδΐΐΐνε 67, 3 
ιτεριαίρετάχρυσία 13,-4 
ττεραδεΐν ουιη ρ&ΓίΪΛΪρϊο νεί Ηΐ&ηίΙίνο 

ι8, 7 
τΓΐριορασθαι=πΐριιδειν 43. 4 

πόλεμοι έττιών 36, 5 

νρίν Ιλθη 8ίηε ρΓίΐειηί880 οΰ *53. 4 

τ-ροϊεσθαι Ιατ()ΐΗ 43. ' '. Ρ'^Λαν^ 73. 3 

ττρίυ ι5δοί'57ί' λέ7«)' τ' 65, 8 

ττρόί θέων 73. 3 

πρόϊ ιεροί! ^ηχία ΙαηρΙα 47. 5 

ττρότριτα 34' ^ 

ττρώρο 8,η τΓρνρα *83, 5 

'Ρεΐτοι, 04 19) "2 
•Ρίον 86, 2 
ρυν^;, ρωρ-η 7^. 5 

Σάδοκοί 29. 5 
•Σιτάλκη! 29. ϊ. 5. 6 
(Γίτι' ημερών τριών 23, 3 
σΐτοί άκ/χάί'ωί' 19» ι ; 79» ^ 
Σύλλιο»» 3°. Ι 
στέ^ειν ϋ'δωρ 94. 4 
στερίσκεσθαί τινο!, €αηι•ΰ 44' 3 
σχολαιότί^ί 1 8, 4 ΙΝϋΕΧ ΥΕΚΒΟΚϋΜ. 343 τά ατό τονδβ, τά ίρβΐΡ, βίβ. 46, ι 

ταφάί τοκΊρ, ΤΜΐΐσθαι 34• ι 

τ( ρΓβεροβίΙΐοηειη ββςαϊΙχίΓ {νρ6ί τόλι* τ€ 

είο.) •89, 13 
τΐκμαρσίί 87. ι 
Τ^ρτΤί, Ίηρίύί 29, 3 
τίθίσθαι τά ότλα 2, 5 

ιό'/ιοι» 24, 1 

τϊ/ίοί' τινά τί»ι 87, 1 1 

τό 3^ οοηίτα αιιί€ΐη 89, 3 

τό μή, ταΰ μη, = ωστ€ μη 7;, Ι 

τροτωτηρ 93 > * 

τϊ/γχά»«» οαιη ρ&τίϊοϊρϊο καιρόν δΐ^ηϊβοαί 

91.4 

■η.^ο! 74» 2 

ύμικΐν ά€ΰατιίαΓ6 42, 2 
υττιρέσιορ 93» - 
νφορμίζΐσθαι 83, 3 ψ<{χ<λ(κ, 0άχελλΜ '77» 3 

φ^ρΐΐρ βί φορύ» *75» * 

φέρίσθαι ίδ νβΐ καλώϊ 6ο. 3 

φθινότωρον Ι, Ι 

φθορά οΰτωί ■= τοιάδ^ ^~, 4 

φοβ(ρ6ί ϋηΐάιιβ 3, 4 

0ορά εΐ 0όρο! 72, 7 

φορμηδόν 75» 2 

φο/χ)» τροσάγα» 97» 3 

Φρίτγια Ιοοοδ οΐτοα Αοΐιαπιαβ 33, 2 

^ι;κτοί το\(μιοι 94, Ι 

χρησθαι τινί τι, ?ϊ τί 24, * 
χώροί, χωρίον 19, 2 

ύργητο, (Σρμητο οοηίαδα 2 1, 3 
ώϊ «ίϊ-βΜ» =/<ίΓβ 5^» 4 
ώ$ τάχουϊ «Ι>^€ 90, 4 
ώστερ «τοΐ 1 3» ι ΟΑΜϋΒΙΟβΒ : ΡΒΙΝΤΕΒ ΒΤ Ο. ί. ΟΙΑΤ, 1Ι.Α. ΑΤ ΤΗΒ ΓΧΓΪΈΒδΙΤΤ ίΒ£Β8.